ࡱ> \^[5@ Cbjbj22 ,FXX@6668n I(ddd(I*I*I*I*I*I*I$JR/MfNI!dBB"ddNIoIHHHdA(IHd(IH HII @BC6HI(II0IIMHMIMI(ddHdddddNINIHTCH T, TP TRUNG VN V VN SP NHP DOANH NGHIP m Quang Oanh n thi im hin nay, c nc c 4.296 doanh nghip. S doanh nghip nh nc c vn di 5 t ng chim ti 47%, mt s a phng, loi doanh nghip ny chim ti trn 90%. Tnh bnh qun c nc, vn ca mi doanh nghip nh nc l 45 t ng, trong khong 10 t ng l vn lu ng. Nhng trn thc t, nhiu doanh nghip rt thiu vn lu ng. sn xut kinh doanh ch yu phi i vay, trong khi tnh trng n kh i v ti sn tn ng, km phm cht cn nhiu v chm c x l nn vn lu ng s dng thc t cho sn xut kinh doanh ch khong 50% s hin c. Ngay c ngun vn vay cing lun b p lc v gii hn ngt ngho ca thi gian v li sut vay, bnh qun hng nm cc doanh nghip phi tr li trn 3.000 t ng, bng 15% tng s li pht sinh ca cc doanh nghip nh nc. Theo nh gi chung, trn c nc s doanh nghip thc s sn xut kinh doanh c hiu qu ch chim khong 40%, s doanh nghip khng c hiu qu, thua l lin tc chim 20% cn li 40% l cha c hiu qu. T sut li nhun trc thu trn vn nh nc ca doanh nghip nh nc c xu hng gim dn. Nm 1996 l 11,2%, nm 1998 l 9,1% v nm 2003 l 10,8%. t c mc tiu ra v i mi, sp xp li, nng cao hiu qu doanh nghip nh nc, n nm 2005 cc doanh nghip nh nc phi c quy m va v ln, vi mc vn bnh qun doanh nghip 100% vn nh nc t trn 71 t ng, th vn xc tin thnh lp cc tp on kinh t, cc Tng cng ty hot ng theo m hnh cng ty m - cng ty con,... trn c s cc doanh nghip c sn phm, thng hiu c sc cnh tranh trn th trng khu vc v quc t l rt cn thit. Trong tng lai, khi nc ta gia nhp T chc Thng mi quc t (WTO) th quy m doanh nghip va v nh s kh ng vng trc yu cu cnh tranh tn ti. Doanh nghip va v nh ng ngh)a vi vic n iu v sn phm, cht lng thp, gi thnh cao, khng li th so vi nhng doanh nghip nc ngoi c quy m ln, trang b hin i chi ph sn xut thp, qung co a dng v cc hnh thc khuyn mi, dch v i km khi bn sn phm. C th nhn thy yu cu cp bch trong vic y mnh tp trung, tch t vn i vi cc doanh nghip hot ng trong l)nh vc xut khu. Nhn chung cc sn phm, hng ho xut khu ca nc ta rt nhy cm vi tc ng ca yu t cung - cu th trng th gii. C nhiu nguyn nhn a n tnh trng ny, nhng trong c vn l cc doanh nghip kinh doanh xut khu cha  trng vn" ch ng c ngun hng. Hot ng ca phn ln cc doanh nghip kinh doanh xut nhp khu hin cn mang tnh c lp, nh l, ct khc gia khu xut khu (bn hng) vi to ngun hng; kinh doanh mang tnh b ng theo quy trnh: vay vn - thu mua - xut khu - hon tr vn m khng c d tr. Do vy, khi nhu cu th trng th gii bin ng, hoc chng li, th lp tc dn n tha hoc thiu ngun hng. Ngun d tr xut khu l yu t quan trng to th mnh chim l)nh th trng, ch bng vic tng cng tch t, tp trung vn trn c s hp tc, lin kt bn vng gia cc doanh nghip sn xut v xut khu mi nng lc hnh thnh c ngun hng d tr n nh. Hin nay nc ta ang tn ti nhiu hnh thc hp tc, lin kt gia cc doanh nghip, trong , ni bt l nhng hnh thc: hp tc gia hai doanh nghip hoc nhiu doanh nghip trong m hnh tng cng ty nh nc; hp tc gia mt doanh ln" ( * 4 @ b#*8C C CCCCCа|qYK7'jh?