ࡱ> @ fbjbjFF (l,,s,2ZZZ82gb^g`g`g`g`g`g`g$MiRkg!gg2g2g2g]^g2g^g2g2g2g ` CHxZf^2g^gg0g2gilf4il2g22il2g,2ggg226$(g 226KT QU HOT NG KHOA HC THNG K THI K 2001- 2005 V MT S NH HNG PHT TRIN N NM 2010 PGS.TS. Tng Vn Khin Vin trng Vin Khoa hc Thng k 1. Nghin cu khoa hc Bc sang nhng nm u ca th k 21, cng tc thng k tip tc thc hin s nghip i mi (gm i mi ni dung, i mi phng php v i mi h thng t chc), nhm m bo thng tin thng k ngy cng phong ph phc v mt cch c hiu qu yu cu qun l ca Nh nc v ho nhp quc t trong iu kin y mnh kinh t th trng v tng cng hp tc vi cc nc trong khu vc v trn th gii. Gn lin vi yu cu ngnh Thng k trnh Nh nc ra nhiu vn bn quy phm php lut quan trng nh Lut Thng k (nm 2003); Quyt nh s 141/2002/Q-TTg ngy 21 thng 10 nm 2002 v Ph duyt nh hng pht trin Thng k Vit Nam n nm 2010; Ngh nh s 101/2003/N-CP ngy 03 thng 9 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k (thay cho Ngh nh s 23/CP ngy 23 thng 3 nm 1994 ca Chnh Ph). Thc t trn i hi nhim v nghin cu khoa hc thng k l phi tip tc nghin cu hon thin h thng ch tiu thng k tin ti xy dng h thng ch tiu thng k quc gia; chun ho ni dung thng tin thng k, chun ho cc phng php tnh ton, cing nh cc bng phn loi; tip tc ci tin phng php thu thp s liu thng k theo hng tinh gim ch bo co thng k nh k, y mnh iu tra chn mu, sp xp li cc cuc iu tra thng k, trn c s xy dng chng trnh iu tra thng k Quc gia, tng bc chuyn ti nhng yu cu ca Lut Thng k, nhng ni dung ch yu trong nh hng pht trin vo thc t hot ng ca ngnh Thng k. Vi tinh thn trn t nm 2001 n nm 2004, Vin Khoa hc Thng k cng vi cc n v trong Tng cc t chc trin khai nghin cu v hon thnh nghim thu 78 ti khoa hc, trong c 30 ti cp tng cc v 48 ti cp c s. Chia theo ch nghin cu, trong s 78 ti khoa hc ni trn nhiu nht l cc ti v nghin cu xy dng, hon thin h thng thng tin v h thng ch tiu thng k c 18 ti, chim 23%; tip n nghin cu phng php tnh cc ch tiu thng k tng hp v phng php phn tch d bo thng k c 14 ti, chim 18%; Nghin cu ci tin ch bo co, hon thin phng php thu thp s liu c 10 ti, chim 12,8%; nghin cu ng dng ton v tin hc trong cng tc thng k c 7 ti, chim 9%; cn li l nhm cc ti thuc cc ch khc nh phn t, phn loi thng k, xy dng cc bng danh mc, xy dng c s d liu thng k, cng tc t chc o to, xy dng quy ch, xy dng c s php l v cc vn bn thng k,& c im ni bt ca cng tc nghin cu khoa hc thng k trong thi k ny l: Nhiu ti khoa hc bm st yu cu i hi thc t ca cng tc thng k, th hin ch ni dung v chng trnh nghin cu ca cc ti c thc hin an xen vi qu trnh trin khai nghip v hoc mt s kt qu nghin cu c la chn tng bc th ch ho thnh cc vn bn thc hin trong cng tc thng k nh cc ti: nghin cu xy dng phng php cp nht c s d liu doanh nghip cho cng tc thng k; xy dng h thng ch tiu thng k quc gia; nghin cu phn loi thnh phn kinh t p dng trong cng tc thng k; xy dng h thng thng tin thng k khoa hc cng ngh p ng yu cu qun l theo c ch mi; nghin cu hon thin h thng phn ngnh kinh t quc dn ph hp vi Vit nam v theo tiu chun quc t; nghin cu ci tin phng php thu thp thng tin thng k hng thng; nghin cu hon thin bng phn loi gio dc o to v bng danh mc ngh nghip v mt s ti thuc l)nh vc thng k cng nghip, thng k thng mi gi c dch v, thng k nng