ࡱ>  u'ɀ\pNGUYEN THI HONG HAI Ba==,k:8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  A A A ( A"<@ A" A< A A"< A"< A< A# A" A" A"8 Q< A# A< A+< A#< Q Q Q# A# A# A  A" A" A"< Normal_07ThuongmaiNormal_XK 94-96` Sheet1TS!Mt s mt hng nhp khu ch yu t nguyn Xng, du St, thpPhn bnXe myCht doSi dtTn dcchicChic Nghn tnTriu la MTc tng bnh qun nm - % 1986 -200532.2(*) 14.3(*) 1986 - 199063.0(**) 10.4(**) 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 (*) Thi k 1987-2005; (**) Thi k 1987-1990." ]  u'ɀ # Z dMbP?_*+%"??U} m } } } $ # @   "                   !!!! # 0 11 0 111$$@%@&v A'v@&@@(Cl@(|?5^+@):@(Zd;O-<@$$ @%6@&A'Ah@&@(uV@(^@) @(ʡEs=@$$@%@&A')@&@( +"@~ (@)S(@(lQ=@$ $@%@&a A'@&p@ (w/@ (jtN@ )NbX92@ (/$f@@$ $@%@&@'@&@ (}?5^2@~ (a@ )7A`C@ (ClA@* $@*@&aA+@\@&@,{@ ,MbXB@ ,L7A`%M@ ,I +=@* $ @*4@&0@+pu@&!Z@,@ ,I +7L@ ,ˡEP@~ ,ѷ@ $$@*@&)ZA+a@ &}?5^@~ ,5@ ,S㥛|T@~ ,)@ ,MbU@$(@*@&A+@&One@~ ,@,xif@,㥛 _@,rhl^@$,@*@&K7@~ +i@@&Z$8@~ ,d@,&1l@,@,@$0@*@&M"Z@+0@&A,&1{@,K7cq@,sh|wh@,w/i@*$4@*@&G"A+@&@@,@,ˡEt@,x&1 h@,w/Gu@*$8@*@&ĺ@+@&P@,q&@,x&u@,Cln@~ ,~@$<@*@@&@+@&p= V@,?5^Ix@~ ,@,xop@,/$hp@$$@@*@&@+:@&@,v@,/$@~ ,,@,vPt@<$D@&@@&@&<@&@-@-8@-N@- @<$H@&@&y@&R@&ح@-@-,@-@-A@<$L@&@&h@&@&'@- @-@-s@-A@<$P@&@&@&B@&ܯ@-A@-!@-@-y@<$T@&@&k@&@&z@-o@-A-@-A@ 2 2222222 #.D@.(G47"@.y;%0@.Se @ ..ԡnر;@ .. j^0@ -!R@-!@-;QS@-^+x --B+@ --fhn@ -]9 3<@- f+(@-Sd <@-Hm9C,@-42-P@-%o>L@-F-B@-:,@ -@mK-P&@-2ӓ4@-X+@-9|`;@-\A82@-5ɤ,@-@w%B@ - 4?- V@-`b,@--(A-Ȋ؏`]6@-ws@-+)G,"@D|lp&Hpblpld`tx~d`xl@@@@@& !" !/ "/ b( >@ 7 Oh+'0@Hd NGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIMicrosoft Excel@x@i$y՜.+,0 PXh px TCTKSh Sheet1 Worksheets Root Entry FWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8