ࡱ> 5@ fbjbj22 ,XX"N"N"N8ZNLOCnQnQnQnQnQnQnQnQ2444444$)R{XxRnQnQxRxRXnQnQ&&&xR>nQnQ2&xR2& &FFnQbQ 5K"NBF0CF^FFHnQ"Q&QQnQnQnQXXd&(&(GIM CHI PH TRUNG GIAN L BIN PHP QUAN TRNG THC HIN MC TIU PHT TRIN KINH T BN VNG GS.TS. Phm Ngc Kim Trong nhng nm qua tc tng trng gi tr tng thm (VA) chm hn tc tng trng ca gi tr sn xut (GO). S tng trng nh vy ca nn kinh t quc dn phn no ni ln hiu qu sn xut ca x hi b suy gim ng thi cing th hin mt trong s rt nhiu yu t gy ra s tng trng kinh t khng bn vng. Trong bi bo ny chng ti mun nu ln thc trng ca s cch bit v mt s gii php cn thit gim bi s cch bit v nhp tng trng ca 2 ch tiu ny trong cng nghip Vit Nam, v y l l)nh vc c tc tng trng nhanh v s dng nhiu ngun ti nguyn khng th ti to c. S pht trin bn vng ca ngnh cng nghip s gp phn tch cc khng ch vo s pht trin bn vng ca ton b nn kinh t quc dn m cn l c s pht trin bn vng ca l)nh vc x hi v mi trng. Khi ni n tng trng kinh t, theo quan im ca chng ti, ch cp ti s tng ln ca phn gi tr mi sng to VA (xt cho n v sn xut kinh doanh hoc trn gic ngnh hoc nhm ngnh kinh t) hoc GDP (xt trn gic ton b nn kinh t quc dn). Ni cch khc, khi ni tng trng kinh t l ni gi tr tng thm tng ln bao nhiu phn trm so vi k trc hoc so vi k hoch. Gi tr tng thm c tnh bng cng thc VA = GO - IC Trong : GO l gi tr sn xut v IC l chi ph trung gian Gi tr tng thm ph thuc thun vo GO v nghch vi IC. Do , gim chi ph trung gian l mt bin php cc k quan trng nng cao hiu qu sn xut ca x hi ng thi m bo cho s tng trng kinh t. Sn xut cng nghip ca nc ta trong nhng nm qua din ra tnh trng c tnh quy lut khng theo mong mun ca cc nh qun l. S mong munThc t din raTc tng trng ca GO > Tc tng trng ca ICTc tng trng ca GO < Tc tng trng ca ICTc tng trng ca GO < Tc tng trng ca VATc tng trng ca GO > Tc tng trng ca VA minh chng cho nhn nh trn ta quan st thng tin trong biu 01. BIU 01. TC TNG TRNG V T TRNG CA GO; VA; IC QUA CC NM CA NGNH CNG KHAI THC M NmGO (t ng)IC (t ng)VA (t ng)Tc tng trng so vi nm trc% VA trong GO% IC trong GOGOICVAA12345678199513919,73574,71034574,3225,68200027334,68904,61843096,37149,1078,1567,4232,58200129097,29912,2191856,4511,324,1065,9334,07200230326,410930,4193964,2210,271,1063,9636,04200333002,412483,4205198,8214,215,7962,1737,83Ngun: Nin gim thng k 2003 (3) (trong tt c cc biu: ct 4, 5, 6 ca nm 2000 l so vi nm 1995; s liu nm 2003 l s s b) Tt c cc thng tin tnh ton trong bi ny u tnh theo gi so snh 1994. S d) chng ti khng s dng gi thc t v khng c thng tin v GO cng nghip tnh theo gi thc t nm 2003. Ngnh cng nghip khai thc m gm khai thc than; du th v kh t nhin; khai thc qung kim loi; khai thc v cc loi m khc. y l ngnh c t trng IC thp nht v tng ng vi n l t trng VA trong GO l cao nht trong cc ngnh cng nghip nc ta hin nay. Chi ph trung gian ca ngnh ny tng ln qu nhanh (ct 5). Tc tng trng ca IC ln hn tc tng trng ca GO t 1,5 ln nm 1995 ln gn 2,5 ln nm 2002. BIU 02. SO SNH TC TNG CA GO V IC NGNH