ࡱ> 5@ JUbjbj22 ,XX 8dhdh!h!h!h!h!h!h$jRblEh!]"EhGfh/f/f/fLh/fh/f /fOfOf PQCdBOff|h0hOfmeFmOfmOf4h/fyTEhEh ^ %f ^ GII THIU V HOT NG KINH T CHA C QUAN ST V VIC TNH Y CH TIU TNG SN PHM TRONG NC Hong Phng Tn V H thng Ti khon Quc gia t lu thng k Ti khon quc gia cc nc nhn thy s c mt cc hot ng ca Khu vc kinh t cha c quan st (Non Observed Economy - vit tt l NOE). Cc quan st v nghin cu cho thy NOE nh hng ng k n s pht trin ca ton b nn kinh t v v vy nh hng n cc ch tiu thng k kinh t tng hp o lng s pht trin . Ch tiu thng k kinh t tng hp quan trng nht l Tng sn phm trong nc - GDP. Thng 5 nm 2004, cc t chc UNESCAP/OECD/ADB cng phi hp t chc hi tho thng k quc t v "o lng khu vc kinh t cha c quan st" ti Thailand vi s tham d ca 31 nc trong khu vc. Cc nc tham d tho lun i n thng nht mt cch tng i v nh ngh)a, phm vi v ni dung tnh ton cc hot ng thuc "Khu vc kinh t cha c quan st". Nhn chung, cc khi nim c bn v phng php tnh da vo "Sch hng dn o lng khu vc kinh t cha c quan st - NOE" do OECD xut bn nm 2002. Thng k cc nc cing trao i v thc tin tnh ton, thu thp v x l thng tin ca mnh v ng thi c cc kin ngh i vi cc t chc thng k quc t v l)nh vc ny. Khu vc kinh t cha c quan st l tt c cc hot ng sn xut m cha c trong cc ngun thng tin c bn lp Ti khon quc gia. C th k ra cc hot ng sau: hot ng kinh t ngm, hot ng kinh t khng nh hnh, hot ng kinh t phi php, cc hot ng khc b b st do cha c a vo thu thp thng tin. Theo nh ngh)a v phm tr sn xut trong H thng Ti khon quc gia 1993 ca Lin Hp Quc (SNA 1993), cc hot ng ny phi c tnh vo GDP hng nm v hng qu. Thut ng "Khu vc kinh t cha c quan st" c dng ch ton b cc hot ng . Vic tnh ton gi tr ca cc hot ng ca NOE a vo Ti khon quc gia c gi l "o lng NOE". Cc khi nim v hot ng kinh t ngm, hot ng kinh t khng nh hnh, hot ng kinh t phi php c cp n trong SNA 1993. Cn c vo cc khi nim , OECD quy c phn t ra cc loi c th hn c nh s t T1 n T7: 1. Sn xut ngm (Underground production) L hot ng sn xut hp php nhng c ch giu dim cc c quan chc nng gim thu phi np (thu VAT hoc thu thu nhp) hoc gim ng gp cho bo him x hi theo quy nh ca php lut, hoc trn trnh vic ng k, ghi chp vo cc iu tra hnh chnh hoc cc bng hi thng k. Ngoi thut ng "sn xut ngm" mt s nc s dng cc thut ng khc ch cc hot ng loi ny nh "hot ng b giu dim", "nn kinh t b che y", "nn kinh t en". Nhm ny c th chia ra 2 loi theo l do v thng tin: cc l do thng k v cc l do kinh t: 1.1. Cc l do thng k Thiu hp tc trong iu tra (T1). C nhiu l do cc doanh nghip v h gia nh thiu hp tc trong iu tra thng k: thi gian dnh cho vic ghi bng hi khng ph hp, thiu tin tng v vic gi b mt thng tin, cht lng thit k bng hi km: khng r hoc qu