ࡱ>  5@ ^ bjbj22 "|XX+Bzzzzzzz 8 sb /r1r1r1r1r1r1r$2uRwUr5z[[[Urzz sqqq[]z z /rq[/rq qqzzq ٩K %ozqrs0sqxqxqzzzzxzq<hqTUrUr$ q MT S SUY NGH( V PHNG PHP TNH CH TIU GI TR SN XUT TRONG CH BO CO TI KHON QUC GIA ThS. Nguyn Bch Lm Vin Khoa hc Thng k Gi tr sn xut l ch tiu kinh t tng hp phn nh ton b gi tr ca sn phm vt cht v dch v sn xut ra trong mt thi k nht nh. Gi tr sn xut c th tnh theo gi c bn hoc gi sn xut, Tng cc Thng k ang p dng gi sn xut trong tnh ton ch tiu ny. Thng k ti khon quc gia nh ngh)a: Gi c bn l s tin ngi sn xut nhn c do bn mt n v hng ha hay dch v sn xut ra tr i thu nh vo sn phm, cng vi tr cp sn phm. Gi c bn loi tr ph vn ti khng do ngi sn xut tr khi bn hng. Gi sn xut l s tin ngi sn xut nhn c do bn mt n v hng ha hay dch v sn xut ra tr i thu gi tr gia tng hay thu c khu tr tng t. Gi sn xut loi tr ph vn ti khng do ngi sn xut tr khi bn hng(1). Dng gi sn xut tnh ph hp vi ch hch ton, k ton v h thng thu sn xut trc y. K hp th 11 (t ngy 2/4 n 10/5/1997), Quc hi kho IX thng qua Lut thu Gi tr gia tng v c hiu lc t ngy 1/1/1999 thay cho Lut thu Doanh thu v ch hch ton, k ton cing c nhng i mi. V vy, vic p dng gi sn xut tnh ch tiu gi tr sn xut theo ngnh kinh t bc l mt s bt cp. Trn gic phn tch kinh t, dng gi sn xut khng phn nh ng bn cht kinh t ca ch tiu ny. Gi sn xut khng phn nh thc t s tin n v sn xut thu c khi bn sn phm ca h v cing khng phn nh ng s tin ngi mua thc s phi tr c c hng ha v dch v ngi mua cn(2). Gi tr sn xut tnh theo gi c bn khng nh hng ti  ln ca ch tiu tng sn phm trong nc (GDP) v GDP bng tng gi tr tng thm theo gi c bn ca tt c cc ngnh kinh t cng vi tng s thu sn phm ca ton b nn kinh t. Phng php tnh ch tiu gi tr sn xut trong Ch bo co TKQG ban hnh theo Quyt nh s 75/2003/Q-TCTK ngy 15 thng 01 nm 2003 ca Tng cc trng Tng cc Thng k(3) chia lm 2 khu vc: khu vc p dng v khu vc khng p dng Ch bo co ti chnh doanh nghip. Ch bo co ti chnh doanh nghip p dng thng nht cho cc doanh nghip thuc mi ngnh kinh t, nn hin nay phng php tnh GTSX i vi khu vc p dng Ch bo co ti chnh doanh nghip ca hu ht cc ngnh kinh t trong Ch bo co TKQG c ni dung ging nhau. V vy, nhng tn ti v bt cp ca phng php tnh quy nh trong Ch bo co TKQG xy ra vi hu ht cc ngnh gm: 1. Mt s bt cp chung Ch bo co TKQG quy nh tnh ch tiu gi tr sn xut ca khu vc p ch bo co ti chnh doanh nghip nh sau: Gi tr sn xut bng Doanh thu thun v bn hng ha v cung cp dch v cng vi Thu VAT pht sinh phi np, thu tiu th c bit pht sinh phi np, thu xut khu pht sinh phi np cng vi Thu VAT theo phng php trc tip phi np cng vi Thu do bn sn phm ph (i vi trng hp doanh thu tiu th nh khng hch ton ring, khng tch ra c a v ngnh tng ng) cng vi Thu do cho thu thit b, my mc c ngi iu khin v cc ti sn khc (khng k t) cng vi Thu do bn ph liu thu hi, sn phm km theo tn thu c trong qu trnh sn xut cng vi Gi tr cc m hnh cng c l ti sn c nh t trang b cho n v cng vi Chnh lc cui k tr u k v thnh phm tn kho, hng gi i bn, sn phm d dang v cc chi ph d dang cn li khc(4). Gi tr sn xut tnh theo gi sn xut l ton b gi tr hng ha v dch v sn xut trong k bao gm thu sn phm tr i tr cp sn phm nhng khng bao gm thu gi tr gia tng hoc thu tng t c khu tr v loi tr ph vn ti khng do ngi sn xut tr khi bn hng. Phng php tnh nu trn khng m bo ng ni dung ca ch tiu theo khi nim gi sn xut (v gm c thu VAT) v gy ra bt cp khng ng c, nhng bt cp ny s khng tn ti nu ch tiu GTSX c tnh theo gi c bn. C th, nu GTSX tnh theo gi c bn, khi cc yu t v thu sn phm pht sinh phi np thng c tin cy khng cao, khng cn thu thp v a vo cng thc tnh. Phng php tnh nu trong ch bo co TKQG bao gm c thu gi tr gia tng gy nn s thiu thng nht v iu s khng xy ra nu tnh theo gi c bn. minh ha nhn nh ny, chng ta xt v d sau: gi s trong nm 2004, doanh nghip cng nghip A mua nguyn, vt liu tr gi 10 triu ng v dng ht vo sn xut, phi np thu gi tr gia tng l 1 triu ng (thu ny s c khu tr khi doanh nghip bn sn phm) v to ra gi tr hng ha bn trn th trng theo gi c bn (khng bao gm bt k loi thu sn phm no) l 15 triu ng. Xt hai trng hp: - Doanh nghip