ࡱ> @ bjbjFF (,,T8ZZZn8NLnkr< < < ekgkgkgkgkgkgk$pmRok-Zc @c c k,kkkkc ]Rekkc ekkk8"k ox?i`kQkk0kkfpj^fpknnfpZk8< "^ kv < < < kknnDdjnnNGNH THNG K SAU BA NM THC HIN NH HNG PHT TRIN TS. L Mnh Hng Tng cc trng Tng cc Thng k Ngy 21 thng 10 nm 2002, Th tng Chnh ph c Quyt nh s 141/2003/Q-TTg ph duyt nh hng pht trin thng k Vit Nam n nm 2010. y l s kin nh du s pht trin c bi bn, c mc tiu, c bc i, c phng php khoa hc ca ngnh sau nhiu nm trn tr, thai nghn. Thc hin nh hng, chng ta xy dng, thc hin Chng trnh hnh ng v trn thc t ngnh Thng k i vo th pht trin mi v t mt s kt qu sau. 1. Trong my nm qua, nhim v chnh tr ch yu ca ngnh, cing l mt ni dung quan trng trong nh hng pht trin l m bo thng tin c thc hin tt vi rt nhiu c gng, c nhng tin b ng k v s lng v cht lng cc sn phm thng tin thng k phc v s lnh o ca ng v Nh nc, p ng yu cu ca cc i tng s dng trong v ngoi nc. Bo co phc v cho iu hnh ca Chnh ph c m bo u n, ng thi hn, ni dung ngy cng phong ph. Cn b ngnh Thng k tp trung cng sc lm cc bo co phn tch thng k 5 nm, 3 nm phc v i hi, phc v kim im gia nhim k v kp thi p ng yu cu ca nhiu c quan nghin cu, qun l. S liu thng k gp phn tch cc vo vic kim im, tng kt kt qu thc hin cc Ngh quyt ca ng, trong c cc nghin cu do Ban Kinh t trung ng ch tr. Mi quan h vi cc c quan thng tin i chng c ci thin v tng cng lm cho thng tin thng k nhanh chng n vi qung i qun chng nhn dn. Trang WEB Thng k sau mt s nm th nghim phc v cc c quan ng, Nh nc qua mng din rng c hon thin v kt ni internet vo thng 10 nm 2004 l mt s kin rt c ngh)a, lm tng thm hiu qu ca cng tc m bo thng tin, va phc v tt hn cc i tng s dng trong nc, va nng cao kh nng hi nhp quc t ca Thng k Vit Nam. 2. Mi trng php l ca cng tc thng k c cng c v tng cng vi s ra i ca Lut Thng k c Quc hi thng qua ngy 17 thng 6 nm 2003 v Ch tch nc k Lnh cng b s 13/L/CTN ngy 26 thng 6 nm 2003. Cng vi Lut Thng k, s ra i ca Ngh nh 40/2004/N-CP quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Thng k, Ngh nh 14/2005/N-CP v x pht vi phm hnh chnh trong l)nh vc thng k, tt c hp thnh b cn c php lut ton din cho hot ng thng k Vit Nam trong iu kin ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngh)a c s qun l ca Nh nc. 3. Phng php thng k tng bc c i mi. Gn y, Tng cc Thng k hon thnh vic bin son H thng ch tiu thng k quc gia v c Th tng Chnh ph ban hnh theo Quyt nh s 305/2005/Q-TTg, ngy 24 thng 11 nm 2005. y l mt bc quan trng thc hin Lut Thng k v cing th hin thnh qu ca ngnh. Trong my nm qua, Tng cc Thng k ban hnh mt lot ch bo co cho doanh nghip nh nc, cho cc c quan hnh chnh, n v s nghip v cho cc Cc Thng k. Trong iu kin ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngh)a, nhn thc r vai tr ca iu tra thng k l phng thc ch yu thu