+hSI0J56CJUaJh?+hSI56CJaJ.jh?+hSI56CJUaJmHnHuhSI56CJaJhSIh%8CJOJQJaJ& j<hSIhSI@CJOJQJaJUhSIhSICJOJQJaJ hSIhSI@CJOJQJaJhSI5CJOJQJ^JaJ#hSIhSI5CJOJQJ^JaJhSIhSICJ OJQJhSIhSI5CJOJQJaJ.n@ b"08 CCCCCCCC!!$!!qr$a$gdSI$a$ $x`a$gdSI$x7$8$H$`a$gdSI$dx7$8$H$`a$gdSI$x7$8$H$a$gdSI$(7$8$H$a$gdSI CCnghip v mt ngn hng trong nc; hp tc gia mt doanh nghip trong nc vi i tc nc ngoi xut khu sn phm v tm c s h tr v vn, cng ngh,... Hp tc lin kt gia nhiu doanh nghip c th k n m hnh tng cng ty 90 v 91 c thnh lp theo Quyt nh ca Th tng Chnh ph nhm to ra nhng n v kinh t mnh c tm vc c v vn ling, phm vi hot ng v sc cnh tranh. S hp tc ca cc doanh nghip trong Tng cng ty khng ch l con s cng thun tu m l s cng ng trch nhim pht huy tim lc, tnh ch ng to c sc mnh tng lc ca c tp on doanh nghip. Quan h gia cc cng ty thnh vin v vi tng cng ty l quan h phi thuc tng h ln nhau, ch khng phi quan h ph thuc, do trnh c tnh trng li, da dm vo Tng Cng ty m khng t pht trin bn thn mnh. Lin kt, hnh thnh cc tp on doanh nghip mnh nng lc cnh tranh v gim thiu kh nng ri ro nh chia x vi nhiu nh u t khc l hng i hiu qu cc doanh nghip m rng quy m, tng cng tch t, tp trung vn. Qu trnh tp trung, tch t v huy ng vn c th thng qua m hnh cc tp on kinh t, m hnh Cng ty m, cng ty con hay qua hnh thc Hip hi,... nhng d di hnh thc no, m hnh no cing phi i vo thc cht, bo m hiu qu v s pht trin ca doanh nghip. Trong thi gian qua, vic sp xp li doanh nghip, nhiu trng hp khng em li kt qu nh mong mun. n thi im hin nay, c nc c khong 100 trng hp sp nhp doanh nghip, nhng i km vi cc doanh nghip c sp nhp l tng s l phi x l khong 1158 t ng (bnh qun 116 t ng l cho mt doanh nghip sp nhp). iu ny ang gy khng t kh khn cho cc doanh nghip mi sau sp nhp. c bit i vi trng hp mt s doanh nghip thua l ko di khng c kh nng cnh tranh. Vic x l cc doanh nghip nh nc thua l bng bin php sp nhp vi bt c gi no xut hin mt tri ca n v gy thit hi cho nh nc. Chng ti cho rng, i vi cc doanh nghip kinh doanh thua l, hot ng theo kiu hnh chnh n thun, khng c s gn kt v sn phm, thng hiu, vn, cng ngh,... cn phi kin quyt gii th hoc nu phi sp nhp, trc tin cn c s can thip nht nh ca Nh nc trong x l vn ti chnh, nhn s v quy hoch pht trin hnh thnh c doanh nghip lin kt mi hot ng c hiu qu. Nhng d trong bt k trng hp no, cc B, ngnh ch qun, cing cn cn nhc k trong tng trng hp c th khi sp nhp, bi l: nhn tng th, doanh nghip