ࡱ> @ hbjbjFF (,,E8dvtvvvvvvvvsssssss$fuRwt-vvtvv0t=r=r=r]vvs=rs=r=r=rvj @*!xn=rirtFt0vt=r`xqp`x=r`x=r,v>,=r$vvvtt $3r TNH HNH KINH T, X HI THI BNH THI K 2001 - 2005 Nhm c Rim Trng phng Tng hp - Cc TK Thi Bnh Nm nm qua (2001 - 2005), bn cnh nhng thun li, Thi Bnh gp khng t kh khn. Trn ma ng u thng 9/2003 gy thit hi ln n sn xut nng nghip v thu sn (gim 2% tng trng GDP ton tnh). Dch cm gia cm nm 2003 bng pht, gi c hng ho, xng, du, vt t nguyn liu cho sn xut v tiu dng tng cao,... Song vi nhng quyt tm n lc phn u ca ng b v nhn dn trong tnh v c nhng gii php hp l, nn kinh t ca tnh vn tng bc pht trin n nh v c tc tng trng kh; i sng nhn dn tng bc c ci thin, cc mt vn ho, x hi,... c tin b v pht trin kh ng u. Tng sn phm (GDP) ca tnh nm 2005 d kin t 6455 t ng (theo gi so snh 1994). So vi nm 2004, tng 7,8%. So vi nm 2000, tng 41,6% gp 1,8 ln nm 1995, s tuyt i GDP ca Thi Bnh gp 2,0 ln Ninh Bnh, 2,2 ln H Nam, 1,3 ln Bc Ninh, 1,2 ln Hng Yn, 1,04 ln V)nh Phc v 1,01 ln Nam nh. GDP bnh qun 5 nm (2001-2005), tng 7,21%, so vi mc tiu i hi ng b tnh ln th XVI vt 0,21%. Thi k 1996 - 2000, tng trng bnh qun nm l 4,45%. Ring nm 2005 d tnh GDP tng 7,8%, thp hn mc bnh qun chung c nc, (c nc tng 8,4%), cao hn Nam nh (do bo s 7, tng trng GDP ca Nam nh ch t 7%). Cn cc tnh xung quanh u c mc tng trng trn 10%. Tng trng kinh t ca Thi Bnh thp hn cc tnh trong vng v l tnh nng nghip c c cu khu vc 1 (khu vc c nng sut thp v chu nh hng nhiu do tc ng ca thin nhin) chim ti 42% tng GDP. GDP bnh qun u ngi nm 2005 t 5,70 triu ng (370 USD), so vi nm 2004 tng 18%; so vi nm 2000 tng 75,4%. Tuy tng nhanh qua cc nm, nhng so vi mc tiu i hi XVI tnh ng b ra th ch tiu ny mi t 92,5% (mc tiu 400 USD) v thp hn mc bnh qun chung ca c nc (5,70 triu ng so vi 8,69 triu ng). C cu theo nhm ngnh kinh t ca Thi Bnh ang c s chuyn dch theo hng v mc tiu  ra. T trng khu vc cng nghip xy dng (CNXD) t 14,75% nm 2000, tng ln 22,86% nm 2005, so vi mc tiu i hi vt 5,86%. Khu vc dch v tng t 31,56% nm 2000 ln 34,87% nm 2005, cha t c mc tiu i hi ra (mc tiu 35%). (Xem s liu bng 1). S tng trng ca nn kinh t gp phn quan trng trong vic huy ng GDP vo ngn sch ca tnh. T l huy ng GDP vo ngn sch nm 2005 d kin t 13,1%, tng 5% so vi nm 2000. BNG 1: C CU KINH T THEO NHM NGNH QUA CC NM 200020012002200320042005Chung cc ngnh100,00100,00100,00100,00100,00100,00- Nhm ngnh NLNTS53,6951,5950,9245,7945,5642,27- Nhm ngnh CNXD14,7516,4718,0019,3521,2222,86- Nhm ngnh Dch v31,5631,9431,0834,8633,2234,87Tuy nhin, trong c cu kinh