bn ht sn phm sn xut ra: gi tr sn xut theo gi c bn l 15 triu ng, GTSX theo phng php tnh ca V H thng ti khon quc gia l 15,5 triu ng v bao gm 0,5 triu ng thu VAT pht sinh phi np (Thu VAT pht sinh khi bn sn phm l 1,5 triu ng, doanh nghip c khu tr 1 triu); - Gi s doanh nghip bn c 90% s sn phm sn xut ra: gi tr sn xut theo gi c bn vn l 15 triu ng (gm doanh thu thun 13,5 triu ng v tn kho l 1,5 triu ng). Gi tr sn xut theo phng php tnh ca V H thng ti khon quc gia l 15,45 triu ng, gm cc khon doanh thu thun 13,5 triu ng, tn kho 1,5 triu ng v thu VAT pht sinh phi np l 0,45 triu ng (1,35 triu tin thu VAT do bn 90% sn phm tr i thu VAT c khu tr 0,9 triu). R rng phng php tnh ch tiu gi tr sn xut hin nay ca V H thng ti khon quc gia khng thng nht trong hai trng hp nu trn v bt cp ny c loi tr khi tnh gi tr sn xut theo gi c bn. 2. Bt cp ring ca mt s ngnh a. Ngnh nng, lm nghip i vi khi h sn xut nng, lm nghip, Ch bo co TKQG quy nh gi tr sn xut ca hot ng trng trt/chn nui bng sn lng sn xut trong nm nhn vi vi gi bn ca ngi sn xut bnh qun trong nm. Gi sn xut bnh qun trong nm ly t bng cn i sn phm trng trt/chn nui hoc n gi bn sn phm trng trt/chn nui ca cc h nng dn iu tra ch nng thn. Quy nh tnh nh trn c mt s bt cp sau: - Gi bnh qun ly trong cc bng cn i sn phm nng nghip (trng trt v chn nui) b nh hng ca gi sn phm dng cho nhiu mc ch khc nhau vi n gi khc nhau nh: gi ca sn phm dng lm ging do mua ngoi, gi tnh cho sn phm n, gi bn sn phm trn th trng. Gi bnh qun ly trong bng cn i sn phm nng nghip b nh hng bi quyn s ca sn phm dng cho cc mc ch khc nhau. Mt yu t cn cp l cht lng lp bng cn i sn phm nng nghip cing nh hng ti tnh gi bnh qun v cu hi t ra l c nn lp bng cn i ny vi nhng mc ch nh V H thng ti khon quc gia a ra; - Gi bn sn phm nng nghip ca cc h nng dn ti ch nng thn thc cht l gi c bn v gi bn nhng sn phm ny khng bao gm thu sn phm nh: thu VAT, thu tiu th c bit. - c th trong hot ng sn xut nng nghip l tr cp sn phm ca Nh nc i vi nng dn, cng thc tnh hin nay cha ti yu t ny. Ni cch khc GTSX theo gi sn xut phi tr i tr cp sn phm. Nh vy, phng php tnh GTSX i vi hot ng sn xut ca khi h nng, lm nghip trong thng k Ti khon quc gia theo gi sn xut hin nay cha chnh xc, l s pha trn gia gi sn xut v gi c bn. Khng nn dng bng cn i sn phm nng nghip tnh gi v iu ny vi phm khi nim gi c bn hoc gi sn xut. b. Ngnh thu sn i vi khu vc h khai thc v nui trng thy sn, gi tr sn xut tnh theo phng php xc nh gi tr trc tip t gi v lng vi gi bn ca ngi sn xut bnh qun trong nm. Gi bn ca ngi sn xut i vi cc mt hng thy sn do nh bt v nui trng khng bao gm bt k mt loi thu sn phm no. Ni cch khc, gi bn ca ngi sn xut trong thng k Thng mi hon ton l gi c bn. V vy, gi tr sn xut i vi khi h sn xut thy sn nh hng dn trong Ch bo co TKQG thc cht tnh theo gi c bn. c. Ngnh cng nghip khai thc, ch bin, sn xut v phn phi in nc i vi kinh t tp th v c th, ch tiu gi tr sn xut c tnh bng tng s lao ng hoc tng s h sn xut trong nm nhn (x) vi gi tr sn xut bnh qun mt lao ng hoc mt h ca n v iu tra chn mu. Phng php tnh ny c mt s bt cp sau: - Tnh GTSX bnh qun mt lao ng hoc mt h t  $&*.24<>FJPRZ\bdjlrt|~ ߽#hFhN5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJhFhN5CJOJQJaJ "hFhF5CJOJQJaJo(hFhN5CJOJQJaJhFhF5CJOJQJaJ<J, d bf#)-40455&69>.@AD!!!$!v:!v:!v:!v:!v:$a$gdF $`a$gd_$a$gdw$a$gdNZ \   $ & * , 2 4 : < B D L N R T Z \ d f n p t v ~    & ̻ hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJhFhFCJOJQJaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJC& ( 0 2 6 8 @ B D J N T V \ ^ d f n p t v | ~   $ & 0 2 : < D F L N V X ^ d n p t v | ~ #hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP~    & ( , . 