ࡱ> ~5@ L^bjbj22 ,fXX"(  8J ^ nb 0n2n2n2n2n2n2n$pRqrVn!( ((Vn wnmmm(] 0nm(0nm mmm z 0ݚC lmnn0nmrm rmrm, Z @m 4T VnVndm Y MNH HOT NG NGHIN CU KHOA HC GP PHN PHC V CHO S NGHIP I MI CNG TC THNG K Vin Khoa hc Thng k Nm 2004 Tng cc Thng k trin khai nghin cu 28 ti khoa hc; trong c 13 ti cp Tng cc (3 ti chuyn tip t nm 2003, 11 ti mi nm 2004) v 14 ti cp c s. Vin Khoa hc Thng k phi hp vi mt s a phng t chc nghin cu nhng vn bc xc trong cng tc nghip v di hnh thc hp ng khoa hc. Mc tiu v ni dung ca cc ti tp trung vo nghin cu nhng vn c bn ca khoa hc thng k cing nh vic y mnh ng dng cng ngh thng tin v cc phng php ton vo thc tin cng tc ca ngnh. Trong ni bt mt s ti sau: - Nghin cu tnh ch tiu tc tng nng sut cc nhn t tng hp Vit Nam do Vin Khoa hc Thng k ch tr v phi hp vi mt s n v trong Tng cc, kt qu nghin cu ca ti lm r ni dung, bn cht ca nng sut cc nhn t tng hp (TFP) v phng php tnh tc tng TFP, mi quan h ca TFP vi nng sut tng hp chung. Trn c s  ti phn tch, xc nh kh nng v iu kin tnh ton tc tng TFP Vit Nam tnh ton th nghim tc tng TFP v ng gp ca n i vi s tng ln ca gi tr tng thm. - Nghin cu hon thin h thng ch tiu kinh t - x hi cp tnh v cp huyn do V Thng k Tng hp ch tr c s phi hp vi cc V, Vin v mt s a phng trong ngnh Thng k. ti nh gi thc trng h thng ch tiu kinh t - x hi cp tnh v cp huyn thc hin trong thi gian va qua, trn c s kin ngh h thng ch tiu hon chnh p dng trong thi gian ti. Mi ch tiu nghin cu u trnh by khi nim, ni dung, phm vi thu thp s liu v phng php tnh. - Nghin cu hon thin bng phn loi gio dc o to v danh mc ngh nghip do V Phng php Ch thng k ch tr phi hp vi cc V, Vin v mt s b, ngnh c lin quan. ti nh gi nhng thun li kh khn trong vic p dng cc bng danh mc vo thc tin thu thp thng tin thng k kinh t x hi trn c s b sung thm nhng ni dung cha c, cha c th trong cc bng danh mc nhm a ra mt bng danh mc hon thin c tnh khoa hc ph hp vi Vit nam v m bo so snh quc t, lm cn c Tng cc Thng k trnh Th tng Chnh ph ban hnh p dng thng nht trong c nc. - Nghin cu xy dng chng trnh iu tra thng k Quc gia do V Phng php ch Thng k ch tr, Vin Khoa hc Thng k phi hp nghin cu. y l nhng vn ang c ngnh Thng k quan tm. - Nghin cu xc nh cc ch tiu thng k nh gi cht lng tng trng ca nn kinh t do V H thng Ti khon quc gia ch tr. y l ti c ni dung mang tnh cht tng hp, trn c s tham kho kinh nghim ca quc t kt hp vi phn tch l lun p dng vo thc tin ca Vit Nam. - Nghin cu xy dng c s d liu cp nht h ng k kinh doanh c th phc v cng tc qun l v cng tc thng k do V Phng php Ch Thng k ch tr. ti nhm mc ch xy dng cu trc v ni dung thng tin cn cp nht thng xuyn v bin ng ca h ng k kinh doanh c th. ti thit lp h thng thng tin gia Tng cc Thng k vi Tng cc Thu da trn kt qu ng dng cng ngh thng tin ca mi c quan. C s d liu c cp nht thng xuyn nhm cung cp danh sch cc c s ng k kinh doanh c th phc v cho vic lp dn mu cho cc cuc iu tra thng k, m bo y , kp thi, tit kim kinh ph v mang li hiu qu cao. - Nghin cu xc nh ni dung thng tin v hnh thc ph bin thng tin thng k ca Trung tm T liu thng k . ti tp trung vo nh gi thc trng