ࡱ> wby !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FMvRxWorkbookcSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pnthhai Ba==xi^08X@"1JCalibri1JArial1JArial1JArial1.JTimes New Roman1.JTimes New Roman1. JTimes New Roman1JCalibri1h8JCambria1,8JArial18JArial18JArial1JArial1JArial1<JArial1>JArial1?JArial14JArial14JArial1 JArial1 JArial1JArial1JArial1 JArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) , *   P P    `      a> x@ @ |@ @ x@ @  xp@ @ |p@ @ xp@ @ xp@ @ xw@ @  |w@ @ xw@ @ |w@ @  xw@ @  xw@ @  H xw@ @ |w@ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @  xw@ @ xw@ @ x@ @ xp@ @ x@ @  xw@ @ |w@ @ xw@ @ xw@ @  |w@ @ xw@ @ |w@ @  xw@ @  hw@ @  x@ @  hw@ @  xw@ @ xw@ @ xw@ @ xw@ @ x@ @ xp@ @ xw@ @ xp@ @ x@ @  hw@ @  lw@ @ xw@ @ xw@ @ x@ @  |@ @  x@ @ x@ @  h@ @  h@ @ x@ @  x@ @ "x@ @ ||wk}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}>00\);_(*}(}?00\);_(*}(}@00\);_(*}(}A00\);_(*}(}B00\);_(*}(}C00\);_(*}(}D00\);_(*}(}E00\);_(*}(}F00\);_(*}(}G00\);_(*}(}H00\);_(*}(}I00\);_(*}(}J00\);_(*}(}K00\);_(*}(}L00\);_(*}(}M00\);_(*}(}N00\);_(*}(}O00\);_(*}(}P00\);_(*}(}Q00\);_(*}(}R00\);_(*}(}S00\);_(*}(}T00\);_(*}(}U00\);_(*}(}V00\);_(*}(}W00\);_(*}(}X00\);_(*}(}Y00\);_(*}(}Z00\);_(*}(}[00\);_(*}(}\00\);_(*}(}]00\);_(*}(}^00\);_(*}(}_00\);_(*}(}`00\);_(*}(}a00\);_(*}(}b00\);_(*}(}c00\);_(*}(}d00\);_(*}(}e00\);_(*}(}f00\);_(*}(}g00\);_(*}(}h00\);_(*}(}i00\);_(*}(}j00\);_(*}(}k00\);_(*}(}l00\);_(*}(}m00\);_(*}(}n00\);_(*}(}o00\);_(*}(}p00\);_(*}(}q00\);_(*}(}r00\);_(*}(}s00\);_(*}(}t00\);_(*}(}u00\);_(*}(}v00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}<}1 00\);_(*_)?_);_(}<}2 00\);_(*?_)?_);_(}<}3 00\);_(*23_)?_);_(}(}4 00\);_(*}<}0 a00\);_(*_)?_);_(}<}( 00\);_(*_)?_);_(}<}7 e00\);_(*_)?_);_(}}5 ??v00\);_(*̙_)?_);_(  }}9 ???00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*_)?_);_(  }<}6 }00\);_(*_)?_);_(}}* 00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}(}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(   }(}/ 00\);_(*}P}< 00\);_(*;_( }<}" 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}# 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}$ 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}% 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}& 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}' 00\);_(* ;_(}<} 00\);_(*ef ;_(}<} 00\);_(*L ;_(}<}! 00\);_(*23 ;_( 20% - Accent1H 20% - Accent1 ef 20% - Accent2H" 20% - Accent2 ef 20% - Accent3H& 20% - Accent3 ef 20% - Accent4H* 20% - Accent4 ef 20% - Accent5H. 20% - Accent5 ef 20% - Accent6H2 20% - Accent6 ef 40% - Accent1H 40% - Accent1 L 40% - Accent2H# 40% - Accent2 L湸 40% - Accent3H' 40% - Accent3 L 40% - Accent4H+ 40% - Accent4 L 40% - Accent5H/ 40% - Accent5 L 40% - Accent6H3 40% - Accent6 Lմ 60% - Accent1H 60% - Accent1 23 60% - Accent2H$ 60% - Accent2 23ٗ 60% - Accent3H( 60% - Accent3 23֚ 60% - Accent4H, 60% - Accent4 23 60% - Accent5H0 60% - Accent5 23 ! 60% - Accent6H4 60% - Accent6 23 "Accent1<Accent1 O #Accent2<!Accent2 PM $Accent3<%Accent3 Y %Accent4<)Accent4 d &Accent5<-Accent5 K 'Accent6<1Accent6 F (Bad4Bad ) Calculation| Calculation } * Check Cellz Check Cell ????