ࡱ> 5@ &bjbj22 ,XX ?3338.4T54e(6L7$7$7$78B969TVVVVVV$Rߎz:88"::z$7$7@@@:C$7$7T@:T@ @``$76 O~K3~` 50e`o^o`o`HF9Z9@@94:F9F9F9zz)r+*r+TC TNG NNG SUT CC NHN T TNG HP CA CNG NGHIP VIT NAM GIAI ON 1991-2003 PGS.TS. Tng Vn Khin tnh tc tng nng sut cc nhn t tng hp (vit tt ting Anh l TFP), nu theo phng php hm sn xut Cobb-Douglass cn c s liu v 3 ch tiu gi tr tng thm (i vi tng ngnh) hoc tng sn phm quc ni i vi ton nn kinh t quc dn; vn hoc ti sn c nh v lao ng lin tc nhiu nm. Tnh theo phng php hch ton th s liu v 3 ch tiu trn khng nht thit phi lin tc nhiu nm nhng ngoi cc ch tiu cn phi c thm s liu v thu nhp ca ngi lao ng c hch ton y  tnh cc h s ng gp ca vn (() v h s ng gp ca lao ng ((). Tuy nhin, cing cn phi thy rng s liu tnh ton tc tng TFP c c im ring, gia ch tiu gi tr ti sn c nh v kt qu sn xut c tr thi gian (tng thm ti sn c nh phi sau mt thi gian mi mang li kt qu sn xut), v trong hng nm ti sn c nh li tng ln khng u n. iu nh hng ng k n kt qu tnh ton tc tng TFP. Cho nn s liu v tc tng TFP tnh cho tng nm ch c tnh cht b sung phc v cho phn tch su v nghin cu xu th tng gim ca tc tng TFP. Cn nh gi hiu qu chung, phn tch cht lng tng trng tin b khoa hc cng ngh mt cch khi qut v c tnh cht chnh thng th phi l s liu tnh bnh qun cho nhiu nm, v t nht cing phi l 5 nm. S liu v cc ch tiu gi tr tng thm, gi tr ti sn c nh v lao ng phc v cho yu cu tnh ton tc tng nng sut cc nhn t tng hp ca cng nghip t nm 1990 n nm 2003 c V Thng k Cng nghip v Xy dng phi hp vi Vin Khoa hc Thng k tin hnh khai thc, x l, loi tr bin ng gi v h thng li t nhiu nm nay. T s liu tnh c cc tc tng ca cc ch tiu tng ng nh ct 1, 2 v 3 bng 1. V h s ng gp ca lao ng (() da theo s liu v thu nhp ca ngi lao ng v gi tr tng thm theo gi hin hnh c trong bng I/O nm 2000 ca Tng cc Thng k tnh ton (tnh h s ( ca cng nghip cho nm 2000). Trn c s h s ( tnh c cho nm 2000 v s liu v thu nhp ca ngi lao ng v gi tr tng thm theo gi hin hnh ca cc nm t 1991 n 2003 c trong h thng s liu thng k cng nghip, tin hnh tnh ton, iu chnh v c lng cc h s ( cho tt c cc nm cn li. Khi c ( d dng tnh c cc h s ( tng ng (( = 1 - (). S liu v cc h s ( v ( tnh c c cc ct 4 v 5 bng 1. C c s liu v tc tng ca 3 ch tiu gi tr tng thm, gi tr ti sn c nh, lao ng v cc h s ( v ( ta tip tc tnh ton tc tng gi tr tng thm do tng ti sn c nh v lao ng v tc tng TFP nh cc ct 6, 7 v 8 ca bng 1. BNG 1. TNH TON TC TNG TFP CA CNG NGHIP VIT NAM NmTc tng (%)H s ng gpTc tng GTTT do tng (1)Tc tng TFP(2)Gi tr tng thmTSCLao ngCa TSCCa LTSC ng gpL ng gpiiYiKiL(((iK(iLiTFPA123456=4x27=5x38=1-(6+7)199112,9612,28-0,130,5500,4506,75-0,066,27199217,6110,61-0,490,5480,4525,81-0,2212,01199314,2012,923,720,5470,4537,071,695,45199413,2015,172,220,5320,4688,071,044,09199513,0217,187,560,5200,4808,943,630,46199613,4918,292,950,5310,4699,711,382,39199712,6917,472,260,5280,4729,221,072,3919989,7313,353,990,5240,4767,001,900,8319998,9912,536,170,5250,4756,582,93-0,53200013,7810,9011,830,5200,4805,675,682,43200116,7215,8311,390,5170,4838,195,503,03200213,7713,9412,240,5110,4897,125,980,67200313,4412,9111,380,5110,4896,605,561,28B/q 