t, t trng khu vc nng, lm nghip v thu sn ca Thi Bnh vn cao nht vng 42,27% (nm 2005). Ngc li, t trng khu vc cng nghip xy dng ch t 22,86% (cc tnh ng bng sng Hng, u t trn 30%) 1. L)nh vc nng, lm nghip v thu Sn Gi tr sn xut (GTSX) Nng, lm thy sn nm 2005 d kin thc hin 4821 t ng (gi c nh 1994), so vi nm 2004 tng 2,49% v tng 21,59% so vi nm 2000, bnh qun 5 nm tng 4,0%, vt mc tiu i hi 0,54%. GDP khu vc nng, lm nghip v thu sn nm 2005 t 3138 t ng tng 1,26% so vi nm 2004 v tng 17,2% so vi nm 2000. Mc tng bnh qun 5 nm l 3,23%. - Ring nng nghip gi tr sn xut nm 2005 t 4354 t ng, so vi nm 2004 tng 1,65%, so vi nm 2000 tng 18,8%, bnh qun 5 nm tng 3,51%. Mc tng trng sn xut nng nghip ca tnh nhng nm va qua thp (trong khi nng nghip c nc tng bnh qun khong 4,4%). Nguyn nhn khch quan do thin tai xy ra i vi trng trt 2 nm 2001 v 2003; i vi chn nui gia cm nm 2003, 2004. - Sn xut lng thc t nm 2001 n 2005 (tr nm 2003) u t trn 1 triu tn, gi vng mc tiu 1 triu tn lng thc  ra. Lng thc bnh qun u ngi t 595 kg/ngi nm 2000, tng ln 611 kg/ngi nm 2004. - Gi tr sn xut ngnh Chn nui nm 2005 (theo gi c nh 1994) t 1220 t ng, tng 17,53% so vi nm 2004 v tng 62,5% so vi nm 2000, mc tng bnh qun 5 nm l 10,19%. C cu gia trng trt v chn nui ang c chuyn bin tch cc, trng trt gim t 75,6% nm 2000 xung 64,77% nm 2005, chn nui t 21,3% ln gn 32%. C cu chn nui ang chuyn dn sang kinh t hng ho, n tru nm 2005 ch bng 59,7% nm 2000. Chn nui b tht tng nhanh, n b nm 2005 tng 34% so vi nm 2001 v 13,9% so vi nm 2004. S u ln nm 2005 so vi nm 2004 tng 11,72%, so vi nm 2000 tng 64,1%, bnh qun 5 nm tng 10,41%, trong ln ni gp 1,4 ln nm 2000, tng 7,5% so vi nm 2004, bnh qun 5 nm tng 7,0%; tht ln hi xut chung tng 10,8% so vi nm 2004 v tng gp 1,5 ln so vi nm 2000, bnh qun 5 nm tng 9,45%. Chn nui gia cm, thu sn v cc con c sn cing c khuyn khch pht trin. Sn lng thu sn nm 2005 so vi nm 2004 tng 10,6%. Ring sn lng tm tng 10,8%. Gi tr sn xut ngnh thu sn nm 2005 so vi nm 2004 tng 11,8%, gp 1,7 ln nm 2000 v bnh qun 5 nm tng 10,8% nm. Nhng nm qua tnh Thi Bnh chuyn 6000 ha din tch cy la, lm mui sang nui trng cc cy, con c hiu qu kinh t cao hn. Nm 2005 gi tr sn phm trng trt trn 1 ha t nng nghip ca tnh t 38,32 triu ng, so vi nm 2004 tng 3,67%, so vi nm 2000 tng 18,9%. Ton tnh c 140 x, th trn xy dng c 269 cnh ng vi din tch 2842 ha, t gi tr sn xut bnh qun 63,4 triu ng/ha nm. Kh khn v hn ch ca nng nghip l: H thng c s vt cht k thut phc v nng nghip v nui trng thu sn cha p ng c yu cu pht trin bn vng, kh nng