ࡱ> 5@ Xbjbj22 ,XXl4?<<<<<<<P80<l Pob H H H XnZnZnZnZnZnZn$7qRs~n<6& & "66~n<< ommm6]< < Xnm6Xnm mm<<m ӇC*lrm,n,o0omtmtmPP<<<<t<mDH v Tm DV H H H ~n~nPP4mPP4NGNH THNG K QUYT TM HON THNH TON DIN K HOCH CNG TC NM 2005 TS. L Mnh Hng Tng cc trng Tng cc Thng k Ngnh Thng k trin khai thc hin k hoch cng tc nm 2005 vi nhng kt qu pht trin rt c ngh)a trong nm 2004 trn tt c cc l)nh vc: 1. Cng tc bo m v ph bin thng tin c duy tr v y mnh. Ton ngnh tp trung phc v tt cng tc xy dng k hoch, chnh sch, ch o, iu hnh ca Trung ng ng, Chnh ph, ca cc B, ngnh v cc cp y ng, chnh quyn a phng thng qua vic thc hin u n cc bo co hng thng, qu, nm, nin gim thng k v cc sn phm thng k khc. Cng tc ph bin thng tin tip tc c tng cng, m rng v phc v rng ri hn cc i tng s dng thng tin thng k trong v ngoi nc. Hnh thc ph bin thng tin c ci tin, ngoi cc n phm c pht hnh theo truyn thng, cc sn phm in t c m rng. 2. K hoch iu tra thng k c trin khai, to ngun s liu quan trng bin son cc ch tiu thng k kinh t- x hi. Cc cuc iu tra nh k c thc hin theo k hoch, tip tc c sp xp, ci tin v ni dung, phng php iu tra, gp phn quan trng vo vic cung cp thng tin hng thng, qu, nm v bin son cc sn phm thng k. Cc cuc iu tra mi c nghin cu, th im v trin khai thc hin, gp phn m rng cc l)nh vc thng k mi hoc b sung ngun s liu tnh cc ch tiu thng k tng hp. Mt s cuc iu tra t xut c thc hin phc v cc yu cu thng tin khc nhau nh: iu tra nh gi nh hng kinh t - x hi ca dch cm gia cm ti 3 tnh: H Ty, Tha Thin - Hu v Tin Giang, iu tra cng ngh thng tin v truyn thng nm 2004. 3. Cc l)nh vc cng tc php ch, phng php ch , ng dng cng ngh thng tin, nghin cu khoa hc c trin khai ng b, thc y s pht trin cng tc ca ngnh. Ngay t u nm, cc hot ng ph bin, tuyn truyn, gio dc Lut Thng k c y mnh t Trung ng ti a phng vi nhiu hnh thc phong ph, thit thc v bc u mang li nhng tc dng, hiu qu ng khch l trong hot ng thng k. Cng tc phng php ch c tp trung vo mt s trng tm trc mt nh: Nghin cu xy dng h thng ch tiu thng k quc gia, xy dng, hon thin v c Th tng Chnh ph k ban hnh danh mc cc n v hnh chnh, bng phn loi gio dc o to. Cc bng danh mc khc nh h thng ngnh kinh t quc dn, danh mc ngh nghip, bng phn loi sn phm c trin khai nghin cu ci tin, hon thin trnh Th tng Chnh ph ban hnh vo nm 2005. Thc hin Lut Thng k, bc u Tng cc thc hin chc nng thm nh mt s cuc iu tra v ch bo co ca cc B, ngnh v a phng. ng dng cng ngh thng tin trong ngnh Thng k c quan tm v t mt s kt qu ng khch l vi vic cng c t chc cng ngh thng tin trong ngnh, tng cng mt bc h tng c s thng tin, kt ni trang Web Thng k vi internet, y mnh vic tin hc ho mt s l)nh vc cng tc v xy dng mt s c s d liu quan trng. Hot ng nghin cu khoa hc bc u c nhng chuyn bin tch cc, nhiu ti nghin cu khoa hc phc v trc tip cc hot ng trng tm ca ngnh, gp phn gii quyt mt s vn v l lun v thc tin trong cng tc thng k. Cc n phm thng tin v chuyn san khoa hc nh k c pht hnh vi ni dung a dng, phong ph. Trong nm 2004, ngoi vic bin son v pht hnh cc s Thng tin Khoa hc thng k nh k v chuyn san, Tng cc pht hnh )a CD tp hp ton b cc