nghip, thng k lao ng v dn s,... Cc kt qu nghin cu khoa hc tng bc c gii thiu v ph bin cho ng o ngi s dng; nhiu ti c la chn a vo cun k yu khoa hc, mt s ni dung c la chn ng trn cc tp ch khoa hc hoc bin son thnh sch nhm ph bin rng ri n ng o bn c nh ti: vn dng h thng ch s gi thay cho bng gi c nh; hon thin h thng thng tin thng k u ra; nghin cu xy dng bng cn i nng lng quc gia; nghin cu tnh tc tng nng sut cc nhn t tng hp Vit nam; t chc hon thin tng bc h thng thng tin thng k thng mi quc t v dch v; nghin cu hon thin h thng ch tiu thng k v ci tin phng php thu thp s liu thng k trong ngnh chn nui,v.v& Mt s ti gn lin cng tc nghin cu khoa hc vi qu trnh iu tra thng k, nghin cu ci t thm nhng thng tin cn thit, cch lm ny rt hiu qu, va nhanh gn, va tit kim, kt qu s liu c bc tch, tng hp ri vit bo co phn tch phc v thit thc cho nhiu i tng dng tin nh: khai thc s liu trong iu tra doanh nghip nm 2002, 2004; nghin cu iu tra cn b c trnh tin s) v tin s) khoa hc,& Mt s ti kt hp cht ch ni dung nghin cu vi qu trnh chun b xy dng cc vn bn php quy ca ngnh Thng k, xy dng cc quy nh, quy ch v hot ng thng k nh nghin cu xy dng chng trnh pht trin cng tc thng k; nghin cu xy dng n i mi hot ng khoa hc thng k ca Vin Khoa hc Thng k; nghin cu hnh thc v ni dung o to bi dng cn b v tuyn dng cn b ngnh Thng k; nghin cu xc nh hnh vi, hnh thc v mc pht vi phm hnh chnh trong l)nh vc thng k,v.v& Nghin cu a vo tnh ton th nghim nhiu ch tiu kinh t x hi tng hp, tuy phc tp nhng cn thit cho yu cu nh gi s pht trin kinh t x hi ca t nc v so snh quc t trong n D DFj4l45<?@J|JJW[\Bb$d^efɶɥɥɥ}lW}HHh PhY7CJOJQJ^J(h PhY7@CJOJQJ^JmH sH h PhY7@CJOJQJ^J&h PhY756CJOJQJ^JaJU#h PhY7>*CJOJQJ^JaJ h PhY7CJOJQJ^JaJ$h PhY7@CJOJQJ^JaJ#h PhY75CJOJQJ^JaJh PhY75OJQJ^JaJ'h PhY75OJQJ^JaJmH sH nl D 6&,l4<?@FHJ|JJOd`gd P $H`Ha$gd P$a$gd P$a$gd Pffiu kin m rng hi nhp nh ch s pht trin con ngi, gi tr sn phm trn mt n v din tch t nng nghip,... Bn cnh vic trin khai nghin cu cc ti khoa hc, Vin Khoa hc Thng k cn tin hnh k cc hp ng khoa hc vi cc Cc Thng k tnh, thnh ph cing nh cc n v trong Tng cc, ng vin cn b nghin cu vit cc chuyn khoa hc, thng xuyn t chc cc cuc hi tho khoa hc nhm trao i tho lun v nhng vn nghip v ang c quan tm. 2. Thng tin khoa hc thng k Thi k 2001-2005 hot ng thng tin khoa hc thng k tip tc c cng c v pht trin ch yu a dng ho cc n phm thng tin v phng php ph bin thng tin thng k, duy tr u n xut bn 6 s nh k v 4 s chuyn san thng tin khoa hc thng k . Tin hnh h thng ho v bin son cc cun k yu kt qu nghin cu khoa hc, cc bi tng lun, dch thut. Ci tin v mt hnh thc, ch trng nng cao cht lng cc n phm thng tin thng k nhm gii thiu c nhng thng tin mi nht v phng php lun thng k ca th gii cing nh cc kt qu nghin cu khoa hc thng k trong nc. c bit trong thi gian gn y cn ra Bn tin phc v qun l thng k (ph san ca t Thng tin Khoa hc Thng k), a ni dung ca t Thng tin Khoa hc Thng k ln trang web, to iu kin cho ng o cc i tng khai thc v s dng. Vin Khoa hc thng k thng xuyn t chc cc bui sinh hot khoa hc, hi ngh cng tc vin ca t Thng tin Khoa hc Thng k, t chc thnh cng Hi ngh Khoa hc Thng k ln th 4 vi ch "phn tch kinh t nm 2001. Hng nm thu vin