–ѕа°±б>ю€ ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ u'Ќ…Аб∞Ѕв\pNGUYEN THI HONG HAI B∞aј=ЬѓЉ=р,k:ю8X@Н"ЈЏ1»€РArial1»€РArial1»€РArial1»€РArial1р€ЉArial1 р€Р.VnArial1р€РArial1р€РArial1»РArial1»€РArial1»РArial1»ЉArial1»€ЉArial1†€РArial1»РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)§0.0ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј ах€ ј а х€ шј аA ј аA ј аA ј а A#ј а A ј а A#ј а A+8@ј а A*8@ј а A+8ј а A)ј а A)ј а A+ј а A)ј а A 8 ј а A 8ј а A+ј а A+<ј а A#ј аA ј УА€УА€УА€УА€УА€УNormal_03TKQG.13.4УА€`ЕА Sheet1МЅЅTНь≥ 4 Nng su•t lao ўng xг hўi phвn theo ngаnh kinh tњ(*)1Tri«u ”ng/ng∞ЁiT’ng s—Nфng, lвm nghi«pThзy s£n Cфng nghi«p Xвy dсng  Th∞°ng nghi«pKhбch s°n, nhа hаng$V≠n t£i, kho bгi, thфng tin liкn l°cVn hoб, y tњ, giбo dеcCбc ngаnh dЋch vе khбcQ (*) T’ng s£n ph©m trong n∞џc theo giб thсc tњ bмnh quвn 1 lao ўng ang lаm vi«c. €ї з 8 u'Ќ…А < ^  dь©с“MbP?_*+ВА%€БЅГД°"€а?а?U} } џ} m пјw@€€€€€€€ € € € € €i@i@э э љHЯ@LЯ@PЯ@TЯ@Њэ љ&0Х@&†Ч@&аЪ@&®Ю@э  љ%–{@%а~@%pБ@%РГ@э  љ%»Ш@%lЬ@%РЮ@%°@э "љ%о≠@%∞@%р±@%Іі@э "љ%(†@%,°@%Ґ@%r£@э "љ %ШЫ@%ЄЬ@%ћЯ@%°@э "љ 'ЉҐ@'В£@'NІ@'≤ђ@э " љ '№Ы@',†@'¬£@'÷¶@э " љ %XЭ@%Ш†@%Џ°@%оҐ@э " љ %аH@%3і@% µ@%µ@Њ#!!!!Њ$!!!!э ( „&Џ@,0000000000>ґ@п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0Є@HdА Ш §∞дNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIMicrosoft Excel@А&Mя—t∆@АлnЙy∆ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShв Sheet1  Worksheetsю€€€ ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€њSummaryInformation(€€€€ DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€