bi vit trong cc s Thng tin Khoa hc thng k t nm 1995 n 2003. Cun Mt s thut ng thng k thng dng vi 164 thut ng c tp trung bin son dt im v pht hnh, to iu kin cho ngi s dng hiu thng nht ni dung, phng php tnh cc con s thng k. 4. Hp tc quc t tip tc c y mnh, gp phn nng cao v th ca ngnh Thng k Vit Nam trong cng ng thng k th gii v cc t chc quc t. Trong nm 2004, Tng cc duy tr v pht trin hot ng trong khun kh cc t chc quc t, tham gia cc hot ng ca ASEAN, ESCAP, Thng k Lin hp quc, Qu Tin t quc t, Ngn hng th gii; tch cc tham gia v thc hin ng tin vic trin khai chng trnh so snh quc t do ADB iu phi; duy tr tt vai tr iu phi H thng ph bin s liu chung (GDDS). Ln u tin, Thng k Vit Nam c bu lm thnh vin Ban iu hnh Vin Thng k UNESCO. Tng cc Thng k n nhiu on i biu thng k cc nc nh Trung Quc, Hn quc, Lo,... sang thm, lm vic v hc tp ti Vit Nam. Cng tc thng k nc ngoi vi nhim v trng tm l bin son s liu thng k quc t c duy tr, va phc v cho hot ng ph bin s liu ca ngnh, va p ng cc yu cu ca cc cp Lnh o ng v Nh nc. 5. T chc - cn b - o to l nhng trng tm cng tc c y mnh trong nm 2004. Thc hin Ngh nh 101 ca Chnh ph, t chc ca ngnh c sp xp li mt bc cn bn, ph hp thc t v vi quan im thc s i mi nhm mc tiu gn nh, hiu lc, hiu qu. Cng tc cn b c y mnh mt bc v i dn vo n np, ng qui ch, qui trnh, i ngi lnh o cc cp c b sung, kin ton. Cng tc thi tuyn cng chc nm 2004 c quan Tng cc v khi a phng c tin hnh cht ch theo ng quy nh ca Nh nc v quy ch ca ngnh. Vic gii quyt chnh sch cn b nh nng bc, chuyn ngch, hu tr, ngh ch , bo him x hi, qun l h s nhn chung c duy tr tt trn c s bm st nguyn tc v gii quyt c l, c tnh nhm bo m quyn li chnh ng cho cn b, cng chc trong ngnh. 6. Cng tc thanh tra gp phn nng cao cht lng thng k v m bo thc hin php lut, cc quy nh ca Nh nc v ca ngnh. Thanh tra ton ngnh thc hin vt mc k hoch thanh tra nm 2004 vi trng tm tp trung vo cng tc kim tra, thanh tra mt s nghip v thng k, gp phn nng cao tnh trung thc, khch quan, y v kp thi ca s liu thng k. Bn cnh thanh tra nghip v, cn thc hin nhiu cuc kim tra qun l u t, thc hnh tit kim chng lng ph, gp phn chn chnh cng tc qun l ti chnh, qun l u t xy dng ti cc n v. Tm li, mc d nm 2004 c nhiu kh khn, nhim v nng n p ng c yu cu v thng tin thng k ca cc cp lnh o ng v Nh nc v ca x hi ngy cng cao v s lng v cht lng. Lut Thng k c hiu lc t u nm i hi phi thc hin ng b mt khi lng to ln v cng tc phng php ch v xy dng vn bn di Lut. H thng t chc ang tip tc c cng c, hon thin, i ngi cn b cn bt cp. C s h tng, nht l h tng v cng ngh thng tin cp a phng cn hn ch. Song, cn b, cng chc ton ngnh Thng k on kt xung quanh Ban Cn s ng v  (*02:<FHPRZ\`blnvx~߻&h h 5CJOJQJ^JaJo(h 5CJOJQJ^JaJ#h hLV\5CJOJQJ^JaJ#h h 5CJOJQJ^JaJ"hKh 5CJOJQJaJo(hKhLV\5CJOJQJaJhKh 5CJOJQJaJ4\" :~b x&2.4H9bF!$ $x`a$gdB$ `x`a$gdB$d`a$gd $d`a$gd $xa$gd$a$gdؾV   " $ , . 6 8 @ B F H R T \ ^ d f l x ~    " ( ̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽̽h5ethLV\5CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJ#h hLV\5CJOJQJ^JaJ#h h 5CJOJQJ^JaJ?