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextB5Explanatory Text 0Good6Good a1 Heading 1B Heading 1 I}O2 Heading 2B Heading 2 I}?3 Heading 3B Heading 3 I}234 Heading 44 Heading 4 I} 5InputpInput ̙ ??v 6 Linked CellF Linked Cell } 7Neutral<Neutral e3Normal % 8Noteb Note  9OutputrOutput ???????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalHTotal OO= Warning Text: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`Sheet1 0DANH MC NGH NGHIP VIT NAM 2020 (VSCO - 2020)Cp 1Cp 2Cp 3Cp 4Cp 5Tn gi ngh nghip18Lnh o, qun l trong cc ngnh, cc cp v cc n v10101101110110101210120'V trng, Ph V trng v tng ng1013101302B th, Ph B th ng y khi c quan Trung ng101410140-B th, Ph B th ng y c quan Trung ng1015101501021021102101022102200B th, Ph B th ng y khi c quan cp tnh102310230102410240103103110310103210320103310330104104010400!B th, Ph B th ng y cp x105105010500B th, Ph B th ng y11111111111110Ch tch, Ph Ch tch 111211120111311130'V trng, Ph v trng v tng ng111411140i biu Quc hi112112111210Ch tch, Ph Ch tch11221122011231123012121121112110"Th tng, Ph Th tng Chnh ph121212120121312130122122112210iB trng, Th trng v tng ng ca cc B, ngnh, cc c quan ngang B, cc c quan thuc Chnh ph1222122201231231123104Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng 123212320CV trng, Ph V trng, Trng ban, Ph Trng ban v tng ng13131131113110131213120132132113210dChnh n, Ph Chnh n Ta n nhn dn; Vin trng, Ph Vin trng Vin Kim st nhn dn cp tnh1322132200Chnh n, Ph Chnh n Ta n nhn dn cp huyn1331330DChnh n, Ph Chnh n Ta n khc (tr Ta n Qun s) do lut nh14141141114110@Ch tch, Ph Ch tch v Thng trc Hi ng nhn dn cp tnh141214120ZTrng ban, Ph Trng ban v tng ng trong cc c quan ca Hi ng nhn dn cp tnh141314130#i biu Hi ng nhn dn cp tnh141414140ACh tch, Ph Ch tch v Thng trc Hi ng nhn dn cp huyn141514150[Trng ban, Ph Trng ban v tng ng trong cc c quan ca Hi ng nhn dn cp huyn141614160$i biu Hi ng nhn dn cp huyn141714170/Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp x142142114210FCh tch, Ph Ch tch v y vin thng trc y ban nhn dn cp tnh142214220GCh tch, Ph Ch tch v y vin thng trc y ban nhn dn cp huyn142314230-Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn cp x142414240ZTrng ngnh, Ph Trng ngnh, ban, s v tng ng ca cc c quan chuyn mn cp tnh142514250WTrng ngnh, Ph Trng ngnh, ban v tng ng ca cc c quan chuyn mn cp huyn15151GLnh o, qun l khi on th (tr Lin on Lao ng) (chuyn trch)1511151101512151201513151306V trng, Ph V trng v tng ng cp Trung ng1514151401515151501523Lnh o, qun l Lin on Lao ng (chuyn trch)152115210152215220152315230LV trng, Ph V trng v tng ng ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam152415240/y vin tr ln ca Lin on Lao ng cp tnh1525152500y vin tr ln ca Lin on Lao ng cp huyn152615260GCh tch, Ph Ch tch t chc cng on c quan B, ngnh Trung ng152715270NCh tch, Ph Ch tch t chc cng on doanh nghip v cc t chc s nghip1616116101610016216201620017171171017100172172117210$Nng nghip, lm nghip v thy sn172217220172317230Xy dng172417240Bn bun, bn l172517250172617260+Vn ti, kho bi; Thng tin v truyn thng172717270Dch v kinh