ࡱ> |~{5@ Vabjbj22 ,fXX(:::::::N8 " Ni(J J J J J J J J zh|h|h|h|h|h|h$/jRl`h!:J J J J J h::J J h.h.h.hJ ]:J :J zh.hJ zh.h .hNh::NhJ > @>BDHVIKMP\PUX\\!!!!!!!!!!!!!!!!!!$x7$8$H$a$gd:$x7$8$H$`a$gd: hin tt gii php ny s em li gi tr thc tin cao. V tt c nhng vn mi bao gi cing ny sinh vng mc do cha c kinh nghim, do vy th nghim thc t chnh l gii php c hiu qu nht, gim c ti thiu nhng quy nh thiu tnh kh thi ca phng n iu tra. B. i mi h thng ch tiu thng k H thng ch tiu Thng k y v hp l l yu t m bo cho cng tc Thng k t hiu qu cao. H thng ch tiu Thng k c ni hm rt rng, y ch cp n mt s quan im c tnh nguyn tc v i mi h thng ch tiu Thng k. (1) Cn c i mi h thng ch tiu Thng k i mi h thng ch tiu Thng k trc ht phi cn c vo nhng mc tiu kinh t x hi ca t nc t ra cho mi thi k ngn hn, trung hn v di hn.T nhng mc tiu kinh t x hi t ra phi c ch tiu Thng k phn nh, nh gi c mc t c mc tiu, ng thi phi c nhng ch tiu Thng k phn nh nhng gii php trong qun l iu hnh ca Nh nc nhm kim sot v hng ti mc tiu ra. y l cn c quan trng nht, bao chm nht, nhng cha , m phi ch ti nhng cn c khc nh: - Hi nhp kinh t quc t: y cing l mc tiu quan trng nn khng th b qua nhng ch tiu m thng l Thng k quc t ang c (c th trc mt c nhng ch tiu cha tnh c, nhng yu cu hng ti phi c a vo thc hin). - Yu cu ca cc nh u t: pht trin u t l gii php quan trng nht t ti mc tiu kinh t x hi ra, bi vy nhu cu thng tin thng k ca cc nh u t phi c xem l cn c khng th thiu trong vic xc nh h thng ch tiu Thng k ca mi thi k. Suy cho cng th nhu cu thng tin thng k ca cc nh u t cing l mt b phn nhu cu thng tin ca nhng gii php qun l iu hnh ca Chnh ph thc hin chng trnh mc tiu kinh t x hi ca t nc. - Cui cng l phi ch ti yu t thc tin v tnh kh thi cao ca h thng ch tiu. Ni n tnh thc tin l nhn mnh yu t ring, yu t c th ca c ch qun l hin hnh ca Nh nc, m nht thit khng th b qua. Trong nhng trng hp c th c th yu t thc tin khng ph hp vi thng l quc t, th phi c nhng la chn khn kho c s hi ho gia yu t thc tin vi yu t thng l quc t. Yu cu c tnh kh thi cao cing l mt cn c quan trng, bi h thng ch tiu Thng k m khng c tnh kh thi cao th l h thng ch tiu Thng k l thuyt hay l h thng ch tiu Thng k vin tng do cc nh nghin cu vin tng v ra. Tnh kh thi cao biu hin l h thng ch tiu phi ph hp vi nng lc thc t cao nht c th thc hin c (Nng lc bao gm: cn b v trnh cn b, ngun ti chnh, c s vt cht k thut, cing nh kh nng v thc h ca i tng cung cp thng tin). (2) Ph bin v hng dn i tng dng tin i mi h thng ch tiu Thng k phi xut pht t nhu cu ca i tng dng tin, song khng v th m th ng trong cng vic xc nh nhu cu cung cp thng tin. Ngi cung cp thng tin cn phi c nh hng, hng dn ngi dng tin, nhm thay i tp qun v cch thc s dng thng tin ci khng cn ph hp vi c ch qun l hin ti hoc s dng thng tin v khch quan khng m bo tin cy; ng thi phi tuyn truyn, gii thiu v hng dn cc i tng dng tin s dng nhng thng tin mi, c tnh tng hp phn tch cao, m bo tin cy v c tnh so snh rng ri. Mi quan h hai chiu gia ngi cung cp thng tin v ngi s dng thng tin trc y thng ch c nhn mnh mt chiu l nhu cu ca ngi s dng thng tin, m cha bao gi ch ti tuyn truyn, gii thiu, hng dn v nh hng cho nhng ngi dng tin. V vy ngi dng tin c theo np ci, t duy ch quan m yu cu; ngi cung cp thng tin c gng bng mi phng php (k c phng php thiu tnh khoa hc), tnh ton cho c nhng thng tin gi l truyn thng xa nay vn lm. Tuy nhin mun c s hi ho gia ngi cung cp thng tin v ngi dng tin, th yu cu cn phi quan tm v khai thc trit mi quan h tc ng qua li ln nhau gia ngi cung cp v ngi s dng thng tin Thng k. Mt khc nhng ngi cung cp thng tin cing phi c quan im dt khot trong vic khng sn xut v cung cp nhng thng tin v khch quan khng m bo tin cy hoc khng c ngh)a i vi qun l v) m ca cc c quan Nh nc. (3) Lnh o v ch o Nhng vic