ࡱ> 5@ bjbj22 ,XX.!.!.!8f!Z#p:$&&&&&& &ooooooo$qrRt|o'&&''o&&p@l@l@l'XB&&o@l'o@l @l`l`l&.$ y_K.!^i&`ll$p0p`l?uk?u`l?u`l@''@l'''''oo 6l IU TRA CHN MU TRONG THNG K Phm Thnh o Vin Khoa hc Thng k 1. Phng php iu tra chn mu trong thng k xy dng phng php iu tra chn mu cho ring ngnh Thng k trc tin ta cn nghin cu c im ca cc cuc iu tra thng k. a. c im ca cc cuc iu tra thng k: Ngnh Thng k thng xuyn t chc phi hp cc cuc iu tra ton b vi cc cuc iu tra chn mu. + Cng mt h thng ch tiu nm nay iu tra ton b, sang nm hoc mt s nm sau li iu tra chn mu. + Trong cng mt nm mt s ch tiu dng iu tra ton b, mt s ch tiu khc dng iu tra chn mu. K hiu cc ch tiu iu tra chn mu l Xi ( i= 1, 2, 3,....k) V k hiu cc ch tiu iu tra ton b l Yj (j = 1, 2, 3,....h) b. Cng thc sai s v c mu c th so snh mc sai s ca nhiu ch tiu ta nn dng t l sai s thay cho mc sai s. Quan h gia mc sai s v t l sai s nh sau: s = EMBED Equation.3 . 100 = EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 .100 vi EMBED Equation.3 l mc sai s ca s bnh qun mu ( l phng sai ca tng th m l s bnh qun mu s l t l sai s (tnh bng phn trm) V cng thc xc nh c mu cn thit: n EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 vi EMBED Equation.3 l mc sai s ca s bnh qun mu (2 l phng sai ca tng th n l s n v mu t l h s tin cy Nh vy mc sai s v c mu cn thit u ph thuc vo ln ca i lng ( EMBED Equation.3 ) v i lng ( EMBED Equation.3 ) ny cng nh th sai s v c mu cng nh. c. c im ca s liu thng k Nu ta tnh lch tng i ca bn thn cc ch tiu cn iu tra v ch tiu trung gian l thng ca ch tiu iu tra mu vi ch tiu iu tra ton b ta thy: Ly s liu iu tra doanh nghip 2001 lm v d: + Cc ch tiu iu tra mu l: tin lng, gi tr ti sn, gi tr sn xut, thu ca ngi sn xut. + Cc ch tiu iu tra ton b gm: Lao ng, gi tr TSC, doanh thu Ta tnh c gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) ca bn thn ch tiu iu tra v cc ch tiu trung gian nh sau: GI TR CA I LNG ( EMBED Equation.3 ) Cc cch tip cnCc ch tiu iu tra muTin LngTi snGi tr sn xutThu ca ngi sxBn thn ch tiu iu tra mu3,064,374,473,11Ch tiu trung gian: Ch tiu t chia lao ng0,732,672,100,70Ch tiu trung gian: Ch tiu t chia TSC2,540,692,712,53Ch tiu trung gian: Ch tiu t chia Doanh thu1,373,070,121,35Nhn xt: + Gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) ca ch tiu trung gian EMBED Equation.3 nh hn nhiu gi tr s ca i lng ( EMBED Equation.3 ) ca bn thn ch tiu cn iu tra Xi. (Nu Xi v Yj l nhng s bt k th gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) ca t l EMBED Equation.3 khng nh hn gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) ca ch tiu Xi) . + C nhng gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) rt nh, vn t ra l ta chn c ch tiu iu tra ton b Yj sao cho gi tr ca i lng ( EMBED Equation.3 ) l nh nht. Sau khi la chn c ch tiu iu tra ton b lm mu s cho ch tiu iu tra trung gian, cng thc c lng ca ch tiu iu tra nh sau. d. Cng thc c lng Sau khi tin hnh iu tra ta thu thp c s liu nh sau + S liu ca ch tiu iu tra ca cc n v mu: x1, x2, ......xn + S liu ca ch tiu iu tra ton b ca cc n v mu: y1,y2,....yn Tng ch tiu cn iu tra ca cc n v mu x = EMBED Equation.3 Tng ch tiu iu tra ton b ca cc n v mu y = EMBED Equation.3 Ch tiu cn iu tra c lng cho ton tng th k hiu l X Tng th Tng ca ch tiu iu tra ton b trn ton tng th k hiu l Y Tng th ta c + Gi tr trung bnh (c quyn s) ca cc t l EMBED Equation.3 ca cc n v mu (m): m = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 + Ch tiu cn iu tra "$.0:@BJLVXZ^`hjrtz|ίyh*ehE[5CJOJQJaJ&ha6Eha6E5CJOJQJ^JaJo(#ha6EhE[5CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6E5CJOJQJ^JaJha6E5CJOJQJaJha6EhE[5CJOJQJaJha6Eha6E5CJOJQJaJ"ha6Eha6E5CJOJQJaJo(/B` ( b &JJ!v:!v:!v:!v:!v:!v:!|!_!v:!v:!v:!