doanh172817280Dch v c nhn v cng ng172917290=Cc n v sn xut v dch v cn li cha c phn vo u173173117310'Ti chnh, k ton, qun tr hnh chnh173217320(T chc nhn s v mi quan h cng ngh173317330Bn hng v tip th1734173400Qung co v cc vn lin quan n cng chng173517350Cung ng v phn phi173617360Dch v v tnh ton173717370Nghin cu v pht trin173917390&Cc n v khc cha c phn vo u174174117410174217420174317430174417440174517450174617460*Vn ti kho bi; Thng tin v truyn thng174717470174817480174917490181801800180002Nh chuyn mn bc cao 212Nh chuyn mn trong l)nh vc khoa hc v k thut211-Nh chuyn mn v khoa hc tri t v vt l211121110Nh vt l hc v thin vn hc211221120Nh kh tng hc211321130 Nh ha hc211421140Nh a cht, a vt l212Nh ton hc, nh thng k2121 Nh ton hc2121121212"Nh phn tch nghin cu hot ng212221220 Nh thng k213"Nh chuyn mn v khoa hc s sng213121310HNh sinh vt hc, thc vt hc, ng vt hc v cc chuyn mn lin quan2132'Nh t vn nng, lm nghip < v thy sn21321 Nh nng hc2132221323Nh bnh hc thc vt21324Nh khoa hc t ai21325 Nh trng hoa21326Nh nui cy m thc vt21327Nh nui trng thy sn21329'Cc chuyn gia nng, lm, thy sn khc#Nh chuyn mn v bo v mi trng214.Nh chuyn mn v k thut (tr k thut in)214121410214221420K s k thut xy dng214321430K s mi trng214421440K s c hc, c kh214521450 K s ha hc2146214604K s khai thc m, luyn kim v cc ngnh lin quan214921490*K s k thut khc cha c phn vo u215K s k thut in215121510 K s in215221520 K s in t215321530K s vin thng2161Kin trc s, nh quy hoch, kho st v thit k216121610Kin trc s nh cao tng216221620Kin trc s cnh quan2163 Nh thit k sn phm v may mc21631,Nh thit k trang phc/thi trang, ph kin21632$Nh thit k cng nghip v sn phm2164"Nh quy hoch th v giao thng21641Nh quy hoch th 21649Nh quy hoch giao thng khc2165%Nh v bn v kho st hin trng21651Nh kho st chung21652Nh kho st t21653Nh kho st thy vn21654Ngi v bn 21659Nh kho st v v bn khc2166216602Nh thit k ha v truyn thng a phng tin22Nh chuyn mn v sc khe221 Bc s y khoa221122110Bc s a khoa2212Bc s chuyn khoa22121Bc s tim mch22122Bc s da liu22123Bc s tiu ha22124Bc s ni khoa22125Bc s ung th22126Bc s nhi khoa22127 Bc s h hp22128Bc s tm thn22129Bc s chuyn khoa khc222222122210222222220H sinh223223022300+Nh chuyn mn v y hc c truyn v h tr224224022400 Bc s ph t225225022500 Bc s th y226Nh chuyn mn v sc khe khc226122610Bc s rng - hm - mt2262Dc s22621Dc s cp thuc22629 Dc s khc2263226308Nh chuyn mn v v sinh mi trng v bnh ngh nghip226422640!Nh chuyn mn v vt l tr liu226522650Nh chuyn mn v dinh dng2266226606Bc s thnh hc v c tr cc khuyt tt v ngn ng226722670&Nh chuyn mn v th lc v nhn khoa2269226906Nh chuyn mn khc v sc khe cha c phn vo u23Nh chuyn mn v ging dy231&Gio vin cao ng, i hc v cao hc231123110Gio vin i hc v cao hc231223120Gio vin cao ng232232023200Gio vin dy ngh233Gio vin trung hc 233123310!Gio vin trung cp chuyn nghip233223320'Gio vin trung hc ph thng (cp III)233323330"Gio vin trung hc c s (cp II)234Gio vin tiu hc v mm non234123410Gio vin tiu hc (cp I)234223420Gio vin mm non2355Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u 235123510"Chuyn gia v phng php gio dc235223520#Gio vin theo cc nhu cu c bit235323530Gio vin ngn ng khc235423540Gio vin m nhc khc235523550Gio