ࡱ> po F\pnthhai Ba==h;,8X@"1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.VnTime1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #\ ###\ ###        + ) , *  ( (    ( 8 8 < "8 8@ 8@ )< 8 )< * * ( ( ( ( ) + * ( ( <@ 8 )<@ )< <@ 8@ 8@ "8 %< `XSheet1 ;`i e^Ngnh khc Thng nghip; sa cha xe c ng c, m t, xe my, & <Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t, xe my, & T l (%)Hot ng dch v khc Hot ng thu dn vt thi, ci thin iu kin v sinh cng cng ... Hot ng phc v c nhn v cng ng Hot ng vn ho th thao Hot ng vn ha th thao Y t v hot ng cu tr x hi Y t v hot ng cu tr x hi Gio dc v o to Gio dc v o to Cc hot ng kinh doanh khc Cc hot ng lin quan n my tnh Cho thu my mc thit b, dng c nhn v gia nh Cc hot ng lin quan n bt ng sn Cc hot ng lin quan n kinh doanh ti sn v dch v & .. Hot ng khoa hc v cng ngh < Hot ng khoa hc v cng ngh Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh tin t Bo him v tr cp hu tr (tr bo m x hi bt buc) Trung gian ti chnh (tr bo him v tr cp hu tr) Ti chnh, tn dng Bu chnh v vin thng Cc hot ng ph tr cho vn ti; Kinh doanh du lch l hnh, ... Vn ti hng khng Vn ti ng thu (bao gm c vn chuyn khch du lch) Vn ti ng b, ng ng Vn ti, kho bi v thng tin lin lc Dch v khch sn, nh hng Khch sn v nh hng Bn l (tr xe c ng c, m t, xe my); sa cha dng... Bn bun v i l (tr xe c ng c v m t, xe my) Xy dng Xy dng < Khai thc, lc v phn phi nc Sn xut v phn phi in, kh t, hi nc, nc nng Sn xut v phn phi in, kh t v nc Ti ch Sn xut ging, t, bn, gh; sn xut cc sn phm khc Sn xut phng tin vn ti khc Sn xut xe c ng c, r moc Sn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc... Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng Sn xut my mc v thit b in Sn xut thit b vn phng v my tnh Sn xut my mc thit b Sn xut cc sn phm t kim loi (tr my mc thit b) Sn xut kim loi Sn xut cc sn phm t cao su v plastic ;Sn xut thu tinh, cc sn phm t thu tinh, gm s, VLXDSn xut ho cht v cc sn phm ho cht < Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch v nhin liu ht nhn Xut bn, in, sao bn ghi cc loi Sn xut giy v sn phm t giy Ch bin g v sn xut SP t g, tre, na (tr ging, t, bn,..) Sn xut, s ch da, sn xut vali, ti xch, yn m v giy dp May trang phc, thuc v nhum da lng th Dt Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo Sn xut thc phm v ung Cng nghip ch bin Khai thc v khai thc m khc Khai thc qung kim loi Khai thc qung Uranium v qung Thorium Khai thc du th, kh t nhin v cc hot ng Khai thc than cng, than non, than bn Cng nghip khai thc m TNG S <! MS c sn sn xut kinh doanh c th phn theo tnh trng ng k, theo ngnh(Kt qu iu tra mu)C sM ngnhTng s c s C s c ng kC s khng phi ng kC s cha ng kS lngC D E F G H I J K L N O P T 0b/ $U4 CR\bp#\ccN F ^i dMbP?_*+%h&C&P&?'?((\?)333333?M\\NTNHUONG\HP LaserJet 54C odXXLetterDINU"4" "dXX(\?(\?U} `6} } } } } } } ^ h@ h@ h@  h h h h2 h@ h@ h@ h@ h@ h2 h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ h@ F G  H: 3I 5J 7K 8" 7L 9# 7M 8 :46 $N $$ $N $$ $N $!