rm r. Trong cc kt qu thng k thng tin v cc n v ny l bng khng. ng k khng ng (T2). ng k kinh doanh c th khng ng do c cc n v c ng k nhng hot ng mt thi gian ngn, do cc n v mi kinh doanh nhng cha ng k, cc n v tch ra hoc nhp vo, hoc cc n v ng k sai v ngnh hot ng, quy m v c a ch. Cc l do thng k khc (T3) nh chn mu hoc t chc thu thp thng tin km hiu qu. 1.2. Cc l do kinh t Khai bo sai trong cc iu tra (T4) nh khai gim doanh thu tng chi ph c li trong vic tnh thu v cc s liu ny c cung cp cho thng k. C khng ng k (T5). Cc ch doanh nghip c khng ng k hoc ng k khng y  gim np thu v cc khon bo him. 2. Khu vc sn xut khng nh hnh (Informal sector) hl~ x z 8 < dôo^M9M9M&h#I[h+6@CJOJQJ]aJ h#I[h+@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJ"hIXh+6CJOJQJ]aJhIXh+CJOJQJaJ#h\vh+5CJOJQJ^JaJ#h+h+5CJOJQJ^JaJhD5CJOJQJ^JaJh+5CJOJQJ^JaJhDh+5CJOJQJaJhD5CJOJQJaJh+h+5CJOJQJaJ z drd"$B%p%&!!!!!!!!!!$x7$8$H$a$gdIX$x7$8$H$`a$gdIX$d7$8$H$`a$gd+$d7$8$H$^`a$gdD$d7$8$H$`a$gd+ $7$8$H$a$gdDFUHULPr$$B%p%x%&&'(466V6^66.808288;;ygWyWWҰUWWWgWUhIXh+CJOJQJ]aJ"hIXh+6CJOJQJ]aJ"hIXh+56CJOJQJaJ&hIXh+6@CJOJQJ]aJ hIXh+@CJOJQJaJhIXh+5CJOJQJaJ"hIXh+5CJOJQJ]aJhIXh+CJOJQJaJ h#I[h+@CJOJQJaJh#I[@CJOJQJaJ!&'(66288;< >>>>?^?!!!!!!!X $d$Ifa$gd+ $x`a$gdIX$x7$8$H$a$gdIX$x7$8$H$`a$gdIX L cc hot ng sn xut hp php nhng vi trnh t chc sn xut mc thp, khng c t cch php nhn, khng c ng k kinh doanh, sn phm sn xut ra c th em bn trn th trng. l c im ca cc n v sn xut hng ha v dch v nh trong khu vc h gia nh. Sn xut ca h gia nh tiu dng t tc (T6) l cc hot ng sn xut ca h gia nh to ra sn phm vt cht t tiu dng hoc tch lu, cc hot ng ny cing thuc khu vc sn xut khng nh hnh. Khu vc ny c coi l khng c ng k. 3. Sn xut bt hp php (Illegal production) L cc hot ng sn xut to ra cc sn phm hng ho v dch v b lut php cm hoc sn phm hng ho v dch v tr thnh bt hp php v do cc nh sn xut khng hp php sn xut ra. Trong nhm ny bao gm c cc n v sn xut khng ng k v c nhng n v c ng k kinh doanh cc ngnh ngh hp php nhng khng kinh doanh ng vi hot ng ng k. Nhm ny c coi l khng c ng k v nh s l nhm T7 4. Cc hot ng cha c quan st khc (Other Non Oberved Economy activities) Bao gm cc hot ng khc cha c quan st v nhiu l do khc nhau v thng ph bin cc nc c nn kinh t chuyn i. Nhm ny v thng tin cing l loi khng c ng k v nh s l nhm T8. C th tm tt vic phn loi NOE v thng tin bng s sau: Hot ng ngmKhu vc khng nh hnhHot ng phi phpCc hot ng cha c quan st khcCc l do thng kCc l do kinh tKhng tr liKhng cp nhtKhng ng kBo co thiuKhng ng kKhng ng kKhng ng kKhng ng kT1T2T3T4T5T6T7T8Trong thi gian qua, thng k Ti khon quc gia Vit Nam bt u tm hiu v cc khi nim, ni dung ca NOE