vin ngh thut khc235623560Gio vin cng ngh thng tin2359235904Nh chuyn mn ging dy khc cha c phn vo u24'Nh chuyn mn v kinh doanh v qun l241Nh chuyn mn v ti chnh2411*K ton v cc nh chuyn mn c lin quan24111K ton (tr k ton thu)24112 Kim ton24113 K ton thu241224120Nh t vn ti chnh v u t2413:Nh phn tch ti chnh v cc nh chuyn mn c lin quan24131Nh phn tch ti chnh24132Nh phn tch ri ro24133Nh qun l qu u t24134Nh qun l qu y thc24139@Nh phn tch ti chnh v cc nh chuyn mn c lin quan khc242Nh chuyn mn v qun tr242124210 Nh phn tch t chc v qun l242224220%Nh chuyn mn v qun tr chnh sch242324230(Nh chuyn mn v nhn s v ngh nghip2424242401Nh chuyn mn v o to v pht trin nhn vin243:Nh chuyn mn v bn hng, tip th v quan h cng chng243124310'Nh chuyn mn v qung co v tip th243224320$Nh chuyn mn v quan h cng chng243324330UNh chuyn mn v bn hng ha k thut v y t (khng bao gm CNTT v truyn thng) 243424340CNh chuyn mn v bn hng ha trong l)nh vc CNTT v truyn thng 244&Nh chuyn mn iu tit ca Chnh ph244124410%Gim st vin hi quan v bin gii244224420Nhn vin thu ca Chnh ph244324430&Nhn vin tr cp x hi ca Chnh ph244424440 Nhn vin cp php ca Chnh ph244524450244924490BNh chuyn mn iu tit ca Chnh ph khc cha c phn vo u252Nh chuyn mn trong l)nh vc CNTT v truyn thng251BNh chuyn mn v p< hn tch v pht trin phn mm v cc ng dng2511Nh phn tch h thng25111Nh phn tch/thit k h thng25112ET vn quy trnh kinh doanh cng ngh thng tin/phn tch kinh doanh25113$Nh kin trc gii php/doanh nghip251225120Nh pht trin phn mm2513251301Nh pht trin web v truyn thng a phng tin251425140Nh lp trnh cc ng dng251925190VNh chuyn mn v pht trin phn mm ng dng v nh phn tch cha c phn vo u252'Nh chuyn mn v c s d liu v mng2521&Nh qun tr v thit k c s d liu25211Nh qun tr c s d liu25212Nh thit k c s d liu252225220Nh qun tr h thng252325230Nh chuyn mn v mng my tnh2529>Nh chuyn mn v c s d liu v mng cha c phn vo u25291Nh khoa hc d liu25292'Nh chuyn mn v mng v c s d liu26-Nh chuyn mn v lut php, vn ha, x hi 261Nh chuyn mn v lut2611Lut s26111Lut s bo cha26112Lut s gia nh/c nhn26119 Lut s khc261226120 Thm phn2619261902Nh chuyn mn v lut khc cha c phn vo u2621Th th, nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn 262126210'Nh chuyn mn v lu tr v gim tuyn2622262204Th th v cc nh chuyn mn v thng tin lin quan263$Nh chuyn mn v x hi v tn gio263126310Nh kinh t hc 263226320;Nh x hi hc, nh nhn chng hc v cc ngh c lin quan263326330+Nh trit hc, s hc v khoa hc chnh tr263426340Nh tm l hc263526350,Nh chuyn mn v t vn v cng tc x hi 263626360Nh chuyn mn v tn gio264$Nh vn, nh bo v nh ngn ng hc2641Nh vn v ngh c lin quan 26411Nh vn26412Ngi vit kch bn 26413Ngi vit li qung co26414Ngi vit ti liu k thut26415 Nh bin tp kch bn v kt ni26416Nh bin tp sch26419%Ngi vit khc v cc ngh lin quan2642Nh bo, bin tp vin26421Nh bo26422 Bin tp vin2643.Nh bin dch, phin dch v nh ngn ng khc26431 Phin dch26432 Bin dch26439Nh ngn ng khc265Ngh s sng to v trnh din2651Ngh s hnh nh26511 Nh iu khc26512Ho s26513Ngi v tranh hot ha26519Ngh s hnh nh khc2652Nhc cng, ca s v nhc s26521 Nhc cng26522Nhc s265234Nhc trng/gim c dn nhc/ban nhc/dn hp xng26524Ca s26529Nhc cng, ca s v nh s khc265326530Vi cng v bin o ma265426540;o