91-0313,3314,085,680,5280,4727,442,683,21Ghi ch: (1) Tc tng gi tr tng thm do ng gp ca ti sn c nh (ct 6) bng h s ng gp ca ti sn c nh (() nhn vi tc tng ca ti sn c nh ( EMBED Equation.3 ), v tc tng gi tr tng thm do ng gp ca lao ng (ct 7) bng h s ng gp ca lao ng (() nhn vi tc tng ca lao ng ( EMBED Equation.3 ) (2) Tc tng nng sut cc nhn t tng hp ( EMBED Equation.3 - ct 8) c tnh theo phng php hch ton qua cng thc EMBED Equation.3 vi mi quan h ca cc ct trong bng [ct 8 = 1-(6+7)].. Vi kt qu tnh ton tc tng TFP cing nh tc tng gi tr tng thm do tng ti sn c nh v tng lao ng ca cng nghip trn y c th tnh ton mc nh hng ca n i vi tc tng gi tr "*,24<>BDLNTV\^fhtv~ о hnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJ#hnzhM5CJOJQJ^JaJ#hnzhnz5CJOJQJ^JaJhHShMCJOJQJaJhHShM5CJOJQJaJhHShnz5CJOJQJaJ6V z8 v:0v:$<<$7$8$H$Ifa$gds!i$$7$8$H$Ifa$gdnz$xx7$8$H$a$gds!i $7$8$H$a$gd%$xx7$8$H$a$gdnz $7$8$H$a$gdnz$   " * , 0 2 : < B F N P V X b d j l p r x ~   & ( 0 2 : > D F L N V X b f n p x z hnzhnzCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJX    " $ , . 6 8 > @ J L R V ^ ` h j v x   $ & 0 2 < > D hnzhnzCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJXD F L N V X \ ^ d f n p t v ~    & ( . 0 6 8 > B D H L N R T X Z b d j l r t z | & jahnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJO  $&,.68BFNPVX`bhjprxzȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵȵ$hHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShnz@CJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJ& jbhnzhMCJOJQJ^JaJG "(*02:<DFLNVX^`fhnpvx *,46:$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJV:<BDJLRT\^fhnptv~ $&.046<>FHPRXZ^`lntvz|$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJV  *,46BDLNRT\^dfnpxz $&028$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJV8<@BFHPRZ\dfjpvz~ "&(.068>@HJRTZ\`bjɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸ hnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJ$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJHjltv~ "$,.:<@BHJRT\^dflnvx hnzhnzCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJX "&(24:<BFJLPRZ\`bjltv|~ "$*,24<@˸˸˸˸˸˸˸˸$hHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShnz@CJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJG@BFJLRT\^bdlnrtz| &28:BDJLVX\^bdlnvz$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJ* jbhHShM@CJOJQJ^JaJM &*,02:<@BHJRTZ\fhnpxz~$hHShnz@CJOJQJ^JaJ* jbhHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJM &(,.68BDHJRT`dlnvx "$&*,46>* jbhHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShnz@CJOJQJ^JaJM>@HJPRVX\^`blntxz 흌 hnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJ* jbhHShM@CJOJQJ^JaJ* jahHShM@CJOJQJ^JaJ$hHShnz@CJOJQJ^JaJ$hHShM@CJOJQJ^JaJ7"$(*248:@BFHPRX^dfnpvx~"$,.46:<޶& jbhnzhMCJOJQJ^JaJ& jahnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJH<DFLNTV^`hjnpxz $,46>@FHLNVX^`fhpr~hnzhMCJOJQJaJhnzhnzCJOJQJaJ hnzhMCJOJQJ^JaJ hnzhnzCJOJQJ^JaJJ (*06<BDJLTV^`hjprz|޻ h&Jh%CJOJQJ^JaJ#h&JhMCJH*OJQJ^JaJ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&JhnzCJOJQJ^JaJJ8:<`j|WF11!v:1v:$<<$7$8$H$Ifa$gds!i$$7$8$H$Ifa$gdnzkd$$Ifl4r6<!