ࡱ> 5@ Lbjbj22 ,XX$&^^^^^^^r  8R t rn    mmmmmmm$cpRr|n^ n^^ njmjmjm[^ ^ mjmmjm jmm^^m "C krmmn0nm1sVm 1smrr^^^^1s^m4 Zd@jm4  nnrr $`m rr KH NNG KHAI THC T LIU V A THNG TIN KHOA HC THNG K LN MNG Nguyn Thi H Nm 2003, Vin Khoa hc thng k ni mng my tnh v bc u a vo khai thc s dng. y l iu kin thun li nng cao hiu qu mi mt hot ng, hon thnh tt cc chc nng, nhim v ca Vin Khoa hc thng k, c bit trong vic tuyn truyn, khai thc v ph bin thng tin ni chung v thng tin khoa hc thng k ni ring, gp phn quan trng trong vic ph bin thng tin, lm giu kho t liu cing nh nng cao kh nng nghin cu ca cn b Vin khoa hc thng k. I. Kh nng khai thc t liu t mng Internet Trong tnh hnh hin nay, khi Vin Khoa hc thng k c mng my tnh th mng Internet l mt ngun b sung t liu rt hiu qu, t tn km. T mng internet c th khai thc c nhng t liu (thng tin, sch, bo, tp ch& .) phc v cho cng tc chuyn mn nh: - Ngun t liu t mng VISTA Mng VISTA, do Trung tm Thng tin T liu Khoa hc v Cng ngh Quc gia t chc, xy dng, qun l v pht trin l mng my tnh din rng v khoa hc v cng ngh c t chc nhm chuyn ti trc tuyn cc thng tin, cc thnh tu mi nht v khoa hc v cng ngh trong nc cing nh trn th gii n cc thnh vin lm cng tc khoa hc v cng ngh, gip nhng ngi lm cng tc khoa hc v cng ngh trong v ngoi nc c iu kin tip cn nhanh ti nhng thnh tu khoa hc v cng ngh trong nc v trn th gii. T mng VISTA c th truy cp vo th vin k thut s ACM v C s d liu khoa hc Cambridge cing nh lin kt, tm kim cc website trong v ngoi nc. C th truy cp vo th mc ca Cambrigde Scientific Abstract tm v t mua sch, tp ch t liu thng k t nc ngoi. - Ngun t liu t trang Web thng k cc nc Theo kt qu tm kim t mng internet, hin ti c 90 nc c trang web thng k. Ngoi ra, cn c rt nhiu websites ca t chc thng k quc t, cc vin thng k, cc hip hi thng k quc t, tp ch,v.v... Trong , c mt s trang web ca cc t chc thng k quc t, hip hi gio dc thng k cho php truy cp, ti xung v in ti liu min ph. - Ngun t liu t cc th vin in t, cc nh xut bn C th tm kim t liu thng k thng qua cc th vin in t, thng thng cc th vin in t u c phn kt ni vi cc nh xut bn sch chuyn ngnh. Tuy nhin, gi tin ca cc loi sch thng k rt t v kh c kh nng t mua trong iu kin kinh ph hin nay ca Vin, do vy c th tm sch v t mua qua h thng ca Trung tm thng tin khoa hc cng ngh quc gia di cc hnh thc nh bn chp, qut thnh file... - Ngun t liu t cc website trong nc y l ngun t liu thc t rt phong ph gm c trang web ca cc b ngnh trung ng, a phng, t liu l bo, ch tp ch, bn tin,& v ngun t liu thng k t cc th vin in t trong nc. Tn v a ch cc Website ny c th tm t danh b ca trang chHome.vnn.vn,v.v& hoc s dng cc t kho c bn tm kim trn cc trm tm kim nh Google, Vinaseek,& Qua truy cp v tm t liu khoa hc thng k trn mng internet, Trung tm thng tin c danh sch cc a ch web c th khai thc lm giu kho t liu thng k t cc t chc quc t, c quan, t chc, hip hi, cc trng o to& II. Kh nng a thng tin khoa hc thng k ln mng Cui nm 2003, Vin Khoa hc Thng k bt u thit lp mng cho cc ng dng nghip v. Trong thc t thng tin khoa hc thng k hot ng hn hai mi nm nn cc xut bn phm, xy dng kho