| $ a$gda6E $ #a$gda6E$ #xa$gda6E$a$gda6E $`a$gd` $x`a$gd`$a$gda6E    & ( . 0 8 : @ B H J T V ` b l n r t x z ~ ɸɸɸɸɸɸɸ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo(#ha6EhE[5CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6E5CJOJQJ^JaJB     & ( 0 2 4 : < B D N P T V Z d f p r v x | ~ ʶʶʶʶʶʶʶʶʶʶޏ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo()ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJo(&ha6EhE[56CJOJQJ^JaJ&ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ8    $ , 4 6 < > B D N P V X ` b d f h j p r t z | #ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJP   $ & ( * , . 4 6 : < B D L N V X Z ` b h j r t x |    & ( , 0 4 : < X Z b f h #ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJPh l n v x ~  $&(*,028:>@HJPRTVX^`dfl޸&ha6EhE[56CJOJQJ^JaJ&ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ@lnxz "$(*0268<>@FJL^￯ha6EhE[CJOJQJ\aJha6ECJOJQJ\aJ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ<^`ǰۜqZI8 ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ,jkha6EhE[CJEHOJQJU\aJ'jE ha6EhE[CJOJQJUV,j@ha6EhE[CJEHOJQJU\aJ'jE ha6EhE[CJOJQJUV,jha6EhE[CJEHOJQJU\aJ'jE ha6EhE[CJOJQJUVha6EhE[CJOJQJ\aJ(jha6EhE[CJOJQJU\aJ@BDFHLNTV\^bdjlprz|ٙٙٙٙٙٙٙٙٙsٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙ& jsha6EhE[CJOJQJ^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ-jha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/j_B ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ- (*24<>FLPRZ\dflnvx|~ﱚ-jha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/j\D ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ5 FHJLNRTZ\bdhjprvxлjV& jsha6EhE[CJOJQJ^JaJ-jd ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/j_B ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ-j ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ  &(.068>@DFJLPRXZ`blntv|~˹ܹ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ#ha6EhE[CJH*OJQJ^JaJI &XFj!_!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!mv:$<<$Ifa$gdFf $$Ifa$gda6E$a$gda6E gda6E$a$gda6E $ a$gda6E 468:ƲƲnƲV<3jha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jɇE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ3jWha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jŇE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ:>DFNPVX^`fhlnrtxz "ɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɤɸɸɸɸɸɸɸɸ&ha6EhE[56CJOJQJ^JaJ&ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ8"$,.46<>FHNPXZ`bfhnpxz "&,.24<>FHNPZ\htz|ha6EhE[CJOJQJ^Jha6Eha6ECJOJQJ^J ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJL $(.068BDJLT\bdjltv~ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJha6Eha6ECJOJQJ^Jha6EhE[CJOJQJ^JN *.0VXZ\`fhnpxzƲƲn\n\n\n\n\n\n\n#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ3jha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jهE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ$ <ʹʹʪuc"ha6EhE[5CJOJQJ\aJ+jha6EhE[5CJOJQJU\aJha6Eha6ECJOJQJaJo(ha6EhE[CJOJQJaJha6Eha6ECJOJQJaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ<>@BFLNVX`bhjprxzѻuu#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ"ha6EhE[5CJOJQJ\aJ+jha6EhE[5CJOJQJU\aJ/jha6EhE[5CJEHOJQJU\aJ+jE ha6EhE[CJOJQJUVaJ. uee v:e v:ee v:$<<$Ifa$gdFf $$Ifa$gda6E}kd$$If40j1!0[!62 24aj &(024:<BDJv|~$(.08:<>@HJPR^h~#ha6EhE[5CJOJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ^JaJo( ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJF L-$<$Ifa$gdFf kd$$If4rj1i!8880[!62 22 22 22 24ajLV`jt v:v: v:$<$If]a$gdFf tv/!$<$Ifa$gdFf kdB$$Ifrj1i!8880[!62 22 22 22 24aj v:v: v:$<$If]a$gdFf T/!