CNG NGHIP KHAI THC n v: % NmTc tng trng ca GOTc tng trng ca ICSo snh tc tng ca IC vi GO1995200096,37149,10154,7220016,4511,32175,5020024,2210,27243,3620038,8214,21161,11Ngun: Nin gim thng k 2003 (3) Do , t trng chi ph trung gian chim trong GO t 25,68% nm 1995 tng ln ti 37,83% vo nm 2003. iu ny dn n kt cc tt yu l phn gi tr tng thm b suy gim t 74,32% nm 1995 xung cn 62,17% vo nm 2003. Ngnh cng nghip ch bin hin nay chim khong 81% v gi tr sn xut v khong 70% gi tr tng thm trong ton b l)nh vc cng nghip $&.046>@HJRT^`dfnpxz  ʸʸʸʸʸ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJ#h[Mhh5CJOJQJ^JaJ#h[Mh[M5CJOJQJ^JaJ"h[Mhh5CJOJQJ]aJ"h[Mh[M5CJOJQJ]aJ:`p ,2Ll!v:!v:'v:$xx$7$8$H$Ifa$gd$x7$8$H$a$gd5 $7$8$H$a$gd[M$x7$8$H$`a$gd5$x7$8$H$a$gd5 $7$8$H$a$gdh bd  $ & . 0 < > D F L N V X ` d h l t v | ~    " & ( 0 2 8 : B D J L R T Z \ d f l n t v ~ #h[MhhCJOJQJ]^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJV   " & ( , . 6 8 D F N P T V ` b h j r v ʹʹ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJI    & ( . 0 : < @ B J L R T X Z b d l n r t | ~    $ & , . 2 4 < > J L V X \ #h[Mh[MCJOJQJ]^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJV\ ^ b d l n x z $&*,24<>FHNPZ\bdjlprz|ʹ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJI  (*02:<BDHJPRVX^`lpvx~ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJI "$*,46<>DFLNVX^`dhnpvx~ $*,46>@DFNPTV\^fhlnv h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJXvx~ "$*,68@BJLPRXZ^`jltvz|̺̺̺̺#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJI "$(*028:@BJLPRVX\^dflnxzʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ#h[Mh[MCJOJQJ]^JaJI ",.68<>DFNPXZ`bfhpr|~ "$(*,24<>FHTV\^#h[MhhCJOJQJ]^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJP^fhlnxz (*.268@BJLTVZ\dfjlntvz|̺̺̺̺̺̺̺ hyhhCJOJQJ^JaJ#h[Mhh5CJOJQJ^JaJ#h[Mh[M5CJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJBlnFH'v:D/$xx$7$8$H$Ifa$gdSkd$$Ifl0! t644 la$x$7$8$H$Ifa$gdSkd$$Ifl0! t644 la (*68>@DFHNPTV^`lntvz hyhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJQ "&(02<>DFNPXZbdhjrtz| ﻬh[MhhCJOJQJaJh[Mh[MCJOJQJaJ#h[MhhCJOJQJ]^JaJ hyhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ> "4px'v:zl[[v:[v:[v:$$7$8$H$Ifa$gd[M$x7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd[M$xx7$8$H$a$gdSkd$$$Ifl0! t644 la$xx$7$8$H$Ifa$gd "$*,24:<FHPRZ\dnpvx| "$(.24Ŵ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJh[MCJOJQJaJh[Mh[MCJOJQJaJh[MhhCJOJQJaJ@*FH`v:%kd$$Ifl4֞6hS? @r!67 88 t644 la$$7$8$H$Ifa$gd[M$PP$7$8$H$Ifa$gd54>@DFHPTVZ\`fhjTV24޼ޫޫޫޫޫta$h[Mh[M@CJOJQJ^JaJ$h[Mhh@CJOJQJ^JaJ#h5hh6CJOJQJ^JaJ#h5h[M6CJOJQJ^JaJ hyhhCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ&HJLNPV\bdfv:v:$<<$7$8$H$Ifa$gd5$$7$8$H$Ifa$gd[M fhl%$<<$Ifa$gd5kd$$Ifl4 6hS? <@r! 6  / 8 8 t6$$$$44 lalptx|v:v:v:Wv:v:v:`v:`v:$<<$Ifa$gd5&$x$Ifa$gdkdj$$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 