ࡱ> !#    ubjbj 4}}r "'"'e4e4e4e4e4y4y4y4y4 -> y45m\!L7L7L7L7LM@.N$RNiiiiiiio3rVi-e4fNMMfNfNie4e47L7LlNNNfNe47Le47LiNfNiNNbLe7Ly4Ncim05mc\rNr0LeLetre4efNfNNfNfNfNfNfNiiNfNfNfN5mfNfNfNfNrfNfNfNfNfNfNfNfNfN"' +3: PHN I. KHI NIM, NGUYN TC XY DNG DANH MC NGH NGHIP VIT NAM 1. Cc khi nim chung: Danh mc ngh nghip c phn loi da trn cc khi nim sau: Cng vic c th (job): l cng vic c th hin bng tp hp cc nhim v v trch nhim gn lin vi phng tin do con ngi (ngi ch hoc ngi t lm) thc hin. Ngh nghip (Occupation): l tp hp cc cng vic c th (job) ging nhau v cc nhim v hoc mc tng ng cao v nhim v chnh. Danh mc ngh nghip l vic sp xp m ha cc ngh nghip vo cc nhm c cng k nng c thng qua hc tp hoc kinh nghim. K nng c nh ngh)a l kh nng thc hin cc nhim v ca mt vic lm nht nh. K nng c chia thnh: cp k nng v k nng chuyn mn. Cp k nng th hin mc phc tp trong vic thc hin nhim v. C 4 cp k nng: (a)- Cp k nng 1: nhim v n gin, ch i hi sc khe, bit tnh ton (b)- Cp k nng 2: nhim v i hi bit v chuyn mn ca cng vic, c trnh chuyn mn nht nh tng ng s cp (c)- Cp k nng 3: nhim v phc tp hn, i hi chuyn mn cao hn cp k nng 2, tng ng vi trnh trung cp hoc cao ng (d)- Cp k nng 4: nhim v phc tp nht, i hi c chuyn mn su, tng ng vi trnh i hc v tng ng tr ln K nng chuyn mn bao gm l)nh vc chuyn mn (tng ng cc nhm ngnh ngh o to) m cng vic i hi, cc cng c my mc s dng, cc nguyn liu vt liu dng trong sn xut v loi sn phm v dch v lm ra. Danh mc ngh nghip c chia thnh 5 cp: Cp 1: cp k nng; Cp 2 n cp 5: l)nh vc chuyn mn p dng 4 cp k nng vo nhm cp 1 th hin: Mi quan h ca 10 nhm ngh cp 1 trong ISCO 08 v 4 cp k nng c tng hp trong bng di. 10 nhm cp 1 Cp k nng1. Lnh o, qun l trong cc ngnh, cc cp v cc n v2+3+42. Nh chuyn mn bc cao43. Nh chuyn mn bc trung34. Nhn vin tr l vn phng25. Nhn vin dch v v bn hng26. Lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghip v thy sn7. Lao ng th cng v cc ngh nghip c lin quan khc8. Th lp rp v vn hnh my mc, thit b9. Lao ng gin n110. Lc lng vi trang1+2+3+4 Khi nim Cp k nng khng p dng cho nhng ngi thuc nhm 1 (Lnh o, qun l trong cc ngnh, cc cp v cc n v) v nhm 0 (Lc lng vi trang), bi v mc thc thi cc nhim v v trch nhim thuc 2 nhm ngh ny rt khc nhau v khng th so snh vi bt k mt cp k nng no nu trn. Vic tip tc chia nh cc nhm ngh cp 1 c bn da trn c s k nng chuyn mn, c xc nh bng cch xt n l)nh vc chuyn mn m cng vic i hi, cc cng c v my mc s dng, cc nguyn vt liu dng trong sn xut v loi sn phm v dch v lm ra. 2. Nguyn tc xy dng: - Bo m tnh y ngh)a l Danh mc phi phn nh c tt c cc cng vic trong nn kinh t x hi nc ta trong mt giai on nht nh. Vic th hin trong danh mc c th tn tng ngh hoc cc ngh ging nhau th hin trong phn ni dung tng ngh; - Bo m tnh k tha ngh)a l k tha nhng ngh p dng tt trong Tng iu tra dn s v cc cuc iu tra khc; - Bo m tnh kh thi ngh)a l ngh phi thu thp c s liu trong thc t; - Bo m tnh cp nht ngh)a l phi m bo trong mt khong thi gian khi pht sinh ngh mi c th cp nht c; - Bo m so snh quc t ngh)a l cc ngh ca Vit Nam phi so snh c vi quc t. 3. Tm tt 10 nhm ngh cp 1: Lnh o, qun l trong cc ngnh, cc cp v cc n v Nhm ny bao gm nhng nh lnh o, qun l lm vic trong cc ngnh, cc cp v trong cc n v c gi cc chc v, c quyn qun l, ch huy, iu hnh t Trung ng ti cp x. Nh chuyn mn bc cao Nhm ny bao gm nhng ngh i hi phi c kin thc chuyn mn, nghip v v kinh nghim trnh cao (i hc tr ln) trong l)nh vc khoa hc v k thut, sc khe, gio dc, kinh doanh v qun l, cng ngh thng tin v truyn thng v lut php, vn ha, x hi. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng bn. Nh chuyn mn bc trung Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim trnh bc trung (cao ng, trung cp) v cc l)nh vc khoa hc v k thut, sc khe, kinh doanh v qun l, lut php, vn ha, x hi, thng tin v truyn thng v gio vin. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng ba. Nhn vin tr l vn phng Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit t chc, lu tr, tnh ton v truy cp thng tin. Cc nhim v chnh ca nhm ny bao gm vic thc thi cc cng vic th k, x l vn bn, vn hnh cc my mc, thit b vn phng, ghi chp v tnh ton s liu bng s v thc hin cc nhim v vn phng theo nh hng ca khch hng (nh lm cc cng vic c lin quan n cc dch v th tn, chuyn tin, b tr du lch, thng tin thng mi v giao dch khc) Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng hai. Nhn vin dch v v bn hng Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit trong vic cung cp cc dch v c nhn, bo v v bn cc sn phm ti cc ca hng, ca hiu hoc ti ch. Cc nhim v chnh ca nhm ny bao gm vic cung cp cc dch v c lin quan n vic du lch, trng coi nh ca, cung cp lng thc, thc phm, phc v vui chi gii tr, qun l khch sn, chm sc c nhn, bo v tnh mng v ti sn, duy tr lut php v lut l hoc bn sn phm ti cc ca hng, ca hiu v ti ch. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng hai Lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghip, thy sn Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit trong vic sn xut ra cc sn phm nng, lm, ng nghip. Cc nhim v chnh bao gm trng trt, nui hoc sn bt ng vt, nui hoc nh bt c, bo v v khai thc rng, bn cc sn phm cho khch hng v t chc tip th (marketing). phn bit lao ng trong nng nghip, lm nghip, thy sn thuc nhm ny vi lao ng gin n (nhm 9) ta thng cn c vo 2 tiu ch: (1) bit lp k hoch v (2) bit s dng my mc cho cng vic Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng hai. Th th cng v cc ngh nghip c lin quan khc Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit ca nhng ngi cng nhn k thut hoc th th cng lnh ngh, trong h phi c hiu bit v tt c cc cng on ca dy chuyn sn xut, k c phi hiu bit cc c im v cng dng ca sn phm cui cng lm ra. Cc nhim v chnh bao gm vic chit hoc x l cc nguyn liu th; ch to v sa cha hng ha; my mc; xy dng, bo tr v sa cha ng x, nh ca, cc cng trnh xy dng khc; to ra cc sn phm v cc mt hng th cng khc nhau. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng hai. Th vn hnh v lp rp my mc, thit b Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit trong vic vn hnh v gim st cc my mc thit b cng nghip vi s hiu bit y v cc my mc, thit b s dng trong cng vic. Cc nhim v chnh bao gm vic vn hnh v gim st cc my mc thit b trong khai thc m, trong cng nghip v xy dng v trong x l sn phm v sn xut; li cc phng tin giao thng; li v vn hnh cc my mc, thit b di ng v lp rp cc chi tit thnh phn thnh sn phm hon chnh. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng hai. Lao ng gin n Nhm ny bao gm nhng ngh i hi kin thc v kinh nghim cn thit trong vic thc hin cc cng vic n gin v n iu, bao gm vic s dng cc cng c cm tay, trong nhiu trng hp th s dng kh nhiu sc c bp v trong mt s trng hp ngoi l th c s dng n kh nng phn on v sng to c nhn mt cch hn ch. Cc nhim v ch yu bao gm vic bn hng ha trn ng ph, gc cng, gc ca v trng coi ti sn, lau, chi, qut dn, git, l v lm cc cng vic ph thng trong cc l)nh vc khai thc m, nng, lm, ng nghip, xy dng, cng nghip. Hu ht cc ngh thuc nhm ny i hi cp k nng th nht. (0) Lc lng vi trang Nhm ny bao gm tt c nhng ngi thc hin ang phc v trong qun i, cng an k c lc lng hu cn, khng phn bit phc v t nguyn hay bt buc v do B Quc phng v B Cng an qun l. Khng c k l lc lng vi trang i vi nhng ngi l lao ng dn s nhng ang lm nhng cng vic c lin quan n quc phng, hi quan, nhng ngi khng phi l qun i, cng an nhng c trang b vi trang cng tt c nhng ngi tuy trc y l qun nhn, cng an nhng nay chuyn ngnh, phc vin, xut ngi. Nhm ny i hi tt c cc cp k nng. PHN II. GII THCH CC NGH THUC DANH MC NGH NGHIP VIT NAM Nhm I: Lnh o, qun l trong cc ngnh, cc cp v cc n v Lnh o, qun l l tn gi chung v ngh nghip ca nhng ngi c chc v; c quyn qun l, ch huy, iu hnh t trung ng ti c s. Lnh o, qun l c phn theo cc l)nh vc: ng Cng sn Vit Nam; Quc hi v Vn phng Ch tch nc; Cc c quan lp php, hnh php, t php t Trung ng ti c s, cc t chc chnh tr - x hi, t chc nghip ch, nhn o v v quyn li c th khc, cc c quan Tp on, Tng cng ty v tng ng. Do ngh lnh o, qun l c c th ring, nn thng l quc t v danh mc ngh nghip ca nc ta khng phn ngh lnh o, qun l theo trnh . Ngh lnh o, qun l c phn theo l)nh vc hot ng, trong mi l)nh vc u phn theo cp qun l. Qun l cc l)nh vc sn xut ra sn phm vt cht v dch v th cn c vo mc phc tp ca s phi hp cng tc v tnh cht chuyn mn ha phn loi ti cp 4. Lnh o ca ng Cng sn Vit Nam cc cp xp vo m 10; Lnh o, qun l ca Vn phng Quc hi v Vn phng Ch tch nc xp vo m 11; Lnh o, qun l ca Vn phng Chnh ph, cc B, ngnh v tng ng thuc Chnh ph xp vo m 12; Lnh o, qun l ca Ta n nhn dn v Vin kim st nhn dn xp vo m 13; Lnh o, qun l ca Hi ng nhn dn v y ban nhn dn a phng (k c cc c quan chuyn mn a phng, tr t php v on th) xp vo m 14; Lnh o, qun l ca t chc chnh tr- x hi xp vo m 15; Nh qun l ca t chc nghip ch, nhn o v v quyn li c th khc xp vo m 16; Nh qun l ca cc c quan Tp on, Tng cng ty v tng ng xp vo m 17; T trng t dn ph, trng thn, trng bn v gi lng xp vo m 18. Mt s qui nh thng nht s dng trong phn loi ngh lnh o: 1/ Xp vo lnh o, qun l ch i vi trng hp chuyn trch. 2/ Phm vi lnh o, qun l trong phn loi ny qui c nh sau: - cp thn, bn: lnh o, qun l c tnh t t trng, trng thn, trng bn, gi lng; - cp x: lnh o, qun l c tnh t B th, Ph B th ng y, Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn, y ban nhn dn; - cp huyn, tnh lnh o, qun l c tnh t trng, ph Ban/ngnh tr ln; - cp Trung ng lnh o, qun l tnh t V trng, Ph V trng v tng ng tr ln. - cc c quan Lin hip, Tp on, Tng cng ty v tng ng to ra sn phm vt cht v dch v, qun l c tnh t Gim c, Ph Gim c ca cc n v sn xut v trin khai, cc n v qun l thuc c quan Lin hip, Tng cng ty v tng ng v cc trng i hc ln. - cc cng ty, doanh nghip, x nghip to ra sn phm vt cht v dch v v cc trng i hc nh, lnh o l Gim c, Ph Gim c, Hiu trng, Ph Hiu trng. - Cc tiu ch xc nh doanh nghip nh v va theo Ngh nh 39/2018/N-CP nh sau: Bng tng hp xc nh doanh nghip siu nh, nh v va Quy mDoanh nghip siu nhDoanh nghip nhDoanh nghip vaL)nh vcS lao ngTng doanh thuTng ngun vnS lao ngTng doanh thuTng ngun vnS lao ngTng doanh thuTng ngun vnNng nghip, lm nghip, thy snKhng qu 10 ngiKhng qu 3 tKhng qu 3 tKhng qu 100 ngiKhng qu 20 tKhng qu 20 tKhng qu 200 ngiKhng qu 200 tKhng qu 100 tCng nghip, xy dngKhng qu 10 ngiKhng qu 3 tKhng qu 3 tKhng qu 100 ngiKhng qu 20 tKhng qu 20 tKhng qu 200 ngiKhng qu 200 tKhng qu 100 tThng mi, dch vKhng qu 10 ngiKhng qu 10 tKhng qu 3 tKhng qu 50 ngiKhng qu 100 tKhng qu 50 tKhng qu 100 ngiKhng qu 300 tKhng qu 100 t - Cc trng i hc trng im quc gia chia theo 3 tiu ch, cc tiu ch ny c th thay i theo thi gian: + Trng i hc quc gia nh: i hc Quc gia H Ni, i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh; + Trng i hc vng nh: i hc Hu, i hc Nng, i hc Thi Nguyn, Trng i hc Cn Th, Trng i hc Vinh; + Trng i hc u ngnh nh: Trng i hc Kinh t Quc dn, Trng i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh, Trng i hc S phm H Ni, Trng i hc S phm Thnh ph H Ch Minh, Trng i hc Y H Ni, i hc Y dc Thnh Ph H Ch Minh, Trng i hc Bch Khoa H Ni, Hc vin K thut Qun s, Trng i hc Hng hi Vit Nam, Hc vin Nng nghip Vit Nam, Hc vin Qun y, Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Nhm II: Nh chuyn mn bc cao Nh chuyn mn bc caotin hnh nghin cu; p dng cc khi nim v l thuyt khoa hc hoc ngh thut; ging dy c h thng; hoc tham gia vo bt k hot ng no ca nhng cng vic trn. Mc thnh tho ca hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: tin hnh phn tch, nghin cu v pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; t vn hoc p dng kin thc hin c lin quan n khoa hc vt l, ton hc, k thut v cng ngh, khoa hc i sng, dch v y t v sc khe, khoa hc x hi v nhn vn; ging dy l thuyt v thc hnh ca mt hoc nhiu ngnh hc cc cp hc khc nhau; ging dy v gio dc nhng ngi c kh khn trong hc tp hoc nhu cu c bit; cung cp cc dch v kinh doanh, php l v x hi khc nhau; sng to v biu din cc tc phm ngh thut; hng dn tm linh; chun b bi bo v bo co khoa hc. Bao gm c vic gim st ngi lao ng khc. 21. Nh chuyn mn trong l)nh vc khoa hc v k thut Nh chuyn mn trong l)nh vc khoa hc v k thut tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; hoc p dng kin thc khoa hc lin quan n cc l)nh vc nh vt l, thin vn hc, kh tng hc, ha hc, a vt l, a cht, sinh hc, sinh thi hc, dc hc, y hc, ton hc, thng k, kin trc, k thut, thit k v cng ngh. Mc thnh tho trong hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: tin hnh nghin cu, m rng, t vn hoc p dng kin thc khoa hc c c thng qua nghin cu cu trc v tnh cht ca hin tng vt cht, c tnh ha hc v qu trnh ca cc cht khc nhau, vt liu v sn phm khc nhau, tt c cc hnh thc ca i sng con ngi, ng vt v thc vt v cc khi nim v phng php ton hc v thng k; t vn, thit k v ch o xy dng cc ta nh, th trn v h thng giao thng, hoc cc cng trnh dn dng v kt cu cng nghip, cing nh my mc v cc thit b khc; t vn v p dng cc phng php khai thc v m bo s dng ti u; kho st t, bin v lp bn ; nghin cu v t vn v cc kha cnh cng ngh ca cc vt liu, sn phm v quy trnh c th, v v hiu qu ca t chc sn xut v cng vic; chun b bi bo v bo co khoa hc. Bao gm c vic gim st ngi lao ng khc. 211. Nh chuyn mn v khoa hc tri t v vt l Nh chuyn mn v khoa hc tri t v vt l tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; hoc p dng kin thc khoa hc lin quan n vt l, thin vn hc, kh tng hc, ha hc, a cht v a vt l. Nhim v ch yu gm: m rng kin thc khoa hc thng qua nghin cu v th nghim lin quan n c hc, nhit ng lc hc, quang hc, in, t, in t, vt l ht nhn, thin vn hc, cc ngnh ha hc, iu kin kh quyn v tnh cht vt l ca Tri t; t vn hoc p dng kin thc ny trong cc l)nh vc nh sn xut, nng nghip, y hc, iu hng, thm d khng gian, khai thc du kh, nc v khong sn, vin thng v cc dch v khc, hoc k thut dn dng; chun b bi bo v bo co khoa hc. 2111 Nh vt l hc v thin vn hc Nh vt l hc v thin vn hc tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng lin quan n vt cht, khng gian, thi gian, nng lng, lc lng v cc l)nh vc v mi lin h gia cc hin tng vt l ny. H p dng kin thc khoa hc lin quan n vt l v thin vn hc trong cc l)nh vc cng nghip, y t, qun s hoc cc l)nh vc khc. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt, thit b, phn mm v phng php hot ng lin quan n vt l v thin vn hc; - Tin hnh cc th nghim, kim tra v phn tch v cu trc v tnh cht ca vt cht trong cc l)nh vc nh c hc, nhit ng lc hc, in t, truyn thng, sn xut v phn phi in, kh ng hc, quang hc v laser, vin thm, y hc, siu m, t tnh v vt l ht nhn ; - nh gi kt qu iu tra v th nghim v a ra kt lun, ch yu s dng cc k thut v m hnh ton hc; - p dng cc nguyn tc, k thut v quy trnh pht trin hoc ci tin cc ng dng cng nghip, y t, qun s v cc ng dng thc t khc v cc nguyn tc v k thut ca vt l hoc thin vn hc; - m bo cung cp phng x an ton v hiu qu (ion ha v khng ion ha) cho bnh nhn t c kt qu chn on hoc iu tr theo quy nh ca bc s) y khoa; - m bo o lng v m t chnh xc cc i lng vt l c s dng trong cc ng dng y t; - Th nghim, vn hnh v nh gi thit b c s dng trong cc ng dng nh chn on hnh nh, iu tr y t v o liu; - T vn vi cc bc s) y khoa v cc chuyn gia chm sc sc khe khc trong vic ti u ha s cn bng gia cc tc ng c li v c hi ca bc x; - Quan st, phn tch v gii thch cc hin tng thin th v phng php pht trin, m hnh s v k thut m rng kin thc v cc l)nh vc nh iu hng, thng tin v tinh, thm him khng gian, thin th v bc x vi tr; - Xy dng, thc hin v duy tr cc tiu chun v giao thc o lng cc hin tng vt l v s dng cng ngh ht nhn trong cc ng dng cng nghip v y t; - Chun b cc bi bo v bo co khoa hc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh thin vn hc - Nh vt l y t - Nh vt l ht nhn - Nh vt l hc Loi tr: - Bc s) bc x ung th - 22125 - Bc s) X quang 22129 - Bc s) chuyn khoa (y hc ht nhn) - 22129 - K thut vin X quang - 32112 Ch thch Cn lu rng cc nh y t c phn loi trong nhm 22: Nh chuyn mn v sc khe. 2112 Nh kh tng hc Nh kh tng hc chun b d bo thi tit ngn hn hoc di hn c s dng trong hng khng, ng thy, nng nghip v cc l)nh vc khc v cung cp thng tin cho cng chng. H tin hnh nghin cu thnh phn, cu trc v vn ng ca kh quyn. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu hng v tc ca chuyn ng khng kh, p sut, nhit , m, bin i vt l v ha hc ca cc cht nhim v cc hin tng khc nh s hnh thnh v kt ta ca m my, nhiu in hoc bc x mt tri; - Nghin cu d liu c thu thp t cc trm kh tng, radar v hnh nh v tinh v u ra m hnh my tnh v th v d bo iu kin thi tit; - Chun b v bo co cc bn thi tit ngn hn hoc di hn, d bo v cnh bo lin quan n cc hin tng kh quyn nh lc xoy, bo v cc mi nguy him khc n tnh mng v ti sn v ph bin thng tin v iu kin kh quyn qua nhiu phng tin truyn thng, bao gm c i truyn hnh, in n v Internet; - Tin hnh cc th nghim phn tn sng m, gieo ht trn my, tng cng ma v cc loi chng trnh iu chnh thi tit khc; - Pht trin v th nghim cc m hnh my tnh ton hc v thi tit v kh hu s dng th nghim hoc vn hnh; - Tham gia cc nghin cu v nh hng ca thi tit n mi trng; - Phn tch tc ng ca cc d n cng nghip v hot ng ca con ngi n kh hu v cht lng khng kh, v lm vic vi cc cng ng khoa hc x hi, k thut v kinh t pht trin cc chin lc gim thiu thch hp; - Tham gia vo vic thit k v pht trin cc thit b v quy trnh mi thu thp d liu kh tng v vin thm, hoc cho cc ng dng lin quan; - Tin hnh nghin cu v ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng lin quan n thnh phn, cu trc v ng lc hc ca kh quyn, v chun b cc bi bo v bo co khoa hc v kt qu ca nghin cu ny. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh kh hu hc - Nh kh tng thy vn - Nh kh tng hc - Nh d bo thi tit 2113 Nh ha hc Nh ha hc tin hnh nghin cu, ci tin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng, hoc p dng kin thc khoa hc lin quan n ha hc, pht trin kin thc hoc sn phm mi v kim sot cht lng v quy trnh. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim, dng c, l thuyt v phng php hot ng lin quan n ha hc; - Tin hnh cc th nghim, th nghim v phn tch iu tra thnh phn ha hc v nng lng v thay i ha hc trong cc cht, vt liu v sn phm t nhin hoc tng hp khc nhau; - Xy dng cc quy trnh kim sot mi trng, kim sot cht lng v cc quy trnh khc cho nh sn xut hoc ngi dng; - Tin hnh cc chng trnh thu thp v phn tch mu v d liu xc nh v nh lng cht c mi trng; - Tham gia vo cc d n nghin cu v pht trin lin ngnh lm vic vi cc k s ha hc, nh sinh hc, nh vi trng hc, nh nng hc, nh a cht hoc cc chuyn gia khc; - S dng vi sinh vt chuyn i cc cht thnh cc hp cht mi; - Xc nh cc cch tng cng hoc kt hp cc vt liu hoc pht trin cc vt liu mi. - Ti to v tng hp cc cht xut hin t nhin v to ra cc cht nhn to mi; - Chun b cc bi bo v bo co khoa hc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh ha hc Loi tr: - Nh ha sinh - 2131 - Nh nghin cu dc l- 2131 - Dc s) - 2262 2114 Nh a cht, a vt l Nh a cht, a vt l tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; hoc p dng kin thc khoa hc lin quan n a cht v a vt l trong cc l)nh vc nh thm d v khai thc du kh, khong sn, bo tn nc, k thut dn dng, vin thng v iu hng, v nh gi v gim thiu tc ng ca cc d n pht trin v x l cht thi i vi mi trng. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng lin quan n a cht v a vt l; - Nghin cu thnh phn v cu trc ca v Tri t, kim tra , khong cht, ha thch v cc vt liu khc xc nh cc qu trnh nh hng n s pht trin ca Tri t, theo di s tin ha ca thi k trc, thit lp tnh cht v nin i ca s hnh thnh a cht v nh gi cc ng dng thng mi ca chng; - Din gii d liu nghin cu v chun b bo co a cht, bn , biu v s , bo co v giy t; - p dng kin thc a cht cho cc vn gp phi trong cc d n xy dng dn dng nh xy dng p, cu, ng hm, v cc ta nh ln, v cc d n ci to t; - S dng cc chng trnh vin thm khc nhau iu tra v o lng lc a chn, lc hp dn, in, nhit v t trng nh hng n Tri t; - c tnh trng lng, kch thc v khi lng ca Tri t v thnh phn v cu trc bn trong ca n, v nghin cu tnh cht, hot ng v kh nng d on ca ni la, sng bng v ng t; - Lp biu t trng tri t v p dng d liu ny v cc d liu c thu thp khc pht sng, iu hng v cc mc ch khc; - Nghin cu v o lng cc tnh cht vt l ca bin v kh quyn v mi lin h ca chng, chng hn nh trao i nng lng nhit; - Xc nh v tr v xc nh tnh cht v mc ca cc m du, kh t v khong sn bng cc phng php a chn, trng lc, t tnh, in hoc phng x; - Xc nh cc khon tin gi ca vt liu xy dng v xc nh cc c tnh v s ph hp ca chng s dng lm ct liu b tng, lp ng hoc cho cc ng dng khc; - Nghin cu s chuyn ng, phn b v tnh cht vt l ca nc mt v mt nc; - T vn trong cc l)nh vc nh qun l cht thi, la chn tuyn ng v a im v phc hi cc v tr b nhim. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh a cht hi dng hc - Nh a cht - Nh a vt l hi dng hc - Nh a vt l - Nh a cht hc Nhm 212. Nh ton hc, nh thng k Nh ton hc, nh thng k tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim ton hc, chuyn gia tnh ton v thng k, l thuyt v cc m hnh v k thut hot ng; v p dng kin thc ny cho mt lot cc nhim v trong cc l)nh vc nh k thut, kinh doanh v x hi v cc ngnh khoa hc khc. Nhim v ch yu gm: nghin cu, ci tin v pht trin cc l thuyt v k thut ton hc, tnh ton v thng k; t vn hoc p dng cc nguyn tc, m hnh v k thut ton hc cho mt lot cc nhim v trong cc l)nh vc k thut, khoa hc t nhin, x hi hoc i sng; tin hnh phn tch logic cc vn qun l, c bit l v hiu qu u vo-u ra v xy dng cc m hnh ton hc ca tng vn thng lp trnh v gii php bng my tnh; thit k v a vo hot ng cc ch lng hu v cc loi h thng bo him nhn th, y t, x hi v cc loi khc; p dng ton hc, thng k, xc sut v l thuyt ri ro nh gi tc ng ti chnh tim nng ca cc s kin trong tng lai; lp k hoch v t chc kho st v cc b su tp thng k khc, v thit k bng cu hi; nh gi, x l, phn tch v gii thch d liu thng k v chun b xut bn; t vn hoc p dng cc phng php thu thp d liu v phng php v k thut thng k khc nhau v xc nh tin cy ca cc pht hin, c bit l trong cc l)nh vc nh kinh doanh hoc y hc cing nh trong cc l)nh vc khc ca khoa hc t nhin, x hi hoc i sng; chun b bi bo v bo co khoa hc; gim st cng vic ca cc tr l ton hc, chuyn gia tnh ton v thng k v th k thng k. 2121. Nh ton hc Nh ton hc tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim ton hc v tnh ton, l thuyt,phng php v k thut vn hnh v t vn hoc tham gia vo ng dng thc t ca h trong cc l)nh vc nh k thut, kinh doanh, x hi v cc ngnh khoa hc khc. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu, ci tin v pht trin cc l thuyt v k thut ton hc, tnh ton; - T vn hoc p dng cc nguyn tc, m hnh v k thut ton hc cho mt lot cc nhim v trong cc l)nh vc k thut, khoa hc t nhin, x hi hoc i sng; - Tin hnh phn tch logic cc vn qun l, c bit l v hiu qu u vo-u ra v xy dng cc m hnh ton hc ca tng vn thng lp trnh v gii php bng my tnh; - Chun b cc bi bo v bo co khoa hc; - Gim st cng vic ca cc tr l ton hc v chuyn gia tnh ton. V d cc ngh c phn loi y: - Chuyn gia tnh ton - Nh ton hc Loi tr: - Tr l chuyn gia tnh ton - 3314 - Tr l ton hc - 3314 - Th k chuyn gia tnh ton - 4312 2122. Nh thng k Nh thng k tin hnh nghin cu v ci tin hoc pht trin cc khi nim thng k, l thuyt, phng php v k thut vn hnh v t vn hoc tham gia vo ng dng thc t ca h trong cc l)nh vc nh k thut, kinh doanh, x hi v cc ngnh khoa hc khc. Nhim v ch yu gm: - Thit k v a vo hot ng cc ch lng hu v i sng, sc khe, x hi v cc loi h thng bo him khc; - p dng ton hc, thng k, xc sut v l thuyt ri ro nh gi tc ng ti chnh tim nng ca cc s kin trong tng lai; - Lp k hoch v t chc kho st v cc b su tp thng k khc, v thit k bng cu hi; - nh gi, x l, phn tch v gii thch d liu thng k v chun b chng xut bn; - T vn hoc p dng cc phng php thu thp d liu v phng php v k thut thng k khc nhau v xc nh tin cy ca cc pht hin, c bit l trong cc l)nh vc nh kinh doanh hoc y hc cing nh trong cc l)nh vc khc ca khoa hc t nhin, x hi hoc i sng; - Chun b cc bi bo v bo co khoa hc; - Gim st cng vic ca cc tr l thng k v th k thng k. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh thng k nhn khu hc - Nh chuyn mn v thu thp, x l, phn tch d liu thng k - Nh Thng k Loi tr: - Nh phn tch h thng thng tin - 2511 - Tr l thng k - 3314 - Th k thng k - 4312 213. Nh chuyn mn v khoa hc s sng Nh chuyn mn v khoa hc s sng p dng kin thc thu c t nghin cu vo i sng ca con ngi, ng vt v thc vt v s tng tc ca chng vi nhau v mi trng pht trin kin thc mi, ci thin sn xut nng, lm nghip v gii quyt cc vn v sc khe v mi trng ca con ngi. Nhim v ch yu gm: thu thp, phn tch v nh gi d liu thc nghim v thc a xc nh v pht trin cc quy trnh v k thut mi; cung cp t vn v h tr cho chnh ph, t chc v doanh nghip v pht trin bn vng ti nguyn thin nhin. 2131 Nh sinh vt hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan Nh sinh vt hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan nghin cu cc sinh vt sng v s tng tc ca chng vi nhau v vi mi trng, v p dng kin thc ny gii quyt cc vn v sc khe v mi trng ca con ngi. H lm vic trong cc l)nh vc khc nhau nh thc vt hc, ng vt hc, sinh thi hc, sinh hc bin, di truyn hc, min dch hc, dc l hc, c hc, sinh l hc, vi khun hc v vi rt hc. Nhim v ch yu gm: - Thc hin nghin cu trong cc phng th nghim v trong l)nh vc nng cao kin thc khoa hc v sinh vt sng, khm ph thng tin mi, kim tra cc gi thuyt, gii quyt cc vn trong cc l)nh vc nh mi trng, nng nghip v y t, v pht trin cc sn phm, quy trnh mi v k thut s dng dc phm, nng nghip v mi trng; - Thit k v tin hnh th nghim v th nghim; - Thu thp mu vt v d liu ca ngi, ng vt, cn trng v thc vt, v nghin cu ngun gc, s pht trin, dng ha hc v vt l, cu trc, thnh phn, v cc qu trnh sng v sinh sn ca chng; - Kim tra cc sinh vt sng bng nhiu thit b, dng c, cng ngh v k thut chuyn dng nh knh hin vi in t, o t xa, h thng nh v ton cu, cng ngh sinh hc, hnh nh v tinh, k thut di truyn, phn tch hnh nh k thut s, phn ng chui polymerase v m hnh my tnh; - Xc nh, phn loi, ghi li v gim st cc sinh vt sng v duy tr c s d liu; - Vit cc bi bo khoa hc v bo co chi tit nghin cu v bt k pht hin mi no c cung cp cho cng ng khoa hc trn cc tp ch khoa hc hoc ti cc hi ngh xem xt v tranh lun thm; - Thit k v thc hin cc nh gi tc ng mi trng xc nh nhng thay i gy ra bi cc yu t t nhin hoc con ngi; - Cung cp li khuyn cho chnh ph, t chc v doanh nghip trong cc l)nh vc nh bo tn, qun l ti nguyn thin nhin v tc ng ca bin i kh hu v nhim. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh nghin cu hnh vi ng vt - Nh vi khun hc - Nh ha sinh - Nh sinh hc - Nh nghin cu y sinh - Nh chuyn mn v Cng ngh sinh hc - Nh thc vt hc - Nh di truyn hc t bo - Nh sinh vt hc bin - Nh vi sinh vt hc - Nh sinh hc phn t - Nh di truyn hc phn t - Dc s) - Nh ng vt hc Loi tr: - Nh sinh thi hc - 2133 Ghi ch Cc chuyn mn nghin cu y hc tham gia nghin cu y sinh s dng cc sinh vt sng v khng thc hin lm sng c phn loi trong nhm 2131: Nh sinh hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan. Nhng ngi thc hin lm sng c phn loi trong nhm 221: Bc s) y khoa. 2132 Nh t vn nng, lm nghip v thy sn Nh t vn nng, lm nghip v thy sn nghin cu v cung cp h tr v t vn v qun l trang tri, lm nghip v thy sn, bao gm trng trt, bn phn, thu hoch, thoi ha t, phng chng dch bnh, dinh dng, lun canh v tip th. H pht trin cc k thut tng nng sut, nghin cu v pht trin cc k hoch v chnh sch qun l t ai v thy sn. Nhim v ch yu gm: - Thu thp v phn tch d liu v mu lin quan n sn xut, thc n, t, cht lng nc v cc yu t khc nh hng n sn xut nng nghip, rng hoc thy sn; - T vn v cc k thut ci thin sn xut cy trng, vt nui v c, v cc la chn sn xut thay th; - T vn v chn nui v bnh cy trng, kim sot su bnh v c di, ci to t, chn nui v cc chng trnh cho n; - Nghin cu cc yu t mi trng nh hng n sn xut cy trng thng mi, tng trng ng c, chn nui, tr lng c v s tng trng v sc khe ca cy rng; - Nghin cu nh hng ca k thut canh tc, t, cn trng, bnh v thc hnh ngh c n nng sut ng vt, cy trng, lm nghip v thy sn; - Nghin cu s di c ca c, tng trng, cho n v sinh sn, v ngh) ra cc phng php thu thp, th tinh, p trng v p trng c; - Nghin cu cc c im, kh nng s dng v nng sut ca t, v p dng cc kt qu pht trin cc thc hnh nng nghip, lm vn v lm nghip c ci thin; - Xy dng cc quy trnh v k thut gii quyt cc vn nng nghip v nng cao hiu qu sn xut; - Qun l ti nguyn rng v thy sn ti a ha li ch thng mi, gii tr v mi trng lu di ca h; - Nghin cu vic nhn ging v nui cy cy rng, phng php ci thin s tng trng ca tr lng v nh hng ca ta tha n nng sut rng; - iu tra, lp k hoch v thc hin cc quy trnh qun l i ph vi cc tc ng ca ha hon, li lt, hn hn, xi mn t, su bnh v dch bnh; - Chun b cc bo co khoa hc v thc hin cc bui thng tin t vn v bi ging cho cc cng ng nng nghip, lm nghip v nh c v cc nhm khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh nng hc - Nh c vn thy sn - Nh c vn lm nghip - Nh khoa hc lm nghip - Nh khoa hc lm vn - Chuyn gia lm sinh - Nh khoa hc t 2133 Nh chuyn mn v bo v mi trng Nh chuyn mn v bo v mi trng nghin cu v nh gi tc ng n mi trng hot ng ca con ngi nh nhim khng kh, nc v ting n, nhim t, bin i kh hu, cht thi c hi v suy thoi ti nguyn thin nhin. H pht trin cc k hoch v gii php bo v, bo tn, khi phc, gim thiu v ngn nga thit hi thm cho mi trng. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu, thc hin cc th nghim, thu thp mu, thc hin phn tch ti hin trng v phng th nghim xc nh ngun gc ca cc vn mi trng v xut cc cch ngn chn, kim sot v khc phc tc ng ca cc vn ; - nh gi tc ng c th c ca cc hot ng, d n v pht trin tim nng hoc c xut c th c i vi mi trng v xut liu cc pht trin c nn tin hnh hay khng; - Xy dng v phi hp thc hin cc h thng qun l mi trng cho php cc t chc xc nh, gim st v kim sot tc ng ca cc hot ng, sn phm v dch v ca h i vi mi trng; - Tin hnh kim ton nh gi tc ng mi trng ca cc hot ng, quy trnh, cht thi, ting n v cc cht hin c; - nh gi mt t chc tun th cc quy nh v hng dn mi trng ni b ca chnh ph, xc nh cc vi phm v hnh ng khc phc ph hp; - Cung cp t vn k thut v dch v h tr cho cc t chc v cch x l tt nht cc vn mi trng gim thit hi mi trng v gim thiu tn tht ti chnh; - Xy dng k hoch bo tn. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v phn tch nhim khng kh - Nh chuyn mn v bo tn - Nh khoa hc bo tn - Nh sinh thi hc - Kim ton vin mi trng - Nh t vn mi trng - Nh khoa hc nghin cu mi trng - Nh khoa hc mi trng - Nh chuyn mn v cng vin - Nh Phn tch cht lng nc Loi tr: - K s mi trng - 2143 214. Nh chuyn mn v k thut (tr k thut in) Nh chuyn mn v k thut (tr k thut in) thit k, lp k hoch v t chc th nghim, xy dng, lp t v bo tr cc cu trc, my mc v cc b phn ca chng, v cc h thng sn xut v nh my; v lp k hoch lch trnh sn xut v quy trnh lm vic m bo rng cc d n k thut c thc hin mt cch an ton, hiu qu v tit kim chi ph. Nhim v ch yu gm: lp k hoch v thit k h thng quy trnh ha hc, d n k thut dn dng, thit b v h thng c kh, hot ng khai thc v khoan, v cc d n k thut khc; ch nh v gii thch cc bn v v k hoch, v xc nh phng php xy dng; gim st vic xy dng cc cng trnh, h thng cung cp v vn chuyn nc v kh t, v sn xut, lp t, vn hnh v bo tr cc thit b, my mc v nh my; t chc v qun l lao ng d n v cung cp vt liu, nh my v thit b; c tnh tng chi ph v chun b k hoch chi ph v d ton l cng c kim sot ngn sch; gii quyt cc vn v thit k v vn hnh trong cc l)nh vc k thut khc nhau thng qua ng dng cng ngh k thut. 2141. K s cng nghip ch bin, ch to K s cng nghip ch bin, ch to tin hnh nghin cu v thit k, t chc v gim st vic xy dng, vn hnh v bo tr cc quy trnh sn xut v lp t cng nghip. H thit lp cc chng trnh phi hp cc hot ng sn xut v nh gi hiu qu, an ton. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu cc bo co chc nng, s t chc v thng tin d n xc nh chc nng v trch nhim ca cng nhn v cc n v cng vic v xc nh cc khu vc trng lp; - Thit lp cc chng trnh o lng cng vic v phn tch cc mu cng vic pht trin cc tiu chun s dng lao ng; - Phn tch vic s dng lc lng lao ng, b tr c s, d liu vn hnh v lch trnh sn xut v chi ph xc nh hiu qu ca cng nhn v thit b ti u; - Xy dng cc thng s k thut cho sn xut v xc nh vt liu, thit b, ng ng, dng nguyn liu, cng sut v b tr ca nh my v h thng; - T chc v qun l lao ng d n v cung cp vt liu, nh my v thit b; - Thit lp cc tiu chun v chnh sch ci t, sa i, kim sot cht lng, th nghim, kim tra v bo tr theo cc nguyn tc k thut v quy nh an ton; - Nh my kim tra ci thin v duy tr hiu sut; - Ch o vic bo tr cc ta nh v thit b ca nh my v iu phi cc yu cu cho cc thit k, kho st v lch bo tr mi; - T vn qun l v phng php sn xut, k thut v thit b mi; - Lin lc vi cc b phn mua, lu tr v kim sot vt liu m bo dng cung ng n nh. V d v cc ngh c phn loi y: - K s hiu qu cng nghip - K s cng nghip - K s nh my cng nghip - K s sn xut Loi tr: - Gim c sn xut (doanh nghip ln) - 1722 - Gim c sn xut (doanh nghip nh)- 1742 2142. K s k thut xy dng K s k thut xy dng tin hnh nghin cu, t vn, thit k v xy dng trc tip; qun l vn hnh v bo tr cc cng trnh k thut dn dng; hoc nghin cu v t vn v cc kha cnh cng ngh ca cc vt liu c th. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v pht trin cc l thuyt v phng php mi hoc ci tin lin quan n k thut dn dng; - T vn v thit k cc cng trnh nh cu, p, bn cng, ng b, sn bay, ng st, knh, ng ng, h thng x l cht thi v kim sot li, v cc ta nh cng nghip v cc ta nh ln khc; - Xc nh v ch nh phng php xy dng, vt liu v tiu chun cht lng, v ch o cng vic xy dng; - Thit lp cc h thng kim sot m bo hot ng hiu qu ca cc cu trc cing nh bo v mi trng v an ton; - T chc v ch o bo tr v sa cha cc cu trc k thut dn dng hin c; - Phn tch hnh vi ca t v khi chu p lc ca cc cu trc xut v thit k nn mng kt cu; - Phn tch s n nh ca cc cu trc v kim tra hnh vi v bn ca vt liu c s dng trong xy dng. V d v cc ngh c phn loi y: - K s xy dng - K s a k thut - K s kt cu Loi tr: - Nh qun l d n xy dng dn dng (quy m ln) 1723 - Nh qun l d n xy dng dn dng (quy m nh) - 1743 - Nh a cht hc - 2114 - K s luyn kim - 2146 - K s khai thc - 2146 - Nh quy hoch th trn v giao thng - 2164 2143. K s mi trng K s mi trng tin hnh nghin cu, t vn, thit k v thc hin trc tip cc gii php ngn chn, kim sot hoc khc phc cc tc ng tiu cc ca hot ng ca con ngi ln mi trng s dng nhiu ngnh k thut. H tin hnh nh gi mi trng ca cc d n xy dng v k thut dn dng v p dng cc nguyn tc k thut kim sot nhim, ti ch v x l cht thi. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu, nh gi v bo co v tc ng mi trng ca vic xy dng hin ti v xut, xy dng dn dng v cc hot ng khc; - Kim tra cc c s v chng trnh cng nghip v thnh ph nh gi hiu qu hot ng v m bo tun th cc quy nh v mi trng; - Thit k v gim st s pht trin ca cc h thng, quy trnh v thit b kim sot, qun l hoc khc phc cht lng nc, khng kh hoc t; - Cung cp h tr k thut mi trng trong phn tch mng, phn tch quy nh v lp k hoch hoc xem xt pht trin c s d liu; - Cp nht v duy tr cc k hoch, giy php v quy trnh vn hnh tiu chun; - Cung cp h tr k thut v k thut cho cc d n khc phc v kin tng mi trng, bao gm thit k h thng khc phc v xc nh kh nng p dng quy nh; - Gim st tin ca cc chng trnh ci thin mi trng; - T vn cho cc tp on v c quan chnh ph cc th tc cn tun th trong vic lm sch cc v tr b nhim bo v con ngi v mi trng; - Hp tc vi cc nh khoa hc mi trng, nh quy hoch, k thut vin x l cht thi nguy hi, k s t cc ngnh khc v cc chuyn gia v lut v kinh doanh gii quyt cc vn mi trng. V d v cc ngh c phn loi y: - K s kim sot nhim khng kh - Nh chuyn mn vphn tch mi trng - K s mi trng - Nh chuyn mnv x l mi trng - K s x l nc thi Loi tr: - Nh mi trng hc - 2133 - Chuyn gia bo v bc x - 2263 2144. K s c hc, c kh K s c hc, c kh tin hnh nghin cu; t vn, thit k v sn xut trc tip my mc, my bay, tu thy, my mc v nh my cng nghip, thit b v h thng; t vn v ch o chc nng, bo tr v sa cha ca h; hoc nghin cu v t vn v cc kha cnh c hc ca vt liu, sn phm hoc quy trnh c th. Nhim v ch yu gm: - T vn v thit k my mc v cng c cho sn xut, khai thc, xy dng, nng nghip v cc mc ch cng nghip khc; - T vn v thit k hi nc, t trong v cc ng c v ng c khng dng in khc dng y u my xe la, phng tin giao thng ng b hoc my bay, hoc li xe cng nghip hoc my mc khc; - T vn v thit k: thn tu, cu trc thng tng v h thng y ca tu; nh my c kh v thit b gii phng, kim sot v s dng nng lng; h thng si m, thng gi v lm lnh, thit b li, my bm v cc thit b c kh khc; - T vn v thit k my bay, gm xe v cc thit b khc cho my bay cing nh h thng treo, phanh, thn xe v cc b phn khc ca phng tin giao thng ng b; - T vn v thit k cc b phn khng dng in ca thit b hoc sn phm nh b x l vn bn, my tnh, dng c chnh xc, my nh v my chiu; - Thit lp cc tiu chun v quy trnh kim sot m bo hot ng hiu qu v an ton cho my mc,cng c, ng c, nh my cng nghip, thit b hoc h thng; - m bo thit b, vn hnh v bo tr tun th cc thng s k thut thit k v tiu chun an ton. V d v cc ngh c phn loi y: - K s hng khng - Nh chuyn mn vthit k in t - Kin trc s hng hi - K s hng hi - K s c kh Loi tr: - K s tu - 3151 2145. K s ha hc K s ha hc tin hnh nghin cu v pht trin, t vn v ch o cc quy trnh ha hc quy m thng mi v sn xut cc cht v vt phm khc nhau nh du th, dn xut du m, thc phm v ung, thuc hoc vt liu tng hp. H ch o bo tr v sa cha nh my ha cht v nghin cu thit b v t vn v cc kha cnh ha hc ca vt liu, sn phm hoc quy trnh c th. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v t vn v pht trin cc quy trnh ha hc quy m thng mi tinh ch du th v cc cht lng hoc kh khc, v sn xut cc cht v vt phm nh dn xut du m, cht n, thc phm v ung, thuc hoc vt liu tng hp; - Xc nh phng php sn xut ha cht, vt t, tiu chun cht lng v m bo rng chng ph hp vi thng s k thut; - Thit lp cc tiu chun v quy trnh kim sot m bo an ton v hiu qu ca hot ng sn xut ha cht v an ton ca cng nhn thit b vn hnh hoc ca nhng ngi lm vic gn vi cc phn ng ha hc ang din ra; - Thit k thit b nh my ha cht v t ra quy trnh sn xut ha cht v cc sn phm; - Thc hin cc th nghim trong sut cc giai on sn xut xc nh mc kim sot cc bin s, bao gm nhit , mt , trng lng ring v p sut; - Xy dng cc quy trnh an ton s c s dng; - Chun b d ton chi ph sn xut v bo co tin sn xut qun l; - Thc hin cc nghin cu trong phng th nghim v cc bc trong sn xut sn phm mi v th nghim cc quy trnh c xut trong cc hot ng quy m nh nh nh my th im. V d v cc ngh c phn loi y: - K s ha hc - Nh chuyn mn v k thut nhin liu - Nh chuyn mn v k thut ngnh nha - K s qu trnh lc du 2146. K s khai thc m, luyn kim v cc ngnh lin quan K s khai thc m, luyn kim v cc ngnh lin quan tin hnh nghin cu, thit k, pht trin v duy tr cc phng php chit xut kim loi t qung, hoc khong sn, nc, du hoc kh t tri t v pht trin hp kim mi, gm v cc vt liu khc, hoc nghin cu v t vn v cc kha cnh khai thc hoc luyn kim ca cc vt liu, sn phm hoc quy trnh c th. Nhim v ch yu gm: - Xc nh v tr v lp k hoch khai thc than, qung kim loi, khong sn phi kim loi v vt liu xy dng nh v si; - Xc nh cc phng php khai thc hiu qu nht v cc loi my mc s c s dng, lp k hoch b tr v ch o xy dng cc trc v ng hm; - Xc nh v tr khoan v phng php kim sot dng chy ca nc, du hoc kh t ging; - Lp k hoch v ch o lu tr, x l ban u v vn chuyn nc, du hoc kh t; - Thit lp cc tiu chun v quy trnh an ton v cc c s s cu, c bit l di lng t; - Tin hnh nghin cu, pht trin cc phng php chit xut kim loi t qung ca chng v t vn v ng dng ca chng; - Nghin cu tnh cht ca kim loi v hp kim, pht trin hp kim mi v t vn v gim st cc kha cnh k thut ca sn xut v gia cng kim loi v hp kim; - Duy tr lin lc k thut v t vn vi cc chuyn gia c lin quan khc nh nh a cht v nh a vt l; - Kim tra tin gi hoc m nh gi li nhun. V d v cc ngh c phn loi y: - K s luyn kim khai thc - K s khai thc - K s khai thc du m v kh t t nhin Loi tr: - Nh a cht hc - 2114 - Nh a vt l - 2114 2149. K s k thut khc cha c phn vo u Nhm n v ny bao gm cc chuyn gia k thut cha c phn loi u trong nhm 214: Nh chuyn mn v k thut (tr k thut in) hoc trong nhm 215: K s k thut in. V d, nhm bao gm nhng ngi tin hnh nghin cu, t vn hoc pht trin cc quy trnh v gii php k thut lin quan n an ton ti ni lm vic, k thut y sinh, quang hc, vt liu, sn xut in ht nhn v cht n. Nhim v ch yu gm: - p dng kin thc v k thut vo thit k, pht trin v nh gi cc h thng v sn phm sinh hc v y t nh ni tng nhn to, chn gi v dng c; - Thit k cc thit b c s dng trong cc quy trnh y t v h thng hnh nh khc nhau nh chp cng hng t v cc thit b t ng tim insulin hoc kim sot cc chc nng c th; - Thit k cc thnh phn ca dng c quang hc nh thu knh, knh hin vi, knh thin vn, laser, h thng )a quang v cc thit b khc s dng cc tnh cht ca nh sng; - Thit k, th nghim v phi hp pht trin vt liu, vt liu n p ng cc thng s k thut mua sm ca qun i; - Thit k v gim st vic xy dng v vn hnh cc l phn ng ht nhn v cc nh my in v h thng ti ch v ti ch nhin liu ht nhn; - Thit k v pht trin cc thit b ht nhn nh li l phn ng, che chn bc x v cc c ch iu khin v thit b lin quan; - nh gi thit hi v cung cp cc tnh ton cho cc hot ng trc vt hng hi; - Nghin cu v t vn v cc kha cnh k thut ca cc quy trnh sn xut c th, chng hn nh cc sn phm lin quan n thy tinh, gm s, dt may, sn phm da, g v in n; - Xc nh cc mi nguy tim n v gii thiu cc quy trnh v thit b an ton. V d v cc ngh c phn loi y: - K s y sinh - K s vt liu n - K s cu h hng hi - K s vt liu - K s sn xut in ht nhn - K s quang - K s an ton - Nh chuyn mn v d ton khi lng Loi tr: - K s sn xut cng nghip - 2141 - K s mi trng - 2143 - Nh chuyn mn v kho st - 2165 Ghi ch: Cn lu rng, d cc k s y sinh c phn loi trong nhm n v ny nh cc chuyn gia k thut khc, nhng y c coi l mt phn khng th thiu ca lc lng lao ng y t bn cnh nhng ngh nghip c phn loi trong nhm 22: Nh chuyn mn v sc khe v cc ngnh khc c phn loi trong mt s nhm n v khc trong nhm chnh 2: Nh chuyn mn bc cao. 215. K s k thut in K s k thut in tin hnh nghin cu v thit k, t vn, lp k hoch v ch o vic xy dng v vn hnh cc h thng in t, in v vin thng, linh kin, ng c v thit b. H t chc v thit lp cc h thng iu khin gim st hiu sut v s an ton ca cc h thng v h thng in v in t. Nhim v ch yu gm: tin hnh nghin cu, t vn v ch o vic bo tr v sa cha cc sn phm v h thng in, in t v vin thng; t vn v thit k cc nh my in v h thng to ra, truyn ti v phn phi in; thit lp cc tiu chun kim sot gim st hiu sut v an ton ca cc h thng v thit b in, in t v vin thng. 2151. K s in K s in tin hnh nghin cu v t vn, thit k v ch o xy dng v vn hnh h thng in, linh kin, ng c v thit b, v t vn v ch o hot ng, bo tr v sa cha, hoc nghin cu v t vn v cc kha cnh cng ngh ca vt liu k thut in, sn phm v cc quy trnh. Nhim v ch yu gm: - T vn v thit k cc nh my in v h thng pht in, truyn ti v phn phi in; - Gim st, kim sot hot ng ca cc h thng pht in, truyn ti v phn phi in; - T vn v thit k h thng cho ng c in, lc ko in v cc thit b khc hoc cc thit b in trong nc; - Ch nh lp t v ng dng in trong cng nghip v cc ta nh v i tng khc; - Thit lp cc tiu chun v quy trnh kim sot gim st hiu sut v an ton ca cc h thng, ng c v thit b phn phi in; - Xc nh phng php sn xut cho cc h thng in cing nh bo tr v sa cha cc h thng in, ng c v thit b hin c. V d v cc ngh c phn loi y: - K s in - K s sn xut in - K s c in Loi tr: - K s sn xut in ht nhn - 2149 - K s in t - 2152 - K s pht sng - 2153 - K s vin thng - 2153 2152. K s in t K s in t tin hnh nghin cu, thit k v ch o chc nng xy dng, bo tr v sa cha h thng in t, v nghin cu v t vn v cc kha cnh cng ngh ca vt liu, sn phm hoc quy trnh k thut in t. Nhim v ch yu gm: - T vn v thit k cc thit b hoc linh kin in t, mch in, bn dn v h thng; - Ch nh phng php sn xut hoc lp t vt liu v tiu chun cht lng, v ch o cng vic sn xut hoc lp t cc sn phm v h thng in t; - Thit lp cc tiu chun v quy trnh kim sot m bo hot ng hiu qu v an ton cho cc h thng, ng c v thit b in t; - T chc v ch o bo tr v sa cha cc h thng v thit b in t hin c; - Thit k cc mch v linh kin in t s dng trong cc l)nh vc nh hng dn hng khng vi tr v iu khin lc y, m hc hoc dng c v iu khin; - Nghin cu v t vn v radar, o t xa v h thng iu khin t xa, l vi sng v cc thit b in t khc; - Thit k v pht trin cc thut ton x l tn hiu v thc hin cc thut ton ny thng qua la chn phn cng v phn mm thch hp; - Pht trin b my v quy trnh kim tra cc thnh phn, mch v h thng in t. V d v cc ngh c phn loi y: - K s phn cng my tnh - K s in t - K s thit b Loi tr: - K s vin thng - 2153 2153. K s vin thng K s vin thng tin hnh nghin cu v t vn, thit k v ch o xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha cc h thng v thit b vin thng. H nghin cu v t vn v cc kha cnh cng ngh ca vt liu, sn phm hoc quy trnh k thut vin thng. Nhim v ch yu gm: - T vn v thit k cc thit b hoc linh kin vin thng, h thng, thit b v trung tm phn phi; - Ch nh phng php sn xut hoc lp t, vt liu, tiu chun cht lng v an ton v ch o cng vic sn xut hoc lp t cc sn phm v h thng vin thng; - T chc v ch o bo tr v sa cha cc h thng, ng c v thit b vin thng hin c; - Nghin cu v t vn v thit b vin thng; - Lp k hoch v thit k cc mng truyn thng da trn phng tin truyn thng c dy, cp quang v khng dy; - Thit k v pht trin cc thut ton x l tn hiu v thc hin cc thut ton ny thng qua la chn phn cng v phn mm thch hp; - Thit k mng vin thng v h thng phn phi pht thanh v truyn hnh, bao gm c cp v khng dy. V d v cc ngh c phn loi y: - K s pht sng - K s vin thng - K s cng ngh vin thng Loi tr: - K s in t - 2152 216. Kin trc s, nh quy hoch, kho st v thit k Kin trc s, nh quy hoch, kho st v thit k lp k hoch v thit k cnh quan, xy dng bn ngoi v ni tht, cc sn phm sn xut, v ni dung trc quan v nghe nhn truyn t thng tin. H tin hnh cng vic kho st nh v chnh xc cc c im a l; thit k, chun b v chnh sa bn ; v xy dng v thc hin cc k hoch v chnh sch kim sot vic s dng t. Nhim v ch yu gm: xc nh cc mc tiu v rng buc ca bn tm tt thit k bng cch tham kho kin vi khch hng v cc bn lin quan; xy dng cc khi nim v k hoch thit k hi ha cc cn nhc thm m vi cc yu cu k thut, chc nng, sinh thi v sn xut; chun b phc tho, s , minh ha, hot hnh, k hoch, bn , biu , mu v m hnh truyn t cc khi nim thit k v thng tin khc; phn tch hnh nh, hnh nh v tinh, ti liu kho st v d liu, bn , h s, bo co v thng k; thc hin nghin cu v phn tch cc yu cu chc nng, khng gian, thng mi, vn ha, an ton, mi trng v thm m. 2161. Kin trc s nh cao tng Kin trc s nh cao tng thit k cc ta nh thng mi, cng nghip, vin nghin cu, dn c, gii tr v ln k hoch gim st vic xy dng, bo tr v phc hi ca h. Nhim v ch yu gm: - Pht trin cc l thuyt v phng php kin trc mi hoc c ci tin; - Kim tra cc trang web v t vn khch hng, qun l v cc bn lin quan khc xc nh loi, kiu dng v kch thc ca cc ta nh c xut v thay i i vi cc ta nh hin c; - Cung cp thng tin lin quan n thit k, vt liu v thi gian xy dng c tnh; - Chun b ti liu d n, bao gm cc bn phc tho v bn v t l, v tch hp cc yu t cu trc, c hc v thm m trong cc thit k cui cng; - Vit thng s k thut v ti liu hp ng s dng bi cc nh xy dng v gi thu thay mt cho khch hng; - Thc hin cc lin h cn thit m bo tnh kh thi ca cc d n lin quan n phong cch, chi ph, thi gian v tun th cc quy nh; - Xc nh v tm gii php tt nht cho cc vn lin quan n chc nng v cht lng mi trng bn trong ca cc ta nh v thc hin cc thit k, bn v v k hoch cn thit; - Gim st cng vic xy dng hoc ci to m bo tun th cc thng s k thut v tiu chun cht lng; - Duy tr lin lc k thut v t vn vi cc chuyn gia khc c lin quan. V d v cc ngh c phn loi y: - Kin trc s nh cao tng - Kin trc s ni tht Loi tr: - Kin trc s cnh quan - 2162 - Nh trang tr ni tht - 3432 - Nh thit k ni tht - 3432 2162 Kin trc s cnh quan Kin trc s cnh quan ln k hoch v thit k cnh quan v khng gian m cho cc d n nh cng vin, trng hc, t chc, ng giao thng, khu vc bn ngoi cho cc khu thng mi, cng nghip v dn c, v lp k hoch v gim st vic xy dng, bo tr v phc hi ca h. Nhim v ch yu gm: - Pht trin cc l thuyt v phng php mi hoc ci tin v a ra li khuyn v chnh sch lin quan n kin trc cnh quan; - Kim tra cc trang web v t vn khch hng, qun l v cc bn lin quan khc xc nh loi, kiu dng v kch thc ca cc ta nh, cng vin, ng v cc khng gian m khc c xut; - Tng hp v phn tch d liu a im v cng ng v cc c im a l v sinh thi, a hnh, t, thm thc vt, thy vn a im, c im th gic v cu trc nhn to, xy dng khuyn ngh s dng v pht trin t, nghin cu kh thi v bo co tc ng mi trng; - Chun b bo co, k hoch chin lc, k hoch trang web, bn v cng trnh, thng s k thut v d ton chi ph pht trin t, hin th v tr v chi tit ca cc xut, bao gm m hnh mt t, cu trc, thm thc vt v tip cn; - Vit thng s k thut v ti liu hp ng s dng bi cc nh xy dng v nh thu k thut dn dng v gi thu thay cho khch hng; - Thc hin cc lin h cn thit m bo tnh kh thi ca cc d n lin quan n loi hnh, chi ph, thi gian v tun th cc quy nh; - Xc nh v tm gii php tt nht cho cc vn lin quan n chc nng v cht lng ca mi trng bn ngoi v thc hin cc thit k, bn v v k hoch cn thit; - Gim st cng vic xy dng hoc ci to m bo tun th cc thng s k thut v tiu chun cht lng; - Duy tr lin lc k thut v t vn vi cc chuyn gia khc c lin quan. V d v cc ngh c phn loi y: - Kin trc s cnh quan Loi tr: - Kin trc s nh cao tng - 2161 - Nh lp K hoch th - 2164 2163. Nh thit k sn phm v may mc Nh thit k sn phm v may mc thit k v pht trin cc sn phm sn xut v chun b cc thit k v thng s k thut ca sn phm cho sn xut hng lotv mt ln. Nhim v ch yu gm: - Xc nh cc mc tiu v rng buc ca bn tm tt thit k bng cch tham kho kin vi khch hng v cc bn lin quan; - Hnh thnh cc khi nim thit k cho qun o, dt may, cc sn phm cng nghip, thng mi v tiu dng v trang sc; - Hi ha gia cc yu cu thm m vi cc yu cu k thut, chc nng, sinh thi v sn xut; - Chun b cc bn phc tho, s , minh ha, k hoch, mu v m hnh truyn t cc khi nim thit k; - m phn cc gii php thit k vi khch hng, qun l v nhn vin bn hng v sn xut; - La chn, ch nh v xut cc vt liu chc nng v thm m, phng php sn xut v hon thin cho sn xut; - Chi tit v ghi li thit k chn cho sn xut; - Chun b v vn hnh nguyn mu v mu; - Gim st vic chun b cc mu, chng trnh v dng c ca quy trnh sn xut. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh thit k trang phc - Nh thit k thi trang - Nh thit k cng nghip - Nh thit k trang sc Loi tr: - Nh thit k ng c - 2144 - Kin trc s nh cao tng - 2161 - Kin trc s cnh quan - 2162 - Nh thit k ni tht - 3432 2164. Nh quy hoch th v giao thng Cc nh quy hoch th v giao thng xy dng v thc hin cc k hoch v chnh sch cho vic s dng c kim sot t th v nng thn v cho cc h thng giao thng. H tin hnh nghin cu v cung cp li khuyn v cc yu t kinh t, mi trng v x hi nh hng n vic s dng t v lung giao thng. Nhim v ch yu gm: - B tr quy hoch v iu phi pht trin th; - Tng hp v phn tch d liu v cc yu t kinh t, php l, chnh tr, vn ha, nhn khu hc, x hi hc, vt l v mi trng nh hng n vic s dng t; - Trao i vi cc c quan chnh ph, cng ng v chuyn gia trong cc l)nh vc nh kin trc, quy hoch, khoa hc x hi, mi trng v php lut; - a ra v xut s dng v pht trin t ai, trnh by cc k hoch, chng trnh v thit k tng thut v ha cho cc nhm v c nhn; - T vn cho chnh ph, cc cng ty v cng ng v cc vn v xut quy hoch th v khu vc; - Xem xt v nh gi cc bo co tc ng mi trng; - Lp k hoch v iu phi pht trin cc khu t cho cng vin, trng hc, t chc, sn bay, ng b v cc d n lin quan, v cho cc khu thng mi, cng nghip v dn c; - Lp k hoch v t vn v nh tuyn v kim sot giao thng ng b v h thng giao thng cng cng t hiu qu v an ton. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh qui hoch t ai - Nh qui hoch giao thng - Nh qui hoch th Loi tr: - Kin trc s nh cao tng - 2161 - Kin trc s cnh quan - 2162 2165. Nh v bn v kho st hin trng Nh v bn v kho st hin trng xc nh v tr chnh xc, hoc chun b v sa i bn k thut s, ha v hnh nh, biu hoc biu din trc quan khc v cc c im t nhin v c xy dng v ranh gii ca t, bin, vng ngm v cc thin th, p dng cc nguyn tc khoa hc v ton hc. Nhim v ch yu gm: - Kho st, o lng v m t cc b mt t, m, b mt ngm, bin, sng v lng h; - Lu v tr chnh xc ca cc tnh nng khc nhau v ghi d liu kho st dng k thut s; - Lp cc biu v bn s c s dng xc nh vng nc v knh c th iu hng v trong quy hoch xy dng cc cng trnh bin; - Lp k hoch v thc hin cc cuc kho st nh trn khng; - Thit k, bin son v chnh sa bn v biu bng cc hnh nh trn khng v cc hnh nh khc, hnh nh v tinh, ti liu kho st v d liu, bn v h s hin c, bo co v thng k; - Thc hin nghin cu v pht trin h thng o c v o quang in, h thng a chnh v h thng thng tin t ai; - Nghin cu v t vn v cc kha cnh k thut, thm m v kinh t ca sn xut bn ; - Duy tr lin lc k thut v t vn vi cc chuyn gia khc c lin quan. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh kho st trn khng - Nh kho st hin trng - Nh v bn - Nh Kho st thy vn - Nh Kho st t ai - Nh kho st m - Nh chuyn mn c hnh nh Loi tr: - Nh chuyn mn v d ton khi lng - 2149 - Nh Kho st ta nh - 3112 - Nh kho st hng hi - 3115 2166. Nh thit k ha v truyn thng a phng tin Cc nh thit k ha v truyn thng a phng tin thit k ni dung nghe nhn truyn t thng tin bng cch s dng hnh thc in, phim, in t, k thut s v cc phng tin nghe nhn v m thanh khc. H to ra ha, hiu ng c bit, hot hnh hoc hnh nh trc quan khc s dng trong cc tr chi my tnh, phim nh, video m nhc, phng tin in n v qung co. Nhim v ch yu gm: - Xc nh cc mc tiu v rng buc ca bn tm tt thit k bng cch tham kho kin vi khch hng v cc bn lin quan; - Thc hin nghin cu v phn tch cc yu cu truyn thng chc nng; - Tnh thnh cc khi nim thit k cho ch cn truyn t; - Chun b cc bn phc tho, s , hnh minh ha v b cc truyn t cc khi nim thit k; - Thit k ha v hot hnh phc tp p ng cc yu cu v chc nng, thm m v sng to ca bn tm tt thit k; - To hnh nh hai chiu v ba chiu m t cc i tng ang chuyn ng hoc minh ha mt qu trnh, s dng hot hnh my tnh hoc chng trnh m hnh ha; - m phn gii php thit k vi khch hng, nhn vin qun l, bn hng v sn xut; - La chn, ch nh hoc xut cc vt liu v phng tin chc nng v thm m xut bn, giao hng hoc hin th; - Chi tit v ghi li thit k chn cho sn xut; - Gim st hoc thc hin sn xut trong phng tin c chn. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v hot hnh - Ha s v minh ha - Nh thit k tr chi my tnh - Ngh s) k thut s - Thit k ha - Ha s) qung co - Nh thit k a phng tin - Nh thit k xut bn - Thit k trang web Loi tr: - Kin trc s ni tht - 2161 - Nh pht trin a phng tin - 2513 - Nh pht trin web - 2513 - Ngh s) th gic - 2651 - Nh thit k ni tht - 3432 22. Nh chuyn mn v sc khe Cc nh chuyn mn v sc khe tin hnh nghin cu, ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; p dng kin thc khoa hc lin quan n y hc, iu dng, nha khoa, thuc, th y, dc phm, v tng cng sc khe. Mc thnh tho ca hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: tin hnh nghin cu v thu thp kin thc khoa hc thng qua nghin cu cc ri lon v bnh ngi v ng vt v cch iu tr chng; t vn hoc p dng cc bin php phng nga v cha bnh, hoc tng cng sc khe; chun b bi bo v bo co khoa hc. bao gm c vic Gim st cc ngi lao ng khc. Ch thch: Vic s dng danh mc ngh nghip p dng trong thc t m t hoc o lng lc lng lao ng, cn ch l nh chuyn mn v sc khe c phn loi trong danh mc nhiu hn nhm ngh 22: Nh chuyn mn v sc khe. Nhng ngh ngoi nhm ny nhng vn thuc ngnh sc khe bao gm: nh chuyn mn v cai nghin, k s y sinh, nh tm l hc lm sng v nh vt l y t. 221. Bc s) y khoa Bc s) y khoa (bc s)) nghin cu, chn on, iu tr v phng nga bnh tt, bnh tt, chn thng v cc khim khuyt v th cht v tinh thn khc ngi thng qua vic p dng cc nguyn tc v quy trnh ca y hc hin i. H ln k hoch, gim st v nh gi vic thc hin cc k hoch chm sc v iu tr ca cc nh cung cp dch v chm sc sc khe khc v tin hnh cc hot ng nghin cu v gio dc y t. Nhim v ch yu gm: tin hnh kim tra th cht cho bnh nhn v phng vn h v gia nh xc nh tnh trng sc khe ca h; t hng cc xt nghim chn on v phn tch kt qu; k n v qun l iu tr cha bnh v cc bin php phng nga; thc hin phu thut v cc th tc lm sng khc; theo di bnh nhn tin trin v p ng vi iu tr; t vn v sc khe, dinh dng v hnh vi li sng h tr phng nga hoc iu tr bnh v ri lon; xc nh v qun l cc bin chng trc, trong v sau khi sinh con; lp k hoch, qun l v thc hin k hoch gii thiu cho bnh nhn cn cc dch v chm sc sc khe chuyn bit, di hn hoc khc; trao i thng tin y t vi cc chuyn gia y t khc m bo chm sc lin tc v ton din; bo co sinh, t v cc bnh ng ch cho c quan chnh quyn; tin hnh nghin cu v cc ri lon v bnh tt ca con ngi v phng php phng nga hoc cha bnh. 2211. Bc s) a khoa Cc bc s) a khoa (bao gm c bc s) gia nh v bc s) chm sc chnh) chn on, iu tr v phng nga bnh tt, chn thng v cc khim khuyt v th cht v tinh thn khc v duy tr sc khe chung ngi thng qua vic p dng cc nguyn tc v quy trnh ca y hc hin i. gm c vic iu tr mt s bnh nht nh v c th chu trch nhim cung cp dch v chm sc y t lin tc v ton din cho cc c nhn, gia nh v cng ng. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh kim tra th cht ca bnh nhn v phng vn h v gia nh h xc nh tnh trng sc khe ca h; - Yu cu xt nghim trong phng th nghim, chp X-quang v cc th tc chn on khc v phn tch kt qu xc nh bn cht ca ri lon hoc bnh tt; - Cung cp chm sc y t lin tc cho bnh nhn bao gm k n, iu hnh, t vn v theo di cc phng php iu tr v cc bin php phng nga; - Thc hin phu thut v cc th tc lm sng khc; - T vn cho cc c nhn, gia nh v cng ng v sc khe, dinh dng v li sng h tr phng nga hoc iu tr bnh v ri lon; - Cung cp s gii thiu cho bnh nhn v gia nh c chm sc chuyn khoa ti bnh vin, trung tm phc hi chc nng hoc cc loi trung tm chm sc sc khe khc; - Xc nh, qun l, cung cp v gii thiu cc bin chng trc, trong v sau khi sinh con; - Ghi li bnh nhn thng tin y t v lch s y t v trao i thng tin vi cc bc s) chuyn khoa v nhn vin y t khc theo yu cu tip tc chm sc y t; - Bo co sinh, t v cc bnh ng ch cho cc c quan chnh ph p ng cc yu cu php l v chuyn nghip; - Tin hnh nghin cu v dch v y t v sc khe con ngi v ph bin nhng pht hin nh thng qua cc bo co khoa hc; - Lp k hoch v tham gia vo cc chng trnh c thit k ngn chn s xut hin v ly lan ca cc bnh thng thng. V d v cc ngh c phn loi y: - Bc s) y khoa tuyn huyn - Bc s) tr liu - Bc s) y khoa gia nh - Bc s) a khoa - Bc s) chm sc sc khe ban u - Bc s ni tr Loi tr: - Bc s) tm thn - 2212 - Bc s) chuyn khoa - 212 - Bc s) phu thut - 2212 - Bc s ph t (y t) - 2240 Ghi ch Ngh nghip trong nhm ny yu cu hon thnh bng cp i hc v gio dc y t c bn cng vi o to lm sng sau i hc hoc tng ng c thm quyn hot ng. Thc tp sinh y khoa hoc nhng ngi hon thnh gio dc i hc ca h trong gio dc y t c bn v ang thc hin o to lm sng sau i hc v y hc ni chung m khng c bt k l)nh vc chuyn khoa no c bao gm y. Mc d mt s quc gia, cha tr a khoa v y t gia nh c th c coi l chuyn khoa, nhng nhng ngh ny nn thuc m ny. 2212. Bc s chuyn khoa Bc s chuyn khoa chn on, iu tr v phng nga bnh tt, chn thng v cc khim khuyt v th cht v tinh thn khc ngi, s dng cc xt nghim chuyn mn, chn on, y t, phu thut, vt l v tm thn p dng cc nguyn tc v quy trnh ca y hc hin i. H chuyn v mt s loi bnh, loi bnh nhn hoc phng php iu tr v c th tin hnh gio dc v nghin cu y t trong cc l)nh vc chuyn mn c la chn ca h. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh kim tra th cht ca bnh nhn v phng vn h v gia nh h xc nh tnh trng sc khe ca h; - Xem xt thng tin y t c cung cp bi bc s) gii thiu hoc nh cung cp dch v chm sc sc khe khc; - Yu cu cc xt nghim chn on chuyn bit xc nh bn cht ca ri lon hoc bnh tt; - K n, qun l v theo di bnh nhn, p ng vi cc phng php iu tr, thuc men, gy m, tr liu tm l, chng trnh phc hi th cht v cc bin php phng nga v cha bnh khc; - Thc hin phu thut c tnh cht chung hoc chuyn bit; - Qun l cc bin chng trc, trong v sau khi sinh con; - Ghi li thng tin y t ca bnh nhn v trao i thng tin vi cc chuyn gia y t khc m bo cung cp dch v chm sc ton din; - Bo co sinh, t v cc bnh ng ch cho cc c quan chnh ph p ng cc yu cu php l v chuyn nghip; - Cung cp thng tin cho bnh nhn v gia nh v cng ng v cc bin php phng nga, iu tr v chm sc cho cc bnh c th; - Thc hin khm nghim t thi xc nh nguyn nhn t vong; - Tin hnh nghin cu v cc ri lon v bnh tt c th ca con ngi v cc phng php phng nga hoc cha bnh v ph bin cc pht hin nh thng qua cc bo co khoa hc; - Lp k hoch v tham gia vo cc chng trnh c thit k ngn chn s xut hin v ly lan ca cc bnh c th. V d v cc ngh c phn loi y: - Bc s) gy m - Bc s) tim mch - Chuyn khoa cp cu - Bc s) ph khoa - Bc s) sn khoa - Bc s) nhn khoa - Bc s) nhi khoa - Bnh l hc - Chuyn gia y t d phng - Bc s) tm thn - Bc s) bc x ung th - Bc s) X quang - Cn b y t thng tr trong o to bc s) chuyn khoa - Chuyn gia y t (y t cng cng) - Bc s) chuyn khoa (ni khoa) - Bc s) chuyn khoa (y hc ht nhn) - Bc s) phu thut Loi tr: - Nh nghin cu y sinh - 2131 - Bc s) a khoa - 2211 - Bc s ni tr - 2211 - Bc s) nha khoa - 2261 - Bc s) phu thut nha khoa - 2261 - Bc s) nha khoa- 2261 - Nh tm l hc lm sng - 2634 Ghi ch: Ngh nghip trong nhm ny yu cu hon thnh trnh i hc gio dc y t c bn cng vi nghin cu sinh o to lm sng trong mt chuyn mn y t (tr trng hp bc s) a khoa) hoc tng ng. Bc s) y t thng tr v ni tr o to nh hc chuyn (tr bc s) a khoa) u c bao gm y. Mc d trong 'Nha khoa' mt s quc gia c th c coi l mt chuyn khoa, thy thuc chuyn khoa ming nn c xp vo nhm 2261. Bc s) rng - hm - mt Cc chuyn gia nghin cu y hc tham gia nghin cu y sinh s dng cc sinh vt sng v khng thc hin lm sng c phn loi trong nhm 2131: Nh sinh vt hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan. 222: Y t/iu dng v h sinh Cc y t/iu dng v h sinh cung cp cc dch v iu tr v chm sc cho nhng ngi b bnh v th cht hoc tinh thn, khuyt tt hoc m yu v nhng ngi khc cn c chm sc do nhng ri ro tim n i vi sc khe bao gm c trc, trong v sau khi sinh. H chu trch nhim lp k hoch, qun l v nh gi chm sc bnh nhn, bao gm c s gim st ca cc nhn vin y t khc, lm vic t ch hoc trong cc nhm vi bc s) y t v nhng ngi khc trong vic p dng thc t cc bin php phng nga v cha bnh. Nhim v ch yu gm: nh gi, lp k hoch, cung cp v nh gi chm sc iu dng v h sinh cho bnh nhn theo thng l v tiu chun ca iu dng v h sinh hin i; phi hp chm sc bnh nhn vi s t vn ca cc chuyn gia y t khc v cc thnh vin ca cc i y t; xy dng v trin khai cc k hoch chm sc, phng php iu tr v tr liu, bao gm c qun l thuc; theo di v gim au v kh chu cho bnh nhn s dng nhiu phng php iu tr, bao gm s dng thuc gim au; theo di bnh nhn tnh trng sc khe, bao gm c tin trin ca thai k v p ng vi iu tr cha bnh; cung cp thng tin cho bnh nhn, gia nh v cng ng v mt lot cc vn sc khe, bao gm phng nga bnh tt, iu tr v chm sc, mang thai v sinh n v cc ch khc; gim st v iu phi cng vic ca cc nhn vin y t khc; tin hnh nghin cu v thc hnh iu dng v h sinh v chun b cc bi bo v bo co khoa hc. Ch thch: Phn bit gia cc iu dng v h sinh v cc bc s ph t trn c s tnh cht ca cng vic. 2221. Y t/iu dng Cc y t/iu dng cung cp cc dch v iu tr, h tr v chm sc cho nhng ngi cn chm sc iu dng do nh hng ca lo ha, chn thng, bnh tt hoc suy yu v th cht hoc tinh thn khc, hoc nguy c tim n i vi sc khe. H chu trch nhim lp k hoch v qun l chm sc bnh nhn, bao gm c s gim st ca cc nhn vin y t khc, lm vic t ch hoc trong cc nhm vi bc s) y t v nhng ngi khc trong vic p dng thc t cc bin php phng nga v cha bnh. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch, cung cp v nh gi chm sc iu dng cho bnh nhn theo thng l v tiu chun ca iu dng hin i; - Phi hp chm sc bnh nhn vi s t vn ca cc chuyn gia y t khc v cc thnh vin ca cc i y t; - Xy dng v trin khai cc k hoch chm sc cho iu tr sinh hc, x hi v tm l ca bnh nhn phi hp vi cc chuyn gia y t khc; - Lp k hoch v cung cp dch v chm sc c nhn, phng php iu tr v tr liu bao gm qun l thuc v theo di cc phn ng i vi k hoch iu tr hoc chm sc; - Lm sch vt thng, bng b v bng phu thut; - Theo di cn au v s kh chu ca bnh nhn v gim au bng nhiu phng php iu tr, bao gm s dng thuc gim au; - Lp k hoch v tham gia cc chng trnh gio dc sc khe, tng cng sc khe v cc hot ng gio dc y t trong mi trng lm sng v cng ng; - Tr li cc cu hi ca bnh nhn v gia nh v cung cp thng tin v phng nga bnh tt, iu tr v chm sc sc khe; - Gim st v iu phi cng vic ca cc nhn vin iu dng, y t v chm sc c nhn khc; - Tin hnh nghin cu v thc hnh v quy trnh iu dng v ph bin cc kt qu nh thng qua cc bi bo v bo co khoa hc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh t vn y t/iu dng lm sng - Y t/iu dng tuyn huyn - Y t/iu dng gy m - Ngi o to y t/iu dng - Thc tp vin y t/iu dng - Y t/iu dng ph m - Y t/iu dng chuyn ngnh - Y t/iu dng sc khe cng ng - Y t/iu dng chuyn khoa Loi tr: - H sinh - 2222 - Bc s ph t - 2240 - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Y t ph t - 3221 - H sinh ph t - 3222 - Tr l iu dng (phng khm hoc bnh vin) - 5321 Ghi ch: S khc bit gia cc y t/iu dng v y t/iu dng ph t trn c s tnh cht ca cng vic. Y t/iu dng kt hp gio dc y t/iu dng hoc nghin cu vi thc hnh y t/iu dng lm sng c phn loi trong nhm 2221. Y t/iu dng. Cc nh nghin cu y t/iu dng tham gia nghin cu y sinh s dng cc sinh vt sng v khng thc hin y t/iu dng lm sng c phn loi trong nhm 2131: Nh sinh vt hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan. 2222. H sinh Cc h sinh lp k hoch, qun l, cung cp v nh gi cc dch v chm sc h sinh trc, trong v sau khi mang thai v sinh n. H cung cp dch v chm sc chuyn d gim ri ro sc khe cho ph n v tr s sinh, lm vic t ch hoc trong cc nhm vi cc nh cung cp dch v chm sc sc khe khc. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch, cung cp v nh gi cc dch v chm sc v h tr cho ph n v tr s sinh trc, trong v sau khi mang thai v sinh con theo thng l v tiu chun chm sc h sinh hin i; - Cung cp li khuyn cho ph n v gia nh v thc hin gio dc cng ng v sc khe, dinh dng, v sinh, tp th dc, k hoch sinh v cp cu, cho con b, chm sc tr s sinh, k hoch ha gia nh v trnh thai, li sng v cc ch khc lin quan n mang thai v sinh n; - nh gi tin trin trong khi mang thai v sinh n, qun l cc bin chng v nhn bit cc du hiu cnh bo cn c gii thiu n bc s) y khoa c k nng chuyn mn v sn khoa; - Theo di tnh trng sc khe ca tr s sinh, cc bin chng v nhn bit cc du hiu cnh bo cn c gii thiu n bc s) y khoa c k nng chuyn mn v s sinh; - Theo di cn au v s kh chu ca ph n trong qu trnh chuyn d v sinh n v gim au bng nhiu phng php tr liu, bao gm s dng thuc gim au; - Bo co sinh cho c quan chnh ph p ng cc yu cu php l v chuyn nghip; - Tin hnh nghin cu v thc hnh v quy trnh h sinh v ph bin cc kt qu nh thng qua cc bi bo v bo co khoa hc; - Lp k hoch v tin hnh cc hot ng gio dc h sinh trong mi trng lm sng v cng ng. V d v cc ngh c phn loi y: N h sinh chuyn nghip Loi tr: - Y t/iu dng - 2221 - Y t/iu dng ph t - 3221 - H sinh ph t - 3222 - Tr l iu dng (phng khm hoc bnh vin) - 5321 Ch thch: S khc bit gia cc y t/iu dng, h sinh v ph t trn c s tnh cht ca cng vic. H sinh kt hp gio dc h sinh hoc nghin cu vi thc hnh h sinh lm sng c phn loi trong nhm 2222. H sinh. 223-2230. Nh chuyn mn v y hc c truyn v h tr Nh chuyn mn v y hc c truyn v h tr kim tra bnh nhn, phng nga v iu tr bnh, chn thng v cc khim khuyt v th cht v tinh thn khc v duy tr sc khe ni chung ngi bng cch p dng kin thc, k nng v thc hnh c c thng qua nghin cu rng ri v l thuyt, nim tin v kinh nghim, bt ngun t c th cc nn vn ha. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh kim tra th cht ca bnh nhn v phng vn h v gia nh h xc nh tnh trng sc khe ca h; - Xy dng v trin khai cc k hoch iu tr cho cc bnh v th cht, tinh thn v tm l x hi bng cc ng dng nh chm cu, ayurvedic, vi lng ng cn v tho dc; - nh gi v ghi nhn bnh nhn tin trin qua k hoch iu tr; - Cung cp t vn v sc khe, dinh dng v li sng cho cc c nhn, gia nh v cng ng; - K n v pha ch cc loi thuc truyn thng nh chit xut tho dc, thc vt, khong cht v ng vt, kch thch kh nng t cha bnh ca c th; - Trao i thng tin v bnh nhn vi cc nhn vin chm sc sc khe khc khi cn thit m bo chm sc sc khe lin tc v ton din; - Tin hnh nghin cu cc loi thuc v phng php iu tr truyn thng, b sung v ph bin cc pht hin nh thng qua cc bi bo v bo co khoa hc. V d v cc ngh c phn loi y: - Chm cu - Thc hnh vin y hc hindu - Bc s) y hc c truyn Trung Quc - Ngi lm vi lng ng cn - Cha bnh theo bnh l t nhin - Thc hnh vin y hc Hi gio Loi tr: - Ngi tr bnh xng khp - 2269 - K thut vin chm cu - 3230 - K thut vin Hindu - 3230 - Tho dc - 3230 - K thut vin bnh l c tim - 3230 - Tr liu no v un nn - 3230 - Ngi cha bnh lng - 3230 - Bc s) ph thy - 3230 - Tr liu bm huyt - 3255 - Chuyn gia thy nhit 3255 - Tr liu Shiatsu - 3255 - Ngi cha lnh c tin - 3413 Ghi ch: Nh chuyn mn v y hc c truyn v h tr i hi mt s hiu bit su rng v nhng li ch v cc ng dng ca y hc c truyn v h tr, c pht trin t nhng kt qu ca nghin cu chnh thc v nhng k thut ny cing nh trn c th con ngi v cc yu t ca y hc hin i, c phn loi trong m ngh 2230: Nh chuyn mn v y hc c truyn v h tr. Nhng ngh nghip m thc hnh i hi s hiu bit t hn da trn thi gian gio dc v o to chnh thc hoc khng chnh thc, hoc thng qua cc truyn thng v thc hnh ca cng ng ni h sinh sng, c bao gm trong nhm 3230. K thut vin y hc c truyn v b tr. Cc hc vin thc hin ng dng s t cc phng php tip cn vi thuc tho dc, liu php tinh thn hoc k thut tr liu th cng c loi tr khi nhm 2230. 224 - 2240. Bc s ph t Bc s ph t cung cp cc dch v y t t vn, chn on, cha bnh v phng nga hn ch v phm vi v phc tp hn so vi cc bc s) y khoa thc hin. H lm vic t ch, hoc c s gim st hn ch ca cc bc s) y khoa v p dng cc quy trnh lm sng tin tin iu tr v ngn nga bnh tt, thng tch v cc khim khuyt v th cht hoc tinh thn khc cho cng ng. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh kim tra th cht cho bnh nhn v phng vn h v gia nh h xc nh tnh trng sc khe ca h v ghi li thng tin y t ca bnh nhn; - Thc hin cc th tc y t v phu thut c bn hoc thng quy hn, bao gm k n v qun l cc phng php iu tr, thuc men v cc bin php phng nga hoc cha bnh khc, c bit i vi cc bnh v ri lon thng thng; - Qun l hoc t hng cc xt nghim chn on, chng hn nh X-quang, in tm v xt nghim trong phng th nghim; - Thc hin cc th tc iu tr nh tim, chch nga, khu vt thng v chm sc vt thng v qun l nhim trng; - H tr bc s) y khoa vi cc th tc phu thut phc tp; - Theo di bnh nhn tin trin v p ng iu tr v xc nh cc du hiu v triu chng cn chuyn n bc s) y khoa; - T vn cho bnh nhn v gia nh v ch n ung, tp th dc v cc thi quen khc gip phng nga hoc iu tr bnh v ri lon; - Xc nh v chuyn cc trng hp phc tp hoc bt thng n bc s) y t, bnh vin hoc nhng ni khc c chm sc chuyn khoa; - Bo co sinh, t v cc bnh ng ch cho cc c quan chnh ph p ng cc yu cu bo co php l v chuyn nghip. V d v cc ngh c phn loi y: - Bc s ph t hi sc - Cn b lm sng (tr y) - Tr l bc s) - Nhn vin chm sc chnh - K thut vin phu thut Loi tr: - Bc s) a khoa - 2211 - Bc s) phu thut - 2212 - Tr l y t - 3256 - Tr l cp cu - 3258 Ch thch: Ngh nghip trong nhm ny thng yu cu hon thnh o to i hc trong cc dch v y t l thuyt v thc t. Ngi lm vic vi cc dch v gii hn trong iu tr khn cp v thc hnh cp cu c phn loi trong nhm 3258. Nhn vin cp cu. 225 - 2250. Bc s) th y Bc s) th y chn on, phng nga v iu tr bnh, thng tch v ri lon chc nng ca ng vt. H c th chm sc cho nhiu loi ng vt hoc chuyn iu tr mt nhm ng vt c th hoc trong mt l)nh vc chuyn mn c th, hoc cung cp dch v chuyn nghip cho cc cng ty thng mi sn xut cc sn phm sinh hc v dc phm. Nhim v ch yu gm: - Xc nh s hin din v bn cht ca cc iu kin bt thng bng cch kim tra th cht, xt nghim trong phng th nghim v thng qua cc k thut chn on hnh nh bao gm chp X quang v siu m; - iu tr cho ng vt v mt y t v phu thut, qun l v k n thuc, thuc gim au, thuc gy m ni chung v ti ch; - Thc hin phu thut, bng vt thng v t xng gy; - Cung cp dch v sn khoa v nha khoa cho ng vt; - Tham gia vo cc chng trnh c thit k ngn chn s xut hin v ly lan ca bnh ng vt; - Tim phng cho ng vt v xt nghim cc bnh truyn nhim v thng bo cho c quan chc nng v s bng pht ca cc bnh ng vt truyn nhim; - Thc hin khm nghim t thi xc nh nguyn nhn t vong; - T vn cho khch hng v sc khe, dinh dng v cho n, v sinh, chn nui v chm sc ng vt; - Cung cp dch v tr t cho ng vt. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh bnh l v ng vt - Bc s) th y - Nh chuyn mn v dch t hc th y - Thc tp sinh th y - Bc s) phu thut th y 226. Nh chuyn mn v sc khe khc Nh chuyn mn v sc khe khc cung cp cc dch v y t lin quan n rng hm mt, dc phm, sc khe v v sinh mi trng, sc khe v an ton ngh nghip, vt l tr liu, dinh dng, thnh gic, li ni, th lc v liu php phc hi chc nng. Nhm nh ny bao gm tt c cc chuyn gia sc khe ca con ngi, ngoi tr bc s), bc s) y hc c truyn v b sung, y t, n h sinh v cc chuyn gia y t. Nhim v ch yu gm: nh gi bnh nhn hoc khch hng xc nh bn cht ca ri lon, bnh tt hoc vn ; xy dng v trin khai cc k hoch iu tr v nh gi v ghi nhn bnh nhn tin trin; chn on v iu tr cc bnh, chn thng v d tt ca rng, ming, hm v cc m lin quan; lu tr, bo qun, pha ch, th nghim v phn phi cc sn phm thuc v t vn v vic s dng ng cch v tc dng ph ca chng; nh gi, lp k hoch v thc hin cc chng trnh nhn bit, gim st v kim sot cc yu t mi trng c kh nng nh hng n sc khe con ngi, ci thin hoc phc hi cc chc nng vn ng ca con ngi, ti a ha kh nng vn ng, gim cc hi chng au hoc tng cng tc ng ca thc phm v dinh dng i vi sc khe con ngi; chn on, qun l v iu tr cc ri lon th cht nh hng n thnh gic, giao tip hoc nut, hoc ri lon mt v h thng th gic ca con ngi; t vn cho khch hng v vic tip tc iu tr v chm sc v cung cp hoc sp xp cc dch v phc hi chc nng; gii thiu khch hng n hoc trao i vi cc chuyn gia y t hoc cc chuyn gia lin kt khc nu c yu cu. 2261. Bc s rng hm mt Bc s rng hm mt chn on, iu tr v ngn nga cc bnh, chn thng v bt thng ca rng, ming, hm v cc m lin quan bng cch p dng cc nguyn tc v quy trnh ca nha khoa hin i. H s dng mt lot cc chn on chuyn ngnh, phu thut v cc k thut khc thc y v phc hi sc khe rng ming. Nhim v ch yu gm: - Chn on bnh, chn thng, bt thng v d tt ca rng v cc cu trc lin quan trong ming v hm bng mt lot phng php nh X quang, xt nghim nc bt v lch s bnh l; - Cung cp dch v chm sc sc khe rng ming phng nga nh iu tr nha chu, ng dng fluoride v tng cng sc khe rng ming; - Qun l thuc gy m hn ch s lng au ca bnh nhn trong qu trnh iu tr; - K n thuc gim au lin tc sau khi lm th thut; - Cung cp dch v chm sc rng ming nh cy ghp, phc hnh rng, cu rng phc tp, chnh nha, sa cha rng b h hng v su rng; - Cung cp cc phng php iu tr phu thut nh nh rng, sinh thit m v thc hin iu tr chnh nha; - o lng v ly du n ca bnh nhn hm v rng xc nh hnh dng v kch thc ca phc hnh rng; - Thit k, ch to v lp cc dng c phc hnh rng nh dng c duy tr khng gian, cu rng v rng gi, vit hng dn ch to hoc n thuc cho k thut vin phc hnh rng; - Phc hi chc nng ming vi cc b phn gi c th tho ri v c nh; - H tr chn on cc bnh thng thng c cc biu hin ming nh bnh tiu ng; - Gio dc bnh nhn v gia nh v v sinh rng ming, dinh dng v cc bin php khc chm sc sc khe rng ming; - Gim st v sinh nha khoa, tr l nha khoa v nhn vin khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Thc hnh vin rng hm mt - Bc s) phu thut rng hm mt - Bc s rng hm mt - Bc s ni khoa rng hm mt - Bc s) phu thut ming v hm - Nh chuyn mn v bnh l ming - Bc s thm m rng ming - Bc s) nha nhi khoa - Bc s) phc hnh rng ming - Bc s) chuyn khoa ming Ch thch: Ngh nghip trong nhm ny thng yu cu hon thnh o to trnh i hc v rng hm mt l thuyt v thc hnh hoc mt l)nh vc lin quan. mt s nc, bc s cha bnh v ming c th c coi l bc s chuyn khoa, nhng ngh ny nn c phn loi y. 2262. Dc s) Dc s) lu tr, bo qun, hp cht v phn phi cc sn phm thuc v t vn v vic s dng ng cch v tc dng ph ca thuc theo n ca bc s) v cc chuyn gia y t khc. H gp phn nghin cu, th nghim, chun b, k n v theo di cc liu php y hc ti u ha sc khe con ngi. Nhim v ch yu gm: - Nhn n thuc cho cc sn phm thuc t bc s) y khoa v cc chuyn gia y t khc, kim tra bnh nhn lch s y hc, m bo liu lng, phng php thch hp v tng thch thuc trc khi pha ch; - Chun b hoc gim st vic chun b v ghi nhn thuc lng, thuc m, bt, thuc vin v cc loi thuc khc in vo n thuc; - Cung cp thng tin v li khuyn cho ngi k n v khch hng v tng tc thuc, khng tng thch v chng ch nh, tc dng ph, liu lng v lu tr thuc thch hp; - Hp tc vi cc chuyn gia chm sc sc khe khc lp k hoch, theo di, xem xt v nh gi cht lng v hiu qu ca liu php iu tr thuc ca tng bnh nhn v hiu qu ca cc loi thuc hoc liu php c th; - Duy tr cc h s theo toa v ghi li vn ma ty, cht c v thuc gy nghin theo cc yu cu php l v chuyn nghip; - Lu tr v bo qun vc-xin, huyt thanh v cc loi thuc khc b h hng; - T vn cho khch hng v cung cp cc loi thuc khng k n v cc phng tin chn on v iu tr cho cc tnh trng ph bin; - Gim st v iu phi cng vic ca cc k thut vin dc, thc tp dc v tr l bn hng dc; - Tin hnh nghin cu pht trin v ci tin dc phm, m phm v cc sn phm ha hc lin quan; - Trao i vi cc nh ha hc, chuyn gia k thut v cc chuyn gia khc v k thut sn xut v thnh phn; - Th nghim v phn tch thuc xc nh danh tnh, tinh khit v sc mnh ca chng lin quan n cc tiu chun quy nh; - nh gi nhn, bao b v qung co sn phm thuc; - Pht trin thng tin v ri ro ca cc loi thuc c th. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh ha hc pha ch - Dc s) bnh vin - Dc s) sn xut - Dc s) bn l Loi tr: - Nh dc l hc - 2131 - K thut vin dc phm - 3213 2263. Nh chuyn mn v v sinh mi trng v bnh ngh nghip Nh chuyn mn v v sinh mi trng v bnh ngh nghip nh gi, lp k hoch v thc hin cc chng trnh nhn bit, gim st v kim sot cc yu t mi trng c kh nng nh hng n sc khe con ngi, m bo iu kin lm vic an ton v lnh mnh v ngn nga bnh tt hoc thng tch do cc tc nhn ha hc, vt l, phng x v sinh hc hoc cc yu t cng thi hc. Nhim v ch yu gm: - Xy dng, trin khai v xem xt cc chng trnh v chnh sch gim thiu ri ro mi trng v ngh nghip tim n i vi sc khe v an ton; - Chun b v thc hin cc k hoch v chin lc x l cht thi thng mi, cng nghip, y t v h gia nh mt cch an ton, kinh t v ph hp; - Thc hin cc chng trnh v chin lc phng chng cc bnh truyn nhim, an ton thc phm, h thng x l nc thi, cht lng nc sinh hot, cc cht c hi v nguy him; - Xc nh, bo co v ghi li cc mi nguy him, nh gi v kim sot ri ro trong mi trng v ni lm vic v t vn v vic tun th lut php v quy nh c lin quan; - Xy dng, trin khai v gim st cc chng trnh gim thiu nhim mi trng v ni lm vic lin quan n cc mi nguy ha hc, vt l v sinh hc; - T vn v cc phng php ngn chn, loi b, kim sot hoc gim s phi nhim ca cng nhn, hc sinh, cng chng v mi trng i vi cc nguy c phng x v cc mi nguy khc; - Thc y cc nguyn tc cng thi hc ti ni lm vic nh kt hp ni tht, thit b v cc hot ng lm vic vi nhu cu ca nhn vin; - Cung cp gio dc, thng tin, o to v t vn cho mi ngi tt c cc cp v cc kha cnh ca v sinh lao ng v sc khe mi trng; - Ghi li v iu tra cc thng tch, h hng thit b v bo co hiu sut an ton; - Phi hp sp xp bi thng, phc hi v tr li lm vic ca cng nhn b thng. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v y t mi trng - Nh t vn v an ton v bnh ngh nghip - Nh chuyn mn v v sinh ngh nghip - Chuyn gia v bo v bc x Loi tr: - Nh chuyn mn v bo v mi trng - 2133 - Chuyn gia y t (y t cng cng) - 2212 - Y t chuyn khoa (y t cng cng) - 2221 - Bc s tr liu ngh nghip - 2269 - Thanh tra y t - 3257 - Thanh tra an ton v bnh ngh nghip - 3257 - Nhn vin v an ton v sinh - 3257 - Thanh tra v sinh - 3257 Ch thch: Cc chuyn gia nh gi, lp k hoch v thc hin cc chng trnh gim st hoc kim sot tc ng ca cc hot ng ca con ngi n mi trng c phn loi trong nhm 2133: Nh chuyn mn v bo v mi trng. 2264. Nh chuyn mn v vt l tr liu Nh chuyn mn v vt l tr liu nh gi, lp k hoch v thc hin cc chng trnh phc hi hoc ci thin hoc cc chc nng vn ng ca con ngi, ti a ha kh nng vn ng, gim cc hi chng au v iu tr hoc ngn nga cc thch thc v th cht lin quan n chn thng, bnh tt v cc suy yu khc. H p dng mt lot cc liu php v k thut vt l nh chuyn ng, siu m, si m, laser v cc k thut khc. Nhim v ch yu gm: - Khm c, dy thn kinh, cc kh nng v chc nng khp v cc xt nghim khc xc nh v nh gi cc vn v th cht ca bnh nhn; - Thit lp mc tiu iu tr vi bnh nhn v thit k cc chng trnh iu tr gim au c th, tng cng c bp, ci thin chc nng tim mch v h hp, khi phc kh nng vn ng ca khp v ci thin s cn bng v phi hp; - Xy dng, trin khai v gim st cc chng trnh v phng php iu tr bng cch s dng cc c tnh tr liu ca tp th dc, nng, lnh, xoa bp, thao tc, thy tr liu, in tr liu, tia cc tm, tia hng ngoi v siu m trong iu tr bnh nhn; - Hng dn bnh nhn v gia nh h cc th tc c tip tc bn ngoi cc c s lm sng; - Ghi li thng tin v bnh nhn, tnh trng sc khe v phn ng ca bnh nhn i vi vic iu tr trong cc h thng lu gi h s y t v chia s thng tin vi cc chuyn gia y t khc theo yu cu m bo chm sc lin tc v ton din; - Xy dng v trin khai cc chng trnh sng lc v phng nga cc bnh v ri lon c th thng thng; - Gim st cng vic ca cc tr l vt l tr liu v nhng ngi khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v vt l tr liu lo khoa - Nh chuyn mn tr liu thao tc - Nh chuyn mn tr liu vt l chnh hnh - Nh chuyn mn tr liu vt l nhi - Nh chuyn mn vt l tr liu - Bc s) iu tr vt l Loi tr: - Nh chuyn mn nn chnh ct sng - 2269 - Nh chuyn mn tr liu bnh ngh nghip - 2269 - Ngi tr bnh xng khp - 2269 - Bc s) phu thut - 2269 - Nhn vin tr liu bm huyt - 3255 - Nhn vin thy liu php - 3255 - Nhn vin tr liu bng massage - 3255 - K thut vin vt l tr liu - 3255 - Nhn vin tr liu Shiatsu - 3255 2265. Nh chuyn mn v dinh dng Nh chuyn mn v dinh dng nh gi, lp k hoch v thc hin cc chng trnh tng cng tc ng ca thc phm v dinh dng i vi sc khe con ngi. Nhim v ch yu gm: - Hng dn cc c nhn, gia nh v cng ng v dinh dng, lp k hoch n king v chun b thc phm ti a ha li ch sc khe v gim ri ro tim n cho sc khe; - Lp k hoch ch n king v thc n, gim st vic chun b v phc v ba n, gim st lng thc n v cht lng thc phm cung cp dch v chm sc dinh dng trong cc c s cung cp dch v thc phm; - Tng hp v nh gi d liu lin quan n tnh trng sc khe v dinh dng ca cc c nhn, nhm v cng ng da trn cc gi tr dinh dng ca thc phm c phc v hoc tiu th; - Lp k hoch v thc hin nh gi dinh dng, cc chng trnh can thip, gio dc v o to ci thin mc dinh dng gia cc c nhn v cng ng; - T vn vi cc chuyn gia y t v cc nh cung cp dch v chm sc khc qun l nhu cu n ung v dinh dng ca bnh nhn; - Pht trin v nh gi thc phm v cc sn phm dinh dng p ng yu cu dinh dng; - Tin hnh nghin cu v dinh dng v ph bin cc pht hin ti cc hi tho khoa hc v trong cc mi trng khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Chuyn gia dinh dng lm sng - Chuyn gia dinh dng thc phm - Nh dinh dng hc - Chuyn gia dinh dng y t cng cng - Chuyn gia dinh dng th thao 2266. Bc s thnh hc v c tr cc khuyt tt v ngn ng Bc s thnh hc v c tr cc khuyt tt v ngn ng nh gi, qun l v iu tr cc ri lon th cht nh hng n thnh gic, li ni, giao tip v nut ca con ngi. H k toa cc thit b khc phc hoc cc liu php phc hi chc nng cho mt thnh gic, ri lon ngn ng v cc vn v cm gic v thn kinh lin quan, v cung cp t vn v an ton thnh gic v thc hin giao tip. Nhim v ch yu gm: - nh gi hiu sut nghe, ni v ngn ng bnh nhn xc nh bn cht ca ri lon thnh gic v giao tip; - Qun l cc bi kim tra thnh gic hoc li ni/ngn ng hoc cc k thi khc bng cc dng c v thit b chn on chuyn ngnh v din gii kt qu xt nghim cng vi cc d liu chn on y t, x hi v hnh vi khc xc nh cc liu trnh iu tr thch hp; - Lp k hoch, ch o v tham gia t vn, sng lc, phc hi li ni v cc chng trnh khc lin quan n thnh gic v giao tip; - K toa my tr thnh v cc thit b tr gip khc theo nhu cu ca bnh nhn v hng dn h s dng; - Lp k hoch v tin hnh cc chng trnh iu tr qun l cc ri lon th cht nh hng n vic ni v nut; - T vn v hng dn iu trn cc c nhn b khim khuyt ngn ng, gia nh, gio vin v ngi s dng lao ng ca h; - Gii thiu bnh nhn v gia nh n cc dch v y t hoc gio dc h tr nu cn. V d v cc ngh c phn loi y: - Chuyn gia thnh hc - Chuyn gia tr liu ngn ng - Chuyn gia tr liu li ni 2267. Nh chuyn mn v th lc v nhn khoa Nh chuyn mn v th lc v nhn khoa cung cp cc dch v chn on, qun l v iu tr cc ri lon v mt v h thng th gic. H t vn v chm sc mt v k toa cc phng tin quang hc hoc cc liu php khc iu tr ri lon th gic. Nhim v ch yu gm: - Kim tra mt bnh nhn v thc hin cc xt nghim chn on nh gi sc khe mt, xc nh bn cht v mc ca cc vn bt thng v th lc; - Kim tra chc nng th gic bng cc dng c v thit b chuyn dng o th lc v tt khc x, chc nng ca ng mn th gic, trng th gic, chuyn ng mt, t do th lc v p lc ni nhn; - Pht hin, chn on v qun l bnh v mt bao gm k n thuc iu tr; - T vn v gii thiu bnh nhn n bc s) nhn khoa hoc cc chuyn gia y t khc nu iu tr y t b sung l cn thit; - Pht hin v chn on ri lon chuyn ng mt v khim khuyt chc nng hai mt, lp k hoch v qun l cc chng trnh iu tr bao gm t vn cho bnh nhn trong cc bi tp mt phi hp chuyn ng v tp trung ca mt; - K toa knh mt hiu chnh, knh p trng v cc thit b h tr th lc khc, kim tra cc thit b quang hc v hiu sut, an ton; - T vn v cc vn sc khe th gic nh chm sc knh p trng, chm sc th lc cho ngi gi, quang hc, cng thi th gic v an ton mt ngh nghip v cng nghip. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v khc x v th lc - Bc s o th lc - Bc s chnh th Loi tr: - Bc s) nhn khoa - 2212 - Ngi bn v chnh knh - 3254 2269. Nh chuyn mn khc v sc khe cha c phn vo u Nh chuyn mn khc v sc khe cha c phn vo u bao gm cc ngh nghip nh bc s) phu thut, tr liu ngh nghip, tr liu gii tr, nn khp xng, nn xng v cc chuyn gia khc cung cp cc dch v y t chn on, phng nga, cha bnh v phc hi chc nng. Nhim v ch yu gm: - Phng vn bnh nhn v tin hnh cc xt nghim chn on xc nh tnh trng sc khe, gii hn chc nng v bn cht ca ri lon th cht hoc tm thn, bnh tt hoc cc vn sc khe khc; - Xy dng v trin khai cc k hoch iu tr cho cc chn thng, bnh tt v cc khim khuyt v th cht v tinh thn khc; - nh gi v ghi nhn bnh nhn tin trin qua k hoch iu tr v gii thiu bnh nhn v gia nh n bc s) y t hoc cc nh cung cp dch v chm sc sc khe khc cho cc dch v chm sc chuyn khoa, phc hi chc nng hoc cc dch v chm sc khc khi cn thit; - Qun l, chm sc v iu tr cho bnh nhn bao gm thng qua vic p dng cc k thut nn xng, vt l tr liu bng tay v vt l tr liu; - Khuyn ngh thch ng mi trng trong mi trng gia nh, gii tr, lm vic v trng hc trn c s c nhn hoc nhm cho php cc c nhn b hn ch chc nng thc hin cc hot ng v ngh nghip hng ngy ca h; - Lp k hoch v thc hin cc chng trnh tr liu trn c s c nhn v nhm ci thin v duy tr cc hot ng th cht, nhn thc, cm xc v x hi thng qua vic s dng ngh thut, khiu vi v chuyn ng, m nhc v cc hot ng gii tr khc; - Xc nh v k toa cc phng php iu tr cho cc tnh trng nh hng n bn chn, mt c chn v cc cu trc lin quan ca chn do bnh tt hoc suy yu v th cht khc, v k toa giy dp iu chnh v t vn v chm sc bn chn kim sot cc bnh v chn; - Thc hin cc th tc tiu phu nh trn bn chn v mt c chn. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn tr liu ngh thut - Nh chuyn mn tr bnh v chn - Nh chuyn mn tr liu vi o v vn ng - Nh chuyn mn tr liu ngh nghip - Ngi tr bnh xng khp - Bc s) phu thut - Nh chuyn mn tr liu gii tr Ch thch: Mc d trong mt s khu vc php l tr liu thn kinh ct sng v nn xng c coi l c cc thuc tnh ca cc chuyn ngnh y t tuy nhin vn c phn loi y. 23. Nh chuyn mn v ging dy Nh chuyn mn v ging dy l thuyt v thc hnh ca mt hoc nhiu ngnh hc cc cp hc khc nhau; tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng lin quan n k lut c th ca h; v chun b cc bi bo v sch hc thut. Mc thnh tho trong hu ht cc ngnh ngh trong nhm ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: thc hin cc lp hc, kha hc hoc hng dn cp gio dc c th cho mc ch gio dc v dy ngh, bao gm cc bi hc ring; thc hin chng trnh xa m ch cho ngi ln; ging dy v gio dc nhng ngi c kh khn trong hc tp hoc nhu cu c bit; thit k v sa i chng trnh ging dy; kim tra v t vn v phng php ging dy v h tr; tham gia vo cc quyt nh lin quan n vic t chc ging dy v cc hot ng lin quan ti cc trng hc v i hc; tin hnh nghin cu trong cc mn hc c th ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt hoc phng php hot ng ng dng trong cc l)nh vc cng nghip v cc l)nh vc khc; chun b giy t hc thut v sch. Bao gm c gim st cc ngi lao ng khc. 231. Gio vin cao ng, i hc v cao hc Gio vin cao ng, i hc v cao hc chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn trong mt hoc nhiu mn hc trong mt kha hc quy nh ti mt trng i hc hoc t chc gio dc i hc khc. H tin hnh nghin cu, chun b cc bi bo v sch hc thut. Nhim v ch yu gm: thit k v sa i chng trnh ging dy v chun b cc kha hc theo yu cu; chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn, hi tho v th nghim trong phng th nghim; kch thch tho lun v suy ngh) c lp gia cc sinh vin; gim st, khi cng vic ph hp, thc nghim v thc t c thc hin bi sinh vin; qun l, nh gi v chm bi thi, bi kim tra; ch o nghin cu ca sinh vin sau i hc hoc cc thnh vin khc ca b phn; nghin cu v pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng ng dng trong cc l)nh vc cng nghip v cc l)nh vc khc; chun b sch hc thut, giy t hoc bi bo; tham gia cc cuc hp ca khoa, cc hi ngh v hi tho. 2311. Gio vin i hc v cao hc Gio vin i hc v cao hc chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn trong mt hoc nhiu mn hc trong mt kha hc quy nh ti mt trng i hc hoc t chc gio dc i hc khc. H tin hnh nghin cu, chun b cc bi bo v sch hc thut. Nhim v ch yu gm: - Thit k v sa i chng trnh ging dy v chun b cc kha hc theo yu cu; - Chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn, hi tho v th nghim trong phng th nghim; - Kch thch tho lun v suy ngh) c lp gia cc sinh vin; - Gim st cng vic th nghim v thc t c thc hin bi sinh vin; - Qun l, nh gi, chm bi thi v bi kim tra; - Ch o nghin cu ca sinh vin sau i hc hoc cc thnh vin khc ca b phn; - Nghin cu v pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng ng dng trong cc l)nh vc cng nghip v cc l)nh vc khc; - Chun b sch, bi bo hoc bi bo hc thut; - Tham gia cc cuc hp ca khoa, cc hi ngh v hi tho. V d v cc ngh c phn loi y: - Ging vin gio dc cao hc - Gio s - Ging vin i hc - Gia s i hc Loi tr: - Hiu trng trng i hc ln - 1710 - Hiu trng trng i hc nh - 1748 - Trng khoa (i hc) - 1728 - Trng khoa (i hc) - 173 - Trng khoa gio dc cao hc - 1728 - Trng khoa gio dc cao hc - 173 - Gio vin dy ngh - 2320 2312. Gio vin cao ng Gio vin cao ng chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn trong mt hoc nhiu mn hc trong mt kha hc quy nh ti mt trng cao ng hoc t chc gio dc cao ng khc. H tin hnh nghin cu, v chun b cc bi bo v sch hc thut. Nhim v ch yu gm: - Thit k v sa i chng trnh ging dy v chun b cc kha hc theo yu cu; - Chun b v cung cp cc bi ging v thc hin cc hng dn, hi tho v th nghim trong phng th nghim; - Kch thch tho lun v suy ngh) c lp gia cc sinh vin; - Gim st cng vic th nghim v thc t c thc hin bi sinh vin; - Qun l, nh gi, chm bi thi v bi kim tra; - Ch o nghin cu ca sinh vin cao ng hoc cc thnh vin khc ca b phn; - Chun b sch, bi bo hoc bi bo hc thut; - Tham gia cc cuc hp ca khoa, cc hi ngh v hi tho. V d v cc ngh c phn loi y: - Ging vin cao ng Loi tr: - Hiu trng trng i hc ln - 1710 - Hiu trng trng i hc nh - 1748 - Hiu trng trng cao ng - 1748 - Trng khoa (i hc) - 1728 - Trng khoa (i hc) - 173 - Trng khoa gio dc cao hc - 1728 - Trng khoa gio dc cao hc - 173 - Gio vin dy ngh - 2320 232 - 2320: Gio vin dy ngh Gio vin dy ngh dy hoc hng dn cc mn hc ngh nghip hoc ngh nghip trong cc c s gio dc ngi ln, gio dc cao hn v cho hc sinh cui cp cc trng trung hc v cao ng. H chun b cho hc vin vic lm trong cc ngnh ngh c th hoc cc l)nh vc ngh nghip m thng thng khng yu cu gio dc i hc hoc cao hn. Nhim v ch yu gm: - Xy dng chng trnh ging dy v lp k hoch ni dung kha hc v phng php ging dy; - Xc nh nhu cu o to ca hc vin hoc ngi lao ng v lin lc vi cc c nhn, ngnh v cc ngnh gio dc khc m bo cung cp cc chng trnh gio dc v o to c lin quan; - Trnh by cc bi ging v tin hnh tho lun tng cng kin thc v nng lc ca hc vin; - Hng dn v gim st hc vin trong vic s dng cc cng c, thit b v vt liu; phng nga thng tch v thit hi; - Quan st v nh gi hc vin lm vic xc nh tin b, cung cp phn hi v a ra xut ci tin; - Qun l cc bi kim tra ming, bng vn bn hoc hiu sut o lng tin , nh gi hiu qu o to v nh gi nng lc; - Chun b bo co v h s nh im s ca hc vin, im danh v chi tit hot ng o to; - Gim st cc d n c lp hoc nhm, cng vic trong phng th nghim hoc o to khc; - Cung cp hng dn c nhn v hng dn khc hoc hng dn khc phc; - Thc hin cc bui o to ti ch ging dy v th hin cc nguyn tc, k thut, phng php, th tc ca cc i tng c ch nh. V d v cc ngh c phn loi y: - Ging vin cng ngh t - Ging vin thm m - Gio vin dy ngh Loi tr: - Hiu trng trng i hc ln - 1710 - Hiu trng trng i hc nh - 1748 - Hiu trng trng cao ng - 1748 - Gio vin trung hc - 233 Ghi ch Nhng ngi dy cc mn hc d nh chun b cho sinh vin i lm trong mt nhm ngh nghip c th nn c phn loi trong nhm 2320. Gio vin dy ngh, cho d h lm vic trong mt trng trung hc ph thng hoc trong mt trng dy ngh hoc k thut. Nhng ngi dy cp gio dc trung hc, cc mn nh ton hc khng nhm mc ch chun b cho hc sinh i lm trong mt ngnh ngh c th, nn c phn loi trong nhm 233. Gio vin trung hc, ngay c khi h c tuyn dng trong mt ngh hoc k thut trng i hc. 233. Gio vin trung hc Gio vin trung hc dy mt hoc nhiu mn hc cp gio dc trung hc, tr cc mn hc nhm chun b cho hc sinh i lm trong cc l)nh vc ngh nghip c th. Nhim v ch yu gm: - Thit k v sa i chng trnh ging dy v chun b cc kha hc gio dc theo hng dn ca chng trnh ging dy; - Thit lp v thc thi cc quy tc v hnh vi v th tc duy tr trt t gia cc hc sinh; - Chun b v a ra cc bi hc, tho lun v trnh din trong mt hoc nhiu mn hc; - Thit lp cc mc tiu r rng cho tt c cc bi hc, n v, d n v truyn t cc mc tiu cho hc sinh; - Chun b ti liu v lp hc cho cc hot ng ca lp; - iu chnh phng php ging dy v ti liu ging dy p ng nhu cu v s thch khc nhau ca hc sinh; - Quan st v nh gi hiu sut v hnh vi ca hc sinh; - Chun b, qun l v chm bi kim tra, bi tp v kim tra nh gi s tin b ca hc sinh; - Chun b cc bo co v qu trnh hc ca hc sinh v trao i vi cc gio vin khc v ph huynh; - Tham gia cc cuc hp lin quan n chnh sch gio dc hoc t chc ca trng hc; - Lp k hoch, t chc v tham gia cc hot ng ca trng nh du ngon, s kin th thao v bui ha nhc. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin cp 2 - Gio vin cp 3 Loi tr: - Hiu trng nh trng - 1748 - Gio vin dy ngh - 2320 - Thanh tra trng hc - 2351 - Gia s dy ch - 2359 - Gio vin dy ton - 2359 - C vn trng hc - 2359 Ghi ch Nhng ngi dy chun b cho sinh vin i lm trong mt nhm ngh nghip c th nn c phn loi trong nhm 2320. Gio vin dy ngh. Nhng ngi dy cp gio dc trung hc cc mn nh ton hc khng nhm mc ch chun b cho hc sinh i lm trong mt ngnh ngh c th nn c phn loi trong nhm 233. Gio vin trung hc. 2331. Gio vin trung cp chuyn nghip 2332. Gio vin trung hc ph thng (cp III) 2333. Gio vin trung hc c s (cp II) 234. Gio vin tiu hc v mm non Gio vin tiu hc v mm non dy mt lot cc mn hc cp tiu hc v t chc cc hot ng gio dc cho tr di tui tiu hc. Nhim v ch yu gm: chun b cc chng trnh hc v hng dn trong mt lot cc mn hc cp gio dc tiu hc, lp k hoch v t chc cc hot ng c thit k to iu kin cho tr pht trin cc k nng ngn ng, th cht v x hi; chun b bo co. Bao gm c vic gim st ngi lao ng khc. 2341. Gio vin tiu hc (cp I) Gio vin tiu hc dy mt lot cc mn hc cp gio dc tiu hc. Nhim v ch yu gm: - Chun b k hoch bi hc hng ngy v di hn theo hng dn chng trnh ging dy; - Hng dn tng hc sinh v theo nhm s dng cc phng php v ti liu ging dy khc nhau (v d: my tnh, sch, tr chi) thch nghi vi nhu cu khc nhau ca tng hc sinh; - Duy tr k lut v thi quen lm vic tt trong lp hc; - Lp k hoch v tin hnh cc hot ng vi hc sinh nh cc hot ng th thao, bui ha nhc v du ngon; - Giao v chm im bi tp trn lp v bi tp v nh; - Chun b, qun l v chm im cc bi kim tra v bi tp nh gi tin b ca hc sinh; - Quan st v nh gi hiu sut v hnh vi ca hc sinh; - Gim st hc sinh trong cc lp hc v vo cc thi im khc trong ngy hc, bao gm c sn chi trong gi ngh; - Tham gia cc cuc hp v trao i vi cc gio vin khc v cc vn gio dc; - Chun b v tham d cc cuc hp ph huynh tho lun v tin trnh v vn ca hc sinh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin tiu hc Loi tr: - Hiu trng nh trng - 1748 - Thanh tra trng hc - 2351 2342. Gio vin mm non Gio vin mm non thc y s pht trin v giao tip x hi, th cht v tr tu ca tr em di tui tiu hc thng qua vic cung cp cc hot ng gio dc v vui chi. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch v t chc cc hot ng c nhn v nhm c thit k to iu kin cho tr pht trin cc k nng vn ng, hp tc v giao tip x hi, t tin v hiu bit; - Thc y pht trin ngn ng thng qua cch k chuyn, ng vai, bi ht, vn iu, cc cuc tr chuyn v tho lun; - Dn dt tr em trong cc hot ng th hin sng to thng qua cc phng tin ngh thut, tr chi kch tnh, m nhc v th dc th cht; - Quan st tr em nh gi tin b v pht hin cc du hiu ca cc vn lin quan n pht trin, cm xc hoc sc khe; - Quan st v nh gi sc khe dinh dng, nhu cu phc li v an ton ca tr v xc nh cc yu t c th cn tr s tin b ca tr; - Gim st cc hot ng ca tr m bo an ton v gii quyt xung t; - Hng dn v h tr tr pht trin thi quen n ung, mc qun o v i v sinh ng cch; - Tho lun v tin trnh hoc vn ca tr vi cha m v cc nhn vin khc; xc nh cc hnh ng ph hp v gii thiu n cc dch v khc; - Thit lp v duy tr mi quan h hp tc vi cc nh cung cp dch v khc vi tr nh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin mm non - Gio vin tin tiu hc Loi tr: - Gim c trung tm chm sc tr em - 1748 - Nhn vin chm sc tr em - 5311 235. Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u tin hnh nghin cu v t vn v phng php ging dy; dy nhng ngi c kh khn trong hc tp hoc nhu cu c bit; dy ngn ng khng phi ting m cho vic di c v cc mc ch lin quan; cho t nhn; dy ngh thut, cng ngh thng tin v cc mn hc khc ngoi cc h thng gio dc tiu hc, trung hc c s v chnh quy v cung cp cc dch v ging dy khc khng c phn loi ni khc trong nhm 23: Nh chuyn mn v ging dy. Nhim v ch yu gm: tin hnh nghin cu v pht trin hoc t vn v phng php ging dy, cc kha hc v cng c h tr; dy tr em khuyt tt v th cht, thanh nin hoc ngi ln hoc nhng ngi gp kh khn trong hc tp hoc nhng ngi c nhu cu c bit, dy ngn ng khng phi ting m cho mc ch di c; ging dy sinh vin thc hnh, l thuyt v biu din m nhc, kch, khiu vi, hnh nh v ngh thut khc; pht trin, ln lch v thc hin cc chng trnh v kha o to cho ngi dng cng ngh thng tin. 2351. Chuyn gia v phng php gio dc Chuyn gia v phng php gio dc tin hnh nghin cu v pht trin hoc t vn v phng php ging dy, cc kha hc v tr gip. H xem xt v kim tra gio vin lm vic, hot ng ca cc t chc gio dc, kt qu t c v ngh thay i v ci tin. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu cc pht trin hin ti trong chng trnh ging dy, phng php ging dy v thc tin gio dc khc v t vn v nhng thay i cn thit v ci tin c th; - nh gi v t vn v ni dung cc kha hc v phng php kim tra; - Nghin cu v nghe nhn v cc phng tin dy hc khc, t vn, lp k hoch v t chc gii thiu trong cc c s gio dc; - Ghi li cc mn hc v cc kha hc c pht trin v nh gi cc kha hc mi; - Cung cp dch v pht trin, o to v t vn chuyn nghip lin tc cho gio vin; - T chc v thc hin cc hi tho v hi ngh o to gio vin v cc chng trnh v phng php mi; - Pht trin cu trc, ni dung v mc tiu ca cc kha hc v chng trnh gio dc mi; - Thm trng nh k v trao i vi nhn vin hnh chnh v ging dy v cc cu hi lin quan n chng trnh ging dy, phng php ging dy, thit b v cc vn khc; - Tham quan cc lp hc quan st cc k thut ging dy v nh gi kt qu hc tp v kt qu ging dy ca gio vin; - Chun b bo co v a ra khuyn ngh cho cc c quan gio dc lin quan n nhng thay i v ci tin c th c trong chng trnh ging dy, phng php ging dy v cc vn khc. V d v cc ngh c phn loi y: - iu phi vin chng trnh ging dy - Nh pht trin chng trnh ging dy - Chuyn gia phng php gio dc - Thanh tra trng hc - Chuyn gia tr ging Loi tr: - C vn trng hc - 2359 - Nh t vn sinh vin - 2359 - Nh tm l hc gio dc - 2634 2352. Gio vin theo cc nhu cu c bit Gio vin theo cc nhu cu c bit dy cho tr em khuyt tt v th cht hoc tinh thn, ngi trng thnh tr tui hoc nhng ngi c kh khn trong hc tp hoc cc nhu cu c bit khc. H thc y s pht trin x hi, tnh cm, tr tu v th cht ca hc sinh. Nhim v ch yu gm: - nh gi kh nng v gii hn ca hc sinh v cc khim khuyt v tr tu, th cht, x hi v cm xc hoc cc tnh hung c bit khc; - Thit k hoc sa i chng trnh ging dy, chun b v cung cp cc chng trnh, bi hc v hot ng ph hp vi kh nng v nhu cu ca hc sinh; - Hng dn trn c s c nhn hoc nhm s dng cc k thut hoc tr gip c bit ph hp vi nhu cu ca hc sinh; - S dng cc chin lc v k thut gio dc c bit trong qu trnh ging dy ci thin s pht trin cc k nng cm gic v nhn thc, vn ng, ngn ng, nhn thc v tr nh; - Thit lp v thc thi cc quy tc cho hnh vi v chnh sch, th tc duy tr trt t gia cc hc sinh; - Ging dy cc mn hc thut, cc k nng thc t v t lc cho hc sinh khim thnh, th gic v cc khim khuyt khc; - Kch thch v pht trin hc sinh t tin, s thch, kh nng, k nng th cng v phi hp; - Trao i vi cc nhn vin khc lp k hoch v sp xp cc bi hc cho cc hc sinh c nhu cu c bit; - Chun b, duy tr d liu ca hc sinh v cc h s khc v gi bo co; - Qun l cc hnh thc nh gi v nh gi tin b khc nhau ca mi hc sinh; - Trao i vi hc sinh, ph huynh, gio vin ch nhim v cc chuyn gia c lin quan khc cc vn ca hc sinh. Chm sc pht trin cc k hoch gio dc c nhn c thit k thc y hc sinh pht trin. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin gio dc c bit cho ngi khuyt tt - Gio vin h tr hc tp - Gio vin khc phc khim khuyt - Gio vin dy tr c nng khiu - Gio vin dy tr khim thnh - Gio vin dy ngi khim th Loi tr: - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 2353. Gio vin ngn ng khc Gio vin ngn ng khc dy ngn ng khng phi ting m cho ngi ln v tr em ang hc ngn ng v l do di c, p ng cc yu cu hoc c hi vic lm, to iu kin tham gia vo cc chng trnh gio dc bng ting nc ngoi hoc lm giu c nhn. H lm vic bn ngoi cc h thng gio dc tiu hc, trung hc v i hc chnh thng, hoc h tr hc sinh v gio vin trong cc h thng . Nhim v ch yu gm: - nh gi mc kh nng, mc kh khn v ngn ng ca hc sinh v thit lp nhu cu hc tp, mc tiu hc tp ca hc sinh; - Lp k hoch, chun b v cung cp cc bi hc v hi tho cho cc nhm v c nhn vi ni dung v tc tin trin ph hp vi kh nng v nhu cu ca hc sinh; - Thit k ti liu ging dy v iu chnh cc ti liu hin c; - nh gi s tin b ca hc sinh; - H tr hc sinh trong mi trng lp hc ni cc mn hc c dy bng ngn ng khc vi ngn ng bn a ca hc sinh; - Cung cp h tr cho cc gio vin khc bng cch thit k cc chng trnh ging dy c bit cho hc sinh vn hc ngn ng ging dy chnh; - Phn cng cng vic, chun b v chm im bi kim tra; - nh gi, ghi chp v bo co v s tin b ca hc sinh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin ngn ng chuyn su - Gio vin gio dc di c - Gio vin ngn ng thc hnh - Gio vin ngn ng th hai Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 2354. Gio vin m nhc khc Gio vin m nhc khc dy hc sinh thc hnh, l thuyt v biu din m nhc bn ngoi cc h thng gio dc tiu hc, trung hc c s, cao ng, i hc nhng c th cung cp cho nhm nh t nhn nh mt hot ng ngoi kha kt hp vi cc t chc gio dc chnh thng. Nhim v ch yu gm: - nh gi kh nng, xc nh nhu cu v mc tiu hc tp ca hc sinh; - Lp k hoch, chun b v cung cp cc chng trnh hc tp, bi hc v hi tho cho tng hc sinh v nhm; - Chun b v trnh by ti liu v l thuyt v gii thch m nhc; - Hng dn v th hin cc kha cnh thc t ca ca ht hoc chi mt nhc c c th; - Dy hc sinh c v vit k hiu m nhc; - Giao cc bi tp v ging dy cc bn nhc lin quan theo kh nng, s thch v ti nng ca hc sinh; - nh gi hc sinh v a ra li khuyn, ph bnh v khuyn khch; - Sa i chng trnh ging dy, ni dung kha hc, ti liu kha hc v phng php ging dy; - Chun b cho hc sinh thi, biu din v nh gi; - Sp xp cc chuyn thm v cc chuyn lu din n cc bui biu din m nhc; - T chc v h tr th ging hoc biu din cho hc sinh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin ghi-ta (t nhn) - Gio vin piano (t nhn) - Gio vin thanh nhc (t nhn) - Gio vin v) cm (t nhn) Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 Ghi ch: Gio vin trung hc c s v tiu hc chnh quy dy nhc c phn loi trong nhm 233. Gio vin trung hc v 2341. Gio vin tiu hc tng ng. 2355. Gio vin ngh thut khc Gio vin ngh thut khc dy hc sinh thc hnh, l thuyt v biu din ma, kch, hnh nh v ngh thut khc (tr m nhc) ngoi cc h thng gio dc tiu hc, trung hc v i hc chnh thng nhng c th cung cp cho nhm t nhn nh nh mt hot ng ngoi kha trong hip hi vi cc t chc gio dc chnh thng. Nhim v ch yu gm: - nh gi mc kh nng v xc nh nhu cu hc tp ca hc sinh; - Lp k hoch, chun b v cung cp cc chng trnh hc tp, bi hc v hi tho cho tng hc sinh v nhm; - Chun b v trnh by ti liu v l thuyt ca l)nh vc c nghin cu; - Hng dn v th hin cc kha cnh thc t ca kch, khiu vi, hnh nh hoc ngh thut khc; - Giao cc bi tp v cng vic ph hp vi kh nng, s thch v ti nng ca hc sinh; - nh gi hc sinh v a ra li khuyn, ph bnh v khuyn khch; - Sa i chng trnh ging dy, ni dung kha hc, ti liu kha hc v phng php ging dy; - Chun b cho hc sinh kim tra, thc hin v nh gi; - Sp xp cc chuyn thm v tham quan trin lm v biu din; - T chc v h tr biu din hoc trin lm cho hc sinh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gio vin dy nhy (t nhn) - Gio vin kch (t nhn) - Gio vin v tranh (t nhn) - Gio vin iu khc (t nhn) Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 - Gio vin dy nhc ring - 2354 Ch thch: Gio vin trung hc c s v tiu hc thng xuyn dy cc mn ngh thut c phn loi trong nhm 233. Gio vin trung hc v 2341. Gio vin tiu hc. 2356. Gio vin cng ngh thng tin Gio vin cng ngh thng tin pht trin, ln lch v thc hin cc chng trnh v kha o to cho ngi dng my tnh v cng ngh thng tin khc ngoi cc h thng gio dc tiu hc, trung hc v i hc chnh thng. Nhim v ch yu gm: - Xc nh nhu cu v yu cu o to cng ngh thng tin ca ngi dng v t chc, c nhn; - Chun b v pht trin ti liu o to hng dn v cc cng c h tr nh s tay, gio c trc quan, hng dn trc tuyn, m hnh trnh din v ti liu tham kho o to h tr; - Thit k, iu phi, ln lch v thc hin cc chng trnh o to v pht trin c th c cung cp di hnh thc hng dn c nhn v nhm, to iu kin cho cc cuc hp hi tho, trnh din v hi ngh; - Gim st v thc hin nh gi lin tc v cht lng v hiu qu o to, xem xt v sa i cc mc tiu, phng php v cc kha hc o to; - Thu thp, iu tra v nghin cu cc ti liu c bn c c s hiu bit y v cc vn v h thng; - Tip tc pht trin phin bn sn phm mi, tin b v xu hng cng ngh thng tin v phn mm, vit cc sn phm v ti liu ca ngi dng cui nh o to ngi dng, hng dn s dng, tr gip trc tuyn v hng dn vn hnh v bo tr. V d v cc ngh c phn loi y: - Ging vin my tnh - Ging vin phn mm Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 - Nh chuyn mn v pht trin nhn s - 2424 2359. Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u bao gm nhng ngi cung cp hc ph t nhn trong cc mn hc ngoi ngoi ng v ngh thut v nhng ngi cung cp t vn gio dc cho hc sinh. Nhim v ch yu gm: - nh gi mc kh nng v xc nh nhu cu hc tp ca hc sinh; - Lp k hoch, chun b v cung cp cc chng trnh hc tp, bi hc v hi tho cho tng hc sinh v nhm; - Chun b v trnh by ti liu v l thuyt ca l)nh vc c nghin cu; - Hng dn v th hin cc kha cnh thc t ca l)nh vc ch ang nghin cu; - Giao cc bi tp v cng vic ph hp vi mc kh nng, s thch v nng khiu ca hc sinh; - nh gi hc sinh v a ra li khuyn, ph bnh v khuyn khch; - Sa i chng trnh ging dy, ni dung kha hc, ti liu kha hc v phng php ging dy; - Chun b cho hc sinh thi v nh gi; - T vn cho hc sinh v cc vn gio dc nh la chn kha hc v chng trnh, ln lch hc, iu chnh trng hc, trn hc, thi quen hc tp v lp k hoch ngh nghip; - T vn cho hc sinh gip h hiu v khc phc cc vn c nhn, x hi hoc hnh vi nh hng n gio dc ca h; - Chun b cho hc sinh nhng tri nghim gio dc sau ny bng cch khuyn khch h khm ph cc c hi hc tp v kin tr vi cc nhim v y thch thc. V d v cc ngh c phn loi y: - Gia s dy ch (t nhn) - Gio vin ton hc (t nhn) - T vn vin ca trng - T vn sinh vin Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 - Gio vin ngn ng chuyn su - 2353 - Gio vin gio dc di c - 2353 - Gio vin m nhc (t nhn) - 2354 - Gio vin dy nhy (t nhn) - 2355 - Gio vin dy kch (t nhn) - 2355 - Gio vin v tranh (t nhn) - 2355 - Gio vin iu khc (t nhn) - 2355 - Nh tm l hc gio dc - 2634 - C vn gia nh - 2635 - Nh chuyn mn v x hi - 2635 24. Nh chuyn mn v kinh doanh v qun l Nh chuyn mn v kinh doanh v qun l thc hin cc nhim v phn tch, khi nim v thc t cung cp dch v trong cc vn ti chnh, pht trin ngun nhn lc, quan h cng chng, tip th v bn hng trong l)nh vc cng ngh k thut, y t, thng tin v truyn thng; v tin hnh nh gi cc cu trc t chc, phng php v h thng cing nh phn tch nh lng thng tin nh hng n cc chng trnh u t. Mc thnh tho trong hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: thu thp, phn tch v gii thch thng tin v kh nng ti chnh, cu trc chi ph v hiu qu giao dch ca cc t chc; thc hin kim ton, lp bo co ti chnh v kim sot h thng ngn qu cho cc t chc; xy dng v xem xt cc k hoch v chin lc ti chnh, thc hin cc lnh mua v bn, m phn mua bn hng ha; xy dng, trin khai v nh gi cc chng trnh tuyn dng, o to v pht trin nhn vin; nghin cu, pht trin v thc hin cc chin dch tip th v quan h cng chng; nghin cu v pht trin cc phng php v chnh sch ci thin v thc y hiu qu v hot ng ca chnh ph v doanh nghip; tip thu v cp nht kin thc ca ngi s dng lao ng v cc i th cnh tranh hng ha v dch v v cc iu kin th trng; nh gi nhu cu khch hng, gii thch v chng minh hng ha v dch v cho h. 241. Nh chuyn mn v ti chnh Nh chuyn mn v ti chnh lp k hoch, pht trin, t chc, iu hnh, u t, qun l v tin hnh phn tch nh lng ca h thng k ton ti chnh hoc qu cho cc c nhn, c s v cc t chc cng cng hoc t nhn. Nhim v ch yu gm: lp v t chc bo co ti chnh cho mt t chc; xem xt ti liu ti chnh ca mt t chc; t vn ti chnh cho cc c nhn v t chc; chun b cc bo co phn tch lin quan n cc phn khc ca nn kinh t v ton b nn kinh t. 2411. K ton v cc nh chuyn mn c lin quan K ton v cc nh chuyn mn c lin quan ln k hoch, t chc v iu hnh h thng k ton cho cc c nhn v c s. Mt s ngnh ngh c phn loi y kim tra v phn tch h s ti chnh k ton ca cc c nhn v c s m bo tnh chnh xc v tun th cc chun mc v quy trnh k ton c thit lp. Nhim v ch yu gm: - T vn, lp k hoch, d ton ngn sch, kim sot ti khon, cc chnh sch v h thng k ton khc; - Chun b v xc nhn bo co ti chnh trnh by cho ban qun l, c ng v theo lut nh hoc cc c quan khc; - Chun b khai thu, t vn v cc vn thu v tranh chp khiu ni trc c quan thu; - Chun b hoc bo co v d bo li nhun v ngn sch; - Tin hnh iu tra ti chnh trong cc vn nh nghi ng gian ln, mt kh nng thanh ton v ph sn; - Kim ton ti khon v h s s sch k ton; - Tin hnh iu tra v t vn qun l v cc kha cnh ti chnh ca nng sut, c phn, bn hng, sn phm mi, v.v.; - Ngh) ra v kim sot cc h thng xc nh n gi sn phm v dch v. V d v cc ngh c phn loi y: - K ton vin - Kim ton vin - K ton vin c chng nhn - K ton vin gim nh - Kim sot ti chnh - Nh chuyn mn y thc gii quyt mt kh nng thanh ton - K ton qun tr - K ton thu Loi tr: - Qun l ti chnh - 1731 - Tr l k ton - 3313 - K ton s sch - 3313 2412. Nh t vn ti chnh v u t Nh t vn ti chnh v u t pht trin cc k hoch ti chnh cho cc c nhn v t chc, ng thi u t v qun l qu. Nhim v ch yu gm: - Xy dng v duy tr mt c s khch hng; - Phng vn khch hng xc nh tnh trng v mc tiu ti chnh, chp nhn ri ro v cc thng tin khc cn thit xy dng k hoch ti chnh v chin lc u t; - Thit lp cc mc tiu ti chnh, pht trin v thc hin cc chin lc t c chng; - Sp xp mua, bn c phiu v tri phiu cho khch hng; - Gim st hiu qu u t, xem xt v sa i k hoch u t da trn nhu cu v thay i ca th trng; - xut v sp xp bo him cho khch hng. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh lp k hoch bt ng sn - Nh lp k hoch ti chnh - Nh t vn u t 2413. Nh phn tch ti chnh v cc nh chuyn mn c lin quan Nh phn tch ti chnh v cc nh chuyn mn c lin quan tin hnh phn tch nh lng thng tin nh hng n cc chng trnh u t ca cc t chc cng cng hoc t nhn. Nhim v ch yu gm: - Phn tch thng tin ti chnh a ra d bo v cc iu kin kinh doanh, cng nghip v kinh t s dng trong vic a ra quyt nh u t; - Duy tr kin thc v bm st cc pht trin trong cc l)nh vc cng ngh cng nghip, kinh doanh, ti chnh v l thuyt kinh t; - Din gii d liu nh hng n cc chng trnh u t nh gi c, sn lng, s n nh, xu hng tng lai trong ri ro u t v nh hng kinh t; - Theo di s pht trin kinh t, cng nghip v doanh nghip thng qua phn tch thng tin thu c t cc n phm ti chnh v dch v, cng ty ngn hng u t, c quan chnh ph, n phm thng mi, ngun cng ty v phng vn c nhn; - Khuyn ngh u t v thi gian u t cho cc cng ty, nhn vin cng ty u t hoc cng chng u t; - Xc nh gi m chng khon nn c cung cp v cung cp cho cng chng; - Chun b k hoch hnh ng u t da trn cc phn tch ti chnh; - nh gi v so snh cht lng tng i ca cc chng khon khc nhau trong mt ngnh nht nh; - Trnh by bo co bng ming v bng vn bn v xu hng kinh t chung, cc tp on c nhn v ton b ngnh cng nghip. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh phn tch tri phiu - Nh phn tch u t - Nh t vn chng khon 242. Nh chuyn mn v qun tr Nh chuyn mn v qun tr p dng cc khi nim v l thuyt khc nhau lin quan n vic ci thin hiu qu ca cc t chc v cc c nhn trong t chc. Nhim v ch yu gm: nh gi c cu ca cc t chc v xut cc l)nh vc ci tin; m bo rng cc hot ng ca mt t chc ph hp vi cc mc tiu chnh sch ca t chc; tuyn dng, o to, pht trin v t vn nhn s trong mt t chc. 2421. Nh phn tch t chc v qun l Nh phn tch t chc v qun l h tr cc t chc t c hiu qu cao hn v gii quyt cc vn ca t chc. H nghin cu c cu t chc, phng php, h thng v th tc. Nhim v ch yu gm: - H tr v khuyn khch pht trin cc mc tiu, chin lc v k hoch nhm t c s hi lng ca khch hng v s dng hiu qu cc ngun lc ca cc t chc; - Phn tch v nh gi cc h thng v cu trc hin ti; - Tho lun v cc h thng hin ti vi nhn vin v h thng quan st tt c cc cp ca t chc; - Hng khch hng ti t chc hiu qu hn v pht trin cc gii php cho cc vn ca t chc; - Thc hin v xem xt cc nghin cu cng vic bng cch phn tch cc phng php v th tc hin c v c xut nh th tc hnh chnh v vn th; - Ghi li v phn tch s quy trnh lm vic, h s, bo co, hng dn s dng v m t cng vic ca cc t chc; - Chun b v a ra cc xut sa i cc phng php v quy trnh, thay i lung cng vic, xc nh li chc nng cng vic v gii quyt cc vn ca t chc; - H tr thc hin cc khuyn ngh c ph duyt, ban hnh cc hng dn sa i v hng dn th tc, son tho cc ti liu khc; - Xem xt cc quy trnh vn hnh v t vn cc th tc v tiu chun. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh t vn kinh doanh - Nh t vn qun l - Nh phn tch phng php v t chc Loi tr: - Nh phn tch kinh doanh cng ngh thng tin - 2511 2422. Nh chuyn mn v qun tr chnh sch Nh chuyn mn v qun tr chnh sch pht trin v phn tch cc chnh sch hng dn thit k, thc hin v sa i cc hot ng v chng trnh ca chnh ph v thng mi. Nhim v ch yu gm: - Lin lc v t vn vi cc qun tr vin chng trnh v cc bn quan tm khc xc nh nhu cu chnh sch; - Xem xt cc chnh sch v php lut hin hnh xc nh s bt thng v cc iu khon li thi; - Nghin cu cc xu hng x hi, kinh t, cng nghip v k vng ca khch hng v cc chng trnh v dch v c cung cp; - Xy dng, phn tch cc la chn chnh sch, chun b cc ti liu tm tt, xut thay i chnh sch v t vn v cc la chn u tin; - nh gi tc ng, ngh)a ti chnh, tng tc vi cc chng trnh khc v tnh kh thi v chnh tr, hnh chnh ca cc chnh sch; - Tin hnh nh gi mi e da, ri ro v pht trin cc phn ng; - Xem xt cc hot ng v chng trnh m bo s thng nht vi cc chnh sch ca t chc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v tnh bo - Nh phn tch chnh sch - Nh c vn chnh tr 2423. Nh chuyn mn v nhn s v ngh nghip Nh chuyn mn v nhn s v ngh nghip cung cp cc dch v kinh doanh chuyn nghip lin quan n cc chnh sch nhn s nh tuyn dng hoc pht trin nhn vin, phn tch ngh nghip v hng dn ngh nghip. Nhim v ch yu gm: - T vn v thc hin cc chc nng nhn s lin quan n tuyn dng ngi lao ng, sp xp, o to, thng chc v cc mi quan h v bi thng v qun l ngi lao ng hoc cc l)nh vc khc trong chnh sch nhn s; - Nghin cu v phn tch cc cng vic c thc hin trong mt c s bng nhiu cch khc nhau bao gm cc cuc phng vn vi ngi lao ng, gim st vin v qun l; vit cc m t chi tit v v tr, cng vic hoc ngh nghip t thng tin thu c; - Chun b thng tin ngh nghip hoc lm vic trn cc h thng phn loi ngh nghip; - T vn v phn tch cng vic v ngh nghip trong cc l)nh vc nh qun tr nhn s, nghin cu v lp k hoch lc lng lao ng, o to hoc thng tin ngh nghip v hng nghip; - Nghin cu v t vn cho cc c nhn v c hi vic lm, la chn ngh nghip v gio dc hoc o to thm c th c mong mun. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh t vn ngh nghip - Chuyn gia nhn s - Nh phn tch cng vic - Chuyn gia giao dch - Nh phn tch ngh nghip - Nh chuyn mn v tuyn dng - C vn v hng dn ngh nghip 2424. Nh chuyn mn v o to v pht trin nhn vin Nh chuyn mn v o to v pht trin nhn vin lp k hoch, xy dng, thc hin v nh gi cc chng trnh o to v pht trin m bo cn b qun l v nhn vin c c cc k nng v pht trin cc nng lc cn thit ca t chc p ng mc tiu ca t chc. Nhim v ch yu gm: - Xc nh nhu cu v yu cu o to ca cc c nhn v t chc; - Thit lp mc tiu pht trin ngun nhn lc v nh gi kt qu hc tp; - Chun b v pht trin ti liu o to hng dn v cc cng c h tr nh s tay, gio c trc quan, hng dn trc tuyn, m hnh trnh din v ti liu tham kho h tr o to; - Thit k, iu phi, ln lch v thc hin cc chng trnh o to v pht trin c th c cung cp di hnh thc hng dn c nhn v nhm v to iu kin cho cc hi tho, cc cuc hp v hi ngh; - Lin lc vi cc nh cung cp o to bn ngoi sp xp vic cung cp cc chng trnh o to v pht trin c th; - Thc y o to v pht trin ni b v bn ngoi; nh gi cc hot ng qung co ny; - Gim st v thc hin nh gi thng xuyn v cht lng v hiu qu o to bn trong v bn ngoi; xem xt v sa i cc mc tiu, phng php v cc kha hc o to; - Thu thp, iu tra v nghin cu cc ti liu c bn hiu bit v cc vn v h thng khc nhau. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v pht trin nhn s - Nh chuyn mn v o to - Chuyn gia pht trin lc lng lao ng 243. Nh chuyn mn v bn hng, tip th v quan h cng chng Nh chuyn mn v bn hng, tip th v quan h cng chng lp k hoch, pht trin, iu phi v thc hin cc chng trnh ph bin thng tin thc y cc t chc, hng ha v dch v; i din cho cc cng ty bn mt lot cc hng ha v dch v k thut, cng nghip, y t, dc phm v cng ngh thng tin. Nhim v ch yu gm: vn hnh v thc hin nghin cu th trng, phn tch cc pht hin v lp k hoch cho cc hot ng qung co, tip th v quan h cng chng; h tr tng trng v pht trin kinh doanh thng qua vic chun b v thc hin cc mc tiu, chnh sch v chng trnh tip th; lp k hoch v t chc cc chin dch cng khai; thm nh v la chn ti liu c gi bi cc nh vn, nhip nh gia, ha s) minh ha v nhng ngi khc to ra s cng khai thun li; tip thu v cp nht kin thc ca ngi s dng lao ng v cc i th cnh tranh hng ha, dch v v cc iu kin th trng; nh gi nhu cu khch hng, gii thch v chng minh hng ha, dch v cho h; thm cc doanh nghip khch hng thng xuyn v tim nng thit lp v hnh ng v cc c hi tip th; bo gi, m phn gi c v cc iu khon tn dng v hon thnh hp ng. 2431. Nh chuyn mn v qung co v tip th Nh chuyn mn v qung co v tip th pht trin v phi hp cc chin lc v chin dch qung co; xc nh v pht trin th trng, c hi th trng cho hng ha, dch v mi v hin c. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch, pht trin v t chc cc chnh sch v chin dch qung co h tr cc mc tiu bn hng; - T vn cho cc nh qun l v khch hng v cc chin lc v chin dch tip cn th trng mc tiu, to ra nhn thc ca ngi tiu dng v thc y hiu qu cc thuc tnh ca hng ha v dch v; - Vit bn sao qung co, kch bn truyn thng v sp xp sn xut phim, truyn hnh v truyn thng; - Thu thp v phn tch d liu lin quan n m hnh v s thch ca ngi tiu dng; - Din gii v d on xu hng tiu dng hin ti v tng lai; - Nghin cu nhu cu tim nng v c im th trng cho hng ha v dch v mi; - H tr tng trng v pht trin kinh doanh thng qua vic chun b v thc hin cc mc tiu, chnh sch v chng trnh tip th; - Vn hnh v thc hin nghin cu th trng xc nh c hi th trng cho hng ha, dch v mi v hin c; - T vn v tt c cc yu t tip th nh kt hp sn phm, gi c, qung co v khuyn mi, knh bn hng v phn phi. V d v cc ngh c phn loi y: - Chuyn gia qung co - Chuyn gia tip th - Nh phn tch nghin cu th trng 2432. Nh chuyn mn v quan h cng chng Nh chuyn mn v quan h cng chng lp k hoch, pht trin, thc hin v nh gi cc chin lc thng tin v truyn thng to ra s hiu bit v ci nhn thun li v cc doanh nghip v cc t chc khc, hng ha v dch v ca h v vai tr ca h trong cng ng. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch v t chc cc chin dch cng khai v chin lc truyn thng; - T vn cho cc gim c iu hnh v ngh)a quan h cng chng, v chnh sch, chng trnh, thc tin ca h; chun b v kim sot vn tin tc v thng co bo ch; - Thc hin v y thc nghin cu d lun, phn tch cc pht hin, lp k hoch quan h cng chng v cc chin dch qung b; - T chc cc s kin c bit, hi tho, gii tr, thi u v cc chc nng x hi thc y thin ch v cng khai thun li; - i din cho t chc v sp xp cc cuc phng vn vi cc phng tin truyn thng cng cng; - Tham d cc chc nng kinh doanh, x hi v cc chc nng khc thc y t chc; - Vn hnh, ly nh v ti liu minh ha khc; - La chn, thm nh v sa i ti liu c gi bi cc nh vn, nhip nh gia, ha s) minh ha v nhng ngi khc to ra s cng khai thun li. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh chuyn mn v i din cng chng - Nh chuyn mn v quan h cng chng - Nh chuyn mn v sng to ni dung quan h cng chng - Nh chuyn mn v lin h bo ch 2433. Nh chuyn mn v bn hng ha k thut v y t (khng bao gm cng ngh thng tin v truyn thng) Nh chuyn mn v bn hng ha k thut v y t (khng bao gm cng ngh thng tin v truyn thng) i din cho cc cng ty bn mt lot cc hng ha v dch v cng nghip, y t v dc phm cho cc c s cng nghip, kinh doanh, chuyn nghip v cc c s khc. Nhim v ch yu gm: - Tng hp danh sch cc doanh nghip khch hng tim nng bng cch s dng cc th mc v cc ngun khc; - Tip thu v cp nht kin thc ca ngi s dng lao ng v cc i th cnh tranh hng ha, dch v v cc iu kin th trng; - Thm cc doanh nghip khch hng thng xuyn v tim nng thit lp v hnh ng v cc c hi bn hng; - nh gi nhu cu v ngun lc ca khch hng v xut hng ha hoc dch v ph hp; - Cung cp u vo cho thit k sn phm trong hng ha hoc dch v phi c iu chnh cho ph hp vi nhu cu ca khch hng; - Pht trin cc bo co v xut nh mt phn ca bi thuyt trnh bn hng chng minh li ch t vic s dng hng ha hoc dch v; - c tnh chi ph lp t v bo tr thit b hoc dch v; - Gim st nhu cu thay i ca khch hng, hot ng ca i th cnh tranh v bo co nhng pht trin ny cho qun l bn hng; - Trch dn, m phn gi c v cc iu khon tn dng; chun b v iu hnh cc hp ng mua bn; - Sp xp giao hng, lp t thit b v cung cp dch v; - Bo co cho qun l bn hng v doanh s bn hng v kh nng tip th hng ha v dch v; - T vn vi khch hng sau khi bn hng m bo gii quyt tha ng mi vn v cung cp h tr lin tc. V d v cc ngh c phn loi y: - Ngi i din bn hng (sn phm cng nghip) - Ngi i din bn hng (sn phm y t v dc phm) - Ngi i din bn hng k thut Loi tr: - Ngi i din bn hng v cng ngh thng tin v truyn thng - 2434 - Ngi i din bn hng (my tnh) - 2434 - Ngi i din bn hng thng mi - 3322 2434. Nh chuyn mn v bn hng ha trong l)nh vc cng ngh thng tin v truyn thng Nh chuyn mn v bn hng ha trong l)nh vc cng ngh thng tin v truyn thng bn cp bn bun mt lot phn cng my tnh, phn mm, cc hng ha, dch v cng ngh thng tin v truyn thng khc bao gm ci t v cung cp thng tin chuyn ngnh theo yu cu. Nhim v ch yu gm: - Mi cho t hng v bn hng ha cho cc c s bn l, cng nghip, bn bun v cc c s khc; - Bn thit b k thut, vt t v dch v lin quan cho cc c s hoc c nhn kinh doanh; - Tho lun v nhu cu ca khch hng mi v hin ti v cung cp thng tin chuyn bit v cch thc thit b, vt t v dch v c th p ng cc nhu cu ; - Trch dn, m phn gi c v cc iu khon tn dng; hon thnh hp ng v ghi li n t hng; - Cp nht h s khch hng v chun b bo co bn hng; - Sp xp giao hng, lp t thit b v cung cp dch v; - Bo co phn hi v yu cu ca khch hng vi nh sn xut. V d v cc ngh c phn loi y: - i din bn hng (my tnh) - i din bn hng (cng ngh truyn thng) Loi tr: - Tr l bn hng ti ca hng - 5223 244. Nh chuyn mn iu tit ca Chnh ph Nh chuyn mn iu tit ca Chnh ph qun l, thc hin hoc p dng quy nh lin quan n chnh ph v cc quy nh lin quan n bin gii quc gia, cc loi thu v cc phc li x hi; cc trng hp lin quan n ti phm; kim tra cc ng dng cho cc giy php hoc y quyn lin quan n du lch, xut khu v nhp khu ca hng ho, thnh lp doanh nghip, lp dng cc ta nh v cc hot ng khc theo quy nh ca chnh ph. Nhim v ch yu gm: tun tra bin gii quc gia v kim tra ngi v xe c, du lch v vn chuyn ti liu v hng ho qua bin gii bo m thc thi php lut v quy nh ca chnh ph; kim tra thu nhp chu thu xc nh thu phi np ca c nhn v cc doanh nghip; cch kim tra v quyt nh cc ng dng cho phc li x hi; kim tra v quyt nh cc ng dng y quyn v giy php ca chnh ph cn thit i du lch, xut khu hoc nhp khu hng ho, xy dng ta nh, thnh lp doanh nghip hoc thc hin cc hot ng khc theo quy nh ca chnh ph; kim sot nh hng ca gi c, mc lng hoc trng lng v quy nh; thu thp v xc minh bng chng; phng vn cc nhn chng; phn tch ti liu v d liu my tnh. H c th nhn c hng dn t cc quan chc cao cp ca chnh ph hoc ngi qun l. Bao gm c gim st cc lao ng khc. 2441. Gim st vin hi quan v bin gii Gim st vin hi quan v bin gii kim tra ngi v xe qua bin gii quc gia qun l v thc thi cc quy nh c lin quan chnh ph. Nhim v ch yu gm: - Tun tra bin gii quc gia v cc vng nc ven bin ngn chn ngi vo hoc ri khi t nc bt hp php,thu gi hng ha nhp khu hoc xut khu bt hp php; - Kim tra giy t thng hnh ca ngi vt bin gii quc gia m bo rng h c cc y quyn v giy chng nhn cn thit; - Kim tra hnh l ca ngi vt bin gii quc gia m bo rng n ph hp vi quy nh ca chnh ph lin quan n nhp khu hoc xut khu hng ha v tin t; - Kim tra cc ti liu vn chuyn v vn ti ca xe qua bin gii quc gia m bo s ph hp vi quy nh ca chnh ph lin quan n hng ho qu cnh v hng ha xut nhp khu v xc minh rng khon thanh ton cn thit c thc hin; - Gi ngi v hng ha b nghim cm v hoc khng khai bo, vi phm xut nhp cnh v lut Hi quan; - Phi hp v hp tc vi cc c quan khc lin quan n thc thi php lut, trc xut v truy t; - Thc hin cc cng vic hnh chnh lin quan ghi li nhng pht hin, giao dch, hnh vi vi phm; - Khi cn thit, c th lm chng ti ta n phc v cho iu tra. V d v cc ngh c phn loi y: - Thanh tra bin gii - Thanh tra hi quan - Nh chuyn mn v hi quan - Nhn vin kim tra h chiu 2442. Nhn vin thu ca Chnh ph Nhn vin thu ca Chnh ph kim tra thu, ha n bn hng v cc ti liu khc xc nh tin thu, min thu v cc loi ph, l ph c tr bi c nhn hoc cc doanh nghip, trng hp c bit hoc quan trng n k ton, quan chc chnh ph cao cp hoc qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn cho t chc, doanh nghip v cng chng v php lut, quy tc v quy nh ca chnh ph lin quan n vic xc nh v thanh ton thu, nhim v v cc l ph khc ca chnh ph, quyn li v ngh)a v; - Kim tra thu, ha n bn hng v cc ti liu khc c lin quan xc nh s tin thu, nhim v v cc loi ph, l ph phi np; - iu tra thu nhp np thu v h s k ton, kim tra h thng v kim sot ni b ca t chc m bo vic tun th php lut thu v cc quy nh; - Thc hin cc nhim v lin quan n cc tc v qun tr ti liu, duy tr h s v bo co v cc hot ng din ra. V d v cc ngh c phn loi y: Thanh tra thu Nhn vin thu Loi tr: K ton - 2411 Kim ton - 2411 2443. Nhn vin tr cp x hi ca Chnh ph Nhn vin tr cp x hi ca Chnh ph kim tra ng dng cho cc chng trnh ca chnh ph, ti chnh hoc dch v xc nh iu kin v s tin ca cc li ch hay dch v thch hp, cp trng hp c bit hoc quan trng i vi cc quan chc chnh ph cao cp hoc nh qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn c nhn v cc t chc v php lut, quy tc v quy nh ca chnh ph lin quan n chng trnh phc li ca chnh ph v gii ngn cc khon thanh ton hoc gii thiu cc dch v, cing nh quyn v ngh)a v; - Kim tra cc ng dng v cc ti liu khc c lin quan xc nh loi v s lng phc li m c nhn c iu kin nhn c; - nh gi ti liu nh gi v phng vn phc li cho ngi nhn m bo tip tc iu kin li ch hay dch v; - Thc hin nhim v hnh chnh lin quan duy tr khch hng h s v chun b bo co v cc quyt nh iu kin, quyt nh gii thiu, chm dt quyn li v lm dng hoc la o. V d v cc ngh c phn loi y: - Nhn vin v hu tr - Nhn vin v phc li x hi - Nhn vin bi thng an sinh x hi Loi tr: - Nh chuyn mn v cng tc t vn x hi-2635 - Nhn vin x hi-2635 2444. Nhn vin cp php ca Chnh ph Nhn vin cp php ca Chnh ph kim tra cc ng dng ca cc giy php xut khu hoc nhp khu hng ho, thnh lp doanh nghip, xy dng nh hoc cng trnh khc hoc c c h chiu, xc nh cc iu kin ca cc ng dng cho pht hnh cc giy php hoc h chiu, v xc nh iu kin c th hoc hn ch c gn lin vi giy php pht hnh, cp trng hp c bit hoc quan trng i vi cc quan chc chnh ph cao cp hoc qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn c nhn v php lut v cc quy nh ca chnh ph lin quan n cc loi giy php cn thit v cc iu kin km theo giy php , v quyn v ngh)a v; - Kim tra cc ng dng v ti liu lin quan v xc nh liu c th cp giy php v cc iu kin nh km; - Kim tra cc ng dng v ph duyt cc vn ca h chiu; - Thc hin cc cng vic hnh chnh lin quan x l cc ng dng, ti liu hot ng, nh gi v quyt nh, v chun b cc th t thng bo cho ngi np n quyt nh cp php; - Qun l v ghi kim tra cn thit cp giy php. V d v cc ngh c phn loi y: - Nhn vin v giy php xy dng - Nhn vin v giy php kinh doanh - Nhn vin v vn bng - Nhn vin h chiu (pht hnh) Loi tr: - Thanh tra xy dng - 3112 - Thanh tra phng chy - 3112 2445. Kim lm Kim lm l lc lng chuyn trch ca Nh nc c chc nng bo v rng, gip B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn v Ch tch U ban nhn dn cp tnh thc hin qun l nh nc v bo v rng, bo m chp hnh php lut v bo v v pht trin rng. Nhim v ch yu gm: - Tham mu cho ngi ng u c quan gip B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn qun l nh nc v lm nghip: xy dng vn bn quy phm php lut, chng trnh, k hoch, phng n, n v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip. - Ch o, hng dn, kim tra cng tc qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip trn phm vi ton quc: - T chc thc hin cc nhim v v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip trn phm vi ton quc: - Qun l, ch o Kim lm vng thc hin nhim v, quyn hn ca Kim lm trung ng v qun l, bo v rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip v t chc lc lng chuyn ngnh v phng chy v cha chy rng trn phm vi vng c giao ph trch. - Thc hin cc nhim v khc theo quy nh ca php lut v c quan nh nc c thm quyn giao. -Tham mu cho ngi ng u c quan chuyn mn gip y ban nhn dn cp tnh qun l nh nc v lm nghip trn phm vi a bn tnh xy dng chng trnh, k hoch, phng n, n v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip; - T chc thc hin cc nhim v v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip trn phm vi a bn tnh: - Thc hin cc nhim v khc theo quy nh ca php lut v c quan nh nc c thm quyn giao. Loi tr: Nhn vin bo v rng - 50492 2449. Nh chuyn mn iu tit ca Chnh ph khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc nh chuyn mn iu tit ca Chnh ph khc cha c phn vo u. V d, nhm bao gm cc nh chuyn mn iu tit v nng nghip, ng nghip, lm nghip, gi c, lng. Nhim v ch yu gm: - Kim tra a im kinh doanh m bo s dng ng trng lng v cc bin php trong thng mi; - Gim st quy nh v gi nh gi cc chi ph thch hp cho hng ho v dch v bo v li ch ngi tiu dng; - Gim st cc quy nh mc lng m bo mc thch hp phi tr cho cng vic thc hin v nh gi tun th php lut v tiu chun tuyn dng; - Thc hin nhim v lin quan n iu tra v hnh chnh ghi li cc kt qu, vn tun th ti liu hoc thc tin kinh doanh khng ph hp, chun b bo co v th t. V d v cc ngh c phn loi y: Thanh tra nng nghip Thanh tra thy sn Thanh tra lm nghip Thanh tra gi c Thanh tra lng Thanh tra o lng Loi tr: Thanh tra phng chy - 3112 Thanh tra y t - 3257 Thanh tra sc khe ngh nghip v an ton lao ng - 3527 Thanh tra mi trng - 3257 Thanh tra v sinh - 3257 25. Nh chuyn mn trong l)nh vc Cng ngh thng tin v truyn thng Nh chuyn mn trong l)nh vc cng ngh thng tin v truyn thng tin hnh nghin cu; lp k hoch, thit k, vit, kim tra, cung cp t vn v ci thin h thng cng ngh thng tin, phn cng, phn mm v cc khi nim lin quan cho cc ng dng c th; pht trin ti liu lin quan bao gm cc nguyn tc, chnh sch v th tc; v thit k, pht trin, kim sot, duy tr v h tr c s d liu v cc h thng thng tin khc m bo hiu sut v tnh ton vn v bo mt d liu ti u. Nhim v ch yu gm: nghin cu s dng cng ngh thng tin trong cc cng vic kinh doanh; xc nh cc l)nh vc ci thin v nghin cu cc kha cnh l thuyt v phng php hot ng cho vic s dng my tnh; nh gi, lp k hoch v thit k cu hnh phn cng hoc phn mm cho cc ng dng c th bao gm Internet, Intranet v cc h thng a phng tin; thit k, vit, kim tra v bo tr cc chng trnh my tnh; thit k v pht trin kin trc c s d liu v h thng qun l c s d liu; pht trin v thc hin cc k hoch bo mt v chnh sch qun tr d liu v qun tr mng my tnh v mi trng my tnh lin quan; phn tch, pht trin, gii thch v nh gi cc thng s k thut v thit k h thng phc tp, m hnh d liu v s trong vic pht trin, cu hnh v tch hp cc h thng my tnh. 251. Nh chuyn mn v phn tch v pht trin phn mm v cc ng dng Nh chuyn mn v phn tch v pht trin phn mm v ng dng tin hnh nghin cu; lp k hoch, thit k, vit, kim tra, cung cp t vn v ci thin h thng cng ngh thng tin nh phn cng, phn mm v cc ng dng khc p ng cc yu cu c th. Hiu sut thnh tho trong hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th t. Nhim v ch yu gm: nghin cu s dng cng ngh thng tin trong cc chc nng kinh doanh v xc nh cc l)nh vc c th ci tin ti a ha hiu qu; tin hnh nghin cu v cc kha cnh l thuyt v phng php hot ng s dng my tnh; nh gi, lp k hoch v thit k cu hnh phn cng hoc phn mm cho cc ng dng c th; thit k, vit, kim tra v bo tr cc chng trnh my tnh cho cc yu cu c th; nh gi, lp k hoch v thit k cc h thng Internet, Intranet v a phng tin. 2511. Nh phn tch h thng Nh phn tch h thng tin hnh nghin cu, phn tch v nh gi cc yu cu, quy trnh hoc vn v cng ngh thng tin ca khch hng, ng thi pht trin v thc hin cc xut, khuyn ngh v k hoch ci thin h thng thng tin hin ti hoc tng lai. Nhim v ch yu gm: - T vn vi ngi dng xy dng cc yu cu ti liu v vi qun l m bo tha thun v cc nguyn tc h thng; - Xc nh v phn tch cc quy trnh kinh doanh, quy trnh v thc hnh cng vic; - Xc nh v nh gi s thiu hiu qu v khuyn ngh thc hnh kinh doanh ti u v chc nng v hnh vi h thng; - Chu trch nhim trin khai cc gii php chc nng, chng hn nh to, p dng v thc hin cc k hoch kim tra h thng; - Pht trin cc c t chc nng s dng bi cc nh pht trin h thng; - M rng hoc sa i h thng ci thin quy trnh lm vic hoc phc v cc mc ch mi; - iu phi v lin kt cc h thng my tnh trong mt t chc tng kh nng tng thch. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh phn tch kinh doanh (CNTT) - Nh khoa hc my tnh - Nh Phn tch h thng thng tin Nh T vn h thng - Nh thit k h thng (CNTT) Loi tr: - Qun tr vin h thng (my tnh) - 2522 - Nh phn tch truyn thng (my tnh) - 2523 - Nh phn tch mng - 2523 2512. Nh pht trin phn mm Nh pht trin phn mm nghin cu, phn tch v nh gi cc yu cu cho cc ng dng v h iu hnh phn mm hin c hoc mi, ng thi thit k, pht trin, th nghim v duy tr cc gii php phn mm p ng cc yu cu ny. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu, phn tch v nh gi cc yu cu i vi cc ng dng phn mm v h iu hnh; - Nghin cu, thit k v pht trin h thng phn mm my tnh; - Tham kho kin vi nhn vin k thut nh gi cc giao din gia phn cng v phn mm; - Xy dng v ch o cc quy trnh kim tra v xc nhn phn mm; - Sa phn mm li, thch ng vi phn cng mi hoc nng cp giao din v ci thin hiu sut; - Ch o lp trnh phn mm v pht trin ti liu; - nh gi, pht trin, nng cp v ghi li cc quy trnh bo tr cho cc h iu hnh, mi trng truyn thng v phn mm ng dng; - T vn vi khch hng lin quan n bo tr h thng phn mm. V d v cc ngh c phn loi y : - Lp trnh vin phn tch - Nh thit k phn mm - Nh pht trin phn mm - K s phn mm Loi tr: - Lp trnh vin ng dng - 2514 2513. Nh pht trin web v truyn thng a phng tin Nh pht trin web v truyn thng a phng tin kt hp kin thc thit k v k thut nghin cu, phn tch, nh gi, thit k, lp trnh v sa i cc trang web v ng dng kt hp vn bn, ha, hot hnh, hnh nh, m thanh v video v cc phng tin tng tc khc. Nhim v ch yu gm: - Phn tch, thit k v pht trin cc trang web Internet bng cch p dng kt hp ngh thut v sng to vi lp trnh phn mm v ngn ng kch bn v giao tip vi mi trng hot ng; - Thit k v pht trin hot hnh k thut s, hnh nh, thuyt trnh, tr chi, m thanh v video clip v ng dng Internet bng phn mm a phng tin, cng c v tin ch, ha tng tc v ngn ng lp trnh; - Lin lc vi cc chuyn gia mng v cc vn lin quan n web nh bo mt v lu tr trang web, kim sot v thc thi bo mt Internet v my ch web, phn b khng gian, truy cp ngi dng, lin tc kinh doanh, sao lu trang web v lp k hoch khc phc thm ha; - Thit k, pht trin v tch hp m my tnh vi cc u vo chuyn dng khc nh tp hnh nh, tp m thanh v ngn ng kch bn, sn xut, duy tr v h tr cc trang web; - H tr phn tch, ch nh v pht trin cc chin lc Internet, phng php da trn web v k hoch pht trin. V d v cc ngh c phn loi y: - Lp trnh vin hot hnh - Lp trnh vin tr chi my tnh - Nh pht trin Internet - Lp trnh vin a phng tin - Nh kin trc trang web - Nh pht trin trang web Loi tr: - Nh thit k trang web - 2166 - Qun tr vin trang web - 3514 - K thut vin trang web - 3514 2514. Nh lp trnh cc ng dng Nh lp trnh cc ng dng vit v duy tr m lp trnh c nu trong cc hng dn k thut v thng s k thut cho cc ng dng phn mm v h iu hnh. Nhim v ch yu gm: - Vit v duy tr m chng trnh c nu trong cc hng dn v thng s k thut theo cc tiu chun c cng nhn cht lng; - Sa i, sa cha hoc m rng cc chng trnh hin c tng hiu qu hot ng hoc thch ng vi cc yu cu mi; - Tin hnh chy th cc chng trnh v ng dng phn mm xc nhn rng chng s to ra thng tin mong mun; - Bin son v vit ti liu pht trin chng trnh; - Xc nh v truyn t cc vn k thut, quy trnh v gii php. V d v cc ngh c phn loi y : Lp trnh vin ng dng Loi tr: - Nh phn tch lp trnh - 2512 - Nh pht trin phn mm - 2512 - Lp trnh vin a phng tin - 2513 2519. Nh chuyn mn v pht trin phn mm ng dng v nh phn tch cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc nh chuyn mn v pht trin phn mm v nh phn tch cha c phn vo u trong nhm 251: Nh chuyn mn v phn tch v pht trin phn mm v cc ng dng. V d, nhm ny bao gm nhng nh chuyn mn v m bo cht lng v kim th phn mm. Nhim v ch yu gm: - Xy dng v lp ti liu k hoch kim th phn mm; - Ci t phn mm v phn cng v cu hnh phn mm h iu hnh chun b th nghim; - Xc minh rng cc chng trnh hot ng theo yu cu ca ngi dng v hng dn c thit lp; - Thc hin, phn tch v ghi li kt qu ca cc th nghim ng dng phn mm v th nghim h thng thng tin v vin thng; - Xy dng v trin khai cc chnh sch, quy trnh v kch bn kim tra phn mm v h thng thng tin. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh phn tch m bo cht lng (my tnh) - Nh th nghim phn mm - Nh kim tra h thng 252. Nh chuyn mn v c s d liu v mng Nh chuyn mn v c s d liu v mng thit k, pht trin, kim sot, duy tr v h tr hiu sut v bo mt ti u ca cc h thng cng ngh thng tin v c s h tng, bao gm c s d liu, phn cng v phn mm, mng v h iu hnh. Nhim v ch yu gm: thit k v pht trin kin trc c s d liu, cu trc d liu, t in v quy c t tn cho cc d n h thng thng tin; thit k, xy dng, sa i, tch hp, thc hin v th nghim h thng qun l c s d liu; xy dng v trin khai cc k hoch bo mt, chnh sch qun tr d liu, ti liu v tiu chun; duy tr v qun tr mng my tnh v mi trng my tnh lin quan; phn tch, pht trin, gii thch v nh gi cc thng s k thut v thit k h thng phc tp, m hnh d liu v s trong vic pht trin, cu hnh v tch hp cc h thng my tnh. 2521. Nh qun tr v thit k c s d liu Nh qun tr v thit k c s d liu thit k, pht trin, kim sot, duy tr v h tr hiu sut v bo mt ti u ca c s d liu. Nhim v ch yu gm: - Thit k v pht trin kin trc c s d liu, cu trc d liu, bng, t in v quy c t tn cho cc d n h thng thng tin; - Thit k, xy dng, sa i, tch hp, thc hin v th nghim cc h thng qun l c s d liu; - Tin hnh nghin cu v cung cp t vn v vic la chn, ng dng v trin khai cc cng c qun l c s d liu; - Xy dng v thc hin chnh sch, ti liu, tiu chun v m hnh qun tr d liu; - Xy dng cc chnh sch v th tc truy cp v s dng c s d liu v sao lu v phc hi d liu; - Thc hin thit lp vn hnh v bo tr phng nga cc bn sao lu, quy trnh phc hi v thc thi cc bin php kim sot bo mt v ton vn. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh Qun tr d liu - Nh Qun tr c s d liu - Nh Phn tch c s d liu - Kin trc s c s d liu Loi tr: - Nh Qun tr mng - 2522 - Nh Qun tr h thng (my tnh) - 2522 - Qun tr vin trang web - 3514 2522. Nh qun tr h thng Nh qun tr h thng pht trin, kim sot, duy tr, h tr hiu sut v bo mt ti u ca h thng cng ngh thng tin. Nhim v ch yu gm: - Duy tr v qun tr mng my tnh v cc mi trng my tnh lin quan, bao gm phn cng my tnh, phn mm h thng, phn mm ng dng v tt c cc cu hnh; - xut cc thay i ci thin cu hnh h thng v mng; xc nh cc yu cu phn cng hoc phn mm lin quan n cc thay i ; - Chn on cc vn v phn cng v phn mm; - Thc hin sao lu d liu v cc hot ng khc phc thm ha; - Vn hnh cc bng iu khin chnh gim st hiu sut ca cc h thng, mng my tnh v phi hp truy cp, s dng mng my tnh. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh Qun tr mng - Nh Qun tr h thng (my tnh) Loi tr: - Nh Qun tr c s d liu - 2521 - Nh phn tch mng - 2523 - Nh Qun tr trang web - 3514 - Qun tr vin trang web - 3514 - K thut vin trang web - 3514 2523. Nh chuyn mn v mng my tnh Nh chuyn mn v mng my tnh nghin cu, phn tch, thit k, th nghim v xut cc chin lc cho kin trc v pht trin mng. H thc hin, qun l, bo tr, cu hnh phn cng v phn mm mng; gim st, khc phc s c v ti u ha hiu sut. Nhim v ch yu gm: - Phn tch, pht trin, gii thch, nh gi cc thng s k thut, thit k h thng phc tp, m hnh d liu v s trong vic pht trin, cu hnh v tch hp cc h thng my tnh; - Nghin cu, phn tch, nh gi v gim st c s h tng mng m bo rng cc mng c cu hnh hot ng vi hiu sut ti u; - nh gi v xut ci tin hot ng mng, phn cng, phn mm, truyn thng v h iu hnh tch hp; - Cung cp cc k nng chuyn mn trong vic h tr v khc phc cc s c v trng hp khn cp ca mng; - Ci t, thit lp cu hnh, kim tra, duy tr, nng cp, qun tr cc mng mi v ng dng c s d liu phn mm, my ch v my trm; - Chun b v duy tr cc quy trnh v ti liu cho kim k mng; ghi li chn on v gii quyt cc li mng; ci tin v sa i cc hng dn bo tr mng; - Gim st lu lng v hot ng ca mng, dung lng v mc s dng m bo tnh ton vn lin tc v hiu sut mng ti u. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh phn tch truyn thng (my tnh) - Nh phn tch mng Loi tr: - Nh phn tch h thng - 2511 - Nh qun tr mng - 2522 2529. Nh chuyn mn v c s d liu v mng cha c phn vo u Nh chuyn mn v c s d liu v mng cha c phn vo u bao gm cc nh chuyn mn v bo mt cng ngh thng tin v truyn thng. Nhim v ch yu gm: - Pht trin cc k hoch bo v cc tp my tnh chng li s sa i, ph hy hoc tit l v tnh hay tri php v p ng nhu cu x l d liu khn cp; - o to ngi dng v thc y nhn thc bo mt m bo an ninh h thng v ci thin hiu qu ca my ch v mng; - Trao i vi ngi dng tho lun v cc vn nh nhu cu truy cp d liu my tnh, vi phm bo mt v thay i chng trnh; - Theo di cc bo co hin ti v vi-rt my tnh xc nh thi im cp nht h thng chng vi-rt; - Sa i cc tp bo mt my tnh kt hp phn mm mi, sa li hoc thay i trng thi truy cp c nhn; - Gim st vic s dng cc tp d liu v iu chnh quyn truy cp bo v thng tin trong cc tp my tnh; - Thc hin nh gi ri ro v thc hin cc th nghim ca h thng x l d liu m bo hot ng ca cc hot ng x l d liu v cc bin php bo mt; - M ha truyn d liu v dng tng la che giu thng tin b mt khi n c truyn i v trnh cc chuyn giao k thut s b nhim c. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh khai thc d liu - Nh chuyn mn v iu tra s k thut s - Nh chuyn mn v bo mt (cng ngh thng tin v truyn thng) 26. Nh chuyn mn v lut php, vn ha, x hi Nh chuyn mn v lut php, vn ha, x hi tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; hoc p dng kin thc lin quan n php lut, lu tr v truy xut thng tin v to tc, tm l hc, phc li x hi, chnh tr, kinh t, lch s, tn gio, ngn ng, x hi hc, khoa hc x hi khc, ngh thut v gii tr. Nng lc th hin trong hu ht cc ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp th t. Nhim v ch yu gm: tin hnh nghin cu v cc vn php l; son tho lut v quy nh; t vn cho khch hng v cc trng hp php l; bo cha v tin hnh cc v n ti ta n ca php lut; ch ta cc th tc t tng t php ti ta n ca php lut; pht trin v duy tr th vin v b su tp ti liu lu tr; tin hnh nghin cu, ci tin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng hoc p dng kin thc lin quan n l)nh vc khoa hc x hi; quan nim, sng to v biu din trong cc tc phm vn hc ngh thut; gii thch v truyn t tin tc, tng, n tng v s kin. 261. Nh chuyn mn v lut Nh chuyn mn v lut tin hnh nghin cu v t vn v cc vn php l, cc v kin hoc tin hnh truy t ti ta n, ch ta cc th tc t tng t php ti ta n v d tho lut v quy nh. Nhim v ch yu gm: cung cp cho khch hng t vn php l, thc hin kinh doanh hp php cho khch hng,thay mt v tin hnh kin tng khi cn thit hoc ch ta cc th tc t tng t php v tuyn n ti ta n. Bao gm c vic gim st ngi lao ng khc. 2611. Lut s Lut s t vn php l cho khch hng v nhiu l)nh vc, son tho vn bn php l, i din cho khch hng trc hi ng qun tr hoc ta n v bo cha hoc tin hnh truy t ti ta n hoc hng dn lut s bo cha cho ta n cp cao hn. Nhim v ch yu gm: - Cung cp cho khch hng li khuyn php l v nhiu l)nh vc v thc hin kinh doanh hp php thay mt khch hng; - Nghin cu cc nguyn tc php l, cc o lut v cc quyt nh ca ta n trc y lin quan n cc trng hp c th; - Thu thp bng chng hnh thnh bin php bo cha hoc khi xng cc hnh ng php l bng cch nh phng vn khch hng v nhn chng xc nh s tht ca v n; - nh gi cc pht hin, pht trin cc chin lc v lp lun chun b trnh by cc trng hp; - Bo cha cho khch hng cc v kin trc ta n v hi ng qun tr hoc hng dn lut s bo cha cc ta n cp cao hn; - Chp nhn tm tt v bo cha ti ta n cp cao hn; - Lm cng t vin thay mt chnh ph; - m phn vic bi thng trong cc vn lin quan n tranh chp php l; - Son tho lut v chun b cc quy nh ca chnh ph da trn lut hin hnh; - Son tho cc ti liu php l nh hp ng, giao dch, di chc bt ng sn v chun b cc tuyn b v kin php l. V d v cc ngh c phn loi y : - Lut s bo cha - Lut s lun ti - Cng t vin - Lut s t vn Loi tr: - Cng chng vin - 2619 - Nhn vin lm th tc chuyn s hu - 3411 - Th k lut - 3411 2612. Thm phn Thm phn ch ta t tng dn s v hnh s ti ta n. Nhim v ch yu gm: - Ch tr cc phin ta v xt x; - Gii thch v thc thi cc quy tc v th tc v a ra phn quyt lin quan n s chp nhn ca bng chng; - Xc nh cc quyn v ngh)a v ca cc bn lin quan v trong cc trng hp xt x ca bi thm on; - Hng dn bi thm on v cc im lut p dng cho v n; - Cn nhc v xem xt bng chng trong cc phin ta khng thuc bi thm on, quyt nh kt ti hoc v ti hoc mc trch nhim ca b co hoc b co; - Tuyn n i vi nhng ngi b kt n trong v n hnh s, xc nh thit hi hoc bin php khc phc thch hp khc trong v n dn s v ra lnh ca ta n; - Nghin cu cc vn php l v vit kin v cc vn . V d v cc ngh c phn loi y: - Chnh n - Thm phn - Quan ta Loi tr: - Th k ta n - 3411 - Thm phn ha gii - 3411 2619. Nh chuyn mn v lut khc cha c phn vo u Nh chuyn mn v lut khc cha c phn vo u bao gm nhng ngi thc hin cc chc nng php l khc vi cc v kin hoc khi t hoc ch ta cc th tc t tng t php. Nhim v ch yu gm: - a ra li khuyn v cc kha cnh php l ca cc vn c nhn, kinh doanh v hnh chnh khc nhau; - Son tho cc vn bn v hp ng php l; - Sp xp chuyn nhng ti sn; - Xc nh bng cch hi nguyn nhn ca bt k ci cht no r rng khng phi do nguyn nhn t nhin; - Lm cc cng vic v thi hnh n dn s, tng t giy t,HYPERLINK "https://luatminhkhue.vn/mua-nha-dat-co-vi-bang-thi-co-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat---so-do--hay-khong-.aspx" \t "_blank"lp vi bngv cc cng vic khc theo quy nh ca php lut c lin quan. V d v cc ngh c phn loi y: - Nhn vin iu tra - Nh lut hc (tr lut s hoc thm phn) - Cng chng vin - Tha pht li 262: Th th, nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn Th th, nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn pht trin v duy tr cc b su tp ti liu lu tr, th vin, bo tng, phng trng by ngh thut v cc c s tng t. Nhim v ch yu gm: thm nh hoc pht trin v t chc cc ni dung ca ti liu lu tr v to tc v li ch lch s, vn ha v ngh thut, v m bo an ton v bo qun chng; t chc cc b su tp v trin lm ti bo tng, phng trng by ngh thut v cc c s tng t; pht trin v duy tr b su tp c h thng cc ti liu c ghi li v xut bn v cung cp cho ngi dng trong cc th vin v cc t chc lin quan; chun b cc bi bo v bo co hc thut; ng gp vo nghin cu. 2621. Nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn Nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn thu thp, thm nh, m bo an ton v bo qun cc ni dung ca ti liu lu tr, to tc v h s v li ch lch s, vn ha, hnh chnh, ngh thut v ca cc i tng khc. H lp k hoch, a ra v thc hin cc h thng bo v h s v cc ti liu c gi tr lch s. Nhim v ch yu gm: - nh gi v lu gi h s cho cc mc ch hnh chnh, lch s, php l, bng chng v cc mc ch khc; - Ch o hoc thc hin vic chun b cc ch mc, th mc, bn sao vi phim v cc cng c h tr tham kho khc cho ti liu c thu thp v cung cp cho ngi dng; - Nghin cu ngun gc, phn phi v s dng cc ti liu v i tng quan tm v vn ha v lch s; - T chc, pht trin v duy tr cc b su tp cc mt hng c ngh)a ngh thut, vn ha, khoa hc hoc lch s; - Ch o hoc thc hin phn loi, lp danh mc cc b su tp bo tng, phng trng by ngh thut v t chc trin lm; - Nghin cu, thm nh, t chc v lu gi cc ti liu c ngh)a v c gi tr lch s nh giy t ca chnh ph, giy t ring, nh, bn , bn tho v ti liu nghe nhn; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut; - Lp k hoch v thc hin qun l trn my vi tnh cc ti liu lu tr v h s in t; - T chc trin lm ti cc bo tng v phng trng by ngh thut, cng khai cc cuc trin lm v sp xp cc mn hnh c bit cho s thch chung, chuyn ngnh hoc gio dc; - Thm nh v mua ti liu lu tr xy dng v pht trin mt b su tp lu tr cho mc ch nghin cu. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh lu tr - Ngi qun l phng trng by ngh thut - Ngi ph trch bo tng - Qun l h s 2622. Th th v cc nh chuyn mn v thng tin lin quan Th th v cc nh chuyn mn v thng tin lin quan thu thp, la chn, pht trin, t chc v duy tr cc b su tp th vin v cc kho thng tin khc; t chc v kim sot cc dch v th vin khc v cung cp thng tin cho ngi dng. Nhim v ch yu gm: - T chc, pht trin v duy tr mt b su tp sch, tp ch nh k v cc ti liu c in, nghe nhn v k thut s khc; - La chn v ngh mua li sch, cc ti liu c in hoc nghe v ghi k thut s khc; - T chc, phn loi v lp danh mc ti liu th vin; - Qun l vic mn th vin v cc c s cho mn lin th vin v mng thng tin; - Truy xut ti liu v cung cp thng tin cho doanh nghip v nhng ngi dng khc da trn chnh b su tp hoc trn h thng th vin v mng thng tin; - Tin hnh nghin cu v phn tch hoc sa i th vin v dch v thng tin ph hp vi nhng thay i v nhu cu ca ngi dng; - a ra v thc hin cc n v m hnh khi nim cho vic lu tr, t chc, phn loi v truy xut thng tin; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut; - Thc hin tm kim ti liu tham kho trc tuyn v qua phng tin tng tc, thc hin cc khon vay lin th vin v thc hin cc chc nng khc h tr ngi dng truy cp ti liu th vin. V d v cc ngh c phn loi y: - Ngi lp danh mc sch - Ngi lp mc lc - Th th 263. Nh chuyn mn v x hi v tn gio Nh chuyn mn v x hi v tn gio tin hnh nghin cu; ci thin hoc pht trin cc khi nim, l thuyt v phng php hot ng; p dng kin thc lin quan n trit hc, chnh tr, kinh t, x hi hc, nhn chng hc, lch s, tm l hc v cc ngnh khoa hc x hi khc; hoc cung cp cc dch v x hi p ng nhu cu ca cc c nhn v gia nh trong mt cng ng. Nhim v ch yu gm: xy dng v p dng cc gii php trnh by hoc d kin cc vn kinh t, chnh tr hoc x hi; nghin cu v phn tch cc s kin v hot ng trong qu kh v truy tm ngun gc v s tin ha ca loi ngi; nghin cu cc qu trnh tinh thn v hnh vi ca cc c nhn v cc nhm; cung cp dch v x hi; chun b cc bi bo v bo co hc thut. Bao gm c gim st ngi lao ng khc. 2631. Nh kinh t hc Nh kinh t hc tin hnh nghin cu, theo di d liu, phn tch thng tin v chun b cc bo co v k hoch gii quyt cc vn kinh t v kinh doanh; pht trin cc m hnh phn tch, gii thch v d bo hnh vi v m hnh kinh t. H t vn cho doanh nghip, cc nhm li ch v chnh ph a ra cc gii php trnh by hoc d kin cc vn kinh t v kinh doanh. Nhim v ch yu gm: - D bo nhng thay i trong mi trng kinh t lp ngn sch ngn hn, lp k hoch di hn v nh gi u t; - Xy dng cc khuyn ngh, chnh sch v k hoch cho nn kinh t, chin lc v u t ca cng ty v thc hin cc nghin cu kh thi cho cc d n; - Gim st d liu kinh t nh gi hiu qu v t vn v s ph hp ca cc chnh sch tin t v ti chnh; - D bo sn xut v tiu th cc sn phm v dch v c th da trn h s sn xut v tiu dng trong qu kh v cc iu kin kinh t v c th chung ca ngnh; - Chun b d bo thu nhp v chi tiu, li sut v t gi hi oi; - Phn tch cc yu t xc nh s tham gia ca lc lng lao ng, vic lm, tin lng, tht nghip v cc kt qu th trng lao ng khc; - p dng cc cng thc ton hc v phng php thng k kim tra cc l thuyt kinh t v a ra cc gii php cho cc vn kinh t; - Bin son, phn tch v gii thch d liu kinh t bng l thuyt kinh t v mt lot cc phng php thng k v phng php khc; - nh gi kt qu ca cc quyt nh chnh tr lin quan n kinh t v ti chnh cng; t vn v chnh sch kinh t v cc hng hnh ng kh thi theo cc yu t v xu hng kinh t trong qu kh, hin ti v d kin; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut; - Kim tra cc vn lin quan n hot ng kinh t ca cc cng ty t nhn; - Tin hnh nghin cu v iu kin th trng khu vc a phng, khu vc hoc quc gia thit lp mc bn v gi cho hng ha v dch v, nh gi tim nng th trng v xu hng trong tng lai pht trin cc chin lc kinh doanh. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh kinh t lng - C vn kinh t - Nh phn tch kinh t - Nh kinh t - Chuyn gia kinh t lao ng Loi tr: - Nh thng k - 21220 2632. Nh x hi hc, nh nhn chng hc v cc ngh c lin quan Nh x hi hc, nh nhn chng hc v cc ngh c lin quan iu tra v m t cu trc, ngun gc v s tin ha ca cc x hi v s ph thuc ln nhau gia cc iu kin mi trng v cc hot ng ca con ngi. H cung cp li khuyn v ng dng thc t ca nhng pht hin ca h trong vic xy dng cc chnh sch kinh t v x hi. Nhim v ch yu gm: - Tin hnh nghin cu v ngun gc, s pht trin, cu trc, m hnh x hi, t chc v mi lin h ca x hi loi ngi; - Truy tm ngun gc v s tin ha ca loi ngi thng qua nghin cu thay i c im v cc thit ch vn ha x hi; - Truy tm s pht trin ca loi ngi thng qua cc vt cht cn st li ca qu kh nh nh , n th, cng c, gm, tin xu, vi kh hoc iu khc; - Nghin cu cc kha cnh vt l v kh hu ca cc khu vc v tng quan nhng pht hin ny vi cc hot ng kinh t, x hi v vn ha; - Pht trin l thuyt, m hnh v phng php gii thch v m t cc hin tng x hi; - nh gi kt qu ca cc quyt nh chnh tr lin quan n chnh sch x hi; - Phn tch v nh gi d liu x hi; - T vn v vic p dng thc t cc pht hin trong vic xy dng cc chnh sch kinh t v x hi cho cc nhm dn c v khu vc v cho s pht trin ca th trng; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut. V d v cc ngh c phn loi y: - Nhn chng hc - Nh kho c hc - Nh ti phm hc - Nh dn tc hc - Nh a l hc - Nh x hi hc 2633. Nh trit hc, s hc v khoa hc chnh tr Nh trit hc, s hc v khoa hc chnh tr tin hnh nghin cu v bn cht ca kinh nghim v s tn ti ca con ngi, cc giai on hoc cc kha cnh ca lch s loi ngi, cc cu trc chnh tr, cc phong tro v hnh vi. H vit ti liu v bo co v nhng pht hin thng bo v hng dn cc hnh ng chnh tr v c nhn. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu l lun cc nguyn nhn, nguyn tc v ngh)a chung ca th gii, hnh ng ca con ngi, kinh nghim v s tn ti; din gii v pht trin cc khi nim v l thuyt trit hc; - T vn v so snh ngun gc chnh l h s gc hoc ng i v cc s kin trong qu kh v cc ngun th cp nh pht hin kho c hc hoc nhn hc; - Trch xut ti liu lin quan, kim tra tnh xc thc ca n, nghin cu v m t lch s ca mt thi k, quc gia hoc khu vc c th hoc mt kha cnh c th, v d v kinh t, x hi, chnh tr hoc v lch s ca n; - Tin hnh nghin cu trong cc l)nh vc nh trit hc chnh tr, hoc l thuyt v thc tin trong qu kh v hin ti ca cc h thng chnh tr, th ch hoc hnh vi; - Quan st cc th ch chnh tr ng i v thu thp d liu v chng t nhiu ngun khc nhau bao gm cc cuc phng vn vi cc quan chc chnh ph, ng chnh tr v nhng ngi c lin quan khc; - Pht trin l thuyt, m hnh v phng php gii thch, m t bn cht ca kinh nghim con ngi, cc s kin, hnh vi lch s v chnh tr; - Trnh by nhng pht hin v kt lun cng b hoc s dng bi chnh ph, ng chnh tr hoc cc t chc khc v nhng ngi quan tm; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh nghin cu ph h - Nh s hc - Trit gia - Nh khoa hc chnh tr Loi tr: - C vn chnh tr - 2422 2634. Nh tm l hc Nh tm l hc nghin cu cc qu trnh v hnh vi tinh thn ca con ngi vi t cch c nhn hoc theo nhm v p dng kin thc ny thc y s iu chnh v pht trin c nhn, x hi, gio dc hoc ngh nghip. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch v thc hin cc bi kim tra o lng cc c im tinh thn, th cht v cc c im khc nh tr thng minh, kh nng, nng khiu, tim nng, v.v., din gii, nh gi kt qu v a ra li khuyn; - Phn tch nh hng ca di truyn, cc yu t x hi, ngh nghip v cc yu t khc i vi suy ngh) v hnh vi c nhn; - Thc hin t vn qua phng vn hoc tr liu vi cc c nhn, cc nhm v cung cp cc dch v tip theo; - Duy tr cc lin h cn thit chng hn nh nhng ngi c thnh vin gia nh, c quan gio dc hoc ngi s dng lao ng v xut cc gii php kh thi v x l cc vn ; - Nghin cu cc yu t tm l trong chn on, iu tr v phng nga cc bnh tm thn, ri lon cm xc hoc nhn cch v trao i vi cc chuyn gia lin quan; - Chun b cc bi bo v bo co hc thut; - Xy dng cc bi kim tra thnh tch, chn on v d on gio vin s dng trong phng php lp k hoch v ni dung ging dy; - Thc hin kho st v nghin cu v thit k cng vic, nhm lm vic, tinh thn, ng lc, gim st v qun l; - Pht trin l thuyt, m hnh v phng php gii thch v m t hnh vi ca con ngi. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh tm l hc lm sng - Chuyn gia gio dc - Nh tm l hc ngh nghip, t chc - Nh tr liu tm l - Nh tm l hc th thao Loi tr: - Bc s) tm thn - 22128 2635. Nh chuyn mn v t vn v cng tc x hi Nh chuyn mn v t vn v cng tc x hi cung cp li khuyn v hng dn cho cc c nhn, gia nh, nhm, cng ng v t chc i ph vi nhng kh khn x hi v c nhn. H h tr khch hng pht trin k nng, tip cn cc ngun lc v dch v h tr cn thit p ng cc vn pht sinh t tht nghip, ngho i, khuyt tt, nghin ngp, ti phm v hnh vi phm php, hn nhn v cc vn khc. Nhim v ch yu gm: - Phng vn khch hng c nhn, trong gia nh theo nhm, nh gi tnh hnh v vn ca h v xc nh cc loi dch v cn thit; - Phn tch tnh hung ca khch hng v a ra cc phng php thay th gii quyt vn ; - Lp h s v n hoc bo co cho ta n v cc th tc t tng khc; - Cung cp dch v t vn, tr liu v ha gii; to iu kin cho cc phin nhm h tr khch hng pht trin cc k nng v hiu bit cn thit gii quyt cc vn x hi v c nhn ca h; - Lp k hoch v thc hin cc chng trnh h tr cho khch hng bao gm can thip khng hong v gii thiu n cc c quan h tr ti chnh, tr gip php l, nh , iu tr y t v cc dch v khc; - iu tra cc trng hp lm dng hoc b b v hnh ng bo v tr em v nhng ngi khc c nguy c; - Lm vic vi nhng ngi phm ti trong v sau tuyn n gip h ha nhp vi cng ng v thay i thi , hnh vi gim bt s xc phm; - Cung cp li khuyn cho cc thng c nh t, cc hi ng xt duyt qun ch v tm tha gip xc nh nhng iu kin mt ngi phm ti nn b tng giam, ra t hoc tri qua cc bin php ci hun thay th; - ng vai tr l ngi ng h cho cc nhm khch hng trong cng ng v vn ng hnh lang cho cc gii php cho cc vn nh hng n h; - Xy dng cc chng trnh phng nga v can thip p ng nhu cu ca cng ng; - Duy tr lin lc vi cc c quan dch v x hi, t chc gio dc v nh cung cp dch v chm sc sc khe khc c lin quan vi khch hng cung cp thng tin v nhn phn hi v tnh hnh v tin chung ca khch hng. V d v cc ngh c phn loi y: - T vn vin v cai nghin - T vn vin v khng hong - T vn vin tr em - Cn b phc li x hi cp huyn - T vn vin gia nh - T vn vin hn nhn - Nhn vin qun ch - T vn chng tn cng tnh dc - Nhn vin x hi - T chc phc li ph n Loi tr: - Nh tm l hc - 2634 - Nhn vin h tr phc li - 3412 2636. Nh chuyn mn v tn gio Nh chuyn mn v tn gio hot ng nh ngi truyn gi cc truyn thng lin quan n vic thc hnh tn gio v tn ngng thing ling. H tin hnh cc dch v tn gio, c hnh hoc iu hnh cc nghi thc ca mt c tin. Nhim v ch yu gm: - Duy tr truyn thng, tp qun v tn ngng thing ling; - Tin hnh cc nghi l tn gio; - Thc hin cc nhim v hnh chnh v x hi khc nhau bao gm tham gia cc y ban v cc cuc hp ca cc t chc tn gio; - Cung cp hng dn tinh thn v o c theo tn gio c tuyn xng; - Tuyn truyn cc hc thuyt tn gio nc mnh hoc nc ngoi; - Chun b v trnh by cc bi ging tn gio; - Pht trin v ch o cc kha hc v chng trnh gio dc tn gio; - T vn cho cc c nhn v cc vn lin c nhn, sc khe, ti chnh v tn gio; - Ln lch v tham gia cc s kin c bit nh tri, hi ngh, hi tho v cc kha tu. V d v cc ngh c phn loi y: - S tr tr - Gio s) Hi gio - Trng ban tn gio - Gio s) o Hindu - Linh mc - Gio s) Do thi Loi tr: - Ging vin gio dn - 3413 - Nh s - 3413 - N tu - 3413 Ch thch: Cc thnh vin ca cc dng tu c cng vic lin quan n vic thc hin cc nhim v ca cc ngh nghip khc v d nh gio vin, y t hoc nhn vin h tr phc li c phn loi theo nhim v chnh. 264. Nh vn, nh bo v nh ngn ng hc Nh vn, nh bo v nh ngn ng hc quan nim v to ra cc tc phm vn hc; gii thch v truyn t tin tc v cc vn cng cng thng qua cc phng tin truyn thng; dch hoc gii thch t ngn ng ny sang ngn ng khc. Nhim v ch yu gm: vit tc phm vn hc; thm nh gi tr ca vn hc v cc tc phm ngh thut khc; thu thp thng tin v cc vn hin ti v vit v chng; nghin cu, iu tra, gii thch v truyn t tin tc v cng vic thng qua bo ch, truyn hnh, i pht thanh v cc phng tin truyn thng khc; dch ti liu bng vn bn t ngn ng ny sang ngn ng khc; ng thi dch t ngn ng ny sang ngn ng khc. 2641. Nh vn v ngh c lin quan Nh vn v ngh c lin quan ln k hoch, nghin cu, vit sch, kch bn, v kch, bi lun, bi pht biu, hng dn s dng, thng s k thut v cc bi bo khng phi l bo ch khc (tr ti liu cho bo, tp ch v cc n phm nh k khc) xut bn hoc trnh by. Nhim v ch yu gm: - Xy dng, vit v bin tp tiu thuyt, v kch, kch bn, th v cc ti liu khc xut bn hoc trnh by; - Tin hnh nghin cu thit lp ni dung thc t v c c thng tin cn thit khc; - Vit kch bn v din bin, chun b cc chng trnh cho cc sn phm sn khu, phim, i pht thanh v truyn hnh; - Phn tch ti liu nh thng s k thut, ghi ch, bn v v to hng dn s dng ti liu v cc ti liu khc gii thch r rng, chnh xc vic ci t, vn hnh, bo tr phn mm, in t, c kh v cc thit b khc; - Vit ti liu qung co, s tay v cc n phm k thut tng t; - Chn ti liu xut bn, kim tra vn phong, ng php v chnh xc ca ni dung, sp xp cho bt k sa i cn thit no v kim tra cc bn sao bng chng trc khi in. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh vn - Bin tp sch - Ngi vit lun - Ngi lp ch mc - Nh vn tng tc truyn thng - Ngi vit tiu thuyt - Nh vit kch - Nh th - Ngi vit kch bn - Ngi vit din vn - Nh khoa hc thng tin k thut - Nh vn k thut Loi tr: - Ngi vit qung co - 2431 - Ngi vit qung co quan h cng chng - 2432 - Nh bo - 26421 - Bin tp bo - 26422 2642. Nh bo, bin tp vin Nh bo, bin tp vin nghin cu, iu tra, gii thch, truyn t tin tc v cng chng thng qua cc t bo, truyn hnh, i pht thanh v phng tin truyn thng khc. Nhim v ch yu gm: - Thu thp tin tc a phng, quc gia v quc t thng qua cc cuc phng vn, iu tra v quan st, tham d cc s kin cng cng, tm kim h s, xem xt cng vic bng vn bn, tham d cc bui biu din phim v sn khu; - Thu thp, bo co, bnh lun v tin tc v cc vn thi s xut bn trn bo, tp ch hoc pht sng qua i pht thanh, truyn hnh hoc phng tin truyn thng webcast; - Tip nhn, phn tch v xc minh tin tc v bn sao khc cho chnh xc; - Phng vn cc chnh tr gia v cc nhn vt cng cng khc ti cc cuc hp bo v trong cc dp khc bao gm cc cuc phng vn c nhn c ghi li cho i pht thanh, truyn hnh hoc phng tin truyn thng webcast; - Nghin cu v bo co v s pht trin trong cc l)nh vc chuyn ngnh nh y hc, khoa hc v cng ngh; - Vit cc bi x lun v bnh lun v cc ch quan tm hin ti kch thch s quan tm ca cng chng v by t quan im ca mt nh xut bn hoc i truyn hnh; - Vit cc bi ph bnh v cc tc phm vn hc, m nhc v ngh thut khc da trn kin thc, phn on v kinh nghim cho cc t bo, truyn hnh, i pht thanh v cc phng tin truyn thng khc; - Chn ti liu xut bn, kim tra vn phong, ng php, chnh xc, tnh hp php ca ni dung v sp xp cho bt k sa i cn thit no; - Lin lc vi nhn vin sn xut trong vic kim tra cc bn sao bng chng cui cng ngay trc khi in; - La chn, lp rp v chun b ti liu cng khai v doanh nghip hoc cc t chc khc pht hnh thng qua bo ch, i pht thanh, truyn hnh v cc phng tin truyn thng khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Nh bo - Bin tp bo ch - Phng vin bo ch - Nh bo th thao - Th k ta son - Nh sn xut tin tc trn tivi/i pht thanh - Phng vin tin tc trn tivi/i pht thanh Loi tr: - Nh chuyn mn v quan h cng chng - 2432 - Nh vn - 2641 - Bin tp sch - 2641 - Nh bo nh - 3431 - Ngi iu khin my nh - 3521 2643. Nh bin dch, phin dch v nh ngn ng khc Nh bin dch, phin dch v nh ngn ng khc dch hoc phin dch t ngn ng ny sang ngn ng khc v nghin cu ngun gc, s pht trin v cu trc ca ngn ng. Nhim v ch yu gm: - Nghin cu mi quan h gia cc ngn ng c v cc nhm ngn ng hin i, truy tm ngun gc v s pht trin ca cc t, ng php, hnh thc ngn ng v trnh by cc kt qu; - T vn hoc chun b cc h thng phn loi ngn ng, ng php, t in v cc ti liu tng t; - Dch t ngn ng ny sang ngn ng khc v m bo rng ngh)a chnh xc ca bn gc c gi li, rng cc tc phm hp php, k thut hoc khoa hc c th hin chnh xc v cc cm t v thut ng v tinh thn v phong cch ca tc phm vn hc c truyn t tt; - Pht trin cc phng php s dng my tnh v cc cng c khc ci thin nng sut v cht lng dch thut; - Phin dch t ngn ng ni hoc ngn ng k sang ngn ng ni hoc k khc, c bit ti cc hi ngh, cuc hp v cc dp tng t v m bo rng ngh)a chnh xc, truyn ti c tinh thn ca bn gc; - Sa i v sa cha ti liu dch. V d v cc ngh c phn loi y: - Thng dch vin - Nh lm t in - Nh trit hc - Thng dch vin ngn ng k hiu - Ngi lm ph - Ngi phin dch - Trnh dch - sa i Loi tr: - Nh vn - 2641 - Bin tp sch - 2641 - Nh bo - 2642 265. Ngh s) sng to v trnh din Ngh s) sng to v trnh din truyn t tng, n tng v s kin trong mt lot cc phng tin truyn thng t c hiu ng c th; din gii mt tc phm nh mt bn nhc hay kch bn biu din hoc ch o bui biu din; t chc bui thuyt trnh v hiu sut nh vy v cc s kin truyn thng khc. Nhim v ch yu gm: hnh thnh v to ra cc hnh thc ngh thut th gic; quan nim v vit nhc gc; ngh) ra, ch o, din tp v biu din trong cc sn phm m nhc, khiu vi, sn khu v in nh; m nhn trch nhim sng to, ti chnh v t chc trong vic sn xut cc chng trnh truyn hnh, phim v thuyt trnh sn khu; nghin cu kch bn hoc sch v chun b din tp din gii; la chn v gii thiu m nhc, video v cc ti liu gii tr khc pht sng v a ra thng bo thng mi v dch v cng cng. 2651. Ngh s) hnh nh Ngh s) hnh nh to ra v thc hin cc tc phm ngh thut bng cch iu khc, v, to phim hot hnh, khc hoc s dng cc k thut khc. Nhim v ch yu gm: - Hnh thnh v pht trin tng, thit k phong cch cho tranh, bn v v iu khc; - Sp xp cc i tng, m hnh nh v, chn cnh quan v cc hnh thc trc quan khc theo i tng c chn; - La chn phng tin ngh thut, phng php v ti liu; - To ra cc chiu i din hoc tru tng bng cch nh hnh, chm khc v kt hp cc vt liu nh g, , t st, kim loi, bng hoc giy; - To ra cc bc v v tranh v i din hoc tru tng bng bt ch, mc, phn, sn du, mu nc hoc thng qua vic p dng cc k thut khc; - To bn v hoc khc chng trn kim loi, g hoc cc vt liu khc; - To phim hot hnh m t ngi v s kin, thng l tranh bim ha; - Khi phc cc bc tranh b h hng, bn, phai mu v cc i tng ngh thut khc. V d v cc ngh c phn loi y: - Ha s) bim ha - Ngh s) gm - Ha s) minh ha - Phc hi hnh nh - Ha s) v chn dung - Nh iu khc Loi tr: - Nh thit k cng nghip - 2163 - Thit k ha - 2166 - Gio vin v tranh (dy t nhn) - 2355 - Ngi lm gm - 7314 - Ha s) trang tr - 7316 2652. Nhc cng, ca s v nhc s) Nhc cng, ca s) v nhc s) vit, sp xp, thc hin v biu din cc tc phm m nhc. Nhim v ch yu gm: - To ra cc cu trc du dng, hi ha v nhp nhng th hin tng v cm xc di hnh thc m nhc; - Chuyn cc tng v khi nim thnh cc du hiu v biu tng m nhc tiu chun ti to v biu din; - iu chnh hoc sp xp m nhc cho cc nhm nhc c hoc nhc c c th; - Tin hnh cc nhm nhc c hoc thanh nhc; - Chn m nhc cho bui biu din v giao cc phn nhc c cho cc nhc s); - Chi mt hoc nhiu nhc c vi t cch l ngh s) c tu hoc l thnh vin ca mt dn nhc hoc mt nhm nhc; - Ht nh mt ngh s) c tu hoc l thnh vin ca mt nhm thanh nhc hoc ban nhc khc; - Luyn tp duy tr hiu sut cao. V d v cc ngh c phn loi y: - Trng ban nhc - Nhc s) - Nhc cng - Nhc trng - Nhc s) cu lc b m - Ca s) cu lc b m - Ngi ha m - Ca s) - Nhc s) ng ph - Ca s) ng ph 2653. Vi cng v bin o ma Vi cng v bin o ma to ra hoc thc hin cc iu nhy. Nhim v ch yu gm: - Hnh thnh v to ra cc iu nhy, thng truyn ti mt cu chuyn, ch , tng hoc tm trng, bng mt m hnh cc bc, chuyn ng v c ch; - Biu din cc iu nhy vi t cch l ngh s) c tu, vi i tc hoc l thnh vin ca mt nhm nhy trc khn gi trc tip hoc cho phim, truyn hnh hoc phng tin trc quan khc; - o to, tp th dc v tham d cc lp khiu vi duy tr mc kh nng v th lc cn thit; - Ch o v tham gia cc bui tp thc hnh cc bc nhy v k thut cn thit cho bui biu din; - Th vai cho cc vai nhy hoc cho thnh vin trong cc cng ty khiu vi; - iu phi m nhc sn xut vi cc gim c m nhc. V d v cc ngh c phn loi y: - Bin o ma - Vi cng ba l - Vi cng cu lc b m - Vi cng ng ph Loi tr: - Gio vin dy nhy - 2355 2654. o din, nh sn xut phim, sn khu v cc ngh lin quan o din, nh sn xut phim, sn khu v cc ngh lin quan gim st v kim sot cc kha cnh k thut v ngh thut ca phim nh, sn xut truyn hnh hoc i pht thanh v chng trnh sn khu. Nhim v ch yu gm: - Chn nh vn, nghin cu kch bn xc nh din gii ngh thut v hng dn din vin v phng php din xut; - Ch o tt c cc kha cnh ca cc tc phm n tng trn sn khu, truyn hnh, i pht thanh hoc trong cc hnh nh chuyn ng bao gm c s la chn ca cc din vin v cc quyt nh cui cng lin quan n trang phc, thit k, hiu ng m thanh hoc nh sng; - Lp k hoch, t chc v kim sot cc giai on khc nhau v ln lch trnh lin quan n vic sn xut cc bi thuyt trnh, hnh nh chuyn ng, chng trnh truyn hnh v chng trnh pht thanh; - Tham gia v gim st tt c cc nhn vin k thut v xc nh vic x l, phm vi v lch trnh sn xut; - Duy tr ti liu lu tr sn xut v thng lng tin bn quyn; - To, lp k hoch hoc vit kch bn ghi, quay video v chnh sa chng trnh; - Gim st vic nh v cnh quan, o c, thit b chiu sng v m thanh. V d v cc ngh c phn loi y: - Gim c ti liu - Bin tp phim - Gim c hnh nh chuyn ng - Gim c chp nh - o din sn khu - Gim c k thut - Gim c truyn hnh hoc i pht thanh k thut - Nh sn xut sn khu Loi tr: - Nh sn xut tin tc trn tivi/ i pht thanh - 2642 - K thut vin pht sng - 3521 - K thut vin nh sng - 3521 - K thut vin m thanh - 3521 - K thut vin video - 3521 - Qun l sn khu - 3435 2655. Din vin Din vin ng vai trong phim in nh, truyn hnh, chng trnh biu din trn sn khu, sn xut truyn hnh hoc truyn thanh. Nhim v ch yu gm: - Hc li nhc v ng cc phn trong cc v kch trn sn khu, qung co, truyn hnh, i pht thanh hoc trong cc hnh nh chuyn ng; - ng cc nhn vt c to bi mt nh vit kch hoc tc gi v truyn t iu ny n khn gi; - K chuyn hoc c cc tc phm vn hc ln ni ting gio dc hoc gii tr ngi nghe; - Tham d cc bui th ging v thc hin cc cuc gi th vai; - Chun b cho bui biu din thng qua cc bui din tp di s hng dn ca gim c sn xut; - c cc kch bn v nghin cu c c s hiu bit v cc phn, ch v c im; - Cc phn din xut v vai din c pht trin trong cc bui din tp trong cc tc phm in nh, truyn hnh, i pht thanh v sn khu. V d v cc ngh c phn loi y: - Din vin - Ngh s) kch cm - Ngi k chuyn Loi tr: - Ngh s) ng th - 3435 - Vai ph - 3435 2656. Pht thanh vin trn i, truyn hnh v cc phng tin truyn thng i chng khc Pht thanh vin trn i, truyn hnh v cc phng tin truyn thng i chng khc c bn tin, thc hin cc cuc phng vn v a ra cc thng bo hoc gii thiu khc trn i pht thanh, truyn hnh v ti cc nh ht, cc c s hoc phng tin truyn thng khc. Nhim v ch yu gm: - c bn tin v a ra cc thng bo khc trn i pht thanh hoc truyn hnh; - Gii thiu cc ngh s) biu din hoc ngi c phng vn v a ra cc thng bo lin quan trn i pht thanh, truyn hnh hoc ti cc nh ht, cu lc b m v cc c s khc; - Phng vn nhng ngi ni cng cng, c bit l trn i pht thanh v truyn hnh; - Nghin cu thng tin c bn chun b cho cc chng trnh hoc phng vn; - Bnh lun v m nhc v cc vn khc chng hn nh d bo thi tit hoc giao thng. V d v cc ngh c phn loi y: - Ngi dn chng trnh - Pht thanh vin truyn hnh - Ngi kt ni tin tc - Pht thanh vin th thao - Ngi dn dt chng trnh truyn hnh - Phng vin giao thng - Phng vin thi tit Loi tr: - Nh bo - 2642 2659. Ngh s) sng to v trnh din lin quan khc cha c phn vo u Ngh s) sng to v trnh din lin quan khc cha c phn vo u gm nhng ch h, o thut gia, nho ln v cc ngh s) biu din khc. Nhim v ch yu gm: - Thc hin nhng tr h th v v k nhng cu chuyn hi hc; - Thc hin cc th thut o gic v nh sng ca bn tay v chin cng ca thi min; - Thc hin cc mn nho ln kh khn v ngon mc v cc k cng th dc hoc tung hng; - o to v biu din vi ng vt. V d v cc ngh c phn loi y: - Din vin xic - Ngh s) nho ln trn khng - Ch h - Nh thi min - Php s - Ngi iu khin con ri - Din vin hi c lp - Ngh s ni ting bng 3. Nh chuyn mn bc trung Nh chuyn mn bc trung lin kt thc hin cc nhim v k thut lin quan n nghin cu v ng dng cc khi nim khoa hc hoc ngh thut v phng php hot ng v cc quy nh ca chnh ph hoc doanh nghip. Mc thnh tho trong hu ht cc ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th ba. Nhim v ch yu gm: thc hin cc cng vic k thut lin quan n nghin cu v ng dng cc khi nim v phng php hot ng trong cc l)nh vc khoa hc vt l bao gm k thut v cng ngh, khoa hc i sng bao gm ngnh y hc v khoa hc x hi v nhn vn; khi xng v thc hin cc dch v k thut khc nhau lin quan n thng mi, ti chnh v qun tr bao gm qun l lut php v cc quy nh ca chnh ph v cng tc x hi; cung cp h tr k thut cho ngh thut v gii tr; tham gia cc hot ng th thao; thc hin mt s nhim v tn gio. Bao gm c vic gim st cc lao ng khc. 31. K thut vin khoa hc v k thut K thut vin khoa hc v k thut thc hin cc nhim v k thut kt ni vi phng php nghin cu v vn hnh trong khoa hc v k thut. H gim st v kim sot cc kha cnh k thut v hot ng ca khai thc, sn xut, xy dng v cc hot ng k thut khc; vn hnh cc thit b k thut bao gm c my bay v tu. Mc thnh tho trong hu ht cc ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th ba. Nhim v ch yu gm: thit lp, gim st v vn hnh cc thit b v thit b, tin hnh v gim st cc th nghim v kim tra h thng; thu thp v th nghim mu; ghi li cc quan st v phn tch d liu; chun b, sa i v gii thch cc bn v v s k thut; iu phi, gim st, kim sot v ln lch hot ng ca cc cng nhn khc; vn hnh v gim st cc tng i, h thng iu khin my tnh v my mc iu khin qu trnh a chc nng; thc hin cc chc nng k thut m bo di chuyn v vn hnh an ton v hiu qu trong tu, my bay v cc thit b khc. 311: K thut vin khoa hc vt l v k thut K thut vin khoa hc vt l v k thut thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu v ng dng thc t cc khi nim, nguyn tc v phng php hot ng c bit cho khoa hc vt l bao gm cc l)nh vc nh k thut, bn v k thut hoc hiu qu kinh t ca quy trnh sn xut. Nhim v ch yu gm: m nhn v thc hin cc cng vic k thut lin quan n ha hc, vt l, a cht, kh tng, thin vn hc, k thut hoc bn v k thut; thit lp, vn hnh v bo tr cc dng c v thit b th nghim; gim st th nghim, quan st, tnh ton v ghi li kt qu; chun b vt liu th nghim; tin hnh kim tra h thng; thu thp v th nghim mu; ghi li cc quan st v phn tch d liu; chun b, sa i v gii thch cc bn v k thut, s ni dy, s lp rp bng mch hoc bn v b tr. 3111: K thut vin khoa hc ha hc v vt l K thut vin khoa hc ha hc v vt lthc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu ha hc, vt l, a cht, a vt l, kh tng v thin vn hc, v trong vic pht trin cc ng dng cng nghip, y t, qun s v cc ng dng thc t khc ca kt qu nghin cu. Nhim v bao gm: (a) thu thp mu v chun b vt liu v thit b cho cc th nghim, th nghim v phn tch; (b) thc hin cc th nghim trong phng th nghim thng thng v thc hin mt lot cc chc nng h tr k thut h tr cc nh khoa hc ha hc v vt l trong nghin cu, pht trin, phn tch v th nghim; (c) kim sot cht lng v s lng vt t phng th nghim bng cch kim tra mu v gim st vic s dng v chun b d ton chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho cc d n, theo cc thng s k thut c a ra; (d) thit lp, vn hnh v bo tr cc thit b v dng c phng th nghim, gim st th nghim, quan st v tnh ton v ghi li kt qu; (e) chun b nguyn liu cho th nghim nh ng lnh v ct mu v trn ha cht; (f) thu thp v th nghim cc mu t v nc, ghi li cc quan st v phn tch d liu h tr cc nh a cht hoc a vt l. V d: - K thut vin ha hc - K thut vin a cht - K thut vin kh tng - K thut vin vt l Loi tr: - K thut vin k thut ha hc - 3116 - K thut vin qu trnh ha hc - 3133 - K thut vin khoa hc i sng 3141 3112: K thut vin k thut xy dng K thut vin k thut xy dng thc hin cc nhim v k thut trong nghin cu k thut dn dng v trong thit k, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha cc ta nh v cc cu trc khc nh h thng cp nc v x l nc thi, cu, ng, p v sn bay. Nhim v bao gm: (a) thc hin hoc h tr kim tra thc a v th nghim t v vt liu xy dng; (b) cung cp h tr k thut lin quan n vic xy dng cc ta nh v cc cu trc khc, v vi cc cuc kho st hoc chun b cc bo co kho st; (c) m bo tun th cc thng s k thut thit k, lut php v quy nh c lin quan, v duy tr cc tiu chun mong mun ca vt liu v cng vic; (d) p dng kin thc k thut v cc nguyn tc v thc hnh xy dng v k thut dn dng xc nh v gii quyt cc vn pht sinh; (e) h tr chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho cc d n, theo cc thng s k thut c a ra; (f) t chc bo tr v sa cha; (g) kim tra cc ta nh v cng trnh trong v sau khi xy dng m bo rng chng tun th lut xy dng, phn loi, phn vng v an ton cing nh cc k hoch, thng s k thut v tiu chun c ph duyt, cing nh cc quy tc khc lin quan n cht lng v an ton ca cc ta nh; (h) kim tra nh my cng nghip, khch sn, rp chiu phim v cc ta nh v cng trnh khc pht hin cc nguy c ha hon v t vn v cch loi b chng; (i) t vn lp t thit b bo chy v h thng phun nc v s dng vt liu trong xy dng cc ta nh v phng tin giao thng gim nguy c ha hon v mc thit hi v nguy him nu ha hon xy ra. V d: - Thanh tra xy dng - Kho st xy dng - K thut vin dn dng - Th k cng trnh - Thanh tra cu ha - Chuyn vin phng chy cha chy - K thut vin a k thut - K thut vin kho st Loi tr: - Gim st s lng - 2149 - Gim st hng hi - 3115 - iu tra vin cu ha - 3119 3113: K thut vin k thut in K thut vin k thut in thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu k thut in v thit k, sn xut, lp rp, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha thit b in, c s v h thng phn phi. Nhim v bao gm: (a) cung cp h tr k thut trong nghin cu v pht trin cc thit b v phng tin in, hoc th nghim cc nguyn mu; (b) thit k v chun b k hoch chi tit lp t in v mch in theo cc thng s k thut cho; (c) chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho sn xut v lp t, theo cc thng s k thut c a ra; (d) gim st cc kha cnh k thut ca sn xut, lp t, s dng, bo tr v sa cha h thng in v thit b m bo hiu sut tha ng v tun th cc thng s k thut v quy nh; (e) lp k hoch phng php lp t, kim tra cc ci t hon thnh v an ton v kim sot hoc thc hin vn hnh ban u cc thit b hoc h thng in mi; (f) lp rp, lp t, th nghim, hiu chnh, sa i v sa cha cc thit b in v lp t ph hp vi cc quy nh v yu cu an ton. V d: - K thut vin k thut in - K thut vin k thut truyn ti in Loi tr: - K thut vin k thut in t - 3114 - Nh iu hnh nh my sn xut in - 3131 - C in - 7412 3114: K thut vin k thut in t K thut vin k thut in t thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu in t v thit k, sn xut, lp rp, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha thit b in t. Nhim v bao gm: (a) cung cp h tr k thut trong nghin cu v pht trin thit b in t, hoc th nghim cc nguyn mu; (b) thit k v chun b n ca mch in t theo cc thng s k thut c a ra; (c) chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho vic sn xut v lp t thit b in t, theo cc thng s k thut c a ra; (d) gim st cc kha cnh k thut ca sn xut, s dng, bo tr v sa cha thit b in t m bo hiu sut tha ng v m bo tun th cc thng s k thut v quy nh; (e) h tr thit k, pht trin, lp t, vn hnh v bo tr cc h thng in t; (f) lp k hoch phng php ci t, kim tra cc ci t hon thnh v an ton v kim sot hoc thc hin vn hnh ban u cc thit b hoc h thng in t mi; (g) tin hnh cc th nghim h thng in t, thu thp v phn tch d liu v lp rp mch h tr cc k s in t. Loi tr: - K thut vin k thut in - 3113 - K thut vin k thut vin thng - 3522 - Nhn vin c in t - 7421 - Nhn vin lp rp thit b in t - 8212 3115: K thut vin k thut c kh K thut vin k thut c kh thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu k thut c kh v thit k, sn xut, lp rp, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha my mc, linh kin v thit b c kh. Nhim v bao gm: (a) cung cp h tr k thut trong nghin cu v pht trin my mc v lp t c kh, c s v linh kin, hoc cc nguyn mu th nghim; (b) thit k v chun b b tr my mc v lp t c kh, c s v linh kin, theo cc thng s k thut c a ra; (c) chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho sn xut v lp t, theo cc thng s k thut c a ra; (d) gim st cc kha cnh k thut ca sn xut, s dng, bo tr v sa cha my mc v lp t c kh, c s v linh kin m bo hiu sut tha ng v tun th cc thng s k thut v quy nh; (e) xy dng v gim st vic thc hin cc tiu chun v quy trnh an ton cho cng tc kho st bin lin quan n tu v tu, thit b v hng ha; (f) lp rp v lp t cc b phn c kh mi, sa i, linh kin, my cng c v iu khin, v h thng in thy lc; (g) tin hnh cc th nghim h thng c kh, thu thp v phn tch d liu, lp rp v lp t cc b phn c kh h tr cc k s c kh; (h) m bo rng cc thit k k thut c kh v cng vic hon thnh nm trong cc thng s k thut, quy nh v iu khon hp ng. V d: - K thut vin k thut hng khng - K thut vin k thut hng hi - Kho st bin - D ton c kh - K thut vin c kh Loi tr: - Nhn vin C kh my mc cng nghip - 7233 - Nhn vin lp rp my mc c kh - 8211 3116: K thut vin k thut ha hc K thut vin k thut ha hc thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu k thut ha hc v thit k, sn xut, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha nh my ha cht. Nhim v bao gm: (a) h tr nghin cu v pht trin cc quy trnh ha hc cng nghip, nh my v thit b, hoc th nghim cc nguyn mu; (b) thit k v chun b b tr cc nh my ha cht theo cc thng s k thut c a ra; (c) chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho sn xut v lp t, theo cc thng s k thut c a ra; (d) gim st cc kha cnh k thut ca vic xy dng, lp t, vn hnh, bo tr v sa cha cc nh my ha cht m bo thc hin tha ng v tun th cc thng s k thut v quy nh; (e) tin hnh cc th nghim trong phng th nghim ha hc v vt l h tr cc nh khoa hc v k s thc hin cc phn tch nh tnh v nh lng v cht rn, cht lng v vt liu kh. V d: - D ton k thut ha hc - K thut vin k thut ha hc Loi tr: - K thut vin ha hc - 3111 - K thut vin qui trnh ha hc-3133 3117: K thut vin khai thc m v luyn kim K thut vin khai thc m v luyn kim thc hin cc nhim v k thut h tr nghin cu v th nghim lin quan n luyn kim, ci tin phng php khai thc khong sn rn, du kh v trong thit k, xy dng, vn hnh, bo dng v sa cha m v lp t m cho cc h thng vn chuyn v lu tr du v kh t nhin, v khai thc kim loi t qung. Nhim v bao gm: (a) cung cp h tr k thut h tr nghin cu v pht trin cc quy trnh xc nh tnh cht ca kim loi v hp kim mi; (b) cung cp h tr k thut trong cc kho st a cht v a hnh v trong thit k v b tr cc h thng khai thc v khai thc du m, kh t nhin v khong sn, v cc nh my ch bin v tinh ch khong sn v kim loi; (c) chun b d ton chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho cc d n thm d, khai thc, ch bin v vn chuyn kh khong, du m v kh t nhin; (d) gim st cc kha cnh k thut, quy nh v an ton ca vic xy dng, lp t, vn hnh, bo tr v sa cha qung khong sn, thm d du kh, khai thc, vn chuyn v lu tr v nh my ch bin khong sn; (e) gip lp k hoch v thit k cc m, trc m, ng hm v cc c s s cu ngm; (f) thu thp v chun b cc mu , khong sn v kim loi, thc hin cc th nghim trong phng th nghim xc nh tnh cht, phn tch v bo co kt qu th nghim v bo tr thit b th nghim; (g) s dng knh hin vi, my chiu x in t, my quang ph, my quang ph, my o mt v my kim tra cng; (h) h tr cc nh khoa hc s dng cc dng c o in, m thanh hoc ht nhn trong c hot ng sn xut v phng th nghim thu thp d liu cho thy cc ngun qung kim loi, kh hoc du m tim nng. V d: - K thut vin luyn kim Thanh tra m - K thut vin khai thc m Loi tr: - K thut vin a cht - 3111 - Cng nhn khai thc m - 8111 - Nh iu hnh nh my khai thc - 8111 - Cng nhn khai thc qung 8111 3118: K thut vin phc tho k thut K thut vin phc tho k thut chun b cc bn v k thut, bn v hnh minh ha t bn phc tho v d liu khc, v sao chp cc bn v v tranh v cui cng ln cc bn in. Nhim v bao gm: (a) chun b v sa i cc bn v lm vic t cc bn phc tho v thng s k thut c chun b bi cc k s v nh thit k sn xut, lp t v lp t my mc thit b hoc xy dng, sa i, bo tr v sa cha cc ta nh, p, cu, ng v kin trc khc v d n xy dng dn dng; (b) vn hnh thit k h tr my tnh v thit b thot nc to, sa i v to cc bn trnh by cng v k thut s ca bn v lm vic; (c) bng s ha vn hnh hoc thit b tng t chuyn biu din bn sao cng ca bn v lm vic, bn v cc ng cong khc sang dng k thut s; (d) chun b v sa i cc minh ha cho cc cng trnh tham kho, ti liu qung co v hng dn k thut lin quan n lp rp, lp t, vn hnh, bo tr v sa cha my mc v cc thit b v hng ha khc; (e) sao chp cc bn v v tranh v ln cc tm hoc kim loi in; (f) chun b s ni dy, s lp rp bng mch v bn v b tr c s dng sn xut, lp t v sa cha thit b in trong cc nh my, nh my in v cc ta nh; (g) to s lm vic chi tit ca my mc v thit b c kh, bao gm kch thc, phng php buc v thng tin k thut khc; (h) sp xp cho cc bn v hon thnh s c sao chp s dng lm bn v lm vic. V d: - Chuyn vin thit k - Chuyn vin ha k thut Loi tr: - Nh bn hc - 2165 - Nh kho st hin trng- 2165 3119: K thut vin Khoa hc Vt l v K thut cha c phn vo u Nhm n v ny bao gm cc k thut vin khoa hc vt l v k thut cha c phn vo u trong nhm nh 311: K thut vin khoa hc vt l v k thut. V d, nhm n v bao gm nhng ngi h tr cc nh khoa hc v k s tham gia xy dng cc quy trnh hoc tin hnh nghin cu v an ton, y sinh, mi trng hoc cng nghip v k thut sn xut. Nhim v bao gm: (a) thu thp d liu v cung cp h tr k thut v: s dng nhn s, vt liu v thit b hiu qu, an ton v kinh t; phng php lm vic v trnh t cc hot ng v gim st vic thc hin ca h; v b tr hiu qu ca nh my hoc c s; (b) h tr xc nh cc mi nguy tim n v gii thiu cc quy trnh v thit b an ton; (c) sa i v th nghim cc thit b v thit b c s dng trong phng nga, kim sot v khc phc nhim mi trng, khc phc hin trng v ci to t; (d) h tr pht trin cc thit b x l nhim mi trng di s ch o ca k s; (e) h tr cc k s th nghim v thit k thit b robot. V d: - K thut vin k thut (sn xut) - iu tra vin cu ha - K thut vin khoa hc php y - K thut vin kho st s lng - K thut vin robot - K thut vin nghin cu thi gian v chuyn ng Loi tr : - K s sn xut - 2141 - Nh kho st cht lng - 2149 - K thut vin k thut hng khng 3115 312: Gim st vin khai thc m, sn xut v xy dng Gim st vin khai thc m, sn xut v xy dng phi hp, gim st, kim sot v sp xp cc hot ng ca cng nhn trong cc hot ng sn xut, khai thc v xy dng. Nhim v ch yu gm: gim st v iu phi cc hot ng ca thng nhn, k thut vin iu khin qu trnh, vn hnh my, lp rp, lao ng v cng nhn khc; t chc v lp k hoch cng vic hng ngy; chun b d ton, h s v bo co; xc nh tnh trng thiu nhn vin hoc vt t; m bo an ton cho ngi lao ng; hng dn v o to nhn vin mi. Ghi ch: Cc cng vic c phn loi trong nhm 312: Gim st vin khai thc m, sn xut v xy dng ch yu lin quan n vic lp k hoch, t chc, iu phi, kim sot v ch o cng vic c thc hin bi nhng ngi khc. Hu ht thi gian lao ng lm vic trong cc cng vic ny khng thc hin cc nhim v ca ngi h gim st, mc d h thng c nhiu kinh nghim trong vic thc hin cc nhim v ny. Nhng ngi gim st, ngoi vic kim sot cht lng k thut ca cng nhn, nn c phn loi vi cc cng nhn m h gim st. Nhng ngi ny thng c gi l qun c. phn bit gia cc nh qun l c phn loi trong nhm 1,ngi qun l v ngi gim st c phn loi trong cc nhm khc, cn lu rng c ngi qun l v ngi gim st c th lp k hoch, t chc, iu phi, kim sot v ch o cng vic c thc hin bi nhng ngi khc. Ngoi ra, cc nh qun l thng c trch nhim v a ra quyt nh v: nh hng chin lc v hot ng chung ca mt n v kinh doanh hoc t chc (v d v cc loi, s lng v cht lng hng ha s c sn xut); ngn sch (chi bao nhiu tin v chi cho mc ch g); v vic la chn, b nhim v sa thi nhn vin. Cc gim st vin c th cung cp li khuyn v tr gip cho cc nh qun l v nhng vn ny, c bit l lin quan n la chn v sa thi nhn vin, nhng khng c thm quyn a ra quyt nh. Cn lu rng khng phi l iu kin cn thit m cc nh qun l phi chu trch nhim cho c ba nh hng chin lc v hot ng, ngn sch v la chn nhn vin v sa thi. Mc t ch m h thc hin cing c th khc nhau. S khc bit quan trng l cc gim st vin ch chu trch nhim gim st cc hot ng ca cc cng nhn khc, trong khi cc nh qun l c trch nhim chung i vi cc hot ng ca mt n v t chc. 3121: Gim st vin khai thc m Gim st vin khai thc m gim st cc hot ng khai thc v khai thc v trc tip gim st v iu phi cc hot ng ca cc th m lm vic trong cc m v m khai thc di mt t v trn mt t. Nhim v bao gm: (a) gim st v iu phi cc hot ng ca cng nhn khai thc khong sn v cc trm tch t nhin khc t tri t, v vn hnh vn ti ngm hoc thit b nng trong cc m v m trn mt nc; (b) thit lp cc phng php p ng lch trnh lm vic v xut cc bin php cho cc nh qun l khai thc ci thin nng sut; (c) lm vic vi nhn vin qun l v k thut, cc b phn v nh thu khc gii quyt cc vn vn hnh v iu phi cc hot ng; (d) cung cp cc bo co v thng tin khc cho cc nh qun l khai thc v tt c cc kha cnh ca hot ng khai thc hoc khai thc ; (e) xc nh nhn s v nhu cu vt cht cho m hoc m . V d: - Ph m - Gim st vin m - Ngi qun l khai thc m - Ngi gim st m qung Loi tr: - Qun l m - 1822 - Thanh tra m - 3117 - Cng nhn khai thc m - 8111 - Cng nhn khai thc qung - 8111 3122: Gim st vin sn xut Gim st vin sn xut phi hp v gim st cc hot ng ca k thut vin iu khin qu trnh, vn hnh my, lp rp v lao ng sn xut khc. Nhim v bao gm: (a) iu phi v gim st cc hot ng ca k thut vin iu khin qu trnh, ngi vn hnh my, lp rp v lao ng sn xut khc; (b) t chc v lp k hoch cng vic hng ngy lin quan n k hoch, kinh t, nhn vin v mi trng; (c) chun b d ton, h s v bo co; (d) xc nh s thiu ht nhn vin hoc cc thnh phn; (e) m bo an ton cho ngi lao ng; (f) hng dn v o to nhn vin mi. V d: - iu phi vin khu vc (sn xut) - Gim st hi - Gim st vin hon thin - Gim st sn xut Loi tr: - Qun l sn xut - 1822 3123: Gim st vin xy dng Gim st vin xy dng phi hp, gim st v sp xp cc hot ng ca cng nhn tham gia xy dng v sa cha cc ta nh v cng trnh. Nhim v bao gm: (a) c thng s k thut xc nh cc yu cu xy dng v quy trnh lp k hoch; (b) t chc v iu phi ngun lc vt cht v nhn lc cn thit hon thnh cng vic; (c) kim tra v kim tra tin cng vic; (d) kim tra thit b v cng trng m bo p ng cc yu cu v sc khe v an ton; (e) gim st cc cng trng xy dng v iu phi cng vic vi cc d n xy dng khc; (f) gim st cc hot ng xy dng ngnh ngh cng nhn, ngi lao ng v cng nhn xy dng khc. V d: - Gim st thi cng xy dng - Qun l trang web (xy dng) Loi tr: - Qun l d n xy dng - 1823 - Ngi thu d n xy dng - 1323 - Th k cng trnh - 3112 313: K thut vin kim sot, vn hnh v iu khin quy trnh K thut vin kim sot, vn hnh v iu khinquy trnh vn hnh v gim st cc tng i, h thng iu khin my tnh v my mc iu khin qu trnh a chc nng; v duy tr cc n v x l trong sn xut v phn phi in, nc thi, x l nc thi v nh my x l cht thi, nh my lc ha cht, du kh v kh t nhin, trong ch bin kim loi v cc hot ng a quy trnh khc. Nhim v ch yu gm: vn hnh bng iu khin in t hoc my tnh t phng iu khin trung tm gim st v ti u ha cc quy trnh; kim sot qu trnh khi ng v tt my; vn hnh v gim st cc tng i v thit b lin quan; gim st v kim tra thit b v h thng pht hin s c; ly s c t biu , mt v ng h o trong khong thi gian thit lp; x l s c v thc hin hnh ng khc phc khi cn thit; duy tr h s, nht k v bo co; lin lc vi cc nhn vin khc nh gi tnh trng vn hnh thit b; v sinh v bo tr thit b; gim st nh iu hnh nh my v my mc, lp rp v cng nhn khc. Ghi ch: Trong mt s cng vic, cng vic ca cc k thut vin kim sot qu trnh c th c kt hp vi s gim st ca nhn vin trong cc ngnh ngh khc, chng hn nh ngi vn hnh nh my v my mc v lp rp. Nhng cng vic ny nn c phn loi trong Nhm nh 313: K thut vin kim sot, vn hnh v iu khin quy trnh, tr khi s gim st ca cc cng nhn khc l yu t chim u th r rng ca cng vic v cc hot ng kim sot quy trnh tng i n gin. V d, b iu khin nh my x l ha cht vn hnh v gim st cc n v v thit b x l ha cht t phng iu khin trung tm, ng thi gim st hot ng ca cc nh my sn xut ha cht v vn hnh my, nn c phn loi trong n v nhm 3133: Kim sot vin nh my x l ha cht. Tuy nhin, mt gim st vin ca lao ng lp rp, ngi cing chu trch nhim khi ng v tt dy chuyn lp rp t ng mt phn c phn loi trong Nhm 3122: Gim st vin sn xut. Ngi vn hnh nh my v my mc quy trnh n l, hoc my mc khng lin quan n iu khin t ng nhiu quy trnh, khng c bao gm trong Nhm nh 313: K thut vin kim sot, vn hnh v iu khin quy trnh. Nhng ngh nghip ny ch yu c phn loi trong Nhm chnh 8: Th lp rp v vn hnh my mc, thit b. Tt c cc nh iu hnh nh my khai thc c phn loi trong Nhm 811: Th vn hnh my mc, thit b x l khai khong. 