&N&@ p!644 lap2|    v:v:`v:`v:`v:!v:v:__`_v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:FfFf$$7$8$H$Ifa$gdnz$<<$7$8$H$Ifa$gds!i     ) * ] ^ (!)!Z![!!!!!!!""#"U"V""""""""""޶޶ޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޥޑ&h&JhM5CJOJQJ\^JaJ h&Jh%CJOJQJ^JaJ& jbh&JhMCJOJQJ^JaJ& jah&JhMCJOJQJ^JaJ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&JhnzCJOJQJ^JaJ9 ) * / 5 ; A G M R X ] ^ c i o u { v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:$<$Ifa$gds!i$<$7$8$H$Ifa$gds!iFf $x$Ifa$gds!i$x$7$8$H$Ifa$gds!iFfc $$7$8$H$Ifa$gdnz `v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:FfFfm$<$7$8$H$Ifa$gds!iFf$<$Ifa$gds!i !! !!!!#!(!)!.!4!:!?!E!K!P!U!Z![!`!f!l!q!`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:FfiFf$<$Ifa$gds!i$<$7$8$H$Ifa$gds!iq!w!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:Ff$$<$7$8$H$Ifa$gds!iFf $<$Ifa$gds!i!!!!!"" """"""#"("."4":"@"F"K"P"U"V"["a"v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:Ff .Ff*$<$7$8$H$Ifa$gds!iFfe'$<$Ifa$gds!ia"g"m"s"y"~""""""""""""""""""""!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:`v:`v:v:`v:!v:v:v:v:Ff4$<$7$8$H$Ifa$gds!iFfa1$<$Ifa$gds!i""""""&Z(r2ssss t`v:`v:v:! v:?v:$PP$7$8$H$Ifa$gdS$$7$8$H$Ifa$gd%$dx7$8$H$a$gdM$x7$8$H$a$gdS $7$8$H$a$gd%$x7$8$H$a$gd&JFf8$<$Ifa$gds!i """""$$$ $$$$$ $&$($0$2$:$<$@$B$J$L$R$T$Z$\$b$d$j$l$p$r$z$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% %%%%%%͹& jah%hMCJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJ h&Jh%CJOJQJ^JaJI%$%&%*%,%4%8%:%`%b%d%f%l%p%r%x%z%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&&&& &&&(&0&4&ޱ-j":h%hMCJEHOJQJU^JaJ/jnE h%hMCJOJQJUV^JaJ)jh%hMCJOJQJU^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJ:4&6&:&B&D&J&L&R&T&X&Z&b&d&j&l&r&t&|&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''''8'۵۝۵-jJ<h%hMCJEHOJQJU^JaJ/jnE h%hMCJOJQJUV^JaJ)jh%hMCJOJQJU^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ& jbh%hMCJOJQJ^JaJ.8':'<'>'B'H'P'X'Z'b'd'l'n'z'|'''''''''''''''''''''''''(( (лj-j@h%hMCJEHOJQJU^JaJ/jJzE h%hMCJOJQJUV^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ)jh%hMCJOJQJU^JaJ-js>h%hMCJEHOJQJU^JaJ/j@zE h%hMCJOJQJUV^JaJ) ( (((((&(((0(4(:(Z(`(b(h(j(p(r(z(|((((((((((((((((((((((((((((((()) ) )))))")$)()*)2)4):)<)D)F)L)N)V)X)d)f)n)p)v)x)|)~)))))))))) h%h%CJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJX))))))))))))))))))))))*rr r rrrrr&r(r.r0r4r6r>r@rHrJrRrTrZr\rbrdrlrnrvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr˼h%hMCJOJQJaJh%h%CJOJQJaJ h%hMCJOJQJ^JaJU h%h%CJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJD tng thm ca tng nm v bnh qun gia cc nm giai on 1991 - 2003 nh bng 2. BNG 2. T PHN NG GP CA TC TNG