lav:v:v:Wv:v:v:`v:`v:$x$Ifa$gd&$x$Ifa$gdkd$$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 la "0<HTv:v:v:Wv:v:v:`v:`v:$x$Ifa$gdTV`&$x$Ifa$gdkd$$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 la`p~v:v:v:Wv:v:v:`v:`v:$x$Ifa$gd&$x$Ifa$gdkd$$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 la&2v:v:v:v:v:`v:`v:$x$Ifa$gd24>&$xx$Ifa$gdkd $$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 la>N^jtv:v:v:Wv:v:v:`v:`v:$xx$Ifa$gd&$x7$8$H$a$gdkd+ $$Ifl 6hS? <@r!6/88 t6$$$$44 la 28:@LPRVX^`ftxz $&,.24<JNPTɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ$h[Mh[M@CJOJQJ^JaJ$h[Mhh@CJOJQJ^JaJH."4#H#P####v:v:v:$xx$7$8$H$Ifa$gd$$7$8$H$Ifa$gdJ"$dx7$8$H$`a$gdh$x7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd[M TV`bhjtvz| .8:BDPRZ\dfjlrt|~ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJX    " * , 0 2 : > D F J L V X \ ^ b d n p t v ~ !! !!!!"!$!0!2!4!6!>!@!D!F!N!P!V!Z!`!b!h!j!t! h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJXt!v!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""" "$"&"."0"<">"D"F"J"L"P"Z"`"b"h"t"z"|""""""""""""""""""""""h[MhhCJOJQJaJh[Mh[MCJOJQJaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJL""""""##### #(#*#2#4#:#<#@#H#N#P#V#X#\#^#f#h#t#v#|#~################################ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJ h[MhhCJOJQJ^JaJ h[Mh[MCJOJQJ^JaJh[Mh[MCJOJQJaJh[MhhCJOJQJaJ>###$$B$D$r$t$$$$$$$$$$$%%%%% %$%(%,%.%8%:%@%B%H%J%T%V%^%`%j%l%v%x%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&̺̺̺̺̺ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJ#h5hh6CJOJQJ^JaJ#h5hJ"6CJOJQJ^JaJ hyhhCJOJQJ^JaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJB##$ $ $$wiv:iv:iv:$x$Ifa$gd$x$Ifa$gdykdZ $$Ifl\! t644 la$$$&$4$B$weSA$x$If]a$gdgK$2x$If]2a$gdgK$Vx$If]Va$gdgK$x$Ifa$gdykd) $$Ifl\! t644 laB$D$N$X$d$r$weSA$x$If]a$gdgK$2x$If]2a$gdgK$Vx$If]Va$gdgK$x$Ifa$gdykd $$Ifl\! t644 lar$t$~$$$$weSA$x$If]a$gdgK$2x$If]2a$gdgK$Vx$If]Va$gdgK$x$Ifa$gdykd $$Ifl\! t644 la$$$$$$uaM9$xx$If]a$gdgK$2xx$If]2a$gdgK$Vxx$If]Va$gdgK$xx$Ifa$gdykdz$$Ifl\! t644 la$$%&j wkk]L$d7$8$H$a$gdh$x7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gdJ"$x7$8$H$a$gdykd;$$Ifl\! t644 la& &&&&&&$&&&,&.&4&6&:&<&D&F&L&N&T&V&^&`&h&j&n&p&v&x&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '''''$'&','.'8':'F'P'T'V'\'^'d'f'l'n'v'x'|'~''''''''''''''''' hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJX''''''''' $&0268BDJLRTZ\bdjlprxz~ƊȊΊЊڊ܊$&.046<>DFNP\`U hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJWVit Nam. Chnh v chim t trng ln nh vy nn bt k mt s thay i no trong ngnh ny u nh hng rt nhiu ti s bin ng chung ca ton b khu vc cng nghip. Nhn chung, cng nghip ch bin ca Vit Nam nm trong tnh trng ly cng lm li, m tin cng y cing qu r so vi cc nc. BIU 03. TC TNG TRNG V T TRNG CA GO; VA; IC QUA CC NM CA NGNH CNG CH BIN NmGO (t ng)IC (t ng)VA (t ng)Tc tng trng so vi nm