( 0 2 8 : @ B H J N P V X ` b l n t v ~    & * 4 6 > B H J P T \ ^ f h n p z | h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJh5eth 5CJOJQJaJL  " , . 4 6 > @ H J R T Z \ b d j l r t z |   $ & . h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY. 0 : < B D L N T V ^ ` h j t x | ~ &(04<>FHNPXZdflnvx~h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY &(,.6:@DFPRZ\bdnptv~ "&*.0оооооооооооооооооооооооооо#h5eth 5@CJOJQJaJ#h5ethLV\5@CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJK06:@BJLTV\^fhlnvx$&,068@BJLVX^`hjrtz|ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ#h5ethLV\5@CJOJQJaJ#h5eth 5@CJOJQJaJI $&,.24<>JLRV\^fhlnxz $ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX$&.068>@HJTVZ\dflpvx|~ $,.46>@FHNPZ\dfjptv|~ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX "*,46@BHJNP\^hjp~$(4ξξξξξξξξξξξξξξξξξξh5eth 5CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJK46<>FHNPXZdfnpxz~ &*46BFNPVX`blnrtxzh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5eth 5CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJL "$(*24:<@BJLRT^`fhpt|~ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJL ",.46<>BDNPVXbdjlrv&(.0:<FHNPTV\^fhprxz h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX $&02<>FHLNVX^bjlrt|~ "$(*46<>HJT h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJXTV\^dfnpvx~"$*,02:<DFLNRTZ\`bhjprxz hEI[hEI[@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJQ"$,.46:<BDJLPRXZ`bjlvx|~ "*,0268BDJNTV\ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX\^hjpr|~   $ & * , 0 2 6 8 < > F H P R \ b j l t v h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJL !!!!!!!&!(!.!0!4!6!>!@!D!F!N!P!X!Z!`!b!j!l!t!v!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" """" "("*"0"2"<">"B"F"L"N"h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYN"R"T"\"^"h"j"p"r"v"x"""""""""""""""""""""""""""""## ####"#0#:#<#D#F#N#P#X#Z#^#`#h#j#r#t#z#|############################h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY###$$ $$$$$ $"$($*$0$2$:$<$@$B$H$J$P$R$Z$\$f$h$n$p$t$v$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%"%$%,%.%4%>%H%J%P%R%Z%\%b%d%n%p%x%z%%%%%%%%%h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& &&&&& &(&,&8&:&B&D&L&N&T&V&\&^&b&d&n&p&t&x&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&оооооооооооооо#h5eth 5@CJOJQJaJ#h5ethLV\5@CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJK&&'''''' '$'&'.'0'6'8'B'D'L'N'V'X'b'd'h'j'p'r'z'|'''''''''''''''''''''''''''''(((((("($(.(0(:(<(B(D(J(L(P(ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ#h5ethLV\5@CJOJQJaJ#h5eth 5@CJOJQJaJIP(R(Z(\(d(f(j(n(v(x(~(((((((((((((((((((((((((())))))))")$),).)4)6)>)B)J)L)R)T)\)^)d)f)j)l)t)v)~))))))))))))))))))))))))) h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX))))** * **** *&*(*.*0*6*8*>*@*H*J*R*T*X*Z*d*f*l*n*v*x*|*~***************************+ +++++$+&+.