khoa hc thng k cp nht b sung cc loi sch, x l th mc sch, tp ch trong thu vin phc v nhu cu tra cu trong v ngoi ngnh. 3. Mt s nh hng ca hot ng khoa hc thng k n 2010 3.1. Nghin cu khoa hc gp phn y mnh cng tc thng k trong iu kin mi, nhm c c thng tin y hn, vi cht lng cao hn phc v kp thi yu cu qun l ca Nh nc v hi nhp quc t, cng tc nghin cu khoa hc cn c tip tc i mi theo hng a dng ho cc loi hnh nghin cu, kt hp cht ch gia nghin cu c bn v nghin cu ng dng; nghin cu tng bc vn dng cc phng php mi ca thng k quc t vo Vit Nam ng thi vi vic tng kt nh gi v gii quyt nhng vn thc tin v nghip v thng k ang t ra; gia nghin cu vi trin khai cng tc thc t, gia phng php thng k truyn thng vi ng dng cc vn l lun. Theo nh hng ni dung nghin cu trong nhng nm ti cn tp trung vo cc ch sau: Nghin cu a vo p dng h thng ch tiu thng k quc gia, trn c s nghin cu xy dng ng b cc ch tiu thng k khc, chun ho cc bng danh mc, cc bng phn loi thng k; chun ho cc thut ng, chun ho ni dung v phng php tnh cc ch tiu thng k; Tip tc ci tin phng php thu thp s liu thng k, xy dng v hon thin cc ch bo co, sp xp li cc cuc iu tra thng k trn c s xy dng chng trnh iu tra thng k quc gia nhm nng cao hiu qu khu thu thp s liu v cht lng thng tin thng k; y mnh cc khu phn tch v d bo thng k, ch trng cc bo co phn tch kinh t - x hi tng hp v phn tch kt qu ca cc cuc iu tra thng k; Nghin cu a vo p dng cc ch tiu phn nh cht lng hiu qu, phn nh kt qu u t theo chiu su; cc ch tiu thng k tng hp phn nh tp trung nhiu mt ca qu trnh pht trin kinh t x hi Nghin cu nh gi cht lng ch ra nhng nguyn nhn ca s tn ti v xut cc gii php nhm tng cng qun l v nng cao cht lng s liu thng k; y mnh vic nghin cu ng dng cc phng php ton v cng ngh thng tin vo cng tc thng k tt c cc khu: Thu thp, x l, phn tch, lu gi, truyn a v cung cp thng tin thng k. Cng c t chc, tng cng nng lc thng k c bit ch trng vic o to nng cao trnh v xy dng i ngi cn b thng k c s. 3.2. Thng tin khoa hc thng k - a dng ha cc loi sn phm thng tin khoa hc v phng php ph bin thng tin khoa hc thng k; tng s lng v xut bn u n t Thng tin Khoa hc Thng k; h thng ho v bin son k yu v kt qu nghin cu khoa hc, tng lun, tng thut, dch thut; ci tin hnh thc cc sn phm thng tin khoa hc nhm phc v ngy cng tt hn cho ng o bn c trong v ngoi ngnh; - Nng cao cht lng t Thng tin Khoa hc Thng k, kp thi gii thiu nhng thng tin mi v phng php lun thng k trong v ngoi nc cing nh kinh nghim cng tc thng k ca cc nc trn th gii; kp thi phn nh cc vn bc xc v nghip v ang vng mc trong thc t nhm cung cp nhng thng tin cn thit cho cng tc nghin cu khoa hc v hot ng thng k thc tin; - Duy tr v pht trin cc hnh thc cung cp thng tin khoa hc thng k, m rng hnh thc ph bin thng tin qua hi ngh, hi tho, xy dng trang web v khoa hc thng k to iu kin thun li cho cc i tng khai thc v s dng; - y mnh vic ng dng cng ngh thng tin lu gi, khai thc v ph bin cc loi thng tin khoa hc thng k v cc loi thng tin khc c lin quan. - Cng c th vin khoa hc thng k theo hng tng cng cc loi sch v tp ch trong nc v quc t v nghip v thng k v cc vn khc c lin quan, tin ti xy dng th vin in t( OPRUBVW(YZ[\*_Bb$d^effffgd P d`gd P$a$gd Pd`gd Pffffffh P h Ph<CJOJQJ^JaJh PhY7CJOJQJ^J" j<h PhY7CJOJQJ^J&1h:pfw/ =!"