v nh hng ca n n s liu Ti khon quc gia hng nm. Thng k Ti khon quc gia Vit Nam nghin cu cc nh ngh)a v ni dung ca NOE nu trong SNA 1993. Tuy nhin ph hp vi cc nh ngh)a ang s dng trong bin son Ti khon quc gia Vit Nam chng ti lu cc im sau: - Cc hot ng khng hp php nh: bun bn ma tu, hot ng mi dm, hot ng nh bc, c cc khng tnh vo phm tr sn xut. - Hot ng bun bn bt hp php qua bin gii c xem xt c tnh b sung cho hot ng xut nhp khu hng ho. Hin nay thng k Vit Nam tnh GDP theo phng php sn xut l ch yu, cc phng php khc nh phng php thu nhp, phng php s dng mi ch l tnh th nghim. Cc hot ng kinh t ngm, kinh t khng nh hnh c xem xt khi tnh GDP theo phng php sn xut v lp ti khon sn xut. Phng php c tnh v vic thu thp thng tin c b tr cho cc ngnh kinh t c lin quan n cc hot ng trn. Theo cc nh ngh)a nu trn, cn nhiu hot ng thuc khu vc "Kinh t cha c quan st" cha c nghin cu hoc nghin cu cha y . Thng k Ti khon quc gia Vit Nam cha c cn c c tnh phn cn thiu v nh gi mc nh hng n s liu ti khon quc gia hng nm. Mt s chuyn gia cho rng phn cn thiu chim khong t 20 n 30 phn trm GDP ca Vit Nam. Chng ti xem l cc thng tin tham kho. Trong cc k hp Quc hi gn y, cc i biu thng quan tm n tnh chnh xc, y v tnh so snh quc t ca ch tiu GDP. Do vic nghin cu su hn v phm vi, v phng php tnh v thng tin thng k cn thit ca khu vc "Kinh t cha c quan st" c ngh)a quan trng i vi vic tnh y hn phm vi ca GDP p ng yu cu ch o, iu hnh v lp k hoch pht trin ca ng v Nh nc. V vy nng cao cht lng thng k Ti khon quc gia v ho nhp vi thng k khu vc v quc t, vic tin hnh nghin cu v NOE mt cch c bn l vic lm cn thit i vi thng k Ti khon quc gia Vit Nam( Ti liu tham kho 1. Khu vc kinh t phi chnh quy - mt s kinh nghim quc t v thc tin Vit Nam trong qu trnh chuyn i kinh t, NXB Chnh tr Quc gia - Vin nghin cu qun l Trung ng, thng 5/1997 2. Measuring the Non - Observed Economy - A Handbook, OECD- IMF - ILO- 2002 3. Documents of OECD/UNESCAP/ADB Workshop on Assessing and Improving Statistical Quality: Measuring the Non-Observed Economy, Bankok, 11-14 May 2004. ;;<>> >>>^?`?b?r?t??????@@@@ͻ{jRAj{AjAj{jAj h+h+CJOJQJ^JaJ.jhIXCJOJQJU^JaJmHnHu h{h+CJOJQJ^JaJ hIXh+CJOJQJ^JaJh+CJOJQJaJhIXh+CJOJQJaJ&hIXh+6@CJOJQJ]aJ#hIXh+@CJOJQJ]aJ hIXh+@CJOJQJaJhIXh+5CJOJQJaJ"hIXh+6CJOJQJ]aJ^?`?d?f?h?j?l?n?p?r?`QQQQQQQXQ $d$Ifa$gd+kd$$Ifl\!0 t0!44 la r?t?kd$$Iflִ+U ! 0 t0!  44 lat???????X <kd$$IflrU !6 b0 t0!44 la$d$Ifa$gd+?????????X $d$Ifa$gd+??kd$$Iflִ+U ! 0 t0!  44 la??@.@J@f@@@@X $d$Ifa$gd+@@kd$$Iflִ+U ! 0 t0!  44 la@@@@@@@@@X $d$Ifa$gd+@@kd$$Iflִ+U ! 0 t0!  