din, nh sn xut phim, sn khu v cc ngh lin quan265526550 Din vin265626560TPht thanh vin trn i, truyn hnh v cc phng tin truyn thng i chng khc265926590DNgh s sng to v trnh din lin quan khc cha c phn vo u3Nh chuyn mn bc trung31#K thut vin khoa hc v k thut 311*K thut vin khoa hc vt l v k thut 3111)K thut vin khoa hc ha hc v vt l 31111K thut vin ha hc31112K thut vin vt l31119$K thut vin ha hc v vt l khc3112K thut vin k thut xy dng31121K thut vin xy dng dn dng31122K thut vin kt cu31123!K thut vin xy dng cng trnh31124K thut vin kho st t ai3112531129$K thut vin xy dng dn dng khc3113K thut vin k thut in 31131!K thut vin in dn dng chung31132#K thut vin in dn dng cao tn31139 K thut vin in dn dng khc3114K thut vin k thut in t31141&K thut vin in t dn dng (chung)31142K thut vin bn dn31143'K thut vin thit b ghi m, ghi hnh31144/K thut vin thit b o c (instrumentation)31149#K thut vin in t dn dng khc3115K thut vin k thut c kh31151#K thut vin k thut c kh chung31152K thut vin c kh hng khng31153K thut vin my t ng31154+K thut vin iu ha khng kh /in lnh31155K thut vin my mc, cng c31156Ngi thit k khun/cng c31159"K thut vin c kh dn dng khc311631160K thut vin k thut ha hc311731170'K thut vin khai thc m v luyn kim311831180 K thut vin phc tho k thut311931190@K thut vin khoa hc vt l v k thut cha c phn vo u3120Gim st vin khai thc m, sn xut v xy dng312131210Gim st vin khai thc m312231220Gim st vin sn xut312331230Gim st vin xy dng3139K thut vin kim sot, vn hnh v iu khin quy trnh313131310*Ngi< vn hnh trm hoc nh my pht in313231320/Ngi vn hnh l t rc v nh my x l nc313331330%Kim sot vin nh my x l ho cht313431340.Ngi vn hnh nh my lc du v kh t nhin313531350*Kim sot vin qui trnh sn xut kim loi313931390=K thut vin kim sot quy trnh khc cha c phn vo u314@K thut vin khoa hc s sng v k thut vin h tr lin quan314131410/K thut vin khoa hc s sng (khng k y t) 314231420K thut vin nng nghip314331430K thut vin lm nghip315<K thut vin v kim sot vin tu thu v phng tin bay 315131510K thut vin my ca tu thy315231520(Hoa tiu v nhn vin vn phng trn tu315331530:Phi cng phng tin bay v k thut vin h tr lin quan315431540Kim sot vin khng lu315531550'K thut vin in t an ton khng lu32K thut vin sc khe321K thut vin y t v dc3211'K thut vin hnh nh v thit b y t32111K thut vin siu m32112K thut vin X quang32119-K thut vin thit b y t v hnh nh khc321232120$K thut vin phng th nghim y t 321332130K thut vin v tr l dc3214(K thut vin lp rng gi v chnh hnh32141,K thut vin lp chn tay gi v chnh hnh32142(Ngi lm v sa cc thit b chnh hnh32143KK thut vin lp rng gi, chn tay gi v cc thit b chnh hnh khc 3221Y t, k thut vin chm sc bnh nhn v h sinh322132210322232220323323032300'K thut vin y hc c truyn v b tr324324032400K thut vin th y v ph t325K thut vin sc khe khc325132510Ph t nha khoa v tr liu 325232520<K thut vin ghi chp s sch y t v thng tin v sc khe325332530Nhn vin y t cng ng325432540K thut vin nhn khoa325532550'K thut vin vt l tr liu v ph t325632560Nhn vin tr gip y t325732570CThanh tra vin v cng tc vin mi trng v sc khe ngh nghip 325832580Nhn vin cp cu3259325902K thut vin sc khe khc cha c phn vo u33"Nhn vin v kinh doanh v qun l331)Nhn vin