0 4 6 > @ F H N P X Z ޸)hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ8Z ^ ` f h p r v x ~   " $ * , 6 8 < > B D H J P R Z \ b d j l r t | ~ #hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJI~ (*.068@BFHNPRTV^`fhnpǶǶǶǶǶǶǶǤǶǶǶǤǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǤǶǶǶ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ&hFhN56CJOJQJ^JaJ@pvxz| $&,.68>@FHNPX^bjlrtz|#hFhNCJH*OJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJI  "&(,028:@JNPXbdh#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP 4<>DFNPXZdflnrtz|~ (*02:<BDJLRT#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPT\^fhrt|~ "$,.46:>@FHPRZ\`bhjprz|#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP &(028:>@DFNPZ\dflnrvx|~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP &(.068@BJLTV\^`bdjlvx~ ޺#hFhNCJH*OJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJI &(.0248:BDLNTVXZ\bdjlrtxz $&.068@BHJPRXZ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPZbdnpvxz|~ $*,46<>BDJLTV\^hjntv~#hFhNCJH*OJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJI ",.:>DFHJLRTZ\bdnpz| $#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP$&*.24<>FHPRTXZ`bhjprvx "$*,24<>BDJLTV`bjnrt#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPtz~ &(,.46<>DFLNXZ`flrtxz޺#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJB "(*.068:<>DFLNTV`blnz|ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʧʹʹ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJB $&.068@BHJRT\^fhnrz|̺#hFhFCJOJQJ^JaJo(#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJB &(.08:>BFHPRZ\dfnpvx̺̺ި#hFhFCJOJQJ^JaJo(#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJB    $ & . 0 : > H J R T X Z ^ b d f h j n p r v x ﺨ#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJB !!! ! !!!!!$!&!,!.!4!6!>!B!L!N!R!T!V!Z!^!f!h!n!p!v!x!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""޺#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJB""""$"*","2"4":"<"B"D"H"J"R"T"\"^"b"d"h"j"p"r"x"z"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""### ###墨墨墨#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJB## #&#(#.#2#:#<#B#D#F#H#J#P#T#Z#\#d#f#j#l#t#v#z#|##############################$$ $ $$$$$$$&$*$,$2$4$:$<$D$F$L$#hFhNCJH*OJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJIL$N$R$T$\$^$b$d$j$l$t$v$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%%%%$%&%,%.%0%2%ﺦ#hFhN6CJOJQJ^JaJ&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ:2%6%8%@%B%J%L%N%R%V%X%\%^%b%f%h%p%r%x%z%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& & &&&&#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ:& &&&(&0&2&<&>&@&D&F&L&N&R&V&X&^&`&h&j&p&r&x&z&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' ''''' '$'('2'4':'<'B'D'J'L'P'R'\'^'d'f'l'n'#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPn't'v'|'~'''''''''''''''''''''''''''''''((( ( ((((("($(*(,(2(4(8(:(>(@(H(J(P(R(Z(\(d(f(n(p(x(z((((((((((((((((#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP(((((((((((((((((((())))))")&)*),)4)6)>)@)F)H)R)T)Z)\)^)`)b)h)j)p)r)z)|))))))))))))))))))))))))޸&hFhF56CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJG)))))))))))** * *****$*&***,*2*4*<*>*F*H*N*P*R*T*V*\*`*b*d*f*n*p*v*x***************ǶǤǤǶ؏ǤǶǶǶǤǶǶǶǶǶ)hFhF56CJOJQJ^JaJo(#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ&hFhN56CJOJQJ^JaJ8*****************+ ++++$+&+(+*+0+2+>+B+H+J+R+T+Z+\+b+j+t+v+x+~++++++++++++++++++++++++++++++++,, ,,,,,$,#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP$,&,*,,,0,4,6,>,@,F,H,N,P,Z,\,h,j,p,r,x,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,------ -"-(-*-.-0-8-:-B-D-J-L-T-V-\-`-d-l-v-x-z-#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPz-----------------------------.. ......&.(.0.2.8.:.<.>.@.F.H.L.T.^.`.b.h.l.t.v.~..