chng thin tai cn hn ch; kinh t h gia nh, kinh t t nhn trong nng nghip, nng thn cn yu. Tc ng ca cng nghip vo nng nghip v thu sn cha r nt, cng nghip ch bin nng, hi sn chm pht trin. Gi c vt t nng nghip, phn ho hc, thuc tr su, tng cao hn hn gi nng sn, nn t l li ca ngi nng dn thp. 2. Sn xut cng nghip, tiu th cng nghip Gi tr sn xut cng nghip ca Thi Bnh nm 2005 d kin thc hin 3317 t ng (theo gi c nh 1994), so vi nm 2004 tng 20,83%, so vi nm 2000 tng gp 2,3 ln, bnh qun 5 nm tng 17,8%. So vi thi k (1996-2000) tng gp 2,2 ln; nm 2005 ton tnh c 173 lng ngh t tiu chun 100% s x c ngh (nm 2001 c 82 lng ngh). Ngh v lng ngh c m rng v pht trin, gii quyt vic lm ti ch, gim h thun nng, tng thu nhp cho ngi lao ng v gp phn tng bc th ho nng thn. ng thi tnh c ch trng pht trin mnh cc khu cng nghip, cm cng nghip tp trung. n nay c 5 khu cng nghip l Phc Khnh, Nguyn c Cnh, Tin Hi, Cu Nghn, Xun Ho v pht trin cc cm cng nghip tt c cc huyn, thnh ph. Thi Bnh tp trung vn u t xy dng c s h tng cc khu cng nghip v cm cng nghip bng mi ngun vn huy ng c v xy dng cc khu ny lm nng ct cho vic chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH, HH v pht trin th. T nm 2001 n 2005, c 109 d n hon thnh, i vo sn xut, vi s vn u t 1600 t ng, to vic lm cho gn 2,5 vn lao ng. Thi Bnh tch cc sp xp li cc doanh nghip nh nc theo Ngh nh 103/CP, a dng ho cc loi hnh sn xut cng nghip. T nm 2001 n nm 2005 thnh lp 890 doanh nghip t nhn v cng ty trch nhim hu hn, c phn ho hu ht cc doanh nghip nh nc. Trong sn xut cng nghip ch trng pht trin nhng ngnh ngh s dng nguyn liu a phng nh: sn phm nng sn, thc phm, sn phm snh, s, thu tinh, dt, da, may mc,v.v... Hn ch ca sn xut cng nghip Thi Bnh thi k 2001- 2005 l cc c s sn xut ch yu vn l quy m nh, t trng cng nghip thp. Lc lng lao ng k thut cn t, cha p ng c yu cu pht trin cng nghip k thut cao. S sn phm khng nh thng hiu cha c nhiu. Cha c nh my ln, c gi tr sn xut cao, to ra s tng trng t bin trong cng nghip,v.v... 3. L)nh vc u t Tng vn u t ton x hi nm 2005 t 2934 t ng, tng 14,7% so vi nm 2004, tng 70,0% so vi nm 2000, bnh qun hng nm tng 11,2%; c thi k 2001- 2005 l 11416 t ng, so vi mc tiu i hi XVI, tng 8,6%. Tng vn u t ton x hi so vi GDP nm 2000 l 17,3%, nm 2005 l 27,6%. Tng vn u t thi k 2001- 2005 so vi thi k 1996- 2000 tng gp 2,6 ln. Vn u t tp trung ch yu vo cc cng trnh phc v nng nghip, lm mi v nng cp ng giao thng, cu, cng, xy dng c s h tng cc khu cng nghip, cm cng nghip, cc trng hc, bnh vin, cng trnh vn ho, th thao. Nhiu cng trnh hng mc cng trnh