3131: Ngi vn hnh trm hoc nh my pht in Ngi vn hnh trm hoc nh my pht invn hnh, gim st v bo tr cc tng i v thit b lin quan trong cc trung tm iu khin in iu khin vic sn xut v phn phi in hoc nng lng khc trong cc mng truyn dn. Cc thit b hot ng bao gm l phn ng, tua bin, my pht in v cc thit b ph tr khc trong cc trm pht in. Nhim v bao gm: (a) vn hnh, gim st v kim tra cc loi nh my in to nng lng; (b) vn hnh v iu khin cc h thng v thit b sn xut in bao gm ni hi, tua bin, my pht in, bnh ngng v l phn ng trong cc nh my thy in, nhit, than, du, kh t nhin v ht nhn sn xut v phn phi in; (c) kim sot khi ng v tt thit b ca nh my in, kim sot hot ng chuyn mch, iu chnh mc nc v lin lc vi ngi vn hnh h thng iu chnh v iu phi ti truyn, tn s v in p ng dy; (d) ly s c t biu , mt v ng h o theo cc khong thi gian thit lp, x l s c v thc hin hnh ng khc phc khi cn thit; (e) hon thnh v duy tr h s trm, nht k v bo co, v lin lc vi nhn vin nh my khc nh gi tnh trng vn hnh thit b; (f) lm sch v bo tr cc thit b nh my pht in, ni hi, tua bin, my bm v my nn trnh hng hc hoc h hng thit b. V d: - Ngi iu hnh kim sot phn phi - Ngi iu hnh nh my in - Ngi iu hnh trm pht in - Ngi iu hnh nh my thy in - Ngi iu hnh nh my in ht nhn - Ngi vn hnh h thng in - Ngi iu hnh nh my in mt tri Loi tr: - Th vn hnh ng c hi nc vni hi - 8182 3132:Ngi vn hnh l t rc v nh my x l nc Ngi vn hnh l t rc v nh my x l nc gim st v vn hnh cc h thng iu khin bng my tnh v cc thit b lin quan trong cc nh my x l cht thi rn v lng iu chnh vic x l v x l nc thi v cht thi, v trong cc nh my lc v x l nc iu chnh v phn phi nc. Nhim v bao gm: (a) vn hnh v gim st cc h thng iu khin vi tnh, my mc v thit b lin quan trong x l nc thi, x l nc thi v nh my x l cht thi lng iu tit dng chy, x l v x l nc thi v cht thi, v trong cc nh my lc v x l nc iu chnh v phn phi nc cho con ngi v sau thi vo h thng nc t nhin; (b) kim sot hot ng ca l t nhiu l si v cc thit b lin quan t bn v cht thi rn trong cc nh my x l cht thi; (c) kim tra thit b v gim st cc iu kin vn hnh, ng h o, b lc, clo v my o trong phng iu khin trung tm xc nh cc yu cu ti, xc minh rng dng chy, p sut v nhit nm trong c im k thut v pht hin s c; (d) gim st v iu chnh cc thit b ph tr nh kh thi, my lc v thit b thu hi nhit ca l t; (e) thu thp v th nghim cc mu nc v nc thi cho hm lng ha cht v vi khun, s dng thit b th nghim v tiu chun phn tch mu; (f) phn tch kt qu th nghim iu chnh cc thit b v h thng ca nh my kh trng v kh mi nc v cc cht lng khc; (g) thc hin kim tra an ninh v an ton trong nh my v trn c s; (h) hon thnh v duy tr nht k v bo co ca nh my. V d: - Ngi vn hnh l t rc - Ngi iu hnh x l cht thi lng - Ngi iu hnh trm bm - Ngi vn hnh nh my x l nc thi - Ngi vn hnh x l nc thi 3133:Kim sot vin nh my x l ha cht Kim sot vin nh my x l ha cht vn hnh v gim st cc nh my ha cht v my mc iu khin qu trnh a chc nng c lin quan, v iu chnh v bo tr cc n v x l v thit b chng ct, lc, tch, nhit hoc tinh ch ha cht. Nhim v bao gm: (a) vn hnh bng iu khin in t hoc my tnh t phng iu khin trung tm gim st v ti u ha cc quy trnh vt l v ha hc cho mt s n v x l; (b) iu chnh thit b, van, my bm, iu khin v thit b x l; (c) kim sot vic chun b, o lng v cho n nguyn liu th v cc tc nhn ch bin nh cht xc tc v phng tin lc vo nh my; (d) kim sot qu trnh khi ng v tt my, x l s c v gim st bn ngoi thit b x l; (e) xc minh thit b cho cc s c, thc hin cc th nghim vn hnh thng xuyn v sp xp bo tr; (f) phn tch cc sn phm mu, thc hin cc th nghim, ghi d liu v ghi nht k sn xut. V d: - Ngi vn hnh thit b lc v tch ha cht - Ngi vn hnh cy ghp ha hc - K thut vin qu trnh ha hc - Vn hnh ha cht v l phn ng Loi tr: - Ngi vn hnh nh my lc du v kh t t nhin - 3134 - Th vn hnh my v thit b sn xut ha hc 8131 3134: Ngi vn hnh nh my lc du v kh t nhin Ngi vn hnh nh my lc du v kh t nhin vn hnh v iu khin nh my lc du hot ng, theo di, iu chnh v duy trthit b lc, chng ct du kh, sn phm cha du, ph phm du m hoc kh thin nhin. Nhim v bao gm: (a) iu khin bng in t hoc my tnh t phng iu khin trung tm gim st v ti u ha qu trnh vt l v ha hc cho mt s n v ch bin; (b) iu chnh thit b, van, my bm, iu khin v thit b x l; (c) kim sot qu trnh khi ng v ng ca, x l s c v gim st thit b x l bn ngoi; (d) xc minh thit b trc trc, ng r r v gy, sp xp bo tr; (e) phn tch cc sn phm mu, thc hin kim tra, ghi chp s liu v vit bn ghi sn xut. V d: -ngi iu hnh my trn (du m v lc kh thin nhin) -ngi iu hnh nh my gas - ngiiu hnh nh my sn xut ch phm t du m cha Paraffin Ngi iu hnh x l lc du K thun vin xng lc du Ngi iu khin my mc (du m v lc kh thin nhin) Loi tr: Kim sot vin nh my ch bin ha cht - 3133 -Th vn hnh my v thit b sn xut ha hc - 8131 3135: Kim sot vin quy trnh sn xut kim loi Kim sot vin quy trnh sn xut kim loi vn hnh v gim st my mc v thit b iu khin qu trnh a chc nng iu khin qu trnh x l l luyn kim, nh my cn kim loi, nh my p kim loi, x l nhit kim loi. Nhim v bao gm: (a) iu phi v gim st hot ng ca mt kha cnh c th ca sn xut gia cng kim loi thng qua bng iu khin, thit b u cui my tnh hoc cc h thng iu khin khc, thng l t phng iu khin trung tm; (b) vn hnh my mc iu khin qu trnh trung tm a chc nng nghin, tch, lc, nu chy, rang, x l, tinh ch hoc x l kim loi khc; (c) quan st cc bn in my tnh, mn hnh v my o video xc minh cc iu kin x l c ch nh v thc hin cc iu chnh cn thit; (d) iu phi v gim st i sn xut nh ngi vn hnh my mc v quy trnh, tr l v ngi tr gip; (e) khi ng v tt h thng sn xut trong trng hp khn cp hoc theo yu cu ca lch trnh; (f) cung cp v t chc o to cho cc thnh vin ca i sn xut; (g) duy tr nht k thay i ca sn xut v d liu khc v chun b sn xut v cc bo co khc. V d: - Ngi vn hnh l cao - Ngi kim sot trung tm - Ngi vn hnh iu khin my cn Loi tr: - Th rt khun - 8121 - Ngi cun thp - 8121 - Ngi vn hnh my hon thin kim loi - 8122 3139: K thut vin kim sot quy trnh khc cha c phn vo u Nhm n v ny bao gm cc k thut vin kim sot quy trnh cha c phn vo u trong nhm nh 313: K thut vin kim sot, vn hnh v iu khin quy trnh. V d, nhm n v bao gm nhng ngi vn hnh nhiu thit b iu khin qu trnh trong sn xut dy chuyn lp rp v sn xut giy v bt giy. V d: - Vn hnh dy chuyn lp rp t ng - Ngi iu khin robot cng nghip - Nh iu hnh bng iu khin (bt giy v giy) - Nh iu hnh nh my bt giy - Ton t iu khin - K thut vin nghin Ch thch: Nhng ngi vn hnh my mc khai thc m c phn loi trong Nhm 811: Th vn hnh my mc, thit b x l khai khong. 314: K thut vin khoa hc s sng v k thut vin h tr lin quan K thut vin khoa hc s sng v k thut vin h tr lin quan lin kt thc hin nhiu nhim v k thut h tr cc chuyn gia khoa hc i sng vi cng vic nghin cu, pht trin, qun l, bo tn v bo v ca h, trong cc l)nh vc nh sinh hc, thc vt hc, ng vt hc, cng ngh sinh hc v ha sinh, v cho nng nghip, thy sn v lm nghip. Nhim v ch yu gm: tin hnh cc th nghim, th nghim, phn tch trong phng th nghim, nghin cu thc a v kho st thu thp thng tin bng cch s dng cc phng php khoa hc c chp nhn; lu gi h s; h tr phn tch d liu v chun b bo co; vn hnh v bo tr thit b. 3141: K thut vin khoa hc s sng (khng ky t) K thut vin khoa hc s sng (khng k y t) cung cp h tr k thut cho cc chuyn gia khoa hc i sng thc hin nghin cu, phn tch v th nghim cc sinh vt sng v pht trin, ng dng cc sn phm v quy trnh do nghin cu trong cc l)nh vc nh qun l ti nguyn thin nhin, bo v mi trng, sinh hc thc vt v ng vt, vi sinh, v sinh hc t bo v phn t. Nhim v bao gm (a) h tr thit k, thit lp v tin hnh th nghim; (b) thit lp, hiu chun, vn hnh v bo tr cc dng c v thit b th nghim; (c) thu thp v chun b mu v mu, dung dch ha cht v slide v nui cy s dng trong cc th nghim; (d) thc hin cc xt nghim thng quy v phng th nghim; (e) gim st cc th nghim m bo tun th cc quy trnh kim sot cht lng phng th nghim v hng dn an ton v sc khe; (f) thc hin cc quan st th nghim v phn tch, tnh ton, ghi li v bo co kt qu th nghim bng cc phng php khoa hc thch hp; (g) bo qun, phn loi v phn loi mu v mu; (h) gi nht k chi tit ca cng vic c thc hin; (i) s dng my tnh pht trin m hnh v phn tch d liu; (j) s dng cc thit b phc tp v cng sut cao thc hin cng vic; (k) tham gia nghin cu, pht trin v sn xut cc sn phm v quy trnh; (l) t hng v d tr vt t phng th nghim; (m) duy tr c s d liu lin quan. V d: - K thut vin vi khun - K thut vin ha sinh - K thut vin Herbarium - K thut vin dc l - K thut vin huyt thanh hc - K thut nui cy m - K thut vin ng vt hc Loi tr: - K thut vin khoa hc php y - 3119 - K thut vin phng th nghim y t - 3212 - K thut vin phng th nghim bnh l - 3212 - K thut vin dc phm - 3213 3142 K thut vin nng nghip K thut vin nng nghip thc hin cc th nghim v th nghim, cung cp h tr k thut v khoa hc cho cc nh khoa hc nng nghip, nng dn v qun l trang tri. Nhim v bao gm: (a) chun b vt liu v thit b cho cc th nghim, th nghim v phn tch; (b) thu thp v chun b mu vt nh t, t bo thc vt hoc ng vt, m hoc cc b phn ca c quan ng vt lm th nghim, xt nghim v phn tch; (c) h tr v thc hin cc th nghim, kim tra v phn tch p dng cc phng php v k thut nh knh hin vi, m hc, sc k, in di v quang ph; (d) xc nh vi sinh vt gy bnh v cn trng, k sinh trng, nm v c di gy hi cho cy trng v vt nui, v h tr a ra cc phng php kim sot; (e) phn tch sn phm thit lp v duy tr cc tiu chun cht lng; (f) thc hin hoc gim st cc chng trnh hot ng nh tri ging c, nh knh v cc chng trnh sn xut chn nui; (g) phn tch mu ht ging nh gi cht lng, tinh khit v ny mm; (h) thu thp d liu v c tnh s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho cc d n; (i) t chc bo tr v sa cha thit b nghin cu. V d: - K thut vin v sa - K thut vin trng trt - Kim tra vin n vt nui - K thut vin lm vn - K thut vin gia cm Loi tr: - Nhn vin th tinh nhn to - 3240 - K thut vin th y - 3240 3143: K thut vin lm nghip K thut vin lm nghip thc hin cc chc nng k thut v gim st h tr nghin cu lm nghip v qun l rng, khai thc, bo tn ti nguyn v bo v mi trng. Nhim v bao gm: (a) tin hnh kim k rng, kho st v o c thc a theo cc quy trnh khoa hc v hot ng c chp nhn; (b) h tr v thc hin cc chc nng k thut trong vic chun b k hoch qun l v khai thc rng bng k thut lp bn v h thng thng tin trn my vi tnh; (c) h tr lp k hoch v gim st xy dng cc tuyn ng tip cn v ng rng; (d) thc hin, gim st v thc hin cc chc nng k thut trong cc hot ng lm sinh lin quan n vic chun b mt bng, trng v chm sc cy trng; (e) phi hp cc hot ng nh nhn rng g, ngn chn chy rng, kim sot dch bnh hoc cn trng hoc ta tha cc lm phn; (f) gim st v thc hin cc chc nng k thut trong hot ng khai thc rng; (g) m bo tun th cc quy nh v chnh sch lin quan n bo v mi trng, s dng ti nguyn, an ton chy n v phng nga tai nn; (h) gim st cc hot ng ca vn m cy rng; (i) cung cp h tr k thut cho cc chng trnh nghin cu lm nghip trong cc l)nh vc nh ci to cy, vn hnh vn ging, kho st cn trng v bnh hoc nghin cu k thut lm nghip v lm nghip; (j) chun b k hoch canh tc v cht ph rng. V d: - K thut vin lm nghip - K thut vin lm sinh 315: K thut vin v kim sot vin tu thy v phng tin bay K thut vin v kim sot vin tu thy v phng tin bay ch huy v iu hng tu v my bay; thc hin cc chc nng k thut m bo vn hnh v vn hnh an ton v hiu qu; v pht trin h thng iu khin khng kh in, c in v my vi tnh. Nhim v ch yu gm: iu khin hot ng ca cc thit b c kh, in v in t trn tu hoc trn my bay, ch huy v iu hng tu hoc my bay, ch o cc chuyn ng ca tu hoc my bay v pht trin h thng iu khin khng kh in, c in v my tnh. 3151: K thut vin my ca tu thy K thut vin my ca tu thy iu khin v tham gia vn hnh, bo dng v sa cha cc thit b v my mc c kh, in v in t trn tu, hoc thc hin cc chc nng h tr lin quan trn b. Nhim v bao gm: (a) kim sot v tham gia vn hnh, bo dng v sa cha cc thit b v my mc c kh, in v in t trn tu; (b) t hng nhin liu v cc ca hng bch ha phng ng c khc v duy tr h s hot ng; (c) thc hin gim st k thut i vi vic lp t, bo tr v sa cha tu my mc v thit b ca tu m bo tun th cc thng s k thut v quy nh; (d) kim tra v tin hnh bo dng v sa cha khn cp cho ng c, my mc v thit b ph tr; (e) phng ng c ng, gim st v ghi nhn hiu sut ca ng c, my mc v thit b ph tr. V d: - K s tu bin Loi tr: - K s hng hi - 2144 3152: Hoa tiu v nhn vin vn phng trn tu Hoa tiu v nhn vin vn phng trn tu ch huy v iu hng cc tu v cc tu tng t, v thc hin cc chc nng lin quan trn b. Nhim v bao gm: (a) ch huy v iu hng tu hoc tu tng t trn bin hoc trn ng thy ni a; (b) kim sot v tham gia cc hot ng trn boong v cu ni; (c) iu hng cc tu vo v ra khi cng v qua cc knh, eo bin v cc vng nc khc, ni cn c kin thc c bit; (d) m bo bc d hng ha an ton v tun th cc quy nh v quy trnh an ton ca phi hnh on v hnh khch; (e) thc hin gim st k thut bo tr v sa cha tu m bo tun th cc thng s k thut v quy nh; (f) p dng kin thc v cc nguyn tc v thc tin lin quan n hot ng v iu hng tu tu xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh lm vic ca h; (g) t hng tu ca hng, i tuyn dng theo yu cu v duy tr h s hot ng; (h) truyn v nhn thng tin thng xuyn v khn cp vi cc trm b v cc tu khc. V d: - Hoa tiu (tu) - Thuyn trng tu - Thuyn trng (du thuyn) Loi tr: - i trng nh bt c ven bin - 6222 - i trng tu nh c bng li - 6223 - Thy th - 8350 3153: Phi cng phng tin bay v k thut vin h tr lin quan Phi cng phng tin bay v k thut vin h tr lin quan kim sot hot ng ca cc thit b c kh, in v in t, iu hng my bay vn chuyn hnh khch, th v vn chuyn hng ha v thc hin cc nhim v trc chuyn bay v trn chuyn bay lin quan. Nhim v bao gm: (a) bay v iu hng my bay theo quy trnh iu khin v vn hnh c thit lp; (b) chun b v trnh k hoch bay hoc kim tra k hoch bay tiu chun; (c) kim sot hot ng ca cc thit b c kh, in v in t v m bo rng tt c cc thit b v iu khin hot ng tt; (d) p dng kin thc v cc nguyn tc v thc hnh bay xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh lm vic ca h; (e) kim tra h s bo tr v tin hnh kim tra m bo my bay hot ng tt, vic bo tr c thc hin v tt c cc thit b u hot ng; (f) k cc chng ch cn thit v duy tr h s chnh thc ca chuyn bay; (g) c c cc ch dn v thng quan trc cc chuyn bay v duy tr lin lc vi giao thng hng khng hoc kim sot chuyn bay trong sut chuyn bay. V d: - Ngi phun thuc trn khng - K s my bay - Ngi hng dn bay - iu hng (chuyn bay) - Phi cng (my bay) 3154: Kim sot vin khng lu Kim sot vin khng lu ch o di chuyn ca my bay trong khng phn v trn mt t, s dng h thng v tuyn, radar v nh sng, v cung cp thng tin lin quan n hot ng ca my bay. Nhim v bao gm: (a) ch o v iu khin my bay tip cn v ri sn bay v chuyn ng ca chng trn mt t; (b) ch o v iu khin my bay hot ng trong cc l)nh vc khng phn c ch nh; (c) kim tra v ph duyt k hoch bay; (d) thng bo cho phi hnh on chuyn bay v nhn vin iu hnh v iu kin thi tit, phng tin hot ng, k hoch bay v giao thng hng khng; (e) p dng kin thc v cc nguyn tc v thc hnh kim sot khng lu xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh lm vic ca h; (f) khi xng v t chc cc dch v v th tc khn cp, tm kim cu nn; (g) ch o cc hot ng ca tt c cc my bay v phng tin phc v trn hoc gn ng bng sn bay; (h) duy tr lin lc v tuyn v in thoi vi cc thp iu khin lin k, cc n v iu khin u cui v cc trung tm iu khin khc v iu phi s di chuyn ca my bay vo cc khu vc lin k. 3155: K thut vin in t an ton khng lu K thut vin in t an ton khng lu thc hin cc nhim v k thut lin quan n thit k, lp t, qun l, vn hnh, bo tr v sa cha iu khin khng lu v h thng nh v khng kh. Nhim v bao gm: (a) thc hin cc nhim v k thut lin quan n vic pht trin cc h thng v thit b iu hng khng kh in t v my tnh, v cc nguyn mu th nghim; (b) cung cp tr gip k thut trong thit k v b tr mch giao din c th ca h thng theo di pht hin my bay v my bay; (c) chun b v ng gp cho vic chun b d ton chi ph v thng s k thut v hun luyn cho thit b an ton v kim sot khng lu; (d) cung cp hoc h tr gim st k thut xy dng, lp t v vn hnh thit b dn ng trn mt t v bo tr v sa cha m bo p ng cc tiu chun v thng s k thut; (e) p dng kin thc v k nng ca cc nguyn tc v thc hnh k thut an ton khng lu xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh lm vic ca h; (f) pht trin, sa i v g li phn mm h thng; (g) sa i cc h thng v thit b iu hng khng kh trn mt t hin c thch ng vi cc quy trnh kim sot khng lu mi, nhm ci thin kh nng, tin cy v tnh ton vn hoc to iu kin cho cc th tc kim sot khng lu v ch nh khng phn; (h) kim sot, gim st v chng nhn thit b iu hng lin lc v gim st khng lu, v hiu chnh h thng iu hng trn khng m bo chnh xc v an ton ti a cho cc hot ng bay, ct cnh v h cnh; (i) cung cp o to k thut v gim st cc cng nhn khc. V d: - K s an ton giao thng hng khng - K thut vin an ton giao thng hng khng Loi tr: - K s hng khng - 2144 - K s in t - 2152 - Th c kh my bay - 7232 - K s bo tr my bay (h thng in t hng khng) - 7421 - K thut vin hng khng in t - 7421 32: K thut vin sc khe K thut vin sc khe h tr thc hin cc nhim v k thut v thc t h tr chn on v iu tr bnh, thng tt v suy yu ngi v ng vt, v h tr thc hin cc k hoch chm sc sc khe, iu tr v gii thiu bi cc chuyn gia y t, th y, iu dng v cc chuyn gia y t khc. Mc thnh tho trong hu ht cc ngnh ngh trong nhm chnh ny i hi cc k nng cp k nng th ba. Nhim v ch yu gm: th nghim v vn hnh thit b hnh nh y t v iu tr x tr; thc hin cc xt nghim lm sng trn mu vt ca dch c th v m; chun b thuc v cc hp cht dc phm khc theo hng dn ca dc s); thit k, lp, bo dng v sa cha cc thit b v dng c y t v nha khoa; cung cp dch v chm sc iu dng v chm sc c nhn v h sinh; s dng tho dc v cc liu php khc da trn l thuyt, nim tin v kinh nghim bt ngun t cc nn vn ha c th. 321: K thut vin y t v dc K thut vin y t v dc phm thc hin cc nhim v k thut h tr chn on v iu tr bnh, thng tt v m yu. Nhim v ch yu gm: kim tra v vn hnh X quang, siu m v cc thit b hnh nh y t khc; qun l dc phm phng x hoc x tr cho bnh nhn pht hin hoc iu tr bnh; thc hin cc xt nghim lm sng trn mu vt ca dch c th v m; chun b thuc v cc hp cht dc phm khc theo hng dn ca dc s); thit k, lp, bo dng v sa cha cc thit b v dng c y t v nha khoa. 3211: K thut vin hnh nh v thit b y t K thut vin hnh nh v thit b y t kim tra v vn hnh X quang, siu m v cc thit b hnh nh y t khc to ra hnh nh cu trc c th chn on v iu tr chn thng, bnh tt v cc khim khuyt khc. H c th iu tr bc x cho bnh nhn di s gim st ca bc s) X quang hoc chuyn gia y t khc. Nhim v bao gm: (a) vn hnh hoc gim st hot ng ca thit b X quang, siu m v hnh nh t tnh to ra hnh nh ca c th cho mc ch chn on; (b) gii thch cc quy trnh, quan st v nh v bnh nhn v s dng cc thit b bo v m bo an ton v thoi mi trong qu trnh khm, qut hoc iu tr; (c) nh v hnh nh hoc thit b x l, gim st hin th video v iu chnh cc ci t v iu khin theo thng s k thut; (d) xem xt v nh gi cc tia X, bng video hoc thng tin do my tnh pht trin xc nh xem hnh nh c tha ng cho mc ch chn on hay khng v ghi li kt qu ca cc th tc; (e) theo di Tnh trng v phn ng bnh nhn, bo co cc du hiu bt thng cho bc s); (f) o v ghi li liu lng phng x hoc dc phm phng x nhn v s dng cho bnh nhn, theo n thuc do bc s) y khoa ban hnh; (g) qun l, pht hin v lp bn dc phm phng x hoc phng x c th bnh nhn, s dng ng v phng x, my nh hoc thit b khc chn on v iu tr bnh; (h) ghi li v x l cc cht phng x v lu tr dc phm phng x, theo cc quy trnh an ton bc x. V d: - Chn on X quang y t - K thut vin hnh nh cng hng t - Chp nhi nh - Tr liu bc x y t - K thut vin y hc ht nhn - Ngi lm X quang - Ngi lm siu m Loi tr: - Nh vt l y t - 2111 - Bc s) X quang - 2212 - Chuyn gia bo v bc x - 2263 - Tr l hnh nh y t - 5329 3212: K thut vin phng th nghim y t K thut vin phng th nghim y t thc hin cc xt nghim lm sng trn mu vt ca dch c th v m c c thng tin v sc khe ca bnh nhn hoc nguyn nhn t vong. Nhim v bao gm: (a) tin hnh phn tch ha hc cc cht dch c th, bao gm mu, nc tiu v dch ty sng, xc nh s hin din ca cc thnh phn bnh thng v bt thng; (b) vn hnh, hiu chun v bo tr cc thit b c s dng trong phn tch nh lng v nh tnh, nh my o quang ph, nhit lng k, quang k ngn la v my phn tch do my tnh iu khin; (c) nhp d liu t phn tch cc xt nghim trong phng th nghim v kt qu lm sng vo cc h thng lu gi h s v bo co kt qu cho cc bc s) y khoa v cc chuyn gia y t khc; (d) phn tch cc mu vt liu sinh hc v hm lng ha hc hoc phn ng; (e) thit lp, lm sch v bo tr thit b phng th nghim; (f) phn tch kt qu phng th nghim kim tra tnh chnh xc ca kt qu; (g) thit lp v gim st cc chng trnh m bo tnh chnh xc ca kt qu phng th nghim, v pht trin, chun ha, nh gi v sa i cc quy trnh, k thut v xt nghim c s dng trong phn tch mu vt; (h) ly mu bnh phm, nui cy, phn lp v xc nh vi sinh vt phn tch; (i) kim tra cc t bo nhum mu bng thuc nhum xc nh v tr bt thng; (j) tim trng th tinh, nc dng hoc mi trng vi khun khc vi sinh vt. V d: - K thut vin ngn hng mu - K thut vin t bo hc - K thut vin phng th nghim y t - K thut vin bnh l Loi tr: - Bc s) chuyn khoa - 2212 - K thut vin khoa hc php y - 3119 - K thut vin th y - 3240 - K thut vin trch mu - 5329 3213: K thut vin v tr l dc K thut vin v tr l dc thc hin mt lot cc nhim v lin quan n pha ch cc sn phm thuc theo hng dn ca dc s) hoc chuyn gia y t khc. Nhim v bao gm: (a) chun b thuc v cc hp cht dc phm khc theo hng dn ca dc s) hoc chuyn gia y t khc; (b) phn phi thuc cho khch hng v hng dn bng vn bn v bng ming v vic s dng chng, theo quy nh ca bc s) y t, bc s) th y hoc cc chuyn gia y t khc; (c) nhn n thuc hoc yu cu np tin t cc chuyn gia y t v xc minh rng thng tin l y v chnh xc theo tiu chun lu tr h s y t; (d) duy tr cc iu kin bo qun v bo qun thch hp cho thuc; (e) lm y v dn nhn container vi cc loi thuc theo quy nh; (f) h tr khch hng bng cch tr li cc cu hi, nh v vt phm hoc gii thiu h n dc s) bit thng tin v thuc; (g) nh gi v np n thuc c in v thit lp v duy tr h s bnh nhn, bao gm danh sch cc loi thuc c s dng bi tng bnh nhn; (h) t hng, dn nhn v m s lng thuc, ha cht v vt t, v nhp d liu hng tn kho vo cc h thng lu gi h s; (i) lm sch v chun b thit b v thng cha c s dng chun b v phn phi thuc v hp cht dc phm. V d: - K thut vin pha ch - Tr l dc phm - K thut vin dc phm Loi tr: - Dc s) - 2262 - K thut vin dc l - 3141 - Ph t dc s) - 5359 3214: K thut vin lp rng gi v chnh hnh K thut vin lp rng gi v chnh hnh thit k, lp, phc v v sa cha cc thit b v dng c y t v nha khoa theo toa thuc hoc hng dn ca chuyn gia y t. H c th phc v mt lot cc dng c h tr khc phc cc vn v c th hoc nha khoa, chng hn nh ning c, np chnh hnh, chn tay gi, my tr thnh, h tr vm, rng gi chp rng v cu rng. Nhim v bao gm: (a) kim tra, phng vn v o lng bnh nhn xc nh nhu cu thit b ca h v xc nh cc yu t c th nh hng n s ph hp ca thit b; (b) trao i vi cc bc s) y khoa v nha khoa xy dng cc thng s k thut v n thuc cho cc thit b v cng c; (c) din gii cc n thuc hoc thng s k thut xc nh loi sn phm hoc thit b s c ch to, cc vt liu v cng c s c yu cu; (d) to hoc nhn phi hoc du n ca bnh nhn, tay chn, ming hoc rng s dng lm m hnh ch to; (e) thit k v ch to cc thit b chnh hnh v chn tay gi bng cc vt liu nh vt liu nhit do v nhit rn, hp kim, kim loi v da, dng c cm tay v in; (f) lp thit b v dng c cho bnh nhn, kim tra v nh gi chng, thc hin cc iu chnh cho ph hp, ng chc nng v thoi mi; (g) sa cha, sa i v bo tr cc thit b h tr v phc hnh y t v nha khoa, theo thng s k thut; (h) un, to hnh v nh hnh vi hoc vt liu sao cho ph hp vi cc ng vin quy nh cn thit ch to cc thnh phn kt cu; (i) ch to rng gi ton phn v mt phn v xy dng cc tm bo v ming, mo rng, mc kim loi, khm, cu rng v cc dng c h tr khc; (j) hng dn bnh nhn s dng v chm sc cc thit b gi hoc dng c chnh hnh. V d: - Th lp rng - K thut vin nha khoa - Nha s) - Nh sn xut dng c chnh hnh - K thut vin chnh hnh - K thut vin gi - Bc s) thm m Loi tr: - Tr l nha khoa - 5329 - Nh sn xut dng c phu thut - 7311 Ch thch: Ngh nghip trong m ny thng i hi mt s kin thc y t, nha khoa v gii phu, k thut thng qua o to chnh thc. K thut vin xy dng v sa cha cc dng c y t v phu thut chnh xc khng nm y. 322. Y t, k thut vin chm sc bnh nhn v h sinh 3221. Y t/iu dng, k thut vin chm sc bnh nhn Y t, k thut vin chm sc bnh nhn cung cp iu dng c bn v chm sc c nhn cho nhng ngi cn s chm sc do nh hng ca lo ha, bnh tt, chn thng hoc suy yu v th cht hoc tinh thn khc. H thng lm vic di s gim st v h tr thc hin cc k hoch chm sc sc khe, iu tr v gii thiu c thit lp bi cc chuyn gia y t, iu dng v cc chuyn gia y t khc. Nhim v bao gm (a) cung cp iu dng v chm sc c nhn v iu tr v t vn sc khe cho bnh nhn theo k hoch chm sc c thit lp bi cc chuyn gia y t; (b) qun l thuc v cc phng php iu tr khc cho bnh nhn, theo di bnh nhn Tnh trng v phn ng vi iu tr, v gii thiu bnh nhn v gia nh h n mt chuyn gia y t c chm sc chuyn khoa khi cn thit; (c) lm sch vt thng v p dng bng phu thut; (d) cp nht thng tin v bnh nhn,tnh trng v phng php iu tr nhn c trong cc h thng lu gi h s; (e) h tr lp k hoch v qun l chm sc tng bnh nhn; (f) h tr iu tr s cu trong trng hp khn cp. V d v cc ngnh ngh c phn loi y: % Tr l y t % iu dng % Y t chnh quy % Y t thc hnh Loi tr: - T vn y t lm sng - 2221 - Y t chuyn nghip - 2221 - Y t chuyn khoa - 2221 - N h sinh chuyn nghip - 2222 - N h sinh chuyn nghip - 3222 - Tr l iu dng (phng khm hoc bnh vin) - 5321 - Tr l iu dng (ti nh) 5322 Ghi ch S khc bit gia cc y t v h sinh chuyn nghip nn c xc nh trn c s bn cht ca cng vic c lin quan n nhim v c th trn. Trnh chuyn mn ca cc c nhn hoc chim u th trong nc khng phi l yu t chnh to nn s khc bit ny, v s sp xp o to cho y t rt khc nhau gia cc quc gia v thay i theo thi gian trong cc quc gia. 3222. H sinh H sinh cung cp t vn v chm sc sc khe c bn trc, trong v sau khi mang thai v sinh n. H thc hin cc k hoch chm sc, iu tr v gii thiu thng c thnh lp bi cc chuyn gia y t, h sinh v cc chuyn gia y t khc. Nhim v bao gm - (a) t vn cho ph n, gia nh v cng ng v sc khe, dinh dng, v sinh, tp th dc, k hoch sinh n v cp cu, cho con b, chm sc tr s sinh, k hoch ha gia nh v trnh thai, li sng v cc ch khc lin quan n mang thai v sinh n; (b) nh gi tin trin trong khi mang thai v sinh n, v nhn ra cc du hiu v triu chng cn c gii thiu n mt chuyn gia y t; (c) cung cp dch v chm sc sinh n, thng ch trong trng hp khng c cc bin chng tim n c xc nh hoc h tr bc s) y khoa hoc chuyn gia h sinh chm sc sinh n; (d) chm sc v h tr cho ph n v tr s sinh sau khi sinh con, theo di tnh trng sc khe ca h v xc nh cc du hiu v triu chng cn c gii thiu n mt chuyn gia y t. V d v cc ngnh ngh c phn loi y: - Tr l n h sinh - N h sinh truyn thng Loi tr: - T vn y t lm sng - 2221 - Y t chuyn nghip - 2221 - Y t chuyn khoa - 2221 - N h sinh chuyn nghip - 2222 - Tr l sinh n - 5321 Ghi ch Nhm n v ny bao gm cc ngh nghip m hiu sut c thm quyn i hi kin thc v k nng v chm sc h sinh thng xuyn v cp cu c c thng qua o to chnh thc hoc khng chnh thc. Cc tiu ch a cc c nhn vo nhm n v ny phi da trn tnh cht cng vic c thc hin lin quan n cc nhim v c ch nh trong nh ngh)a ny, ch khng phi bng cp do cc c nhn nm gi hoc chim u th trong nc. N h sinh truyn thng v b , nhng ngi cung cp dch v chm sc v t vn mang thai v sinh n c bn ch yu da trn kinh nghim v kin thc c c thng qua cc truyn thng v thc hnh ca cng ng ni h bt ngun, c phn loi y. Tr l sinh sn, ngi h tr tinh thn v chm sc v t vn chung cho ph n v gia nh trong khi mang thai v chuyn d, c phn loi trong nhm 532: Nhn vin chm sc v dch v sc khe. 323 - 3230 K thut vin y hc c truyn v b tr K thut vin y hc c truyn v b tr ngn nga, chm sc v iu tr th cht v tinh thn, ri lon v tn thng ca con ngi bng cch s dng tho dc v cc liu php khc da trn l thuyt, nim tin v kinh nghim c ngun gc t nn vn ha c th. H s dng liu php k thut c truyn v dc phm, hot ng c lp hoc theo k hoch chm sc thit lp bi k thut vin y hc c truyn hoc k thut vin sc khe khc. Nhim v ch yu gm: - Kim tra bnh nhn v phng vn h v gia nh ca h xc nh tnh trng sc khe ca h v ri lon v th cht hoc tinh thn hoc cc bnh khc; - xut v cung cp vic chm sc v iu tr bnh tt bng cch s dng k thut v tho dc c truyn, chng hn nh vt l tr liu, ly mu s dng mch t nhin v chun b s dng cc loi tho mc, cy, cn trng v cht chit xut t ng vt; - Qun l cc phng php iu tr nh chm cu, khoa hc ayurvedic, liu php vi lng ng cn v tho dc theo k hoch chm sc iu tr v cc th tc c pht trin bi k thut vin y hc c truyn hoc k thut vin sc khe khc; - Cung cp chm sc v iu tr cc chn thng vt l nh b gy v trt xng bng cch s dng cc phng php truyn thng ca thao tc vt l v cc liu php tho dc; - T vn cho c nhn, gia nh v cng ng hoc c s sc khe, dinh dng duy tr v ci thin sc khe; - Gii thiu bnh nhn n v trao i thng tin vi nh cung cp chm sc y t khc m bo chm sc ton din v lin tc. V d: - K thut vin chm cu - K thut vin Ayurvedic (tn mt phng php cha bnh ca n ) - Ngi nn xng - Ngi trng v bn tho dc - K thut vin cha theo vi lng ng cn - Ngi lm gic hi - Ngi cha bnh trong lng - Thy mo Loi tr: Chuyn gia chm cu 2230 Nh chuyn mn Ayurvedic - 2230 - Nh chuyn mn v thuc bc - 2230 - Nh chuyn mn vi lng ng cn-2230 - Nh chuyn mn v thin nhin liu php -2230 - Chuyn gia tr liu thn kinh ct sng -2269 - Chuyn gia nn xng 2269 - H sinh c truyn - 3222 - K thut vin vt l tr liu 3255 - Chuyn gia thy nhit 3255 - Ngi cha bnh bng lng tin 3413 324 3240: K thut vin th y v ph t K thut vin th y v ph t thc hin t vn, chn on, phng nga v cha bnh th y vi nhim v hn ch hn bc s) th y. H iu tr cho ng vt ti cc c s th y v h tr bc s) th y thc hin cc th tc v phu thut. Nhim v ch yu gm: T vn cho cng ng v c nhn v vic iu tr ca ng vt, cc bnh v chn thng ca chng; Tin hnh kim tra ng vt chn on hoc tham kho kin ca bc s th y nu cn thit; iu tr ng vt b bnh hay b thng, c bit l cho cc bnh thng gp v cc ri lon; V sinh v kh trng cc dng c v vt liu chun b c s dng trong vic khm v iu tr ng vt; Thc hin cc nhim v k thut lin quan n th tinh nhn to ng vt; ng vt sn sng cho khm bnh hoc iu tr v khng ch hoc gi chng trong iu tr; H tr bc s) th y qun l thuc gy m ti ch v oxy trong thi gian iu tr; t ng vt trong lng hi phc sau phu thut v gim st tnh trng ca chng; Chp X quang, thu thp mu v thc hin cc xt nghim khc h tr trong chn on bnh ng vt; Thc hin cc th thut nha khoa ng vt thng xuyn v h tr bc s) th y trong nha khoa th y. V d: K thut vin th tinh nhn to Ph t th y Y t th y K thut vin tim chng th y Loi tr: Bc s th y 2250 Nhn vin chm sc ng vt 5164 Nhn vin h tr th y 5164 325: K thut vin sc khe khc K thut vin sc khe khc thc hin cc nhim v k thut v cung cp cc dch v h tr v nha khoa, qun l h s y t, sc khe cng ng, iu chnh gim th gic, vt l tr liu, sc khe mi trng, iu tr cp cu v cc hot ng khc h tr v thc y sc khe con ngi. Nhim v ch yu gm: cung cp dch v chm sc c bn cho cng tc phng chng v iu tr bnh v cc ri lon rng v ming; t vn cho cng ng v c nhn v v sinh, ch n ung v cc bin php phng nga khc gim bt ri ro v sc khe; bo qun cc h s y t ca bnh nhn cung cp d liu cho nghin cu, thanh ton, kim sot chi ph v ci tin chm sc; h tr cc gia nh pht trin cc k nng cn thit v cc ngun lc ci thin tnh trng sc khe ca h; cung cp t vn v v sinh v v sinh mi trng hn ch s ly lan ca cc bnh truyn nhim; iu chnh ng knh quang hc; iu tra vic thc hin cc quy tc v quy nh lin quan n yu t mi trng v lao ng c kh nng c th nh hng n sc khe con ngi; xoa bp cc m mm ca c th; ch cc bnh nhn n phng khm v chun b cho h kim tra; tham d v tr li cc tai nn v trng hp khn cp v yu cu tr gip y t. 3251: Ph t nha khoa v tr liu Ph t nha khoa v tr liu cung cp dch v chm sc rng c bn cho vic phng chng v iu tr bnh v cc ri lon rng v ming, theo k hoch chm sc v th tc thit lp bi mt nha s) hay chuyn gia sc khe rng ming. Nhim v ch yu gm: - T vn cho cng ng v c nhn v v sinh rng ming, n king v cc bin php phng nga khc gim ri ro tim n n sc khe rng ming; - Tin hnh kim tra bng mt thng ming, rng ca bnh nhn v cc cu trc lin quan nh gi tnh trng sc khe rng ming; - Xc nh cc trng hp bnh nhn c sc khe rng ming km hoc bnh rng ming i hi phi gii thiu n mt nha s) hoc sc khe khc chuyn nghip; - H tr nha s) trong cc th thut nha khoa; - Cung cp cc iu tr flour, lm sch v loi b cao rng, chun b hn rng, v cch t trm, gy m cc b, v thc hin nhng nhim v nha khoa lm sng c bnhoc hng ngy; - Chun b, lm sch v kh trng dng c nha khoa, thit b v vt liu c s dng khm v iu tr bnh nhn; - Gip bnh nhn chun b khm hoc iu tr, trong c gii thch quy trnh v nh v chnh xc; - Tham gia ly du ming v chp rng h tr chn on v lp rng gi. V d: - Ph t Nha khoa - Ph t v sinh rng - Nhn vin tr liu rng Loi tr: - Nha s)-2261 - Ngi chnh hnh rng-3214 - Ngi lp chn tay gi-3214 - K thut vin nha khoa -3214 - Ph t Nha khoa-5329 3252: K thut vin ghi chp s sch y t v thng tin v sc khe K thut vin ghi chp s sch y t v thng tin v sc khe trin khai, duy tr v thc hin cc h s y t c x l, lu tr v truy xut h thng c s y t v cc ci t chm sc sc khe khc p ng nhu cu lut php, chuyn mn, o c v hnh chnh. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch, trin khai, duy tr v iu hnh mt lot cc danh mc h s sc khe v lu tr v truy xut h thng thu thp, phn loi, lu tr v phn tch thng tin; - Sao chp li, bin dch v x l cc h s y t ca bnh nhn, h s nhp v xut v cc bo co y t khc vo h thng lu gi thng tin cung cp d liu cho vic gim st bnh nhn v gim st dch t hc, nghin cu, thanh ton, kim sot chi ph v ci tin chm sc; - Xem xt h s m bo y , chnh xc v ph hp vi quy nh; - c m t thng s t h s y t v cc ti liu sc khe khc chuyn vo m tng thch vi h thng danh mc chun; - Bo v bn ghi y t an ton m bo tnh bo mt v pht hnh thng tin cho ngi c y quyn v cc c quan theo quy nh; - Gim st hnh chnh ngi lao ng lin quan n duy tr cc h s y t. V d: Lp trnh vin lm sng K thut vin v ng k bnh Nhn vin thng tin sc khe Ngi phn tch h s y t Nhn vin h s y t K thut vin h s y t Gim st vin h s y t Loi tr: - Th k y t - 3344 - Nhn vin nhp d liu - 4132 - Nhn vin vn th - 4405 3253: Nhn vin y t cng ng Nhn vin y t cng ng cung cp gio dc sc khe, gii thiu v theo di, qun l sc khe c nhn, chm sc sc khe phng nga c bn v dch v thm khm ti nh i vi trng hp c th. H cung cp vic h tr v gip cho cc c nhn v gia nh trong vn hng n cc h thng y t v dch v x hi. Nhim v c th: - Cung cp thng tin cho gia nh v cng ng v mt lot cc vn sc khe bao gm dinh dng, v sinh, tr s sinh v chm sc tr em, chch nga, k hoch ha gia nh, yu t nguy c v phng chng bnh truyn nhim thng gp, phng nga ng c, h tr ban u iu tr bnh n gin v ph bin, nghin ma ty, bo lc v cc ch khc; - Thm gia nh cung cp thng tin v sc khe, x hi v cc dch v c th khc v h tr h trong vic t c cc dch v ny; - Thm gia nh thng khng tip cn cc c s y t gim st mt cch thng xuyn cc iu kin nht nh v d nhng tin b trong thai sn, tng trng v pht trin tr em v v sinh mi trng; - Phn phi n h gia nh vt t y t i vi cng tc phng chng v iu tr cc bnh truyn nhim nh bnh st rt, vim phi v bnh tiu chy v hng dn cc thnh vin gia nh v cng ng trong vic s dng cc sn phm ny; - Tin hnh cc n lc tip cn vi cc nhm ngi khng thng tip cn cc c s y t vi cc thng tin v vt t y t c bn cho phng nga v qun l iu kin y t hin ti m h c nguy c cao, chng hn nh HIV/AIDS v cc bnh truyn nhim khc; - Thu thp d liu t cc h gia nh v cng ng nhng ngi khng thng tip cn cc c s y t cho cc mc ch gim st bnh nhn v gii thiu, bo co p ng cc quy nh ca y t. V d: - Tr gip y t cng ng - Ngi sng lp y t cng ng - Nhn vin y t cng ng - Nhn vin y t lng x Loi tr: - B truyn thng 3222 - Ngi cha bnh trong lng 3230 - Tr gip chm sc ti nh 5322 3254: K thut vin nhn khoa K thut vin nhn khoa thit k, ph hp v phn chia cc ng knh quang hc da trn mt toa thuc t mt bc s) nhn khoa hoc y s) nhn khoa cho iu chnh gim th lc. H c dch v sa cha knh, trng, tm nhn th lc thp v cc thit b quang hc khc. Nhim v ch yu gm: - Kim tra v ly s o trn khun mt v mt ca khch hng lp knh v cc dng c quang hc; - Cung cp t vn cho khch hng la chn v bo tr knh v gng, knh p trng v cc thit b quang hc khc m bo hiu qu, an ton, thoi mi; - Gii thch m t quang hc v chun b n t hng lm vic cho phng th nghim quang hc cho mi v gn knh vo gng, chun b knh p trng v yu cu cng vic khc; - Xc nhn hon thnh thit b quang hc v cc thit b khc ph hp vi khch hng. V d: - K thut vin knh p trng - K thut vin dng c quang hc Loi tr: Bc s) nhn khoa 2212 Nh chuyn mn v th lc 2267 Nh chuyn mn v nhn khoa 2267 3255: K thut vin vt l tr liu v ph t K thut vin vt l tr liu v ph t cung cp phng php iu tr vt l tr liu i vi cc bnh nhn gp vn v chc nng di chuyn do thng tthay suy nhc. Phng php iu tr thng c cung cp theo k hoch phc hi c thit lp bi bc s vt l tr liu hoc chuyn gia y t khc. Nhim v ch yu gm: - Qun l hng dn s dng liu php nh iu tr bng massage hoc iu tr bng p lc im; - Qun l phng thc tr liu in t, siu m v cc liu php vt l khc s dng cc k thut v thit b chuyn mn; - Hng dn, thc y, bo v v gip bnh nhn nh thc hnh cc bi tp vt l, k thut th gin v vn ng chc nng; - Bn bc vi bc s vt l tr liu hoc nh cung cp chm sc y t khc nh gi cc thng tin bnh nhn lp k hoch ph hp; - Gim st v ghi li s tin b ca bnh nhn trong qu trnh iu tr, bao gm c o chuyn ng v cc du hiu sinh tn. - Chnh dng c chnh hnh, cc thit b h tr vt l khc nh nng bnh nhn v hng dn bnh nhn trong vic s dng cc thit b ny. V d: - K thut vin bm huyt tr liu - K thut vin iu tr xung in - K thut vin thy liu php - K thut vin tr liu massage - K thut vin phc hi chc nng - K thut vin vt l tr liu - K thut vin bm huyt Loi tr: - Bc s) vt l tr liu - 2264 - Bc s v ct sng - 2269 - Nh tr liu v c nng - 2269 - Ngi chuyn tr bnh chn 2269 3256: Nhn vin tr gip y t Nhn vin tr gip y t thc hin cc nhim v c bn lm sng v hnh chnh h tr chm sc bnh nhn di s gim st trc tip ca mt chuyn vin y t hoc chuyn gia y t khc. Nhim v ch yu gm: - Phng vn bnh nhn v gia nh ca h c c thng tin v tnh trng sc khe ca h v lch s y t; - H tr cc y bc s) v cc chuyn gia y t khc kim tra v iu tr bnh nhn, bao gm c o v ghi li cc du hiu quan trng, qun l thuc v thc hin cc th tc lm sng hng ngy nh tim v loi b ch khu; - chun b cho bnh nhn kim tra v iu tr, bao gm gii thch th tc v hin th chng cho phng xt nghim; - Chun b v x l dng c y t v ngun cung cp, bao gm c thit b kh trng v x l cc ngun cung cp b nhim theo ng quy trnh an ton; - Ly mu, m hoc mu vt khc, v chun b chng cho phng xt nghim; - Cung cp thng tin cho bnh nhn v gia nh v chm sc sc khe bao gm cc loi thuc theo quy nh ca bc s) hoc chuyn vin y t khc; - Cung cp thng tin thuc theo toa cho cc hiu thuc; - Bo m v sinh cho phng ch ca bnh nhn v phng xt nghim; - Ghi thng tin v lch s y t bnh nhn, kt qu chn on v xt nghim, v cc thng tin khc trong h thng; - Ln lch hn vi bnh nhn, chun b ti liu cn thit cho bo him thanh ton. V d: - Ph t lm sng - Ph t y t - Tr l nhn khoa Loi tr: - Bc s) lm sng (y t)-2240 - K thut vin chn tay gi -3214 - Ph t nha khoa-3251 - Ph t vt l tr liu-3255 - Th k y t - 3344 - Ph t hnh nh y khoa 5329 3257: Thanh tra vin v cng tc vin mi trng v sc khe ngh nghip Thanh tra vin v cng tc vin mi trng v sc khe ngh nghip iu tra vic thc hin cc quy tc v quy nh lin quan n yu t mi trng c th nh hng n sc khe con ngi, an ton ti ni lm vic v an ton ca cc qu trnh sn xut hng ha v dch v. H c th thc hin v nh gi cc chng trnh phc hi hoc ci thin cc iu kin v sinh di s gim st ca mt chuyn gia y t. Nhim v ch yu gm: - Tham mu i din ngi s dng lao ng v ngi lao ng v vic thc hin cc quy nh, quy tc ca php lut v t chc lin quan n an ton lao ng v mi trng lao ng; - Kim tra ni lm vic m bo rng mi trng, my mc v thit b lm vic ph hp vi quy tc, quy nh ca chnh ph v cc tiu chun lin quan n v sinh mi trng v / hoc sc khe v an ton lao ng v mi trng; - a ra li khuyn v cc vn v sinh mi trng v k thut; - Kim tra ni lm vic bng cch phng vn, quan st v cc phng tin khc, thu thp thng tin v thc tin cng vic v tai nn xc nh ph hp vi cc quy tc v quy nh an ton; - Kim tra khu vc sn xut, ch bin, vn chuyn, x l, bo qun v tiu th sn phm m bo ph hp vi cc tiu chun ca chnh ph v cc quy nh khc; - T vn doanh nghip v cng chng ni chung v vic thc hin cc quy nh ca chnh ph v cc quy tc lin quan n v sinh, v sinh mi trng, tinh khit v phn loi cc sn phm ch yu, thc phm, thuc, m phm v hng ha tng t; - Kim tra cc c s m bo ph hp vi quy nh ca chnh ph v cc quy tc lin quan n thi cc cht nhim v x l cht thi nguy him; - Khi xng cc hnh ng duy tr hoc ci thin v sinh v ngn nga nhim ca nc, khng kh, thc n hoc t; - y mnh phng nga v khc phc cc bin php nh kim sot cc sinh vt mang bnh v cc cht c hi trong khng kh, x l thc phm bn, x l cht thi nhim v lm sch nhng ni cng cng; - c tnh s lng v chi ph vt liu v lao ng cn thit cho sc khe, an ton v v sinh mi trng cc d n khc phc; V d: Thanh tra an ton thc phm v v sinh mi trng Thanh tra y t Thanh tra sc khe ngh nghip v an ton lao ng Thanh tra mi trng Thanh tra an ton sn phm Thanh tra v sinh Loi tr: Nh chuyn mn v y t mi trng 2263 T vn v sc khe ngh nghip v an ton lao ng 2263 V sinh ngh nghip 2263 Chuyn gia bo v bc x - 2263 3258: Nhn vin cp cu Nhn vin cp cu cung cp chm sc y t khn cp cho bnh nhn ang b thng, b bnh, tn tt hoc suy sp v th cht v tinh thn trc v trong qu trnh vn chuyn n c s y t. Nhim v ch yu gm: - nh gi tnh trng sc khe ca ngi lin quan n cc tai nn, thin tai v cc tnh hung khn cp, v xc nh nhu cu tr gip y t ngay lp tc v chuyn ngnh; - Thc hin cc th tc y t v qun l cc loi thuc v cc liu php khc theo phng thc cho iu tr y t khn cp, bao gm c hi sc v phc hi nhp tim cho bnh nhn v vn hnh thit b h tr s sng; - Gim st cc thay i trong tnh trng sc khe ca bnh nhn trong qu trnh vn chuyn n v t c s y t, phc hi chc nng v chm sc sc khe khc; - Cung cp thng tin v o to cho cc nhm cng ng v ngi lao ng cn thit dch v cp cu ban u cho vic chm sc mt bnh tt hoc thng tch; - Tham d v/hoc tun tra cuc t hp cng cng quy m ln v cc s kin khc ni c th xy ra trng hp cp cu y t; - Ghi thng tin v iu kin v phng php iu tr bnh nhn c cung cp trong h s y t. V d: - Nhn vin cu thng - K thut vin cp cu Loi tr: - Thc tp sinh y khoa-2240 - Li xe cp cu 8322 3259: K thut vin sc khe khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc ngh cha c phn loi trong nhm 32: K thut vin sc khe. V d, nhm lin quan n ngh nghip nh nhn vin t vn HIV, nhn vin t vn k hoch ha gia nh v chuyn mn sc khe khc. Nhim v ch yu gm: - Phng vn v kim tra cc bnh nhn c c thng tin v tnh trng sc khe ca h v tnh cht v mc thng tt, bnh tt hoc cc iu kin sc khe v th cht hoc tm thn khc; - Cung cp thng tin v t vn cho bnh nhn v gia nh v mt s iu kin sc khe, phng nga v la chn iu tr, tun th iu tr, v hnh vi c nhn c th nh hng n kt qu sc khe; - Qun l iu tr v chm sc cho bnh nhn; - Thc hin mt s th tc lm sng c bn nh qun l xt nghim khng th HIV hoc t vng trnh thai; - Phn pht v t vn v ch n ung b sung, cc thuc khng vi rt v phng nga, sn phm chm sc sc khe khc. - Theo di s tin b ca bnh nhn thng qua k hoch iu tr, v xc nh cc du hiu v triu chng cn gii thiu n mt bc s) y khoa hoc y t khc chuyn nghip; - Ghi li thng tin v tnh trng sc khe v p ng vi iu tr trong cc h thng lu gi h s y t ca bnh nhn; - Chia s thng tin vi cc nh cung cp dch v chm sc sc khe khc khi cn thit m bo lin tc v chm sc ton din. V d: - K thut vin gy m - T vn k hoch ha gia nh - C vn HIV - K thut vin tr liu h hp 33. Nhn vin v kinh doanh v qun l Nhn vin v kinh doanh v qun lch yu thc hin nhng nhim v k thut lin quan n ng dng vo thc tin cc kin thc lin quan n kim ton ti chnh v giao dch, tnh ton ton hc, pht trin ngun nhn lc, cng c mua bn ti chnh, cc nhim v th k c bit, thi hnh v p dng cc quy nh chnh ph lin quan. Ngh nghip ny cing bao gm nhng ngi cung cp cc dch v nh min thu, k hoch hi tho, sp xp vic lm, mua bn bt ng sn hoc hng ha cng knh, v qun l ngh nghip nh vn ng vin, ngh s). Nhim v ch yu gm ghi v chuyn cc n hng mua v bn chng khon, c phiu, tri phiu v cc cng c ti chnh khc v trao i ngoi t trong tng lai hoc tc thi; trnh cc n tn dng hoc cho vay qun l vi nhng xut thng qua hoc t chi; thng qua hoc t chi cc n xin trong quyn hn ca mnh m bo rng cc tiu chun tn dng ca th ch c coi trng; gi cc h s hon chnh ca tt c cc giao dch ti chnh theo nhng quy tc chung vi s hng dn ca k ton vin; h tr ln k hoch v thc hin tnh ton ton hc, thng k, thng k bo him, kim ton v cc tnh ton khc c lin quan; mua v bn cc cng c ti chnh. 331: Nhn vin v ton ng dng v ti chnh Nhn vin v ton ng dng v ti chnh nh gi cc ti sn v mt hng khc nhau, gi h s cc giao dch ti chnh, phn tch cc thng tin ng dng cho vay v a ra quyt nh, mua v bn cc cng c ti chnh, thc hin tnh ton ton hc v tnh ton c lin quan. Ghi v chuyn cc n hng mua v bn chng khon, c phiu, tri phiu v cc cng c ti chnh khc v trao i ngoi t trong tng lai hoc tc thi; trnh cc n tn dng hoc cho vay qun l vi nhng xut thng qua hoc t chi; thng qua hoc t chi cc n xin trong quyn hn ca mnh m bo cc tiu chun tn dng; gi cc h s hon chnh ca tt c cc giao dch ti chnh theo nhng quy tc chung vi s hng dn ca k ton vin; h tr ln k hoch v thc hin tnh ton ton hc, thng k, thng k bo him, kim ton v cc tnh ton khc c lin quan; mua v bn cc cng c ti chnh. 3311:Nhn vin mi gii, bun bn chng khon v ti chnh Nhn vin mi gii, bun bn chng khon v ti chnh mua v bn chng khon, c phiu, tri phiu v cc cng c ti chnh khc, thc hin giao dch ngoi hi ti ch hoc trn th trng tng lai, thay mt cng ty hoc khch hng trn c s y nhim v xut cc giao dch vi khch hng hoc nh qun l cao cp. Nhim v ch yu gm: Nhn cc thng tin v tnh hnh ti chnh ca khch hng v cng ty thc hin u t; Phn tch xu hng th trng chng khon, tri phiu, c phiu v cc cng c ti chnh khc bao gm ngoi hi; Thng tin cho khch hng tim nng v iu kin v trin vng th trng; T vn v tham gia m phn v cc iu khon v t chc cho vay c phiu v tri phiu trn th trng tng vn cho khch hng; Ghi v chuyn cc n hng mua v bn chng khon, c phiu, tri phiu v cc cng c ti chnh khc v trao i ngoi hi trong tng lai hoc tc thi. 3312: Nhn vin ph trch cc khon tn dng v khon vay Nhn vin ph trch cc khon tn dng v khon vay phn tch v nh gi thng tin v n xin vay vn v quyt nh thng qua hoc t chi khch hng hoc xut thng qua hoc t chi qun l. Nhim v ch yu gm: Phng vn ng vin cho vay c nhn, th chp, cho sinh vin v doanh nghip vay; Nghin cu v nh gi tnh trng ti chnh ca cc ng vin, iu khon tham chiu, uy tn, v kh nng hon tr vn vay; Trnh cc n xin vay vn vi xut thng qua hoc t chi; hoc thng qua, t chi cc n xin trong quyn hn ca mnh m bo rng cc tiu chun ca th ch c coi trng; Gi h s v vic hon tr, chun b th i n thng thng i vi nhng khon n qu hn v thc hin cc nhim v php l; Hon tt h s vay vn. 3313: K ton vin K ton vin gi cc h s v giao dch ti chnh ca hot ng kinh doanh v xc nhn tnh chnh xc ca ti liu v h s lin quan n giao dch. Nhim v ch yu gm: Lu gi cc h s v giao dch ti chnh ca mt hot ng kinh doanh theo nhng quy tc chung vi s ch dn ca k ton; Xc nhn tnh chnh xc ca ti liu v h s lin quan n thu chi v cc giao dch ti chnh khc; Chun b bo co ti chnh cho tng giai on c th; p dng kin thc v quy tc chung v thc hnh xc nh v gii quyt cc vn ny sinh trong cng vic; Thc hin nhng nhim v c lin quan. 3314:Nhn vin v thng k v ton hc ng dng c lin quan Nhn vin v thng k v ton hc ng dng c lin quan h tr lp k hoch thu thp, x l v gii thiu cc d liu thng k, ton hc v thng k bo him v thc hin nhng hot ng ny, thng lm vic di s hng dn ca cc nh thng k, nh ton hc v nh thng k bo him. Nhim v ch yu gm: H tr trong k hoch v thc hin cc tnh ton thng k, ton hc, thng k bo him, k ton v cc tnh ton lin quan; Chun b cc d ton chi tit v s lng v chi ph nguyn vt liu v nhn cng theo yu cu cho cc cuc tng iu tra thng k v cc hot ng iu tra, kho st; Thc hin cc cng vic k thut lin quan n thit lp, duy tr v s dng cc s sch v c mu cho tng iu tra v cc hot ng iu tra; Thc hin nhng cng vic k thut lin quan ti thu thp s liu v qun l cht lng cc hot ng ca tng iu tra v kho st; S dng cc phn mm ng gi tiu chun thc hin vic tnh ton ton hc v thng k, thng k bo him v cc tnh ton khc lin quan; Chun b cc tnh ton ton hc, thng k, thng k bo him v cc kt qu khc cho vic trnh din bng cc dng th hoc bng biu; p dng kin thc v thng k, ton hc, thng k bo him, tnh ton v cc nguyn tc lin quan v thc t xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong cng vic ca h; Gim st cng vic ca cc nhn vin thng k khc. 3315: Nhn vin nh gi v nh gi mc thit hi Nhn vin nh gi v nh gi mc thit hi nh gi ti sn v cc hng ha khc, nh gi thit hi c bo him n b. Nhim v ch yu gm: Xc nh cht lng v gi tr ca nguyn liu th, bt ng sn, thit b cng nghip, v nhng nh hng c nhn hoc h gia nh, cng trnh ngh thut, qu v cc ti sn khc; nh gi quy m thit hi v trch nhim ca cng ty bo him v ngi k nhn trch nhim thanh ton cc hp ng bo him i vi cc thit hi do bo him chi tr; Nhn cc h s kinh doanh v gi tr ca ti sn hoc hng ha tng t; Kim tra hng ha v ti sn nh gi iu kin, kch thc v cu trc; Chun b bo co v gi tr, phc tho nhng yu t nh gi v phng php s dng. 332: Nhn vin bn hng, mua sm v mi gii Nhn vin bn hng, mua sm v mi gii i din cho cng ty, chnh ph v cc t chc khc mua v bn hng ha, bo him, vn chuyn v cc dch v khc cho c s cng nghip, chuyn nghip, thng mi hoc khc, hoc hot ng nh cc i l mang li cng ngi mua v ngi bn hng ha v dch v. Nhim v ch yu gm vic thu thp thng tin v hng ha v dch v ca ngi ch v i th cnh tranh; Gim st v phn tch xu hng th trng v iu kin; thu thp cc thng tin v nhu cu ca khch hng v xc nh ph hp vi cc sn phm v dch v; gii thch v chng minh cc sn phm v dch v cho khch hng; m phn gi, hp ng, iu khon, iu kin v sp xp vn chuyn mua hoc bn hng ha hoc dch v. 3321: Nhn vin i din bo him Nhn vin i din bo him t vn v bo him nhn th, tai nn, t, vn, ha hon, tu thy v cc loi bo him n khch hng mi v khch hng c. Nhim v ch yu gm: - C c thng tin v tnh trng hin ti ca khch hng xc nh loi bo him v iu kin thch hp; - Thng lng vi khch hng xc nh loi v mc ri ro m bo him i hi; - Gii thch chi tit bo him, iu kin, ri ro v thun li khi khch hng tham gia bo him; - Gip khch hng xc nh loi v mc chi tr, tnh phng thc thanh ton; - Thng lng v t hp ng ti bo him; - T vn, thng lng v k hp ng bo him cho lng ln hoc d n c bit. V d: Nhn vin i l bo him Nhn vin mi gii bo him Nhn vin bo lnh bo him Loi tr: Nh qun l hng bo him 18270 Ngi mi gii chng khon- 3311 Gim nh vin bo him 3315 Nhn vin bo him 4312 3322: Nhn vin i din bn hng ha thng mi Nhn vin i din bn hng ha thng mi bn nhiu loi hng ha v dch v kinh doanh v cung cp thng tin chi tit ca sn phm khi c yu cu. 3323: Nhn vin/i l mua hng Nhn vin/i l mua hng mua hng ha v dch v cho vic s dng hoc bn li thay mt c s cng nghip, thng mi, chnh ph v t chc khc. Nhim v ch yu gm: Xc nh hoc thng lng iu khon, quyt nh hp ng cung cp hoc hp ng hoa hng cho vic mua thit b, nguyn liu th, sn phm, dch v v hng ha bn li; Thu thp thng tin v yu cu c im cht