ngun thng tin v hot ng ph bin thng tin ca Tng cc Thng k trong nhng nm qua, trn c s xc nh nhu cu thng tin ca cc i tng thit k nhng ni dung thng tin cn thit cho hot ng ph bin thng tin v hnh thc ph bin nhm p ng nhu cu s dng thng tin ngy cng tng ca x hi. - Cc ti cp c s v hon thin h thng ch tiu, phng php tnh ton cc ch tiu Thng k chuyn ngnh cing c t chc trin khai nghin cu. Kt qu nghin cu sau khi nh gi nghim thu s gip cc n v trong ngnh vn dng vo cng tc chuyn mn. Trong nm 2004 Vin khoa hc Thng k trin khai 9 chuyn nghin cu khoa hc, phi hp nghin cu khoa hc vi mt s Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc trung ng thng qua hnh thc k hp ng nghin cu khoa hc nhm gii quyt nhng vn cn vng mc v phng php ch  c s v lm phong ph thm ni dung nghin cu m a phng yu cu. Nhng kt qu nghin cu khoa hc trn y gp phn tch cc vo vic i mi ni dung v phng php lun thng k ca ngnh, nhanh chng chuyn i h thng tin tng bc ph hp vi c ch qun l mi v hi nhp vi thng k quc t. Tuy nhin cn a nhanh cc ti vo ng dng c th kim nghim trong thc t ngy cng hon thin hn. Song song vi cng tc nghin cu khoa hc, cng tc thng tin khoa hc thng k cing gi vai tr quan trng, nhm truyn ti phng php lun thng k mi, tin tin n cc cn b thng k trong v ngoi ngnh. Vi mc ch nu trn, nm 2004 Vin Khoa h D F D^/184>A.E˷raRPR?R h`h`@CJOJQJaJUh`h`CJOJQJaJ h`h`@CJOJQJaJ hgth`@CJOJQJaJ#h`h`5@CJOJQJaJ h`h`@CJOJQJaJ!h`5@CJOJQJ^JaJ'h`h`5@CJOJQJ^JaJh`5@CJOJQJaJ#h'Xh`5@CJOJQJaJ&h'Xh`5@CJOJQJaJo(N L D^V$P(j*@-/4>ADBXC!!!!!!! $x`a$gd`dx`gd`d`gd`$d`a$gdgt$d`a$gdgtH^J^hc Thng k nh k xut bn t Thng tin khoa hc thng k . Ni dung ca t thng tin khoa hc thng k a dng phong ph, tp trung gii thiu kt qu nghin cu v vn dng phng php lun thng k vo thc t. T Thng tin cing ph bin mt s cng trnh nghin cu ca nc ngoi; cc t liu, s liu thng k mang tnh thi s cho cn b trong v ngoi ngnh. Trong nm Vin cn xut bn 4 chuyn san thng tin khoa hc thng k. Cc chuyn san gii thiu mt s bi tng quan v tnh hnh kinh t x hi ca a phng; v ng ti nhng vn nghip v bc xc ca ngnh nh: H thng ch tiu thng k cc cp; ch bo co; ch iu tra thng k, phng php tnh cc ch tiu thng k mt s a phng ng thi cing ph bin ni dung ch yu ca Lut Thng k. Vin Khoa hc Thng k thng xuyn t chc cc bui hi tho, sinh hot khoa hc, hi ngh cng tc vin, c s tham gia ca cc V thuc Tng cc Thng k v Cc Thng k cc tnh, thnh ph nhm ph bin trao i nhng vn mi, nhng vn cn vng mc v nghip v thng k v thng bo nhng kt qu nghin cu ca cn b trong ngnh ng dng vo thc t. Trung tm thng tin khoa hc thng k tin hnh bin son Tng lun nm 2003, Hon thnh bin son K yu v kt qu nghin cu khoa hc nm 2002. Th vin khoa hc thng k thng xuyn cp nht b sung cc loi sch, x l th mc sch tp ch phc v bn c trong v ngoi ngnh. thit thc phc v cho s nghip i mi ca ngnh trong nm 2005, hot ng khoa hc thng k cn tp trung vo mt s vn sau: 1. Nghin cu xy dng ni dung cu trc c s d liu thng k kinh t - x hi tng hp quc gia. 2. Nghin cu vn dng mt s m hnh kinh t lng trong phn tch d bo thng k. 3. Nghin cu xy dng m hnh phn tch v d bo tng trng kinh t Vit Nam. 4. Nghin