%;&&&&&&&& (E/0jS0XD A1J@10A1x@1 0RA1@@ ,D (O0@0@1@10@1@1 0P@1@ -C'$@) {@)T@*@*)@d@**@* )g@*@ -B '&@)?)* * )* * )?*Y@ -A~ '(@ .] )* * )* * .]~ * -@ '*@)@V@)@*u@ * )@*u@ * )T@*7@ -? ',@)@)X@* ~@ * )@*<@ * ),@*ؒ@ ,> (P 0ЀA0b@1@ 1 08DA1^@ 1 0 A1@ -='.@)&@)@*ؠ@*)$@*@* )@*@ -<'0@)@@)&@*ܪ@*)@*@* ),@*E@ -;'1@)T@)@*P@*)@*W@* )@*@ -:'2@)@)d@*@=@*)@*@* )B@*U@ -9'3@)@)p@* J@*)t@*@* )@*Z@ -8'4@)@)@*v@*)j@*@* )@*@ -7'5@)І@)k@*@*)`o@*ܪ@* )0p@*@ -6'6@)D@)(@*@*)Z@*@* )h@*@ -5'7@)1@)&@*G@*)?*`@* )@*@ -4'8@)@)p@*D@*)]@*@* )q@*@ -2'9@)P@)@*@*)@Y@*@* )q@*"@ -3':@)~@)е@*@*) @*T@* )'@*z@ -1';@)P@)x@*@M@*)P@*@* )k@*@ -0'<@)@)@*n@*)@* @* )@*@ -/'=@){@)r@*m@*)M@*ܔ@* )U@*3@ -.'>@)?)?*Y@* .]~ ** .]~ * --'?@)pp@)@a@*@*)O@*@* )O@*j@ -,'@@)P@)I@*@*)@*r@* ),@*@ Dl,,,vx txppppxppppppppppppppp|p h@! h@" h@# h@$ h@% h2& h@' h@( h2) h@* h2+ h@, h@- h@. h2/ h@0 h21 h@2 h@3 h@4 h@5 h@6 h27 h@8 h@9 h@: h2; h@< h2= h@> h@? h@ -+ '@@)<@)(@*@ * )?*Pv@ * ).@*@ !-*!'A@)@)@*@!*!)W@*@!*! )n@*Z@ "-)"'A@)t@)@*г@"*")e@*@"*" )y@* @ #-(#'B@)`@)@*@#*#)@*@#*# )@*@ $-'$'B@)p@)`@*£@$*$)I@*@$*$ )pu@*y@ %,& %(Q%0@t@0@Z@1R@%1%0Y@1@%1% 0@]@16@ &-%&'D@)V@)4@*¡@&*&)$@*@&*& )M@*@ '-$''D@)m@)@U@*$@'*')W@*t@'*' )M@*9@ (,# ((R(0@0(@1@(1(0,@1ϲ@(1( 0l@1@ )-")'F@)@)(@*@)*)),@*ϲ@)*) )l@*@ *, *(S*0>z&0PA1@*1*0@1p@*1* 0EA1@ +-+'I@)[@)@*@+*+)U@*H@+*+ )@*@ ,-!,'I@) @)@*@,*,)@*@@,*, )X@*"@ -- -'J@)~!)$A*j@-*-)@*@-*- )pA*@ ., .(T.0A0@1ʬ@.1.0@1ʤ@.1. 0@1@ /-/'K@)A)@*ʬ@/*/)@*ʤ@/*/ )@*@ 0, 0(U00 @0@1@0100@1@010 0`@1@ 1-1'N@)r@)@@*@1*1)@*@1*1 )u@*A@ 2-2'N@)@)@*خ@2*2)@*@2*2 )6@*T@ 3-3'O@)G@)(@*b@3*3)<@*Ƿ@3*3 )@*`@ 4-4'O@)h@)o@*@4*4)h@*@4*4 )S@*8@ 5-5'P@)@)X@*@5*5)]@*@5*5 )`l@*@ 6, 6(V60$@0 k@1j@6160@~@1M@616 0t@1@ 7-7'@P@)@) e@*@7*7){@*@7*7 )r@*©@ 8-8'P@)*@)@*@8*8)@*@8*8 )?*@ 9-9'P@)@Y@)E@*>@9*9)?@*@9*9 )<@*@ :, :(W:0?0?1Y@:1:01:1: 01 ;-;'Q@)?)?*Y@;*;)*;*; )* <, <(X<0@0_@1j@<1<0@1@<1< 0@1X@ =-='Q@)@)@*9@=*=)@*t@=*= )Z@*@ >->'R@)@)@*@>*>)H@*D@>*> )0@*@ ?-?'@R@)y@)@q@*@?*?)D@*@?*? )X@*(@ Dlpppppxppxpxpppxpxpppppxpppxpxpp@ h@A h2B h@C h2D h@E h2F h@G h2H h@I h@J h2K h@L h@M h@N h@O h@P h@Q h@R h@S h@T h@U h@V h@W h@X h@Y h@Z h@[ h@\ h@] h@ @- @'R@)@)@*ù@@*@)X@*X@@*@ )@*l@ A, A(YA0@0~@1A@A1A0 {@1d@A1A 0 }@12@ B- B'T@)@)~@*A@B*B) {@*d@B*B ) }@*2@ C, C(ZC0ú@0H@1%@C1C0@1Ћ@C1C 0d@1ĝ@ D- D'@U@)ú@)H@*%@D*D)@*Ћ@D*D )d@*ĝ@ E, E([E0@0@1@E1E0H@1@E1E 0 @1d@ F-F'V@)@)@*@F*F)H@*@F*F ) @*d@ G, G(\G0@0@1@G1G0@1>@G1G 0@1V@ H-H'W@)[@)3@*|@H*H)H@*@H*H )D@*@ I-I'@W@)`@)@* @I*I)@*f@I*I )@*X@ J,J/J0>@0@1@J1J05@14@J1J 0@1֤@ K+'+++++++++ L+'+++++++++ M+'+++++++++ N+'+++++++++ O+'+++++++++ P+'+++++++++ Q+'+++++++++ R+'+++++++++ S+'+++++++++ T+'+++++++++ U+'+++++++++ V+'+++++++++ W+'+++++++++ X+'+++++++++ Y+'+++++++++ Z+'+++++++++ [+'+++++++++ \+'+++++++++ ]+'+++++++++ @ Dpxpxpxpxppt >@2 7 Oh+'0HPhx Nguyen Thai Huynxmai TMicrosoft Excel@s@@~>՜.+,0 PXx Cuc Thong ke Binh ThuanA Sheet1Sheet1!Print_Titles Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnRoot Entry F }rWorkbookVSummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8g