thp s liu, ngnh Thng k tp trung ci tin c bn trong vic t chc v sp xp cc cuc iu tra, ni bt l thay th cc cuc iu tra ring l, tn mn theo tng chuyn ngnh trc kia bng vic t chc iu tra chung v doanh nghip, v c s sn xut, kinh doanh c th hng nm. Hot ng ny nng cao ng k hiu qu ca cc cuc iu tra v ni dung, s lng, cht lng thng tin, v s dng kinh ph, ngun lc. Nhiu cuc iu tra khc cing c sp xp vi chu k, quy m hp l, phng php ci tin. Trong nhng nm qua, Tng cc Thng k thc hin thnh cng hai cuc Tng iu tra ln l Tng iu tra nng thn, nng nghip v thy sn v Tng iu tra cc c s kinh t, hnh chnh, s nghip. Thng tin ca cc cuc tng iu tra ny phc v kp thi cho vic lp chnh sch chuyn i c cu nng nghip, nng thn, xy dng c tp hp s liu chi tit ca nm c s v lp dn mu phc v cho cc cuc iu tra ca nhng nm sau. Mt s bng danh mc quan trng c trnh Chnh ph, Th tng v s ban hnh trong thi gian ti. Phng php tnh nhiu ch tiu c hon thin, ci tin vi mc tiu nng cao cht lng thng k. Ti liu Mt s thut ng thng k thng dng c bin son v pht hnh khng ch c tc dng chun ha khi nim, phng php tnh trong ngnh m cn to s thng nht cho cc i tng khi s dng thng tin thng k, trn thc t c ngi s dng hoan nghnh. Vic thay th bng gi c nh bng h thng ch s gi l vn bc xc c nghin cu trong hai nm qua v ang trong giai on th im, khi hon thnh vo cui nm 2005 chc chn s ng gp ng k vo i mi phng php v nng cao cht lng s liu. 4. C s vt cht k thut ca ngnh, ca c quan Tng cc c ci thin ng k. Cng ngh thng tin pht trin, c p dng mnh m trong mt s l)nh vc nh thng k thng mi, gi c; thng k x hi, mi trng; thng k dn s lao ng v trong qun l ti chnh. Ngnh Thng k va mi hon thnh v a vo s dng phn mm theo di thc hin k hoch cng tc v chm im thi ua. Phn mm ny s to iu kin iu hnh k hoch cng tc hiu qu hn v nh gi kt qu thc hin c khch quan, chnh xc hn. L)nh vc hp tc quc t cing c pht trin v m rng. Trong my nm gn y hp tc truyn thng vi cc t chc quc t c duy tr v pht trin va thc hin ngh)a v cung cp thng tin thng k, va tranh th cng ngh, phng php theo cc chun mc quc t v c ngun lc qua cc d n h tr c duy tr v tng cng. Hp tc thng k song phng c m rng v tng cng, nh hp tc vi cc c quan thng k Lo, Trung Quc, Hn quc, Thy in, Php, Ba Lan, CH Sc. Nh nhng hot ng , v th ca Thng k Vit Nam trong cng ng thng k quc t c nng cao r rt. 5. Cng tc t chc cn b c kin ton v nng ln mt tm cao mi. Ton ngnh v c quan Tng cc c sp xp v t chc li vi s ra i ca Ngh nh 101/2003/N-CP ngy 3 thng 9 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k. Vic gii th 1 V cng vi s iu chnh nhim v ca 4 V, s ra i ca 2 n v mi l s t ph trong ci cch t chc ca c quan Tng cc, c tc dng nng cao tnh hp l, hiu qu v hiu lc ca b my. i cng vi ci t v t chc, chc nng, nhim v ca tng n v c xc nh r rng, khc phc tnh trng trng