lng v s lng cmua, chi ph, ngy vn chuyn v iu kin hp ng khc; Mua thit b, nguyn liu v dch v thng mi ni chung hoc chuyn bit cho s dng hoc ch bin ca c s; Mi thu, t vn vi ngi cung cp v bo gi; Mua my mc cho bn li bi c s bn l hoc bn bun; Nghin cu bo co th trng, xut bn nh k ca thng mi v bun bn, thm quan hi ch, phng trng by, nh my v s kin thit k sn phm; La chn hng ha hoc sn phm ph hp nht vi yu cu ca c s; Phng vn ngi cung cp v thng lng v gi c, chit khu, phng thc thanh ton v tha thun vn chuyn; Gim st vic phn phi hng ha n ca hng tiu th sn phm v duy tr lng lu kho thch hp; Thit lp lch phn phi, gim st cc bc v lin h khch hng v nh cung cp gii quyt vn . V d: Nhn vin mua hng Nhn vin tm ngun hng Nhn vin i l mua Nhn vin cung cp Loi tr: Nhn vin mi gii hng ha 3324 3324: Nhn vin mi gii thng mi Nhn vin mi gii thng mi mua v bn hng ha, dch v vn chuyn, thng khi lng ln, thay mt cng ty ring ca h hoc cho khch hng trn c s hp ng. Nhim v ch yu gm: Lp hp ng gia ngi mua v ngi bn hng ha; Bn vi ngi mua v ngi bn yu cu v khch hng v a ra t vn ph hp; Mua v bn khng gian hng ha trn tu; Thng lng mua v bn hng ha v hng ha tng lai; Tm khng gian cho hng ha lu kho v ph xp d thng lng, vn chuyn v lu tr; Gim st v phn tch xu hng th trng v cc yu t khc nh hng n cung v cu hng ha v dch v vn chuyn. V d: Ngi mi gii hng ha Giao dch vin hng ha tng lai Ngi mi gii vn chuyn Loi tr: Nhn vin mi gii ti chnh 3311 Giao dch vin ti chnh 3311 Nhn vin mi gii chng khon 3311 Giao dch vin bo him - 3321 333: Nhn vin/i l dch v kinh doanh Nhn vin/i l dch v kinh doanh thit lp quan h bn cc dch v kinh doanh nh ni qung co trn cc phng tin thng tin, tin hnh cc hot ng min thu m cn cc giy t cn thit, lin h ngi tm vic vi vic tm ngi, tm ngi cho cc nh tuyn dng, sp xp hp ng cho nhng bui trnh din ca vn ng vin, ngh s), ca s), cing nh vic pht hnh sch, sn xut kch, thu thanh, biu din, bn )a nhc, lp k hoch v t chc cc cuc hp v s kin tng t. Nhim v ch yu gm: Thc hin cc th tc min thu cho hng xut khu v nhp khu; sp xp v phi hp cc dch v hi hp v s kin, nh trang thit b cuc hp, n ung, trang tr, trnh by, thit b nghe nhn v my tnh, phng c, phng tin i li v cc s kin x hi cho ngi tham gia; lin h gia ngi tm vic v vic cn ngi; tm ngi cho cc v tr cn thiu ca nh tuyn dng; gii thiu cc bt ng sn cn bn hay cho thu n nhng ngi mua hoc ngi thu v gii thch cc iu khon bn hng hay iu kin cho thu; bn u gi cc loi ti sn, xe hi, vt dng, th nui, ngh thut, n trang v cc dng khc; sp xp hp ng cho nhng ngi biu din v nhng bui trnh din. 3331. Nhn vin lm th tc thng quan v vn ti hng ha Nhn vin lm th tc thng quan v vn ti hng ha thc hin cc quy trnh min thu v m bo bo him, cc giy php xut/nhp khu v cc th tc khc hp l. Nhim v ch yu gm: Tin hnh cc th tc min thu cho hng xut v nhp khu; m bo ng th tc bo him; m bo rng cc giy php xut nhp khu v cc th tc khc hp l; K v pht hnh vn n; Kim tra ti liu xut/nhp khu xc nh loi hng, phn loi hng ha thnh cc loi ph v thu quan khc nhau, s dng h thng m s thu. 3332: Nhn vin t chc hi tho v s kin Nhn vin t chc hi tho v s kin, t chc v kt hp cc dch v cho cc cuc hi tho, s kin, cc bui hp mt, bui tic v hi tho. Nhim v ch yu gm: Xc tin cc cuc hi tho, hi ngh v trin lm thng mi cho khch hng tim nng; Tr li cc thc mc lin quan n cc dch v c cung cp v chi ph cho vic thu phng v thit b, n ung v cc dch v c lin quan; Gp g khch hng tho lun v nhu cu ca h, a ra nhng la chn trn gi p ng nhng nhu cu ; Sp xp v kt hp cc dch v nh c s vt cht ca hi ngh, n ung, trang tr, trng by, cc thit b nghe nhn v vi tnh, phng c, phng tin i li v cc s kin x hi cho ngi tham gia; sp xp hu cn cho ngi dn chng trnh; T chc ng k cho ngi tham gia; m phn v loi hnh v chi ph dch v trong phm vi ngn sch cp; Gim st cng vic ca cc nh thu v bo co nhng thay i trong cng vic. V d: - Ngi t chc s kin v hi ngh - Ngi ln k hoch hi ngh - Ngi t chc tic ci 3333: Nhn vin gii thiu vic lm v nh thu Nhn vin gii thiu vic lm v nh thu kt ni ngi tm vic vi cc cng vic cn ngi, tm ngi cho cc nh tuyn dng v hp ng lao ng vi nhng d n c th theo yu cu ca doanh nghip v cc t chc khc bao gm chnh ph, cc th ch v tm vic cho ngi tm vic theo y nhim. Nhim v ch yu gm: - Kt ni ngi tm vic vi cc cng vic cn ngi; - Tm ngi cho cc v tr cn trng theo y quyn ca nh tuyn dng hoc ngi lm vic; - Bn bc vi cc doanh nghip/t chc nhng k nng cn thit v nhng c im ca ngi c tuyn dng hay hp ng; - Tm ngi c nhng k nng ph hp,v.v, v thc hin cc th tc cn thit theo nhng quy nh v yu cu quc gia v quc t; - Bo m hp ng tuyn dng ph hp vi cc yu cu php l v k kt hp ng; - T vn k hoch o to. Loi tr: - T vn vin ngh nghip 2423 - Nh phn tch ngh nghip 2423 - i l vn chng 3339 - i l m nhc 3339 - i l th thao 3339 - i l sn khu 3339 3334: Nhn vin mi gii bt ng sn v qun l ti sn/bt ng sn Nhn vin mi gii bt ng sn v qun l ti sn/bt ng sn sp xp cc cuc mua bn, cho thu ti sn thc t, thng lng thay mt khch hng v trn c s y quyn. Nhim v ch yu gm: Nhn thng tin v cc ti sn c bn hoc cho thu, hon cnh ca ch ti sn, v nhu cu ca ngi mua hay thu tim nng; Gii thiu ti sn c bn v cho thu n ngi mua v thu tim nng v gii thch cc iu khon kinh doanh hoc cc iu kin cho thu; Sp xp cc tha thun v chuyn nhng quyn s hu ti sn; Thu tin cho thu v tin kh c thay mt ch ti sn v kim tra ti sn trc, trong thi gian v sau khi thu; Bo m c sn nhn cng thc hin vic bo qun ti sn. Loi tr: - Nhn vin v th chp 4312 3339: Nhn vin i l dch v kinh doanh khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc nh i l dch v kinh doanh khng c phn vo nhm cp 333 Nhn vin/i l dch v kinh doanh. V d, y c th chia thnh nhng ngi thit lp quan h kinh doanh, bn dch v kinh doanh nh khng gian qun co trn cc phng tin, sp xp hp ng trnh din cho vn ng vin, ngh s), ca s) cing nh vic pht hnh sch, sn xut kch, thu thanh, trnh din hay bn )a nhc. Nhm ny cing bao gm nhng ngi bn cc loi hng ha, vt dng v ti sn bng hnh thc u gi. Nhim v ch yu gm: Nhn thng tin v dch v bn v nhu cu ca khch hng tim nng; m phn cc hp ng thay mt ngi mua v bn v gii thch cc iu khon mua bn cho khch hng; K kt tha thun hp tc thay mt cho ngi mua hoc bn v m bo hp ng c thc hin theo ng cam kt; m bo rng dch v kinh doanh c mua sn c vi ngi mua theo hnh thc v thi gian tha thun; Bn u gi cc loi ti sn, xe hi, dng, vt nui, ngh thut, n trang v cc vt dng khc. T chc nhm du lch cho kinh doanh hoc tham quan, t v ni v nhng chuyn du lch ln. V d: - Nhn vin kinh doanh qung co - Nhn vin u gi - Nhn vin i l vn chng - Nhn vin i l biu din m nhc - Nhn vini l th thao - Nhn vin i l sn khu - Nhn vin t chc tua du lch. 334: Th k hnh chnh v nhn vin chuyn mn khc Th k hnh chnh v nhn vin chuyn mn khc cung cp cc lin lc v ti liu ca t chc h tr cc hot ng s dng kin thc ca cc hot ng kinh doanh ca t chc, h nhn trch nhim gim st cc nhn vin vn phng trong t chc. Nhim v ch yu gm: iu phi, phn cng v xem xt cng vic ca cc nhn vin lin quan ti cc nhim v sau: x l ch; lu gi v ghi s sch; vn hnh in thoi v tng i in thoi; nhp s liu; ch bn in t; v cc hot ng lin quan n cc k nng vn phng v hnh chnh ni chung; chun b v x l cc vn bn v ti liu php lut, nh chng th, di chc, bn khai c tuyn th v bn tm tt h s v kin; thc hin v h tr vic lin lc, giao tip, dn chng bng ti liu v cc hot ng iu phi qun l ni b ca mt t chc, trong mt s trng hp s dng cc kin thc c bit v hot ng kinh doanh ca t chc; lp k hoch v xc nhn cc cuc hn y khoa v cc thng tin lin lc cho cc cn b y t v bnh nhn; bin son, ghi li v xem xt cc biu y t, cc s sch, bo co, ti liu v th t. 3341. Gim st vin vn phng Gim st vin vn phng gim st v iu phi cc hot ng ca ngi lm vic trong nhm 4: Nhn vin tr l vn phng. Nhim v ch yu gm: - iu phi, phn cng v xem xt cc cng vic ca nhn vin lin quan n cc nhim v sau: x l ch; lu gi v ghi s sch; vn hnh in thoi v tng i in thoi; nhp s liu; v cc hot ng lin quan n cc k nng vn phng v hnh chnh ni chung; - Thit lp k hoch cng vic cc th tc v cc hot ng iu phi vi cc phng, ban khc; - Gii quyt cc vn lin quan ti cng vic v chun b th tc trnh v cc bo co khc; - o to v hng dn ngi lm cng tc nhim v cn thc hin, cc quy trnh v an ton v cc chnh sch ca cng ty, hoc sp xp b tr cc kha o to; - nh gi vic thc hin cng vic ca nhn cng c ng theo cc quy nh, hng dn v khuyn ngh cc hot ng nhn s thch hp; - Tuyn dng, phng vn v la chn ngi lm cng. V d: - Gim st vin vn phng - Gim st vin nhp d liu - Gim st vin vn th - Gim st vin nhn s Loi tr: - Gim st vin ghi chp y t - 3252 3342: Th k lut Th k lut h tr lnh o n v v cc thnh vin khc trong vic thc hin v h tr vic lin lc, dn chng ti liu v cc hot ng iu phi qun l ni b, trong cc vn phng lut, cc phng, ban php lut ca cc cng ty ln v ca chnh ph. Nhim v ch yu gm: Chun b v x l cc ti liu v h s php lut nh l cc chng th, di chc, bn khai c tuyn th v bn tm tt h s v kin; Xem xt v c, sa bn in th v th t lin lc bo m ph hp vi cc th tc php lut quy nh; Gi mail, fax hoc sp xp chuyn cc th t lut php n khch hng, cc nhn chng, v cc nhn vin ta n; T chc v bo qun cc ti liu, cc h s v kin v cc th vin lut; Xem xt yu cu v hi hp, ln k hoch v t chc hp; H tr trong vic chun b ngn sch, gim st chi ph, d tho hp ng v mua sm theo yu cu; H tr lnh o cc n v v cc cn b khc tr li cc cu hi v bn cht hnh chnh v t chc; Gim st cc nhn vin vn phng khc. Loi tr: - Tr gip php l - 3411 3343: Th k hnh chnh v iu hnh Th k hnh chnh v iu hnh thc hin v h tr vic lin lc, dn chng ti liu v cc hot ng iu phi qun l ni b ca mt n v t chc h tr lnh o ca n v v cc cn b khc. Nhim v ch yu gm: D tho cc th t v bin bn hnh chnh; Thu xp, xut v gim st cc thi hn cui cng v thc hin theo k hoch ; Xem xt cc yu cu cuc hp, lp k hoch v t chc cuc hp v b tr sp xp cc cuc hn cho lnh o v cn b khc; H tr vic chun b ngn sch, gim st chi ph, d tho hp ng v mua sm theo yu cu; H tr lnh o n v v cc cn b khc tr li cc cu hi v bn cht hnh chnh v t chc; H tr lnh o n v t chc v th hin lng hiu khch vi khch n ving thm hoc cc nhn vin khc; Gi lin lc vi cc nhn vin khc v cc vn lin quan ti hot ng ca t chc; Vit v tr li th kinh doanh hoc k thut v cc th t tng t khc; Chun b cc bo co nguyn vn ca cc bin bn lu trong hi ng lp php, ta n lut hoc cc ni khc bng tc k hoc cc loi khc; Gim st cng vic ca cc nhn vin vn phng khc. V d: - Th k hnh chnh - Th k - Bo co vin ta n - Tr gip iu hnh - Tr gip nhn s Loi tr: - Sao chp y t - 3344 - Th k (tng hp) - 4120 3344: Th k y t Th k y t s dng cc kin thc chuyn ngnh ca thut ng v th tc y khoa, h tr lnh o n v v cc nhn vin khc trong vic thc hin v h tr cc hot ng lin lc, dn chng ti liu v cc hot ng iu phi qun l quc t, trong vn phng bc s, bnh vin, phng khm y khoa v cc c s y t khc. Nhim v ch yu gm: Lp k hoch v xc nhn cc cuc hn y khoa v chuyn cc thng bo, tin nhn cho cc nhn vin y t v cc bnh nhn; Bin son, ghi nhn v xem xt nh gi cc biu y t, cc bo co, ti liu v th t y khoa; Phng vn cc bnh nhn hon thin cc mu biu, cc ti liu v cc bnh s; Hon thin cc biu mu bo him v cc mu n yu cu khc; Bo qun cc h s bnh l v h s v th vin k thut; Chun b cc bo co ti chnh v cc th tc thanh ton ha n khc; H tr chun b ngn sch, chun b bo co ti chnh v cc th tc thanh ton; d tho hp ng v thc hin cc yu cu mua sm; Gim st cc nhn vin vn phng khc. V d: Th k nha khoa Th k trng nom bung bnh nhn Th k ha n bo him y t Th k phng th nghim y t Tr l hnh chnh y t Qun l thc tp sinh y t Th k y t Ngi vit h s y t Th k bnh l hc Th k chm sc bnh nhn Loi tr: K thut vin ghi chp y t - 3252 Tr l y t - 3256 Th k (tng hp) 4120 Th k vn phng y t - 4226 3349: Th k hnh chnh v chuyn mn khc cha c phn vo u Th k hnh chnh v chuyn mn khc cha c phn vo u cung cp cc h tr, s dng kin thc trong cc l)nh vc c th hn l lut hoc y t, cho lnh o n v hoc cc nhn vin khc nhm thc hin v h tr vic lin lc, vin dn bng ti liu v cc hot ng iu phi qun l ni b. Nhim v ch yu gm: Chun b v x l cc vn bn, ti liu; Xem xt v c, sa cc vn bn, th t m bo chnh xc; Gi th, gi fax, hoc sp xp vn chuyn th t n khch hng; T chc v bo qun cc vn bn, h s, ti liu; Xem xt cc yu cu t chc hp, lp k hoch v t chc cc cuc hp; H tr chun b cc ngn sch, theo di cc chi ph, d tho hp ng v mua sm theo yu cu; H tr lnh o n v v cc nhn vin khc trong cc vn v hnh chnh hoc t chc; Gim st cng vic ca cc nhn vin vn phng khc. 335: Nhn vin iu tit ca Chnh ph Nhn vin iu tit caChnh ph qun l, thc hin hoc p dng quy nh lin quan n chnh ph v cc quy nh lin quan n bin gii quc gia, cc loi thu v cc phc li x hi; cc trng hp lin quan n ti phm; kim tra cc ng dng cho cc giy php hoc y quyn lin quan n du lch, xut khu v nhp khu ca hng ho, thnh lp doanh nghip, lp dng cc ta nh v cc hot ng khc theo quy nh ca chnh ph. Nhim v ch yu gm tun tra bin gii quc gia v kim tra ngi v xe c, du lch v vn chuyn ti liu v hng ho qua bin gii bo m thc thi php lut v quy nh ca chnh ph; kim tra thu nhp chu thu xc nh thu phi np ca c nhn v cc doanh nghip; cch kim tra v quyt nh cc ng dng cho phc li x hi; kim tra v quyt nh cc ng dng y quyn v giy php ca chnh ph cn thit i du lch, xut khu hoc nhp khu hng ho, xy dng ta nh, thnh lp doanh nghip hoc thc hin cc hot ng khc theo quy nh ca chnh ph; kim sot nh hng ca gi c, mc lng hoc trng lng v quy nh; thu thp v xc minh bng chng; phng vn cc nhn chng; phn tch ti liu v d liu my tnh. H c th nhn c hng dn t cc quan chc cao cp ca chnh ph hoc ngi qun l. Bao gm c gim st cc nhn vin khc. 3351: Gim st vin hi quan v bin gii Gim st vin hi quan v bin gii kim tra ngi v xe qua bin gii quc gia qun l v thc thi cc quy nh php lut lin quan. Nhim v bao gm- - Tun tra bin gii quc gia v cc vng nc ven bin ngn chn ngi vo hoc ri khi t nc bt hp php,thu gi hng ha nhp khu hoc xut khu bt hp php; - Kim tra giy t thng hnh ca ngi vt bin gii quc gia m bo rng h c cc y quyn v giy chng nhn cn thit; - Kim tra hnh l ca ngi vt bin gii quc gia m bo rng n ph hp vi quy nh ca chnh ph lin quan n nhp khu hoc xut khu hng ha v tin t; - Kim tra cc ti liu vn chuyn v vn ti ca xe qua bin gii quc gia m bo s ph hp vi quy nh ca chnh ph lin quan n hng ho qu cnh v hng ha xut nhp khu v xc minh rng khon thanh ton cn thit c thc hin; - Gi ngi v hng ha b nghim cm v hoc khng khai bo, vi phm xut nhp cnh v lut Hi quan; - Phi hp v hp tc vi cc c quan khc lin quan n thc thi php lut, trc xut v truy t; - Thc hin cc cng vic hnh chnh lin quan ghi li nhng pht hin, giao dch, hnh vi vi phm; - Khi cn thit, lm chng ti ta v chng c v kt qu thc hin iu tra. V d: - Thanh tra bin gii - Thanh tra hi quan - Nhn vin hi quan - Nhn vin kim tra h chiu 3352: Nhn vin thu ca Chnh ph Nhn vin thu ca Chnh ph kim tra thu, ha n bn hng v cc ti liu khc xc nh tin thu, min thu v cc loi ph, l ph c tr bi c nhn hoc cc doanh nghip, trng hp c bit hoc quan trng n k ton, quan chc chnh ph cao cp hoc qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn cho t chc, doanh nghip v cng chng v php lut, quy tc v quy nh ca chnh ph lin quan n vic xc nh v thanh ton thu, nhim v v cc l ph khc ca chnh ph, v quyn li v ngh)a v; - Kim tra thu, ha n bn hng v cc ti liu khc c lin quan xc nh s tin thu, nhim v v cc loi ph, l ph phi np; - iu tra thu nhp np thu v h s k ton, kim tra h thng v kim sot ni b ca t chc m bo vic tun th php lut thu v cc quy nh; - Thc hin cc nhim v lin quan n cc tc v qun tr ti liu, duy tr h s v bo co v cc hot ng din ra. V d: Thanh tra thu Nhn vin thu Loi tr: K ton 2411 Kim ton 2411 3353: Nhn vin tr cp x hi ca Chnh ph Nhn vin tr cp x hi ca Chnh ph kim tra ng dng cho cc chng trnh ca chnh ph, ti chnh hoc dch v xc nh iu kin v s tin ca cc li ch hay dch v thch hp, cp trng hp c bit hoc quan trng i vi cc quan chc chnh ph cao cp hoc nh qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn c nhn v cc t chc v php lut, quy tc v quy nh ca chnh ph lin quan n chng trnh phc li ca chnh ph v gii ngn cc khon thanh ton hoc gii thiu cc dch v, cing nh quyn v ngh)a v; - Kim tra cc ng dng v cc ti liu khc c lin quan xc nh loi v s lng phc li m c nhn c iu kin nhn c; - nh gi ti liu nh gi v phng vn phc li cho ngi nhn m bo tip tc iu kin li ch hay dch v; - Thc hin nhim v hnh chnh lin quan duy tr khch hng h s v chun b bo co v cc quyt nh iu kin, quyt nh gii thiu, chm dt quyn li v lm dng hoc la o. V d: - Nhn vin v hu tr - Nhn vin v phc li x hi - Nhn vin bi thng an sinh x hi Loi tr: - Nh chuyn mn v cng tc t vn x hi-2635 - Nhn vin x hi-2635 3354: Nhn vin cp php ca Chnh ph Nhn vin cp php ca Chnh ph kim tra cc ng dng ca cc giy php xut khu hoc nhp khu hng ho, thnh lp doanh nghip, xy dng nh hoc cng trnh khc hoc c c h chiu, xc nh cc iu kin ca cc ng dng cho pht hnh cc giy php hoc h chiu, v xc nh iu kin c th hoc hn ch c gn lin vi giy php pht hnh, cp trng hp c bit hoc quan trng i vi cc quan chc chnh ph cao cp hoc qun l. Nhim v ch yu gm: - T vn c nhn v php lut v cc quy nh ca chnh ph lin quan n cc loi giy php cn thit v cc iu kin km theo giy php , v quyn v ngh)a v; - Kim tra cc ng dng v ti liu lin quan v xc nh liu c th cp giy php v cc iu kin nh km; - Kim tra cc ng dng v ph duyt cc vn ca h chiu; - Thc hin cc cng vic hnh chnh lin quan x l cc ng dng, ti liu hot ng, nh gi v quyt nh, v chun b cc th t thng bo cho ngi np n quyt nh cp php; - Qun l v ghi kim tra cn thit cp giy php. V d: Nhn vin v giy php xy dng Nhn vin v giy php kinh doanh Nhn vin v vn bng Nhn vin h chiu (pht hnh) Loi tr: Thanh tra xy dng - 3112 Thanh tra phng chy 3112 3355.Kim lm Kim lm l lc lng chuyn trch ca Nh nc c chc nng bo v rng, gip Ch tch U ban nhn dn cp huyn thc hin qun l nh nc v bo v rng, bo m chp hnh php lut v bo v v pht trin rng. - Tham mu cho ngi ng u Kim lm cp tnh v y ban nhn dn cp huyn; - T chc thc hin cc nhim v v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip trn phm vi a bn c giao qun l; - Qun l, ch o hot ng ca Trm Kim lm v Kim lm lm vic ti a bn thc hin cc nhim v tham mu, gip Ch tch y ban nhn dn cp x t chc thc hin vn bn quy phm php lut, chng trnh, k hoch, phng n v qun l, bo v rng, phng chy v cha chy rng, bo m chp hnh php lut v lm nghip; - Thc hin cc nhim v khc theo quy nh ca php lut v c quan nh nc c thm quyn giao. 3359: Nhn vin iu tit ca chnh ph khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc nhn vin iu tit ca chnh ph khc cha c phn vo u. V d, nhm bao gm cc nhn vin iu tit v nng nghip, ng nghip, lm nghip, gi c, lng. Nhim v ch yu gm: - Kim tra a im kinh doanh m bo s dng ng trng lng v cc bin php trong thng mi; - Gim st quy nh v gi nh gi cc chi ph thch hp cho hng ho v dch v bo v li ch ngi tiu dng; - Gim st cc quy nh mc lng m bo mc thch hp ca phi tr cho cng vic thc hin v nh gi tun th php lut v tiu chun tuyn dng; - Thc hin nhim v lin quan n iu tra v hnh chnh ghi li cc kt qu, vn tun th ti liu hoc thc tin kinh doanh khng ph hp, chun b bo co v th t. V du: Thanh tra nng nghip Thanh tra thy sn Thanh tra lm nghip Thanh tra gi c Thanh tra lng Thanh tra o lng Loi tr: Thanh tra phng chy 3112 Thanh tra y t - 3257 Thanh tra sc khe ngh nghip v an ton lao ng 3527 Thanh tra mi trng 3257 Thanh tra v sinh 3257 34. Nhn vin lut php, vn ha, x hi Nhn vin lut php, vn ha, x hi lin kt thc hin cc nhim v k thut lin quan n ng dng thc t kin thc lin quan n dch v php l, cng tc x hi, vn ha, chun b thc phm, th thao v tn gio. Nhim v ch yu gm: cung cp cc dch v k thut v thc hnh v h tr cc chc nng trong quy trnh php l v iu tra, x hi v cng ng, h tr chng trnh v cc hot ng tn gio v vn ha; tham gia s kin th thao; pht trin v cung cp cc mn th thao hun luyn, tp th dc v cc chng trnh gii tr; k nng sng to v k thut kt hp trong mt lot cc hot ng ngh thut, vn ha v m thc; vic to ra cc mn n v thc n v gim st vic chun b cc ba n. 341: Nhn vin v lut php, x hi v tn gio Nhn vin v lut php, x hi v tn gio cung cp dch v k thut v thc hnh v h tr cc chc nng trong quy trnh php l v iu tra, chng trnh h tr x hi v cng ng v cc hot ng tn gio. Nhim v ch yu gm: tr gip v h tr php l, cng tc x hi v tn gio chuyn nghip; thu thp v phn tch cc chng c, chun b cc vn bn php lut v phc v cc lnh ca ta n; qun l v trin khai thc hin x hi h tr chng trnh v dch v cng ng; h tr khch hng i ph vi cc vn c nhn v x hi; cung cp h tr thit thc, hng dn v h tr v o c cho cc c nhn v cng ng. 3411: Nhn vin v lut php Nh chuyn mn v lut php thc hin chc nng h tr ti ta n hoc trong vn phng lut, cung cp cc dch v lin quan n cc vn php l nh hp ng bo him, chuyn giao ti sn v vic cp cc khon vay v cc giao dch ti chnh, hoc tin hnh iu tra cho khch hng. Nhim v ch yu gm: - Ti liu v th tc t tng ta n v bn n; - Phc v bo co ca cc bi thng, hu ta, bo m, trt lnh v cc lnh ta; - Vic duy tr trt t ti ta n v phng cch ly; - Chun b cc vn bn php lut bao gm c th nghim tm tt, bin h, khng co, bn di chc v cc hp ng, v chun b giy t tng kt php l cc v tr hoc thit lp cc iu kin ca cc khon vay hoc bo him; - iu tra cc s kin, lp rp cc bng chng v nghin cu quy ch c lin quan, quyt nh v cc vn bn quy phm php lut p dng cho tng trng hp; - T vn cho khch hng v cc vn php l; - Kim tra cc ti liu nh th chp, quyn ca ch n, xy, hp ng v bn  kim tra m t php l ca ti sn v quyn s hu; - Chun b ti liu lin quan n chuyn giao ca bt ng sn, chng khon hoc cc vn i hi phi c ng k chnh thc; - iu tra cc trng hp c th ca hnh vi trm cp hng ho, tin hoc cc thng tin t c s kinh doanh v cc trng hp khc c th ca cc hnh vi tri php lut bi khch hng hoc nhn vin; - iu tra c s hoc hon cnh v hnh vi ca ngi i din cho khch hng. V d: Chp hnh vin ca ta n Th k thm phn Th k son tho giy t chuyn nhng Th k ta n Th k lut - Tr l php l - Ngi gip vic cho lut s - Thm t t - Ngi r sot quyn s hu Loi tr: Lut s 2611 Chnh n 2612 Cng chng vin 2619 Th k php lut 3342 3412: Nhn vin v cng tc x hi Nhn vin v cng tc x hi qun l v thc hin chng trnh h tr cc dch v cng ng v x hi v h tr khch hng i ph vi nhng vn c nhn v x hi. Nhim v ch yu gm: - Thu thp thng tin lin quan n nhu cu ca khch hng v nh gi cc k nng c lin quan, im mnh v im yu; - Gip ngi khuyt tt hay ngi gi c c dch v ci thin kh nng ca mnh i vi x hi; - H tr khch hng xc nh la chn v xy dng k hoch hnh ng, bng vic cung cp cc h tr cn thit; - H tr khch hng xc nh v truy cp vo ngun lc cng ng bao gm tr gip php l, y t v ti chnh, nh , vic lm, giao thng vn ti, gip di chuyn, chm sc ban ngy v gii thiu cc dch v khc; - T vn khch hng sng trong nhm nh v nh tm, gim st hot ng ca h v k hoch h tr; - Tham gia la chn v ng k ca cc khch hng i vi chng trnh ph hp; - Cung cp s can thip cuc khng hong v cc dch v tr n khn cp; - Thc hin cc cuc hi tho k nng cuc sng, chng trnh iu tr nghin ma ty, chng trnh qun l hnh vi, cc chng trnh dch v thanh thiu nin v cc chng trnh cng ng v x hi di s gim st ca cng tc x hi hoc chuyn gia chm sc sc khe; - H tr vic nh gi hiu qu ca cc bin php can thip v cc chng trnh gim st v bo co v s tin b ca khch hng; - Duy tr lin lc vi cc c quan dch v x hi, trng hc v chm sc sc khe khc lin quan n khch hng cung cp thng tin v nhn c phn hi v tnh hnh v tin tng th ca khch hng. V d: Nhn vin pht trin cng ng Nhn vin dch v cng ng Nhn vin can thip khng hong Nhn vin v dch v cho ngi khuyt tt Nhn vin dch v gia nh Nhn vin hng dn k nng sng Nhn vin h tr sc khe th lc Nhn vin h tr phc li Gim st mi m cho ph n Nhn vin v dch v thanh nin Loi tr: T vn hn nhn 2635 Nhn vin qun ch 2635 Nhn vin x hi - 2635 3413: Nhn vin v tn gio Nhn vin v tn gio cung cp h tr cho ngi ng u tn gio hay mt cng ng tn gio, thc hin cng tc tn gio, rao ging v qung b nhng li dy ca mt tn gio c th v c gng ci thin phc li thng qua sc mnh ca c tin v tinh thn. Nhim v ch yu gm: - Thc hin cng tc tn gio - Thuyt ging v tuyn truyn nhng li dy ca mt nim tin tn gio c th; - H tr ti cc dch v cng cng th phng v nghi l tn gio; - Cung cp gio dc tn gio, hng dn tm linh v h tr gio dc o c cho cc c nhn v cng ng; - Qun l v tham gia vo cc chng trnh cung cp thc phm, qun o v ni cho nhng ngi c nhu cu; - T vn cho cng ng v c nhn v hnh vi ng n v duy tr nim tin hay ci thin c. - Cha bnh bng c tin V d: - Ngi thuyt gio - Thy tu - N tu Loi tr: - S tr tr -2636 - Lnh o Hi gio -2636 - Ch tch tn gio -2636 - Linh mc -2636 - Gio s) do thi -2636 - Ngi lm tho dc -3230 - Thy lang -3230 - Thy mo -3230 342: Nhn vin v th thao v tp luyn Nhn vin v th thao v tp luyn chun b v tham d cc s kin th thao; o to nam n vn ng vin th thao nghip d v chuyn nng cao hiu sut; thc y s tham gia v cc tiu chun trong th thao; t chc v trng ti s kin th thao; v cung cp hng dn, o to v gim st i vi cc hnh thc khc nhau ca th dc v cc hot ng gii tr khc. Nhim v ch yu gm: tham gia cc s kin th thao; tin hnh o to cc mn th thao pht trin kh nng v kin thc ca cc mn th thao; bin son quy tc lin quan n vic tin hnh cc cuc thi u th thao, v kim sot s pht trin ca nhng s kin ny; lp k hoch, t chc v tin hnh cc bui thc hnh; pht trin v thit k cc chng trnh th dc; cung cp cc lp hc th dc nhm v hc c nhn trong mt lot cc hot ng th dc; thc y th thao v pht trin k nng th thao; v gim st s tham gia ca nhng ngi tr tui trong th thao. 3421: Vn ng vin v ngi chi th thao Vn ng vin v ngi chi th thao tham gia vo s kin th thao thi u. H luyn tp v cnh tranh, hoc c nhn hoc ng i, theo cch h chn. Nhim v ch yu gm: - Tham gia cc s kin th thao cnh tranh; - Tham gia vo cc kha hun luyn v thc hnh thng xuyn v thc hin o to ring duy tr cc tiu chun yu cu ca tp th dc v k nng; - Thc hin cc hot ng qung co th thao v phng vn truyn thng; - Duy tr mc cao v chuyn mn trong mt mn th thao c th; - Tham kho kin ca hun luyn vin ra nhng quyt nh chin lc; - nh gi cc i th cnh tranh v cc iu kin thi u; - Cnh tranh trong th thao s kin; - Tun th cc quy tc v quy nh lin quan n mt mn th thao c th. V d: Vn ng vin in kinh Vn ng vin ua xe p Vn ng vin quyn anh Vn ng vin c tng Cu th bng Vn ng vin chi golf Vn ng vin chi khc qun cu Vn ng vin ua xe Vn ng vin qun vt 3422: Hun luyn vin, nhn vin hng dn th thao v lm vic trong l)nh vc th thao Hun luyn vin, nhn vin hng dn th thao v lm vic trong l)nh vc th thao lm vic vi vn ng vin th thao chuyn nghip hoc ngi am m th thao nng cao hiu sut v khuyn khch s pht trin trong th thao, t chc v trng ti trong cc s kin theo quy nh ca th thao. Nhim v ch yu gm: - Xc nh nhng im mnh v im yu ca vn ng vin hoc i th thao; - Lp k hoch, pht trin v trin khai thc hin o to v cc bui thc hnh; - Pht trin, k hoch v lch trnh thi u v chng trnh phi hp; - Thc y v chun b cc vn ng vin hoc i cho cc s kin thi u hoc cc tr chi; - Xy dng chin lc cnh tranh, pht trin k hoch v ch o cc vn ng vin v cc cu th trong thi u hoc cc s kin th thao; - Phn tch v vn ng vin hoc i trong khi thi u v chnh sa cc chng trnh o to; - Gim st v phn tch hiu sut k thut v xc nh ci thin trong tng lai nh th no; - C hnh ti cc s kin th thao hoc cc cuc thi th thao duy tr cc tiu chun thi u v m bo rng lut v quy nh c gim st; - Ghi li thi gian qua v s im trong cc s kin hay cc cuc thi; - nh gi i th cnh tranh, trao im, p t hnh pht i vi nhng vi phm v xc nh kt qu; - Bin son im v h s th thao khc. V d: - Trng ti - Hun luyn vin trt tuyt - Hun luyn vin th thao - Cn b th thao - Hun luyn vin bi li Loi tr: Hng dn vin th dc - 3423 Hng dn vin ua nga 3423 3423:Ngi hng dn tp luyn v gii tr, ngi ch o chng trnh Ngi hng dn tp luyn v gii tr, ngi ch o chng trnh hng dn cc nhm v c nhn trong th dc vui chi gii tr, hoc cc hot ng mo him ngoi tri. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch v thc hin cc hot ng gii tr v th dc; - Gim st vui chi gii tr, hot ng th dc th thao m bo an ton v cung cp ng cu hoc h tr cp cu khi c yu cu; - nh gi v gim st kh nng v th dc ca khch hng v xut cc hot ng; - Chng minh v ging dy cc chuyn ng c th, khi nim v k nng s dng trong thi quen th dc v cc hot ng vui chi gii tr; - Hng dn s dng thit b; - Gii thch v thc thi cc quy trnh an ton, ni quy v quy nh. V d: - Hng dn th dc nhp iu - Hng dn th dc thm m - Hng dn ua nga - Hng dn cc hot ng mo him ngoi tri - Hun luyn vin c nhn - Hun luyn vin cho thuyn - Hun luyn luyn vin ln Loi tr: Hng dn vin trt tuyt 3422 Hng dn vin bi li 3422 343: Nhn vin v ngh thut, vn ha v m thc Nhn vin v ngh thut, vn ha v m thc kt hp k nng sng to v kin thc k thut v vn ha trong vic x l nh t)nh; thit k v trang tr ca nh ht, trang tr ca hng v cc ni tht ca ngi nh; chun b cc vt dng trnh by; bo tr ca th vin v cc b su tp th vin nh, h thng h s v hng dn; to ra cc thc n v chun b v trnh by mn n; cung cp h tr cho sn khu, in nh v sn xut truyn hnh; v trong cc l)nh vc khc ca ngh thut v vn ha. Nhim v ch yu gm: hot ng chp nh t)nh con ngi, s kin, cnh, vt liu, sn phm v cc i tng khc; cch p dng k thut ngh thut cho sn phm thit k, trang tr ni tht v xc tin bn hng; gn kt v chun b cc i tng hin th; thit k v sp xp ni tht trin lm, hin th cc trng hp v hin th cc khu vc; thit k thc n v gim st vic chun b mn n; h tr gim c v ngi biu din vi dn dng sn khu, in nh, truyn hnh hoc sn phm thng mi. 3431: Nhip nh gia Nhip nh gia chp nh t)nh con ngi, s kin, cnh, vt liu, sn phm v cc i tng khc. Nhim v ch yu gm: - Chp nh cho qung co hoc cc mc ch thng mi, cng nghip hoc khoa hc khc v minh ha cho cu chuyn v bi vit trn cc t bo, tp ch v cc n phm khc; - Chp nh chn dung ca ngi v nhm ngi; - Nghin cu yu cu ca mt nhim v c th v quyt nh loi my nh, phim, nh sng v nn ph kin c s dng; - Xc nh b cc hnh nh, iu chnh k thut i vi thit b v my nh; - S dng my qut chuyn hnh nh nhip nh n my vi tnh; - S dng my tnh thao tc hnh nh nhip nh; - Tng thch vi hnh nh nhip nh hin c to ra hnh nh s ha mi c a vo sn phm a phng tin; - S dng bt v m thut, my tnh hoc cc k thut khc to ra cc hiu ng hnh nh mong mun. V d: Nhip nh gia trn khng Nhip nh gia thng mi Nhip nh gia cng nghip Nhip nh gia Phng vin nh Nhip nh gia chp chn dung Nhip nh gia khoa hc Loi tr: Ngi vn hnh my quay phim 3521 Ngi vn hnh my quay video 3521 Ngi sa thit b chp nh 7311 Ngi khc nh 7321 Quang khc 7321 Th my in t - 7421 3432: Nh thit k v trang tr ni tht Nh thit k v trang tr ni tht ln k hoch v thit k ni tht nh thng mi, cng nghip, cng cng, bn l v nh  to ra mt mi trng ph hp vi mc ch, c tnh n cc yu t nng cao mi trng sng, lm vic v xc tin bn hng. H phi hp v tham gia trong vn xy dng v trang tr. Nhim v ch yu gm: - Xc nh cc mc tiu v hn ch ca bn tm tt thit k bng cch t vn vi khch hng v cc bn lin quan; - Nghin cu v phn tch khng gian, chc nng, hiu qu, an ton v yu cu thm m; - Xy dng ni dung thit k cho ni tht ca ta nh; - Chun b phc tho, s , hnh minh ha v k hoch giao tip tng thit k; - Thng lng cc gii php thit k vi khch hng, qun l, nh cung cp v nhn vin xy dng; - La chn, xc nh v xut cc vt liu chc nng v thm m, g v cc sn phm cho ni tht; - Quy nh chi tit v lp h s c la chn thit k cho xy dng; - Phi hp xy dng v trang tr ni tht; - Thit k v v tranh phongcnh; - Thit k v trang tr cho ca s v cc khu vc khc qung b sn phm v dch v. V d: - Ngi trang tr trng by - Ngi trang tr ni tht - Ngi ch o m thut - Ngi bi tr bn hng - Ngi by hng t knh Loi tr: - Kin trc s trang tr ni tht -2161 3433: K thut vin th vin, vin bo tng v trin lm K thut vin th vin, vin bo tng v trin lm chun b cc tc phm ngh thut, mu vt v c vt cho cc b su tp, sp xp v xy dng phng trng by trin lm v h tr nhn vin th vin t chc v vn hnh h thng x l cho vic ghi nhn ti liu v cc tp tin. Nhim v ch yu gm: - Lp t v chun b cc i tng trng by; - Thit k v sp xp ni tht trin lm, quy hng, khu vc trng by; - H tr trong vic thit lp thit b chiu sng v hin th; - Tip nhn, vn chuyn, ng gi v m hng trng by; - t hng vt liu th vin mi v duy tr bn ghi th vin v cc h thng lu thng; - Bin mc in v ghi li nguyn liu; - Nhp d liu vo c s d liu v chnh sa bn ghi my tnh; - S dng thit b nghe nhn v my sao chp; - Tm kim v xc nhn cc th mc d liu. V d: K thut vin bo tng K thut vin th vin K thut vin phng trng by 3434: u bp trng u bp trng thit k thc n, to ra cc mn n v gim st vic lp k hoch, t chc, chun b v nu cc ba n trong khch sn, nh hng v n ung cc ni, trn tu thy, tu ha ch khch v gia nh ring. Nhim v ch yu gm: - Lp k hoch v pht trin cc cng thc nu n v thc n, c lng thc phm v chi ph lao ng, v t hng cung cp thc phm; - Gim st cht lng mn n mi giai on chun b v trnh by; - Tho lun v cc vn chun b thc phm vi cc nh qun l, chuyn mn dinh dng, nh bp v nhn vin bi bn; - Gim st v iu phi cc hot ng ca u bp v nhn vin khc tham gia vo chun b thc n; - Kim tra vt t, thit b v cng vic khu vc m bo s ph hp vi tiu chun ca c s; - Xc nh cch thc thc phm trnh by v to ra cc trang tr thc phm; - Hng dn u bp v nhn vin khc trong vic chun b, nu n, trang tr v trnh by ca thc phm; - Tham gia tuyn dng ca cc nhn vin nh bp v gim st hiu sut ca h; - Chun b gia v v nu c sn v cc mn n phc tp; - Gii thch v thc hin cc quy nh an ton v sinh v thc phm. V d: - u bp - Bp trng - Bp trng bp bnh - Ngi ch nc xt Loi tr: Ngi nu n-5120 - Ngi chun b n nhanh-9401 3435: Nhn vin v ngh thut v vn ha khc Nhn vin vngh thut v vn ha khc khng phn loi nhng ni khc trong m 343: Nhn vin v ngh thut, vn ha v m thc. V d, nhng ngi h tr gim c hay cc din vin dn dng sn khu, in nh, truyn hnh hoc sn xut thng mi c phn loi y. V d: Nhn vin v ngh thut c th - Nhn vin qun l tng (pht thanh) - K thut nh sng - Cc iu phi vin ca chng trnh (pht sng) - Ngi nhc v - Ngi ph trch dng sn khu - K thut vin k thut c bit - Qun l sn khu - K thut vin sn khu - Ngh s ng th - iu phi vin ng th - Ngh s xm - K thut vin sn khu - Ngi lm v phc trang sn khu - Ngi ng vai ph 35: K thut vin thng tin v truyn thng K thut vin thng tin v truyn thng cung cp h tr vic chy cc chng trnh my tnh hng ngy, cc h thng truyn thng v mng; thc hin cc cng vic k thut lin quan n vin thng, truyn thng i chng cc hnh nh v m thanh cing nh cc dng khc ca tn hin vin thng trn t lin, trn bin v trn khng. Nhim v ch yu gm: cung cp h tr ngi s dng h thng thng tin v truyn thng; ci t cc chng trnh v thit b mi; thit lp, vn hnh v duy tr mng v cc h thng truyn d liu khc; ci t, gim st v h tr cc trang web internet v mng ni b (intranet) hoc phn cng hoc phn mm trang ch; sa i cc trang web; v thc hin cc cng vic sao lu v phc hi trang ch; qun l trang thit b ghi li m thanh, bin tp v trn hnh nh v m thanh c ghi; qun l v duy tr vic truyn dn v cc h thng truyn thng i chng v cc h thng v tinh cho cc chng trnh i hoc v tuyn; gim st v duy tr cc h thng truyn thng qua i, cc dch v v tinh, v cc h thng a cng trn t lin, trn bin v trn khng; cung cp nhng h tr k thut lin quan ti vic nghin cu v cc pht trin ca h thng my tnh v phng tin vin thng, hoc th cc nguyn mu; thit k v chun b thit k mch theo c im k thut c a ra; cung cp gim st k thut vic sn xut, s dng, duy tu v sa cha cho cc h thng vin thng. 351: K thut vin h tr ngi s dng v vn hnh cng ngh thng tin v truyn thng K thut vin h tr ngi s dng v vn hnh cng ngh thng tin v truyn thng cung cp h tr vic vn hnh hng ngy cc h thng truyn thng, cc h thng my tnh v mng, cung cp h tr k thut cho ngi s dng. Nhim v ch yu gm: vn hnh v qun l cc thit b ngoi vi v cc thit b my tnh lin quan; cc h thng gim st cc li ca thit b khi hot ng; ci t cc thit b ngoi vi nh my in, vi cc thit b khc c chn chy h iu hnh, hoc gim st vic ci t cc thit b ngoi vi do cc nhn vin vn hnh thit b ngoi vi thc hin; tr li cc cu hi ca ngi s dng lin quan n vic vn hnh phn cng v phn mm gii quyt cc vn pht sinh; lp t v thc hin cc sa cha nh ca phn cng, phn mm, hoc cc thit b ngoi vi, theo thit k hoc lp t cc chi tit k thut; gim st vic vn hnh hng ngy ca h thng; ci t thit b theo mc ch ca ngi s dng, thc hin hoc m bo vic lp t ng cc dy cp, h iu hnh, hoc cc phn mm thch hp; thit lp, vn hnh v bo qun mng v cc h thng truyn thng d liu khc; ci t, gim st v h tr vic vn hnh th v tnh kh dng ca cc trang web Internet v Intranet hoc cc phn cng v phn mm trang ch; sa cc trang web; v thc hin vic phc hi v sao lu trang ch. 3511: K thut vin vn hnh cng ngh thng tin v truyn thng K thut vin vn hnh cng ngh thng tin (CNTT) v truyn thng h tr vic x l, vn hnh v qun l thng tin v h thng k thut truyn thng hng ngy, bao gm cc mng LAN v WAN, v cc phn cng, phn mm v cc thit b my tnh lin quan nhm m bo vic vn hnh tt nht v xc nh cc vn pht sinh. Nhim v ch yu gm: Vn hnh v gim st cc thit b ngoi vi v cc thit b my tnh lin quan; Nhp lnh, s dng thit b u cui my tnh, v kch hot bng iu khin my tnh v cc thit b ngoi vi tch hp v vn hnh thit b; Gim st h thng tm li ca thit b hoc li vn hnh; Thng bo cho gim st vin hoc k thut vin bo dng cc trc trc ca thit b; Gii quyt cc thng bo li chng trnh bng cch tm v sa cc vn , thng bo li cho cc k thut vin khc hoc kt thc chng trnh; c cc hng dn thit lp xc nh nhng thit b c s dng, yu cu s dng, cc ti liu nh cc )a v sch hng dn v thit lp cc qun l; Sa cha, khi phc, phn loi v sp xp cc chng trnh u ra theo yu cu, v gi d liu n nhng ngi s dng c th; Ci t cc thit b ngoi vi, nh my in, vi cc vt liu c chn chy vn hnh, hoc gim st vic ci t cc thit b ngoi vi do ngi vn hnh thit b ngoi vi thc hin. V d: - Ngi iu hnh my tnh - Ngi iu hnh thit b ngoi vi ca my tnh - Ngi iu hnh my in tc cao Loi tr: - K thut vin mng my tnh - 3513 3512: K thut vin h tr ngi s dng cng ngh thng tin v truyn thng K thut vin h tr ngi s dng cng ngh thng tin v truyn thng cung cp nhng h tr k thut cho ngi s dng, khng trc tip hoc qua in thoi, email hoc cc phng tin in t khc, bao g> ^ j t ( D z 6 J ~  X `dʾʭʥʭʭʚʥʭʾʭʃʎzʃhB>5CJaJh$hc=CJaJhhc=5CJaJh,Vhc=CJaJhB>CJaJh#CJaJh#5CJaJh)+dhc=5CJaJhc=CJaJh$hc=5CJaJ#h%*hc=5@CJaJmHsHhc=5@CJaJmHsH*b> fB@VVp $d8a$gdc=$hd8`ha$gdc=$d8`a$gdc=$a$gdc=$d8`a$gdc=@Llp.Jjn28`Vz|n:JLN~VؼȨ؈}i'h zhc=5CJOJQJaJnH tH h$hc=CJaJhvhc=5CJaJhvhc=CJaJhc=5CJaJh)+dhc=CJaJhb5CJaJhhc=5CJaJh6?tCJaJh#CJaJh#hc=CJaJhc=CJaJ(jh zh zCJUaJmHnHu(pN68V$d8$If^a$gd zl $d8$Ifa$gd zl d8gdc=$hd8`ha$gdc= VXkN$d8$If^a$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kdۇ$$Ifl0d# t0644 layt zVXTVbdf8:<jl8:HZFHvxPûûûûûûûð}hB>CJaJh6?tCJaJh$hc=CJaJhRhc=5CJaJhvhc=5CJaJh|{hc=CJaJhc=CJaJhP5fhc=CJaJhc=5CJaJ$h zhc=CJOJQJaJnH tH h zhc=CJaJnH tH h$hc=1kN$d8$If^a$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kdy$$Ifl0d# t0644 layt zPTkR$d8$Ifa$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kd$$Ifl0d# t0644 layt zTVkR$d8$Ifa$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kd$$Ifl0d# t0644 layt zkR$d8$Ifa$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kdA$$Ifl0d# t0644 layt zbdiH $d8$If^`a$gd zl $d8$Ifa$gd zl |kdي$$Ifl40d#` t0644 layt zdfiH $d8$If^`a$gd zl $d8$Ifa$gd zl |kdy$$Ifl40d# t0644 layt z8:iH $d8$If^`a$gd zl $d8$Ifa$gd zl |kd$$Ifl40d# t0644 layt z:<fjiP$d8$Ifa$gd zl $d8$Ifa$gd zl |kd$$Ifl40d# t0644 layt zjlkR$d8$Ifa$gd zl $d8$Ifa$gd zl {kdY$$Ifl0d# t0644 layt z&Hx v!"##yjjy[[[[[$d8xxa$gdc=$d8`a$gdc= $d8a$gdc={kd$$Ifl0d# t0644 layt z PV \ !r!!""H"##8########$$f$$$%%%&n((((++&+\+////04L4V44878&9B9N992>N>Z>>͹͙͙͙͙͙͙h,ECJaJhphc=CJaJhphc=5CJaJhc=5CJaJh|{hc=5CJaJh!CJaJhc=CJaJhK\CJaJh$hc=CJaJh^CJaJh6?tCJaJhB>CJaJ9##f$%&(((*&+\+6///3V448N99=$hd8^ha$gdc=$ & Fd8x^`a$gdc=$hd8`ha$gdc=$ & Fd8a$gdc=$d8xxa$gdc==Z>>B$CHCGTHHJLLLLLLMMMMM M$ed8x^ea$gdc=$hd8`ha$gdc=$ & Fd8x^`a$gdc=$hd8^ha$gdc=>BC$CHC"HPHTHpHHHI(IIIDJTJtKK&L8LLLLL"M$MMMMM*N4PHPZPlPPQQQRRSSSS UUUUUU&V(VXVlVVVhWzWWWXĻĴhrmhc=CJaJhrmhc=5CJaJ hrmhc=hs5CJaJhshc=5CJaJhsCJaJhc=5CJaJhphc=5CJaJhc=CJaJhphc=CJaJ> M MMMMMMMMMM M"M$MMM*NBOU$ 7d((`a$gdc=$ 7d((a$gdc=$ 7d((a$gdc=$hd8^ha$gdc=UU,VVWXJYYZ0[[>\\]^0__(b$ 7d((`a$gdc=$ 7d((a$gdc=$ & F 87d((^`a$gdc=$ & F 7d((^a$gdc=XX^XXXXXXX*YDYFYJYRYYYYZZ~ZZZZ[*[,[[:\d\v\\\]]]]@^^^^^0_6___&`:`r````aaa2a$b:bzc~cd"eh zhc=CJaJnH tH h*JNCJaJheTCJaJh:CJaJh1%CJaJ *hhc=CJaJhrmhc=5CJaJh[CJaJhrmhc=CJaJhc=CJaJ<(b~c2dddde"e $ 7d(($Ifa$gd zl $ 7d((a$gdc=$ 7d((a$gdc=$ 7d((a$gdeT"e$e6eNeleeee_>>>>>> $ 7d(($Ifa$gd zl kd$$Ifl\; y%PM  t0'44 layt z"e$e2f4fggiitjvjjplppppqLqqq,rrrss s2s`sbswPxZx\x^xxx||||Pr"$4B,JLRvxƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻƻβƻƻƻh9`lhE5CJaJhKC5CJaJhrmhECJaJhECJaJhrmhE5CJaJhrmhc=CJaJhc=CJaJh zhc=CJaJnH tH hc=>eeef2f4fxffffg"gBgjgggggh h>hfhhhhFfxFfI $ 7d(($Ifa$gd zl hhii@B " ƕȕʕ̕–ĖƖȖҖʙ̙ΙЙ4Bjl̜Μ؜ڜܜޜ468:<Xtvxz 6:hhrmhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh9`lCJaJVƕ–ʙl4Vjܜ8x:h`$ 77d((`7a$gdE$ 7d((a$gdE$ 7d((a$gdEhjҟ`tVXZ\VXZ\ܭޭ68:Ddz|,.02$&(* jlh0CJaJhrmhE5CJaJh9`lCJaJhrmhECJaJhECJaJR`VVhܭ6dz,$jV$ 7d((a$gdElnpVXZ\.0Z\^<>P^fhlnpr& 2468XZ\^@BDFhCJaJhrmhE5CJaJhECJaJh0CJaJhrmhECJaJR.Z<l 2X@>,|$ 77d((`7a$gdE$ 7d((a$gdE>@BD|~8:`"$4B@HJfh>B@B6^bdfhhpvrtv "$hiCJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhCJaJhrmhECJaJO6`"@fbpFt"l$ 77d((`7a$gdE$ 7d((a$gd$ 7d((a$gdE$,jlPRTV68:<bdfhDFRxz"$2FH~ hrmhE5CJaJhiCJaJhMhECJaJhE5CJaJh[?hE5CJaJhECJaJhrmhECJaJI6b<Fdx02$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE$ 77d((`7a$gdE~(F*ntZ:`$ 77d((`7a$gdE$ 7d((a$gdE$ 77d((`7a$gdi "$(*,.FHJL*,.0nprttvxz8:Z\:<`b "XZln hr~6hECJaJhrmhECJaJhiCJaJX Xl6p   6DhF$ 77d((`7a$gdE$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE6FVp r           68:<DFHJhjlnFHJLnprt*,HJLVtºº²²²²²²ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªºhDOCJaJhiCJaJhECJaJhrmhECJaJ hhE5B*CJaJphhihE5CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJCFn*Ht4\^$ !"$ 77d((`7a$gdE$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE$ 7d((a$gdEtvx 46XZ^:$ & ( * !!!!""""""####%%%%%%&(&:&<&h&j&&&&&&&B'D'v''''((,(.(:(((+h&CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJhDOCJaJR"#%R%%&:&h&&&&B'v'''(:((z+,1$ 77d((`7a$gd&$ 77d((`7a$gdE$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE++,1416111|3~333333333.5052545*6,6.606t7v7x7z78888B9D9F9H9:::::::;<<<<<<<<=======>4>8>j>>>>>>>>?h CJaJhTCJaJh&CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJG,1133.5*6t78B9::<<J====4>V>j>> ?\?$ 7id((a$gdE$ 77d((`7a$gdE$ 7d((a$gdE? ?(?*?\?^?"A$A6ADALANARATAVAXAB@BBBCCCCCCDDDDEEEE@FBFDFFFGGGGBHFHdHhHHHHHHH I&I(I*I.I0I4I6IIIIIIIIJJBJDJͽͽͽͽؽͽͽͽhrmhDzhCJaJhDzhCJaJh CJaJhrmhECJaJhECJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhrmh CJaJF\?"ARACJaJhrmhECJaJEFPtQR SfTT VWW2XXXX Y4YlYYYb\\]_aRb|cdee$ 7id((a$gdEb\d\v\\\\\\]]]]__ _"_aa a aRbTbVbXb|c~cccddddee fff2fTfVffffffffffgg&g*g*j,j>jLjTjVjZj`jlXl\l^l`lblVmXmZm\m>nln o"o$o&oooooqqhE5CJaJhrmhE5CJaJhCJaJhrmhECJaJhECJaJRe fTffffff&g*jZj\lVm ooqzqrsssBtttpr‚΂ڂ,.@f.0BR\^`bxz|~nprtBDFHJLfhh?5CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh?CJaJNBJ4rZ֑֔$ 7d((a$gdE$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE46rt"24LNZ\~֑ؑ <ޒʓҔԔ֔ FNPhlƜԜܜޜFX>Hh+CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJh+hECJaJh?CJaJhrmhECJaJhECJaJJFhL6Pj̢Fxԣ$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE$ 7d((a$gd+HLNPR68:<LNPRjl̢΢FHxzԣأ¥ĥƥtvxz¨ĨƨȨhjlnPhECJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJh+CJaJhrmhECJaJRt¨hPح0dİж"$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdEPRحܭ02dlnİưȰʰжҶ"&FJlzXZ|8hUCJaJhrtCJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh+CJaJL"FlX|6d.\B`FV$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE68JX`bdfhj.024\^`bBDFH`bdfFHVXZd 0:<>P^fhlnph:mACJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhUCJaJhrmhECJaJOV <lt2,H~h8$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdEprtvxz2468,.02HJLN~hj8@B",4hYcCJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhSCJaJhECJaJhCJaJhrmhECJaJh:mACJaJH4BbdfhJLNP 24fh "Vfh6BDFHhj5CJaJhYc5CJaJhYchE5CJaJhECJaJhrmhECJaJhYcCJaJObJ2f f6B$ 77xx`7a$gdE$ 7id((a$gdE$ 7d((a$gdE Brhp8 $ 7i7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE BPrhprtv 8:<>hCJaJhj55CJaJhj5hE5CJaJhECJaJhj5hECJaJhj5CJaJhrmhECJaJG .T,Lh|0DFRZ\    h5CJaJhhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJhCJaJhhECJaJN T,h|R   @ $ 77xx`7a$gdE     > @ D      4 8 d h   $ & 2 6 \ ` b f l p      "$L(4Tn$hrmhE5CJaJhhE5CJaJhh5CJaJhECJaJhhECJaJhrmhECJaJhCJaJE@   4 d  2 l  "\!!%2%$ 7! 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE(6\!d!f!!B"n"###$%&%0%2%4%6%8%&&&&T'V'X'Z'|(~((((((())))J+L+N+P+p+t+++,,, ,,,.,J-L-N-P-4.6.8.:../0/2/4/*040߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻߰h#hECJaJh#CJaJhECJaJhhE5CJaJhCJaJhrmhECJaJhrmhE5CJaJh5CJaJE2%&T'|(()J+,J-4../*0z000 1,1r11112L22266x:$ 77xx`7a$gdE4060v0z0~000000 11,101r1v1x111111122L2j2"4845555566666::::::::;;;;(<h<j<l<n<p<*=,=.=0=x=z=|=~=>>ϸϧϧϧϧϧϧϧϧϧڧϧhuCJaJh#5CJaJh#hE5CJaJh#hECJaJhrmhECJaJhECJaJhKhE6CJaJh#CJaJh#6CJaJBx::;j<*=>$??@ABCDtEEEF4FXF|FFFFG>>$?&?(?*?????????@@@@AAAABBBBC C"C$CDDDDtE~EEEEEEF F4F8FXF\F|FFFFFFFFGGNDNFNROTOzOOOOOOOPPP$Pe@edefeeeeeffffgggghhhhiiiijjjjjjh`h`CJaJh`hECJaJh`CJaJh~FCJaJh=CJaJh=h=5CJaJh=hE5CJaJhrmhECJaJhECJaJ@:eefghijj(kdkkklHlll m mBmpmmm nuFuHuJuLuNuPuRuvvvv yyyy~zzzz{{{{}}}}}}}}~~~~<岧hhCJaJhhECJaJhCJaJh [hCJaJhlhl5CJaJhlhE5CJaJhrmhECJaJhlCJaJhECJaJBorruLuv y~z{}}~J(>X&R$ 77xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE<JNVlnz(>jrւڂXZ|8PRTVX8:<> "؉ډ܉މ,.02ŒfhT1CJaJh9CJaJh5CJaJhhE5CJaJhKhE6CJaJhCJaJhECJaJhrmhECJaJBR8؉,f̍NΎ"hTҐ<x$ 77xx`7a$gdEfp̍ NRΎҎ"&Xhlȏҏ TXҐ֐<@x|ܔޔl~ؖږܖFH\h)hECJaJ%hT1hECJaJfHq hT1CJaJhrmhECJaJhECJaJhT1hT1CJaJhT1hECJaJD\ʞ$(<6 @v$ 7i7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE\bdfhrt›ěƛʞ̞ΞОŸğƟ$&(*NP(*,.<>@B6@ @Dv JĹh)h)CJaJh)hECJaJhxCJaJhrmhECJaJhECJaJhb5CJaJhbhE5CJaJIJ`T2^lدαNf V$ 7v7xx`7a$gdE$ 7v7xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEJ`xzڧDpި*,BJRTZ\^`jl2DR\^`bd\^lnprدگܯޯȹȹȹȬh)CJ\aJmH sH hrmhECJ\aJmH sH hECJ\aJmH sH h)5CJ\aJmH sH "h)hE5CJ\aJmH sH hrmhECJaJh)CJaJhECJaJh)hECJaJ8αбұԱNPRTfpijгֳ 4VZnx´@BR`nxz*<ҵ褐h)hE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh)5CJaJhrmhE5CJaJhECJ\aJmH sH h)h)CJ\aJmH sH h)hECJ\aJmH sH h)CJ\aJmH sH hrmhECJ\aJmH sH 0V@n*V dX($ 77xx`7a$gdE$ 7v7xx`7a$gdE$ 7v7xx`7a$gdE<JTVXZ\~~ 02 "$&dfhjXZ\^$(HJhRhvShvSCJaJhvShECJaJhvSCJaJhrmhECJaJhECJaJh)CJaJN(dR6l46f4$ 77xx`7a$gdE6:l$<(2468: "HJ68:<fhjl4˿hvShvS5CJaJhvShE5CJaJhrmhECJaJmH sH hvSCJaJhvShECJaJhrmhECJaJhECJaJF468:DHLtx*.^`lvx DJvxz|>@BDxz|úhNCJaJhvS5CJaJhvShE5CJaJhECJaJhvShvSCJaJhvShECJaJhrmhECJaJhvSCJaJFHt*lDv>x *$ 7$ 7xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE|~ *,.0tv>vz"$0<pt,.dh>Bt<DFphDe hDe 5CJaJhDe hE5CJaJhECJaJhDe hDe CJaJhDe hECJaJhDe CJaJhrmhECJaJhNCJaJEvpd>t<8&v$ 7$ 7xx`7a$gdEpr "(NXjp:<>@&0rv:n .Bb ( 2 B F x  ʿh['Lh['LCJaJh['LhECJaJh['LCJaJhj"CJaJhDe CJaJhrmhECJaJhECJaJKvn.BB x  Z  6 x *hn(f$ 7$ 7xx`7a$gdE  " Z ^   6 x    *0hjlnnprt(*,. bfjdh >P^hjlhY6{hE5CJaJhY6{hY6{CJaJhY6{hECJaJhY6{CJaJh@CJaJh['LCJaJh['L5CJaJh['LhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJ>fd >jNn|N< 4!!0"^"""6#*%V%&"($ 7$ ^ 7xx`7a$gdE$ 7$ 7xx`7a$gdElnpNPRTtnprt|~NPRT| < > @ B 4!6!8!:!!!!!,"0"4"^"z""""6#*%<%J%T%V%X%Z%\%l%n%&&&&&&|''"($(&(dzh CJaJh9CJaJh9hE5CJaJhECJaJh#h#CJaJh#hECJaJh#CJaJhY6{CJaJhrmhECJaJC&((((((())))++++,,,,-.B.F.J.........*/./n/v/z//V0 222,2426282:2<2>2333344446666777ݿҿhNCJaJhWhW5CJaJhWhE5CJaJhECJaJhWhWCJaJhWhECJaJhWCJaJh2CJaJhrmhECJaJh CJaJ>"(()+,-F.....*/n// 28234689;=>>$ 767xx`7a$gdE$ 7$ 7xx`7a$gdE7788889999;T;;;;;========>>>>>?>?^????@:@<@@@d@@@@@@AABBPBTBVBxBB`EbErEE$K?^??@<@d@@@BTB`E~KK NST4V`VW$ 767xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdEKKKNN N NN,NSSSSST>TLT4VFVTV^V`VbVdVfVW W WWWWWWfXhXjXlXXXXXY Y^Y`YbYdYZ Z ZZ$[&[([*[[[[[[[[\J\N\R\߻߻߻߻߻߻߻߻߻߰h0Yh0YCJaJh0YhECJaJh0YCJaJhSkhE5CJaJhECJaJhSkCJaJhrmhECJaJhrmhE5CJaJhSk5CJaJAWWfXX^YZ$[[[N\\\\\\N]]]^d^^^_.aZa$ 767xx`7a$gd($ 767xx`7a$gdER\\\\\\\\\]6]>]@]B]F]H]L]N]]]]]]]]^^^"^b^d^^^^^^^_,_<_J`Z```.a@aNaXaZa`abbbbbbbb`cbcdcfcǼh0YCJaJh0Yh0Y5CJaJh0YhE5CJaJhrmhErCJaJhErCJaJhrmh(CJaJh(CJaJh0YhECJaJhECJaJhrmhECJaJ=Zabb`ccXdd`ee(fTfhffgRggghbhhhkktlm$ 767xx`7a$gdM$ 767xx`7a$gdEfcccccddXdZd\d^dddddeee`ebedefeeeee$f(f,fBfRfTfhflffffffffgPgRgVgggggggg`hbhfhhh׼hMhMCJaJhrmhmaCJaJhmaCJaJhrmhMCJaJhMCJaJhECJaJh0Yh0YCJaJh0YhECJaJhrmh0YCJaJh0YCJaJhrmhECJaJ8hhhhhhiizjjkkkkkkkktlvlxlzlllmmmmnnnnnnnojoloooooooppppqqqqqqTrVrXrZr ssss`sjsssssdtftt߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߿߷h$.JCJaJh.UfCJaJhECJaJhF0CJaJhMCJaJhrmhECJaJhM5CJaJhMhE5CJaJFmnopqTr sst uDupuuuvPvvvv{:{~||}^~h$ 767xx`7a$gdEttu uuDuHuputuuuuuuuuuuvvvvvvwwwwxx2z4zBzDz{{{8{:{||||||||}}}}^~`~b~d~Ĺ׭h;hE5CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhrmhmaCJaJhmaCJaJhmahECJaJhrmhECJaJhECJaJh$.JhUCJaJh$.JhECJaJ;hjln*DHJLNvxڂ(2NPRT؄$(,LPp…ąȅ8Zjp܆Ї҇h`JhECJaJh`JCJaJhECJaJh$h$CJaJh$hECJaJhrmhECJaJh$CJaJJhHN؄(Lpą8j܆҉.Ɗ΋<$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdEDFTVl~Љ҉Ɗ΋Ћ8<DJl|~(2468::JNPRTđƑȑʑ 2ʓΓГғԓ.h,SCJaJhxCJaJhrmhE5CJaJhE5CJaJhShE5CJaJhECJaJh`JCJaJhrmhECJaJG<~4NđΓB*Е bЗ.Zʜʝޞv$ 767xx`7a$gdE.