CC NHN T N TC TNG GI TR TNG THM CA TON CNG NGHIP NmTc tng GTTTT phn ng gp trong kt qu tng ln ca GTTTDo tng TSC v LTng TFPTng sChia ra doTng TSCTng LA12=3+4345199112,9651,6552,11-0,4648,35199217,6131,7833,02-1,2568,22199314,2061,6449,7611,8738,36199413,2069,0361,167,8830,97199513,0296,4968,6127,883,51199613,4982,2772,0010,2717,73199712,6981,1272,708,4218,8819989,7391,4371,9219,508,5719998,99105,8773,2332,64-5,87200013,7882,3641,1441,2217,64200116,7281,8748,9732,9018,13200213,7795,1651,7143,454,84200313,4490,4849,0941,409,52B/q 91-0313,3375,9055,7720,1224,10Ghi ch: Ct 2 + ct 5 = 100 Cing s liu tnh c v tc tng nng sut cc nhn t tng hp ca ton cng nghip qua cc nm bng 1. Qua s liu tnh ton c ca cc bng 1 v 2 cing nh biu din kt qu tnh ton qua s 1 v tc tng TFP ca ton cng nghip Vit Nam t 1991 n 2003, ta nhn thy: Cng nghip Vit Nam t nm 1991 n 2003 c tc tng nng sut cc nhn t tng hp phn ln cc nm u tng (12 nm tng v 1 nm gim) song tng khng u v tng cn thp. Nm 1992 tng cao nht (12,01%), tip n nm 1991 (6,27%) v nm 1993 (5,45%), cc nm 1995, 1998 v 2002 tng mc di 1% (t 0,46% n 0,83%). Ring nm 1999 tc tng TFP gim 0,53%. Tuy nhin TFP ca cng nghip xt theo c thi k di th tnh bnh qun chung gia cc nm thi k 1991-2003 vn tng (3,21%). Xt theo xu th tng th t nm 1991-1997 nng sut cc nhn t tng hp tng kh hn. n nm 1998 gim i v c bit thp nm 1999, t nm 2000-2003 nng sut cc nhn t tng hp bt u tng ln nhng vn thp hn tc tng giai on 1991-1997, v do vy tc tng bnh qun nm thi k 1996-2003 thp hn mc bnh qun chung c thi k 1991-2003 (1,62% so vi 3,21%). Xt v c cu ng gp i vi tc tng ca gi tr tng thm ta thy nhng nm t 1991 n 1997 (tr 1995) tng TFP ng gp kh ln (t 17,73% n 68,22%). Nm 1998 n 1999 ng gp t hn (ring nm 1999 ng gp m . V n nhng nm 2000 tr i t l ng gp c cao hn nhng vn km nhng nm u. Khi tnh bnh qun nm thi k 1991-2003 ca cng nghip tng do tng nng sut cc nhn t tng hp c mc ng gp 24,10%; ng v tr th hai sau mc ng gp ca tng ti sn c nh (55,77%). ng v tr cui cng l mc ng gp ca tng lao ng (20,12%) cn nu tnh bnh qun nm thi k t 1996-2003 th tng TFP ng gp mc di 15%. C th ni rng trong hn chc nm qua sn xut ca cng nghip Vit Nam c phn ln cc nm c tc tng GTTT t trn 10%. Duy c 2 nm 1998 v 1999 ch tiu ny t 9,73% v 8,99% (do nh hng ca cuc khng hong ti chnh trong khu vc) v cing chnh l 2 nm c TFP thp. Ring nm 1999 nng sut cc nhn t tng hp gim 0,53%. Trn c s tnh ton v phn tch tc tng TFP cho thy tc tng trng v gi tr tng thm trn y ca cng nghip ch yu vn l do m rng quy m sn xut bng cch u t thm vn tc l lm tng gi tr ti sn c nh. Tc ng ca cc yu t i mi sn xut, nng cao trnh khoa hc cng ngh, hp l ho sn xut, nng cao cht lng lao ng,v.v... (cc nhn t cht lng) c lm tng nng sut cc nhn t tng hp, tc l gp phn lm tng gi tr tng thm, nhng cn mc khim tn. iu cing c ngh)a cht lng tng trng trong cng nghip tuy c tin b, song cing cn nhiu hn ch. Vic u t trong sn xut cng nghip cn nng v u t theo chiu rng hn l ch n u t theo chiu su( Trang PAGE 4 - Thng tin Khoa hc Thng k s 2/2005 rrrrrrss s sssss s"s&s(s0s2s8s:s@sBsJsLsTsVs\s^sfshspsrs~sssssssssssssssssssssssssssssstt t ttt h%hMCJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJh%h%CJOJQJaJh%hMCJOJQJaJE tttt8tJtxxcx$PP$7$8$H$Ifa$gdS$$7$8$H$Ifa$gd%vkdqC$$Ifl4Fh N!