cho, b st nhim v ca cc n v Tng cc cing nh cc Cc Thng k tnh, thnh ph. Cng tc cn b c quan tm trn tt c cc mt: quy hoch, o to, bi dng, b nhim v tuyn dng. Ring v cng tc quy hoch, iu ng v b nhim cn b. Trong nhng nm trc y, cng tc ny cha c lm tt. V vy, c th ni ngnh ta  l mt th h lnh o. ? c quan Tng cc c nhiu ng ch lnh o cp Tng cc, cp V, Vin c o to c h thng, c mt b dy kinh nghim v tri qua nhiu nm thng rn luyn trong thc tin ca ngnh. Nhiu ng ch khng qun ngi hy sinh, gian kh xy dng ngnh trong nhng nm thng chin tranh gay go, khc lit. Trong nhng nm qua,FHrtv d p t v ^ ` x z ̺{eP;P;P;P;P;P;(hxhPLCJOJQJ^JaJmH sH (hxhyCJOJQJ^JaJmH sH +hxhgW5CJOJQJ^JaJmH sH %hy5CJOJQJ^JaJmH sH +hxhy5CJOJQJ^JaJmH sH +hxhPL5CJOJQJ^JaJmH sH #hxhgW5OJQJ^JmH sH hy5OJQJ^JmH sH #hxhy5OJQJ^JmH sH #hxhPL5OJQJ^JmH sH Htvh : (.2d7=Q_`gNlrvzv$a$gdx $ a$gdx$ d`da$gdgW $d`da$gdgW$a$gdxƄڅ  H J t v f h HJNP8:,.dptv".24 pr hxhPLCJOJQJ^JaJ(hxhPLCJOJQJ^JaJmH sH (hxhyCJOJQJ^JaJmH sH J !!!V"X" ##2#4#$$$$F$H$p$r$$$%%n%p%0&2&&&&&''''((,).)))L+N+,,--....t/v/// 00.000F0H02222F4H4x4z45566,6.6@6B6V6X6b6t666b7d7888 hxhPLCJOJQJ^JaJ hxhyCJOJQJ^JaJX88:9<9N9P9.:0:::; ;;;;;<<\<^<<<v=x=========> >>>>>???? @ @AAAAAANJNLN\N^N4P6PPPHQJQQQ*R,RfRhRSSRSTSTTXTZTTTTU*V,VVVVVWWWU hxhPLCJOJQJ^JaJ hxhyCJOJQJ^JaJW nhiu ng ch lm vic qun mnh, tn ty, c nhng ng gp rt c ngh)a vo s pht trin vt tri ca ngnh. iu rt ng ni l ngnh ta c nhng cn b cng hin tht nhiu m khng h i hi quyn li. Nhiu ng ch cn cha c khen thng nhng danh hiu bc cao, hoc cha c sp xp vo v tr xng ng. Trong mt hai nm ti, nhiu ng ch trong s cc ng ch ni trn s hon thnh nhim v, hon thnh qu trnh cng tc ca mnh. y s l kh khn khng nh i vi ngnh. khc phc tnh trng ny, trong ln lm quy hoch 2004-2005 xy dng quy hoch lnh o cc n v v Tng cc. Trn c s quy hoch ny, Tng cc s c k hoch o to, bi dng v lun chuyn cn b cho cc v tr lnh o khc nhau. Nhiu ng ch c la chn, xt duyt vo quy hoch nm 2002-2003 phn u tt, chu kh hc hi v c b nhim vo cc v tr lnh o, khc phc mt phn tnh trng hng ht cn b v thay th nhng ng ch lnh o n tui ngh hu. Nhiu ng ch c la chn vo quy hoch 2004-2005 va qua cing l nhng cn b c tim nng, c trin vng. Tuy nhin,  iu kin v tn nhim khi cn b nhim, cc ng ch trong din qui hoch cc cp cn c quyt tm cao, phn u, hc hi, trau di, nng cao trnh , nng lc, o c, phm cht chnh tr theo tiu chun ca mi cp quy hoch, nht l phi thc s cu th, tht s khim tn. Cc cn b cng chc cn hiu ng ngh)a ca cng tc qui hoch, trnh ng nhn rng vo quy hoch cp no l  tiu chun b nhim vo chc danh , yn tr ch i, khng cn c gng g na. Quy hoch theo quy nh ca trung ng l quy hoch ng, c vo, c ra. Tng cc s r sot hng nm c th sng lc, la chn c nhng cn b xng ng nht cho mi v tr lnh o. Trong nhng nm qua vic iu ng, lun