޺޺&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ:.........................../// //////"/,/6/8/:/@/B/J/L/R/T/\/^/f/h/p/r/x/|///// hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ#hFhN6CJOJQJ^JaJ&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhF6CJOJQJ^JaJ://////////////////////000 00000$0.080>0@0D0F0P0R0^0`0f0h0l0p0z0~000000000000000000000޺#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJB0000000000001 11111 1"1,1.14161@1L1V1X1Z1`1b1f1h1n1p1v1x1|1111111111111111111111۶#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhN6CJOJQJ^JaJ:1111111122 2222 2"2*2,2224282F2P2R2T2Z2^2d2f2l2n2x2z222222222222222222222222233۶#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhN6CJOJQJ^JaJ:3 3 3333 3&3(3,383B3D3F3L3Z3d3f3n3p3x3z3333333333333333333333333333444444444"4$4&4(4,404246484:4>4@4B4D4H4J4L4P4޾޾hgCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJKP4R4T4V4X4Z4\4`4b4d4f4j4l4n4p4v4x4z4|4~4444444444444444444444444444444444444444455555 5 55555555 5"5&5(5*5,5.50525 hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJhgCJOJQJ^JaJR2585:5@5B5D5H5J5L5N5R5T5V5\5^5b5f5h5l5n5p5t5v5x5|5~55555555555555555555555555555555555555޾hg5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJhgCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ>55555555566 6666$6&6(6,6.64666>6@6D6F6L6N6V6X6`6d6j6l6x6|6666666666ppppppppppppp hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJhg5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJ,66666666666666666666666677 7777777&7(7.7072747:7<7B7D7L7N7X7Z7\7^7`7b7j7l7r7t7z7|77777777777޺#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJB777777777777777777777788 8888888$8&8*8,84868<8>8@8D8F8L8N8V8X8b8d8l8n8r8t8v8x8888888888888888888888888888#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP888888999 9999999$9&9.90989<9B9D9F9L9N9V9X9\9^9`9h9j9n9p9v9x9|9~9999999999999999999999999999:: : :::&:(:0:2:6:8:<:>:#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP>:@:B:J:N:R:T:Z:\:^:`:f:h:n:p:v:x:~:::::::::::::::::::::::::::::::;; ; ;;;;;$;&;.;0;2;4;6;<;>;H;J;N;P;V;X;b;f;l;n;v;x;~;;;;#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<<$<&<(<,<.<4<6<><@<H<J<V<X<\<^<d<f<h<j<p<r<x<z<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP<<<<<<<<<<<=== = ====== =(=*=,=.=4=6=<=>=F=H=N=P=R=V=X=^=`=h=j=r=t====================================>> >#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP >>>>> >">&>(>.>0>6>8>B>D>J>L>P>T>V>Z>\>`>d>f>j>l>v>x>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?? ?????﹦$hhF@CJOJQJ^JaJ$hhN@CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJA??$?&?.?0?8?:?B?D?L?N?R?T?Z?\?^?`?b?h?j?n?p?v?x?~?????????????????????????????@@@@@@@@ @(@.@2@ hFhNCJOJQJ^JaJ'hhF@CJOJQJ^JaJo($hhF@CJOJQJ^JaJ$hhN@CJOJQJ^JaJA2@4@8@:@@@B@L@N@V@X@Z@`@b@h@j@r@t@|@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA A AAAA A&A(A,A.A0A2A4A6A8A:ABDBFBLBNBVBXB^B`BhBjBnBpBxB|BBBBBBBBBBBBBBBBB#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJPBBBBBBBBBBBCC C CCCCC C"C(C,C0C2C6C8CCDCFCNCPCXCZC`CbChCjCrCtCxCzCCCCCCCCCCCCCCCCC޺&hFhF6CJOJQJ^JaJo(#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhF6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ:CCCCCCCCCCCCCCCCDD D DDDDDD"D$D(D*D2D4DDFDHDNDPDRDTDVD\D^DfDhDnDpDvDxDDDDDDDDDDDDDDDDDD︤&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ@DDHIK vV!v:!v:!v:!v:!v: !v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:$a$gdw$a$gdw$a$gdFDDDDDDDDDDDDDEE E EEEEE$E&E,E.E6E8E@EBEJELEPETEXEZEbEdEjElEnEtEvE|E~EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFF F FF#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJPFFFFF"F(F*F0F2F8F:F>F@FDFFFLFNFVFXFZF^F`FfFhFnFpFvFxFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGG GGGGG G&G*G0G2G:GHFHHHPHRHXHZH^H`HbHdHfHlHnHtHvHHHHHHHHH#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIII I(I,I2I4IKBKFKJKLKTKVK^K`KfKhKlKnKtKvKzK|KK#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "$&(.08:@BJLPRZ\bdjlrtz|U#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPiu tra chn mu suy rng cho ton b tng th ca khu vc ny khng hp l v quy m v nng sut lao ng ca tp th v c th khc nhau; - Phng php tnh nu qu chung chung, khng bit ngnh Thng k c t chc iu tra tnh ch tiu gi tr sn xut bnh qun mt lao ng hoc mt h hay khng, do V no iu tra; - Phng php khng nu r gi tr sn xut bnh qun mt lao ng hoc mt h tnh theo gi no, ni dung gm nhng g. d. Ngnh xy dng Vi c th ca hot ng xy dng nn doanh thu xy