c vn u tbdnpr6 L148 9HHMh*jlnntwñÑ~jh~U~C#hd&[h8bCJH*OJQJ^JaJ$hd&[h8b@CJOJQJ^JaJU'hd&[h8b5@CJOJQJ^JaJ$hd&[h8b@CJOJQJ^JaJ hd&[h8bCJOJQJ^JaJh8b5CJOJQJ^JaJ#hd&[h8b5CJOJQJ^JaJ#hd&[hd&[5CJOJQJ^JaJh8b5OJQJ^JaJhd&[5OJQJ^JaJhd&[h8b5OJQJ^JaJHpr DjHJT^hr|$ x$Ifa$gdW($ x$Ifa$gdW( $ a$gdd&[$a$gdd&[$ `a$gdd&[$a$gdd&[df%$ x$Ifa$gdW(kd$$Ifl֞ d\," ,, t0644 lal$ x$Ifa$gdW($%$ x$Ifa$gdW(kd$$Ifl֞ d\," ,, t0644 lal$0<HT`l$ x$Ifa$gdW(ln%$ x$Ifa$gdW(kd$$Ifl֞ d\," ,, t0644 lal$ x$Ifa$gdW(%$ x$Ifa$gdW(kd$$Ifl֞ d\," ,, t0644 lal*6BN$ x$Ifa$gdW(NP6 % $ a$gdd&[kd$$Ifl֞ d\," ,, t0644 lal6 |#&^(L148 9?B$DEHH"K*jlnnqrtww|@2$a$gdd&[ $ a$gdd&[ ln hon thnh a vo s dng pht huy tc dng phc v cho sn xut, i sng nh: cu V Hi, cu Tr L, h thng giao thng ni th, trung tm hi ngh tnh, nh bo tng, khu qung trng, trng Chnh tr tnh, bnh vin a khoa tnh, bnh vin huyn, ch Bo,v.v... Do nhng nm qua u t xy dng c ch nn to ra c 7652 t ng gi tr TSC cho tnh. Cc tng lp dn c cing u t xy dng v mua sm thit b vi s vn kh ln, chim khong trn 60% tng s vn u t ton x hi, lm cho nn kinh t ca tnh c nhiu khi sc, b mt thnh ph v nng thn c nhiu thay i. GTSX ngnh xy dng t nm 2001 n nay lun tng mc kh: nm 2005 tng 14,7% so vi nm 2004 v gp 1,5 ln so vi nm 2000, bnh qun hng nm tng 8,8%. 4. Giao thng vn ti, bu chnh vin thng, thng mi, dch v Cc cng trnh giao thng vn ti trong nhng nm qua c u t ng mc. Cu Tn , quc l 10, cc cu cng, bn ph, bn bi,... c hon thnh, h thng giao thng nng thn tip tc u t ci to, nng cp. c bit cc tuyn ng ni cc thn xm do x qun l (c trn 2000 km) hu nh c ri nha v b tng. V vn ti, c phn ho cng ty xe khch, gii th x nghip vn ti hng ho, cho php thnh lp cc cng ty t nhn, lin doanh, lin kt vi tnh ngoi v c cc thnh phn kinh t tham gia vn ti. Phng tin vn ti c u t, nng cp, vn ti hnh khch phn ln bng xe c cht lng cao, m bo vn chuyn an ton v p ng y mi nhu cu i li ca nhn dn. Vn ti hng ho, pht trin mnh c ng b, ng sng, ng bin. Khi lng vn ti v doanh thu vn ti nhng nm qua tng nhanh. Nm 2005 vn ti hng ho t 6 triu tn, tng gp 3,2 ln so vi nm 2000, khi lng hnh khch vn chuyn t 4,4 triu lt ngi gp 2,3 ln. Doanh thu vn ti hng ho v hnh khch t 300 t ng, tng gp 5 ln so vi nm 2000. Gi tr sn xut ngnh vn ti nm 2005 tng gp 2,7 ln nm 2000, bnh qun hng nm tng 21,65%. Ngnh Bu chnh vin thng: 5 nm qua c trang b my mc hin i, k thut tin tin, n nm 2005, Thi Bnh c 1 bu cc trung tm, 7 bu cc huyn, thnh ph, 40 bu cc khu vc, c 10 my v tuyn in, 30 tng i in thoi v 13 my in cc, 100% s x c in thoi, 222 x c im bu in vn ho. Ton tnh c 