$<$Ifa$gdFf kd$$Ifrj1i!8880[!62 22 22 22 24ajT^hr| v:v: v:$<$If]a$gdFf |~/$<x$Ifa$gdFf kd$$Ifrj1i!8880[!62 22 22 22 24aj~"(*028:@BLPڵ{{jjjjj ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E5CJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[5CJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ'ha6Eha6E@CJOJQJ^JaJo($ha6EhE[@CJOJQJ^JaJ$ha6Eha6E@CJOJQJ^JaJ' v: v:$<x$If]a$gdFf H/%$a$gda6E $xa$gdFf kd$$Ifrj1i!8880[!62 22 22 22 24ajPRxz|~ӻ~m~m~m~m~mXm@/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ3jha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ$&046\^`bd±±±±±±±±±špW0jX#ha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jAE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ-j'!ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJdflntv~ *.0VX۸ʠ/jCE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ#ha6EhE[CJH*OJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ4XZ\`fhlnrvx͹jS-j'ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jFE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ3j%ha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ "(*02:<@LPR\^dflntv|~Ժ쑀h/jTE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ3j)ha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jJE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ   & ( . 0 8 : > @ D F L N T V \ ^ d f l n t v ͹͹ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ3j ,ha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ5 !! !!!!! !(!*!.!0!6!8!>!@!D!F!L!N!T!V!^!`!h!j!p!r!|!~!͵ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ&ha6EhE[5CJOJQJ\^JaJ/jha6EhE[5CJOJQJU\^JaJ3j4.ha6EhE[5CJEHOJQJU\^JaJ/jWE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ2~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" """"" "&"("."0"8":"B"D"L"N"T"V"Z"\"b"d"l"n"v"x"|"~""""""""""""""""ʶʶʶʶʶ&ha6EhE[56CJOJQJ^JaJ&ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJHH!"""##T$$%D&''@,Dx!v:!v:!v:!m!v:!1!v !H!v:!1!!v:!Ə $$Ifa$gda6E $xxa$gdFf $a$gda6E $ #a$gda6E $ #xa$gda6E $ #a$gda6E$a$gda6E"""""""""""""""#### # ## #&#*#,#4#6#<#>#D#F#N#P#X#Z#`#b#j#l#p#r#x#z#################################$$$$$#ha6EhE[CJH*OJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJP$$$$$&$L$N$P$R$T$\$^$d$f$n$p$x$z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%ﱚk-j2ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jpE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ-j_0ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/j~E ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ*%% %%%%% %&%(%.%0%:%<%B%D%L%N%V%X%^%b%f%h%p%r%v%z%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&&&& &(&*&0&8&<&>&B&H&̺̺#ha6EhE[CJH*OJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJH*OJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJIH&N&P&V&X&b&d&l&p&t&v&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' ''4'6'ޱނ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ-j5ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ-6'8':'@'B'h'j'l'n'p'r'''''''''''ª{dL5-jZ?ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ-j<ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ-j:ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ-jE7ha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ''''''''''( &(028BDFNPVbdʸtʸ-jlAha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ#ha6EhE[CJH*OJQJ^JaJ#ha6Eha6ECJH*OJQJ^JaJU ha6Eha6ECJOJQJ^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ* c lng cho ton tng th: X Tng th = EMBED Equation.3 . Y Tng th e. T l sai s iu tra mu s = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 .100 ( tnh bng %) vi EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 v m = EMBED Equation.3 3. Vn dng phng php chn mu trong thng k vo thc tin A. Trng hp cng mt h thng ch tiu nm nay iu tra ton b, sang nm hoc mt s nm sau