dng c tnh trn c s vn u t thanh ton ca ch u t khng ch cho cng trnh, hng mc cng trnh hon thnh bn giao, m cn bao gm c phn vn ng trc cho n v xy dng theo tha thun trong hp ng. Ngc li c khi cng trnh bn giao a vo s dng, nhng do ch u t cha c vn thanh ton, nn cing cha c tnh trong doanh thu. Do vy, doanh thu ca ngnh xy dng khng phn nh ng thc cht ca sn phm xy dng hon thnh v khng th hin c quan h ng thc gia sn phm tiu th tn kho v d dang nh cc ngnh sn xut kinh doanh khc (5). iu ny chng t phng php tnh ch tiu GTSX da vo doanh thu v theo gi sn xut l khng hp l. Phng php tnh GTSX i vi hot ng xy dng nh v vt kin trc ca dn c quy nh trong Ch bo co TKQG khng tha ng v: - c th ca hot ng xy dng l to ra sn phm n chic, gi tr cng trnh hon thnh trong nm ca cc h dn c hon ton khc nhau v din tch xy dng, mu m thit k. Ngay c trong trng hp mt ngi nh c din tch, thit k ging nhau nhng gi tr cng trnh hon ton khc nhau v gi tr vt liu xy dng v thit b lp t vo cng trnh khc nhau. - Chu k sn xut hon thnh cng trnh xy dng thng ko di c khi ti vi nm, trong khi khi nim gi tr sn xut l kt qu ca hot ng sn xut trong mt thi k nht nh, v vy tnh gi tr cng trnh hon thnh trong nm s b qua hoc tnh trng gi tr hot ng xy dng d dang ca khu vc ny. e. Ngnh khch sn, nh hng, vn ti kho bi v thng tin lin lc Phng php tnh chung ca khu vc kinh t tp th v c th ca cc ngnh ny bng tng s lao ng hoc s h sn xut trong nm nhn vi gi tr sn xut bnh qun cho 1 lao ng hoc cho 1 h ca n v iu tra chn mu. Bn cnh nhng bt cp v tn ti ca phng php tnh nh nu trong ngnh cng nghip, i vi cc ngnh khch sn, nh hng, vn ti kho bi v thng tin lin lc tnh theo gi sn xut cn tn ti mt bt cp sau: Hot ng kinh doanh dch v khu vc tp th v c th ca nhng ngnh ny khng n nh, a im cung cp dch v hay thay i (bn dong hng n, ngi cung cp dch v vn ti hay thay i ni hot ng) v vy rt kh c th tnh c gi tr sn xut bnh qun cho mt lao ng hoc mt h theo gi sn xut. Thng thng, c quan thu ch thu thu mn bi (thu sn xut khc) ca hp tc x hay c th kinh doanh nhng dch v ny. Ni cch khc, thu doanh thu pht sinh phi np trong cng thc tnh quy nh bi Ch bo co TKQG thc cht l thu sn xut khc. V vy ni dung ca ch tiu GTSX cha phn nh ng theo gi sn xut. f. Ngnh kinh doanh bt ng sn v dch v t vn Quy nh phng php tnh gi tr sn xut ca hot ng mua nh bn bao gm c thu xut khu pht sinh phi np l khng thc t v khng c khi nim xut khu nh xy trn lnh th Vit Nam. Hai phng php tnh i vi hot ng mua nh bn ca cc n v khng hoch ton theo ch k ton doanh nghip cho kt qu khng ging nhau v khng cng mt loi gi: - Phng php th nht hng dn gi tr sn xut bng doanh thu trong nm v khng loi tr tr gi nh mua vo bn l khng ng, theo phng php ny, gi tr sn xut ca hot ng kinh doanh bt ng sn bao gm c gi tr cng trnh xy dng tnh trong gi tr sn xut ca ngnh xy dng. - Phng php th hai hng dn gi tr sn xut bng tng chi ph hot ng thng xuyn. Hng dn nh vy qu chung chung, khng ch r chi hot ng thng xuyn c bao gm thu v li nhun hay khng. Theo phng php ny chc chn khng bao gm thu sn phm, v vy, gi tr sn xut theo phng php ny thc cht tnh theo gi c bn. - i vi hot ng dch v nh t c t ca cc h gia nh, phng php tnh gi tr sn xut hon ton theo gi c bn v khng c yu t thu sn phm. Phng php tnh nh nu trong ch bo co (trang 95) cha phi l phng php tt nht theo quy nh ca ti khon quc gia, tuy vy phng php ny c tnh kh thi v ph hp vi hon cnh thc t ca th trng cho thu nh v thng k Vit Nam. g. Nhm ngnh gio dc o to, y t, hot ng cu tr x hi v hot ng vn ha, th thao, Hot ng ca cc t chc khng v li, Phc v c nhn v cng ng, hot ng lm thu cc cng vic h gia nh, hot ng ca cc t chc v on th quc t Phng php hng dn tnh gi tr sn xut ca nhm ngnh ny hon ton theo ni dung ca gi c bn v khng bao gm bt k mt loi thu sn phm no. Phng php th nht(6) hng dn cha c th, dn n s thiu nht qun khi cc Cc Thng k tnh, thnh ph p dng. Phng php ny c ghi: Tr mt phn ca mc chi khc (134) , tr mt phn l tr bao nhiu?. Tuy nhin, Ch bo co TKQG hin nay ch l ch tm thi, V H thng ti khon quc gia nn r sot, sa i v hng dn li ni dung ca ch bo co ny theo gi c bn khc phc