77 nghn my in thoi, mt in thoi bnh qun 100 ngi dn t 4,5 my. H thng my vi tnh c trang b rng, c ni mng intenet cho hu ht cc s, ban, ngnh trong tnh. Doanh thu ngnh bu chnh vin thng, nm 2005 t 200 t ng gp 3,4 ln nm 2000, GTSX bnh qun 5 nm tng 11%/nm. Ngnh Thng mi, nhiu cng ty Nh nc c c phn ho, t nhn ho v thnh lp nhiu doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn mi kinh doanh mi l)nh vc. Nm 2005 c 265 doanh nghip thng mi (trong 260 doanh nghip thng mi ngoi quc doanh, chim trn 98%) cng vi gn 40 nghn h kinh doanh c th v h thng ch c u t xy dng, to c kh th si ng trong hot ng thng mi. Nm 2005 tng mc bn l hng ho v dch v tiu dng t 4160 t ng, tng 21,8% so vi nm 2004 v tng gp 2 ln so vi nm 2000, bnh qun hng nm tng 14%. (kinh t ngoi quc doanh chim 95% trong tng mc bn l). Hng ho trn th trng ngy cng phong ph a dng, phng thc mua bn thun tin, p ng c nhu cu tiu dng ca nhn dn. Thi k 2001-2003 gi c hng ho n nh, ch s gi hng nm tng nh, t nm 2004 do gi xng, du tng, thin tai, dch bnh, dch cm gia cm H5N1,v.v... nn gi c ni chung tng cao. Hot ng xut nhp khu t nm 2001 - 2005 c y mnh. S lng cc doanh nghip c hng xut khu tng nhanh qua cc nm, n nm 2005, ton tnh c 54 doanh nghip c hng xut khu. Th trng xut khu c m rng sang c chu u v chu M. Tng tr gi xut khu lun tng, nm 2001 t 47 triu USD, nm 2002 t 53 triu USD, nm 2003 t 64 triu USD, nm 2004 t 81,9 triu USD. n nm 2005 t 95 triu USD, so vi nm 2004 tng 15,8%, so vi nm 2000 gp 2,8 ln, bnh qun 5 nm tng 21,5%/nm, vt mc tiu i hi XVI l 27% (vt 20 triu USD). Tng kim ngch xut khu 5 nm (2001 - 2005) t 341 triu USD. Tng tr gi nhp khu nm 2005 t 95 triu USD, tng tr gi nhp khu 5 nm (2001 - 2005) l 311 triu USD. Bnh qun 5 nm tng 12,8%/nm. Nhng mt hng ch yu nhp trong nm qua l nguyn liu cho sn xut cng nghip nh: st, thp, bng, men sn xut gch, nguyn ph liu ngnh dt, may, ho cht, cht ph da, thuc cha bnh v mt s hng phc v tiu dng,v.v... Thu ngn sch nh nc nm 2005 d kin thc hin 2502 t ng, thu trn a bn tnh t 1202 t ng, gp 4,0 ln so vi nm 2000. Tng chi ngn sch a phng c nm 2005 l 1836 t ng, chi cho pht trin kinh t 826 t ng, tng 35,9% so vi nm 2004. Chi cho tiu dng thng xuyn 825 t ng tng 0,5% so vi nm 2004%. Ngun vn tn dng huy ng 2880 t ng, gp 2,3 ln, cho vay t 4083 t ng, gp 3,3 ln so vi nm 2000. Nhn chung cc ngnh dch v trong 5 nm qua c tc tng trng n nh, GTSX nm 2005 t 2769 t ng (gi so snh 1994), tng 11,7% so vi nm 2004, tng 58,5% so vi nm 2000, bnh qun 5 nm tng 9,65%/nm, so vi mc tiu i hi XVI cha t, cn thp hn 1,35% (mc