iu tra chn mu. V d cuc iu tra cc n v hnh chnh, s nghip ca V h thng ti khon quc gia nm 2002 iu tra ton b, nm 2003 iu tra mu trn cc ch tiu tng s thu v tng s chi ca tng n v. Vi trng hp ny ch tiu trung gian EMBED Equation.3 thnh tc tng thu hoc chi ca cc n v iu tra. Nu vn dng phng php iu tra mu chung vo cuc iu tra ny th c mu c t l sai s 5% cho cc tnh l gn nh iu tra ton b, cn nu vn dng phng php iu tra mu trong thng k th c th c mu cho tng tnh nh sau: a) Thnh ph H ni: S n v tng th 3629 Ch tiu c lng t mui lng ( EMBED Equation.3 )C mu cn chn (Sai s 5%)C mu d kinTc tng thu0,662176200Tc tng chi0,511105200b) Thnh ph Hi Phng: S n v tng th 3253 Ch tiu c lng t mui lng ( EMBED Equation.3 )C mu cn chn (Sai s 5%)C mu d kinTc tng thu0,40064200Tc tng chi0,41569200c)Thnh ph H Ch Minh: S n v tng th 6522 Ch tiu c lng t mui lng ( EMBED Equation.3 )C mu cn chn (Sai s 5%)C mu d kinTc tng thu0,40566250Tc tng chi0,635161250d)Thnh ph Nng: S n v tng th 1219 Ch tiu c lng t mui lng ( EMBED Equation.3 )C mu cn chn (Sai s 5%)C mu d kinTc tng thu0,648168250Tc tng chi0,907329250Nh vy, nu vn dng phng php mu trong thng k th ch cn iu tra khong 200 n v /tnh i vi cc tnh pha Bc v khong 250 n v/tnh i vi cc tinh pha Nam l ta s c kt qu iu tra vi sai s di 5%. C th i vi H Ni dng tc tng chi tt hn dng tc tng thu cn Thnh ph H Ch Minh th ngc li. Tnh Hi Phng c th gim c mu t nhiu, trong khi i vi Tnh Nng th nn tng c mu cht t. B. Trng hp trong cng mt nm mt s ch tiu iu tra ton b, mt s ch tiu thu thp bng iu tra chn mu. V d iu tra doanh nghip ta c + Cc ch tiu iu tra ton b: S lao ng, gi tr TSC, doanh thu + Cc ch tiu iu tra mu: Tin lng, gi tr ti sn, gi tr sn xut, thu ca ngi sn xut. c lng cc ch tiu iu tra mu ta dng ch tiu iu tra ton b c quan h gn gii vi n lm ch tiu mu s v d. c lng cc ch tiu iu tra mu l tin lng ta chn mu s l ch tiu lao ng. c lng cc ch tiu iu tra mu l gi tr ti sn ta chn mu s l ch tiu gi tr TSC. c lng cc ch tiu iu tra mu l gi tr sn xut ta chn mu s l ch tiu doanh thu. c lng cc ch tiu iu tra mu l thu ca ngi sn xut ta chn mu s l ch tiu lao ng,v.v... Tnh ton c mu cn iu tra cho tng ch tiu iu tra mu vi t l sai s 5% c th nh sau Ch tiu tin lng cn c mu l 213 Ch tiu gi tr ti sn cn c mu l 190 Ch tiu gi tr sn xut cn c mu l 60 Ch tiu thu ca ngi sn xut cn c mu l 196 Nh vy vi mt mu khong 250 doanh nghip, mi ch tiu iu tra mu c mt cch c lng ring, ta s c s liu ca c tng th vi t l sai s di 5%( ŠĊȊʊЊҊ֊؊"$&*PRƴlT/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ0j~Cha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ&ha6EhE[56CJOJQJ^JaJ&ha6Eha6E56CJOJQJ^JaJRTVfnpxоо{ооcJЬ0jJha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ0jGha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jw4E ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ0jEha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ$&(*,28:BDPRZ\dflnxzŒČ̌ΌԌ٘vfvfvfvfvha6EhE[5CJOJQJ^Jha6Eha6E5CJOJQJ^J#ha6Eha6E5CJOJQJ^JaJ#ha6EhE[5CJOJQJ^JaJ-j,Mha6EhE[CJEHOJQJU^JaJ/j84E ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ ha6EhE[CJOJQJ^JaJ)jha6EhE[CJOJQJU^JaJ(Ԍ֌ڌ܌ $&*.68>@HJPRVX^`fhlnvx~čʍ̍Ѝԍ܍ލ &(24<>Dha6Eha6E5CJOJQJ^Jha6EhE[5CJOJQJ^JTDFLX`bhjrtx|Žʎ̎Ԏ֎ڎ܎ $*,8:@BHJPRZ\fhprȸha6EhE[5CJOJQJ^Jha6Eha6E5CJOJQJ^J"ha6EhE[5CJOJQJ]^J"ha6Eha6E5CJOJQJ]^J%ha6EhE[56CJOJQJ]^JArtďƏ̏Ώ֏؏ޏ "*,8:BDLNTV\ìۜxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"ha6Eha6E5CJOJQJ]^J"ha6EhE[5CJOJQJ]^Jha6Eha6E5CJOJQJ^J,j@Oha6EhE[5CJEHOJQJU^J.jE ha6EhE[5CJOJQJUV^Jha6EhE[5CJOJQJ^J(jha6EhE[5CJOJQJU^J/\^hjprz|ĐƐʐҐؐڐ "&,.46<>FHTV^`hjprxz‘đ̑Α"ha6Eha6E5CJOJQJ]^J"ha6EhE[5CJOJQJ]^JWΑ֑ؑޑ "&(028DJLTV\^hjnpvx~ȴȴȴȴȴȴȴȴȴȴy,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ"ha6EhE[5CJOJQJ]^J"ha6Eha6E5CJOJQJ]^J,Ēƒ̒ΒԒ֒ޒ $&.06V\^bdlntηk&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ0jqQha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jֈE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ*x8DLTmfv:v:ugYYfv:Yv:$x$Ifa$gd$x$Ifa$gd}kdS$$IfTl\ j > t644 laT $$Ifa$gda6ETVvqaafv:av:$<x$Ifa$gd$<x$Ifa$gd}kdDT$$IfTl\ j > t644 laT(pƔuii'miv:i0v: $$Ifa$gda6E $xxa$gdFf }kdT$$IfTl\ j > t644 laTēȓʓΓГғ֓ؓ &(.0:>@fhرp/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ)ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJo(&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ&hjlptv|~ĔȔΔДԔ֔ޔ "@BDNPVX\^dfnrvо&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ0jUha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ4ƔȔqccc$x$Ifa$gd$x$Ifa$gdkdW$$IfTl\- ,!a t644 la8T$06>o___$<x$Ifa$gd$<x$Ifa$gdkdkX$$IfTl\- ,!a t644 la8T>@ؕ Xvsggmgv:gv: $$Ifa$gda6E $xxa$gdFf kdY$$IfTl\- ,!a t644 la8Tvx|~ȕʕΕЕ֕ؕޕ $&챟pW0jYha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ)ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJo(&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ"&,.46>BHJNX\^dfjltx~–ʖ̖Җ "&(*.08:@LRT\^dfpdzdzdzdzdzdzdzdzdz)ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJo(&ha6EhE[6CJOJQJ\^JaJ&ha6Eha6E6CJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ>vxseSe$Tx$If]Ta$gd$x$Ifa$gd$x$Ifa$gd6"}kd[$$IfTl\ j! t644 laTԖqaMa$T<x$If]Ta$gd$<x$Ifa$gd$<x$Ifa$gd6"}kd\$$IfTl\ j! t644 laTLȗuii"miv:iv:iv: $$Ifa$gda6E $xxa$gd}kd>]$$IfTl\ j! t644 laTprvx~—ėȗ̗Ηԗ֗ܗޗ &(,.68>^dfjltv|0j]ha6EhE[CJEHOJQJU\^JaJ/jE ha6EhE[CJOJQJUV^JaJ,jha6EhE[CJOJQJU\^JaJ#ha6Eha6ECJOJQJ\^JaJ#ha6EhE[CJOJQJ\^JaJ3 @LT\qcQc$Tx$If]Ta$gd6"$x$Ifa$gd$x$Ifa$gd6"kd`$$IfTl\2 j i t644 laT\^~o_K_$T<x$If]Ta$gd6"$<x$Ifa$gd$<x$Ifa$gd6"kd`$$IfTl\2 j i t644 laTDНHСumd!v:d!v:_!v:_!v:_!v:_!v:_!v:gdQq gdQq$a$gdQq $xa$gd6"kdia$$IfTl\2 j i t644 laT ƘȘ̘ИԘ֘ޘ &(.0<FJLNRV^`bfhnpvxƙșʙΙЙؙ֙ޙ hQqhE[CJOJQJ^JaJ#hQqhQqCJOJQJ^JaJo( hQqhQqCJOJQJ^JaJP "(*,24:<BDJLPRTVZdhjprtxzšĚƚȚʚҚԚښܚޚ#hQqhQqCJOJQJ^JaJo( hQqhE[CJOJQJ^JaJ hQqhQqCJOJQJ^JaJP&(.046:<BFNPVXbdhjprz|›ʛ̛Лқڛܛ LhQqhE[5CJOJQJ^JhQqhQq5CJOJQJ^J#hQqhQqCJOJQJ^JaJo( hQqhQqCJOJQJ^JaJ hQqhE[CJOJQJ^JaJD "(*02<>FHNPRTVX^`dflnvxzœĜ̜М؜ڜܜ (*68<>BDH;;hQqhE[CJOJQJ^JhQqhE[5CJOJQJ^J"hQqhQq5CJOJQJ^Jo(hQqhQq5CJOJQJ^JKHJLNPTVX\^`bhjlrt|~ƝȝΝԝ؝ڝܝ "&(*.028:<>@DHJLPhQqhE[CJOJQJ^JhQqCJOJQJ^JhQqhQqCJOJQJ^JTPRTVXZ\`bdhnptvx|žʞ̞ΞԞ֞ܞޞ "$(*.08:>@FHNPVXhQqhQqCJOJQJ^Jo(hQqhQqCJOJQJ^JhQqhE[CJOJQJ^JhQqCJOJQJ^JNX\^dflnvx~ƟȟʟПҟ؟ڟ "(*24:<>DHJLNPTVXZ`bhjprz|~hQqhQqCJOJQJ^Jo(hQqhE[CJOJQJ^JhQqhQqCJOJQJ^JS~ ʠ̠ҠԠؠڠޠ &(.068@BDJLRTZ\`bhjprxzhQqhQqCJOJQJ^Jo(hQqhE[CJOJQJ^JhQqhQqCJOJQJ^JSġơ̡Сҡԡ֡ءܡޡ "$*,248:>@FHPRVX`bhjnptv|~#hQqhE[CJOJQJ\^JaJ#hQqhQqCJOJQJ\^JaJhQqhQqCJOJQJ^Jo(hQqhQqCJOJQJ^JhQqhE[CJOJQJ^JD¢ȢʢТҢԢڢܢ "(*.046<>BJNPVX\^`fjprz|hQqhQqCJOJQJ^Jo(hQqhE[CJOJQJ^JhQqhQqCJOJQJ^J&hQqhQqCJOJQJ\^JaJo(#hQqhQqCJOJQJ\^JaJ#hQqhE[CJOJQJ\^JaJ<j bƤ !v:!v:!v:!v:!v:!v:gdQq$a$gdQq ƣȣΣУ֣أޣ $&,.46>@FHLNTVZbhjrtz|ƤhQqhQqCJOJQJ^Jo( hQqhE[@CJOJQJ^J hQqhQq@CJOJQJ^JhQqhE[CJOJQJ^JhQqhQqCJOJQJ^JDƤʤ̤ΤԤ֤ܤޤ &(.08:<BDJLRTXZ`bjlnrtvx~ƥȥΥХ֥إܥޥ hQqhE[CJOJQJ^JaJ#hQqhQqCJOJQJ^JaJo( hQqhQqCJOJQJ^JaJM h`h%8hQqhE[CJOJQJaJ& j<hQqhE[CJOJQJ^JaJ*&P 1h:p`. A!"#$%@Dd hDb c $A? ?3"`?2Ϫ~tJ9DEcfD `!^Ϫ~tJ9DEc@|,xcdd``f 2 ĜL0##0KQ* WôفIRcgbR x@@=P5< %! 8 :@u!f0at wfr؅,L zayE9 %\ۏ/? N30@deҙ[ 1/?>pa7 LlBq%;A I9 wNNLPsSu䂆 8C``ㅑI)$5bPd+I,İrt?0g_+Dd ,0b c $A? ?3"`?2u#.qh3Q `!I#.qh3¾kxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<ǢaGb f22`c̭b<ܤrz cz3F- `!v 0y{Ĥ\Y\ q1(2tv<^s;.&`l8NMDd b c $A? ?3"`?2Ɉ]NXPs `!kɈ]NXP.h@29xmQ=KA}3{jn0DASF jgg:+ERD4H Wv]+E8 XSQ! ýyޛej0gD*1GYYTi#䊠q 3bOu6EU!f0'Z!