t liu khoa hc thng k kh a dng. Thi gian gn y Trung tm thng tin xy dng mt s c s d liu phc v cho cn b nghin cu ca ngnh ni chung cing nh cho ngi dng tin v d kin xy dng mt trang web Thng tin khoa hc thng k trn c s kho t liu v cc c s d liu ca Trung tm. 1. Kho t liu v c s d liu thng tin khoa hc thng k - Kho t liu khoa hc thng k Kho t liu ca th vin ca Vin Khoa hc thng k khng ln lm, nhng kh a dng gm: sch v thng k, kinh t, cc ti nghin cu, tng lun, h thng cc tp ch kinh t c lin quan,& Trong kho t liu ny, ngoi cc t liu thng xuyn c mua mi b sung hng nm, cn c nhiu t liu ca nc ngoi c thu thp t nhiu ngun khc nhau. Vic qun l sch ca kho t liu c ng dng my tnh. Vi tin ng dng tin hc th vic a kho t liu hin c ca Vin Khoa hc thng k ln mng l c c s. - C s d liu ca Trung tm thng tin khoa hc thng k Trong thi gian qua Trung tm thng tin khoa hc thng k xy dng mt s c s d liu khoa hc thng k nh sau: - CSDL sch khoa hc thng k (hn 1000 u sch); - CSDL cng tc vin ca t Thng tin khoa hc thng k (khong 200 bn ghi); - CSDL bi vit ng trn t Thng tin khoa hc thng k (gn 1000 bi); - CSDL cn b khoa hc thng k. - C s d liu d kin xy dng trong thi gian ti CSDL cc ti, cng trnh nghin cu khoa hc; CSDL cc t chc c tham gia nghin cu khoa hc thng k; CSDL ngi dng tin ca Tru $&(*,46:<>BDFPRXZbdjlvx|~ﰠo#h=hu~5CJOJQJ^JaJ#h=h=5CJOJQJ^JaJhu~5CJOJQJaJh*ehu~5CJOJQJaJh} hu~5CJOJQJaJh} 5CJOJQJaJ"h=h=5CJOJQJaJo(h=hu~5CJOJQJaJh=h=5CJOJQJaJ*> 8t0r2( "v"!!!!! $dxa$gd= dxgd= $x`a$gd=dx`gd=dx`gd=$d`a$gdu~ $<a$gd} HJ   " $ ( * 0 2 : < B D L N R T X Z ^ ` f h n p v x   ̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺#h=hu~5@CJOJQJaJ#h=h=5@CJOJQJaJ#h=hu~5CJOJQJ^JaJh=5CJOJQJ^JaJI $ , . 8 : @ B H J R T \ ` j l p r x z    $ & , . 4 6 @ B F H R T Z \ d f l n x z ~ #h=h=5@CJOJQJaJ#h=hu~5@CJOJQJaJV    & ( 0 2 8 : B D J L R T \ ^ j l r t z |   ˻˻˻˻˻˻˻˻˻˻h=hu~6CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJ#h=h=5@CJOJQJaJ#h=hu~5@CJOJQJaJI $ & . 0 8 : B D J N T V ^ ` h j p r | ~ "&*,24:>BDLN^`dflnvxh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJY "$*,28<FHLNVX\^fhrtv~ оооооо%jh=hu~CJOJQJUaJ"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJC &(04<>BDHJRT^`dfnpvx  *,26<>HJPRXZbdhjrtz|h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJY"$*,02:<DHPR\^hjprz|"$.068@BHJNPXh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJYXZbdnpxz~  $&*,46>@FHZ\dflnvx~h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJY (*>@PRVX^`dflntv~ $&.08:@BHJPRоооооооооо"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJKRZ\`bjl| $&*,46@BFHPRVZ`bjlvx|h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJY &(,.68BDHJRTX\dflnvx~ "$*,24<ооооооо"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJK<>FHLPVX^`hjprvx~ &(0268>@DFNPVX^`fhnpvx;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJ"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJK "$*,028:BDJLRT^`hjrt|~ h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJY &(24:<DFLNVX`bjlrt|~ &(024:<@BLNRT\^fhlnκκκκκκκκ&h=h=56@CJOJQJaJ&h=hu~56@CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJIntv $&,.48>@FLPR\^bdlnxz~h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJY  "*,028:DFLNVdfhjlnrz| " ( . 0 8 : @ B F H N P h=hu~0JCJOJQJaJ%jh=hu~CJOJQJUaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJKP T V ^ ` h j p r | ~ !! ! !!!!! !"!*!,!4!6!:!"@"H"J"P"R"\"^"b"d"j"l"t"v"~"""""""""""""""""""""""""""###### #$#(#2#4#<#>#B#D#N#h=hu~6CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJLN#P#V#X#`#b#h#j#t#v#z#|##############################$$$$$$$ $"$,$.$2$4$:$<$@$B$J$N$V$X$`$b$h$j$p$r$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJY$$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%$%&%0%2%8%:%D%F%N%P%V%X%^%`%j%l%t%v%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&&&&&&&(&,&.&4&6&:&<&@&B&F&h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJYF&H&P&R&X&Z&d&f&l&p&v&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''''"'$'('*'0'2'6'8'@'B'H'J'P'ооооооооооооооЮh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJ"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJ>v"p&&*'J++,--F...q sstwxy}}6~~~$!!!!!!!!!!!!!!!!! dx`gd= $xa$gd= $x`a$gd=P'R'Z'\'b'd'l'n'v'x'~'''''''''''''''''''''''''''''( ( ((((( ("(((*(6(8(>(B(J(L(T(X(\(^(h(j(p(r(x(z(((((((((((((((((((((((((h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJY((((())))))$)&),).)4)6):)<)D)F)N)P)V)Z)`)b)f)h)r)t)x)z)))))))))))))))))))))))))))** * *****$*&***,*4*6*:*<*D*F*L*N*V*X*^*`*h*l*r*t*|*~**h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJY******************************++ + +++++$+&+.+0+4+6+:+<+@+B+F+J+N+R+T+X+Z+^+`+h+j+p+r+|+~+++++++++++++++h=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJL++++++++++++++,,,,,, ,",,,.,2,4,8,:,@,B,J,L,R,T,X,Z,^,`,d,f,j,l,t,v,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- ---- - h0h=@CJOJQJaJ h0hu~@CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJL -(-*-0-2-:-<-B-D-H-J-T-V-\-^-f-h-n-p-z-|--------------------------.. . .... .$.(...:.@.J.R.T.Z.\.`.b.j.l.r.t.~....h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJ h0hu~@CJOJQJaJ h0h=@CJOJQJaJI............................/// /////(/*/6/8/>/@/H/J/P/T/\/^/d/f/j/l/t/v/z/|//////////////////////h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJL//////0ppp pppp p$p,p.p4p6ppDpFpNpPpTpVp\p^phpjptpvpzp~ppppppppppppppppppppppppppppppqq qqqqq&q*q6q8qqFqHqNqRqXqZq`qbqfqhqnqUh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJXng tm thng tin; CSDL cc vn bn php l ca ngnh Thng k; CSDL cn b Vin Khoa hc Thng k; CSDL cc bo co ca cc hi ngh hi tho; CSDL phng n iu tra, cc ch bo co ca ngnh Thng k,... Vi cc c s d liu xy dng v s xy dng u c th cung cp cho ngi s dng tin trn mng khi Vin Khoa hc thng k xy dng trang web Thng tin khoa hc thng k. 2. Cng c cho vic ph bin thng tin khoa hc thng k trn mng - Cng c cho vic ph bin thng tin khoa hc thng k Qua tm hiu mng v cc kh nng tr gip a thng tin ln mng, cng c tt nht hin nay cho vic ph bin thng tin khoa hc thng k l s dng mt trang Web c thit k ph hp vi cc c