+0+8+:+D+F+J+L+X+\+d+f+l+n+x+z+~+++++ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX++++++++++++++++++++++++,, ,,,,&,(,0,4,:,<,D,F,J,L,R,T,Z,\,b,d,l,n,t,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- -----$-&-*- h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJX*-,-4-6-<->-D-H-N-P-X-Z-^-`-f-h-p-r-z-|-------------------------------.. ......$.&...2.8.<.>.F.L.R.T.X.^.d.f.l.n.r.ξξξξξξξh5eth 5CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJKr.t.~........................./////$/&/,/0/4/6/>/@/F/H/R/T/X/Z/b/d/j/l/r/t/z/|////////////////////////h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5eth 5CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJL////////00 0 00000$0&0,00080:0@0D0L0N0T0X0`0b0h0j0p0r0v0x000000000000000000000000000000011 1 11111$1&1,1.14161>1@1D1F1N1R1Z1\1d1h1h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYh1p1r1x1z111111111111111111111111111122 22222&2(2.20282:2B2D2J2L2T2V2\2^2d2f2n2p2t2v2|2~2222222222222222222222222223 33h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY333 3&3*32343:3<3@3D3J3L3T3V3Z3\3b3f3n3p3t3v3z3|33333333333333333333333333333334444444 4$4&4.40484:4@4B4H4J4T4V4\4^4h4j4r4t4z4|4444444h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY4444444444444444444444555555$5&505256585<5>5D5F5L5N5V5X5`5b5j5l5t5x5~55555555555555555555555555556h5eth 5CJOJQJaJh5ethLV\5CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJL66 66666 6$6&60626<6>6D6F6L6X6^6`6j6l6r6t6z6|66666666666666666666666666667777777"7$7,7.787:7B7F7P7R7Z7^7d7f7j7l7p7r7x7z77777777777h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY7777777777777777777888888&8(8.80888:8>8@8F8H8L8P8X8Z8b8d8l8n8v8x8888888888888888888888888889999999999&9(9.9096989>9@9D9h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJYD9H9N9P9V9Z9`9b9f9h9n9z9~999999999999999999999999999999::::::: :&:(:.:0:8:::@:B:J:L:P:R:X:Z:b:d:h:j:p:r:v:x:~::::::::::::::::::h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY:::::::::::::;; ; ;;;;;";$;*;,;4;6;>;@;H;J;R;T;X;Z;`;b;j;l;v;x;|;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<<"<$<,<.<6<8<><@<H<J<R<h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJYR<T<X<\<d<f<p<t<z<|<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<========"=$=*=,=8=:=@=B=H=J=P=T=\=`=f=h=l=p=x=z=====================h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY==========> "&*,24<>DFNPZ\bdjlvx|~ČȌΌЌԌ، "(,68>@JLPRZ\bdjUh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJXLnh o Tng cc, n lc phn u hon thnh tt cc nhim v c giao. Ni b ngy cng n nh, cn b, cng chc phn khi, nhit tnh cng tc, thng tin thng k c cc cp Lnh o ng v Nh nc v cc i tng s dng khc tin dng, v th Thng k Vit Nam ngy cng c cng c trong cng ng thng k quc t v cc t chc nc ngoi. l nhng thnh tu ng ghi nhn v ng t ho qua mt nm phn u hon thnh nhim v vi tinh thn trch nhim cao ca cn b, cng chc ngnh Thng k. Phn khi trc nhng kt qu t c nm 2004, qun trit cc Ngh quyt, Ch th ca ng v s ch o ca Chnh ph, trong nm 2005 ton ngnh Thng k cn tp trung phn u hon thnh tt cc nhim v sau: 1. Thc hin cng tc bo m thng tin kinh t - x hi phc v tt s