trc% VA trong GO% IC trong GOGOICVA199583260,553029,53023136,3163,6920001580981066065149289,88101,0370,3332,5767,4320011835421262075733516,0918,3911,3531,2468,7620022136971497146398316,4318,6311,6029,9470,0620032501261788147131217,0519,4411,4528,5171,49Ngun: Nin gim thng k 2003 (3) Vi cng nghip ch bin th tc tng ca IC vn ln hn tc tng ca GO. Bi th a n tc tng ca VA nh hn tc tng GO. S chnh lch gia tc tng trng ca GO v IC nh hn nhiu so vi ngnh cng nghip khai thc. Bin chnh lch gia 2 ch tiu ny ca cng nghip ch bin ch nm trong khong 13 -14%. BIU 04. SO SNH TC TNG TRNG CA GO V IC NGNH CNG NGHIP CH BIN NmTc tng trng ca GOTc tng trng ca ICSo snh tc tng ca IC vi GO1995200089,88101,00112,37200116,0918,39114,29200216,4318,63113,39200317,0519,44114,02Ngun: Nin gim thng k 2003 (3) T tnh ton trn cho thy: Mt l, tc tng trng ca phn gi tr mi sng to (VA) tng ln chm hn GO. iu cing c ngh)a l hiu qu sn xut ca cng nghip ch bin cha c ci thin, thm ch cn suy gim nh. Hai l, t trng phn gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin nc ta qu nh trong GO. Qua th hin cng nghip ch bin cn mang nng tnh cht gia cng, lm thu. i vi ngnh cng nghip sn xut, phn phi in nc, in v kh t cing din ra tng t nh 2 ngnh cng nghip trn: tc tng trng ca GO chm hn tc tng trng ca IC. Do , t trng ca VA trong GO gim t 54,63% nm 1995 xung cn 44,99% vo nm 2003 (dng 5, biu 05). Theo chng ti, s suy gim nh vy l qu nhanh, trung bnh 1 nm gim 1%. BIU 05. TNH HNH PHT TRIN CA MT S CH TIU CH YU CA NGNH CNG NGHIP SN XUT, PHN PHI IN, KH T V NC CA VIT NAM TRONG NHNG NM QUA n v tnh: % Nm19952000200120022003A123451. Tc tng trng GO108,1014,0416,0916,362. Tc tng trng IC133,3014,8520,5420,373. Tc tng trng VA87,2613,1911,4211,804. % IC trong GO45,3750,8551,2253,1855,015. % VA trong GO54,6349,1548,7846,8244,99Ngun: Nin gim thng k 2003 (3) T nhng phn tch trn cho thy: 1. Chi ph trung gian tng ln thng xuyn qua cc nm din ra c 3 ngnh cng nghip cp 1. y l du hiu ca qu trnh sn xut km hiu qu. 2. S gia tng ca chi ph trung gian th hin s dng lng ph vt t sn xut. Bi v phi chi ra ngy mt nhiu hn chi ph vt cht v dch v lm ra mt n v sn phm. Nu tnh trng ny c ti din s ph v tnh bn vng ca sn xut. Nh trn nu tinh thn c bn ca 5 mc tiu pht trin bn vng v kinh t l phi duy tr tng trng nhanh v n nh trn c s nng cao khng ngng tnh hiu qu, s dng tit kim ti nguyn thin nhin v ci thin mi trng,& 3. Cng nghip l l)nh vc s dng nhiu ti nguyn khng th ti to c. Nu s dng km hiu qu th trong tng lai s khng cn nguyn liu phc v cho sn xut. V th tit kim nguyn liu khng c kh nng ti to l iu v cng quan trng m bo cho s pht trin bn vng trong tng lai( `hjtx‹ċ΋Ћ؋ڋ "$&(.08:@BFHLNTV\^fjr|ŒhJ"hhCJOJQJaJhJ"hJ"CJOJQJaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJLŒƌʌΌҌ֌،ތ &(,046>BFJNPX\`dhjrv|~ƍȍҍԍ؍ލ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJhJ"hhCJOJQJaJhJ"hJ"CJOJQJaJF (B\vڍv:v:v:v:v:$PP$7$8$H$Ifa$gd$$7$8$H$Ifa$gdJ"K::::$$7$8$H$Ifa$gdJ"kd $$Ifl4֞L- $! t644 la lnގNP.0:>FHPR\^bv|~ƐȐΐАԐ֐ﻩ$hthh@CJOJQJ^JaJ$hthJ"@CJOJQJ^JaJ#hhh6CJOJQJ^JaJ#hhJ"6CJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hyhhCJOJQJ^JaJ3 v:v:$$7$8$H$Ifa$gdJ"$PP$7$8$H$Ifa$gd"%$x$Ifa$gdkd/$$Ifl4 L- e$!  