44 la@@@AA AAAA"A$A(A*A0A2AAFAHANAPAXAZA`AbAfAhAnApAvAxA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBB"B$B,B.B4B6B>B@BFBJBTBVBZB\BbBdBnBpBxBzBBhIXh+CJOJQJaJhIXhIXCJOJQJaJYBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC CCC$C&C0C2C6C8C>C@CFCHCNCPCVCXC`CbClCnCvCxC|C~CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDD D DDDhIXhIXCJOJQJaJhIXh+CJOJQJaJYDD$D*D,D4D6D>D@DJDLDRDTD\D^DdDhDpDrDxDzD~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEE E(E0E8E:EBEDELENETEVE\E^EdEfEnEpEvExEEEEEEEEEEEEEEEEhIXh+CJOJQJaJhIXhIXCJOJQJaJY@ D,EFPQQQSTDUFUHUJU!!!!!$!$!$!$!$$a$gd+$dx7$8$H$`a$gd+$x7$8$H$`a$gdIX $x`a$gdIX$x7$8$H$`a$gdIX EEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFF$F&F,F.F8F:F>F@FHFJFPFRFZF\FbFdFlFnFzF|FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGп hIXh+@CJOJQJaJ hIXhIX@CJOJQJaJ"hIXh+6CJOJQJ]aJhIXhIXCJOJQJaJhIXh+CJOJQJaJDGG GGGG$G&G*G,G4G6GGDGFGJGLGTGVG\G^GjGnGtGvG~GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHH HHH H"H*H,H2H4HHBHDHJHLHRHTH^H`HfHhHpHtHHHHHHHHHH hIXhIX@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIII&I(I0I2I8I:I@IBIJILITIVI^IbIjIlIrItI|I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJ$J&J.J0JJDJ hIXhIX@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJXDJFJNJPJ\J^JdJfJnJpJvJxJ|JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK KKKKK"K$K,K.K4K6KKBKDKJKLKVKXK^K`KdKfKnKpKvKxKKKKKKKKKK hIXhIX@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL LLLL$L*L2L:LO@OFOHOPOROVOXO^O`OfOhOlOnOtOvO|O~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPP PPP hIXhIX@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJUPPPP$P&P*P,P4P6PPFPHPRPTP^P`PdPfPlPnPxPzPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQ Q&Q(Q.Q0Q8Q:Q>Q@QFQHQLQNQVQXQ^Q`QfQhQrQtQ hIXh+@CJOJQJaJ hIXhIX@CJOJQJaJ hIXh%8@CJOJQJaJQtQzQ|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRR RRRRRR$R&R0R2R8R>RDRFRJR޽{{{{{{{{{hIXhIXCJOJQJaJhIXh+CJOJQJaJ"hIXh+5>*CJOJQJaJ"hIXhIX5>*CJOJQJaJhIX>*CJOJQJaJ& jnhIXh+@CJOJQJaJ hIXh+@CJOJQJaJ hIXhIX@CJOJQJaJ0JRLRTRVRbRdRlRnRrRtRxRzRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSS&S(S4S6SSFSHSLSNSXSZSbSfSpSSSSSSSSSSSSSSSSSSST TT0T2T6T8T@TBTPTRThIXhIXCJOJQJaJhIXh+CJOJQJaJYRTXTZTjTlTpTrTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUU U0U6UDUFUHUJUh#I[h+hIXh+CJOJQJaJhIXhIXCJOJQJaJ!*&P 1h:p.. A!"#$%$$If!vh55505#v#v#v0#v:Vl t!,55505/ a $$If!vh5 55555505#v #v#v#v#v#v0#v:Vl t!,5 5555505/ / / a$$If!vh56 5b5505#v6 #vb#v#v0#v:Vl t!,56 5b5505/ / / / / a $$If!vh5 55555505#v #v#v#v#v#v0#v:Vl t!,5 5555505/ / / a$$If!vh5 55555505#v #v#v#v#v#v0#v:Vl t!,5 5555505a$$If!vh5 55555505#v #v#v#v#v#v0#v:Vl t!,5 5555505aH@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No Listj@j + Table Grid7:V0 l=kY X 2 IP $"PNXg .