&/  44 lapttt t"t*t,t0t2t6t8t@tBtHtJtLtPtXtZt^t`thtjtntptttxtzttttttttttttttuuXuZuuuuu,v.vtvvvvvvwFwHwwwwwxxbxdxfxhxjxxxxxx޹&h%hM5CJOJQJ\^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJIJtLtNtPt`tvtxtq``KK% v::$$7$8$H$Ifa$gd%$PP$7$8$H$Ifa$gdS$$7$8$H$Ifa$gd%kd.D$$Ifl4\h oN!P44 lap(xtzt|t~tttYHH33v:$PP$7$8$H$Ifa$gdS$$7$8$H$Ifa$gd%kd E$$Ifl4rh roN!S 44 lap2ttttkdF$$Ifl4ֈh roN!&SS44 lap<$$7$8$H$Ifa$gd%$$7$8$H$Ifa$gd%ttttttt?v:{v:v:{v:v:$<<$7$8$H$Ifa$gdSttttB/!?v:$x$Ifa$gdS$x$7$8$H$Ifa$gdSkd\G$$Iflֈh roN!&SS44 lap<tttuuu{v:v:{v:v:4kdlH$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$x$Ifa$gdSuu(u4u@uLuXu?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSXuZudupuB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkd|I$$Iflֈh roN!&SS44 lap<pu|uuuuu{v:v:{v:v:4kd~J$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdSuuuuuuu?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSuuuuB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkdK$$Iflֈh roN!&SS44 lap<u vv"v,v.v{v:v:{v:v:4kdL$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdS.v8vDvPv\vhvtv?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdStvvvvvB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkdM$$Iflֈh roN!&SS44 lap<vvvvvv{v:v:{v:v:4kdN$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdSvvvvvvv?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSvw wwB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkdO$$Iflֈh roN!&SS44 lap<w"w.w:wFwHw{v:v:{v:v:4kdP$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdSHwRw^wjwvwww?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSwwwwB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkdQ$$Iflֈh roN!&SS44 lap<wwwwww{v:v:{v:v:4kdR$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdSwwwwxxx?v:{v:v:{v:v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSxx(x4xB/!?v:$<$Ifa$gdS$<$7$8$H$Ifa$gdSkdS$$Iflֈh roN!&SS44 lap<4x@xLxXxbxdx{v:v:{v:v:4kdT$$Iflֈh roN!&SS44 lap<$<$Ifa$gdSdxxxxxxxx?v:{v:v:{v:v:$<x$Ifa$gdS$<x$7$8$H$Ifa$gdSxxxy6{B4(!v:(!v: $7$8$H$a$gd%$x7$8$H$a$gd&JkdU$$Iflֈh roN!&SS44 lap<xxxxxxxxxxyy y yyyy y$y&y,y.y2y4yyFyHyPyRyXyZybydyhyjyrytyzy|yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyzz zzzzz"z(z,z2z:z{@{L{N{V{X{^{`{d{f{l{x{~{{{{{{{{{{{{ͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼ hJuGhMCJOJQJ^JaJ hJuGhJuGCJOJQJ^JaJ h%hMCJOJQJ^JaJ h%h%CJOJQJ^JaJJ{{{{{{{{{{{{{{{{{{||||||"|(|*|2|4|8|>|D|F|N|R|Z|\|d|f|p|r|x|z|~|||||||||||||||||||||}}} }>}D}F}L}d}h}t}|}~}}}}}}}}}}}}} hJuGhMCJOJQJ^JaJ hJuGhJuGCJOJQJ^JaJX}}}}}}}}}~~ ~~"~$~.