chuyn cn b gia cc n v v nht l gia trung ng v a phng cn rt kh khn. Ban Cn s v Lnh o Tng cc c khuyt im l cha kin quyt trong vic xy dng k hoch v thc hin k hoch lun chuyn o to cn b. V T chc cn b cing cha lm tt chc nng tham mu xy dng k hoch v l trnh thc hin k hoch lun chuyn. Mt s ng ch trong quy hoch, thuc tui lun chuyn t sn sng nhn nhim v cc a phng. T thc tin ca ngnh Thng k trong thi gian qua, c th rt ra mt s bi hc kinh nghim. 1. V tinh thn i mi, mnh dn trong ci cch hnh chnh, tn ty v o c ngh nghip. Nhiu cn b cng chc trong ngnh Thng k tn ty lm vic qun mnh, khng v thu nhp thp m nh hng n tinh thn cng tc. Bi hc ny l rt qu gi v th hin r rng: Nhng n v qun trit tinh thn i mi th phng php cng tc c ci tin, hon thin, cht lng cng vic c nng cao. Ngc li th cng vic tr tr, phng php lc hu. Chng ta cing cn nhn thng vo s tht l bn cnh nhiu cn b cng chc lm vic gng mu, tn ty th cing cn khng t cn b lm vic vi thc trch nhim, o c ngh nghip khng cao, k lut lao ng cha tt. Mt khc, cing phi thy r rng mc d cht lng s liu ca ngnh thng xuyn c quan tm, c nhiu tin b nhng vn cn l vn tn ti khin mi chng ta vn ang trn tr ngy m tm cch khc phc. 2. V cng khai, dn ch m bo n nh ni b. Cng khai v dn ch mi to ra c s nht tr cao trong n v, trn c s pht huy c sc mnh tng hp thc hin nhim v chnh tr. Giao ban trong lnh o cc n v c thc hin ngy cng c n np. Ti cc cuc giao ban, thng tin v hot ng ca n v phi c cng khai thng bo, trao i, bn bc. T ngn nga c hin tng bn tn thng tin khng chnh thng gy phn tm trong cn b, to iu kin n nh ni b, mi cn b, mi n v tp trung c ti a cho vic thc hin nhim v chuyn mn. 3. V hp tc, phi hp gia cc n v: Trc y, trong c quan Tng cc v nhiu Cc gia cc n v thiu s hp tc, phi hp cht ch. Trong chuyn mn tng tn ti quan im khp kn, t cp, t tc v nghip v. Do , sc mnh b phn tn. Khc phc tnh trng , s phi hp gia cc n v c tng cng trn c s cc quy ch v tinh thn hp tc. Cha bao gi Tng cc c mt h thng cc quy ch lm vic, quy ch phi hp kh y nh hin nay. l Quy ch lm vic ca Lnh o Tng cc, Quy ch lm vic ca Ban Cn s, Quy ch phi hp gia ng y, Cng on vi Chnh quyn, Quy ch giao k hoch v nh gi kt qu thi ua, Quy ch khen thng, Quy ch v quy hoch, b nhim, min nhim, lun chuyn cn b, Quy ch phn cp v t chc cn b, Quy ch thi tuyn cng chc, Quy ch gii quyt cc cng vic ca Vn phng, Quy ch bo mt thng tin trn mng. Trn c s thc hin cc Quy ch, s phi hp trong cc cuc iu tra ln, nh, s phi hp v nghip v gia ti khon quc gia vi cc chuyn ngnh, phi hp gia cng tc chuyn mn vi iu hnh kinh ph, gia cng tc thanh tra, cng tc t chc, cng tc phng php ch vi cng tc nghip v, em li nhng hiu qu rt c ngh)a, c tc dng nng cao hiu sut, cht lng cng tc. nh gi ng tnh hnh, rt ra nhng bi hc su sc l nhm ra phng hng nhim v ng n cho qu trnh pht