ࡱ> @ ȩbjbjFF (,,I2222222Fnnn8<Fu   LuNuNuNuNuNuNu$vRyru!2ru22 uuuu]2 2 LuuLuuu22u 0exnquLuu0uuyftyuFF2222y2u<" u#7ruruFF u FF CC TIU THC PHN NH CHT LNG S LIU THNG K V MI LIN H VI NGUYN TC C BN CA THNG K CHNH THC ThS. Nguyn Bch Lm Vin Khoa hc Thng k Trong nhng nm gn y, ngnh Thng k lun quan tm ti vic p ng nhu cu ngy cng cao ca ngi dng tin v nng cao cht lng ca s liu thng k. Bo co thng k v tnh hnh kinh t x hi hng thng tr thnh ti liu chnh thc trong cc k hp ca Chnh ph. Vn cht lng s liu lun c t ra khi s dng, nhng thc t a s ngi dng tin cha hiu mt cch y th no l cht lng ca s liu thng k? to ra s liu, c quan Thng k phi tun th nhng nguyn tc g? Bi vit ny s gii thiu nh ngh)a, cc tiu thc phn nh cht lng s liu thng k v mi nguyn tc c bn ca thng k chnh thc. 1. Cht lng s liu thng k nh ngh)a chnh thc v cht lng s liu do c quan Thng k quc gia ca cc nc trong T chc Hp tc v Pht trin kinh t (OECD) a ra vo gia thp k 90 ca th k trc v h nh ngh)a: "Cht lng ca s liu thng k l s ph hp cho s dng ca khch hng"(1). nh ngh)a a ra qu chung chung v tru tng, cc nh Thng k c th v chi tit ha nh ngh)a ny qua su tiu thc phn nh cht lng s liu sau y: a. Tnh ph hp: Tnh ph hp ca s liu thng k c th hin qua mc p ng nhu cu thng tin ca ngi s dng. nh gi mc ph hp ca s liu thng k ph thuc vo nhu cu khc nhau v hay thay i ca ngi dng tin. C quan Thng k khng th p ng tt c nhu cu ca ngi dng tin, m phi xc nh nhng loi s liu no cn bin son nhm gii quyt bt cp gia nhu cu thng tin a dng vi ngun lc c hn sao cho p ng ti a nhu cu ca ngi s dng. b. Tnh chnh xc: Tnh chnh xc ca s liu th hin qua mc phn nh st thc cc hin tng kinh t, x hi ca cc ch tiu thng k. Khng th i hi s liu thng k phn nh ng hin tng v thng tin thng k dng tnh ton lun cha ng sai s h thng v sai s ngu nhin. Nhng sai s nh hng n tnh chnh xc ca s liu thng k din ra trong qu trnh thu thp thng tin nh: phm vi thu thp, cch ly mu v trong qu trnh tnh ton,v.v... c. Tnh kp thi: Tnh kp thi ca s liu thng k biu th tr v thi gian gia thi k hay thi im s liu thng k phn nh vi thi im cng b s liu. Lun c s nh i gia tnh chnh xc v tnh kp thi ca s liu thng k, yu cu s liu cng nhanh th chnh xc ca s liu cng km. Ni cch khc, tnh kp thi lun nh hng ti tnh chnh xc ca s liu thng k. Hin nay vo khong ngy 25 ca thng cui qu, Tng cc Thng k phi cung cp s liu v tng sn phm trong nc (GDP) ca qu phc v cho phin hp Chnh ph. Vo thi im hot ng sn xut ca qu cha kt thc, thng tin v kt qu sn xut mi ch di dng c tnh, do vy cht lng ca ch tiu GDP qu s khng cao. Ngay c cc nc pht trin cing nh cc nc trong khu vc, s liu v GDP qu c cng b ln u sau 6 tun tnh t thi im kt thc qu. d. Kh nng tip cn: Kh nng tip cn ca s liu thng k th hin mc d dng c c s liu t c quan Thng k. Kh nng tip cn th hin hai kha cnh: Mc d dng c th xc minh s liu thng k cn c; tnh ph hp ca cc phng thc tip cn s liu. e. Kh nng gii thch: Kh nng gii thch ca s liu thng k phn nh mc sn c ca