ch o, iu hnh ca Trung ng ng, Quc hi v Chnh ph, cc cp u ng v chnh quyn a phng. Chun b v thc hin tt vic cung cp thng tin phc v i hi ng cc cp. Tp trung nng cao mt bc cht lng cc sn phm thng k ch yu, hon thnh ng hn bo co chnh thc nm 2004 v pht hnh cc n phm thng k, i mi cng tc ph bin thng tin. Tip tc r sot nhm ci tin, sp xp v t chc tt cc cuc iu tra. Tng cng cng tc ch o, kim tra v gim st vic t chc cc cuc iu tra thng k cc cp. 2. Trin khai v thi hnh Lut Thng k, Ngh nh 40/2004/N - CP v cng tc xy dng vn bn php lut trong l)nh vc thng k. y mnh hot ng ph bin v thi hnh Lut thng k vi trng tm tp trung trin khai thc hin Ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong l)nh vc thng k, tng cng hn na vai tr qun l nh nc trong l)nh vc thng k. 3. Tng cng cng tc phng php ch - Hon thin H thng ch tiu thng k quc gia trnh Th tng Chnh ph ban hnh. Sau khi H thng ch tiu thng k quc gia c ban hnh, khn trng nghin cu khi nim, ni dung, phng php tnh, ngun s liu, hnh thc thu thp v phn cng thu thp s liu a h thng ch tiu thng k quc gia vo thc hin. - Trn c s H thng ch tiu thng k quc gia, tp trung trin khai vic xy dng cc ch bo co thng k p dng cho cc B, ngnh. Ch o dt im vic xy dng H thng ngnh kinh t quc dn v Danh mc sn phm. - Nghin cu sa i, hon thin ch bo co v iu tra ca cc chuyn ngnh; - Nghin cu xy dng Qui ch v thm nh ch bo co thng k v phng n iu tra thng k; - Xy dng Chng trnh iu tra thng k quc gia giai on 2006 - 2010 v Chng trnh iu tra thng k quc gia nm 2006. 4. Bm st kt lun ti Hi ngh cng ngh thng tin nm 2004, y mnh mt bc ng dng v pht trin cng ngh thng tin trn cc l)nh vc cng tc trong ton ngnh. Tng cng ng dng cng ngh thng tin vo pht trin cc phn mm chuyn dng phc v tng hp bo co v x l iu tra thng k ca cc chuyn ngnh, trong quan tm thch ng n cc chuyn ngnh cn chm pht trin trong vn ny; ng thi coi trng ng dng tin hc trong cng tc t chc cn b, qun l iu hnh, vn phng, ti chnh, k ton. u tin tp trung ngun lc thch ng trang b c s h tng v o to v cng ngh thng tin cho cc c quan thng k a phng. Phi hp vi Ban ch o n 112 ca Chnh ph v cc ngnh hu quan hon thnh d n xy dng Trung tm tch hp d liu thuc Tng cc Thng k. Tip tc pht trin, hon thin, cp nht, m rng cc dch v v cc hnh thc mi v ph bin thng tin trn trang WEB Thng k. y mnh vic xy dng c s d liu phc v c hiu qu cng tc bin son v ph bin thng tin thng k. Tip tc cp nht v vn hnh c s d liu doanh nghip. Tng cng xy dng cc c s d liu, trong , ch trng pht trin cc c s d liu vi m ca cc cuc iu tra. T chc cc lp o to v tin hc ng dng cho cn b thng k, tin hc nng cao cho cn b nng ct v cng ngh thng tin ca cc n v. 5. y mnh cng tc qun l v nghin cu khoa hc trong ton ngnh. Trin khai mnh m v c hiu qu n i mi hot ng khoa hc thng k, a hot ng khoa hc thng k tp trung hn na vo phc v nhim v chnh tr ca ngnh. i mi qui trnh qun l khoa hc theo tinh thn ca Lut Khoa hc v Cng ngh. 6. M rng hp tc quc t v thng k nc ngoi. Tng cng hp tc quc t trong l)nh vc thng k; ng thi tranh th tt nht s gip v ti chnh, k thut v kinh nghim ca cc t chc quc t nhm tng cng nng lc ngnh