tnh ca ngun tin c v kh nng s c. Vic p ng nhu cu thng tin mang tnh c nhn v c th ring vn s dng cc gii php truyn thng kt hp vi s dng mng trong truyn tin. tng cng ph bin thng tin trn c s cc ngun thng tin hin c Vin Khoa hc thng k cn xy dng mt trang Web gii thiu nhng thng tin khoa hc thng k c bn nht cing nh cung cp cc a ch tm tin trn trang thng tin . - D kin cu trc thng tin ca trang Web thng tin khoa hc thng k, Vin Khoa hc thng k Trn c s ngun thng tin khoa hc thng k hin c v tim nng ca mng, c th xy dng mt trang thng tin v khoa hc thng k. Trang thng tin ny nhm phn nh cc hot ng nghip v mi trong nc cing nh trn th gii, gii thiu cc kinh nghim ng dng cc phng php nghip v mi, trao i gia nhng ngi ng dng cing nh ngi dng tin trn ton quc, m rng trao i thng tin khoa hc vi khu vc v trn th gii,... D kin cu trc trang web thng tin khoa hc thng k nh sau: 1. Thng tin chung: + a ch lin lc v cc thng tin c bn; + Chc nng nhim v ca Vin KHTK; + Nhn s ca Vin Khoa hc Thng k; + Cc nghip v chnh m Vin m nhim; 2. Thng tin khoa hc thng k: cp nht nh k theo thi hn xut bn; 3. Cc ti nghin cu khoa hc thng k: thng tin tra cu (ni dung ti, ch nhim ti, ch v l)nh vc nghin cu); 4. Kho t liu thng tin khoa hc thng k: nhnh lin kt vi kho t liu thng tin khoa hc thng k gm: Th vin, a ch t liu,& ; 5. Cc n phm thng tin khoa hc thng k khc: nhnh cung cp thng tin v cc tng lun, hi tho khoa hc, cc k yu khng nh k, chuyn khoa hc...; 6. Trao i: trao i gia ngi cung cp thng tin vi ngi dng tin; 7. Tin nhanh: thng tin v cc hot ng nghip v mi ang c trin khai hoc cc thng tin mi v cc hot ng nghip v trn c nc& ; 8. Tin quc t: thng tin mi v khoa hc thng k trn th gii; 9. Chuyn vui thng k (th gin): thng tin, bi vit, cc mu chuyn vui, hi hc, v thc tin v ng dng cc gii php thng k trong i sng; 10. Lch s thng k: thng tin v lch s pht trin ngnh Thng k Vit Nam v th gii; 11. Lin kt: cung cp cc a ch trang Web lin quan. T cc th mc chnh u c th kt ni vi cc c s d liu lin quan (CSDL cng tc vin, CSDL bi vit, CSDL cc tc gi, CSDL ti, cng trnh nghin cu do Vin Khoa hc thng k qun l, CSDL cc nh nghin cu khoa hc thng k& ) tm tin theo yu cu. Tm li vic ni mng my tnh mang li nhng kt qu nht nh cho cc hot ng ca Trung tm thng tin khoa hc thng k, to iu kin cho cn b Vin tip cn vi tri thc mi, gp phn nng cao trnh chuyn mn v ngoi ng. Trung tm thng tin Vin Khoa hc Thng k xy dng c cc c s d liu phc v cho cng tc qun l cing nh khai thc tm kim thng tin. Hiu qu ca cc c s d liu ny s pht huy khi Vin xy dng trang Web v cho php tm kim, tra cu trc tip trn mng. Trung tm thng tin Vin khoa hc thng k l thnh vin ca Mng li Trung tm thng tin khoa hc cng ngh quc gia do vy cn ng k s dng mng Vista trao i, khai thc, t mua,& t liu thng k. ng thi tng cng s dng mng my tnh chia s thng tin, qung b cc hot ng khoa hc thng k, c bit l thng tin v nghin cu, gp phn nng cao hiu qu hot ng ca Vin Khoa hc thng k. Mt khc, cn tng cng trao i vi cc Trung tm thnh vin thuc mng li Trung tm thng tin quc gia khai thc v chia s ngun ti nguyn gia cc trung tm( Ngun: Bo co tm tt kt qu nghin