t6$$$$44 la"2BNPRT`lv:v:v:v:v:v:v:v:$x$Ifa$gdlnx&$x$Ifa$gdkdh$$Ifl L- e$! t6$$$$44 laxƎҎގv:v:v:v:v:v:v:v:$x$Ifa$gdގ&$x$Ifa$gdkdd$$Ifl L- e$! t6$$$$44 la*6BNv:v:v:v:v:v:v:v:$x$Ifa$gdNPZ&$x$Ifa$gdkdR$$Ifl L- e$! t6$$$$44 laZhvv:v:v:v:v:v:v:v:$x$Ifa$gdʏ&$xx$Ifa$gdkd@$$Ifl L- e$! t6$$$$44 laʏ؏ ".v:v:v:v:v:v:v:v:$xx$Ifa$gd.0v&$x7$8$H$a$gdkd.$$Ifl L- e$! t6$$$$44 la֐ܐސ $&*,24:<BDHJRTZ\`bhjprxz~đƑΑБܑޑ ",.68$hthh@CJOJQJ^JaJ$hthJ"@CJOJQJ^JaJV8DFNPX\dfjlvxȒʒВҒڒܒ *.08:@BFHPR^`fhlnrtxz|˼˼˼˼˼˼˼˼˼˼˼˼˼hthiECJOJQJaJhthhCJOJQJaJhthJ"CJOJQJaJ$hthh@CJOJQJ^JaJ$hthJ"@CJOJQJ^JaJDv\|"fv:v:$PP$7$8$H$Ifa$gdgK$$7$8$H$Ifa$gdJ"$x7$8$H$a$gd$x7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gdJ"“ƓȓГғޓ "&(028:>@HJPRVX^`dfhxzޔBDN#hgKhJ"6CJOJQJ^JaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJhthJ"CJOJQJaJhthhCJOJQJaJ=fhrtvxwiv:iv:iv:$x$Ifa$gdgK$x$Ifa$gdgKykd*$$Ifl\ $! t644 laxzwwew$x$If]a$gdgK$x$Ifa$gdgKykd$$Ifl\ $! t644 laĔДޔwwew$x$If]a$gdgK$x$Ifa$gdgKykd$$Ifl\ $! t644 laޔwwew$x$If]a$gdgK$x$Ifa$gdgKykdp$$Ifl\ $! t644 la(4Buuau$xx$If]a$gdgK$xx$Ifa$gdgKykd$$$Ifl\ $! t644 laBD•Rwkk!v:k!v:k]Q $7$8$H$a$gdiE$x7$8$H$a$gdt $7$8$H$a$gdJ"$x7$8$H$a$gdgKykd$$Ifl\ $! t644 laNRZ\dfprv•ȕʕΕҕؕڕޕ "*,26:>FHNPXZ`bfjrtxzʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJ#hgKhJ"6CJOJQJ^JaJ#hgKhh6CJOJQJ^JaJIƖȖЖҖޖ $&,.46<>FHNRXZ^bfhrt|~̗Ηԗ֗ޗ $&,.68 hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJX8@BNPVX`bhjrt|~˜ȘʘԘ֘ޘ (,46:<BDJLTX`bfhrtxzͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhJ"CJOJQJ^JaJ hJ"hhCJOJQJ^JaJ hJ"hJ"CJOJQJ^JaJJ™ę̙Ιڙܙ "(*.268<@DFPRXZ^`jlprz|Ěʚ̚Қ $(*02:<BDJLPRXZdhrt hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhJ"CJOJQJ^JaJXt|›ʛ̛֛؛ޛR\^fjvx~œʜ̜ҜԜܜޜhtCJOJQJaJhthhCJOJQJaJhthiECJOJQJaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhJ"CJOJQJ^JaJG&.4hjl RTZ`bfhpr~ĞȞʞԞ֞ڞ$(*4пЮНННН hyhhCJOJQJ^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJhiECJOJQJ^JaJ>.6@JT^h $$Ifa$gdiE$$7$8$H$Ifa$gdiE$dx7$8$H$`a$gdhhjnrvz~]H8888$PP$Ifa$gdgK$PP$7$8$H$Ifa$gdgKkd$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la~M:,$x$Ifa$gdgK$x$7$8$H$Ifa$gdgKkd$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$PP$Ifa$gdgKƝҝޝ Q>$x$7$8$H$Ifa$gdgKkd$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$x$Ifa$gdgK .:FRTQ>$x$7$8$H$Ifa$gdgKkd$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$x$Ifa$gdgKܞQ>$x$7$8$H$Ifa$gdgKkd$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$x$Ifa$gdgK <Q<$xx$7$8$H$Ifa$gdgKkd $$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$x$Ifa$gdgK46:xzğƟПҟڟܟ $&.08:@BNPZ\bdjlrt|~Ġͻ#hgKhh6CJOJQJ^JaJ#hgKhiE6CJOJQJ^JaJ hyhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJB<HT`lxzOA$x7$8$H$a$gdgKkd!