Thng k v nng cao cht lng s liu thng k. Thc hin tt vic cung cp s liu cho cc t chc quc t nh: c quan Thng k LHQ, ESCAP, UNDP, FAO, UNICEF, WB, IMF, ADB,... Lm tt vai tr c quan iu phi trong H thng ph bin d liu chung (GDDS) ca IMF. Tip tc m rng kt hp hnh thc hp tc song phng v a phng. iu phi v qun l c hiu qu cc d n do cc t chc quc t ti tr. y mnh mt bc cng tc thng k nc ngoi nhm p ng tt hn na nhu cu v thng tin thng k quc t ca cc cp lnh o ng v Nh nc cing nh cc t chc, c nhn trong nc. 7. Phn u hon thnh vic bin son Lch s Thng k Vit Nam, kp thi phc v k nim 60 nm thnh lp ngnh. 8. Lm tt cng tc t chc, cn b, o to. Nhim v trng tm ca cng tc t chc, cn b trong nm 2005 l y mnh mt bc ci cch hnh chnh trong l)nh vc thng k theo chng trnh ci cch hnh chnh ca Chnh ph. Gn ci cch hnh chnh vi vic tip tc xy dng v thc hin cc quy ch lm vic, xy dng chc danh cn b, nng cao cht lng i ngi cn b, cng chc thng k cc cp c th p ng yu cu nhim v ca ngnh trong giai on hin nay. 9. Qun l tt ti chnh v u t xy dng. Thc hnh tit kim, chng lng ph l nhim v quan trng ca ton ngnh cn c qun trit tng n v v ti tng cn b, cng chc, vin chc. 10. Cng tc thanh tra cn c y mnh ton din trn cc mt thanh tra nghip v, thanh tra thc hnh tit kim, chng lng ph v cc nhim v thanh tra khc. Nm 2005, cn b cng chc ngnh Thng k quyt tm phn u hon thnh tt nhim v chnh tr c giao, lp thnh tch cho mng i hi ng ton quc ln th X, cho mng i hi thi ua ton quc ln th VII, k nim 60 nm Cch mng Thng 8 v Quc khnh 2/9, ba mi nm ngy Gii phng Min Nam thng nht t nc v cc ngy l ln khc ca dn tc, hng ti k nim 60 nm thnh lp ngnh Thng k( Trang PAGE 4 - Thng tin Khoa hc Thng k s 1/2005 jltv|~ƍȍЍҍڍ܍ "*,46>@HJNPZ\dfnpz|ĎȎ̎ΎҎԎގh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY $&,.46<>DFNPVX`blnxz~ďʏ̏Џԏ܏ޏ&(24:<BDJLTооооооо"h5ethLV\56CJOJQJaJ"h5eth 56CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJKTV\jrt~ƐȐ̐ΐԐ֐ܐސ"$.0:<@BHJPR\^fhnpxz‘ʑ;;h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJ"h5eth 56CJOJQJaJ"h5ethLV\56CJOJQJaJKʑ̑ԑܑ֑ޑ "$,.24:<@BHJPT\^fhnpz|ƒȒΒВԒ֒ޒ "&(,.68@BHJRT\^h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY^dfprxzȓʓғԓړܓ (*.068>@BJLVX`bhjprxz”ĔȔʔҔԔޔ%h5ethLV\B*CJOJQJaJphh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJRޔ &(.2:<BDHJRT\^dfnrxz•ƕΕЕڕܕ "(*248:BDJLTV^`fhh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYhrtxz|~–Ė̖Ζؖږޖ $&,.46>@FHNPXZbdnpxz—ė̗Ηҗԗڗܗ h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY$&02<>FHPRZ\dfnptv~˜ĘΘИԘؘ $&.0:<DFLNXZ^hpr|~™ęh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYęΙЙԙ֙"$*,68BDJLRT\`fhnptvšȚʚҚ֚ޚ "*.:<DFNR\^bdlpxzh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY›ƛțЛқ֛؛ޛ &(.08:BJRTXZ^`dfprxzȜʜҜԜܜޜ h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY "&(,.68>@FHLPZ^dflntv~ĝȝʝҝԝڝܝ"$*,26>@JLRTXZ`bhjnpxzh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJYF tp"4иXԾ־ؾܾPRTVX$a$gdY<$a$gdLV\gdLV\ x`gdBdx`gdB $x`a$gdBƞȞΞО؞ڞ ",.248:FHLNVX^`jlptx~ŸƟȟПҟ؟