cu ti cp c s Nghin cu Khai thc tim nng mng my tnh phc v cho vic nng cao hiu qu v cht lng cng tc thng tin khoa hc thng k do Trung tm thng tin, Vin Khoa hc thng k thc hin nm 2003. nqpqvqxq~qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqrrrrrrrr&r(r.r2r8r:rDrFrJrLrTrVr\r^rfrhrprrrxrzrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJYrrss sssss s&s(s0s2s8s:sBsDsNsPsVsXs`sbshsjstsvszs|ssssssssssssssssssssssssssssttооооооооооооооЮh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJ"h=h=56CJOJQJaJ"h=hu~56CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJ:tt ttttt$t&t*t,t2t4t:tvFvHvLvNvTvVv\v^vhvjvpvrvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvww ww h0hu~@CJOJQJaJ h0h=@CJOJQJaJXwwwww w*w,w2w4wwHwJwPwRwZw\w`wbwfwhwnwpwzw|wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxx xxxx x*x,x6x8x>x@xHxJxPxRx\x^xbxdxhxjxpxrxzx|xxxxxxxxxh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyyyyyy y"y,y.y4y6yyHyJyPyRy\y^ydyfynypyvyxyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyz!h=h=B*OJQJaJph!h=hu~B*OJQJaJphh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJLzz zzzzzz"z$z(z*z2z4zzDzFzNzRzVzXz^z`zfzhzpzrzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{{ {{{{{${&{2{4{8{:{@{B{D{F{P{R{Z{\{d{f{l{n{v{x{~{{{{{{h=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJY{{{{{{{{{{{{{{{{{{{||||||||"|$|,|.|8|:|D|F|L|N|V|X|`|b|h|l|v|x|||||||||||||||||||||||||||||}}} }}}}} }"}*}4}8}:}B}D}J}h=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJYJ}L}T}V}`}b}h}j}t}v}|}~}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~~ ~~~~~$~&~*~,~2~6~:~B~D~L~N~X~Z~^~`~f~h~p~ұ h=h=@CJOJQJaJ h=hu~@CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJ?p~r~z~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  $*46<>Fѯppph=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=@CJOJQJaJ h=h=@CJOJQJaJ h=hu~@CJOJQJaJ h=h=@CJOJQJaJ h=hu~@CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJ,FHNPZ\`djltv~ "{{ h=hu~@CJOJQJaJ h=h=@CJOJQJaJ#h=h=6@CJOJQJaJ#h=hu~6@CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJ0"(*04:<DFJLRV\^hjnpvzƀȀ̀΀ր؀ &(.068>@DFNPZ\bdln̺̺̺̺̺̺̺̺̺#h=h=6@CJOJQJaJ#h=hu~6@CJOJQJaJ h=hu~@CJOJQJaJ h=h=@CJOJQJaJÍ >j">DFHJL!!!!!!!!!!!!$!$$dx`a$gdu~$d7$8$`a$gd= $x`a$gd=ntvā́ҁ؁ځށ "*.8:BDJLVX^`dflnvx̺̺̺̺̺̺̺̺̺̺̩ h0hu~@CJOJQJaJ h0h=@CJOJQJaJ#h0h=6@CJOJQJaJ#h0hu~6@CJOJQJaJ h=hu~@CJOJQJaJ h=h=@CJOJQJaJ<ʂ̂Ԃւڂނ "&.068@BLNVX^`jlrtz|ăξξίξξΠh=hu~CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJ h0h=@CJOJQJaJ h0hu~@CJOJQJaJ?ăƃ̃΃҃ԃڃ܃ *,46>@FHRTZ\bdhjprz|ĄƄ΄ЄԄք؄ h=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJL&(.08>DPRXZdfjntv~ʅ̅҅օ܅ޅ "$,.68BDHJTV\^fjrz|h=h=6CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJLȆʆԆֆ "::<>JDFHJL}y}h0h%8h=CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJ"h=h=6>*CJOJQJaJ" j<h=h=CJOJQJaJh=h=CJOJQJaJh=hu~CJOJQJaJh=hu~6CJOJQJaJh=h=6CJOJQJaJ+*&P 1h:p} . A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH f@f u~ Heading 1 $$dx@&`a$56CJOJQJaJhV@V u~ Heading 2$$d@&a$56CJOJQJaJDA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListtR@t u~Body Text Indent 2$d <<`a$5@CJOJQJaJlS@l u~Body Text Indent 3$dx`a$CJOJQJaJhPQ@P u~ Body Text 3$da$B*CJaJph0U@!0 u~ Hyperlink>*B*&&Hq^o d  ; 8uV#Dy}@g]\5 !"