cu ni dung v xc nh phm vi tnh cc ch tiu vn u t pht trin v tch lu ti sn nc ta hin nay. 5. Nghin cu tnh ton ch tiu Tng gi tr ti sn c nh ca nn kinh t da trn ngun s liu hin c ca Tng cc Thng k. 6. Nghin cu la chn ni dung thng tin thng k p ng nhu cu s dng ca cc i tng l ngi nc ngoi. 7. Nghin cu iu kin v kh nng m rng c mu a phng phc v nhu cu thng tin thng k. 8. Nghin cu phn tch tnh hnh thc hin cc quyn con ngi ca ph n v tr em Vit nam qua s liu thng k. 9. Nghin cu gii php cng ngh tin hc ho cc cuc iu tra hng thng, qu, nm v ch bo co thng k do cc Cc thng k thc hin. 10. Nghin cu h thng t chc v quy ch hot ng ca Thanh tra Thng k trong tnh hnh hin nay. 11. Nghin cu i mi cng tc qun l h s cn b ngnh Thng k. Ngoi nhng ti nu trn, nm 2005 Tng cc Thng k s trin khai nghin cu mt s ch thuc mt s thng k chuyn ngnh nh thng k xy dng c bn, thng k vn ti, Thanh tra thng k, v.v... v cc hp ng nghin cu khoa hc nhm gii quyt nhng vn bc xc, cn vng mc v phng php lun v thc tin cng tc thng k ca cc v thng k chuyn ngnh v Cc Thng k cc tnh, thnh ph. phc v tt cho cc hot ng nghin cu trin khai v ph bin thng tin, hot ng thng tin khoa hc thng k cn tp trung vo cc vn sau: Tp trung bin son v xut bn 6 s thng tin khoa hc thng k nh k v 4 s chuyn san khoa hc thng k vi nhiu ni dung a dng phong ph nhm phc v yu cu ca cn b trong v ngoi ngnh. Thng xuyn cp nht c s d liu v cc ti liu chuyn mn cing nh thng tin khoa hc thng k ca ngnh, hon chnh h thng th mc sch bo, tp ch phc v rng ri yu cu bn c. Su tm, bin dch, tng thut gii thiu cc ti liu v l lun thng k, kinh nghim t chc thu thp s liu, xy dng phng n iu tra cing nh cc phng php thng k ca cc nc trn th gii. Thng xuyn t chc cc cuc hi tho, hi ngh sinh hot khoa hc, ph bin thng tin ti Vin Khoa hc Thng k, c s tham gia ca cc V thuc Tng cc thng k v Cc Thng k cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng cing nh cc c quan, n v ngoi ngnh c lin quan nhm cng c thm l lun v thc tin cho cn b nghin cu v trin khai thc t v thng k. Th vin khoa hc thng k thng xuyn su tm cc t liu, ti liu thng k trong v ngoi nc nhm to ra mt ngun t liu phong ph phc v cn b nghin cu phc v bn c trong v ngoi ngnh. thc hin tt cc nhim v trn y trong nm 2005 cn: 1. i mi cng tc qun l khoa hc t khu xc nh k hoch n trin khai v nghim thu kt qu; 2. Thc hin nguyn tc ti chnh gn lin vi tin thc hin ti; 3. C c ch khuyn khch khen thng v x pht i vi cc ti khoa hc; 4. Tng cng hp tc quc t v khoa hc; 5. Tng cng nng lc nghin cu khoa hc( XCfD.EE|FrGHdI,JK8LMMPQSUVY&[[f\\]]F^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x`gd` $x`a$gd` $x`a$gd`.EE]]B^D^F^H^J^L^཭hgth%8h`h`5CJOJQJaJ" j<h`h`CJOJQJaJ h`h`@CJOJQJaJh`h`CJOJQJaJ h`h`@CJOJQJaJ F^H^J^L^*&P 1h:p'X. A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List8B@8 ` Body Text$a$aJ`C@` `Body Text Indent$d <<`a$@aJ$(f'`&"JE } M(5 1<>c!!"#P$%&&1'z'''!("(%(0000000000000000000000000000000000 0 00 0 0 0000 0`0M90`&"JE } M(5 1<>c!!"