v ton ng dng v ti chnh 3311331103312331203Nhn vin ph trch cc khon tn dng v khon vay331333130 K ton vin3314331407Nhn vin v thng k v ton hc ng dng c lin quan33150Nhn vin nh gi v nh gi mc thit hi 33151-Thm nh vin/nh gi (tr ti sn v hnh)33152Gim nh vin33153"Nhn vin nh gi ti sn v hnh332(Nhn vin bn hng, mua sm v mi gii 3321Nhn vin i din bo him33211Ai l mi gii bo him (gm c nh k hoch ti chnh c lp)332198i din bo him v cc nhn vin h tr lin quan khc332233220*Nhn vin i din bn hng ha thng mi332333231Nhn vin thu mua33232i l thu mua332433240333$Nhn vin/i l dch v kinh doanh 3331333104Nhn vin lm th tc thng quan v vn ti hng ha333233320333333330'Nhn vin mi gii vic lm v nh thu333433340?Nhn vin mi gii bt ng sn v qun l ti sn/bt ng sn333933390@Nhn vin/ i l dch v kinh doanh khc cha c phn vo u334.Th k hnh chnh v nhn vin chuyn mn khc334133410Gim st vin vn phng334233420 Th k lut334333430Th k hnh chnh v iu hnh334433440 Th k y t334933490<Th k hnh chnh v chuyn mn khc cha c phn vo u335!Nhn vin iu tit ca Chnh ph335133510335233520335333530335433540335533550335933590=Nhn vin iu tit ca Chnh ph khc cha c phn vo u34%Nhn vin lut php, vn ha, x hi 341*Nhn vin v lut php, x hi v tn gio341134110Nhn vin v lut php341234120Nhn vin v cng tc x hi 341334130Nhn vin v tn gio342"Nhn vin v th thao v tp luyn342134210$Vn ng vin v ngi chi th thao342234221Hun luyn vin th thao34222342233422434229342334230343+Nhn vin v ngh thut, vn ha v m thc343134310 Nhip nh gia343234320"Nh thit k v trang tr ni tht3433343302K thut vin th vin, vin bo tng v trin lm343434340u bp trng343534350(Nhn vin v ngh thut v vn ha khc 35'K thut vin thng tin v truyn thng351RK thut vin h tr ngi s dng v vn hnh cng ngh thng tin v truyn thng351135110351235120FK thut vin h tr ngi s dng cng ngh thng tin v truyn thng351335130(K thut vin h th< ng v mng my tnh 351435140K thut vin web3523K thut vin vin thng v pht thanh truyn hnh3521(K thut vin truyn hnh v nghe - nhn35211$K thut vin iu hnh chng trnh35212"Nhn vin iu khin my quay phim35213,Nhn vin iu khin my quay hnh ng/tivi3521435215$Nhn vin iu khin thit b ghi m35216Nhn vin dng phim35219.Cc k thut vin pht thanh v nghe nhn khc352235220!K thut vin k thut vin thng36Gio vin bc trung361361036100Gio vin tiu hc362362036200363363036300)Gio vin dy cc i tng b khuyt tt364Gio vin khc364136410Gio vin o to ngh3642364204Nhn vin tr l vn phng 41:Nhn vin tng hp v nhn vin lm cc cng vic bn giy4114110Nhn vin tng hp 411019Nhn vin vn phng (gm c sp xp ti liu v sao chp)41102 Nhn vin ngun nhn lc/t chc41109Nhn vin hnh chnh khc 412412041200Th k (tng hp)413 Nhn vin lm cng vic bn giy413141310Nhn vin nh my413241320Nhn vin nhp d liu42Nhn vin dch v khch hng4212Nhn vin thu ngn, thu tin v cc ngh lin quan42113Nhn vin giao dch ngn hng v cc ngh lin quan42111Nhn vin giao dch ngn hng42112#Nhn vin thu ngn dch v bu in42113Nhn vin i tin42119$Nhn vin giao dch v thu ngn khc421242120GNhn vin chia bi trong sng bc v cc ngh lin quan n c bc khc4213Ch hiu cm v cho vay tin42131Ch hiu cm 42132Ngi cho vay tin4214'Ngi thu n v cc cng vic lin quan42141 Ngi thu n421490Ngi thu n khc v lm cng vic c lin quan 422Nhn vin thng tin khch hng422142210 Nhn vin v t vn