ࡱ> ih F\pnthhai Ba==h;,8X@"1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.VnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_->_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-0.0        + ) , * )< 8   < ( "8 "8    8 8 (  8  8 )< )< # # "< `j~Sheet1 ;T ZZTr Vinh Sc Trng Bc Liu C Mau ng bng sng Cu Long Tin Giang C s=C cu s c s trong tng ngnh kinh t phn theo a phngS c sLong An U Hot ng lm thu cng & CN khai thc m CN ch bin'CN SX v phn phi in, nc, kh t& Xy dng1TN, SC xe c ng c, dng c nhn v gia nhKhch sn, nh hngVn ti, kho biTi chnh tn dngKhoa hc v cng nghDV lin quan n KDGio dc v o to Y t v hot ng cu tr x hiVn ho v th thaoPhc v c nhn v cng ngKhcPhn theo ngnh kinh t cp 1ng bng sng Hng ng Bc Bc Giang Ty Bc Bc Trung B Duyn hi Nam Trung BTy Nguyn ng Nam B Ton quc H Ni Hi Phng < V)nh Phc H Ty Bc Ninh Hi Dng Hng Yn H Nam Nam nh Thi Bnh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Lo Cai Bc Kn Lng Sn Tuyn Quang Yn Bi Thi Nguyn Ph Th Qung Ninh Lai Chu Sn La Ha Bnh < Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr TT - Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai c Lc Lm ng TP H Ch Minh Ninh Thun Bnh Phc Ty Ninh < Bnh Dng ng Nai Bnh Thun B Ra-Ving Tu ng Thp An Giang V)nh Long Bn Tre Kin Giang Cn Th b 4 { d #.@:FhR `6l{ cc" F L{Eͦ dMbP?_*+%h&C&P&?'?(?)p= ף?M\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "d/XXQ?)\(?U} } } } @} Lh@h@h@ hdhh@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ &(!!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!!!!!!!!!!!!!!!($$%%%%%%%%%%%%%%% "' ( )$))))))))))))))) ')           # *,,,,,,,,,,,,,,,, #lY@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@ l@=@ʰ@@@@@@@*$@@T@,@@@0@ $l Pv@ E@ m@+ T@ `|@ `y@ ``@ n@+ @ y@ pu@ |@ y@+ %l n@ @k@ e@ @e@ U@ `o@ t@ w@ @+ h@ e@ g@ r@ q@+ &l a@ ;@ i@+ b@ _@ W@ `b@ M@+ @\@ J@ T@ N@ U@ `@0@ 'l }@ M@ ؍@ @ h@ s@ o@ w@ `h@+ `k@ V@ k@ ^@ f@ 0{@ (l  c@ A@ o@ @Q@ c@ ]@ X@ f@ [@+ T@ `@ a@ I@ @S@+ )l p@ `c@ @x@ .@ V@ m@ e@ p@ q@+ c@ 0w@ @e@ Z@ @d@+ *l d@ 6@ n@+ H@ `@ T@ m@ 3@+ @[@ Y@ `@ 4@ _@ @ +l `c@ @U@ ps@ @Q@ @l@ V@ @T@ g@ *@+ E@ >@ @[@ E@ @V@ ,l q@ :@ pz@ ? y@ h@ ^@ f@ 0y@+ @a@ T@ b@ _@ `a@ 0{@ -l r@ =@ @ g@ @ f@ @[@ g@ r@+ ]@ T@ `@ V@ @]@ 0@ .l `m@ ? @}@ `a@ w@ a@ Z@ q@ @+ \@ `g@ @c@ I@ @X@ l@@8@O@@p@ @@H@*h@@@z@Px@@ȗ@ /l @@ B@ E@+ ? A@ ;@ 5@ @X@+ :@+ @ 8@ 8@+ 0l ? F@ 1@++ =@ >@ E@++ &@ @ $@ &@ ,@+ 1l D@ 2@ B@+ @ ? C@ 4@ M@+ W@ V@ (@ 7@ @@+ 2l 8@ 0@ 3@ .@ @ :@ ?@ 8@++ $@ @ 1@ ,@+ 3l @R@ J@ H@ .@ 0@ U@ T@ @^@ F@+ C@ @ @@ C@ B@ 4l P@ D@ @Q@+ g@ R@ G@ @P@ 3@+ 7@ ,@ <@ :@ N@ 0@ 5l L@ 1@ ?+ L@ >@ S@ S@+ =@ 3@ 8@ 2@ E@+ 6l Z@ @X@ \@+ 4@ \@ X@ W@ g@+ @[@ @Q@ a@ A@ K@+ 7l @e@ Q@ n@ ?