ڟ $& h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJL&.068BDHJRTZ\bpv|~ĠƠРҠؠڠ"$(*24>@HJRT^`fhprxzh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJL¡ʡ̡֡ءޡ "$.068@BHJVX`bjlprz|¢ĢȢʢТҢآڢ$&.068>@h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY@LNXZ`bjltv£̣Σԣ֣ޣ $&*.68<>FHPTZ\fjpr|¤ȤʤԤ֤ޤh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY "(*.08:BDNPVX^`fhlnvx¥ĥʥ̥ҥԥإڥޥ $&.08:DFJLPRXZbdnph5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYpvx¦ĦȦ̦Ԧ֦ܦަ "&(028:BDHJNPVX`bjlrtxzȧʧΧҧاڧ h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY $&*,02:<BDLNTV^`hjnpvx¨Į̃ΨҨԨڨܨ &(24:<DFLNRTXZ^`hlvx|h5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJY©ĩ̩Ωҩԩةک &(.068<>DFLNTV^`fhnptvªʪ̪ҪԪتڪh5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY "(.08:BDJLTVZ\`bnpvx«ī̫Ϋҫԫثګޫ "*,24>@DHNPXZ h5eth @CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJLZbdlntv¬ĬάЬԬ֬"$,.24<>DFNPXZbdjltv~ͼ hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJJ­ȭʭҭԭحڭޭ &(.08:>@JLTV\^hjnrz|®ƮȮήЮڮޮ "$,.68< hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJX<>FHPR\^fhnpz|¯ʯ̯֯دܯ&(.068<>FHPRVX^bfhpr|~°ưʰа԰ڰ hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJXڰ (*46:<FHNPXZ^`hjtxƱȱбұڱܱ (*248:BDHJNPXZ`bhjn hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJXnptvz|ƲȲβвزڲ$&,.46<>DFLNTVZ\fhnpz|ijƳʳ̳ҳԳܳ޳ hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJX $&.4:BDJLTV`bjltv~ƴȴдҴִشܴ޴ $&,.68>@DFNRh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJ hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJLRXZ^bhjpt~µƵ̵εҵԵ޵ "$,.68BDNPXZ`blnrt|~ƶȶҶԶڶ޶h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY (*028:BDHJRT\^dflntv|~ȷʷзҷڷܷ&(,.028:@BFHLNTV\^dflntvh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJYĸƸ̸ָ޸&*24<>FHPT^`hjprvxĹƹιйعڹ h5ethLV\CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJY "&*24<@HJRX`hjpr|~ƺȺκкֺغ (*24<@JLTV\^bdjlvx|~ hZ "h @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJh5eth CJOJQJaJh5ethLV\CJOJQJaJLȻʻһԻ޻ ",.46@BFHRTZ\dfnrxzƼȼмҼؼڼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ hZ "hLV\@CJOJQJaJ hZ "h @CJOJQJaJJ $&.068>@FJNPX`fhprz|½ȽʽҽԽܽ޽"$(*02:<@BHJRTZ\bdjnxz h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJXʾ̾оҾԾ־ؾھܾʸrbrPrbChZ "0J56CJaJ#hZ "0J56CJaJmHnHuh3NLhZ "0J56CJaJ'jh3NLhZ "0J56CJUaJh3NLhZ "56CJaJ hZ "5jhZ "5UmHnHuh%8hLV\CJOJQJaJ#h5ethLV\5@CJOJQJaJ& j<h5ethLV\@CJOJQJaJ h5ethLV\@CJOJQJaJ h5eth @CJOJQJaJ:LNPRVXh%8hZ "6CJaJhZ " hZ "0Jh3NLhZ "0J56CJaJh3NLhZ "0J6CJaJ*&P 1h:pEI[. A!"#$%H@H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List8 @8 LV\Footer !aJ.)@. LV\ Page Number`C@` LV\Body Text Indent$d <<`a$@aJ4@"4 Y<Header !4.IZ}l 1 <]H !!##$W$$8%*+//h1,22j4k4l4n444440000000000000@0000000 000 0 0 0 0(0(0H00800000@0@0@0@00l 1 4M900H'M90M90.ntM90R<>>>A( . 0$4T\ N"#%&P()+*-r./h13467D9:R<=jTʑ^ޔhę&@p Z<ڰnR X"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE`abcdefghijlmnopqrstuvwxyz{|}~FX kV!A!@ @ ( HB C D0( B S ?Auج-٬-ڬ,N۬t0ܬ P,ݬo#ެ|#߬#nn77V/V/4qq::Y/Y/4B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionV*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ #$()-.0167;<?