nhng thng tin b sung v cc bng gii trnh cn thit gip cho ngi dng tin hiu v s dng s liu mt cch chnh xc v hp l, bao gm: khi nim ca ch tiu; cc phng php phn loi ang p dng; phng php thu thp v x l thng tin; phng php lun dng trong tnh ton ch tiu v ch r mc chnh xc ca s liu v thng tin thng k. f. Tnh cht ch: Tnh cht ch ca s liu thng k phn nh mc kt hp s liu t cc ngun khc nhau a vo cng mt lc s liu rng hn theo thi gian. V vy tnh cht ch i hi c quan Thng k phi s dng thng nht cc khi nim, phn loi chun v phng php lun trong ton b h thng thng k. Su tiu thc phn nh cht lng s liu thng k c mi quan h qua li v tc ng ln nhau. Cho n nay cc nh Thng k cha tm ra mt m hnh hiu qu gp tt c nhng nt c trng ca su tiu thc nu trn vo mt ch tiu duy nht. m bo cht lng ca s liu, c quan Thng k quc gia a ra cc bin php qun l ph hp vi tng tiu thc. Bt k mt hot ng no tc ng vo mt tiu thc s nh hng ti cc tiu thc cn li. Hin nay c quan Thng k mt s nc thuc OECD xy dng khung qun l cht lng lin quan ti su tiu thc phn nh nu trn. " Qun l tnh ph hp: Trc ht, c quan Thng k quc gia phi xc nh nhng loi s liu thng k no cn bin son phc v cho ngi dng tin, ng thi xc nh v phn b ngun lc cho tng hot ng thng k. Cn c k hoch r sot nh k nhu cu ca ngi s dng iu chnh s liu thng k u ra nhm loi tr vic cung cp nhng s liu ngi dng tin khng cn v khng c s liu ngi s dng quan tm. Khi iu chnh, phi lu ti yu t kinh ph v s ph thuc qua li ln nhau gia cc ngun thng tin u vo bin son cc ch tiu u ra. Chng hn thng tin u vo tnh ch tiu doanh s bn l hng ha v dch v tiu dng x hi cing l thng tin u vo tnh ch tiu tiu dng cui cng v hng ho v dch v ca h gia nh. " Qun l tnh chnh xc: Cht lng thng tin u vo quyt nh tnh chnh xc ca s liu thng k. Hin nay, iu tra l knh thng tin ch yu v vy qun l cht lng thng tin u vo phi c bit quan tm ti ba giai on ca qu trnh iu tra: Thit k chng trnh; thc hin iu tra v nh gi cht lng s liu iu tra. Khi thit k chng trnh iu tra trc ht cn lu ti s nh i gia tnh chnh xc, yu t chi ph, tnh kp thi v gnh nng ca i tng iu tra. V vy khi quyt nh cc loi thng tin cn thu thp qua iu tra, cc nh thit k phi bit tn dng nhng thng tin c t h s hnh chnh v t cc cuc iu tra khc gim thiu thng tin trng lp. Cht lng ca thng tin thu c t iu tra ph thuc vo nhiu yu t nh: Thit k chng trnh; cc cng c s dng trong iu tra v c ch gim st vic thc hin iu tra - y l yu t rt quan trng. Cc gim st vin iu tra cn nm bt nhng vn ny sinh x l kp thi trong qu trnh thc hin iu tra. nh gi cht lng s liu iu tra thng thc hin qua 4 kha cnh sau: nh gi phm vi ca cuc iu tra v so snh vi tng th mc tiu; nh gi sai s mu, sai s chun hay h s bin thin; nh gi t l khng tr li v cc yu t khc nh hng ti cht lng, tnh ph hp ca kt qu iu tra. " Qun l tnh kp thi: C quan thng k a ra thi im cng b s liu da trn tnh ton v s nh i vi tnh chnh xc v tng chi ph thu thp, bin son v qua tm hiu ngi s dng xem h thch c s liu cng b chm hn nhng vi chnh xc cao hn