trin i ln ca ngnh Thng k trong nhng nm ti. Nhng kt qu t c d sao cing mi ch mi l nhng thnh qu ban u. Yu cu ca ng, Nh nc, s bc sc ca thc tin trong ngnh i hi tp th v mi cn b, cng chc phi c gng nhiu hn na. Trong thi gian ti cn tp trung mi n lc ton ngnh tip tc thc hin thng li nh hng pht trin Thng k Vit Nam n nm 2010. Trong cn quan tm nhiu hn n cc vn sau: 1. Phi quan tm v c l trnh, bin php c th nng cao hn na cht lng s liu thng k, trong tng khu, tng cng on, t thu thp n x l tng hp, bin son s liu thng k. Trn c s h thng cc cuc iu tra bc u c sp xp, tng bc ci tin cc bng hi, tng cng kim tra gim st thu thp s liu. Ngnh Thng k va hon thnh H thng ch tiu thng k quc gia trnh Th tng Chnh ph k ban hnh. y cing l nn tng xy dng h thng thng tin thng k u vo, u ra chun mc v l c s phi hp vi thng k cc B, ngnh. 2. Thc hin tt cng tc quy hoch, o to, b nhim v lun chuyn cn b. Tng cng k lut, k cng cng tc. Hin nay c s vt cht ca ngnh kh y , tin nghi, phng tin lm vic, cng ngh hin i. V vy, vic thc hnh tit kim, chng lng ph, khai thc, s dng hiu qu trang thit b l ht sc cn thit v phi c thc hin thng xuyn, nghim tc. Pht huy nhng kt qu ca 3 nm u thc hin nh hng pht trin Thng k Vit Nam v s quan tm su sc ca ng v Nh nc, s quyt tm ca ton ngnh, chc chn Ngnh Thng k Vit Nam s c nhng chuyn bin c bn pht trin ngang tm cc nc tin tin trong khu vc v trn th gii(  Thng tin Khoa hc Thng k - s 1/2006 PAGE 4 WWWWWWWWWWXX X"XXXXX~YY6Z8ZXZZZ[[[[[[N\P\d_f___\`^`````*a,abbbb|c~cccd de eeeeeffffgggghhii~jjjjbkdkkkkkLlNlhljllll hxhPLCJOJQJ^JaJ hxhyCJOJQJ^JaJXllBmDmmmmmn n|n~noo\p^pppppqqxqzqqqqqqqqq"r$rjrlrrrssssssss|t~ttt"u$uFuHuuuvvBvDvpvrvvvx͸(hxhyCJOJQJ^JaJmH sH (hxhPLCJOJQJ^JaJmH sH hxh<CJOJQJ^JaJ hxhPLCJOJQJ^JaJ hxhyCJOJQJ^JaJ@xxxx y"yzz,{.{{{{{{{2|4|||,}.}~~dftv68΀Ѐ24fhPRnptv„ĄƄ¬ hxhyCJOJQJ^JaJ+hxhy5CJOJQJ^JaJmH sH & j<hxhyCJOJQJ^JaJ(hxhPLCJOJQJ^JaJmH sH (hxhyCJOJQJ^JaJmH sH ;vpĄƄʄօ؅څ$a$gd$?$a$gd$?gdx$a$gdx ƄȄʄ̄~…ȅԅօ؅څ܅ù}ydSd@d1}hfWh$?5B*CJph%h$?0J5B*CJmHnHphu hfWh$?0J5B*CJph)jhfWh$?0J5B*CJUphhgWh$?h.Zh$?6CJaJh$?0JCJOJQJaJ h.Zh$?0JCJOJQJaJh.Zh$?0JCJaJh$?0JCJaJ%jh$?5CJUaJmHnHuh$?56CJaJ<jh.Zh$?5CJUaJfH mHnHq u hxhyCJOJQJ^JaJ&1h:p/ =!"#$%@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListL @L yFooter !CJOJQJaJmH sH .)@. y Page Number4@4 yHeader ! 8 8$:;Lno4 _IY%K&),*1h35)7S8T8V8888888800000000000000000000000000000@0@0@00x@0@0@0" 0L48^~00@0 0 \g 8WlxƄ!$%&CDEGHv"F# !@ @@ (( VB C D" 0##333S"`? 0( B S ?;#u3M8u\̲#]̲#tt8ww8_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ !#%(+.49;=?ABFGKLPQTU[]`bdgjkmostvw| "$%'(+-/13578<>@CEJLMSTXY]_acefklosuvyz~ !#%&(*-./27<>@ADMOQRSX[\_`bdfhinpty{}  #$')+.016=@ACFHJKMNOSUWY[]`acdgjlnqruvy{} !"