#$%@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListtC@t Y7Body Text Indent$d <<`a$@CJOJQJaJmH sH tS@t Y7Body Text Indent 3$dx`a$CJOJQJaJhmH sH u,l7d| R u`6xhQ<U P!h"#$$%Z&&'(*++r,s,v,000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 000(0(00\>07| u6xQv,Oy00y@0@0@0@0@0Oy00yOy00y 0ܦff5Of4f &(*+ "#&').2367<=?@DEHIMNRSUV\]`adfijmnqru| !"%&*+/02389=>BCFGKLPQSTWX^_abfglmpqtuxy|}  (-.235FJNSWZ`bcfglmqrwx|}  #$(),-2357;<?@DEIJLSW[`cflopuvy|  "#%&*+.0569:=CHMRSUW\]`adeklpquvz| !#&'*+./2378<=@AFGIKOPRSUVYZ^_efklpqtuz{}~ #$()-.014:=>AHLMQRUV[\^_cdghkloprsxy}~ $%(*/02689<=ABEFIJNOTUYZ\]`acdghjkqruvyz~      " # ' ( , - 1 2 4 5 8 9 > ? A B D H J K N P U [ a b e f i j n o r s u v y z }      $ % ( ) + , / 0 5 6 9 : = > @ A E F I J N O Q S W X \ ] b c e g j k o p s t x y } ~       % & ) * . / 2 3 8 9 ; < A B F G I J M N P R W X Z [ ^ _ c d g h j k n o r s v w z { ~       " # & ' ) * - . 1 2 8 9 < = ? @ D E H I M N P Q U V Z [ ^ _ b c f g l m p q t u x y } ~       ! & ' ) * . / 2 4 : ; > ? C D H I N O S T X Y [ \ ^ _ c d i j n o r s x y { }  !$%)*-.0156:;@AEFHJPQTUXY]^deijmnrsx}  !#$*+./2356:;=?DEGHLMSUZ[]^abfgijmnpvyz}~ $(),-12459:>?BCFGJKOPSTXY]^bchimnrsvw{|  !%&)*-.2389=>ACIJMNRSVWYZ^_cdhilmqrtuyz} %&*+./3467;<ABDEJKPQUV^adeghjknoqruvz{ #%(),-/04578<=@AEGKLOPSTXY\]`aefjkoprsxy}~   #&')*,-013478;<@ADEHNTUXY\]`afglmopstxy|}  !$%()-.013478;<@AEFJKNOTUWX[\`aefijoprtz{~ #$'(-.47=>ABEFIJNOSTWX^_dehimnrsuvxy|}  "#'(-279<=@ADEIJNORSVWYZ^_cdghlmsx{| !$%'(-.2368<=ABEFHIOPSTXY\]cdfgkloqwx}~  !"',0145:;=>BCFGKLPQSTVW[\abefijlmoptuxy|} %&)*,-1267:;?@BCFGJKNOUVYZ^_bdghklpquw{|  "#%&)*-.2378;<?@CDGHNORSWX[\abdejkoqtuyz #),-1267:;?@CDGHKLQRVW[\^_abfhlmqruv{|~  !$'*+./1378<=ABDFIQUVYZ^bfgklopuvxy{|  !%&)*/0236AGHKLPQTUWX[\`adeijnorsxy{|  !"&'*+./3489<=@ADEIJOPRSWX[\_`deijpqtvyz}~      $ % ( ) - . 1 2 4 5 9 : ? @ E F I J L M Q R V W Y Z ` a c d i j l m q r u v x z ~ !!!! !!!!!!! !%!&!)!*!-!.!1!2!5!6!;!#B#C#F#G#K#L#O#P#T#U#W#X#\#]#_#`#d#e#j#k#p#u#z#{#}############################################################$$$$ $ $$$$$$$$$%$&$)$*$-$.$1$2$4$5$9$:$=$>$A$B$F$G$K$L$O$P$T$U$Z$[$_$`$c$e$i$j$m$n$q$r$u$v$y$z$|$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % %%%%%%%#%$%(%*%,%.%/%1%3%5%7%8%:%<%=%@%B%C%F%I%K%L%P%S%U%V%Z%]%`%c%e%f%h%i%k%l%p%q%t%w%y%|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & &&&&&&&&& &$&r,v,Za}$$++++v,3333333r,v,v,qfw<Y7 P@x'u,PP<UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime9& r.VnArial"1 hcكF%P%P!24],],3qH)?q6KT QU HOT NG KHOA HC THNG K THI K 2001- 2005 LE THUY QUYNH LE THUY QUYNHOh+'0(8 P\ x IKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ THỜI KỲ 2001- 2005KẾLE THUY QUYNHE TE TNormal LE THUY QUYNH3 TMicrosoft Word 10.0@0@o˟u@8x%՜.+,04 hp TCTK P], IKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THỐNG KÊ THỜI KỲ 2001- 2005 Title !"#$%&'()*+,-./012345689:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry F0VHxData 71Table?ilWordDocument(lSummaryInformation(vDocumentSummaryInformation8~CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q