@CMOPTUYZ^_bcijnorsxy{}  !$%'(+,016;?@CDGHJKNOSUYZ_`bcfglmqrtuxy}~  $%)*-.12569:=>BCHJMORTXY]^cdfgijmnqrvw|}  #$'(,-27;<?@DFKLOPRSWX\]abfgklrsxz}~  !%&*+./3467;<@AEFJKMNSUYZ]^bcfgjloptuwx{ %&)+./3467<=ABFGKMPQUVXY]^abfgjkpqstwx|}  #$'(-.2358:;>?BCGHKLOPSTWZ^`bcfhlmruxy{| #$'(,-2378<=?AEFIJLMQRWX\]`adejlpqstwx{}  !%&)*/0348:>?BCGHMNPQVW[\`afgilpqtu{|      # $ ' ( * / 3 4 8 9 < = @ A D E G H L M R T X Y ] ^ b c g h k l o p s u x y } ~      $ % * + . 3 7 8 ; < ? F J K O P T U Z [ ] _ c d g h l m p q s t x y } ~      ! " % & ( ) , - 0 1 5 6 ; < > ? B C G H L M O Q S T X Y ] ^ b c h m r s x z ~         # $ ( ) . 1 5 6 : ; A B E F J K N O S T W X Z [ ` a g h l m q r u w | }      ! # & ' ) * . / 4 9 ; < B G K L O P T U W X \ ] a b f g j k n t v w { }   !$%()-.3478:;@EIJMNSTVWYZ]cfmqruvxy~ !"&'*/1278:?BCFGKLNOSTWX\]`aegjkoptuxy{| !"%&()-.2357;<?@CDHIMNQY^`efhimnqrvx{|  $%)*,-2367;<>?CDIKORUVYZ^`efhimrvwz{~ "#%&)*-.126<@ADEJKMNRSXY\]bcefkloprswx|} #&)*,/23679:?@EFIJNORSWX[\`afgjquvz{  "&'*,014589;<@ADEIJMNRSUVXY\]`acdgimru{ !"%&*+./2378:;>?BCFGLNRSWX]^cdhilmopstxy|~  !$%*+./459:=>ABDFJKOPUV[`dehinorsuvyz~ "#&,/0569:=>CDGHLMPQUVY[`adehiklrsuv{|~  #$&(,-1267;<ABFGJLOPTUYZ_`dehimnpqtuz|  !%&(),-124589;<?@DEIJMNPQSTYZ\]abgimnstvwyz~   $%)*,.238:=>ABEFHILMPQTVXY[\^_ceijlmoptuwx|} "#'(-.1256;<>?CDHJMNPQUVZ[]^bdghjlpquvz{ $%'(-.2378=>@AEFHIKLOPRSWX\]bdfgijopuvyz~ !"%&*+.59:?@CDHINPSTWX[\`acdfgjknorsxy|~  !$%(*./3478=>BCGIMNQRTUZ[^`cdghjkoprsxy~ !%&+,014589<=BCGHKQSTXY]^abdeijoprtwx{|      ! " % & * + / 0 3 4 9 : < ? B C F K P Q U V X Y \ ] a b f g l m o q u v z !!!! ! !!!!!!!!!#!$!(!)!-!.!2!3!7!8!:!;!?!C!G!H!L!M!R!S!X!Y!]!^!a!b!g!h!j!l!p!q!v!w!z!{!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""" " """""""!"""%"*"."0"3"4"7"8":";"@"A"D"E"I"J"O"P"R"S"W"X"["\"`"e"i"k"o"p"v"w"}"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # #########!#%#)#*#,#-#/#0#2#3#8#9#<#=#A#B#G#H#J#K#O#P#S#U#X#Y#^#_#d#e#i#j#n#o#r#s#w#x#{#|#############################################################$$ $$$$$$$$$ $%$&$)$*$,$-$0$1$4$5$7$8$<$=$@$A$D$E$H$I$O$P$U$Y$_$`$c$d$g$h$l$q$t$u$w$x$|$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% % %%%%%%%!%"%$%%%)%*%-%.%1%;%>%?%B%C%F%G%K%L%O%P%S%T%X%Y%]%^%b%c%h%m%p%w%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%j4l4t4~444444gkF M S m;R i>AVG #$$$I''''f(((T)U))))**++m-q----.8.:.00l44433333333333333333333333333333l444l444tctknxmai Z "%8Y<EI[LV\5etBqK.Il444+2@" 4PPPPPPPPPPP P$P&P(P*P,P.P0P6P:P<PUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9 Webdings9& r.VnArial7& r.VnTime"1 h{ & ,_,_!24R4R4 3QH ?q-Ngnh Thng k quyt tm hon thnh ton dintctknxmaiOh+'0 $0 L X dpx.Ngnh Thng k quyt tm hon thnh ton din 1gntctk ThctkctkNormalhnxmaih9maMicrosoft Word 10.0@e@U=A@$eC,՜.+,0 hp|  _R4A .Ngnh Thng k quyt tm hon thnh ton din Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F-C1TabletWordDocument,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q