>BDFHXj*,.0Еҕԕ֕|ܖ $Z\^`bfЗ"<.@NXZ\^`pšĚfhhpʜ̜ΜМʝ̝ΝНbhԞڞhSCJaJh,ShE5CJaJhECJaJh,Sh,SCJaJh,ShECJaJhrmhECJaJh,SCJaJJڞޞvxz|0246̠ΠVXZ\ VZ^hpʢ΢"$(^`lrtУޣ:H֥إ̧ЧҧTVúúúh3hE5CJaJhobCJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJhShSCJaJhShECJaJhSCJaJhrmhECJaJ@v0V Zʢ$lЧTbxx β^0и$ 767xx`7a$gdEbtxz|~xz|~ "$&βвҲԲ^`bdµĵƵ0:|иԸ $dhԹع "FJz|ܺhhE5CJaJhEhECJaJhEhECJaJhKCJaJhECJaJhrmhECJaJh3CJaJJи dԹ Fܺ&>r`\:r$t$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdE $&(*,>޽>@BDrtvx`bdfz|LN\^`b:<>@NPzrtvx*F$.pʿh"h"CJaJh"hECJaJhCJaJh"CJaJhCJaJhrmhECJaJhECJaJKptx<VX\04hL^lvxz|~:<|~JLNP ԽhCJaJhhE5CJaJhE56CJaJhLgKhE56CJaJhrmhECJaJhECJaJh"hECJaJEX0hLx|J"X$ 767xx`7a$gdE"&X\"X:hnz(:HRTVXlz|JLNPPRTV"$&(8@lh/m7CJaJh/m7hE5CJaJhrmhECJaJhECJaJhhCJaJhhECJaJMX(TJP"lv<x2F.$ 767xx`7a$gdElnprvxz|8<@fx|2F~.@&(f\~&(*<JTVXZ\lnTVXh/m7hE5CJaJhECJaJh/m7h/m7CJaJh/m7hECJaJhrmhECJaJh/m7CJaJM.@f*VTPx@J$ 767xx`7a$gdEXZPRTVdlx @DJ$"$NPbļļhhKhE5CJaJhhKCJaJhECJaJhhKhhKCJaJhhKh/m7CJaJhhKhECJaJhrmhECJaJh/m7CJaJENP|8PvXD<t@Fr$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdEbpz|~"$8:<>PRTVvxz|XZ\^DN:<@tx 0246>@HL 2:FHXfprtvx÷ïhs0CJaJhhKhhK5CJaJhhKhE5CJaJhhKhhKCJaJhhKhECJaJhrmhECJaJhECJaJhhKCJaJExprtvnpbdfh$&(*vxz|hjp VZ^ &:>ʿhhECJaJhhKhhKCJaJhhKhECJaJhCJaJhs0CJaJhhKCJaJhECJaJhrmhECJaJGpb$v Z&:r h  B  ( j $ 767xx`7a$gdE>prv h l   B F   & ( , j n    8 : npHJNVft\>P^hjlnph!CJaJh.MCJaJh.MhE5CJaJhrmhE5CJaJhE5CJaJhz|CJaJhhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJBj  8 nNT\>j<, X!.""~#$h$$$$%D%%%$ 767xx`7a$gdEp<>@B, . 0 2    X!Z!\!^!."0"2"4"""""~####$"$d$h$l$$$$$$$$%%%D%d%%%%%&&&H&J&N&z&&&&'((dzh<CJaJh<hE5CJaJhECJaJhg8hg8CJaJhg8hECJaJhg8CJaJh.MCJaJhrmhECJaJF%&&J&z&&&'(v()*++6,,,-(--/:/d0p124X55$ 767xx`7a$gdE((( ("($(v(x(z(|())))******++++++++6,@,,,,,,- --(---- ./ /./8/://@/d0f0h0j0p1r1t1v122224444X5Z5\5^5h5 >CJaJh8CJaJh<hE5CJaJh<h<CJaJh<hECJaJh<CJaJhrmhECJaJhECJaJF^555556666L7N7P7R7F8P88888888899,92949l9n9::::::<<<==R>d>r>|>~>>>>????>@@@B@D@ A AAAAAúϞho%CJaJh\hE5CJaJh\CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhECJaJh5 >h5 >CJaJh5 >hECJaJh5 >CJaJhrmhECJaJ>56L7F8888,9l9:<<R>~>?>@ AACCJEZFF6GfGGGG$ 767xx`7a$gdEAAACC C C4C6CCCCCCCDDJELENEPEFFZF\F^F`FFF2G6GBGDGfGrGtGGGGGGGH*HPHRHTH`HHHJ.Jddddǿǫh%RCJaJh$CJaJh$hE5CJaJhgCJaJhECJaJhghgCJaJhghECJaJhCJaJh8&:CJaJhrmhECJaJ@[:[n[[[\V\\^__6`aDc8ddLfgngggJhh@k4rrt@t$ 767xx`7a$gdEdddd2eJeeeLfNfPfRfg(gjgng|gggggggggJhPhRhhhhhktt&t4t>t@tBtDtFtuu u"uvvvvvvBwDwwwww.x0x2x4xxxxxVyXyZy\ybzdzfzhz{{F{H{J{L{:|D||||||||0}}}·h CJaJh"n$hE5CJaJh"n$h"n$CJaJh"n$hECJaJh"n$CJaJhWCJaJhqCJaJhXtCJaJhECJaJhrmhECJaJ@@tuvw.xxVybzF{:||||0}}nȁȂ̃:ʆ$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdEnprt*,NPȁʁ́΁LNȂʂ̂΂̃΃Ѓ҃:<>@NPʆԆ@j(*JLRrFHĉƉXjx\h5CJaJhhE5CJaJhECJaJhhCJaJhhECJaJhCJaJh CJaJhrmhECJaJFʆj*rFX\jHfܓzʕ,$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdE\^`b jlnpHJLN^n "֑ fhjlܓޓzƕʕܕ,>(.T·hN hN CJaJhN hECJaJhN CJaJh5CJaJhOCJaJhECJaJhrmhECJaJhCJaJHܗ4., pj¡4 $ 77xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE$ 767xx`7a$gdETtz̗ΗЗҗڗܗ$&(*24",.024Z\,.02Ɵ *lpt \hN hN CJaJhN hECJaJhN hE5CJaJhN CJaJhrmhECJaJhECJaJM\^hj¡ޡ`|4^ dzĵڵ$(24txҶDLNֹP¾홐y홐h=hE6CJaJhN ht FCJaJht F6CJaJht FhECJaJht FCJaJht F5CJaJht FhE5CJaJhrmhECJaJmH*sH*hE5CJaJhdhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJhN CJaJ/ dzL@Դ(xζDڹƽ$ 77xx`7a$gdE¾BVfh$.:bJRT2Z:>B<PT| ޿ӭ޿ӭޥޥޥӥޥޥ޿-hhEB*CJaJmH nH phsH tH ht FCJaJht F6CJaJht F5CJaJht FhE5CJaJhECJaJht FhECJaJhrmhECJaJh=hE6CJaJhN ht FCJaJ8$BVt:f 2"ZJ2$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE2^><P"z$a$gdE$7-DM `7a$gdE$ 77xx^7a$gdt F$ 77xx`7a$gdE *"(*,.8:BD24PZPxź~skskskskskscXMhN ht FCJaJht Fht FCJaJht FCJaJhECJaJhrmhECJaJht F5CJaJht FhE5CJaJhhECJOJQJaJht FCJOJQJaJhECJOJQJaJht FhECJaJht FhECJaJnH tH -hhEB*CJaJmH nH phsH tH 'hEB*CJaJmH nH phsH tH $:P|H2\ 8^$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE & F xx`gdE$a$gdE .08:FHJ\RXZ\d6H`ɹhE5CJaJht F5CJaJhrmhE5CJaJhrmhECJaJmH sH hECJaJmH sH h+hE5CJaJmH sH hdhE5CJaJhECJaJht FhECJaJhrmhECJaJh=hE6CJaJ0<hFHR&RF$ 77xx`7a$gdE$ 7i7xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE&8FPRTVXFHJLtvxz2468:>B&*fz~26^`ĹࡒhrmhECJOJQJaJhECJOJQJaJhT/GhE6CJaJhN ht FCJaJht F6CJaJht FhECJaJht FCJaJhrmhECJaJhECJaJht FhE5CJaJ9t2>&fz2l~ h  4 $ 7i7xx`7a$gdE & F 7S7xx^`7gdEm$$ 77xx`7a$gdE`l~    h j l n     4 6 8 :  dfhjprtv>@DH|"PT^øht F5CJaJhkhE6CJaJht F6CJaJhN ht FCJaJht Fht FCJaJht FhECJaJht FCJaJhECJaJht FhE5CJaJhrmhECJaJ<4 dpD|^0`&^P$ 77xx`7a$gdE$.0246`bdf"&*^b:PT $VXd   ĹhkhECJaJhkhE6CJaJhN ht FCJaJht F6CJaJht FhECJaJht FCJaJhrmhECJaJhECJaJht FhE5CJaJ@ d !""T##2$d$x$$%P% &,(X((z)B*@+, & F 7xxgdE$ 77xx`7a$gdE !!!!"" " """""T#V#X#Z####,$.$0$2$d$x$|$$$%%B%D%P% &>&Z&p&&&&&&&&&&&0'V'÷h<hE5CJaJhECJaJh<hECJaJhThECJOJQJaJhE6CJaJhkhE6CJaJht F6CJaJhN ht FCJaJht Fht FCJaJht FhECJaJhrmhECJaJht FCJaJ2V'v''''''''(((,(.(>(L(V(X(Z(\(^(((((((z)|)~))B*D*F*H*@+B+D+F+++,,,\,`,d,,,,,,, -z----^/`/p/~/4n4p4v4ɾh^hhE5CJaJhkhE6CJaJhN h^hCJaJh^h6CJaJh^hhECJaJh^hCJaJh<CJaJhrmhECJaJhECJaJA,`,,, -z-^/4n45567t8 99;n;;;<L<`<<<$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEv445555555566667777t8v8x8z8 9"9$9&9999:;(;*;j;n;z;;;;;<<L<`<l<<<<<= =,=d=n===Z>l>z>>>>>ƺhdECJaJhC}CJaJh^hhE5CJaJhkhE6CJaJhN h^hCJaJh^h6CJaJh^hhECJaJh^hCJaJhrmhECJaJhECJaJ><,=d=Z>>?@DAAB,CTCCCC.DnDDD>EBGnGHIJKLN$ 77xx`7a$gdE>>????F@H@@@@@DAFAHAJAAAAAA\B^BBBBBB(C,C8CTC^CCCCCC.D:DnDrDDDDDD>EFETE`EFFFFFFBGTGbGlGnGpGrGtGGGGGƺhdEhE5CJaJhkhE6CJaJhN hdECJaJhdE6CJaJhdEhECJaJhECJaJhrmhECJaJhdECJaJDGHHHHIJJJXJZJJJJJKKKKKK LLL$LLLLLBMDMMMNNNN OOOXO\O`OOOOOOOPPP P*P6P8PRPTP`PPPPPɾh\5CJaJh\hE5CJaJhkhE6CJaJhN h\CJaJh\6CJaJh\hECJaJhECJaJh\CJaJhdECJaJhrmhECJaJ>N O\OOOO*P`PPQ*RrSfTrUDV"WXHYnZZZF[[,\_ddf$ 77xx`7a$gdEPPQ Q8QhQQQQQQRR(R*R,R.R0RRSrStSvSxSfThTjTlTrUtUvUxUUUDVFVHVJV"W$W&W(WXXX XHYJYLYNYnZxZzZZZZZZZZZ[[F[R[T[`[l[[[[ɾhkhE6CJaJhN hPCJaJhP6CJaJhPhECJaJhPCJaJhECJaJhrmhECJaJhDCJaJF[,\4\B\t\_>______`ddddee(eTeheffff`gdg@hBhNhhhhhii&ii2jjjjjjjjjjj>kNkkkkkllllnnnnBnDnnnnnooohNhE5CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhNCJaJhrmhECJaJhECJaJhU hE5CJaJHfhhjjklnnoRppq@qBqqqqqNrPrrrr$s&s*s.su@uBuuuuĻhNhE5CJaJhkhE6CJaJhN6CJaJhN hNCJaJhNhNCJaJhNhECJaJhNCJaJhrmhECJaJhECJaJ@tu~0246|~:<FH02PRииzoc[Phrmhg?CJaJhg?CJaJhkhE6CJaJhN hxCJaJhx6CJaJhxhECJaJhg?hg?CJaJ$hg?hg?0J*>*B*CJaJphhjhU.hg?hg?B*CJaJfHphq (hxB*CJaJfHphq hECJaJhxCJaJhrmhECJaJ<2Rt*T" btؔ v̖B$ 77xx`7a$gdERX؃,: "Ft(*,.0TVXZ"$&( NPbdfh’tvxzؔڔܔޔ߾߾׾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߾߳h&H(hECJaJhxCJaJh[ogCJaJhx5CJaJhECJaJhrmhECJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJF $tz̖Ԗ֖B`"4BLNPRTJLNPrtvx VXZ\`bdfDFHJ *.̸ħ̧̧̧̧̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟̟h8CJaJhT-ECJaJh&H(5CJaJh&H(hE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh&H(CJaJhkhE6CJaJhN h&H(CJaJh&H(6CJaJ=B"NJrV`D.~ڡBDƨҫ$ 7A 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE.8:z~ڡܡBdDFVdHJVƨȨܨĪҫDFHJΰа¶¡™͙™™™™‘‘‘‘‘‘‘hAwCJaJh\BCJaJh\BhE5CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJhkhE6CJaJhN h8CJaJh86CJaJh8hECJaJ9Dΰʵ$¶&Hxй<h`V$ 7H7xx`7a$gdE$ 7A 7xx`7a$gdEаҰ԰6L ҳʵ̵εе$&(*¶Ķƶȶ &*HLx|й ɾҪhXhE5CJaJhECJaJhkhE6CJaJhN hXCJaJhX6CJaJhXhECJaJhXCJaJh7DCJaJhAwCJaJhrmhECJaJ<N\dfhjln`bdfVXZ\bdfh TVXZ JNRpt"hkhE6CJaJhN h"CJaJh"6CJaJh"hECJaJh"CJaJhrmhECJaJhECJaJhXhE5CJaJhXhX5CJaJ>bTNp",X*X $ 7A 7xx`7a$gdE"*.Xb(*,>LVXZ\^\^XZ*,.0XZ68XԼԼԼԼԼԼԼԼԼԴԴԴԴԴԬԬԤԬԬԬԬhVCJaJhUCJaJh}CJaJh7{CJaJhCJaJh"CJaJhrmhECJaJhECJaJh"h"5CJaJh"hE5CJaJ?Xbd <PTl~PRTVHJLNl°wwwjjjjjjjhECJ\aJmH sH hUCJ\aJmH sH hrmhECJ\aJmH sH hECJ\aJmH sH hU5CJ\aJmH sH "hUhE5CJ\aJmH sH hrmhECJaJhECJaJhkhE6CJaJhN hUCJaJhU6CJaJhUhECJaJ) <PlPH ,<",`8L$ 7v7xx`7a$gdE$ 7A 7xx`7a$gdE "$&:<,.02<>@B"$&((,0^`d8LPpr|~øҌhrmhE5CJaJhECJ\aJmH sH hHCJ\aJmH sH "hkhE6CJ\aJmH sH hN hHCJaJhH6CJ\aJmH sH hHhECJ\aJmH sH hECJ\aJmH sH hrmhECJ\aJmH sH 2$6DNPRTVbdfh "$& >@BD"*,z|~FHJL׿׿׿׿׿׿׿׿׿׿׿׿׿׷׷׷׷h CJaJh5.CJaJhbOCJaJhHCJaJhrmhECJaJhECJaJhH5CJaJhHhE5CJaJE$Pb >zF^@n.bv$ 77xx`7a$gdEZ^b>@DR\nr~ .4TVbrtvzŶūūūūūūūūūūūūūͫūͫūh hE5CJaJhrmhECJaJmH sH h h CJaJhrmhECJaJhrmhECJaJmH sH hECJaJh CJaJhkhE6CJaJhN h CJaJh 6CJaJh hECJaJ/.&rZH,Bfz$ 7 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ 7v7xx`7a$gdE.P "$&(*,rtvxZ\^`HRThkhE6CJaJhN h CJaJh 6CJaJh hECJaJh CJaJhrmhECJaJhECJaJh hE5CJaJh h 5CJaJ?,0BFfz~ "X`08<vj l n p Ǿh7WCJaJh~CJaJh~h~5CJaJh~hE5CJaJhE5CJaJh~5CJaJhrmhE5CJaJhrmhECJaJmH sH h hECJaJhECJaJhrmhECJaJ7z0vj Z " ^r$ 77xx`7a$gdE$ 7v1 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEp Z \ ^ `   j l  " $ & (    Z^prv <RVrv"&H\`t"<>HJLƺhECJaJhkhE6CJaJhN h$>CJaJh$>6CJaJh$>hECJaJh$>CJaJh7WCJaJhrmhECJaJE Rr"H\LBj\~$ 7v1 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdELTV |~BDFHjlnp\^`b~RTVXԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԼԱhr6CJaJhrhECJaJhrCJaJh_yCJaJh M#CJaJhrmhECJaJhECJaJh$>h$>5CJaJh$>hE5CJaJ?~R , R |  &!!!!"D"n""#l$$&&()v+$ 77xx`7a$gdr$ 77xx`7a$gdE  , 0 R V |    !&!*!,!Z!b!d!!!!!!!!"""D"H"X"Z"^"d"n"r"""""""""""#6#l$~$$$$$$$$$%%ַhr5CJaJhrhr5CJaJhrhE5CJaJhrhECJaJhrCJaJhrmhECJaJhECJaJhkhE6CJaJhN hrCJaJ@%&&&&&&&&(((())))n*p*+F+v+x+z+|++++ ,,,4,8,V,X,\,x,|,,,,, --"-$-&-(-8-L-P-^-n-r----------ɾh35CJaJhrmhE5CJaJh ihE6CJaJhN h3CJaJh36CJaJh3hECJaJhECJaJh3CJaJhrCJaJhrmhECJaJ>v++,4,X,x,,, -8-L-n---.0446,667:8^9:$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE----....8.003T34444566 6*6,6.606266666,7.77777:8<8>8@8^8p888^9`9b9d9:::::;;;;;;;;;;R<\<÷ׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯפh|hECJaJh|CJaJh3h35CJaJh3hE5CJaJh3CJaJhrmhECJaJhECJaJhrmhE5CJaJhE5CJaJ?:;;R<<<<=.=Z=z===>X>>>>??@A*BBC$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE\<^<<<<<<<<= =.=2=Z=^=z=====>>X>\>>>>>>>>>??&?2?4?????????@@@@AAAA*B,B.B0BBBBB̵ט̘̘̘̘̘̘̘̘̘̘̘h) {CJaJh) {5CJaJh) {h) {5CJaJh) {hE5CJaJh|hECJaJhrmhECJaJhECJaJh ihE6CJaJhN h|CJaJh|6CJaJJ@JBJKKK KKƺh) {h) {5CJaJh) {hE5CJaJh ihE6CJaJhN h) {CJaJh) {6CJaJh) {hECJaJhECJaJh) {CJaJhrmhECJaJ@CDDE^EEEEEE*FHFXFFFF\GGHQ\S^S`SbSTTTɾҪ힒h|iYCJaJh%hECJaJh|iYh|iY5CJaJh|iYhE5CJaJhECJaJh ihE6CJaJhN h#*CJaJh#*6CJaJh#*hECJaJh#*CJaJh_CJaJhrmhECJaJh) {CJaJ2MMM NN PLP8Q\STUVVWWWX0XpXXXXPYYYZFZZZ$ 77xx`7a$gdETTUUUUVVXVZV\VWWWWRWTWWWWWWWXX0X4XpXtXXXXXXXPYTYYYYYYYYYZZZFZJZZZZZZZ[[6[>[@[V[X[x[[\\ºh2h25CJaJh2hE5CJaJhECJaJh ihE6CJaJhN h|iYCJaJh|iY6CJaJh|iYhECJaJhrmhECJaJh|iYCJaJ@Z[6[V[\\\]l^(__n`"a@bbbbbc:c\cd0f\ffnh iirj$ 77xx`7a$gdE\\n\|\\\\\\\\]]]]l^n^p^r^^^(_*_,_._____n`p`r`t```"a$a&a(a@bJbLbbbbbbbbbc c:c@c\cdcfcd垕h5CJaJhhE5CJaJh ihE6CJaJhN hCJaJh6CJaJhhECJaJh C8CJaJh[4CJaJhrmhECJaJh2CJaJhECJaJ8dddeeBfPfXfZf\f^f`fbffgggnhphrhth i"i$i&iiiii.j:jrj|j~jjjjjjj0kRkbkfkkkkkkkllHl\l`lrltllllmƻ⣚h`=5CJaJh`=hE5CJaJh ihE6CJaJhN hCJaJh6CJaJhhECJaJhECJaJhrmhECJaJhCJaJh%hECJaJNrtyyN}BHl*܍̏֒ @p֓*$ 77xx`7a$gdEvvzxxDyyyyz||}<}N}P}`}n}BHdHj֒ڒ @Dp֓ړ(*.~ȔʔԖżh ihE6CJaJhE56CJaJh ihE56CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhg?&CJaJh\vhE5CJaJhECJaJhrmhECJaJh\vCJaJ;*~ʔԖҘNڞ¡С&Z2fz$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE¡Сԡ&*Z^26fz~*n46$26ptĭحܭ*.̷,0¸ȸb|&(HVZ ,0\pt"lh ihE56CJaJhECJaJh ihE6CJaJhrmhECJaJS*n84:$2pĭح*``r$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEr޴ض̷,¸b*@.d(2HV$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE,\p"lf0ttDhj4$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEl04t tdf(,^x| JN.n6JPVXz&0L&6FӹӮhE56CJaJh hECJaJhrmhECJOJQJaJh ihE56CJaJh ihE6CJaJhECJaJhrmhECJaJD4Fv(^x J.:p$ 7E7xx`7a$gdE & F 77xx^`7gdEm$$ 77xx`7a$gdEp 6JzL8$FTX$ 7E7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEFTXX\6h :LVhnvx.8JT * ,  <JN^bt~ hN{hE6CJaJh ihE56CJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhrmhECJaJhECJaJh ihE6CJaJFX6x:hzt *  ~ <J^ $ 77xx`7a$gdE .48bf "NHj (,` *DF8FJP`d t $#&#6#D#:(<( *^***-.hghECJaJhE5CJaJhrmhE5CJaJhN{hE6CJaJhE56CJaJhN{hE56CJaJhrmhECJaJhECJaJB 4b"HlzN`(`$H$ 7E7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEn8F` $#,(>(/P2H33r66(79$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE.Z..//01`1t1122L22F3H333r66=>>V>l>>>>>$?2?t????@@`@p@r@~@@HArCtCNM\M`MMMMMMMN2NrNNNNN OVOQQTVbVvVVVWԲԲhhECJaJhN{hE6CJaJh0r,hECJaJhN{hE56CJaJhghECJaJhECJaJhrmhECJaJF9:;<=>V>>>$?t??@@~@@RCvC2FFG@IJaaaa··········  sh+ hE56CJaJhhwhECJOJQJaJhhwhE6CJOJQJaJ-hhwhECJOJQJaJfHq hhwhECJaJ%hhwhECJaJfHq hu1hE6CJaJhN{hE6CJaJhrmhECJaJhECJaJ,X_ `X```a bccefghijj$ 77xx`7a$gdE$ & F xx^`a$gdE 7xxgdE$ & F 7rxx^`ra$gdE 77xx`7gdEa bbbJcPcccccjjj&k8k^kbkpkrkkkkkkl2llllll mvmxmmmmm n:nzooooo"p&ppppppp(q>qqqq0r4r:rprԲܦhE5CJaJhrmhE5CJaJh4ShECJaJhE56CJaJhN{hE6CJaJhECJaJhrmhECJaJhhECJaJhN{hE56CJaJq4rruwNxJ{n{{|$ 77xx`7a$gdEprrr@suuuu0wJwwxx x$x2xDxNx|xxxxhyy*8<lpփڃ JNz~ʄ΄vz؅܅Z܆·n| $ǼǼǼհհդհhrmhE5CJaJhN{hE6CJaJhE56CJaJhN{hE56CJaJhrmhECJaJh4ShECJaJhECJaJh4ShE5CJaJ@|`}}~dҀT*8lփJzʄv؅ZЇ$ 77xx`7a$gdEЇnފ<n| T"`ڒ $ 7E7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$TX"`ؒ TX .&p Ƨڧާ jJXn|HLı0ǾӧӧhIhECJaJhrmhE5CJaJhE5CJaJhN{hE5CJaJhN{hE56CJaJhN{hE6CJaJhECJaJhrmhECJaJ= T &p" ʤ Ҧ$ 7E7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEƧڧ j~RЪȫJX|HıF$ 7E 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE0DFZ|Ժ $BFptһRdD48 8FJNz*H~zɽɽɽɯɘhrmhE5CJaJhhECJaJh1NhE56CJaJhN{hE6CJaJhrmhECJaJhECJaJhIhECJaJhN{hE56CJaJhE56CJaJ8FZ~,Ķڷ Ժ Bpһz,|$ 71 7xx`7a$gdE$ 7E 7xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE|PD6:P\4 FN$ 71 7xx`7a$gdEz8HLNn0Dx$ 71 7xx`7a$gdE8NRnr 0DHx|.8<TX8>LVTvHp߽߽߽߽߽hN{hE6CJaJhN{hE56CJaJhECJaJhrmhECJaJhrmhE5CJaJhE5CJaJJ. V`tl8TTx$ 71 7xx`7a$gdExHV 0V6   $ 71 7xx`7a$gdE$ 71 7xx`7a$gdE04VZ (,6  $TXhl4HL|v |h,<hECJaJhIhE56CJaJh1NhE56CJaJhE6CJaJhN{hECJaJhN{hE56CJaJhN{hE6CJaJhrmhECJaJhECJaJ<&:&F Th4H| |$ 77xx`7a$gdE$ 71 7xx`7a$gdEt x !!p""""""""# #V#X#####$$$$$$$$%%''''))))//D0H0l0p0000000(1*1\1`111111155r8t888888<9ɽhN{hE5CJaJhx hECJaJhIhE56CJaJh1NhECJaJhECJaJh,<hECJaJH. !!!T"p"""""#V###$$$$''))+-p./$ 77xx`7a$gdE/D0l0000(1\1111N78<9<< > @AJC D E.E`EE FLFF$ 77xx`7a$gdE<9v9999N;\;;;;;;;;<<<$<<<< E.EEEG2G^DX¶$8tBxhJhE56CJaJhlPhECJaJhJhE6CJaJhECJaJhrmhECJaJhrmhECJaJmH*sH*ǏT<d*r$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE & F 87xx`gdE:r8֚pV82̣ 2FȤ2\$ 77xx`7a$gdE\.f̬R̮(:ʷ$ & F 877xx^`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$84tFJx0`$ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE`4D\^p>P8@BDT.V\d2LǸ혊ǸǸphThE56CJ\aJhThECJaJhJhE5CJ\aJhE5CJ\aJhrmhECJ\aJhECJ\aJhJhE56CJ\aJhE56CJ\aJhJhE6CJaJhJhE56CJaJhrmhECJaJhECJaJ'`8 >04Dt^>^8.\$ 77xx`7a$gdE\~2 Hr`r$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE *Hrrb  : T | * R 8 F f z   @ ( 0 X ǻDzDz⩝xhE56CJaJhJhE6CJaJhJhE56CJaJhJhE5CJaJhE5CJaJhECJ\aJhrmhECJ\aJhJhE56CJ\aJhE56CJ\aJhrmhECJaJhECJaJhJhECJaJ/,NZzbn N  T $ & F 877xx^`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE * V . : 8 F z  B  X  $ 7S7xx`7a$gdE$ & F 87S7xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE      N \ n v   ` n ~   # # # $ $ 6$ J$ `$ $ $ \% % ) ) 4/ / / 0 shThE56CJ\aJhThE5CJ\aJhThE6CJaJhE56CJaJhThE56CJaJhThECJaJhJhE6CJaJhiCJaJhi56CJaJhJhE56CJaJhrmhECJaJhECJaJ-  x p P  L  ~ N \   $ 7S7xx`7a$gdE$ & F 7S7xx^`7a$gdE$ & F 87S7xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE `  "! t! ! " # # # $ 6$ J$ $ $ % $ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 7S7xx^`7a$gdE% \% % ) 4/ / 0 "1 1 1 d2 2 3 4 25 `5 6 *7 8 9 8: $ & F 77xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE0 0 1 "1 3 3 3 4 &4 ^4 b4 4 25 Z5 `5 b; p; (< < > ? ? B C bD D JF rF xF jJ ~J J JK K 8L HO pO vO 2Q XQ T T ~T T T T U U :U jU rU U U V Ӿh=hE5CJ\aJh=hE6CJaJh=hECJaJhmhECJ\aJhECJ\aJhE56CJ\aJh=hE56CJ\aJhThECJaJhECJaJhrmhECJaJ58: : b; p; ; ; (< < > ? x? .@ A "B B B C RC C C C 0D bD D $ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdED JF xF tG H I I jJ ~J J JK HO vO P P Q xR FS T T RT $ & F 877xx^`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdERT zT T U 6U nU U V W ^ ^ _ _ b b c d e >f Lf f f f g .g xg g i $ 77xx`7a$gdEV V V 2V vV W X ^ ^ ^ _ _ _ _ c c >f Lf g .g xg g g i i i ho |o o o 6p q q q q x x y y y z z "z 8z | | | J V b j ʿ۰ʥʿʿʥۿʥۿʥʿhE56CJ\aJh=hE6CJaJh=hECJ\aJh=hECJaJh=hE56CJ\aJhrmhECJaJhECJaJhECJ\aJhrmhECJ\aJh=hE5CJ\aJhE5CJ\aJ2i i j k l m m Pn o ho |o o o q q r r s bt $u u $ & F 877xx^`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEu v @w Xx x x x y 6y `y y y y y "z | | } ~ (  $ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE * l D \ < b ΄ R ԇ ( $ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdEj ΄ ք ؄ P R ȅ · ҇ ԇ 4 > P b v ޏ 0 ʗ 8 t νvjvv\h=hE56CJaJhECJaJmH sH hrmhECJaJmH*sH*hECJaJmH*sH*hE5CJaJh=hE5CJaJh=hECJ\aJh=hECJaJhECJaJhECJ\aJhrmhECJ\aJhE56CJ\aJh=hE56CJ\aJhrmhECJaJ!( 0 & P p r H $ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE | ¡  @ T ک ܩ " , 8 ` b v z @ B T & B & 輥}&h < h $ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE & B t : 2 ^ * }}}}$a$gdE$7-DM `7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE : < F p 2 Z @ R 6 J , f r " * , h z d x B T L ˷˷˩˝˷˷˷˷hE5CJaJh=hE5CJaJhchE56CJaJh=hE6CJaJhECJaJhrmhECJaJhE56CJaJh=hE56CJaJ h ? ^? ? A &B 3 l3 3 3 4 X4 4 4 4 (5 7 7 8 \9 9 x: $ 77xx`7a$gdE$ 77xx`7a$gdE$ & F 877xx^`7a$gdEx: @; < < < 6= = = ,> d> > > > ? ^? ? A *B B C C D D E E E  ݵݐ݄ݐ݂ݩ݄݄Uh=hE6CJaJhrmhE6CJ\aJh=hECJaJhE56CJ\aJh=hE56CJ\aJhE5CJ\aJh=hE5CJ\aJhrmhECJaJhECJaJhchE56CJ\aJ1(W Y \b c d ~m n p p rr r s t u v ^x lx x y Ly `y y Dz $ & F 877xx^`7a$gdE$ 77xx`7a$gdEm chun on v gii quyt cc vn v trc trc vi phn mm, phn cng, thit b ngoi vi my tnh, mng, c s d liu v internet, v cung cp hng dn v h tr trong vic trin khai, ci t v duy tr h thng. Nhim v ch yu gm: Tr li cc cu hi ca ngi s dng v vic vn hnh phn mm, phn cng gii quyt cc vn pht sinh; Nhp cc lnh v quan st chc nng ca h thng xc nh nhng vn hnh ng v tm cc li; Ci t v thc hin vic sa cha cc li nh ca phn cng, phn mm, hoc thit b ngoi vi, theo thit k hoc cc c im k thut ci t; Gim st vn hnh hng ngy ca cc h thng my tnh v truyn thng; Ci t thit b theo mc ch s dng, thc hin v m bo vic ci t chnh xc, ph hp cc dy cp, cc h iu hnh, hoc cc phn mm thch hp; Duy tr cc ghi nhn cc giao dch truyn thng d liu hng ngy, cc vn v cch gii quyt, hoc cc hot ng ci t; Bo co cc vn k thut m ngi dng gp phi; T vn cc hng dn cho ngi s dng, hng dn s dng k thut v cc ti liu khc nghin cu v cc gii php thc hin. 3513: K thut vin h thng v mng my tnh K thut vin h thng v mng my tnh thit lp, vn hnh v duy tr mng v cc h thng truyn d liu khc. Nhim v ch yu gm: Vn hnh, duy tr v x l s c cc h thng mng; Vn hnh v duy tr cc h thng truyn d liu hn mng; H tr ngi s dng gii quyt cc vn v mng v truyn d liu; Xc nh cc khu vc cn nng cp thit b v phn mm; Ci t phn cng my tnh, phn mm mng, phn mm h iu hnh v cc phn mm ng dng; Thc hin cc hot ng t khi ng n ng chng trnh cing nh vic sao lu v phc hi s c. V d: - K thut vin mng my tnh - K thut vin h tr mng Loi tr: - Qun tr mng 2522 - Phn tch mng 2523 - Nh iu hnh my tnh 3511 - K thut vin web 3514 3514: K thut vin trang web K thut vin trang web duy tr, gim st v h tr vic thc hin tt nht cc chc nng ca cc trang web trn internet, intranet, phn cng v phn mm cc trang ch. Nhim v ch yu gm: Ci t, gim st v h tr tnh tin cy v tin li ca cc trang web trn internet, intranet, phn cng v phn mm cc trang ch; Pht trin v duy tr cc ti liu, chnh sch v hng dn, ghi nhn cc hot ng vn hnh v cc bn ghi h thng; Pht trin, iu phi, thc hin v gim st cc cch thc bo mt; Phn tch v a ra cc khuyn ngh nng cao hot ng ca h thng, bao gm vic nng cp v yu cu cc h thng mi; Gi lin lc v cung cp hng dn cho khch hng v ngi s dng; Sa i cc trang web; Thc hin vic sao lu v phc hi trang ch. V d: - Ngi to trang web - Qun tr trang mng - K thut vin trang mng Loi tr: - Thit k tr chi my tnh 2166 - Thit k trang mng 2166 - Ngi phn tch h thng (my tnh) 2511 - Thit k mng my tnh 2512 - Ngi pht trin trang mng 2513 - Qun tr h thng my tnh 2522 - Qun tr mng my tnh - 2522 352: K thut vin vin thng v pht thanh truyn hnh K thut vin vin thng v pht thanh truyn hnh iu khin chc nng k thut ca thit b ghi v chnh sa hnh nh v m thanh v truyn pht sng v tuyn v truyn hnh hnh nh v m thanh, cing nh cc loi tn hiu vin thng khc trn t lin, trn bin hoc trn my bay; thc hin cc nhim v k thut kt ni vi nghin cu k thut vin thng v vi vic thit k, sn xut, lp rp, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha h thng vin thng. Nhim v ch yu gm: iu khin thit b ghi li m thanh, chnh sa v trn cc bn ghi hnh nh v m thanh; kim sot v duy tr h thng truyn v pht sng v h thng v tinh cho cc chng trnh pht thanh v truyn hnh; kim sot v duy tr h thng thng tin v tuyn, dch v v tinh v h thng ghp knh trn b, trn bin hoc trn my bay; cung cp h tr k thut kt ni vi nghin cu v pht trin thit b vin thng, hoc th nghim cc nguyn mu; thit k v chun b n ca mch theo cc thng s k thut cho; cung cp gim st k thut sn xut, s dng, bo tr v sa cha h thng vin thng. 3521: K thut vin truyn hnh v nghe- nhn K thut vin truyn hnh v nghe - nhn kim sot chc nng k thut ca thit b ghi v chnh sa hnh nh v m thanh v truyn pht sng hnh nh v truyn hnh, cing nh cc loi tn hiu vin thng khc trn t lin, trn bin hoc trn my bay. Nhim v bao gm (a) iu khin thit b ghi li m thanh; (b) iu khin thit b chnh sa v trn cc bn ghi hnh nh v m thanh m bo cht lng tha ng v to hiu ng hnh nh v m thanh c bit; (c) p dng kin thc v cc nguyn tc v thc hnh ghi v chnh sa hnh nh v m thanh xc nh v gii quyt vn ; (d) kim sot cc h thng truyn pht v pht sng v h thng v tinh cho cc chng trnh pht thanh v truyn hnh; (e) iu khin h thng thng tin v tuyn, dch v v tinh v h thng ghp knh trn mt t, trn bin hoc trn my bay; (f) p dng kin thc v cc nguyn tc v thc hnh v pht thanh truyn hnh, thit b u cui vin thng v h thng truyn dn xc nh v gii quyt cc vn ; (g) sa cha khn cp cho thit b. V d: - Ngi iu hnh thit b nghe nhn - Nh iu hnh thit b pht sng - K thut vin pht sng - Ngi vn hnh my nh (hnh nh chuyn ng) - Ngi vn hnh my nh (video) - Tr l sn xut (truyn thng) Loi tr: - Nhip nh gia - 3431 3522: K thut vin k thut vin thng K thut vin k thut vin thng thc hin cc nhim v k thut gn vi nghin cu k thut vin thng, cing nh vi thit k, sn xut, lp rp, xy dng, vn hnh, bo tr v sa cha h thng vin thng. Nhim v bao gm: (a) cung cp h tr k thut gn vi nghin cu v pht trin thit b vin thng hoc th nghim cc nguyn mu; (b) nghin cu ti liu k thut nh bn thit k v bn phc tho quyt nh phng php lm vic s c thng qua; (c) chun b cc c tnh chi tit v s lng v chi ph vt liu v nhn cng cn thit cho vic sn xut v lp t thit b vin thng, theo cc thng s k thut c a ra; (d) cung cp gim st k thut cho vic sn xut, s dng, bo tr v sa cha h thng vin thng m bo thc hin tha ng v tun th cc thng s k thut v quy nh; (e) p dng kin thc k thut v cc nguyn tc v thc hnh k thut vin thng xc nh v gii quyt cc vn pht sinh trong qu trnh lm vic ca h. V d: - K thut vin my mc (vin thng) Loi tr: - K thut vin k thut (in t)-3114 - Nhn vin ci t phn cng my tnh - 7422 - Nhn vin sa cha thit b vin thng - 7422 - Nhn vin ci t in thoi 7422 36. Gio vin bc trung 361-3610 Gio vin tiu hc Gio vin tiu hc dy mt lot cc mn hc cp gio dc tiu hc. Trnh ca gio vin tiu hc nhm ny i hi trnh trung cp hoc cao ng. Nhim v bao gm: (a) chun b k hoch bi hc hng ngy v di hn theo hng dn chng trnh ging dy; (b) hng dn tr em c nhn v theo nhm, s dng cc phng php v ti liu ging dy khc nhau (v d: my tnh, sch, tr chi), thch nghi vi tr em nhu cu khc nhau; (c) duy tr k lut v thi quen lm vic tt trong lp hc; (d) lp k hoch v tin hnh cc hot ng vi tr em nh cc hot ng th thao, bui ha nhc v du ngon; (e) phn cng v chm im bi tp trn lp v bi tp v nh; (f) chun b, qun l v chm im cc bi kim tra v bi tp nh gi tin b ca tr; (g) quan st v nh gi hiu sut v hnh vi ca tr con; (h) gim st tr em trong cc lp hc v vo cc thi im khc trong ngy hc, bao gm c sn chi trong gi ngh; (i) tham gia cc cuc hp gio vin v cc cuc hp khc v trao i vi cc gio vin khc v cc vn gio dc; (j) chun b v tham d cc cuc hp ph huynh tho lun v tin trnh v vn ca tr. V d: - Gio vin tiu hc Loi tr: - Hiu trng nh trng - 1345 - Thanh tra trng hc 2351 362-3620 Gio vin mm non Gio vin mm non thc y s pht trin x hi, th cht v tr tu ca tr em di tui tiu hc thng qua vic cung cp cc hot ng gio dc v vui chi. Trnh ca gio vin mm non nhm ny i hi trnh trung cp hoc cao ng. Nhim v bao gm: (a) lp k hoch v t chc cc hot ng c nhn v nhm c thit k to iu kin cho tr pht trin cc k nng vn ng, hp tc v x hi, t tin v hiu bit; (b) thc y pht trin ngn ng thng qua cch k chuyn, ng vai, bi ht, vn iu v cc cuc tr chuyn v tho lun khng chnh thc; (c) dn dt tr em trong cc hot ng cung cp c hi th hin sng to thng qua cc phng tin ngh thut, chi kch tnh, m nhc v th dc th cht; (d) quan st tr em nh gi tin b v pht hin cc du hiu ca cc vn lin quan n pht trin, cm xc hoc sc khe; (e) quan st v nh gi sc khe dinh dng, nhu cu phc li v an ton ca hc sinh v xc nh cc yu t c th cn tr s tin b ca hc sinh; (f) gim st cc hot ng ca tr em m bo an ton v gii quyt xung t; (g) hng dn v h tr tr em pht trin thi quen n ung, mc qun o v i v sinh ng cch; (h) tho lun v tin trnh hoc vn ca tr em vi cha m v cc nhn vin khc v xc nh cc hnh ng ph hp v gii thiu n cc dch v khc; (i) thit lp v duy tr mi quan h hp tc vi cc nh cung cp dch v khc lm vic vi tr nh. V d: - Gio vin mm non - Gio vin tin tiu hc Loi tr: - Gim c trung tm chm sc tr em - 1341 - Nhn vin chm sc tr em - 5311 363-3630 Gio vin dy cc i tng b khuyt tt Gio vin dy cc i tng b khuyt tt dy cho tr em khuyt tt v th cht hoc tinh thn, ngi trng thnh tr tui hoc nhng ngi c kh khn trong hc tp hoc cc nhu cu c bit khc. H thc y s pht trin x hi, tnh cm, tr tu v th cht ca hc sinh. Trnh ca gio vin dy cc i tng b khuyt tt nhm ny i hi trnh trung cp hoc cao ng. Nhim v bao gm: (a) nh gi kh nng v gii hn ca hc sinh v cc khim khuyt v tr tu, th cht, x hi v cm xc, qu tng tr tu c bit hoc cc tnh hung c bit khc; (b) thit k hoc sa i chng trnh ging dy v chun b v cung cp cc chng trnh, bi hc v hot ng ph hp vi kh nng v nhu cu ca hc sinh; (c) hng dn trn c s c nhn hoc nhm s dng cc k thut hoc tr gip c bit ph hp vi nhu cu ca hc sinh; (d) s dng cc chin lc v k thut gio dc c bit trong qu trnh ging dy ci thin s pht trin cc k nng cm gic v nhn thc - vn ng, ngn ng, nhn thc v tr nh; (e) thit lp v thc thi cc quy tc cho hnh vi v chnh sch v th tc duy tr trt t gia cc hc sinh; (f) ging dy cc mn hc thut v cc k nng thc t v t lc cho hc sinh khim thnh, th gic v cc khim khuyt khc; (g) kch thch v pht trin hc sinh t tin, s thch, kh nng, k nng th cng v phi hp; (h) trao i vi cc gio vin khc lp k hoch v sp xp cc bi hc cho cc hc sinh c nhu cu c bit; (i) chun b v duy tr d liu ca hc sinh v cc h s khc v gi bo co; (j) qun l cc hnh thc nh gi v nh gi tin b khc nhau ca mi hc sinh; (k) trao i vi hc sinh, ph huynh, gio vin ch nhim v cc chuyn gia c lin quan khc lin quan n hc sinh. Chm sc pht trin cc k hoch gio dc c nhn c thit k thc y hc sinh pht trin. V d: - Gio vin gio dc c bit cho ngi khuyt tt - Gio vin h tr hc tp - Gio vin khc phc khim khuyt - Gio vin dy tr c nng khiu - Gio vin dy tr khim thnh - Gio vin dy ngi khim th Loi tr: - Gio vin o to ngh - 3641 - Gio vin tiu hc - 3610 364 Gio vin khc 3641 Gio vin o to ngh Gio vin o to ngh dy hoc hng dn cc mn hc ngh nghip trong cc c s gio dc ngi ln v gio dc cao hn v cho hc sinh cui cp cc trng trung hc v cao ng. H chun b cho sinh vin vic lm trong cc ngnh ngh c th hoc cc l)nh vc ngh nghip m thng thng khng yu cu gio dc i hc hoc cao hn. Nhim v bao gm: (a) xy dng chng trnh ging dy v lp k hoch ni dung kha hc v phng php ging dy; (b) xc nh nhu cu o to ca sinh vin hoc ngi lao ng v lin lc vi cc c nhn, ngnh v cc ngnh gio dc khc m bo cung cp cc chng trnh gio dc v o to c lin quan; (c) trnh by cc bi ging v tin hnh tho lun tng cng kin thc v nng lc ca hc sinh; (d) hng dn v gim st hc sinh trong vic s dng cc cng c, thit b v vt liu v phng nga thng tch v thit hi; (e) quan st v nh gi hc sinh lm vic xc nh tin b, cung cp phn hi v a ra xut ci tin; (f) qun l cc bi kim tra ming, bng vn bn hoc hiu sut o lng tin , nh gi hiu qu o to v nh gi nng lc; (g) chun b bo co v duy tr h s nh im s ca hc sinh, im danh v chi tit hot ng o to; (h) gim st cc d n c lp hoc nhm, v tr hin trng, cng vic trong phng th nghim hoc o to khc; (i) cung cp hng dn c nhn v hng dn hoc hng dn khc phc; (j) thc hin cc bui o to ti ch ging dy v th hin cc nguyn tc, k thut, phng php th tc ca cc i tng c ch nh. V d: - Gio vin cng ngh t - Gio vin thm m - Gio vin dy ngh Loi tr: - Hiu trng - 1345 - Gio vin trung hc - 233 3642 Gio vin o to khc Gio vin o to khc bao gm nhng ngi cung cp hc ph t nhn trong cc mn hc ngoi cc mn hc ngh nghip nhm 3641: Gio vin o to ngh v nhng ngi cung cp t vn gio dc cho hc vin. Nhim v bao gm: (a) nh gi hc vin mc kh nng v xc nh nhu cu hc tp; (b) lp k hoch, chun b v cung cp cc chng trnh hc tp, bi hc v hi tho cho tng hc vin v nhm; (c) chun b v trnh by ti liu v l thuyt ca l)nh vc c nghin cu; (d) hng dn v th hin cc kha cnh thc t ca l)nh vc ch ang nghin cu; (e) giao cc bi tp v cng vic ph hp vi mc kh nng, s thch v nng khiu ca hc vin; (f) nh gi hc vin v a ra li khuyn, ph bnh v khuyn khch; (g) chun b cho hc vin thi v nh gi; (h) t vn cho hc vin v cc vn gio dc nh la chn kha hc v chng trnh, ln lch hc, iu chnh trng hc, trn hc, thi quen hc tp v lp k hoch ngh nghip; (i) t vn cho hc vin gip h hiu v khc phc cc vn c nhn, x hi hoc hnh vi nh hng n gio dc ca h; (j) chun b cho hc vin nhng tri nghim gio dc sau ny bng cch khuyn khch h khm ph cc c hi hc tp v kin tr vi cc nhim v y thch thc. V d: - Gia s dy ch (t nhn) - Gio vin ton hc (t nhn) - T vn vin ca trng - T vn sinh vin Loi tr: - Ging vin i hc - 2311 - Gio vin dy ngh - 2320 - Gio vin trung hc - 233 - Gio vin tiu hc - 2341 - Gio vin ngn ng chuyn su - 2353 - Gio vin gio dc di c - 2353 - Gio vin m nhc (t nhn) - 2354 - Gio vin dy nhy (t nhn) - 2355 - Gio vin dy kch (t nhn) - 2355 - Gio vin v tranh (t nhn) - 2355 - Gio vin iu khc (t nhn) - 2355 - Nh tm l hc gio dc - 2634 - C vn gia nh - 2635 - Nh chuyn mn v x hi - 2635 - Gio vin o to ngh - 3641 IV: NHN VIN TR L VN PHNG 41: NHN VIN TNG HP V NHN VIN LM CC CNG VIC BN GIY Nhn vin tng hp v nhn vin lm cc cng vic bn giy ghi li, t chc, lu tr v ly thng tin lin quan ti cc vn c hi v thc hin mt lot cng vic hnh chnh v vn phng theo cc th tc c quy nh. Cc cng vic do ngi trong nhm ny thc hin bao gm: vn hnh my tnh c nhn, my ch, my x l vn bn, tnh ton, k ton v cc my mc vn phng tng t nhp v x l k t, vn bn v d liu; thc hin cc nhim v v cng vic th k; thc hin mt lot cng vic vn phng ni chung bao gm: sp xp giy t, gi fax hoc x l cc th t. 411-4110: Nhn vin tng hp Nhn vin tng hp thc hin mt s nhim v hnh chnh v vn phng theo cc th tc c quy nh. Nhim v ch yu gm: Ghi chp, chun b, sp xp, phn loi cc thng tin; Sp xp, m v gi th; Sao v fax ti liu; Chun b cc bo co cng vic hng ngy; Ghi cc vn v thit b ca nhn vin; Tr li in thoi hoc cc yu cu qua in t hoc chuyn tip cho nhng ngi thch hp; Ghi ghp thng tin vo my tnh v c sa v hiu nh cc bn sao lu. V d: nhn vin vn phng. 412-4120: Th k (tng hp) Th k (tng hp) s dng my nh ch, my tnh c nhn hoc cc thit b x l vn bn khc sao chp li cc th t v cc ti liu khc, kim tra v nh dng cc ti liu do cc nhn vin khc chun b, s dng cc phn mm ng gi khc nhau bao gm cc bng tnh thc hin nhng h tr hnh chnh cho cc nhn vin khc, x l cc th n v i, xem xt cc yu cu t chc hp hoc gp mt, ghi li v xem xt vic ri i v cc vic c lm ca cc nhn vin khc, t chc v gim st h thng sp xp, v ch ng t gii quyt cc th t hng ngy. Nhim v ch yu gm: Kim tra, nh dng v nh my li cc th t, bin bn v bo co t bn c chnh t, cc ti liu in t hoc cc d tho vit tay cho ph hp vi cc tiu chun vn phng, s dng my ch, my tnh c nhn hoc cc thit b x l vn bn khc; S dng cc phn mm my tnh ng gi khc nhau bao gm cc bng tnh cung cp cc h tr hnh chnh; Gii quyt cc th i v th n; Qut (scan), ghi li v phn phi th t v ti liu; Xem xt cc yu cu hp hoc cc bui gp mt v gip t chc cc cuc hp; Xem xt v ghi li vic ri i v cc vic c lm ca cc nhn vin khc; T chc v gim st h thng sp xp; Ch ng gii quyt cc th t hng ngy. V d: - Th k - Th k nh my - Th k x l t ng Loi tr: Th k lut 3342 Th k hnh chnh 3343 Tr l iu hnh 3343 Th k y t - 3344 413: Nhn vin lm cng vic bn giy Nhn vin lm cng vic bn giy thng nhp v x l cc vn bn v s liu chun b, bin tp v lp ti liu lu tr, x l, xut bn v pht hnh. Cng vic thng xuyn l: nhp s liu v cc m cn thit x l thng tin; khi phc, xc thc v cp nht cc thng tin lu tr v lu li cc thng tin nhp; lu li cc bin bn di dng tc k s dng cc phng tin my tnh v my ghi tc k; sao chp li thng tin lu li di dng tc k v cc thit b ghi m, v cc bn tho v sa cha; sao chp li li ni, m thanh xung quanh v li bi ht lm ph cho cc chng trnh ti vi v phim truyn. 4131: Nhn vin nh my Nhn vin nh my thc hin cc cng vic hiu nh v in n s dng my ch, my tnh c nhn v cc my x l vn bn khc, ghi li cc vn dng ni v vit di hnh thc tc k. Nhim v ch yu gm: nh my cc ti liu vit t cc bn tho th, hiu nh cc bn tho, ghi m, hoc tc k s dng my tnh, my x l vn bn hoc my ch; Kim tra cc li vn bn nh nh chnh t, ng php, du cu, hnh thc; Thu thp v sp xp cc ti liu theo tng loi nh hng dn; Sp xp v lu tr cc vn bn thc hin vo cng my tnh hoc )a, duy tr h thng lc lu tr, khi phc v cp nht vn bn; Vit chnh t hoc ghi li cc vn di dng tc k; Sao chp li li ni, m thanh xung quanh v li bi ht lm ph cho cc chng trnh ti vi v phim truyn; Chuyn cc thng tin lu c sang dng tc k v thu vo cc thit b ghi m. V d: - Nhn vin tc k - Nhn vin nh my - Nhn vin sp xp t ng Loi tr: - Th k ta n 3343 - Ngi ghi chp bo co lm sng - 3344 4132: Nhn vin nhp d liu Nhn vin nhp d liu nhp cc d liu dng s v dng khc vo my in t x l v truyn i, nhp s liu ln cc bng hay bng )a, s dng my c l hay my iu khin thc hin cc quy trnh ton hc. Nhim v ch yu gm: Nhp d liu dng s v dng khc t cc ngun ti liu vo cc thit b lu tr v x l s liu tng thch vi my tnh; Nhp s liu t cc ngun ti liu di dng l trn bng hoc bng giy; Sa cha s liu nhp, nu cn thit; S dng cc my tnh ton v lu gi s sch; M ha v b sung s lng cc ti liu giao dch c s dng my m ha. V d: - Nhn vin nhp liu - Nhn vin iu hnh nhp liu - Nhn vin nhp thanh ton 42. NHN VIN DCH V BN HNG Nhn vin dch v khch hng giao dch vi khch hng v nhng vn lin quan n tin bc, sp xp du lch, yu cu thng tin, sp t lch hn, tng i in thoi, phng vn iu tra hoc hon thin cc n xin vic ph hp vi dch v. Cng vic do nhn vin nhm cp ny thc hin bao gm: thc hin cc hot ng cho vay ngn hng, bu in, cc khu c cc, c bc hay thanh ton cc hng ha v dch v mua hoc th chp; sp xp du lch; cung cp thng tin theo yu cu ca khch hng v sp t lch hn; lm tng i in thoi; n khch; phng vn iu tra; phng vn cc ng c vin cho dch v. 421: Nhn vin thu ngn, thu tin v cc ngh lin quan Nhn vin thu ngn, thu tin v cc ngh lin quan thc hin cc hot ng v tin bc trong n v lin quan n ngn hng, dch v bu chnh, nh bc v c cc, cm c v thu n. Nhim v thng xuyn bao gm: giao dch vi khch hng ca ngn hng hoc bu in v cc hot ng lin quan n tin v dch v bu chnh; nhn v tr tin c cc da trn cc kt qu ca cc s kin th thao; qun l nhng cuc c cc cho vay tin i ly tin gi v cc chng khon khc; thu n v cc khon chi tr khc. 4211: Nhn vin giao dch ngn hng v cc ngh lin quan Nhn vin thu ngn ngn hng v cc ngh lin quan giao dch trc tip vi khch hng ca ngn hng hoc bu in lin quan n cc vic nh nhn, i tin v tr tin hoc cung cp cc dch v th tn. Nhim v ch yu gm: X l tin gi v tin rt sc, chuyn khon, hi phiu, th tn dng, th chuyn tin, chi phiu ngn hng ca khch hng v nhng giao dch ngn hng c lin quan khc; Ghi n vo ti khon khch hng; Tr hi phiu v chuyn nhng tin thay mt khch hng; Nhn th, bn tem th v thc hin cc cng vic ti quy bu in nh tr hi phiu, chuyn tin v cc cng vic lin quan; i tin t ngoi t ny sang ngoi t khc, theo yu cu ca khch hng; Ghi li cc giao dch v gii quyt bng quyt ton tin mt. V d: - Giao dch vin ngn hng - Nhn vin i tin - Nhn vin thu ngn bu in Loi tr: - Nhn vin thu tin - 5230 4212: Nhn vin chia bi trong sng bc v cc ngh lin quan n c bc khc Nhn vin chia bi trong sng bc v cc ngh lin quan n c bc khc quyt nh t l cc v nhn v tr tin c cc theo kt qu ca cc s kin th thao v cc s kin khc, t chc cc cuc chi may ri trong cc t chc c cc. Nhim v ch yu gm: Xc nh ri ro quyt nh t l c cc v nh bao vy hoc t chi c cc; Chun b v a ra cc danh sch t l c cc xp x; Pht bi, xc xc, quay bnh rulet; Din gii v gii thch quy lut chi ca cc t chc c cc; Thng bo s thng cc, tr cho ngi thng cuc v thu tin t ngi thua cuc. 4213: Ch hiu cm v cho vay tin Ch hiu cm v cho vay tin trn c s nhng vt k gi lm vt th chp hoc ti sn hay cc chng khon khc. Nhim v ch yu gm: nh gi cc vt em lm th chp, tnh ton li sut v cho vay; Hon tr cc vt khi n c tr, hoc trong trng hp khng tr c n th bn cc vt th chp; Cho vay cc khon n c nhn vi mc ch thu li trong tng lai hoc nhng cam kt khc; Thu n khi th chp lin quan n vic thu li trong tng lai hoc nhng cam kt khc; Gi li cc ha n v vt nhn c v tin a v nhn. 4214: Ngi thu n v cc cng vic lin quan Ngi thu n v cc cng vin lin quan thu tin tr qu hn v cc khon sc kh i v thu tin t thin. Nhim v ch yu gm: Truy tm v xc nh v tr ca con n, v c th lin h vi bn b, hng xm, ngi thn, ngi tuyn dng ca con n thu thp thng tin; Gi in, n thm, hoc vit th cho khch hng thu tin hoc sp xp cc khon tr chm; Chun b bo co gm cc khon thu v gi cc h s lin quan n cng vic; Kin ngh cc hnh ng php l hoc ngng thc hin dch v khi vic chi tr khng thc hin c; Hi v thu tin t thin. V d: - Ngi thu tin thu - Ngi thu tin t thin 422: Nhn vin thng tin khch hng Nhn vin thng tin khch hng cung cp v tip nhn cc thng tin bng in thoi hoc cc phng tin in t nh th in t cng vi vic sp xp i li, miu t sn phm v dch v ca t chc, ng k n cho khch, n khch, sp t lch hn, kt ni cc cuc gi, phng vn iu tra v phng vn cc ng c vin tr lng ph hp. Cng vic thng xuyn gm: chun b hnh trnh v t tour du lch v khch sn cho khch, n khch v bnh nhn, ng k ni n chn cho khch; cung cp cc thng tin lin quan n hng ha, dch v v chnh sch ca t chc; sp t lch hn thay cho n v; lm tng i in thoi; phng vn iu tra v ng vin ph hp. 4221. Nhn vin v t vn vin du lch Nhn vin v t vn vin du lch cung cp thng tin, sp t lch trnh du lch, t tour du lch v ni n chn , v t chc cc nhm tour. Nhim v ch yu gm: Kim cc thng tin v ch, chi ph v s thun tin ca cc loi phng tin vn ti v ni n chn , tm hiu cc yu cu ca khch hng v t vn cho h cc tour du lch; Chun b lch trnh; t trc cc dch v cn thit; Phn pht v v phiu; Gip khch hng trong vic nhn cc giy t du lch cn thit nh visa; Chun b ha n v nhn thanh ton; T chc cc nhm tour i cng tc hay du lch v bn cho cc nhm hoc c nhn t chc du lch. V d: - i din v my bay - H tr ng k lu tr - Nhn vin pht hnh v (du lch) - Nhn vin thng tin du lch - Nhn vin hng du lch - Nhn vin t vn du lch Loi tr: Qun l hng du lch 1845 Nhn vin lp k hoch v s kin 3332 Ngi iu hnh du lch 3339 Du lch hng o 5113 Hng dn du lch 5113 Nhn vin pht hnh v (s kin gii tr v th thao) - 5230 4222: Nhn vin trung tm thng tin lin lc Khch hng lin h vi nhn vin trung tm thng tin lin lc thng qua in thoi hoc cc phng tin thng tin in t, v d nh th in t, nhn vin s a ra nhng li khuyn v thng tin cho khch hng, tr li cc cu hi v hng ha, dch v hay chnh sch, cc giao dch ti chnh ca t chc. Khch hng hoc nhng hot ng ca t chc m thng tin c cung cp c th iu khin t xa. Nhim v ch yu gm: Nhn cc cuc gi n hay cc thng ip t khch hng, tr li cc yu cu, in thoi i vi dch v hay phn loi nhng li than phin ca khch hng; Xc nh cc yu cu v nhp cc s kin vo h thng my tnh; Phn b cng vic n cc n v khc c lin quan; Lp ha n hoc thanh ton tin hng nu cn thit; Gi th, bng thng tin v cc ti liu khc cho khch hng; T vn cho khch hng cc sn phm v dch v tng thm. Loi tr: - Nhn vin tng i in thoi 4223 - Phng vn vin iu tra nghin cu th trng 4227 - Nhn vin bn hng tng i chm sc khch hng 5244 - Nhn vin bn hng giao dch khch hng 5244 - Nhn vin bn hng tip th qua in thoi - 5244 4223: Nhn vin vn hnh tng i in thoi Nhn vin vn hnh cc tng i hay bng iu khin thng tin in thoi kt ni in thoi, nhn cc yu cu ca ngi gi v bo co v cc vn dch v, ghi v tip m cc tin nhn ti cc nhn vin hay khch hng. Nhim v ch yu gm: Vn hnh tng i v bng iu khiu kt ni, ch my, chuyn my v ngt cc cuc in thoi; Kt ni cc cuc gi ra ngoi; Gii quyt cc yu cu qua in thoi, ghi li cc tin nhn; Gi tin nhn ti cc nhn vin khc v khch hng; Kim tra cc vn h thng vn hnh v cc dch v sa cha thng tin. V d: - Nhn vin iu hnh dch v tr li - Nhn vin iu hnh in thoi 4224: Nhn vin l tn khch sn Nhn vin l tn khch sn c nhim v ghi li khch hng, ng k phng, a cha kha, cung cp thng tin lin quan n dch v khch sn, t trc phng, ghi li cc phng cn trng, tnh tin phng cho khch i v nhn tin thanh ton. Nhim v ch yu gm: Kim k cc phng trng , t trc v b tr phng; ng k khch n, b tr phng, xc minh ti khon ca khch v a cha kha phng; Cung cp cc thng tin lin quan n dch v khch sn v dch v sn c trong cng ng; Cung cp thng tin v phng trng v t phng trc; Tr li cc yu cu ca khch v dch v bo dng v trng phng cing nh cc li phn nn ca khch; Lin h vi cc dch v bo dng v trng phng khi khch gp s c; Tnh ton v kim tra chi ph ca khch hng s dng cc h thng vi tnh hoc th cng; Nhn v chuyn cc tin nhn c nhn hoc s dng in thoi hoc tng i in thoi; Kim tra chi ph ca khch i v nhn thanh ton. V d: -Nhn vin l tn ti snh khch sn 4225: Nhn vin hng dn Nhn vin hng dn tr li cc th t c nhn, th tay, th in t v cc yu cu qua in thoi, cc li phn nn v hng ha, dch v v chnh sch ca t chc, cung cp cc thng tin v ch dn khch hng ti t chc khc. V tr ca nhn vin hng dn c lin h trc tip vi khch hng hoc vi dy chuyn sn xut hng ha v dch v. Nhim v ch yu gm: Tr li cc cu hi v hng ha, dch v v chnh sch, cung cp thng tin v phng trng, a im, gi c v cc vn c lin quan; Tr li cc cu hi v cc vn v t vn, cung cp thng tin v tr gip; Ghi li nhng thng tin v nhng yu cu v nhng li than phin; Chuyn cc yu cu phc tp ti i ngi lnh o hoc cc chuyn gia t vn; Pht cc mu lin quan, sch v giy t cung cp thng tin cho cc bn quan tm. V d: nhn vin thng tin 4226: L tn (tng hp) L tn nhn v n khch hoc bnh nhn v tr li cc thc mc v yu cu bao gm c sp t cc cuc hn. Nhim v ch yu gm: Nhn v n khch hoc bnh nhn; Sp t lch hn cho khch hoc bnh nhn; Tr li cc yu cu qua in thoi v thng tin hoc lch hn; Ch dn khch hng hoc bnh nhn ti nhng a ch hoc ngi ph hp; Cung cp sch hay mu thng tin. V d: - Nhn vin l tn y t Loi tr: - Th k y t - 3344 - Nhn vin l tn khch sn - 4224 4227: Phng vn vin iu tra v nghin cu th trng Phng vn v ghi li cu tr li ca ngi c iu tra i vi cc cu hi iu tra v nghin cu th trng v cc ch khc nhau. Nhim v ch yu gm: Lin lc vi cc c nhn qua in thoi hoc trc tip v gii thch mc ch ca cuc phng vn; t cu hi theo khung bng hi v iu tra; Ghi li cu tr li trn giy v nhp trc tip vo c s d liu my tnh thng qua cc h thng phng vn c s h tr ca my tnh; Kim tra v gii quyt cc li khng nht qun trong cc cu tr li; a ra nhng phn hi cho cc nh iu tra lin quan n cc vn v nhn cc d liu hp l. V d: - Phng vn vin nghin cu th trng - Phng vn vin d lun - iu tra vin 4229: Nhn vin thng tin khch hng khc cha c phn loi Nhn v x l thng tin t khch hng cn thit quyt nh ph hp vi cc dch v. Nhim v ch yu gm: Phng vn bnh nhn nhn v x l thng tin theo yu cu cung cp cc dch v ca bnh vin; Phng vn cc ng vin cho v tr tr gip cng cng thu thp thng tin ph hp vi n xin vic ca h; Xc nhn chnh xc ca thng tin c cung cp; xut cc th tc cung cp, sa i, t chi hay hy b s tr gip; Cung cp thng tin v tr li cc cu hi lin quan n cc li ch v th tc bi thng; Chuyn bnh nhn hoc cc ng vin n cc t chc khc nu h khng ph hp vi cc dch v. V d: - Phng vn vin c kh nng - Chuyn gia ph hp - Nhn vin lm nhp vin 43. NHN VIN GHI CHP S LIU V VT LIU Nhn vin ghi chp s liu v vt liu lu gi, son tho v tnh ton s sch, s liu thng k, ti chnh v cc s liu khc, tnh ph cc giao dch bng tin mt lin quan n cc vn ti chnh. Mt s ngh c lit k y c nhim v l gi s sch hng ha sn xut, mua bn, lu kho, gi i v cc vt liu cn thit ti ngy sn xut c th, hoc gi s sch ca cc b phn hot ng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hng ha v hnh khch. Nhim v ca ngh ny thng bao gm h tr lu gi, tnh ton s sch; tnh ton chi ph sn xut n v; tnh lng v trong mt s trng hp chun b cc gi lng thc t v tr lng; tnh ph cc giao dch bng tin mt lin quan n cc vn ti chnh; nhn, son v tnh ton s liu thng k hoc s liu thng k bo him; thc hin cc nhim v vn phng lin quan n cc giao dch ti chnh ca mt t chc bo him, ngn hng hoc cc t chc tng t; ghi li cc hong ha sn xut, lu tr, t hng v gi i; ghi li cc vt liu nhn c, nhp kho, hoc phn phi; tnh ton s lng ca vt liu sn xut theo yu cu nhng thi im c th v h tr chun b v kim tra lch trnh hot ng sn xut; gi h s ca cc b phn chc nng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hng ha v hnh khch. 431: Nhn vin lm cng vic lin quan n s liu Nhn vin lm cng vic lin quan n s liu ly, bin son v tnh ton s sch v cc s liu thng k, ti chnh v cc s liu khc; tnh ph cc giao dch bng tin mt lin quan n cc vn ti chnh. Cng vic thng xuyn bao gm: tr gip ghi chp v tnh ton s sch; tnh chi ph sn xut n v; tnh lng v trong mt s trng hp chun b lng trn gi v tr lng; tnh ph cc giao dch bng tin mt lin quan n cc vn ti chnh; nhn, son v tnh ton s liu thng k hoc s liu thng k bo him; thc hin cc nhim v vn phng lin quan n cc giao dch ti chnh ca mt t chc bo him, ngn hng hoc cc t chc tng t. 4311:Nhn vin k ton Nhn vin k ton tnh ton, phn loi v ghi chp s liu ton tt h s ti chnh. H thc hin cc cng vic kt hp ca tnh ton, vo s v kim tra c c s liu ti chnh dng cho vic duy tr s sch tnh ton tin nong. Nhim v ch yu gm: Kim tra s, vo s, ti liu c nhp ng, tnh ton chnh xc v m s ph hp; S dng phn mm tnh ton ghi chp, lu gi v phn tch thng tin; Phn loi, ghi chp v tm tt s liu v d liu ti chnh son tho lu gi s sch ti chnh, s dng cc bin bn, s ci hay my tnh; Tnh ton, chun b v pht hnh hi phiu, ha n, v bn k ti khon v cc bn k ti chnh khc theo quy trnh c sn; Son tho bo co v cc bng biu thng k, ti chnh v kim ton gn lin vi cc vn nh nhn tin mt, chi tiu, ti khon tr v nhn, li nhun v thua l. V d: - Nhn vin k ton - Nhn vin ghi chp s sch - Nhn vin tnh ton chi ph Loi tr: - Tr l k ton 3313 - Ngi gi s sch - 3313 4312: Nhn vin thng k, ti chnh v bo him Nhn vin thng k, ti chnh v bo him nhn, son tho, v tnh ton d liu thng k v thng k bo him lin quan n cc giao dch ca t chc bo him, ngn hng, v cc t chc ti chnh khc. Nhim v ch yu gm: Thc hin ng k hay hy b bo him, giao dch bi thng, nhng thay i iu khon hp ng hay chi tr bo him; Nhn v son tho s liu thng k v thng k bo him da trn cc ngun thng tin thng xuyn hoc c bit; Tnh ton tng s, trung bnh, phn trm v cc chi tit khc v trnh by theo dng bng biu theo yu cu; Chun b cc ti liu ti chnh v tnh ton li sut hoc ph mi gii v l ph chng t chi tr; Duy tr chng t tri phiu, c phiu v chng khon khc c mua v bn thay mt khch hng v nh tuyn dng. V d: - Nhn vin thng k - Nhn vin mi gii - Nhn vin ti chnh - Nhn vin bo him - Nhn vin th chp - Nhn vin chng khon - Nhn vin thng k Loi tr: - Mi gii c phn v c phiu 3311 - Tr l k ton 3313 - Tr l thng k 3314 - Mi gii thng mi 3324 - Nhn vin k ton 4311 - Nhn vin s sch - 4311 4313: Nhn vin k ton tin lng Nhn vin ghi chp bng lng, xc thc v x l thng tin v bng lng v tnh ton nhng khon chi tr v li ch ca nhn vin trong 1 n v, cng ty hay t chc khc. Nhim v ch yu gm: Gi h s v nhn vin lm vic, b vic hay lm thm gi tnh ton cc khon chi tr v li ch, s dng cc h thng th cng hoc my tnh; Chun b v xc thc bo co thu nhp ca nhn vin, xc nh tng lng v lng thun v nhng khon khu tr nh thu, ph cng on, bo him v cc k hoch tr cp; Chun b tr lng v li ch cho nhn vin bng sc hay chuyn nhng in t; Xem xt bng thi gian, biu lm vic v tnh ton lng v cc thng tin khc pht hin v sa cha nhng sai khc trong bng lng; Xc minh vic lm, gi lm v iu chnh chi tr, v vo s cc thng tin vo s sch. V d: nhn vin ghi chp bng lng Loi tr: Tr l k ton 3313 Nhn vin ghi s - 3313 Nhn vin k ton - 4311 432: Nhn vin nguyn vt liu v vn chuyn Nhn vin ghi chp nguyn vt liu v vn chuyn gi s sch ca hng ha sn xut, mua bn, k gi v ca cc vt liu cn thit vo thi im sn xut c th, gi s sch v cc b phn hot ng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hng