hay h thch c s liu sm hn vi chnh xc km hn. Tnh kp thi l mt c trng quan trng ca s liu thng k, do vy cn gim st c trng ny theo thi gian i vi tt c cc hot ng thng k. Mt bin php qun l tnh kp thi ca s liu l c quan Thng k thng bo trc thi im cng b cc loi s liu. Bng cch ny, ngi dng tin s ch ng c k hoch ca h v cing ngm t ra mt cam kt ni b c quan Thng k thc hin theo cam kt thng bo. iu ny cing ngn nga cc i tng c lin quan d nh dng nh hng ca mnh y li thi im cng b s liu phc v cho li ch ring ca h. R sot v nh gi nh k tm ra nhng tn ti v s lng, phng thc t chc thc hin cc hot ng thng k, ngun lc v cch phn b ngun lc cing l bin php qun l tnh kp thi ca s liu thng k. Ngy nay vi nhng k thut mi pht trin, c bit l tin hc gp phn nng cao tnh kp thi ca s liu thng k. " Qun l kh nng tip cn: Nu ngi s dng khng bit c nhng loi s liu thng k g, khng bit thng tin u v lm th no tip cn c, khi s liu thng k khng c gi tr. V vy, c quan Thng k phi a ra chnh sch v h thng ph hp ph bin s liu, ng thi m bo tt c sn phm thng k phi c trong h thng danh mc sn phm ca ngnh. C quan Thng k cing xc nh nhng loi s liu no s c cung cp min ph cho ngi s dng qua cc phng tin thng tin i chng nh: trang Web, hp bo, internet, h thng th vin,& " Qun l kh nng gii thch: Nu ngi s dng khng hiu hoc hiu sai s liu thng k, khi s liu khng c gi tr hoc tr nn bt li. V vy, c quan Thng k cn gii thch cho ngi s dng hiu r cc loi s liu thng k hin c. Vi ngh)a , qun l kh nng gii thch s liu thng k lin quan ti vic cung cp nhng thng tin lm r s liu, bao gm: - Cc khi nim, phn loi hin ang p dng bin son s liu; - Phng php thu thp v tnh ton s liu; - nh gi tnh chnh xc ca s liu. " Qun l tnh cht ch: Tnh cht ch ca s liu thng k c th hin qua tnh hp l gia cc loi s liu khc nhau ti cng mt thi im,df  r t D F j l ".04@ųrarararararararPrPr h(hRCJOJQJ^JaJ h(h("cCJOJQJ^JaJ h(heCJOJQJ^JaJ#h(h(5CJOJQJ^JaJhe5CJOJQJ^JaJh(5CJOJQJ^JaJ#h(h("c5CJOJQJ^JaJ#h(he5CJOJQJ^JaJ'h(he5OJQJ^JaJmH sH 'h(h("c5OJQJ^JaJmH sH f 0t*D!2#&F)-36x9<p>.BE6H $`a$gd($a$gd($a$gd(ĩƩRXptxzHJ*.0JLBD,6prT V !!*!,!P"R""ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ&h(hR56CJOJQJ^JaJ&h(he56CJOJQJ^JaJ h(heCJOJQJ^JaJ h(hRCJOJQJ^JaJ#h(heCJH*OJQJ^JaJ#h(hR6CJOJQJ^JaJ9""0#2#^#`#$$ %%<%>%%%%%&&&&&&((B)F)t+v+--- .1333466H7J7h7j77V8肋ޥޥޓ#h(hBy6CJOJQJ^JaJ#h(hR6CJOJQJ^JaJ h(hByCJOJQJ^JaJ&h(he56CJOJQJ^JaJ&h(hR56CJOJQJ^JaJ h(hRCJOJQJ^JaJ h(heCJOJQJ^JaJ,V8X8v9x9::>:@:::<<<<"=$=L=N===&>(>n>p>t>>.B0BB"C@CBCCCEEFFFFGG"t@Bʤ̤Τ©ĩƩȴȢ~mih( h(h<CJOJQJ^JaJ#h(hEF)>*CJOJQJ^JaJ#h(he>*CJOJQJ^JaJ#h(he5CJOJQJ^JaJ& j<h(heCJOJQJ^JaJ h(heCJOJQJ^JaJ&h(he56CJOJQJ^JaJ#h(he6CJOJQJ^JaJ)ؖNΛ*D̤r^"©ĩƩȩgd($a$gd(Ʃȩ h(h<CJOJQJ^JaJ&1h:pq/ =!"