thng thng vn phi c lnh o, ch o, vy th nhng cng vic yu cu phi c s i mi li cn phi c s lnh o, ch o thng nht v kin quyt hn. Lnh o v ch o y khng ch l ca lnh o Tng cc, m phi t cc V chc nng, c bit l nhng V c vai tr tham mu, V c giao trch nhim ch tr cng vic phi ch ng v dm quyt nh trong nhng vic c giao, phi c quan im ca n v tham mu, n v ch tr v nhng vn cn nhiu kin khc nhau. V cn c s quyt nh cui cng t cp lnh o c thm quyn cao nht( DDPPUX\LaNaPaRaTaVaݺݗ݈hqh:h%8CJOJQJaJ" j<h:h:CJOJQJaJ h:h:@CJOJQJaJ h:h:@CJOJQJaJ"h:h:6CJOJQJ]aJh:h:CJOJQJaJ&hqh:6@CJOJQJ]aJ \ ^PaRaTaVa!!xgd: $x`a$gd:$x7$8$H$`a$gd:*&P 1h:poH. A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List(f?e 8,|. ; u N 81yD:htcQ . "{$H&`&'(((00`0`0 00000000000 0000000000000000000000000000 0 0 0000M90 ,| DH&`&'((^~0"0^~0"0^~0&0^~0*0^~0.0O900TO900O900b0e 0(SDVa1!\Va2Ta #$'(,-1256;<>?ABEFIJLMRSVW[\abd !"'(*+014589<=@AFGIJPQUVZ\^_cdghklnoqrv| &*+/04578=>CDGHLMOPSTVW[\^_cdhilmrsxy{| $%)*-.3468;<ABGHKLOPTUZ[]^abfglqsuwx|} #$()-/458=ABEFKLNOQRVW[\`adehilmoptuyz}~  #$&'-.3478;<@AEFIJOPVW\]acghmnrswx{|  "&'*045;<?@CDGHKLNORSWX\]`aefjknoqruvz !$%'(+,/14589<=@ADEHIMNSTVX]^bchiklopstvw}~ !$%)*-.2378>?DFIJMNQRUW\]bcghmnpqtuz{}~       " # ' ( , . 1 2 8 9 > ? C D G H M N P Q U V Y Z ^ _ b c g h k l o p s t x y { | ~       ! " & ' + , 1 2 5 6 8 ? C D H I L M P Q S T X Y _ ` c d g h k l n o q r v w y z } ~       $ % ' ( + , / 0 3 4 8 9 = ? B C F G J K O P T U Y Z ^ _ a b f g j k n o s u z { ~        # $ ( ) , - 1 2 7 8 ; < A B G H L P V W [ \ _ ` b c g h l m q r t u y z ~        " # ' ( - . 0 1 5 6 8 9 = > A B F G J K N O Q R T U Y Z ] ^ c d f g m n p q t u x y | }  "#)*-.125689<=@AEFIJNORSWXZ[`afgkmqrwx}~  !&'+,1268;<>?CDGHJKPQVW\]_`fgijmnrsxy}~  #$()-.1378;<@ADEIJPQSTXY\^deijnoqrtuz{  "#&'+,/167:;@AEFJKNOTUWX[\_`bcfgjlopstwxz{ #$')-.1278=>ABGHKLQRWX\]`adeghklopstw{  %',-2367:;>?DEIJNOSTZ[`bdeijlmqruvyz}~ "#%&)*-.45:;?@EFLMOPTUXZ\]`adehilmpqwxz{ "#&'*+/0458:<=@ACDIJMNPQTUXY\]abefjkpqtx|} #$'(*+01459:?@BDFGLMPQUV[\^_bcefhilmoprsvwyz}~ !&'*+/0568>ABDEHILMOPUVYZ^_deghkloprsxy|} "#&'*+-.23569:>?DEGHLMPRVWZ[_`cdfgjkopstxz~  !&'+-0156:<ABFGIKMNRSVY\]bcfgijnorvyz~  !"&'+-2367:;@ADEIJNORSVW[\`ehilmpqtuxy|}  !$%'(-.1278=>BCFGKLNOTUXY]^cdfgjknostvx{| $%*+./3489;<>?BCFGJKOSWX\]_`dehknorsuvz{  $%*+./17<=BCIJMNPQTUWX[\_`bcghlmrsvwz{~  !"%&()-.3589;<ABEFJKPQSTVW\]_`dehilmpqtuwxz{}~  $%)*-.1256:;>?CDFGJKOPRSVW[\`aegklopstwy|}      $ % ) . 1 2 5 6 8 9 > ? B C G H M N P Q U V Z [ _ ` b c f g j k n o r s x y } !!! ! !!!!!!!!%!&!*!+!.!/!2!3!7!8!:!;!?!@!D!E!G!H!L!M!R!W!Y!Z!\!]!b!c!f!g!j!k!n!o!r!s!u!v!y!z!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """""""#"$")"."1"3"5"6":";"?"@"C"D"H"I"M"N"Q"S"V"W"Z"["]"b"e"f"h"i"k"l"p"t"x"y"}"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""###### # ###########)#+#,#0#1#4#5#8#9#<#?#B#C#H#I#O#Q#U#V#[#]#b#c#f#g#i#j#n#o#t#u#x#y#~####################################################$$$$ $ $ $$$$$$$ $$$%$)$*$-$0$2$3$7$8$<$=$@$A$E$F$K$L$Q$V$Y$Z$\$]$c$d$i$j$m$r$u$v$y${$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(( ~W. t - 1 y | 7D967##`&'(333333333333333333333((tctknxmai%8oHq:q@ (@@:UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings7& r.VnTime"1 ho& &"I"I!24(( 3QH ?qNHNG VN T RAtctktctkOh+'0  < H T`hpxNHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RAHtctkNG ctkctkNormal tctkl 3tkMicrosoft Word 10.0@^в@ kC@'C"՜.+,0 hp|  I(A NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Title !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrtuvwxyz}Root Entry F0cFC1Table4lWordDocument,fSummaryInformation(kDocumentSummaryInformation8sCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q