@ r@ ? @U@ l@ F@+ _@ V@ P@ J@ V@+ l a@ >@ e@+ *@ _@ Y@ o@ k@+ G@ K@ L@ C@ H@+ 8l b@ `@ Q@+ 2@ i@ e@ a@ @+ T@ q@ A@ @Z@ [@ `@ l@b@S@@c@7@O@?@Y@Pp@r@+Q@B@P@Q@R@*Dbl:.DN.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@ 9l B@ ,@ K@+ 0@ @@ 0@ D@ r@+ 6@ 3@ 7@ A@ 1@+ !:l! H@ 2@ ?@ 7@ .@ N@ >@ [@++ 2@ 1@ :@ 2@ @@+ ";l" N@ F@ P@+ ?@ M@ K@ @\@ @+ >@ 3@ 3@ 7@+ #l#@ @@@@ @`@ȕ@i@*0@А@{@@`@@%@ $<l$ {@ D@ p@+ 0{@ x@ k@ v@++ k@ v@ @]@ \@ @k@ %=l% r@ @ o@+ >@ n@ `b@ u@ E@+ pv@ r@ \@ \@ h@ @%@ &>l& b@ H@ ``@ @ k@ `b@ @P@ @l@++ P@ ? I@ W@ @S@+ '?l' a@ q@ j@+ r@ @Y@ U@ n@ O@+ O@ N@ B@ B@ T@+ (@l( T@ S@ @S@+ `d@ V@ P@ @V@++ A@ K@ @ `@ ]@+ )Al) ? b@ `d@+ W@ h@ d@ @`@ @Y@+ Y@ q@ @Z@ p@ @q@+ * l*@@@^@@@؊@x@{@*P@8@@H@(@`@ +Bl+ [@ $@ H@+ 3@ a@ d@ 1@ c@+ @Z@ ؅@ V@ k@ d@+ ,Cl, a@ K@ c@+ =@ @a@ c@ Y@++ S@ G@ @g@ g@ e@+ -Dl- @f@ X@ f@ ^@ i@ h@ e@ R@++ @S@ w@ p@ `p@ `l@+ .El. h@ pp@ k@+ &@ i@ g@ @\@ g@+ W@ @^@ p@ w@ p@+ /Fl/ @X@ d@ @U@+ *@ V@ ? l@ 0@+ ?@ <@ `@ g@ [@ 0Gl0 \@ I@ ?+ 8@ ? Z@ c@ V@+ a@ @y@ f@ g@ `d@ `@ 1!l10{@P@p@@S@f@P@v@y@ u@*Ȁ@@{@@X@* 2Hl2 @@ 0@ ;@+ @ B@ @@ :@ *@+ 8@ ? :@ P@ ?+ 3Il3 Y@ .@ Q@+ >@ @^@ X@ Z@ @@+ X@ e@ U@ l@ `b@+ 4Jl4 e@ 0@ V@ @S@ @`@ m@ _@ d@ h@+ `@ h@ d@ p@ 0p@+ 5Kl5 `@ 4@ T@+ 3@ c@ @[@ \@ @Y@+ q@ n@ `d@ v@ d@+ 6"l6@~@ȋ@P@8@@@؎@@*Y@B@b@4@:@֥@* 7Ll7 @ c@ {@ {@ Q@ 8@ @ h@ t@+ x@ $@ @ @ 0@+ 8Ml8 T@ \@ K@+ 8@ @W@ ^@ D@ 0@+ C@ |@ T@ ]@ a@+ 9Nl9 @R@ >@+ 1@ W@ [@ A@ @@+ N@ ,@ \@ \@ c@+ :Ol: `@ @ T@ @ S@ b@ h@ V@++ V@ K@ `j@ m@ k@+ ;Pl; @Y@ @ F@ @ :@ W@ ? @T@ @+ 8@ 6@ X@ @^@ `@+ <Ql< q@ S@ @\@ `a@ ? t@ v@ p@ Ps@+ d@ x@ }@ {@ w@+ =Rl= ]@ @P@ @P@ `b@ ? @b@ b@ \@ :@+ @R@ @ c@ ]@ @f@+ >Sl> `@ Q@ M@ @Q@ @p@ `b@ b@ d@ @X@+Y@ v@ f@ g@ e@ l@+ ?l?@h@ܒ@,@8@L@ @d@~@*@Џ@d@@֠@`@D@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@ @ l@ @c@ *@ ]@ @ W@ d@ j@ c@ @+ @]@ V@ e@ @d@ d@+ ATlA @l@ $@ f@ h@ =@ `l@ v@ l@++ @T@ `@ `v@ pr@ pp@+ BUlB @ a@ @l@ y@ B@ r@ x@ g@ Ȃ@+ o@ p@ p@ u@ `u@+ ClC `@ @ P@ ؏@ ,@ c@ @e@ ``@ S@+ ^@ 1@ c@ Pr@ `@+ DVlD c@ *@ S@ @ B@ c@ m@ Pv@++ d@ V@ j@ q@ f@+ EWlE ]@ `@ U@ [@ @\@ _@ ]@ @S@ 7@+ P@ @ k@ e@ ^@+ FXlF f@ 1@ ? ؏@ 7@ h@ s@ U@ @d@+ q@ O@ t@ s@ `k@ 0{@ GYlG g@ @ T@ @S@ =@ @h@ @ x@ m@+ r@ k@ p@ p@ i@ k@ HlH Y@ @S@ R@ |@ S@ @Y@ `b@ `@ @+ K@ @ [@ @[@ ?+ IlI `c@ @ Q@ K@ B@ `@ u@ Pu@ $@+ S@ T@ `@ c@ c@+ JlJ b@ r@ @V@ @Q@ @[@ a@ m@ 0t@ @+ D@ ? @]@ `@ ^@+ KlK Z@ ? C@ ? .@ \@ d@ i@ O@+ m@ @ ]@ d@ @`@+~~~~~~~~~~~>@7 Oh+'0HPhx Nguyen Thai Huynxmai TMicrosoft Excel@:<@Slz@Ik՜.+,0 PXx Cuc Thong ke Binh ThuanA Sheet1Sheet1!Print_Titles Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_abcdefgRoot Entry F@tWorkbookbSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8`