#$%@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListI3fqyP: ^I8 X"#$G$o$%]&'')()7,-.01x345?7V89:<-==?l@'BBDDE"GfGyGG9HHIIII00000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 000(0(00(0000000000000000000808080@0@00@00@000H0H0H0H00\>0,3qyP: ^I8 X"#]&'')()7,-.01x345?7V89:<-==?l@'BBDDE"GfGyGG9HHIII@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0^>00^>00^>00^>00\>00\>00^>00^>00\>0 0^>0 0^>0 0^>0 0\q^>0 0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@r 0@r 0@r 0@r 0@r 00 }"V8RzƩȩ),-.UVX6Hؖȩ*/WƩ+8@0( B S ?I^~_Z1G1GI7G7GIV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ !#$'),/79@ACENPUWY[^anp !"%&)*./2367:;>?CDHILMPQVW[`bcghklpqvwz{}~ !"&'*+-.12459;@AEFHIKLNOTUY^bcghklpqtuwx{|  $%()-.3467;<ABDEGHLMSTWXZ[^_bchiklqrv| !$%'(+,01568<?@CDFGLMOPRSWX]`dejknoqrvw|}  !%&*+/03489>?ABFGJKNSWX[\_aefijmnqrtuyz !"%&)*/04:<=ABGHJKPQTUXY\]`acdghklopuvz  #$'(-.015=ABGHKMQRWX[\_`bcghklpuxy{| !"&'+,0156:;>?ABDEJKMNQRTUYZ_afgjkmnqrwx{|    ! % ' + , / 0 4 5 8 9 ; < @ A F G I J N O R S U V Y Z \ ] a b f g k l p q s x | }       $ % ( ) + , 1 2 5 6 9 : < = A B F G J L O P T U Y [ _ ` c d h i m n q r w x { |     # $ & ' + , . / 2 3 8 9 < = B C F H K L P Q U V Z [ _ ` c d h i l m p q u v y z ~      " # & ' * , . / 3 4 6 ; > ? C D H I K L O P S T W Z ^ _ c d f g k l p q t u y z }       # $ ( * - . 0 1 3 4 8 9 ; < > ? B C F G K L N O S T Y Z \ ] ` a c e i j m n q r u v y z #$'(-.01569:?@DIMNPQSTXY[\`adeijopstvwz{}  "#&')*-.0167:;>?ABFGIJOTYZ\aefjknptuyz}~  #$&'+,12459:<=ABGHLMPQUVZ\`aefklnouvz{ $%()+,/02378<=@ACDGHKLNOTUXY\]bcfgjkoptuxy}~ #$'(+,014589=>BCEFIJOPSTWX\]abefikotvw{| !#$(),-1256:;@AEFHIMNSTVWZ[^_cdhimnpqtuz{  "#&')*./3478<=ABEFKLNOSTYZ^chilmopuvxy{|  #$'(*,1256;@CDGHJKOPSTXY^_abefhimnqrtuyz|}  %(),-2378<=BCFGJKMNRSXY[]agkloprswx}  "#'(+,01679:>?CDGJMNSTVW]^cdhilmrsvwz{~ #'(+-0145:;=>BCGHKLPQVW\acdfgijlmoptuz{}~ !$%)*,-/045:;?@CDFGIJMNRSVW[\`aefjknqtuwx{|~ #$'(./348?CDHILNRSVW[_bcghlmpqsw{| !"%&)*-.236:>?ABFGJKOQSTXY^_abefhimnrswxz{}~  !"%&+,/02389<=@ADIKLQRTUWX\]`adehiklqruvyz}  !%&*+-.2367;<?@BCGHJKMNPQUV[\^_dehinostxy}~   #$&',-0267:;?@DEIJMNQRWXZ[_`deghlmqruv{|  !%&*+./3489>?ACHILMOPTUYZ\]bcfgklnostxy}~     " # % & ) * . / 3 4 7 9 < = B C E F J K P Q U V X Y ^ _ c d f g k l q r t u w y ~ !!!! ! !!!!!!!!!!!"!#!%!&!)!*!.!/!1!2!6!8!$@$A$E$I$M$N$Q$R$V$W$\$]$`$a$d$e$g$h$l$q$u$v$x$y$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$IIw` K L ~ jk+J2 " !U"W""N#($+$G$m$&&]'a'{'')7*11T55563777V88::===f>l@@BBBFCCCDDExFHHI333333333333333333333333333333333333333333333333333333HJJEEgGhGkGmGuGwGIII qEF)("cByqR<(e@3%IPP`UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings"1 hcڃF* >% >%!24II3qH)?q2CC TIU THC PHN NH CHT LNG S LIU THNG K LE THUY QUYNH LE THUY QUYNHOh+'0 $4 LX t FCÁC TIÊU THỨC PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ?ÁCLE THUY QUYNHE TE TNormal LE THUY QUYNH4 TMicrosoft Word 10.0@| @1u@ܥ\x >՜.+,00 hp TCTKU%I FCÁC TIÊU THỨC PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FAexData Z1TablebyWordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q