nhng bt cp nu trn. Vic r sot, sa i cing ph hp vi k hoch pht trin thng k ti khon quc gia ca V v ph hp vi cam kt ca Tng cc Thng k vi Qu Tin t quc t(7)( ---------------------------------- (1) Mt s thut ng thng k thng dng, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2004, trang 85. (2) c gi quan tm ti mi lin h v s khc bit gia gi c bn v gi sn xut c th tham kho cun: Phng php bin son H thng ti khon quc gia Vit Nam , Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003. (3) T y tr i trong bi s vit gn l Ch bo co TKQG (4) Ch bo co TKQG, trang 62. (5) Vi Vn Tun - Chuyn khoa hc: Phng php tnh gi tr sn xut, gi tr tng thm theo gi c bn ca cc ngnh sn xut vt cht trang 23. (6) Ch bo co TKQG, trang 102 v 108. (7) Tng cc Thng k cam kt vi Qu Tin t quc t l s p dng gi c bn trong tnh ton ch tiu gi tr sn xut v gi tr tng thm ca cc ngnh kinh t t nm 2005. Ti liu tham kho 1. Ch bo co thng k nh k ti khon quc gia p dng i vi Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, ban hnh theo Php lnh k ton v Thng k theo Quyt nh s 75/2003/Q-TCTK ngy 15 thng 01 nm 2003 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003. 2. Phng php bin son H thng ti khon quc gia Vit Nam, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2003 3. Ch bo co thng k nh k Vn u t v xy dng p dng i vi Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, ban hnh theo Php lnh k ton v Thng k theo Quyt nh s 733/2002/Q-TCTK ngy 15 thng 11 nm 2002 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2002 4. Ch bo co thng k nh k Thng nghip, khch sn, nh hng, du lch l hnh v dch v p dng i vi Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, ban hnh theo Php lnh k ton v Thng k theo Quyt nh s 734 /2002/Q-TCTK ngy 15 thng 11 nm 2002 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2002. 5. Phng n iu tra v bo co thng k gi bn sn phm ca ngi sn xut hng cng nghip (km theo Quyt nh s 650 /2004/Q-TCTK ngy 5 thng 9 nm 2004 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2004. 6. Phng n iu tra v bo co thng k gi bn sn phm ca ngi sn xut hng nng, lm, thy sn (km theo Quyt nh s 650 /2004/Q-TCTK ngy 5 thng 9 nm 2004 ca Tng cc trng Tng cc Thng k, Nh xut bn Thng k, H Ni - 2004. 7. Vi Vn Tun - Chuyn khoa hc: Phng php tnh gi tr sn xut, gi tr tng thm theo gi c bn ca cc ngnh sn xut vt cht . $(,02:<DFLNTV`blpz|#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP"$*,246<>FHNPTV\^hlprvx~"$*,02:<DFLNTX^`hjp#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJPpr|~ "&*,46>@BD̺ހ#hFhFCJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ2DFJNTVX\^`bdnpxz "$*,24:<@BJLRTZ\`bfhnptvx|~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP $&(.046>BFHLNRTZ\^bdfhjnprtxz#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP"$*,46@BJLRTX\^fhprxz "*,#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP,24:<BDHJNPXZ^`bhjtv|~ "$.068<>FHNPVX`bf޺#hFhNCJH*OJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJIfhrtz| &(*,.468>@JLRTVXZ`bhjrt~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP "(*24>@HJTV`bdfhjprxz~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP "&(.068>@HJPRVX`bjnxz~ (*.0:<@BHJLPR#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJPRXZbdnpxz$&,.0248BDJLPRZ\dflntv|~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP $&,.68BDLNXZdfhjlnrtxz hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJP &(.28:BFLNTV\^dfjlvx~̸#hFhFCJOJQJ^JaJo(#hFhN5CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ&hFhN56CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ2 &(.08:BDHJPRTZ\dfjlprxz "&(#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP(*.028:@BJLRV\^fhrtz| "$.0:<BFLNVZ`bhjprxz~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP "*,68@BFHNPVX^`fhlnrtz|#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP "$,.026:<@BJLRT\^bdjlrtz| #hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP "(*028:<BDLNTVZ\dflntv~ "︤&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ@"$(*0268>@HJTV`bjlprx| "(*,.068>@HJRT\^bdlntv~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP",.68BDJLNTVﺦ})hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhF56CJOJQJ^JaJ&hFhN56CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ1V\^bdlnrtvxz "ذ'hhF@CJOJQJ^JaJo($hhN@CJOJQJ^JaJ$hhF@CJOJQJ^JaJ)hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ6"&(02:<DFNPXZbdjlpr|~"&(02:<>BDJLTVX^`fhnp'hhF@CJOJQJ^JaJo($hhN@CJOJQJ^JaJ$hhF@CJOJQJ^JaJNprtv|~"$.08:>@JLTV\^fhnvz~Ŵ hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ$hhN@CJOJQJ^JaJ$hhF@CJOJQJ^JaJ'hhF@CJOJQJ^JaJo(=~ &(.068>@FHNPVXZ\^dfjlvx| hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo(P $&,.24:<BDLNXZ`bjlprz| #hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP "(*24<>FHNPVX`bdjlprxz "$*,24<>BDJL޺#hFhN6CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJILVX^`jnvx| "&*.08:@BJLTV^`hjprtvx~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP &(.068>@HJRT\^fhnprtv|~#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJP "&0:>@BDLNRTX\`bjlrt|~ &(.0 hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo(P068@BJLTVZ\bdjlprxz޺})hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhF56CJOJQJ^JaJ&hFhN56CJOJQJ^JaJ#hFhF5CJOJQJ^JaJ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ1 &(.068<>DFJLTVX^`bdfhnrxz$&,.)hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJM.68>@HJRTXZ`bfjnvxz챞ww$hhN@CJOJQJ^JaJ'hhF@CJOJQJ^JaJo($hhF@CJOJQJ^JaJ#hFhN5CJOJQJ^JaJ)hFhF56CJOJQJ^JaJo(&hFhN56CJOJQJ^JaJ&hFhF56CJOJQJ^JaJ. "$*,46@BHJRT\^fhnpxz ($hhN@CJOJQJ^JaJ$hhF@CJOJQJ^JaJ'hhF@CJOJQJ^JaJo(K(.024:<BDHJLNRTZ^dfhlnrt~"(*02:<BDJűűرű'hhF@CJOJQJ^JaJo($hhF@CJOJQJ^JaJ$hhN@CJOJQJ^JaJ'hhN@CJH*OJQJ^JaJFJLRT\ntv|~ "$,046:<FHNPZ\dflnɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸ#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ$hhF@CJOJQJ^JaJ$hhN@CJOJQJ^JaJAntvz| (*24>@FHNPVX`dlnrt|#hFhFCJOJQJ^JaJo( hFhNCJOJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJP $&,.46<>DFLNTV^`fhrtxz̸hFhNCJOJQJaJ& j<hFhNCJOJQJ^JaJ#hFhNCJH*OJQJ^JaJ hFhFCJOJQJ^JaJ hFhNCJOJQJ^JaJ? ",.24>@HNTV^`fhrtx|"$*,.028ͽͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮhwhw@OJQJ^Jhwhw@OJQJ^Jo(hwhN@OJQJ^JhwhwOJQJ^JhwhNOJQJ^JhGOJQJ^JD8:>@FHNPXZ^`fhprz~ "$.048<>DV^bdhjlŸŪhwhwOJQJ^Jo(hwhwOJQJ^JhwhNOJQJ^Jhwhw@OJQJ^Jo(hwhw@OJQJ^JhwhN@OJQJ^JClrtvxz"&(*,.08>JLNPRZ\bhlptv~ɺɺɺɺɪɺɺɺɺɺhwhw@OJQJ^Jo(hwhw@OJQJ^JhwhN@OJQJ^JhwhwOJQJ^Jo(hwhNOJQJ^JhwhwOJQJ^JCVJ(TxT@ Z \ ^ !v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:!v:gdw $ ta$gdw$a$gdw$a$gdw &(04>JRXZ\^`fhnpx|ŸŪŸŸŸŸŸř hwhNCJOJQJ^JaJhwhwOJQJ^Jo(hwhwOJQJ^JhwhNOJQJ^Jhwhw@OJQJ^Jo(hwhN@OJQJ^Jhwhw@OJQJ^J< &(.0246<>HJRT\^dfnpvx~#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhNCJOJQJ^JaJ hwhwCJOJQJ^JaJP &(.468:<BDJLVX\^`fhlntvﵞvavvvvvavvvvv)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ,hwhN56CJOJQJ\]^JaJ,hwhw56CJOJQJ\]^JaJ#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhwCJOJQJ^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ&"$,.68@BJLPRZ\`blnrt|~첡 hwhwCJOJQJ^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhNCJOJQJ\]^JaJ&hwhwCJOJQJ\]^JaJ8 &(248<BDLNTV`bfjnpvܷ)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ hwhwCJOJQJ^JaJ#hwhwCJOJQJ^JaJo(8 "$.048<>DTZ`bdfhnpvxİěİİİİěİİěİ)hwhw@CJOJQJ\]^Jo(&hwhw@CJOJQJ\]^J&hwhN@CJOJQJ\]^J&hwhNCJOJQJ\]^JaJ&hwhwCJOJQJ\]^JaJ= "*,68BDHLPVX`bjltv~± hwhw@CJOJQJ^J hwhN@CJOJQJ^J&hwhw@CJOJQJ\]^J&hwhN@CJOJQJ\]^J)hwhw@CJOJQJ\]^Jo(> $*,46<>BDJLTV\^hjnrxzܷ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ&hwhw@CJOJQJ\]^J&hwhN@CJOJQJ\]^J hwhN@CJOJQJ^J hwhw@CJOJQJ^J#hwhw@CJOJQJ^Jo(3 *,26<>FJNPXZ^`hjnpxz~)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhNCJOJQJ\]^JaJ&hwhwCJOJQJ\]^JaJM"$,.68<>FHLNXZ^`hjtvx~"$(,24<>DǶǶǤǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶǶ#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhwCJOJQJ^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ@DFPRVZ^`f~ &(48>@HJTVX^`dlz