tiu i hi tng 11%). Cng nhng thnh tu kinh t, Thi Bnh ht sc ch trng vn x hi v t c nhng kt qu sau: 1. Dn s v k hoch ho gia nh: Nhng nm qua gi vng t l sinh thay th, nm 2004: 1,506%, nm 2005 d kin t l sinh l 1,50%. T l tng dn s t nhin t di 1% (nm 2004 t 0,926%, nm 2005 d kin t 0,950%), t mc tiu i hi XVI ra. T l sinh con th 3 gim, nm 2003: 12,7%, tuy nhin nm 2004 tng ln 14,05%, nm 2005 gim xung 13,5%. D kin dn s trung bnh nm 2005 ca tnh 1850 nghn ngi trong t l nam l 48%, t l n 52%, dn s thnh th chim 7,89%, dn s nng thn chim 92,11%. 2. Gio dc, o to: 5 nm qua quy m gio dc o to tip tc c m rng, cc loi hnh trng lp pht trin a dng cc ngnh hc, cp hc, cht lng gio dc tng bc c nng ln. Nm hc 2004 - 2005, t l hc sinh tt nghip tng i cao: trung hc c s: 99,61%, trung hc ph thng: 99,08%. Ngnh gio dc ca tnh gi vng kt qu ph cp gio dc tiu hc ng tui v t chun quc gia v ph cp gio dc trung hc c s 100% s x, phng, th trn. 3. Chm sc v bo v sc kho: Tnh ch trng u t phng tin k thut, ch quan tm nhiu hn n vic khm cha bnh. Nhng nm qua hu nh khng c dch bnh ln xy ra, s tr em di 1 tui c tim chng m rng hng nm t gn 100%, t l suy dinh dng tr em di 5 tui n nm 2005 cn 25,6%. 4. Lao ng v vic lm, xo i, gim ngho: Thi k 2001 - 2005, bnh qun mi nm gii quyt c trn 22 nghn ch lm vic mi (vt 11,2% so vi mc tiu i hi XVI) v xut khu c 2,5 nghn lao ng. T l tht nghip khu vc thnh th t 7,34% nm 2000, xung cn 4,5% nm 2005. T l s dng thi gian lao ng khu vc nng thn t 73,8% nm 2000 tng ln 81,2% nm 2005. T l lao ng qua o to t 30%, trong qua o to ngh 18%, t l h ngho gim t 7,8% nm 2001, xung cn 5,3% nm 2005 (theo chun ngho ci). 5. Vn ho thng tin: Nm 2005 c 56,5% s h gia nh t tiu chun gia nh vn ho, c gn 30% s thn, lng t tiu chun vn ho. Mt s h tc trong vic ci, vic tang, l hi nhiu a phng ang tng bc c y li. 6. i sng nhn dn: Thu nhp bnh qun chung ca dn c nm 2005 tng 21% so vi nm 2004. Ton tnh c 99,7% s h dng in, 90% s h c dng nc sch, 85% s h c my thu hnh, 35% h c xe my, 60% s h c nh xy kin c. Tt c cc x trong tnh c nh vn ho, c i truyn thanh. Nhn chung nn kinh t ca tnh 5 nm qua pht trin tng i n nh v kh ng u gia cc khu vc, cc ngnh, cc a phng v c tc tng kh. t v vt hu ht cc mc tiu kinh t - x hi do i hi ng b tnh ln th XVI ra. Tuy nhin, so vi c nc v cc tnh ng bng sng Hng th nn kinh t ca Thi Bnh tng trng cn mc thp do thc cht c cu nn kinh t quyt nh. Sn xut cng nghip cha ch trng u t cng ngh cao to sc bt v kh nng cnh tranh, t trng cng nghip trong GDP cn thp, cha thc s l ng lc thc y s nghip CNH, HH