$$IflֈW cZM!Y fb+ t644 la$xx$Ifa$gdgK.`bdf $7$8$H$a$gdiEĠʠ̠РҠؠڠ"$*48:@BJLRTZ\bdnpxz¡ġ̡С֡ءܡޡ"$*,24<>BD hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJXDLNRTXZ`bfhnpvx|~ĢƢ΢ТԢ֢ܢޢ"$,.24:<DFNPTV\^djprz| hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJXȣʣУңأڣ "$(*24:<FHRT\^fhnrvx¤ĤȤʤФҤܤޤ$&,.24#hiEhhCJOJQJ]^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJP4<>HJPR^`jlrtz|¥ȥʥԥ֥ "*,028:@BJNRTZ\dfnp|~¦ʦ̦ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJX̦ЦҦڦܦ *,24<>HJTV\^`bdfʹhth%8 hiEhhCJOJQJ^JaJ& j<hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhhCJOJQJ^JaJ hiEhiECJOJQJ^JaJ$*&P 1h:pt. A!"#$%$$If!vh55#v:Vl t065/ $$If!vh55#v:Vl t065/ $$If!vh55#v:Vl t065/ F$$If!vh5255551 5252#v2#v#v#v#v1 #v2:Vl4 t06++++++,5655557 58/ / / aj$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl4 t06++++++,565555/55 8/ / / a-$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8/ a-$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8/ a$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8a$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8a$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8a-$$If!v h525555-55525 2#v2#v#v#v#v-#v#v#v 2:Vl t06, 565555/55 8/ a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555/ a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555/ a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555a$$If!vh5t555#vt#v#v#v:Vl t06,555/ a#$$If!vh55555N 55#v#v#v#vN #v:Vl4 t06++++++,55 5/ / / 7$$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl4 t06++++++,55 / / / $$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl t06, 55 / $$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl t06, 55 $$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl t06, 55 $$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl t06, 55 $$If!v h555555555 #v#v#v#v#v#v#v :Vl t06, 55 / $$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55/ / $$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55/ $$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55$$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55$$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55$$If!vh5v555#vv#v#v#v:Vl t06,55/ $$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+/ a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+/ a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+/ a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+a$$If!vh5 5I555E5#v #vI#v#v#vE#v:Vl t06,5Y 5f555b5+/ aH@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No Listj@j h Table Grid7:V00bxL&67mW # $ % & ' ( + . 