%"&#&$&'&0000000000000000000P00P0P00P00x0x000000P0P000000P0P00P0P00000000000 00 00M90\5!"%"&#&'&O900$VCO900O900G900$8WCG900G900O9000O900$ XR<nP !N#$F&P'(*+ -./nqrtuwxz{J}p~F"năL !"#$%&'()*+,-./1234567KLMNOPQRSTUVXYZ[\v"L0WJ &&#0ѥL##$$'&--'&8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCityB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ "#(-1256;<>?BCGaghlmoqt{  !$%)*.05689<=ABFGJKPQSUXY]^cdhinouw{|  !"%&)*./569:=>ABDEIJNORSXY[adeijnostvw{|~ !"&02367;<@AEFKLNOSUZ`dfiknorvz{}~ !"$%)*/02378;<@AEFJKMNRSVWYZ^_cdhiklpquv|}  "$()./4589=>ABFGJKMNRSWX]^`afgklnostxy}~  #.2367;<?ADEIJMV[\^_deikmnqrvwz{~  !$%()-.015@DEHIKOSTVW\afgikpqsuxy{| !"$%)*,.2367;<?@EFHILMQRVWZ\_`efhloptuyz}      " # ' ( + , / 0 3 4 7 8 ; < @ A D E I J P Q V X [ \ a c f g k l o p s t x y } ~     " # & ' + , 0 1 5 6 9 : > ? B C G H L M P Q T U Y [ _ ` e q v w y z ~       & ( ) . / 1 2 6 7 < = ? @ B C F G J K O P T U W X ] ^ b d g h j k n o r s v    ! # $ ' ( * + / 0 4 5 8 9 > ? A B F G K V [ \ _ ` e j l m o p t u y z } ~    $ % ( ) . / 1 2 5 6 : ; ? @ C J N O S T W X ] ^ ` a d e h i n o r s w x { |   !%'+,014589>?BCHMOPSTXY\]_`bcefhimnpquvxy|}  !#$(),-236;>?ABFGIJLMOPRSWX]bfgjkpqswz{}~ !%&*,./4589<=@AEFHIKLPQUX]^abdeijmotuxy{| "#&'+,/0469:>?ABEFJORSVW[\_`cdfgklpqstwx|}  !%&)*,-/02356:;?@CDIJLMPQTX\]abfgjkpqsux~  %)*-.01569:?@BFHIKLNOSTVW[\_`dejkoptuxy}~ "#'(*+./45:;=?CDGHJKOPTUXY^_acghklopstwx{| "#%&*/3489<=ABFGJKPQSTWX\]bglquvyz "#&'+,/05:=>BDHIKLOPTUY^abfgjkopuz~ #$&'*+./4589;<@ADEIJNOUV[\_`cdghjkoptuz{  $%()./124589=>BCFGKLOPSTWX[\_dhinoty{ "#')+,/03489<=BCHMOPTUXY^_achinsvw{| "#&'+,0146;<@EIJNOSUWX\]abefkptuxy|} !"&',-/03489=BFGIJMNRSWX[\abdilmstvw|} #%&)+./4578;=@ACDFGKLOPVWZ`cdfgklqvz{~ !"%&+02367;<@BEFJKOPSUXY[\_`efjkmouvxy}~  #$).124589=>BCIJLMQRTUYcghjlqvyz|} !"$%*+./39=>@AFGIKPUWX\]_`dejkpqvwyz~      ! % ' + , / 0 4 6 : ; > ? B C F H L M O P S U Y Z _ ` f g j n r s w x { | !!! ! ! !!!!!!!!!#!$!(!)!,!-!2!3!6!7!$B$C$F$G$K$L$O$P$T$U$Y$Z$]$^$b$c$g$h$k$l$q$r$t$v$y$z$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% % %%%%%%%%%$%&%)%*%-%.%1%2%5%6%9%:%=%>%D%E%H%I%K%L%O%P%S%T%V%W%Y%[%a%b%e%f%j%k%o%p%t%u%y%z%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & & &&&&&&&'&qj~ ; &UW56*-b1;!T"U""'&333333333333333333333333333333'&'&tctknxmaig%8=u~0q} H'&!0@ | &&@@ @@@ @&@(@,@.@pUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial9 Webdings7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1 h&& s Es E!24&& 3QH ?q!KH NNG KHAI THC T LIU V AtctktctkOh+'0 , H T `lt|,KHẢ NĂNG KHAI THÁC TƯ LIỆU VÀ ĐƯAHtctk NctkctkNormaltctkl4tkMicrosoft Word 10.0@vA@V+C@Cs ՜.+,0 hp| ?E&A ,KHẢ NĂNG KHAI THÁC TƯ LIỆU VÀ ĐƯA Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F"C1Table^1sWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q