nn kinh t ca tnh. Mt s ngnh dch v pht trin chm. V vy, yu cu y mnh tng trng trong 5 nm ti l bc thit, nhng cing rt kh khn i hi phi c s n lc rt ln mi c th to ra c bc pht trin quan trng ca tnh. ng thi phi ch n cc l)nh vc x hi nhm gp phn xy dng Thi Bnh thnh mt tnh kinh t pht trin, i sng tinh thn v vt cht ngy cng nng cao( "z\0X^`bdfh˹hW( hd&[h<CJOJQJ^JaJ& j<hd&[h8bCJOJQJ^JaJ#hd&[h8b6CJOJQJ^JaJ#hd&[h8b5CJOJQJ^JaJ#hd&[h8bCJH*OJQJ^JaJ hd&[h8bCJOJQJ^JaJ2$Ɣ"\0bdfhgdd&[$a$gdd&[&1h:pd&[/ =!"#$%$$Ifl!vh5 55,5,555#v #v#v,#v:Vl t065 55,5/ al$$Ifl!vh5 55,5,555#v #v#v,#v:Vl t065 55,5/ al$$Ifl!vh5 55,5,555#v #v#v,#v:Vl t065 55,5al$$Ifl!vh5 55,5,555#v #v#v,#v:Vl t065 55,5al$$Ifl!vh5 55,5,555#v #v#v,#v:Vl t065 55,5al@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No Listj@j 8b Table Grid7:V0E$89Gpq"z5 $ % * / 4 9 > C D T [ b i p w ~   ! ' ( D O/LWS f !$a%&A&'Y( )**[-13567^8a9o:R<=?@AEEE0@0000000000000h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0l 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0l 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0l 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0l 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0l 00000000000000`000000`000000000000000000080000000\>0$9G=?@AEE@0x@0x@0x^>008^>00^>00 0 |<v 0Rh'W$lN6 2h(*+,-./0123Xf)Sk<#Tk [Uk"Vk?..YYE11\\EV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ 9=>ABFGMNSTXY\_bfjkoqtux !%)*059:>AEFIJMNQRU[_`dfijlmqruw{}  !"$&)*./1256:;>?CDHIMNSTVW[\^_abefhimntuxz}~ "#')-.159DGHKRV`cdgnry|  &*+/25CGRUVYZ^_bcfgklnostwx{ &)*-26;>?AEIJPUX]abefiorsvw{| "#'(,-/04589>?DHKLPQTUZ[`bghkpt~ !"%&).2378:;=>@ADEHIMNQRUVYadeisuvz{~ #$&')*,.0167:;>?CDJKNOS[]ehostw     # $ & ' + , 0 5 7 8 < = C D G H K L P Q S T V W Z [ _ ` d e j k p q u v y z ~ J M N S ( + , 1 3 8 9 ; < ? @ D E G I K L Q R U V Y Z ^ ` c d j k m n r s v w z {     " # & ' + - 0 1 7 8 : ; ? @ C D G H K L O P T \ ` b e f j k n o r x z {     " % & ) * . 0 3 4 : ; = > B C F G J P S Y [ \ ` a e o r s v | ~  !$*.6:;?BEFJRUVZ[abefjkopvwz{ %(),-1267:;>?BQTUYZ_`deghkqt{~$%(14589<=ABGHLMQRU\`adeghlsv|~  !$&+,01568?BHMUX_cdhikruvy #)+589<CEFIJMNQZ]^agkwz{~ "#'1458>@AEFINQUXY\cghlorsw !),-01459:?@DEHILUXY\bfnqvyz}!"%&)+.478;<?@DEJKOPTZ]^bcijmnrsv} !$%)*./39>?CGJLOPTUWX[\_`cdhioprtvw|} "#&'+-124578<=BCGHNPTUYZ]^acfgkloptu{| !"%&*+.034679:=>ABGHLMPQUZ]^bcghnptuxy}~"#&+.0459<?@DORSWXZgklotwy|  #$')-.0167;=ABEFJKNOTUXY]^`adeijnostvwz{~ "$(),.1279=>ABDEIJOPSTWX\]cfijlmpqvx}~ "#'(+,/045;<@ACDGHLMOPTUZdfgklqrtuxz|}  "#&',-3478<=ABFGKTVW[\_`cdhimnqrvw{|  !