#(+./124689>?CEGHKLOPSTWX\]adghjmptwz|~ "$'*,.02569;>@ADHIMOQSUXZ_`bcefijprt|  "#()-.138?BCEFIKMOPQTWX]_bdfghklnosuxz}  #*,/13468=@BDGJLMORSX[]`bcghknoptvx{} #',/28:=>@CFHIKMPQUWXZ[fjnsvy    ! " % ' ( * - / 0 4 5 : ; @ A E G I L O P R U W Y Z \ ^ _ d f g h k m n o s v x y }      ! # & ) + . 0 2 4 6 8 ; = > A D G I K N Q R T U W X \ ] b e g h l o q s t w z } ~     ! $ & ) , - / 0 2 3 7 : ; > @ A F I J L N O T V [ ] _ ` c j m o q t w x z { }      ! $ % + , 0 1 6 7 9 : = > A B G I M N R S U V Y Z ] ^ a b f g j k p q s t v w } ~       " # ( ) + - 0 1 4 5 9 : > ? E F K L Q R U V Z [ _ ` b c g h l m p q v w y z  %'(*+/0458:?@CEJKOPTUXY]^bcefjknorsvwz{} %&()-.12459:>?BCFGIJLMQRTVZ[`bdekmrwz{~ !$%(),-124589<=ABFGJKNOTUXY\_bcefjkopstxy~  !&',-/1459;>?ABGHKLQRTUZ[_aefjkoprswx|}  $%*+-.2378>@DEIJMNRSVWYZ^_cdfglmpqstwxz{~ "#'(*+/03489>?ABFLNOQRUVZ[]^cdghmorsuvz{ #%*+-.124589=>@AFGKLNORSXZ_`efhilmpquv{|~  !"%&)*-.2378<=BCGINORSVY]^abefijnoqrvw{|  !#%()./2378<>DEIJNORSXY\]abdeghjkpqty|}  "&'+-13569>ACFGLMQRVWY[]^abefklnosx}~  "#&'*+-.01569:=>@ACDGHKLPQUeilqtw} "#&),-/034679:=>ABGHKLPQSTXY\]_`deijmoqruvz{ #$)*.02367<=?@CDGHKLNQUVYZ^_behilmrsuvz|  !&'*+-/45:;>?DEHJNORSVW[\`adehjlmprtuxy|}  !#$&'+0569:?@CDIJOPTUYZ]^cejkopstvw|} !#$)*./23679<ABEFHIMNSTXY]^abgimnqrvwz{}~  #$'(*+./348:?@CDGHKLOQVW[\_`efhilmqruvyz~ *,-01569:?@DEHILMPQSTVW[\_aefhiklopuvy{     # % & * + . / 2 4 8 9 < = @ A D E G H J K O P R S X Y \ ] ` a c d g h l m p r v w { | ! !!!!!!!!!"!%!&!(!)!+!,!0!1!5!7!9!:!?!@!D!F!I!J!O!Q!S!T!V!W![!\!`!a!c!d!g!h!m!n!q!r!u!v!x!y!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """"""" "!"&"'"*"+"."/"2"3"6"7"<">"B"C"E"F"J"K"O"P"R"S"V"W"Z"\"`"a"c"d"i"j"m"o"r"s"v"w"y"z"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""### # # ##########$#%#(#)#+#,#0#1#3#4#7#9#<#=#B#C#G#H#K#L#P#Q#T#U#Z#[#_#`#b#c#f#g#l#m#q#s#u#v#y#{#}#~###########################################################$$$ $$$$$$$$$%$&$)$*$,$-$1$2$5$6$9$:$<$=$?$@$D$E$G$H$L$M$R$S$W$X$Z$[$^$_$e$f$i$j$m$n$q$r$v$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%% % %%%%%%%%%%%"%#%'%(%+%,%/%0%4%5%9%:%>%?%B%C%E%F%I%S88wz_0WYC/ijh9:`aC#G#%J&&&'())*?+,,----T8888883333333333333333333333333339:;;LLmnS8888888T8888qPLgWyx<$?)18@9999( 8PP PNUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 WebdingsI& r.VnArial NarrowH7& r.VnTime"1 hc䃥Fh/fh/f!2488883qH)?q#Ngnh Thng k sau ba nm thc hin LE THUY QUYNH LE THUY QUYNHOh+'0 (4 P \ ht|$Ngnh Thng k sau ba nm thc hingnLE THUY QUYNH sE TE TNormal LE THUY QUYNH s5 TMicrosoft Word 10.0@0@ ўu@Fxh/՜.+,0 hp TCTKhf88 $Ngnh Thng k sau ba nm thc hin Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FxData J1TableRfpWordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q