~0~6~8~>~@~H~J~V~X~^~`~h~j~n~p~x~z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"$,.24:<DFLN˸˸˸˸˸˸$h&JhM@CJOJQJ^JaJ$h&Jh&J@CJOJQJ^JaJ hJuGhMCJOJQJ^JaJ hJuGhJuGCJOJQJ^JaJH6{< "$&!v:!v:!v:!v:$a$gdM$a$$a$gd&J $7$8$H$a$gd&J $7$8$H$a$gdJuG NRTZpxz .24:PXZbdjltvz|€Ā̀΀Ԁր܀ހ$h&JhM@CJOJQJ^JaJ$h&Jh&J@CJOJQJ^JaJV"$*,248:BDLNVX^`hjnā́΁ҁ "&(.08:@BHJPRXZ^`hjprxzɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸɸ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJ$h&JhM@CJOJQJ^JaJ$h&Jh&J@CJOJQJ^JaJHzʂЂނ $(,<BV\hnzƒăʃ΃҃؃܃ރ &(.046<>DFPRXZ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJXZ`blntv|҄؄ڄ &(0268@BHJNPVX`bhz…ąʅ̅ԅօ܅ޅ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJX$&.08:>@FHPRXZ`bjlrt|ĆƆΆІԆֆچ &(0<@BHJPRZ\fhnpxz h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJXćƇ̇·҇ԇ܇އ $&.:@BFLR^bntv~ȈʈЈ҈ڈ܈"&*,46@BFLRTXZ`bjnxz h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJXz‰ȉʉ҉ $&,.24<>DFLNVX^`dfnp|~Šʊ̊؊ڊ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJX"$,.68@BHJNPXZ`bhjnptv|~‹ʋ̋ҋԋڋ܋ *,02:<BDLNVZ`bfhnpvx h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJXŒČΌԌ֌ތ (*02:<@BJLRV\^bdjltv|~čƍ̍΍؍ڍ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJX$&.0<>HJRT`bhjnptv~Žʎ̎ҎԎ؎ڎ "&(.046>@JLTV\^bdjlnpvx~ h&JhMCJOJQJ^JaJ h&Jh&JCJOJQJ^JaJWďƏȏʏΏ "$&־zl___SOFOBhHSh.c6CJaJh.ch?+h.c6CJaJh.c0J56CJaJh?+h.c0J6CJaJ#h.c0J56CJaJmHnHuh?+h.c0J56CJaJ'jh?+h.c0J56CJUaJh?+h.c56CJaJ.jh?+h.c56CJUaJmHnHuh.c56CJaJh&Jh%8CJaJ& j<h&JhMCJOJQJ^JaJ*&P 1h:p-. A!"#$%$$If!vh5N5@ 55p5#vN#v@ #v#vp#v:V l4!6++,5N5@ 55p59/ / / ap2~$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l4!6++, 5N555[5585 9/ / / apZ kd$$Ifl4 6pi H<!N&&&[88!6$$$$44 lapZU$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9/ apZ kd$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZU$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9/ apZ kd $$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZU$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9/ apZ kdn $$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd$$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kdx$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd $$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kdt$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd"$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd&$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kdp)$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd,$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kd0$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZG$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9apZ kdl3$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZU$$If!v h5N555[5558585 #vN#v#v#v[#v#v8#v :V l!6, 5N555[5585 9/ apZ kd6$$Ifl 6pi H<!&N&&&[88!6$$$$44 lapZ(Dd Tb c $A? ?3"`?2rnaH!Y> ?Nf: `!FnaH!Y> ?` !XJxcdd`` @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry FPb~K Data wVWordDocument,ObjectPoolO~KPb~K_1172926136 FO~KO~KOle CompObjfObjInfo !"#% FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q 2I K FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native :_1172926133 FO~KO~KOle CompObj fObjInfo Equation Native :_1173518912FO~KO~KOle  2I L FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q& [ " TFPCompObj fObjInfo Equation Native B_1173518922FO~KO~KOle CompObjfObjInfoEquation Native FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q4 " TFP =" y "" K +" L ()Oh+'05WlZ%4T!6b;֌LLJ% "CX1Ya~`Y)Dd hb c $A? ?3"`?2s.^ 4/O< `!G.^ 4/@@|xcdd`` @c112BYL%bpu.wBek6W *\cKkF&&\A D,İrt?0[@Dd |Tb c $A? ?3"`?2F7Omf> `!^F7Om` 0XJ,xcdd`` @c112BYL%bpu?@ABLTUVXZ`bdfglrx~ $*06<=BHNTY_`ejpv| "(.34>DJPV\]{ B !!!!!0000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0000@0@0@0@0@006c  ) ] ( Z "U[/V '(>?UVfgr$=H`j34>D\]!^~00n^~00^~00n^~00n^~00n^~00^~00^~00^~00^~00^~0 0V^~0 0V^~00Q^~00Q^~00V^~00V^~00V^~00Q^~00Q^~00^~00^~00@0^~00^~0)0n@0^~0+0n@0^~0-0n@0^~0/0n@0^~010n@0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0x ^~0L0O@0 @0 @0x ^~0O0O@0 @0@0R<>>>A D :8j@><"%4&8' ()rtxDz{}NzZz& !"#$%&'(+345678IKfghiklmnopqrstu8| q!!a"" tJtxtttttuXupuuuu.vtvvvvwHwwwwx4xdxx6{&)*,-./012JLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdej$BVX!::::A!@ @ 0( B S ?( VB C D"Au OLE_LINK3 OLE_LINK1 OLE_LINK4ggg!]]]!oqqO#pqqLP)qqq< 7rqq#sqqtqqO@@E E !CCH H !B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ !"&'*+./34:;?DHIMX^`dehinoqrvwz{}~ "#&'+,1378<=@AEFJKNORSVW[\_`deghlmpruvz{~ "#&'+,./2378:;?@BCGHJKNOSTWX]^abfgklpquvyz|} !#'(+,014589<=@ACDHIKLOPSTWX\]_`bcfgklprvw{|  !"%&)*./3478:;?@CEHILMOPTUWX[\^_cdghlmpquvyz}~ !"&')*./2378<=@AEFJKOPRSUVZ[_`efkloptuwxz{  $%)*-.0156:;?@CDHIKLPQTUXY]^deghkqtux~ #%&()-.0156:;>?BCEFJKNORSVW[\abefijmsux| !"%&+,./1267;=ABDEGJMNRSYZ]^aimnpqstvwy|     ! " $ % ) * 0 2 6 7 ; < @ A E G K L Q R T U X Y ^ _ b c e f h k n o r s u v y z } ~      ! # $ ( ) , / 2 3 7 8 ; < ? @ D E I K N O R S V W Z [ ] ^ b d g h l m o p s t v w y | ~     # $ & ' + , / 0 3 4 8 9 ? @ D I L M P Q S T X ] _ ` b c g h k l o p r s w x |   #'(+,/03478:;?ADHLMOPRSWX[\_`cdghjkotxy|}  #$'(+,./3478;<@_bcefjkoptuxy}~ /2367:;?@DEHIKLPQTUYZ]^abdeijmnqrvw{ !"&'+,/03489=JMNRVZ^`aefjknorsvwyz~"#&*./12679BFGKLPQS]`adfinq{  #$()-.1256:;?DFGILNORSUVZ[^_bcghlmstx} !$%)045:;>?ABFGJKOQTZ^_bcgrvwz{~!"&'-.12679:>?ABEFIJNOSTXY^_cdghklpqs~ *./3478<=?@DEHILMPQUVYZ_`cdhilmpqstxy}~ "#&'*+./1267:;>?BCGHLMOPTUZ[^_agjqt{  !$%*+./2389<=@BEFJKOPTUXY]^`knostz{ !"%&*+./2378;<@JMNQRVW[\`adeijlmoz}~ "#%(+139<=ABEFIPR]`afgjkopuv{|  !$%()-.12459:@ACDGHKLPQUVZ[^_bcghnorsvwz{}  #$()-/23569:=>BDHILMQRWX[\dilmqrtuyz     ! & ' + , 2 3 6 7 9 : < = A B D K O P S T Y Z ] ^ a c g h k l n o t u x y } ~ !!!  ,.V]kn ADG`dil !!3333333333333333333I l V^{ !! !!tctknxmai %%8JuGHSs!i.cM&JqS-nzX I M ] l     ) * / 5 ; A G M R X ] ^ c i o u {   # ( ) . 4 : ? E K P U Z [ ` f l q w } "#(.4:@FKPUV[agmsy~  '()*2=>?@ABLTUVXZ`bdfglrx~ $*06<=BHNTY_`ejpv| "(.34>DJPV\]!B@2K ! @@$rUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime"1 hʔ&㔆 ;;!24 3QH)?q*Tc tng nng sut cc nhn t tng hptctknxmai