=˼@M*bނGpڎ#-UqİZ^JE[ 9l߶Ԇu6< }xߏ~-lZfݾUƘ"85\~}VҋY RDd @hJ C A? "@A2UvjWPlvD1 `!)vjWPlvD@ |xcdd``> @c112BYL%bpuk/'5JcC;Y빹 `!k/'5JcC;Y빹:@Rxcdd`` @c112BYL%bpu?R@/eAD htw-dvb9Wyt(( 5](/OG4[2%ʻN6CD<ʙ6f7Pkf>iW]"ՙǶ}zqVT\ўTτ}H~w)ۏcSXxO1)`<wBLeW\\[U<Չt劕5śf(E?5׈'Bsi#`Q_sH 2䌗` =6`.եlnOɰ< U+3ys^\( чm)ڥG&Dd @hJ C A? "@A2UvjWPlvD1 `!)vjWPlvD@ |xcdd``> @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|~Root Entry F_K5Data }bWordDocument,ObjectPool1/_K_K_1170245520F/_K/_KOle CompObjfObjInfo "',16;>AFKNQV[`cfiloruvwz}~ FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q(D s m FMicrosoft Equation 3.0 DS EqEquation Native D_1170245523 F/_K/_KOle CompObj fuation Equation.39q% m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q#Pd& 1n ObjInfo Equation Native 6_1170245526F/_K/_KOle CompObj fObjInfoEquation Native ?_1123704734F/_K/_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qa(̸ s FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1146914047F/_K/_KOle CompObjfObjInfo `J e" FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q[`C$ 100*m*ts[] 2Equation Native )_1170245561 'F/_K/_KOle CompObj fObjInfo!Equation Native w_1170245573$F/_K/_KOle  FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q4D m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObj#%!fObjInfo&#Equation Native $6_1170245577",)F/_K/_KOle %CompObj(*&fObjInfo+(Equation Native )64D m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q(!) m_1170245593.F/_K/_KOle *CompObj-/+fObjInfo0-Equation Native .6_1170245622Y3F/_K/_KOle /CompObj240f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qp m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo52Equation Native 36_11702456548F/_K/_KOle 4CompObj795fObjInfo:7Equation Native 86_11702456626@=F/_K/_K`$ m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q5()T X i Y jOle 9CompObj<>:fObjInfo?<Equation Native =Q_1170245697BF/_K/_KOle ?CompObjAC@fObjInfoDB FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qP m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native C6_1170245699;OGF/_K/_KOle DCompObjFHEfObjInfoIGEquation Native H6_1170245702LF/_K/_KOle IT m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q5( X i Y jCompObjKMJfObjInfoNLEquation Native MQ_1170245706JTQF/_K/_KOle OCompObjPRPfObjInfoSREquation Native S6 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q(, m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1170245716VF/_K/_KOle TCompObjUWUfObjInfoXWEquation Native X6_1170245719Em[F/_K/_KOle YCompObjZ\ZfG, m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qX(, m FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfo]\Equation Native ]6_1170245758cr`F/_K/_KOle ^CompObj_a_fObjInfobaEquation Native bV_1170245744eF/_K/_Kuation Equation.39q:0f, x ii=1n " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle dCompObjdfefObjInfoggEquation Native hV:c y ii=1n " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q5c x i y j_1170245781jF/_K/_KOle jCompObjikkfObjInfolmEquation Native nQ_1170245769^oF/_K/_KOle pCompObjnpqf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q§X( y i y jj=1n " i=1n " .x i y iObjInfoqsEquation Native t_1170245767tF/_K/_KOle x FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qvG x i y jj=1n " i"1n "CompObjsuyfObjInfov{Equation Native |_1170245773yF/_K/_KOle CompObjxzfObjInfo{Equation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qu x ii=1n " y jj=1n " FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1170245776wh~F/_Ky_KOle CompObj}fObjInfouation Equation.39q xy FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q0* xyEquation Native 6_1170245787|Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1170245795Fy_Ky_KOle FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qbT) m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObjfObjInfoEquation Native 6_1170245792Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native ?