%&,-0167;<ABGHMNRSUVZ[abfgjkqruwz{  #$'(+,./23569;=>CDHIOPTVYZ_`cdhiklqruvxz~       ! " $ % ) * 0 1 4 5 9 : ? @ D E O V Z [ ^ _ b c e f j k n o r s u v z { } ~ ! !!!!!!"!#!&!'!+!,!/!0!3!9!=!D!H!I!L!M!P!Q!S!T!X!Y![!\!_!c!f!k!n!t!v!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """""""""#"%"(")","-"/"0"4"5"8"9">"?"C"D"I"K"N"P"T"V"Y"Z"^"_"a"b"d"e"g"h"l"m"p"q"t"u"y"z"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### ########## #!#%#&#)#*#-#.#2#3#7#8#:#;#>#?#B#C#G#I#L#M#Q#R#U#W#Z#[#]#^#a#c#f#g#j#k#m#o#q#r#w#x#|#}###################################################$$$ $$$$$$$$'$($*$+$.$/$3$4$8$9$<$?$B$C$E$F$I$J$L$M$Q$W$Y$Z$^$_$b$c$f$l$o$p$t$v$y$z$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%% % %%%%%%%%%% %%%&%*%+%.%0%2%3%6%7%<%=%@%A%C%D%H%I%M%N%P%Q%V%W%[%\%_%f%k%l%o%p%t%u%w%x%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&&&&&& &!&%&&&+&-&3&4&7&9&=&>&@&A&D&E&I&J&O&P&T&U&Z&[&^&_&b&c&h&i&n&o&r&w&{&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''' ' '''''''''"'#'&''','-'2'3'6'7':';'?'@'C'G'I'J'N'O'Q'S'U'V'Z'd'g'h'k'l'n'o's't'w'x'|'}'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( (((((((( (!(&('()(*(,(-(/(0(3(4(9(:(>(?(C(D(F(G(K(L(O(P(S(T(W(Y(_(`(d(e(h(i(l(m(q(r(u(v(x(z(~(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())) ) ) )))))))) )%)&)*)+)-).)3)4)6)8)=)>)B)D)I)J)N)P)T)U)Z)[)^)_)b)c)e)f)k)l)o)p)s)t)w)x)})~))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*** *******!*$*&*+*,*/*0*3*4*7*8*<*=*@*A*C*D*H*I*N*O*R*W*Y*Z*^*`*d*e*h*k*n*r*u*v*y*********************************************++ ++++++++++ +$+%+(+*+,+-+2+3+7+8+<+>+A+B+E+L+P+Q+U+V+X+[+^+_+b+c+h+i+l+p+s+t+w+x+}+++++++++++++++++++++++++++++EEq@)-XZ\^`c 4 .0$&68cBEPT=A`cK O $$%%A&&&&(( )O)l)o))),*/***q,s,,,[-.///_0011X1\3_3445 5F6H6P7R7;;>>>>>>??5@@@@AAAA,DQDE33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333127899GGop ( ( EEEqW(d&[<8b$95 $ % * / 4 9 > C D T [ b i p w ~   ! ' ( E!0@,"("E``B`hUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings"1 hF߃F f J;#~f J;#~!24dEE3qH)?q#TNH HNH KINH T, X HI THI BNH LE THUY QUYNHNGUYEN XUAN MAIOh+'0 4@ \ h t-TÌNH HÌNH KINH TẾ, Xà HỘI THÁI BÌNHHÌNLE THUY QUYNHNHE TE TNormal NGUYEN XUAN MAI3UYMicrosoft Word 10.0@e@F+fx@:vxf J;՜.+,0 hp TCTKN~#E -TÌNH HÌNH KINH TẾ, Xà HỘI THÁI BÌNH Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F "xData Z1Tableb`xWordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q