ha v hnh khch. Nhm ngh ny thng bao gm: ghi chp li hng ha sn xut, lu gi, t hng hoc k gi; lu gi vt liu sn xut nhn c, lu tr hoc phn phi; tnh ton s lng ca vt liu sn xut theo yu cu nhng thi im c th v h tr chun b v kim tra lch trnh hot ng sn xut; gi h s ca cc b phn chc nng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hng ha v hnh khch. 4321: Nhn vin tn kho Nhn vin ghi chp tn kho lu gi hng ha sn xut v cc vt liu sn xut nhn c, cn o, phn phi, gi km hoc lu tr. Nhim v ch yu gm: Sp xp v kim sot vic nhn v gi km hng ha v gi cc ha n lin quan; Gi s sch chng khon, xc thc cc vn v hng ha, tnh ton nhu cu v trng thu hng mi; Nhn, lu gi v phn phi dng c, ph tng, hoc cc thit b khc v gi s sch lin quan; Xem xt hng ha nhn c, phn phi, sn xut hay k gi, v gi s sch lin quan; Son tho kim k ni tht v cc khon nhn lu tr khc. V d: - Nhn vin ghi chp hng ha - Nhn vin kho - Nhn vin phng bo qun - Nhn vin cn ong 4322: Nhn vin sn phm Nhn vin ghi chp sn phm tnh ton s lng ca vt liu yu cu trong thi gian c th sn xut, xy dng v cho cc chng trnh sn xut v chun b, kim tra cc k hoch hot ng sn xut. Nhim v ch yu gm: Tnh ton s lng v loi vt liu theo yu cu ca sn xut; Chun b cc k hoch yu cu sn xut bo m cc vt liu sn c khi cn v gi s sch lin quan; Chun b v h tr chun b k hoch sn xut trn c s n t hng ca khch hng v kh nng sn xut; Xc thc hng tn kho, sp xp cc hng ha vn chuyn v iu tra nhng s tr hon; Ghi chp v phi hp cc cng vic v vt liu gia cc n v. V d: nhn vin k hoch (nguyn liu) 4323: Nhn vin vn chuyn Nhn vin vn chuyn lu gi h s ca cc b phn hot ng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hng ha v hnh khch ng st, ng b v ng hng khng, chun b cc bo co qun l. Nhim v ch yu gm: Lu gi s sch ca cc b phn hot ng v phi hp tnh ton thi gian vn chuyn hnh khch v hng ha; Ch dn l trnh ng st trong phm vi mt khu vc, mt vng ca h thng ng st v gi cc h s lin quan; Ch o, kim sot v gi h s mua bn hng ha ng st; Phi hp v gi s sch v cc hot ng lin quan n vn chuyn ng b nh phn phi v hnh trnh ca phng tin v ngi li, bc d phng tin v lu gi hng ha qu cnh; Phi hp v gi s sch hot ng lin quan n vn chuyn hnh khch v hng ha bng ng hng khng, nh danh sch khch hng v k khai hng ha; Chun b bo co qun l. V d: - Nhn vin kim sot (dch v vn chuyn) - Nhn vin iu vn (dch v vn chuyn) 44-440: Nhn vin h tr vn phng khc Cc nhn vin vn phng khc lm cc cng vic vn phng trong cc bo, ta n, th vin hoc bu in, lu tr vn th, ti liu, chun b thng tin x l, bo qun cc h s c nhn, kim tra ti liu v so snh vi cc ti liu gc v vit thay cho nhng ngi m ch. Cng vic trong nhm ny thng l: lu tr cc thng tin v mua sm, cho mn v tr sch th vin; bo qun cc h s c nhn; phn loi v sp xp cc ti liu, h s cc loi; phn loi, ghi li v chuyn th t cc bu in cing nh t v trong cc cng ty; nh m; sa bn in th; thc hin mt s cng vic vn phng khc; vit thay nhng ngi khng c v vit c. 4401: Nhn vin th vin Nhn vin th vin cho mn v nhn li cc ti liu th vin, sp xp v a sch ln k v cung cp cc thng tin chung v th vin cho ngi s dng. Nhim v ch yu gm: Cho mn v nhn cc sch th vin v cc ti liu khc; Sp xp sch v cc h s ti liu ca th vin ln k; Thc hin cc cng vic vn phng nh sp xp th cng hoc bng my, nh my ch v cc cng vic khng thng xuyn; Gi tin t bo di hn; H tr nhng ngi s dng th vin trong vic tm kim cc ti liu th vin c bn khc v to nhng khon vay gia cc th vin vi nhau; Gi cc h s ghi chp ca th vin lin quan ti vic mua sm, cho mn v nhn li sch v cc xut bn phm khc. 4402: Nhn vin phn loi v vn chuyn th Nhn vin phn loi v vn chuyn th thc hin vic phn loi, lu tr, vn chuyn v cc cng vic khc lin quan n cc dch v th tn t cc bu in hoc cc t chc c lin quan, cing nh t hoc trong ni b mt t chc. Nhim v ch yu gm: Thc hin cc cng vic x l th t trong cc bu in cng cng hoc cc t chc chuyun pht s hu c nhn; Phn loi v vn chuyn th n cc h gia nh v cc doanh nghip; Cung cp cc s sch ghi chp xc nhn vic vn chuyn khi c khch hng yu cu; Phn loi v gi cc bin bn ghi chp n gin v th i v th n v chuyn cc th i cho cc t chc khc nhau; Thc hin cc cng vic lin quan khc. V d: - Nhn vin a th - Nhn vin bu chnh 4403: Nhn vin nh m, c v sa bn in th Nhn vin nh m, c v sa bn in th chuyn i cc thng tin sang cc m s, xc minh v hiu chnh cc bn in th, v thc hin mt s cc cng vic vn phng khc. Nhim v ch yu gm: Chuyn i cc thng tin sang cc m s v phn loi thng tin bng m s nhm mc ch x l d liu; So snh bn in th vi cc ti liu lin quan in vi bn gc, sa li v nh du theo cc quy nh v xut bn; Phn loi cc khun v nh du chng bng cc s nhn dng; Phn loi cc ti liu cho vic sp xp hoc i chiu cc trang; Ghi a ch trn giy bo v trn phong b bng tay. Ngh ny cing bao gm: - Nhn vin, ghi m; - Ngi c bn in th, thuc vn phng. 4404: Ngi ghi chp thu v ngi lm cc cng vic c lin quan Ngi ghi chp thu v ngi lm cc cng vic c lin quan vit th v hon thin cc mu n thay mt cho nhng ngi khng c kh nng c v vit. Nhim v ch yu gm: c th v cc vt phm c vit ra khc cho nhng ngi khng c kh nng c v vit v thc hin vic gii thch v cung cp thng tin cn thit; Vit th v hon thin cc mu n thay mt cho ngi khc; Gip t vn cho cc c nhn v gii thch v gip hon thin cc mu n chnh thc do nh nc quy nh; Thc hin cc cng vic c lin quan khc; Gim st cc nhn vin khc. 4405: Nhn vin vn th v ph t Nhn vin vn th v ph t lm cng vic sp xp cc th t, cc danh thip, ha n, bin lai v cc chng t khc theo bng ch ci hoc theo s th t hoc theo h thng sp xp c s dng. H t ti liu vo t h s v chuyn i khi c yu cu v thc hin vic photo, scan hoc fax ti liu. Nhim v ch yu gm: Phn loi hoc sp xp c h thng cc ti liu theo nh hng dn nh theo ni dung, theo mc ch, theo tiu ch s dng, hoc theo th t thi gian, bng ch ci hoc theo s; Sp xp ti liu vo cc ngn ko, cc ngn t v cc hp ng ti liu; t ti liu vo t h s v chuyn i theo khi c yu cu; Gi cc ghi chp v h s, ti liu c sp xp v chuyn i; Photo, scan hoc fax ti liu. 4406: Nhn vin t chc nhn s Nhn vin t chc nhn s bo qun v cp nht cc h s nhn s nh cc thng tin v thuyn chuyn v thng chc, thc hin vic nh gi, tnh dn s nhn vin ngh, lng, bng cp v o to. Nhim v ch yu gm: Cp nht thng tin v qu trnh cng vic, lng, thc hin cc nh gi, bng cp v o to v tnh dn s ngi ngh vic; Bt u lp h s cho ngi lao ng mi lm vic v kim tra cc h s xem y cha; X l cc n xin vic v xin thng chc v thng bo kt qu cho cc ng vin; Nhn v tr li cc cu hi, cc yu cu thng tin v quyn v cc iu kin ca cng vic; Gi cc n xin vic v cc thng bo v c hi vic lm v cc k thi tuyn; Bo qun v cp nht h thng ghi s v sp xp bng tay hoc bng my, son v chun b cc bo co v ti liu lin quan ti cc hot ng nhn s; Lu tr v ly ra cc h s v ti liu nhn s theo yu cu. V d: - Tr l ngun nhn lc - Nhn vin ngun nhn lc 4409: Nhn vin h tr vn phng khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm cc nhn vin cha c phn loi khc trong nhm cp 3 440 - Nhn vin h tr vn phng khc . Trong trng hp ny y phn loi vo nhn vin ta n, nhn vin th t v nhn vin xut bn. Nhim v ch yu gm: Chun b s hoc lch cc cng vic c gi thng bo, s dng my ch hoc my tnh; Chun b, ghi li v pht hnh cc yu cu ca ta n, bao gm cc yu cu v ch n treo, cc ti liu pht hnh, cc thng tin v bn n v lnh triu tp ra ta; Nhn cc yu cu ca khch hng v rao vt, vit v bin tp cc bn in, tnh ton cc mc qung co v ng qung co cho khch hng; Vit cc th t trong kinh doanh v hnh chnh Nh nc nh l hi m cho cc yu cu v thng tin v s h tr, bi thng thit hi, yu cu v tn dng v phn nn v dch v; H tr vic chun b cc tp ch xut bn nh k, qung co, sch nh, danh b v cc xut bn phm khc; c bo, tp ch, cc thng co bo ch v cc xut bn phm khc xc nh v tr v sp xp cc mc quan tm cho cc nhn vin v khch hng. V d: Nhn vin qung co Nhn vin trao i th t Bin dch t in Nhn vin xut bn V: NHN VIN DCH V V BN HNG Nhn vin dch v v bn hng cung cp dch v c nhn v bo v lin quan n du lch, dn phng khch sn, n ung, chm sc c nhn, phng chng chy n v nhng hot ng bt hp php; hoc chng minh v bn hng trong ca hng bn bun hoc bn l v cc c s tng t, cing nh cc gian hng trong ch. Nhim v ch yu gm: t chc v cung cp dch v trong du lch; dn phng; chun b v phc v n ung; chm sc tr em; cung cp dch v chm sc c nhn v sc khe c bn nh hoc cc c s, chm sc tc, lm p; xem bi; dch v tang l; dch v an ton, bo v c nhn v ti sn khi chy n v cc hot ng bt hp php; thc thi lut v hp ng; to dng mu cho qung co, sng to v trng by ngh thut hng ha; bn hng trong cc c s bn bun hoc bn l, cing nh cc gian hng v trong ch; gii thiu hng ha n khch hng tim nng. 51: NHN VIN DCH V C NHN Nhn vin dch v c nhn cung cp dch v c nhn lin quan n du lch, dn phng, dch v nh hng khch sn, chm sc tc v lm p, hun luyn v chm sc vt nui, dch v lin quan n c nhn khc. Nhim v ch yu gm: t chc v cung cp dch v lin quan n du lch v thng cnh; dn phng; chun b v phc v n ung; lm tc v lm p; hng dn li xe m t; cung cp dch v c nhn khc. 511: Nhn vin hng dn, t chc khch du lch Nhn vin hng dn, t chc khch du lch cung cp nhng dch v c nhn a dng lin quan n du lch bng my bay, tu ha, tu thy, xe but v xe c ng c khc, hng dn cho c nhn v nhm du lch, tham quan ngm cnh v du ngon. Nhim v ch yu gm: m bo tin nghi v an ton cho khch hng Phc v n ung v ngh ngi Cung cp thng tin v tr li cu hi lin quan n du lch Pht hnh v trn phng tin giao thng cng cng i theo c nhn hoc nhm du lch, tham quan, khm ph v gii thiu phong cnh. 5111: Tip vin trn tu hoc my bay Tip vin trn tu hoc my bay m bo tin nghi v an ton cho hnh khch, phc v n ung v dch v c nhn c sn trn my bay v tu thy. C th lp k hoch v phi hp dn phng v cc hot ng x hi trn tu. Nhim v ch yu gm: n khch ln my bay hoc tu thy, sot v hoc th ln tu, hng dn khch n ch ngi; Thng bo, gii thch v hng dn an ton v khn cp nh s dng mt n oxy, ai gh v o phao; Phc v n ung c ng gi chun b sn; Bn hng min thu v hng khc; Chm sc nhu cu chung v s thoi mi cho khch, tr li yu cu, gi khoang sch s; Hng dn v gip khch v theo khch trong nhng trng hp khn cp nh thot ra khi my bay bng thang cu h; m bo dng c cp cu v thit b y t khc hot ng tt; Thc hin s cu cho khch b nn; Ch ch dn trc khi bay lin quan n thi tit, cao, qung ng, trng hp khn cp, phi hp t bay, di chuyn bay, ba n phc v v s lng khch; Chun b cho khch ct cnh v h cnh; C gip cn thit cho nhng khch c bit nh tr nh, ngi gi hoc ngi khuyt tt. V d: - Nhn vin phc v trong khoang tu Nhn vin phc v trn my bay Tip vin trn tu 5112: Nhn vin ph tu xe Nhn vin bn v vn ti kim sot, bn v, m bo an ton v tin nghi cho khch trn tu, xe but, tu in ngm v phng tin giao thng cng cng khc. Nhim v ch yu gm: Bn v v kim tra hiu lc ca v pht hnh; Ch n toa xe c ging ng v hnh khch trn toa khch; Cung cp s tr gip v vic ln tu, ch ngi v hnh l yu cu, c bit i vi ngi gi, ngi m v khuyt tt; ng v m ca cho khch; Kim tra vn hnh ca thit b an ton trong thi gian i; Ra hiu cho li xe dng hoc i tip; n khch ln phng tin giao thng, thng bo qung ng v cc im dng; m bo tun th quy tc an ton; Tr li yu cu ca khch v gii thch, cung cp thng tin v im dng v ni chuyn; a ra nhng hnh ng thch hp trong trng hp ng ph khn cp hoc tai nn; V d: Ph xe but; Ph xe tu in cp treo; Nhn vin kim tra v (giao thng cng cng); Ph tu ha; Ph tu in ngm. 5113: Nhn vin hng dn du lch Nhn vin hng dn du lch i theo khch c nhn hoc nhm du lch, on tham quan n nhng di tch lch s, danh lam thng cnh hoc cng vin gii tr. H gii thiu nhng im ni bt v cung cp nhng thng tin cn thit v nhng ni du khch n. Nhim v ch yu gm: i theo v hng dn du khch trong nhng chuyn du lch d ngoi; i theo du khch n nhng a im nh bo tng, trin lm, cng vin gii tr, nh my v nhng c s cng nghip; M t v cung cp thng tin v nhng im hp dn v nhng vt trng by, gii p cc cu hi; T chc cc hot ng gio dc cho hc sinh; Kim tra cc hot ng ca du khch m bo tun th nhng quy tc du lch v an ton cc im tham quan; n khch v ng k khch v thnh vin ca on du lch, pht th hoc thit b an ton; Pht n phm qung co, qu tng nghe nhn, gii thch th tc v t chc nhng im tham quan; Cung cp thit b s cu v hng dn thot him; Gii quyt vn pht sinh trong chuyn i, dch v hoc n . V d: Hng dn phng trin lm ngh thut Du lch hng o Hng dn vin du lch 512-5120: u bp Ln k hoch, t chc, chun b v nu mn n theo cng thc hoc di s gim st ca bp trng, trong khch sn, nh hng hoc nhng ni n ung khc, trn tu thy, tu ha ch khch v trong nh ring. Nhim v ch yu gm: Ln k hoch ba n; chun b v nu thc phm; Ln k hoch, gim st v iu phi cng vic ca ph bp; Kim tra cht lng mn n; Cn o v pha ch nguyn liu theo cng thc hoc yu cu c nhn; Gim st nhit ca l, bp nng v nhng thit b khc; Kim tra v v sinh bp, thit b bp, khu vc phc v& m bo an ton v v sinh cc dng c nu n; Vn hnh cc thit b nu n quy m ln nh l nng, l rn hoc li nng. Loi tr: Qun l qun c ph 1412 Qun l nh hng 1412 u bp trng 3434 Chun b thc n nhanh 9411 513: Ngi bi bn, ngi phc v cc quy ru Ngi bi bn v ngi phc v cc quy ru phc v n ung nhng a im kinh doanh n ung, cu lc b, cng tin, trn tu thy v trn tu ha. Nhim v ch yu gm: h tr gi ti sn ca qun; ra cc chn s dng v lm sch khu vc quy; phc v ung c cn v khng cn; by bn vi khn sch, dao d)a, bt )a v cc; chun b thc n ung, t vn trong vic chn ru v phc v; ly n t bn cho n/ung v chuyn cho b phn bp; a ha n v nhn thanh ton. 5131: Ngi bi bn Ngi bi bn phc v n ung ti bn nhng ni n ung, cu lc b, qun v cng tin, trn tu thy hoc tu ha ch khch. Nhim v ch yu gm: By bn n vi khn sch, dao d)a, bt )a v cc chn; n khch v gii thiu vi h v thc n v ung; T vn chn mn n v ung; Ly danh sch t mn v chuyn cho b phn bp hoc nhn vin quy; Phc v n ung cho khch hng ti bn; Lau sch bn v a bt )a vo bp; a ha n thanh ton, nhn thanh ton v s dng my ti im bn v my m tin. Loi tr: Qun l qun c ph 1745 Qun l nh hng 1745 Nhn vin pha ch ru 5132 Ch : Ch qun c ph, nh hng hoc qun bar nh m vic qun l v gim st nhn vin ch l phn nh th c xp vo nhm 5120: u bp, 5131: Bi bn hoc 5132: Ngi phc v quy ru, ph thuc vo nhim v ch yu. 5132: Ngi phc v cc quy ru Ngi phc v cc quy ru chun b, pha v phc v ung c cn v ung khng cn trc tip cho khch hng quy bar hoc quy tnh tin hoc thng qua ngi bi bn. Nhim v ch yu gm: Ly danh sch t t nhn vin phc v hoc ly trc tip t khch quen; Chun b v phc v ung c cn hoc khng cn qun bar; Ra cc chn ung, lm sch v bo qun khu vc quy, khu vc pha ch v c ph, thit b nh my pha c ph; Ly ha n cho b phn bn hng, s dng my m tin v nhn tin tha; a kt vo khu vc cung cp; H tr vic gi ti sn ca quy v sp xp chai v cc; Kim tra xc nhn ca khch hng i vi nhng yu cu khc nhau v ru; Thc hin quy trnh gii hn s dng ru nh thuyt phc khch hng ngng ung ru, t chi phc v thm hoc t xe; Pha trn nguyn liu lm coctai v nhng ung khc; Phc v n nh hoc nhng n khc cho khch quy. Loi tr: Qun l qun c ph - 1745 Qun l nh hng 1745 Ngi bi bn 5131 Ch : Ch qun c ph, nh hng hoc qun bar nh m vic qun l v gim st nhn vin ch l phn nh th c xp vo nhm 5120: u bp, 5131: Bi bn hoc 5132: Ngi phc v quy ru, ph thuc vo nhim v ch yu. 514: Th lm u, nhn vin lm p Th lm u, nhn vin lm p ct, lm tc, co v ta ru, tr liu lm p, dng m phm v trang im v a ra nhng loi chm sc khc nhau cho tng c nhn ci thin v b ngoi. Nhim v ch yu: xem xt yu cu ca khch hng; ct v lm tc; co v ta ru; tr liu lm p, dng m phm v trang im, lm mng, cha mt s vn nh v chn; dch v tm v massage n gin. 5141: Th lm u Th lm u ct, to kiu, nhum, dui, lm tc xon, co hoc ta ru v x l vn da u. Nhim v ch yu: Ct, gi, nhum v un tc; Co hoc ta ru; X l vn da u; Chnh tc gi theo yu cu ca khch hng; T vn v chm sc tc, sn phm lm p v kiu tc; To kiu tc thnh tc un ln di, tt v ni tc; Sp xp lch hn v thanh ton; V sinh khu lm vic v lm sch dng c. V d: Th ct tc nam Chuyn gia chm sc tc Th ct tc Th to kiu tc 5142: Nhn vin lm p v nhng nhn vin c lin quan Nhn vin lm p v nhn vin c lin quan a ra cc tr liu lm p v da mt hoc c th, dng m phm v trang im, a ra nhiu loi tr liu khc nhau n cc c nhn ci thin v b ngoi. Nhim v ch yu gm: Lm sch v dng kem, dng da v cc sn phm lin quan n mt v cc phn khc ca c th; Massage mt v c th; Trang im cho khch hng, cho din vin hoc ngi biu din khc; Lm sch, nh bng v sn mng tay v x l vn v chn nh chai chn, so hoc mng chn bin dng; Dch v tm v massage; Ty lng theo phng php dn gian hoc hin i; T vn cho khch hng v n king v luyn tp gim cn; Sp xp lch hn v thanh ton. V d: Nhn vin lm p Chuyn gia trang im Th sa mng tay Th chm sc mng tay T vn gim cn 515: Ngi gim st ta nh, qun gia Ngi gim st ta nh, qun gia phi hp, sp xp v gim st cng vic ca nhng ngi dn dp v nhn vin trng gi khc trong cc c quan thng mi, cng nghip hay khu nh c. H chu trch nhim v trng coi v chm sc trong khch sn, vn phng, chung c, nh hay bit th t nhn. Nhim v ch yu: phn cng nhim v v kim tra khu vc ta nh v v sinh, dn dp v cng vic duy tu; cung cp v m bo nhng thit b a ra ph hp; thm tra l lch v tuyn nhn vin; tp hun c nhn vin mi v c kinh nghim; tin c, thuyn chuyn hoc sa thi; thc hin mt s nhim v v sinh, dn dp v duy tu. 5151: Ngi gim st vic dn dp v v sinh trong vn phng, khch sn v cc c quan khc Ngi gim st vic dn dp v v sinh vn phng, khch sn v cc c quan khc t chc, gim st v thc hin cc nhim v gi sch s v ngn np khu vc bn trong v c trong khch sn, c quan cing nh trn my bay, tu, xe but v cc phng tin tng t. Nhim v ch yu gm: Thu, o to v sa thi nhng ngi ph t t chc v gim st ngi lau dn v ngi trng coi khc; Mua hoc kim sot vic mua bn thit b v sinh; Kim tra vic lu gi v phn pht thit b; Gim st phc li v hng dn thc hin cho nhn vin v sinh; Qut dn hoc ht bi, git gii, lau sn, ni tht v cc dng khc; Dn ging, lau nh tm, cung cp khn tm, x bng, v cc vt dng lin quan khc; Lau dn nh bp v tr gip cc cng vic bp nc, bao gm c ra bt )a; By bin thm nhng dng nh cc ung nc v  ghi chp. V d: - Dn dp phng (khch sn) - Qun gia (dn dp phng) Loi tr: - Qun l khch sn 1845 - Ngi dn ging v by n sng 5152 - Ngi qun l cng vic gia nh 5152 - Ngi bo v ta nh 5153 - Ngi v sinh gia nh 9111 5152: Ngi qun l cng vic gia nh Ngi qun l cng vic gia nh t chc, gim st v tin hnh cc chc nng trng gi cc h t nhn cng vi hoc khng c s h tr ca nhn vin tr gip. Nhim v ch yu gm: Gim st cc nhn vin c thu lm vic ti h gia nh; Mua hoc kim tra vic mua thit b cho h gia nh; Kim tra vic lu gi v phn pht thit b; Tr gip trong cc trng hp b thng nh hoc au m v d nh o nhit , a thuc v bng b; Qut dn hoc ht bi, git gii, lau sn, ni tht v cc dng khc; Dn ging, lau nh tm, cung cp khn tm, x bng v cc vt dng lin quan khc; Trng coi vt nui v cy cnh trong nh, tip khch, tr li in thoi, a tin v mua cc hng ha lt vt; Chun b v nu thc n, dn bn v phc v n, ung; Lau bp v gip vic bp nc, bao gm ra bt. V d: - Ngi dn ging v chun b n sng - Qun gia Loi tr: - Qun l khch sn 1845 - Ngi gip cng vic gia nh - 9111 5153: Ngi bo v ta nh, chung c Bo v ta nh, chung c chm sc cc ta nh chung c, khch sn, c quan, nh th hoc cc ta nh khc v bo m chng trong cc iu kin sch s v ngn np. H c th gim st nhng nhn vin v cc nh thu khc ty thuc vo quy m v trng thi ca ta nh nu. Nhim v ch yu gm: Gim st vic dn dp, trng gi, bo qun ta nh ca cc nhn vin khc v nh thu; Tham gia vo vic dn dp, sa cha n gin v bo dng bn trong khu nh; Coi gi l si v bnh nc nng m bo vic cung cp nhit v nc nng; iu chnh t cch ca nhng ngi gip vic v khch trong cc trng hp mun gim ting n hoc n cp ti sn; Thc hin cc vic nh khi ch nhn vng mt nh nhn nhng chuyn n thay mt ch nhn v cung cp thng tin c yu cu cho ngi gi; Thng bo cho ngi qun l hoc ch ta nh v cc yu cu sa cha chnh; Tun tra ta nh bo m mt an ninh; in vo mu ng k v cung cp cho ch nh cc bn quy nh. V d: Ngi trng nom nh ca Ngi chm sc ta nh Ngi trng nom nh th 516: Nhn vin dch v c nhn khc Nhn vin dch v c nhn khc k li qu kh, d on tng lai ca cuc i con ngi, cung cp dch v bu bn v dch v c nhn khc, lm p, hun luyn v chm sc vt nui, dch v tang l, p xc v hng dn li xe. Nhim v ch yu gm: Vit l s t vi; cung cp dch v bu bn v nhng dch v c nhn khc; cung cp dch v tang l v p xc; nui dng, chm sc, lm p vt nui; hng dn li xe. 5161: Nh chim tinh, nh phong thy v nhng ngi c lin quan n tm linh khc Nhchim tinh, nh phong thy v nhng ngi c lin quan khc nhc li qu kh v d on tng lai ca cuc i con ngi qua t vi, xem c im lng bn tay, rt th hoc cc k thut khc. Nhim v ch yu gm: Vit l s t vi cho cc c nhn khi mi sinh ra hoc khi ln ln k li qu kh v d bo cc s kin v iu kin sng ca h trong tng lai; Xem c im lng bn tay ca khch hng, rt th, v tr ca l tr hoc b c ph trong cc, hnh dng v mu xng ng vt cht& D bo s kin tng lai da vo nhng hiu bit; Xem ngy gi tt cho cc s kin nh l nhm chc, kt hn, nhng chuyn i, nhng l k nim v tn gio khc; a ra nhng cnh bo v li khuyn v cc hot ng; a ra nhng li khuyn trnh nhng im xu c th xy ra. V d: Nh chim tinh Thy bi Ngi nghin cu v thn s Ngi xem tng tay Loi tr: Thy lang 3230 Thy cng 3413 5162: Ngi hu phng, nhng ngi c thu lm bu bn Ngi hu phng v nhng ngi c thu lm bu bn cung cp mi quan h bu bn v ch ti nhng nhu cu khc nhau ca khch hng. Nhim v ch yu gm: Cung cp ngi lm bu bn n khch hng nh i cng ngi n nhng im khc nhau, c sch, tham gia vo nhiu hot ng nh th thao; Gip khch hng gii tr trong ngi nh ca mnh; Gi ging t v dng c nhn gn gng. Loi tr: Ngi qun gia 5152 Bn nhy 5169 Hng o x hi -5169 5163: Ngi lm ngh lo vic m ma v p xc Ngi lm ngh m ma v p xc lo hu s v v thc hin cc cng vic trong qu trnh p xc. Nhim v ch yu gm: Sp xp v tin hnh tang l, ha tng v chn ct; p xc hoc lm chm qu trnh phn r; m bo sc khe v v sinh mi trng cing nh tun th cc yu cu php l lin quan n vic p xc; ng vt m trn cc b phn khc nhauc ca c th v nh hnh hoc cu trc li nhng phn b bin dng hoc b thng trn c th con ngi nu cn thit; Thay cho ngi cht v a vo quan ti; Ly t liu chun b co ph, h tr vic la chn quan ti hoc quch, xc nh a im v thi gian chn ct hoc ha tng. 5164: Nhn vin chm sc v lm p ng vt Nhn vin chm sc v lm p ng vt nui dng, chm sc, hun luyn v lm p ng vt v tr gip bc s th y, k thut vin th y v k thut vin trong ca hng th y, tri hun luyn ng vt, chn nui gia sc, vn th, phng th nghim, ca hng bn l vt nui, trng ua, trng hun luyn ch, c s lm p vt nui v tng t. Nhim v ch yu gm: Tm v cho ng vt n; Dt hoc mang ng vt n phng cha tr v trng coi chng trong qu trnh cha tr; V sinh v kh trng dng c phu thut th y; Ghi nhn thuc, ha cht v cc ch phm dc phm v b sung kho; Kh trng chai, l v cc thit b khc; V sinh, t chc v kh trng khu ng vt nh ch quy, chung, lng, bi, thit b nh yn nga v dy cng; Thu thp v ghi li cc thng tin ng vt nh trng lng, kch thc, tnh trng th lc, phng php iu tr v thc n nhn c; Hun luyn vt nui pht trin v duy tr cho cc cuc thi, gii tr, tun lnh, an ninh, ci v cc hot ng khc; Lm p vt nui nh tm, chi, ct ta lng, ct mng, lm sch tai. V d: Trng coi ng vt Hun luyn ch Hun luyn nga Gi vn th 5165: Ngi hng dn li xe Ngi hng dn li xe dy cch li xe c ng c Nhim v ch yu: Hng dn hc vin li xe trong iu kin thc t, gii thch v chng minh cc hot ng ca h thng phanh, ly hp, la chn bnh, hp s t ng, tn hiu v n; Hng dn cc quy tc giao thng; Hng dn bo m an ton; T vn cho hc vin khi h chun b tri qua k kim tra li xe; T vn v ging dy k thut li xe tin tin cn thit cho tnh hung khn cp; Minh ha v gii thch cc hot ng x l v c kh ca xe c ng c v li xe k thut, s dng biu v h tr nghe nhn. Loi tr: Ngi hng dn bay 3153 5169: Nhn vin dch v c nhn khc cha c phn vo u Nhm ny gm nhng nhn vic dch v c nhn cha c phn loi ngnh 516: Nhn vin dch v c nhn khc. V d, nhng ngi cung cp dch v bn nhy, hng o x hi v nhn vin hoc ch hp m. Nhim v ch yu: Theo khch n nh hng v cc chuyn i chi; Bn nhy; Mi khch n hp m v bo m h c gii tr tt. V d: Ch cu lc b Nhn vin cu lc b Bn nhy Hng o x hi Loi tr: Ngi c thu lm bu bn 5162 52: NHN VIN BN HNG Nhn vin bn hng bn v gii thiu hng ha trong cc ca hng bn bun hoc bn l, cc gian hng hoc siu th, giao n tng nh, qua in thoi hoc trung tm khch hng. H c th ghi li v chp nhn thanh ton hng ha v dch v mua, v c th hot ng nh ca hng bn l nh. Nhim v ch yu gm: bn hng trong cc c s bn bun v bn l, trn ph hoc cc gian hng, giao hng tn ni, qua in thoi hoc trung tm khch hng; gii thiu hng ha n khch hng tim nng; bn v phc v thc n dng ngay ti quy v trn ph; mua hoc k hp ng cung cp thng thng sn phm c bn; sp xp v hin th hng ha v ng gi hng ha; xc nh sn phm pha trn, lu kho v mc gi cho hng ha bn; dng my tnh tin, my qut m vch, my tnh v cc thit b khc ghi li v chp nhn thanh ton cho vic mua hng ha v dch v. Gim st cc nhn vin khc c th c sp xp mt s ngh y. 521: Ngi bn hng trn ng ph v ti ch Ngi bn hng trn ng ph v ti ch bn hng quy hng trong ch hay trn ng ph, chun b v bn cc loi thc phm v ung nng hoc lnh tiu dng ngay trn cc ng ph v ni cng cng. Nhim v ch yu gm: c ch bn hp php ti mt a im c th ng ph, ch hoc cc khng gian m khc bn thc phm v ung trn ng; mua hoc hp ng cung cp thng xuyn ca cc sn phm bn; dng v ph d hng v gi ; vn chuyn, lu tr, ti v d ti cc sn phm bn; gii thiu, bn hng ha, thc phm v ung, chp nhn thanh ton; bao b v ng gi hng ha bn; chun b thc n v thc ung bn; y, xe ti, khay hay gi mang li cho thc phm v ung n v tr mong mun trn ng ph, hoc nhng ni cng cng nh trm hoc rp chiu phim; gi s sch k ton v duy tr hng ha trong kho. 5211: Ngi bn hng trong quy hng v ti ch Ngi bn hng trong quy hng v ti ch bn hng ho khc nhau, cc quy hng trong ch xy kin c hoc ch ngoi tri, cc quy hng trn ng ph hoc cc khng gian m. Nhim v ch yu gm: c cho php c ch ng mt v tr c th trn ph, trong ch hoc ni c khng gian m; Xc nh hn hp sn phm, tn kho v mc gi bn ca hng ha c bn ra; Mua hoc hp ng cung cp hng ha thng xuyn t nh bn bun hoc trc tip t nh sn xut; Dng v ph d quy hng, vn chuyn, lu tr, ti v xp d hng ha bn; Gii thiu, bn hng v chp nhn thanh ton; Sp xp v hin th hng ha bn, ng gi bao b hng ha bn; Gi s sch k ton v duy tr hng ha trong kho. V d: Ngi bn hng cc kit Ngi bn hng trong ch Ngi bn hng rong trong ch Tr gip bn hng trn ph Loi tr: Ngi bn hng rong trn ph 5212 Ch ca hiu 5221 Tr gip bn hng cho ca hng 5223 Tr gip thanh ton n - 5246 Ngi bn trn ph (tr n) 9520 5212: Ngi bn n trn ng ph Ngi bn n trn ng ph chun b v bn n ung nng hoc lnh cho n ngay trn ph hoc nhng ni cng cng nh nh ga, rp chiu phim hoc nh ht. Nhim v ch yu gm: c cho php hoc c giy php nhng ni yu cu, bn n ung trn ph hoc nhng ni cng cng; c php bn n ung; Chun b, trc hoc ti ch, n ung bn; Ti v d ti, y, p xe hoc mang xe ba gc, xe ti, khay hay gi chuyn n ung n v tr mong mun trn ng ph, hoc ni cng cng nh nh ga, rp chiu phim hoc nh ht. Hin th v tnh tin n ung. V d: Ngi bn hng rong ( n ung) Ngi bn thc n trn ph Loi tr: u bp 5120 Tr gip thanh ton dch v n ung 5246 Chun b n nhanh 9411 Bn hng rong trn ph (tr n) 9520 522: Nhn vin bn hng trong ca hng Nhn vin bn hng trong ca hng bn nhiu loi hng ha v dch v trc tip cho khch hng hoc thay mt c s bn l hoc bn bun. H gii thiu c im v cht lng ca hng ha v dch v, c th iu hnh ca hng nh hoc gim st hot ng ca nhn vin tr gip hoc thu ngn. Nhim v ch yu gm: gii thch nhng thc mc ca khch hng, t vn v dng sn phm, gi, vn chuyn, bo hnh v hng dn s dng; gii thiu, gii thch v bn hng v dch v cho khch hng; chp nhn thanh ton hng ha v dch v bng cc phng thc thanh ton khc nhau, chun b ha n bn hng; thc hin hoc h tr vic qun l kho hng; sp xp v hin th hng ha bn, ng gi bao b bn hng; xc nh sn phm pha trn, kho v mc gi cho hng ha bn; gim st v iu phi cc hot ng ca tr l bn hng, kim tra my mc v cc nhn vin khc trong siu th hoc ca hng. 5221: Ch ca hiu Ch ca hiu iu hnh nhng ca hng bn l nh khng ph thuc hoc c s h tr t nhiu ca hng khc. Nhim v ch yu gm: Quyt nh sn phm pha trn, kho v mc gi bn; Mua v sp xp hng ha bn t nh bn bun v cc nh cung cp khc; Ghi li ngn qu v hng tn kho cing nh cc giao dch ti chnh; Quyt nh gi bn v gii thiu hng bn; Bn hng cho khch v t vn; Kim tra hng tr v quyt nh ph hp; Lu kho. V d: Ngi bn tp phm Ngi bn bo Ch ca hiu Loi tr: Qun l ca hng 1844 Ngi bn hng trong ch - 5211 5222: Nhn vin gim st ca hng Nhn vin gim st ca hng gim st v phi hp hot ng ca nhn vin tr gip bn hng, kim tra my mc v cc nhn vin khc trong ca hng bn bun hoc bn l nh trong siu th v ca hng bch ha. Nhim v ch yu: Ln k hoch v chun b cc lch trnh lm vic v phn cng nhn vin vi nhim v c th; Hng dn nhn vin quy trnh bn hng, bao gm lm th no x l cc trng hp kh hoc phc tp; m bo khch hng nhn c dch v nhanh chng; Tham gia, cung cp t vn cho cc qun l khi phng vn, tuyn dng, o to, nh gi, thc y v sa thi nhn vin, gii quyt cc khiu kin ca nhn vin; Kim tra v hng ha tr li v quyt nh ph hp; Tham gia kim k hng ha v t hng mi; m bo hng ha v dch v ng gi v c nim yt; m bo quy trnh an ton c thc hin. V d: Kim sot vin thu ngn Kim sot vin siu th Loi tr: Qun l ca hng 1844 Nhn vin bn hng trn ph - 5211 Ch ca hiu 5221 5223: Nhn vin bn v tr gip bn hng Nhn vin tr gip bn hng bn nhiu loi hng ha v dch v trc tip cho khch hng hoc thay mt c s bn bun v bn l, gii thch c im v cht lng ca hng ha v dch v . Nhim v ch yu gm: Xc nh yu cu ca khch hng v t vn v dng sn phm, gi, vn chuyn, bo hnh, hng dn s dng; Gii thiu v gii thch vi khch hng v hng ha v dch v; Bn hng ha v dch v, nhn tin qua cc phng thc thanh ton khc nhau, chun b ha n bn v s dng my tnh tin; H tr qun l kho nh sn phm tn kho, tham gia kim k; Sp xp v hin th cc sn phm bn v bao b, ng gi hng ha bn ra. V d: Nhn vin bn hng (c s bn l hoc bn l) Tr gip ca hng Loi tr: Qun l ca hng 1844 Nhn vin bn hng kiot 5211 Nhn vin bn hng trong ch - 5211 Nhn vin bn hng trn ph -5211 Ngi bn hng rong 5212 Ch ca hiu 5221 Nhn vin thu ngn 5230 Tr gip thu tin dch v n ung 5246 523-5230: Nhn vin thu ngn v bn v Nhn vin thu ngn v bn v s dng my tnh tin, my qut m, my tnh v cc thit b khc ghi li v chp nhn thanh ton cho vic mua hng ha, dch v trong ca hng, nh hng v phng bn v. Nhim v ch yu: Nhn v xc nhn thanh ton bng tin mt, sc, th tn dng hoc th ghi n t ng trong ca hng, phng v hoc cc c s tng t; Tr tin l v nhn ha n; Pht hnh v cho khn gi s kin vn ha v th thao; Tnh v ghi li tin nhn hoc tr, cn i vi bn ghi thu ngn; Nhn tin mt, kim tra bin lai v cc giy t khc, chun b gi tin n ngn hng; Dng my tnh tin tnh ton tin tr li hoc nhn t khch hng; Qut, cn v tnh gi hng ha; Gi v cho hng ha vo ti. V d: Nhn vin thu ngn Nhn vin thu ngn dch v ti ga Nhn vin thu ngn ca hng Nhn vin pht hnh v (s kin gii tr v th thao) Loi tr: Nhn vin pht hnh v (du lch) 4221 Gim st thu ngn 5222 Tr gip bn hng 5223 Tr gip dch v nh ga 5245 524: Nhn vin bn hng khc Nhn vin bn hng gii thiu, trnh by v bn hng, thc n v dch v, thng cho cng chng ni chung, khc vi bn hng ch, ng ph v ca hng. Nhm ny gm nhn vin bn hng cha c phn loi 521: Ngi bn hng trn ng ph v ti ch, 522: Nhn vin gim st ca hng v 523: Nhn vin thu ngn Nhim v ch yu: gii thiu hng ha, a hnh nh, phim, video, qung co hoc sng to ngh thut; tr li cu hi v t vn cho vic s dng hng ha v dch v, ly n t hng v sp xp thanh ton, giao hng v hoc thu hng ha hoc cung ng dch v; bn hng v dch v, thc y kinh doanh bng cch tip cn khch hng tim nng, giao hng t qua in thoi hoc cc phng tin truyn thng in t khc; bn nhin liu, du m bi trn v cc sn phm t khc ti trm dch v; cung cp cc dc v nh nhin liu, v sinh, bi trn v thc hin sa cha nh xe c ng c. 5241: Nhn vin lm mu Nhn vin lm mu mc v trnh din qun o v ph kin v a ra hnh nh, phim v video, qung co, chp nh t)nh hoc cho sng to ngh thut. Nhim v ch yu gm: Mc mu kiu dng mi hoc hin ti theo yu cu ca khch hng; i, quay, chp gii thiu c im, u im, kiu dng ca trang phc, ph kin thi trang v n hng khc. t ra l ch ca tc phm iu khc, hi ha v cc loi khc ca ngh thut th gic; To dng chp nh t)nh cho cc tp ch v cc phng tin qung co khc; t ra cho truyn hnh, video v in nh qung co v cc tc phm khc. V d: Ngi mu qung co Ngi mu ngh thut Ngi mu thi trang Loi tr: Din vin 2655 5242: Nhn vin thuyt minh gii thiu hng ha Nhn vin thuyt minh gii thiu hng ha cc c s thng mi, trin lm v nh ring. Nhim v bao gm: Trng by v gii thiu sn phm bn thng bo cho khch hng v c im ca chng, c ch hot ng, cing nh to s quan tm mua hng; Tr li cu hi v t vn hng dn s dng; Bn hng hoc hng dn khch hng n nhn vin bn hng; Ly n t hng v sp xp thanh ton, phn phi v thu thp hng ha; Cung cp mu hng ha v phn phi cc catalogue v ti liu qung co. V d: Ngi thuyt minh Nhn vin qun l n hng Loi tr: Nhn vin bn hng trong ch - 5211 Nhn vin bn hng trn ph - 5211 Nhn vin bn hng tn nh 5243 5243: Nhn vin bn hng tn nh Nhn vin bn hng tn nh m t, gii thiu v bn hng v dch v, thu ht kinh doanh cho cc c s bng vic tip cn hoc thm hi khch hng tim nng, thng nh ring, bng vic n tn nh. Nhim v ch yu: a ra chi tit cc loi hng ha v dch v bng vic n thm khch hng v khch hng tim nng ti nh ring; Gii thiu hoc m t hng ha v dch v a ra; Ghi chp cc n hng v giao dch, a im nhn hng vi ngi cung cp; Chun b ha n v hp ng mua bn v nhn thanh ton; Chuyn th, thng tin v cc ti liu khc cho khch hng; Lp danh sch khch hng tim nng v gii thiu h v kinh doanh mi; Qua li gia im bn hng v khch hng, chuyn mu hng bn. V d: Nhn vin bn hng giao tn nh i din bn hng giao tn nh Nhn vin bn hng trong cc s kin ti nh Loi tr: i din bn thng mi 3322 Ngi bn hng trn ph - 9520 5244: Nhn vin bn hng qua trung tm lin lc Nhn vin bn hng qua trung tm lin lc lin lc vi khch hng hin ti v tim nng, s dng in thoi hoc phng tin truyn thng in t khc, gii thiu hng ha v dch v. H c th lm vic t mt trung tm lin lc hoc t c s khng tp trung. Nhim v ch yu gm: Xc tin bn hng ha v dch v bng in thoi hoc th in t, theo kch bn v danh sch cc a ch lin h; To s quan tm n hng ha v dch v, tm kim doanh s hoc tha thun gp i din bn hng; Sp xp v gi hng ha v dch v, thng tin v ti liu qung co cho khch hng; Sp xp cc cuc hn cho i din bn hng; Ghi li ch cho cc hot ng tip theo v cp nht c s d liu th trng phn nh thay i tnh trng ca mi khch hng; Bo co hot ng ca cc i th cnh tranh v cc vn pht sinh bng vic lin h vi qun l; Duy tr thng k cc cuc gi thnh cng; Gi bo co nh k v hot ng v kt qu ca cc lin lc in thoi. V d: Nhn vin bn hng qua trung tm in thoi Nhn vin bn hng qua trung tm lin lc khch hng Nhn vin bn hng qua Intenet Nhn vin tip th qua in thoi Nhn vin bn hng qua in thoi Loi tr: Nhn vin thng tin trung tm lin lc 4222 5245: Nhn vin phc v cc trm dch v Nhn vin phc v cc trm dch v bn nhin liu, du m bi trn v cc sn phm khc ca t v cung cp dch v nh tip nhin liu, v sinh, bi trn v thc hin sa cha nh ca xe c ng c. Nhim v bao gm: nhin liu vo thng v bnh theo yu cu ca khch hng; Kim tra v bm lp xe, thay du v cc nhin liu khc; Ra knh chn gi xe v ca s; Thc hin vic sa cha nh cho cc loi xe nh thay lp xe, bng n v li gt nc knh chn gi; Duy tr v sa dng my ra xe t ng; Thu cc khon thanh ton t khch hng; Lm sch my bm xng v ng vo ca xe, ca hng v cc thit b khc; Kim sot kho v chun b bo co v nhin liu, du, thit b v cc sn phm c bn ra. V d: Nhn vin phc v trn tu thy Nhn vin ph v cc trm dch v Loi tr: Nhn vin bn hng ca hng 5223 Nhn vin thu ngn cc trm dch v - 5230 Nhn vin phc v thu ngn cc dch v n ung 5246 5246: Nhn vin ph thu tin trong cc c s n ung Nhn vin ph thu tin trong cc c s n ung phc v khch hng quy thu ngn v chun b thc n n gin trong ca hng, qun c ph, khch sn, quy n nhanh, bnh vin v cc c s khc. Nhim v ch yu: Phc v n cho khch hng ti quy; Tm sn phm mong mun cho khch hng, gip h la chn v t hng; Lm sch, gt v, ct ta thc phm bng tay hoc bng my; Chun b n n gin v hm nng ba n; Chia v gi thc n hoc t ln )a phc v trc tip cho khch hng; ng ti thc n mang i; Bo qun lnh v ghi li s lng s dng; Nhn thanh ton thc phm c mua. V d: Nhn vin ph thu trong qun c ph Nhn vin phc v trong quy salad Loi tr: u bp 5120 Bi bn 5131 Nhn vin pha ch - 5132 Nhn vin bn hng kiots 5211 Nhn vin bn hng ch - 5211 Nhn vin bn hng trn ph - 5211 Ngi chun b n nhanh 9411 5249: Nhn vin bn hng khc cha c phn vo u Bao gm nhng nhn vin bn hng cha c phn vo u nhm 52: Nhn vin bn hng. V d: Nhn vin bn hng cho thu 53: NHN VIN CHM SC C NHN Nhn vin chm sc c nhn cung cp vic chm sc, h tr v gip cho tr em, ngi bnh v ngi gi, ngi khuyt tt trong cc c s v ni . Nhim v ch yu: gip i li, v sinh v cc nhu cu c nhn khc; gip tr em hc cc k nng x hi; h tr v tham gia cc hot ng nng cao th lc, pht trin cm xc, tr tu, x hi cho tr em; quan st v bo co cc quan tm v sc khe v dch v x hi ngi lao ng. 531: Nhn vin chm sc tr em v ngi ph t cho gio vin Nhn vin chm sc tr em v ngi ph t cho gio vin cung cp vic chm sc, h tr cho tr em trng, nh v cc c s chm sc tr khc. Nhim v ch yu gm: gip tr em hc cc k nng x hi; gii thiu, h tr v tham gia vo cc hot ng nng cao pht trin v x hi, cm xc v tr tu cho tr em trng; gip chun b ti liu v thit b cho gio dc v cc hot ng sng to ca tr em trc khi n trng, sau khi n trng, trong k ngh v nh tr. 5311: Nhn vin chm sc tr em Nhn vin chm sc tr em cung cp vic chm sc v h tr cho tr em nh v trc khi n trng, sau khi n trng, ngy ngh v nh tr. Nhim v ch yu: Gip tr em tm ra, mc qun o v cho n; a tr n trng v t trng v hoc ra ngoi gii tr; Chi vi tr, th gin vi tr bng cch c sch hoc k chuyn; Gip trong vic chun b ti liu hoc thit b cho hot ng gio dc hoc gii tr; Qun l cc hnh vi ca tr v hng dn chng pht trin x hi; K lut v a ra cc bin php kim sot hnh vi ca tr, nh t git qun o v nht chi v sch; Quan st v theo di cc hot ng vui chi ca tr; Ghi li thng tin v tr, bao gm nhng quan st hng ngy v thng tin v cc hot ng, phc v ba n v thuc tim. V d: Ngi gi tr Ngi chm sc tr Nhn vin chm sc gia nh ban ngy Nhn vin chm sc ngoi gi hc Loi tr: Gio vin mm non 2342 5312: Ngi ph t cho gio vin Ngi ph t cho gio vin khng thc hin nhim v ging dy m gip gio vin, chm sc v gim st tr em trng hc. Nhim v ch yu: Gii thiu, gim st v tham gia hot ng pht trin th lc, x hi, cm xc v tr tu cho tr em trng; Chun b khu vc trong v ngoi lp cho vic hc v hot ng sng to; H tr tr nhng kh khn v hc nhn thc, th lc, hnh vi hoc nhng bi hc khc; H tr c nhn tr hc k nng x hi; H tr chun b ti liu ging dy, in chp ti liu; S dng thit b nghe nhn, my tnh v h tr ging dy khc; Pht v thu ti liu bi hc. V d: Ph t trng mm non Ph t gio vin 532: Nhn vin chm sc v dch v sc khe Nhn vin chm sc v dch v sc khe cung cp vic chm sc v h tr i li v cc hot ng hng ngy cho bnh nhn v ngi gi, khuyt tt trong cc c s chm sc v ngi dn. Nhim v ch yu gm: h tr bnh nhn i li, chm sc c nhn v nhu cu giao tip; dit khun dng c v thit b phu thut, quan st v bo co lu vi trm y t v c s x hi thch hp ca ngi lao ng; chun b bnh nhn khm v cha tr, tham gia lp k hoch chm sc c nhn. 5321: Nhn vin h tr v chm sc y t Nhn vin h tr vchm sc y t cung cp vic chm sc v gip trc tip c nhn vi cc hot ng hng ngy cho bnh nhn v c dn trong cc c s chm sc sc khe nh bnh vin, trm y t, khu chm sc sc khe dn c. H thc hin k hoch v chm sc di s gim st trc tip ca y t, iu dng hoc chuyn gia y t khc hoc chuyn gia lin kt. Nhim v ch yu: Cung cp vic chm sc, h tr v iu tr cho bnh nhn v ngi dn theo k hoch iu tr c thit lp bi cc chuyn gia y t, iu dng khc; H tr bnh nhn c nhu cu chm sc c nhn v iu tr nh v sinh c nhn, n, mc, vn ng v th cht, tp th dc, giao tip, ung thuc v thay bng; Di chuyn v tr, nng v vn chuyn bnh nhn bng xe ln hoc ging di chuyn; Gi v sinh mi trng nh lm sch phng bnh nhn, thay ga gi; Massage v thc hin cc bin php gim au khng dng thuc khc, nh trong khi mang thai hoc lao ng; Quan st tnh trng, phn ng v hnh vi ca bnh nhn, bo co thay i n c s y t chuyn trch. V d: H l sinh sn (trm y t hoc bnh vin) Ph t iu dng Ph t chm sc bnh nhn H tr bnh nhn tm thn Loi tr: Y t (chuyn nghip) 2221 Y t (h tr chuyn nghip) 3221 Nhn vin cp cu 3258 H tr y t (ti nh) 5322 5322: Nhn vin chm sc c nhn ti nh Nhn vin chm sc c nhn ti nh cung cp vic chm sc v h tr ti nh vi cc hot ng i sng hng ngy vi ngi cn c chm sc do nh hng ca tui tc, bnh tt, chn thng hoc cc l do v th lc v tinh thn khc ti nh ring hoc cc c s c lp khc. Nhim v ch yu gm: H tr khch hng c nhu cu chm sc v iu tr c nhn nh v sinh c nhn, n, mc hot ng v th cht v tp th dc, giao tip, ung thuc, thay bng, thng theo k hoch chm sc thit lp bi c s y t chuyn nghip; Ghi li vic chm sc khch hng, thay i iu kin v phn ng iu tr, bo co vn lu hoc gii thiu n mt c s dch v sc khe hoc x hi chuyn nghip; C nh hoc nng khch hng di chuyn nhanh nhn, gip vn chuyn trn xe ln hoc xe c ng c; Cung cp cho khch hng v gia nh h tr tinh thn, thng tin v t vn v ch nh dinh dng, v sinh, tp th dc, chm sc tr s sinh hoc thch ng cho ngi khuyt tt hoc ngi bnh; Duy tr mi trng v sinh chun cho khch hng, nh thay i ga gi, git qun o, ra bt )a v lm sch khu nh ; Cung cp h tr tm l cho khch hng thng qua cc cuc tr chuyn hoc c; Lp k hoch, mua, chun b hoc phc v ba n p ng nhu cu dinh dng v ch n theo quy nh; Cung cp h tr cho cha m v chm sc tr s sinh trong giai on sau sinh; Lp k hoch v i cng khch hng n cc cuc hn vi bc s) v cc chuyn gia y t khc hoc thc hin cc cng vic nh khc. V d: H l sinh ti nh Nhn vin chm sc ti nh iu dng ti nh Nhn vin cung cp cc dch v c nhn khc Loi tr: Y t (chuyn nghip) 2221 Nhn vin x hi (chuyn nghip) 2635 Y t (nhn vin chuyn nghip) 3221 Nhn vin x hi (nhn vin chuyn nghip) 3412 H l (trm y t hoc bnh vin) 5321 5329: Nhn vin chm sc c nhn v sc khe cha c phn vo u Nhm ny cung cp dch v h tr chm sc sc khe v c nhn hng ngy cha c phn loi 532 Nhn vin chm sc v dch v sc khe. V d, bao gm cc ngh tr gip nha khoa, tr gip v kh trng, tr gip chun on hnh nh v dc phm. Nhim v ch yu gm: Lm sch v kh trng dng c phu thut, nha khoa, dc phm, chai, l v cc thit b khc; Dn nhn thuc, ha cht v cc ch phm dc phm, b sung vo kho; Nng, di chuyn bnh nhn v vn chuyn h trn xe ln hoc ging y t; Chun b cho bnh nhn khm v iu tr; Xp khay dng c, chun b h s v h tr nha s) hoc ngi chp phim trong th tc; Ly chun on X-quang. V d: Ph t Nha khoa Tr gip s cu Tp v bnh vin Tr gip hnh nh y khoa Tr gip dc phm Ngi ly mu Ph t trit sn Loi tr: Ph t dc 3213 K thut vin nha khoa 3214 Tr l nha khoa 3251 54-540:NHN VIN DCH V BO V Nhn vin dch v bo v c nhn v ti sn khi ha hon v cc mi nguy him khc, theo lut php v cc quy nh. Nhim v ch yu gm: Phng chy cha chy, cu ngi khi cc v ha hon, cc tai nn hoc mc kt trong cc tnh hung nguy him; tun th lut php, thc thi php lut v quy nh, tun tra khu vc cng cng; hng dn giao thng v bo v hin trng trong trng hp c tai nn;tun tra v gim st ti ch bo v ti sn i vi hnh vi trm cp v ph hoi, kim sot ra vo cc c s v gi gn trt t v thc thi cc quy nh ti s kin cng cng, trong phm vi c s. Bao gm c gim st nhn vin khc. 5401: Nhn vin an ninh (tr cng an) Nhn vin an ninhbo v trt t, tun tra khu vc, thc hin lut php v cc quy nh, bt gi ngi phm ti b nghi ng. Nhim v bao gm: Tun tra mt khu vc c th duy tr trt t cng cng, ng ph vi trng hp khn cp, bo v con ngi v ti sn, thc thi php lut v quy nh; Xc nh, truy bt nghi phm v th phm c hnh vi phm ti; Ch o giao thng v bo v hin trng trong trng hp c tai nn; H tr khn cp cho cc nn nhn ca v tai nn, ti phm v thin tai. V d: An ninh dn phng. Loi tr: Cnh st trng 1322 Chnh thanh tra cnh st 1322 5409: Nhn vin dch v bo v khc cha c phn vo u Nhm ny bao gm nhng nhn vin dch v cha c phn loi vo u 540: Nhn vin dch v bo v. V du, bao gm cu h, nhn vin dn ng v kim sot vin ng vt. Nhim v ch yu gm: Tun tra bi bin v b bi bo v khi tai nn v ui nc; Gim st lu lng giao thng xc nh khong cch an ton m ngi i b c th qua ng; Tr li khiu ni lin quan n cc con vt nui, th nui v ng vt hoang d, pht hnh cc cnh bo v trch dn cho ch s hu v ng vt b mt, ng vt hoang v nguy him; Tun tra mt khu vc c ch nh v quy nh xe; iu tit giao thng. V d: Thm t t Nhn vin kim sot ng vt Tun tra bi bin Nhn vin dn ng Kim lm Nhn vin cu h iu tit giao thng Loi tr: Nhn vin gc ca 5401 Bo v bo tng 5401 Tun tra an ninh 5401 Nhm 6 Lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghip v thy sn Lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghip v thy sn trng v thu hoch v ma hoc cy trng hng nm hoc lu nm; thu hoch tri cy v thc vt hoang d; gy ging, sn bt ng vt; sn xut cc sn phm chn nui; trng, bo tn v khai thc rng; nui trng v nh bt thy sn cung cp thc phm v to thu nhp cho bn thn v gia nh. Nhim v ch yu ca lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghip v thy sn bao gm: chun b t, my gieo ht, trng, phun, bn phn v thu hoch ma mng; trng cy n qu v cy khc; trng rau v cc sn phm lm vn; thu hoch tri cy v thc vt hoang d; nui trng, chm sc v sn bn ng vt ch yu ly tht, sa, lng, da hoc t tm, mt ong v cc sn phm khc; nui trng, bo tn v khai thc rng; nui trng v nh bt thy sn v cc hnh thc thu hoch thy sn khc; bo qun ti kho v s ch sn phm; bn sn phm n ngi mua, t chc tip th. Bao gm c gim st ngi lao ng khc. 61. Lao ng c k nng trong nng nghip bn Lao ng c k nng trong nng nghip bn lp k hoch, t chc v thc hin hot ng nui trng v thu hoch cy hng nm v lu nm; sn xut sn phm ng vt v thc vt bn hoc phn phi thng xuyn n ngi mua bun, t chc tip th v marketing. Nhim v ch yu ca lao ng c k nng trong nng nghip bao gm: chun b t, my gieo ht, trng, phun, bn phn v thu hoch ma mng; trng cy n qu v cy khc; trng rau v cc sn phm lm vn; thu hoch tri cy v thc vt hoang d; nui trng, chm sc v sn bn ng vt ch yu ly tht, sa, lng, da hoc t tm, mt ong v cc sn phm khc; bo qun ti kho v s ch sn phm; bn sn phm n ngi mua, t chc tip th. Bao gm c gim st ngi lao ng khc. 611. Lao ng trng trt v lm vn bn Lao ng trng trt v lm vn bn lp k hoch, t chc v thc hin cc hot ng trng, thu hoch v ma; trng cy n qu v cy khc; trng rau, cy dc liu v cy khc trong vn; sn xut cc sn phm t vn v vn m bn, phn phi thng xuyn n ngi mua bun, t chc tip th v marketing. Nhim v ch yu: Gim st hot ng v tnh hnh th trng, xc nh lng cy trng, lp k hoch v phi hp sn xut ph hp; mua ging, phn bn, u t ci to t; chun b t, gieo ht, trng, chm sc v thu hoch cy trng; chm sc ng vt lm vic v bo dng trang tri, my mc thit b; sn xut ging, c v ht; bo qun ti kho v thc hin ch bin mt s sn phm; cung cp v tip th sn phm nng nghip. Bao gm c gim st ngi lao ng khc. 6111. Lao ng trng rau v cy ma v Lao ng trng rau v cy ma v trng, t chc v thc hin hot ng trng v thu hoch cc loi cy khc nhau nh la m v ngi cc khc, la, c ci ng, ma, lc, thuc l, cy lau v cy ma v khc, khoai ty, ci bp v rau khc bn hoc phn phi thng xuyn n ngi mua bun, t chc tip th v th trng. Nhim v bao gm: Gim st hot ng v tnh hnh th trng, xc nh s lng v cc loi cy trng, lp k hoch v phi hp sn xut ph hp; Chun b t bng tay hoc bng my, bn phn; La chn v gieo ht ging, cy ging v trng; Bo qun cy trng bng cch lm giu t, cy ghp, ct ta, thit lp v iu hnh thit b ti tiu; Kim sot c di, su bnh bng cch p dng thuc dit c v thuc tr su; Thu hoch cy trng v b cy bnh hoc tha; Kim tra, lm sch, phn loi, ng gi v bo qun ti kho, phn phi cy trng bn v cung cp ra th trng. Chm sc ng vt lm vic v bo dng trang tri, nh xng, thit b v h thng cung cp nc; Bo qun ti kho v thc hin ch bin mt s sn phm; Gii thiu v tip th sn phm, sp t bn hng, mua hng v vn chuyn sn phm, cung cp, theo di v nh gi cc bn ghi hot ng v giao dch ca trang tri; Tp hun v gim st cng nhn trong sn xut ma v, trong m bo trch nhim, sc khe v bin php bo m an ton, tuyn dng v sa thi ngi lao ng v cc nh thu. V d cc ngh c phn loi y: Nng dn trng ngi cc Nng dn trng bng Nng dn trng khoai ty Nng dn trng la Cng nhn trang tri c k nng (l)nh vc cy trng) Nng dn trng ma ng Loi tr: Qun l sn xut nng nghip 1311 Lao ng trang tri ma v - 9201 6112 Lao ng trng cy bi v cy thn g Lao ng trng cy bi v cy thn g ln k hoch, t chc v thc hin nui trng v thu hoch tri cy, ht cy, tr v c ph, ca cao, cao su, nha cy& bn hoc phn phi thng xuyn n ngi mua bun, t chc tip th v th trng. Nhim v ch yu gm: Gim st hot ng v tnh hnh th trng, xc nh loi v sn lng cy trng, lp k hoch v phi hp sn xut ph hp; Chun b t bng tay hoc bng my, bn phn; La chn ht ging, gieo ht v trng cy; Duy tr cc loi cy trng bng t, cy, ct ta hoc bo mng cy g v cy bi, thit lp v vn hnh thit b ti tiu; Kim sot c di, su bnh v cc bnh bng cch p dng thuc dit c v thuc tr su; Chm sc cy, thu hoch nha cy v sn phm; Kim tra, lm sch, phn loi, ng gi, bo qun ti kho v vn chuyn bn hoc cung cp cho th trng. Chm sc ng vt lm vic, bo dng trang tri, thit b, nh xng v h thng cp nc; Bo qun ti kho v thc hin mt s s ch; Gii thiu v tip th sn phm, ln k hoch bn hng, mua hng v vn chuyn sn phm v ngun cung cp, theo di v nh gi cc ghi chp hot ng v giao dch ca trang tri; o to v gim st ngi lao ng trong cng vic, m bo nhim v, bin php m bo an ton v sc khe, tuyn dng, sa thi ngi lao ng v cc nh thu. V d cc ngh c phn loi y: Nng dn trng cy n qu Nng dn trng cy cao su Nng dn trng ch Nng dn trng nho Loi tr: Qun l trng trt 1311 Ngi hi hoa qu - 9211 6113 Lao ng lm vn, trong nh knh, vn m Lao ng lm vn, trong nh knh, vn m ln k hoch, t chc v thc hin cc hot ng chm sc cy, cy bi, hoa v cy cnh khc trong cng vin v khu vc nh ring, sn xut ging, c, ht hoc trng rau v hoa, bng cc k thut chuyn su, bn hoc phn phi thng xuyn cho ngi mua bun, t chc tip th v th trng. Nhim v ch yu: Gim st hot ng v tnh hnh th trng, xc nh loi v lng rau, sn phm