#t 1n FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qbؼJ 2_1161071223Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1170245798Fy_Ky_KOle CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q, y i y jj=1n " i=1n " x i y i "xy() 2ObjInfoEquation Native _1161070648Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1170246075Fy_Ky_K FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qbX xy FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle CompObjfObjInfoEquation Native Q5@ \ X i Y j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qXd m_1170245846Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1170245857Fy_Ky_KOle CompObjf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q(d m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfoEquation Native 6_1170245896Fy_Ky_KOle CompObjfObjInfoEquation Native 6_1170245892Fy_Ky_K( m FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qT) mOh+'0 Ole CompObjfObjInfoEquation Native 62tk ĵl1?P `!Hk ĵl1?۾kxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣ>ۏ/? N30@deĥҙ[<&yI9 _qn7כ1lnq%ԧ\`K?F&&\A DLx"İr!v1c LoN+Dd ,0b  c $A? ?3"`?2u!D$%YO4hQ `!I!D$%YO4hkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣ^.Gb f22`c̭b<ܤra^cz3F- `!v 0y{Ĥ\Y\ q1(2t'B ;/b0@PMT+Dd ,0b  c $A ? ?3"`? 2uDi>e j Q `!IDi>e j ߾kxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<ǢY^ۏ/? N30@deĥҙ[<&yI9 @Q~NX1psWrA} F=cdbR ,.IAďB ;/b0@N1+Dd ,0b  c $A ? ?3"`? 2uAhF!_oTQ `!IAhF!_oTkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣh!S P3vqi01tVb1 h@penR~CPyL`\ohŕ\PrCl:.v0o8+KRsA<.E.b΃an-ԝMJ$$Ifj!vh55#v#v:V 40[!6+,55/ / / / 2 24 ajL$$Ifj!vh55858558#v#v8#v#v8:V 40[!6+,558558/ / / 2 22 22 22 24 aj>$$Ifj!vh55858558#v#v8#v#v8:V 0[!6558558/ / / 2 22 22 22 24 aj"$$Ifj!vh55858558#v#v8#v#v8:V 0[!6558558/ 2 22 22 22 24 aj"$$Ifj!vh55858558#v#v8#v#v8:V 0[!6558558/ 2 22 22 22 24 aj0$$Ifj!vh55858558#v#v8#v#v8:V 0[!6558558/ / 2 22 22 22 24 aj+Dd ,0b  c $A ? ?3"`? 2u#\oJo&vQ@ `!I#\oJo&vkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣz.[ۏ/? N30@deĥҙ[<&yI9 @-\?f[\)84C``ÏI)$5bPd+?> 1pn>ǝ9dB$Ԟ,0? \b[_F&&\A DLx"İr v3cVVR,+Dd ,0b c $A ? ?3"`? 2uzһԠ\Q# `!IzһԠ\ھkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣ vGb f22`c̭b<ܤrrF1psWrA} F=cdbR ,.IAďB ;/b0@Nt*Dd ,0b c $A? ?3"`?2tqӆ:tP% `!Hqӆ:tȾkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<ǢNۏ/? N30@deĥҙ[<&yI9 pn7כ1lnq%ԧ\`K?F&&\A D,İr!v1c [M1Dd hb c $A? ?3"`?2{yHDT, zW' `!OyHDT, z@|@2xcdd``~$d@9`,&FF(`TŁIRcgbR x@˙zjx|K2B* R0pE1At 2Bazf YA͔r؅,L zayE9 Mۏ/? N30@de593X gVBر?qgc '1 ̏䂆8A``×I)$5bPd+?> 1 1SBb ).I5D M dE%!C+Jз464 I:ПQ[CKKKQ>};{\.'%>ll:i!!"hYBdX\87lϺY}Faʬs6:Ts? P B$g;n 25}sLܿ1f`!Bk x{>TqJ:L7 8U8Jо_Ul(<-iL̗/_wt, ?TuȦy_hv_D;Dtxu)!gM (At?[.пD:tRkwv)ovfa&AH˛N|*B. 1r;cEjpYZYBS.@eUZAYm*:'h27GYWSQ3<8?c:mAW~H+Gn>]_}(:8'խk~Io(-͗xkoxUigXbR^GdQ4AhoJz^~&R/[z qvʹd&L!9˹04= Dd 08b c $A? ?3"`?20C7mi|6< `!0C7mi|6Vkv xڍRAKQ7r :tK*Nu-`24ԢmC_t-"F`.]*׵yO)1-; 3ņiYPy>,< qs,80EA4YH9;)"/TxM0=`~E%ԅ\`_0m)I)$5bPd+y"İrL`?f?Dd Xb c $A? ?3"`?2\|FEͬ+8A `!0|FEͬ+vRxcdd``$d@9`,&FF(`Ts A?dbA@=P5< %! 8 :@u!f0at,[F;3mQ9B&<Ǣd..Gb f22RgN`鬬}J. `S7#RpeqIj.ŠV ΃!v2f@+Dd ,0b c $A? ?3"`?2u@l᳌ϼQC `!I@l᳌ϼǾkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣh2Gb f22`c̭b<ܤrF.1psWrA} F=cdbR ,.IAďB ;/b0@4N6MDd b c $A? ?3"`?2H9twsE `!kH9tw.h@29xmQ=KQw~E,5lFHQ 1x\'6]+E8 kQq @c112BYL%bpu7 J/)'J%ۯw??v4EIdyoy4wp_{Rsm_}3)~s%-Wnߺ4uG4Ak ߋYss_8ox_ܤtފ},#95#v #v#v>#v:V l t6,5 55>5/ aT$$If!vh5 55>5#v #v#v>#v:V l t6,5 55>5/ aT$$If!vh5 55>5#v #v#v>#v:V l t6,5 55>5/ aT+Dd ,0b # c $A"? ?3"`?"2u]Pdi9 3WQU `!I]Pdi9 3Wkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣ%^.Gb f22`c̭b<ܤrE.'1psWrA} F=cdbR ,.IA! [ ]MB$$If8!vh5a 555#va #v#v#v:V l t6,5a 555/ a8T$$If8!vh5a 555#va #v#v#v:V l t6,5a 555/ a8T$$If8!vh5a 555#va #v#v#v:V l t6,5a 555/ a8T+Dd ,0b $ c $A#? ?3"`?