lm n c li hay khng ph thuc rt nhiu vo nng lc qun l ca ngi lnh o. Vic sp nhp nu to ra quy m qu ln so vi kh nng qun l ca con ngi v b my qun l s dn n "s qu ti trong qun l", lm cho cc quyt nh qun l khng ph hp vi lc lng sn xut v iu kin cnh tranh mi ca thng trng. Mt khc, tim nng ca th trng sn phm sn xut ra quyt nh quy m sn xut nu ch n thun sp nhp v lc lng sn xut m khng tnh n m rng quy m th trng s dn n s gim tnh t ph thng trng do th trng ci bo ha phi tm kim th trng mi( Trang PAGE 30 - Thng tin Khoa hc Thng k s 1/2005 C*C,C0C2C6CpCvCxC|C~CCCCCCCCC柺hSIh%8CJOJQJaJh@ahSI6CJaJhSIh?+hSI6CJaJhSI0J56CJaJh?+hSI0J6CJaJ#hSI0J56CJaJmHnHu'jh?+hSI0J56CJUaJh?+hSI0J56CJaJ*&P 1h:p@a. A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List8 @8 SIFooter !aJ.)@. SI Page Number4@4 SIHeader !F71 LL0000P0000@0@0@0@0@00 LLO900hO900O9000T S@=???BCC"CCB!@ @ 0( B S ?( VB C D"Bu !$%)*/06  &(,-239:=>CDGHLRVW[\`acdhjmnqruv{|  !$%)*,-0278;<@AFGIJMNQRTUXY\]`aegjkoptuxy~  !&'*+/04578;<@ADFJKOPTUXY\]bcijnorsvw{ "#&',-39;<ABHINOQRVWZ\`acdhilmrwz{~ !')13478<=@AEFHIKLNORSVX[\_`ceijmnrsvw|} !"$%()-.3478;<?@DEIJLNQRVW[\^_cdhimnpquvz{}~ #$()+,/04578<=CDGHLMOQTVYZ]^`afgmnqrtuxy{| !%()./45;<@AFGIJMNPQTV[\^_cdglopstxy}       # $ ' ( - . 4 5 9 : > ? D E I J M N R S W Y ] ^ c d g h k l p r v w z {         " # ( ) / 0 4 5 : ; ? @ D E I J L N T U X Z \ ] ` a e f j k p q u w { |     # $ ( ) - . 0 1 5 6 : ; > ? D F I J M P S T W Z ^ _ c f j k n o r s u v { | ~        % & ( ) , - 0 1 5 6 ; < @ A D E K M P Q U V Z [ _ ` e f j k m o r s x y | }      " # & ' * + 0 1 5 6 : ; > ? B D H I L M Q R U V [ \ b d i j l n q r u v x y ~   #$'(,-0167=>CDHILMPQTUYZ_`bcghlmpquvxy|} #$)*-.23679:?@CDFGKLNOSTVWZ[^_abdehinptx|} !"%&*+-.1267:;?@DEHILMOPSTXY^_egklnostwx|} "#%&()./1267<=@AEFJLPQTVZ[`adehimnstz{ #$&(+,1257:;@ADEJLPQSTVWZ[_`cdfgjkpuwx|} #$'(*+-.2389<=BCIKPQUVZ`dehilmpqvw}  %&,-1256:;=>BCEFHIMNPQSTZ`bcgimnrwyz~  !"$%(),-23569:>?CDILPQSTVWZ[`aghklpquvxy}~ !%&*+/0459:?@CDIKPQSTVWZ[^_abefjlrswy|~  #$)*./4578<=BCGHMNTUYZ]^abfgklnostwy~ !"$%(-2367<=@AFGJKOPSTXY[\_`efjknptuxy}~  #$'(+,1256:;=>BCGHLMRSVWZ[abhjmnrtxy}~  !$%'(,-12569:@AGKNOUVXY[\_`cdhilmqruv|}X ^ c v 6 : KJL!3333333333333tctknxmai%8@aSIq@ @@*UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime"1 h&& 0 0!24uu 3QH ?qTCH T, TP TRUNG VNtctktctkOh+'0  < H T`hpxTÍCH TỤ, TẬP TRUNG VỐNVÍCtctk TctkctkNormaltctkl2tkMicrosoft Word 10.0@G@C@ C՜.+,0 hp| T0 uA TÍCH TỤ, TẬP TRUNG VỐN Title !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ]Root Entry F %C_1Table$MWordDocument,FSummaryInformation(KDocumentSummaryInformation8SCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q