<JXfgjmpsvy| 00000000 0000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000M90H X N.<JXfg ^~00^~00 ^~00^~00^~00 ^~00 ^~00 ^~00^~00^~00 ^~00 ^~00O90 0 KO90 0O90 0G900KG900G900 00R;@BDEGHDJKMNPtQJRRTJU+5679:;<=>?@ABC&^?r?t????@@@@JU,-./012348HU8 @ ( X@ ) 4& `B c $D `B c $D!! `B c $D4&4& `B B c $D `B c $D 6 `B c $DF `B B c $Dz `B  c $DE `B B c $D) E `B  c $DEE B S ? t --6"L--|/#/#K#\K#K#OO..jj99 RR11mm<< B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/  !%&*+/03689=>BCFGIJMNRSWX[\`afgk !#$)*-.3489<=?@BCFGLMOPSTYZ^_bcfgklpquvxy{|  !%&+,/04578;<@ACDFGIJMNQRWX[\_`cdhinoqrvwyz~  "#'(,-013489<=ABGHJKOPRSUWYZ_`cdghlmoptuyz~ !%&*+./3489>@CDGHLMOPTVZ[_`cfjkpruvz{  !#$()-.2379<=ABDEGHJKPUXY]^`aefjkmnqrvw{| !"$%(),-2378;=?@CDFGIJMNRSWX[]abfgklnosuyz~ !"'(*+0145:;?@CILMQRUVZ\_gjkoptuxy}~ #$(),-013478;<?@EFJKNOSTWXZ\^_dehknostxy{|      # $ & ' ) * - . 2 3 5 6 9 : = > B C G H J K M Q T \ _ ` d e i      $ % ' ( + , 0 1 4 5 9 : = > B C G I M N R S X Y ] ^ b c e g j k o p s t w x | }      # $ ( , / 0 4 5 7 8 : ; > ? B F I J N O Q R U X \ ] ` a c d g h l m o r v w { | ~      ! % & + , / 0 3 4 9 : > ? B C H I K M Q R V W [ \ _ ` d e h i m n q r w x { |        " # % & * + 0 2 6 7 9 : ? @ D K O P R S W X ] ^ ` a d e j k o s u v y z } ~  !"'(,-13679:<=?@CDGILMOSXY[\`fijnorswxz{  !#$'(*+/03489=>ABEFKLNPRUZ[_`bilmpqvw}~  "#&'+,1256;<>?ABFGJKORUVZ\abdeghlmqrvx}~ "$'(,-013478<=?@DEIJLMPVXY\]abfgjkopstvwz{  %()-.1256:PRSVW[\`adeijmnpqtuxy}~  !"%&(),-013478<=BCGHJKMNPQVWZ[]^`aefhimnstwx}~ !"&29NQRUVYZ^_cdhimnrswx{|~   #$'(,-1267:;=>CHLMOPRSVX\]abfgjknotuyz~  #$'(-.3489;<ABFGIJOPTUWX]^bce  #$(),.3467:;@AEFIJNSYZ]^abfglmopsy|} #$()./2378;=ABEILNRSWX[\_aefjkopsuwx|}  %&()-26;?@FGKLOPTUWX[\_adeklpquvyz "#'(*+./2389<=ACIJNORSWXZ[_`cdhinswxz{~  !'(+,0178;<@ADEGINOQRUV[\`adeinrsuvyz|} "&'+0348>CDGHKLNOQRUV[`bcghlnstwxz{~  &'+,01349>CDFGJKPQTUXY\^bcefjkoptuxz|  #$'(,-2389;<?@EFJKNOQRUVZ[^_deghkloprswxz| !"%(+,./34:;?@BCEFJKORV[`adejkqruvz{}  * 5 38PZkp9<NRkw { 2 J Phi $!MO;?`cH>mn 33333333333333333333333333Xg tctknxmai.+%8IX#I[qDX Xg .<JXfgjmpsvy| !0"@  @@4UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial7& r.VnTime;Wingdings"1 hs&&;;!24 3QH)?q4GII THIU V HOT NG KINH T CHA C QUAN ST tctknxmaiOh+'0 0 @L h t LGIỚI THIỆU VỀ “HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT”ItctkI TctkctkNormalTnxmaiT4maMicrosoft Word 10.0@J6@"C@?@ABCDFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0CData E1TableMmWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q