#2uMD`QQZ `!IMD`Qkxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣh1S P3vqi01tVb1 h@penR~CP W"vތ`s+>#t] `p121)Wx\ ]` B΃an-LŦ$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l t6,5 555/ aT$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l t6,5 555/ aT$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l t6,5 555/ aT+Dd ,0b % c $A$? ?3"`?$2uM )eA;Q*^ `!IM )eA;kxcdd``$d@9`,&FF(`T A?dA@=P5< %! 8 :@u!f0atvF;3mQ9B&<Ǣvۏ/? N30@deĥҙ[<&yI9 @[|\K?f[\)84C``ÏI)$5bPd+?> 1]Kz՜.+,0 hp| t6A !iu tra chn mu trong thng k Title FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q   !"#$%&'()*+,-./012345678H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List8B@8 E[ Body Text$a$aJ<>@< E[Title$a$5OJQJaJ!0GwmGe| Jh{KlEs & + 0 5 : ; j o t y ~   L *~" \yT"<`|8Tcdtz},;<LRUYZjptxy &*./?EIMN L$T1c00000P00000P0P0P0000P0P00000p0000P00`00`00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00P0000000000000(00000P000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00P00000000000000M90 & + 0 5 : ; j o t y ~   8Tcd,;<YZxy./MN L$T1c@0 @0 @0 `0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 @00 @00 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @00 @00 @00 @00 @00 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 Oy0.0Oy0.0^~071nOy00 ^~091nOy00 ^~0;1nOy00 Oy00< Oy00 Oy00 Oy00B0 ^~0B1nOy00 ^~0D1nOy00 Oy00< "Oy00 Oy00 Oy00 @0T ^~0K1nOy00^~0M1nOy00Oy00< Oy00 Oy00Oy00@0m1 ^~0T1nOy0&0Oy0&0Oy0&0 @0Oy0*0Oy0*0Oy0,0Oy0/0Oy0/0Oy0/0Oy0/0Oy0/0Oy020Oy030Oy0B0Oy0,0Oy0E00R h l^:"<~PdX ~!"$%H&6''RԌDr\Αhv&pHPX~Ƥ !#$%&'()+36789:;<=?@ABCDTUVWXYZ[\`aefjnopqrstuvwyz{ LtT|HxTƔ>v\ "*,-./01245>]^_bcdghiklmx "#%+-( < > Z n p + - ; O Q x B V X &(dxzSgi1EG}G[]35 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OLE_LINK2 !%&+,/0459:=>CDFJPQUVZ[^_cdghmnstvwyz}~ !"'(*-2389;<BCHIKLPQUVYZ]^bcghklpqstwx{| !"&'+,01459:<>ABDEHIMNRSWX\]`aefimoptuxy|}  $%()+,/02367<=@AEFHILMQRTUWX[\^_cdghkloprtxy{| $&'*+./125689=>BCFJLMSTWX[\`adhjkmnrswx{ ')*-.124589;<@AEFIMOPVWZ[^_cdgjlmopstvwz}"#'(+,/034679:<=@AEFINQRVWZ[]^bchikloprswxz{  #$'(-.4:=>@ACGJKNOSTXY\]`aceijoqtuxy|} 03478<=@AEFJKNOQRUVYZ^_deijmnqsvwz{~      ! " % ; > ? C D I J N P S T X Y [ \ ` a d e i      ! & A D E H I M N S T X r u v y z     0 3 4 6 7 9 S X Y \ ] ` a d e h i l m p q v       " # & ' * + . / 2 3 6 7 : ; @ [ ] ^ a b f h k l o p s t x y } ~      ! " & ' * + - . 1 2 6 7 ; < > ? C D G H K N P Q U V Y Z ] ^ b c g h k l o p s t w x z { ~ *./2378<=@AEFHILMPQTUWX[~  !$'(+,1268:;@ACEHILMOPRknorsvwyz} #'(+NRSV_abdehiklpqtux!"()-.2367<=BCEFIJNOSW]^abfgjkmnstwx|} "#&,01459:<>AGKLOPSTXY\]`aefjkmnqrtuyz|  !"&'*+./4589=>BCFGJKNOQRUVXY[\^_bceilmpquvxy|}  "%&*+./4578;<?@E`bcfgjkoqtuw|~ 8:;>?BCGILMOTVWZ[]^bdghjkops!$%',./2356:<?@BCGHKZ]^`ae{ /2356:NQRUWZ[^_cdjkopstyz !"%&()-24589<=@ACDGHLMPQSTX]`adeijmnpquvyz}~ #$'(+,/02367;<@ADEIJLNQRTUXY]^abfhlmqruvz{~  "%&)*-.2478;<ABEFJLNORSXY\]`aefjknorsuvz{~  "$&'*+014589=>BCFGJKMNQRUVYZ]^`aefijlmopstxy|}  #$()+,014578:;>?CDGHPTXY]^`adehimnqruvz{~  #$&'*+-1459:=>ABGHKLPQTUWX[\^cfgjknorsvw}ws JLej| hi{|JKL h . 1 yvy bl47$LP:=333333333333333333333333333333333333333333333 & ; j  <`|8T,yNtctknxmai 6"Ff %8a6ErhQq`qE[ & + 0 5 : ; j o t y ~  "<`|8Tcdtz},;<LRUYZjptxy &*./?EIMN@ y  $&UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial9 Webdings7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1 heڔf㔆z6z6!24 3QH)?q iu tra chn mu trong thng ktctknxmai