1 2 3 4 6 8 : < > @ B D F G L T [ a b c d j p q v ~    ' / 5 : @ E K Q R u T !"',29:?DJQRW\bijs4w  &'()/56;BIOU\bhnot{ :-2389:;<AGNUV[agnotz\s"()BCIOU[\msy{00000p00P000( 0( 0, 0( 0( 0, 0 0 0 0000( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0 00 00 00( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 00P0000( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 000000( 0( 0( 0( @0, @0( @0( @0( @0( @0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0, 000 0000000( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0, 000P000M90 0bxL&67mW # $ % & ' ( + . 1 2 3 4 6 8 : < > @ B D F G L T [ a b c d j p q v ~    ' / 5 : @ E K Q R u T !"',29:?DJQRW\bijs4w  &'()/56;BIOU\bhnot{ :-2389:;<AGNUV[agnotz\"()BCIOU[\msy{@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 `0 `0 `0 @0 @0 @0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 `0 `0 `0 @0 @0 @0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0@0@0@00w \ v^4Tt!"#&'`Œ֐8N8t4ĠD4̦f "#%'689:;<CDTUXefhopqrst|lHflT`2>#$B$r$$$ "lxގNZʏ.vfxޔBh~ <f!$&()*+,-./0123457=>?@ABVWYZ[\]^_`abcdgijklmnuvwxyz{}~dwqq< 7xqqB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/  $%)*/02378<=@AEFJKPQUVXY\]abgimnrswx}~ !"%&)*-.2367:;?@CDFGJKMNQRVW[\`aefijnorsxy{|  !%&)*,-12679:>?ABFGMNQTWX\]`afgklrsw} #$'(-.125689=>CDGHLMPQUVXY\]abdeijmnpqtuwxz{}~ "#&'+,/478;<?@BCFGKLPQVW[\`aefhinostxy~  !%),-/056:>ABDEJLOPSTXY]^bcghlmqrv "#'(,-013489>?ABFGJKOPSTWX\]`acdghlmqruvyz}~  !%&*+-.2357:;=>BCIJMSVWYZ^_efimpqstxy "#'(,-12459:=>CHMNRW[`cdfgklrsuvxy~   R W Y ] ^ b c h i k v { |      % ' ( * + 0 1 4 5 : ; = > B C F G K L N O Q R W X Z [ ` e g k o p v w { |       " # % & + , . / 1 2 7 ; ? @ D E G H M N Q R U V X Y [ \ ^ _ d h m q s t w x | }      " & ( - 0 1 4 : = > A F I J M T X ` d e h i k l p q t x z ~ joquvz{ "#&'*+/04578;<@ACKNTYZ]ehilsxy}~ !$%(),-014578;<>?CDGHKLNOTUZ[^_bcfglmpqvwz{}~  "&)*-.248=@ACDHIOPRSUV[\_orsvwz{"#'(-.0:=>BCIJMNRSVWZ[]^bcfjmnqruvyz|} !"&'+-1245:;?@DGJKOPSTWX\]cdghlmpqtuz{ #$'+. "#&'+,/489;<@ACDIJLMQRUVYZ^_bcghnorswx|} &'*+/03489=>BCGHKLPRUVZ\_`cdijnouvyz~ !"'(+/48<=?GJPUVYadehosw{ (-.24:;>?CEIJNOSUXY\]_`dehimsxy~ ,/02378>di  &',14589=>@CEHMNRSYZ]adeghklpqtuxy~  !%&()+,/02367:;=>ABFHKLPQVWZ[]^abfgijmnpquvyz~ "#()-.2368:;?@DEIJMNTUZ[`acdghmnqrx~  $&(),-1267=>BCHIKLOPTUXY\]_`deghlmqrwxz{~W_v {  | * , T \ FI4<-4 [aHxz%33333333333333333333333333bx7 R jw3)C(-tctknxmai tJ"%8gK[M50qhiEtb&67m # $ % & ' ( + . 1 2 3 4 6 8 : < > @ B D F G L T [ a b c d j p q v ~    ' / 5 : @ E K Q R T !"',29:?DJQRW\bij  &'()/56;BIOU\bhnot{ 2389:;<AGNUV[agnotzs"()BCIOU[\msya0%@(( ((!  "$UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial7& r.VnTimeI& r.VnArial NarrowH9& r.VnTimeH9 Webdings"1 h-ʔ&㔆 '77!24 3QH)?q.gim chi ph trung gian l bin php quan trngtctknxmaiOh+'0 $0 L X dpx/gim chi ph trung gian l bin php quan trng1im tctkhi ctkctkNormal nxmai 9maMicrosoft Word 10.0@6)@Qd8I@K՜.+,0 hp| h7A /gim chi ph trung gian l bin php quan trng Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F(DKData "1TableWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q