hwhNCJOJQJ^JaJ)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJBz|~ ",.26:<BZ^bfhlnpvx~︤)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhwCJOJQJ^JaJ8 $*,46@BDJLPXfhjltv~ز#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhwCJOJQJ^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ)hwhwCJOJQJ\]^JaJo(&hwhNCJOJQJ\]^JaJ&hwhwCJOJQJ\]^JaJ8~    " & ( . @ F J L N ޸n hwhN@CJOJQJ^J hwhw@CJOJQJ^J&hwhN@CJOJQJ\]^J&hwhwCJOJQJ\]^JaJ&hwhNCJOJQJ\]^JaJ#hwhwCJOJQJ^JaJo( hwhwCJOJQJ^JaJ hwhNCJOJQJ^JaJ+N P R T \ b n p r t v ~                     $ & 0 2 8 : B D J L T X Z \ ^ h_h%8 hwhN@CJOJQJ^J hwhw@CJOJQJ^J#hwhw@CJOJQJ^Jo(B 1h/ =!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List>@> N Footnote TextCJaJ-B|%UjZ3 M WDVv !"H###&L'(*G*,..90g12b4d56W8z8899 :::;;<(=\>?@A+B.B000000000000000000000000000000 0 0 0 00 0 000 0(0(0(0(0(0000000000000008080080000000000@M90 & ~ Z ~ pTZ$t "#L$2%&n'()*$,z-./013P4255678>:;< >?2@nABCDF^GHlIDJKpD,fR( "V"p~ L0.(Jn8lDz~N ^ &)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdDV^ ']\ (8@0( B S ?-B qqoqq #qqqq qqqq P)qqLP)qq"qqOqq5//[4[4}9}9<<.B >//^4^499==.B B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region8 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdateV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ 110199719995DayMonthYear  #%()-.12569:>?DEHIKLOPSUXY^_cdgjmouvz{~  !%'*+./2378:;>?CDHILMOPSTXY\]`aegklopuvxy}~ #(,-/03489;<?@BCGHLMPQTUY[_`cdghkloptvyz|} !#$'(*+/03478;<@EIJNOSTWX]^`befijnostwx{|  %'(,14AEFIJNRTUZ_cdhilmpqtuyz|} !"%&)*./349:>?ABEFHILMOPSTWZ^_cdfgklpquvxz~  "#'(-.2367;<>?CDIJMNRSUVZ[^_abdeijnorsuvz{}~ !"&'*+-.12569:<=@AFGKLNOSTWX\]_`dehimnqrvwyz}~ %&*+./457;?@CFIJMORSVWYZ^_abefijoprswx{|~     # $ ( ) , - 0 1 4 5 8 9 ; < @ A D E G H K L O P S T Y Z _ ` f g j k n o r s v w | }        " # & ' , - 0 6 9 : < = @ A D E J M P Q S T W X [ \ ` a d e i j n o r s w x { |       % ) * . / 3 4 7 9 = > B C F G J K O P T U Y Z ^ _ b d h i m n r s w x | }      $ % ) * , - 1 2 4 5 8 9 ; < A B G H K M Q R U ] ` a e f k l n p s t w x z {       ! " $ % ) * . / 1 2 4 5 8 9 < = ? @ D E G H M N P Q T U X Y [ \ ` a d e j k n o s t v w z { ~   "#&')*./1256:;@ACDGHKLPQTUYZ]^`adehilmqrwx}~ "#&'+,/589<=ABFGKLPQTUXY]_abefhimsuvyz|}  $%()-.2378<=@AGHJKMRUV[\_afgjknostvwz{~ #$'(*+.02378;<@AEFIKPQSTWXZ[]^acfgijopsz #$'(-.4589<=ACEFIJLMPQTUYZ]^abfgjkqrvwz{}~  #$&*/046:;?@FGKLPQTUWXZ[`adejkopstv|  "#()/0348=?@CDHILMQRTVYZ]^abfgkloprsvwz{} #()-/2367<=BCFGLRWX\^abejoptuwx|!"%&)*-.237<?@BCEFKLOPUVZ[^_dejkopuvyz  "#&'+,0256<>ABDEHILMQRUVZ[^_bcfgkloptuyz "#&'+,12;<@AEFIJMNQRUVZ[`ajkopstwxz{ !%')*-.3478;<?@DEIJMNSTWX\]abfgjknorswx|}  $%+,./2389<=BCEFIJMNRSWX[\_`cdhimnrtwx{|~ !"%&*+.02356;<?@EFJKNORSUZ]^abefjkopvwz{~  !&'+,01459:>?EFHIKLOPSTWX\]`adeijmnqrvwz| "#&'+,/04578<>ABHINOTUWX[\abfgjkopstwx|} #$'(*+./3478;<@GLMQRUVYZ]^abefhimnrsuvz{ "#&'+,/03478;<@AEFIMQRUVXY]^cdijmnqruvxy|}       # $ ( ) , - 0 1 6 7 : ; @ A D E G H K L O P T U Y Z ^ _ c d h i l m o p s y ~ !!!! ! !!!!!!!!!!!"!&!'!)!*!,!-!0!1!5!6!;!#B#C#F#J#P#Q#U#V#[#\#_#`#b#c#f#g#j#k#n#o#s#t#x#y#}#~#####################################################$$$$ $ $$$$$$$$$ $!$#$%$($)$,$-$/$0$5$6$:$;$>$?$B$C$F$G$I$J$O$P$S$T$W$X$\$]$b$d$h$i$l$m$q$r$w$x$|$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$y8z8}8~888*B.B&DH/3Z58 E J BF#y{"kod h v ~ !!!!""##$$o%r%Q&S&&&((* *++^-a---y.}..///1122-313335566P8S88879A9g:k:AA.B3333333333333333333333333333333333333333333333333333W8z8.B.Btctknxmai gG%8_NFwq.Bi0@ 0 !!-B "$&(.02468:>BDFJUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings9& r.VnArial7& r.VnTime"1 hAڔf㔆 K8!x K8!x!24 B B 3QH)?q#Mt s suy ngh v phng php tnh tctknxmaiOh+'0 $ @ L Xdlt|$Mt s suy ngh v phng php tnh t tctk sctkctkNormalsnxmais7maMicrosoft Word 10.0@ԭ@YJ@JTK K8՜.+,0 hp| x! BA $Mt s suy ngh v phng php tnh Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry FpFK1TablexWordDocument"|SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q