#P$%&&1'z'''%(@08@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 0l.EL^1XCF^L^02J^f#Td#d#d#e#Te# 77%( ::%(B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ "#&'*+/04578;<>?EFIJMNRSVW\]_ #%&)*-.236:<=@AGHLMOPS]_`cdghkrtxz{~  !$&)*./125;>?BCEFIJLMPQVWZ[abefkloprsuvyz}~  %+,/04589=>ABDEIJNOSTWX\]_`dehkox|} "$')+,2378<=@ACDHILNQRVWYZ]^abefjkoptuxy~ "#&')*./2367:;>?CDHMSTWX\]bcefkloptuyz|  %&()./2378<=?BDEHKNOSTVWZ[`acdhimnstxy}~ "#'(*+/0239:>?CHNORSWX]^bcghlmqruvyz}~  !$%)*/04578<=@AEFJKNORSWX\]`aefkpuvxy}~      ! $ % ) * - . 0 1 4 5 8 < @ A E F H J M N Q R T U W X \ ] ` a f g i j o p s t y z        # $ ' ( - . 0 1 5 6 9 : @ A D F I J L M R S V W Y Z ^ _ c d i j o p r s w x {      $ % ) * . / 3 4 7 9 = > @ A C D H I M N R S Y Z ] ^ b c e f i j m n q r v w { | ~       ! & ' ) * 0 1 5 6 9 : < = B C E F I J M O Q R U V Z [ ^ _ c d g h l m p q u v x y |       $ % ( ) - . 1 2 5 6 9 : > ? C D H I N S V W Z [ ] ^ b d f g i j l m q r v w z {   $%)*./2356:;>?CDGHKPVWZ[^_cdgmrwyz~ "#&',-/056;<?EIJLMOPRSVW[\_`cdinqruvyz "#&*-.014589;<>?ABFGLMOPUVYZ^`fgklpquvyz}~  $%()/035:;>DHIMNQRWXZ[`aehnoqrxy|}  %&+,/02367<=@ACDJKOPSTVY[\^_abefkloptux~  "'(-.4589;<AFJKOPSTWX[\^_bcghjknoqruvz{~  !%&)+/0349>BCFGLMOPTUXY\]`aefkmqrxy|} !&+/0349:<?BHKLNOTY]^abghjkmnrsxy|~ "$'(*+/13489>?ABFGKLPQSTWX[\^_deghmnsuz{~  !"'(+,./5689<=@ADEJKNPRSXY\]abghjknortwxz{~ !"%&+,./56;<>?CDGHLMPQUW[\`aefiknostxy|}  &')*/02356;<?@EFIJMNTUXY\]`acdijoprsvw{|  #$()-.1278:;ABGHKLPQSY\]abfhjkmnqruvz{~  !"$%()+,/4:;>?BCGHKQTUYZ\]_`bcghmnpquvx{}~ "#)*./126?EFIJMSUVYZ^_cgklopstxy|} #$&'*+/0349:<AGHKLOPTUX^chmnpqtuxy|} !"&'+,0156:;?@CDINSTWX[\^_abefhimnqvxy}~ $%()+,12459:<=@ADEIJNORSXY\]bcefklpquvz      ! # $ ) * - . 0 1 6 7 9 : @ A F G J K P Q S T W X \ ] _ ` c e j k m n q r u w | } !!!! ! !!!!!!!!! !!!$!%!'!(!-!.!0!1!7!8!=!>!@!A!D!E!J!K!M!N!Q!R!V!X!]!^!a!c!e!f!j!k!m!n!q!r!u!v!y!z!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """""""""#"(","-"0"1"6"7"9":">"?"A"B"D"G"I"J"P"U"Y"Z"]"^"c"d"f"g"j"k"p"q"t"z"|"}"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # #######"###%#&#)#*#/#1#5#6#;#<#>#?#D#E#H#I#L#M#Q#R#U#W#Z#[#^#_#c#d#f#g#k#l#o#p#s#t#w#x#{#|#########################################################$$$ $ $$$$$$$$$$%$&$*$+$0$1$3$4$7$8$;$<$@$A$E$F$I$J$N$P$V$W$\$]$_$`$d$e$h$i$m$n$q$r$v$x${$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % %%%%%%%%%$%%%*%+%/%0%4%5%8%9%<%=%?%@%D%F%I%J%L%M%R%S%X%Y%[%\%`%a%e%f%j%k%o%p%r%s%w%x%z%{%%%%%%%%%%%%%%!(%(%F | !tunqdf##$'''%(3333333333333333%(%(tctknxmaigt%8'X`q%(@` P$(@@8UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial9 Webdings7& r.VnTime"1 h{ &%"H%"H!24(( 3QH ?q&Y MNH HOT NG NGHIN CU KHOA HCtctktctkOh+'0 ,8 T ` lx6ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌCHtctkY MctkctkNormalMtctklM3tkMicrosoft Word 10.0@^в@A@jC%"՜.+,0 hp| ?H(A 6ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Title !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmopqrstuwxyz{|}Root Entry FC1Table4rWordDocument,fSummaryInformation(nDocumentSummaryInformation8vCompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q