vin du lch422242220&Nhn vin trung tm thng tin lin lc422342230&Nhn vin vn hnh tng i in thoi422442240Nhn vin l tn khch sn422542250422642260L tn (tng hp)4227422700Phng vn vin iu tra v nghin cu th trng422942290:Nhn vin thng tin khch hng khc cha c phn vo u43&Nhn vin ghi chp s liu v vt liu431.Nhn vin lm cng vic lin quan n s liu 431143110Nhn vin k ton431243120)Nhn vin thng k, ti chnh v bo him431343130Nhn vin k ton tin lng432'Nhn vin nguyn vt liu v vn chuyn432143210Nhn vin tn kho432243220Nhn vin sn phm432343230Nhn vin vn chuyn44440Nhn vin h tr vn phng khc4401Nhn vin th vin4402%Nhn vin phn loi v vn chuyn th4403(Nhn vin nh m, c v sa bn in th4404;Ngi ghi chp thu v ngi lm cc cng vic c lin quan4405Nhn vin vn th v ph t4406Nhn vin t chc nhn s44096Nhn vin h tr vn phng khc cha c phn vo u5Nhn vin dch v v bn hng51Nhn vin dch v c nhn511*Nhn vin hng dn, t chc khch du lch51115112Nhn vin ph tu xe5113Nhn vin hng dn du lch51131#Nhn vin hng dn khu thin nhin51132$Nhn vin hng dn cng vin ch 511395125120u bp513,Ngi bi bn, ngi phc v cc quy ru5131 Ngi bi bn51311T trng/Gim st bi bn51312Bi bn (tr bi bn ru)51313 Bi bn ru5132Ngi phc v cc quy ru514Th lm u, nhn vin lm p5141 Th lm u51421Nhn vin lm p v nhng nhn vin c lin quan515 Ngi gim st ta nh, qun gia51515152 Ngi qun l cng vic gia nh5153Ngi bo v ta nh, chung c516Nhn vin dch v c nhn khc516151625Ngi hu phng, nhng ngi c thu lm bu bn5163(Ngi lm ngh lo vic m ma v p xc5164&Nhn vin chm sc v lm p ng vt5165Ngi hng dn li xe51695Nhn vin dch v c nhn khc cha c phn vo u52Nhn vin bn hng521(Ngi bn hng trn ng ph v ti ch5211)Ngi bn hng trong quy hng v ti ch5212Ngi bn n trn ng ph522!Nhn vin bn hng trong ca hng5221 Ch ca hiu5222Nhn vin gim st ca hng5223"Nhn vin bn v tr gip bn hng5235230Nhn vin thu ngn v bn v5230152302Nhn vin thu ngn52309.Nhn vin thu ngn v bn v c lin quan khc524Nhn vin bn hng khc5241Nhn vin lm mu 5242)Nhn vin thuyt minh gii thiu hng ha5243Nhn vin bn hng tn nh5244)Nhn vin bn hng qua trung tm lin lc5245$Nhn vin phc v cc trm dch v5246.Nhn vin ph thu tin trong cc c s n ung5249.Nhn vin bn hng khc cha c phn vo < u53Nhn vin chm sc c nhn5317Nhn vin chm sc tr em v ngi ph t cho gio vin5311Nhn vin chm sc tr em5312Ngi ph t cho gio vin532&Nhn vin chm sc v dch v sc khe5321!Nhn vin h tr v chm sc y t5322"Nhn vin chm sc c nhn ti nh532210Nhn vin chm sc c nhn (nh vt l tr liu)53222iu dng ti nh5329=Nhn vin chm sc c nhn v sc khe cha c phn vo u54540Nhn vin dch v bo v5401Nhn vin an ninh (tr cng an)54094Nhn vin dch v bo v khc cha c phn vo u54091 Thm t t54092Kim lm54099<Nhn vin dch v bo v khc cn li cha c phn vo u6<Lao ng c k nng trong nng nghip, lm nghp v thy sn61,Lao ng c k nng trong nng nghip bn611&Lao ng trng trt v lm vn bn6111 Lao ng trng rau v cy ma v61111Lao ng trng la61112Lao ng trng rau61119%Lao ng trng rau v cy ma v khc6112%Lao ng trng cy bi v cy thn g61121Lao ng trng cy c ph61122Lao ng trng cy ch61129*Lao ng trng cy bi v cy thn g khc6113+Lao ng lm vn, trong nh knh, vn m61131Lao ng trng hoa611390Lao ng lm vn, trong nh knh, vn m khc6114"Lao ng trng trt ma v hn hp612Lao ng chn nui 6121*Lao ng chn nui gia sc v sn xut sa61211Lao ng chn nui tru b61212Lao ng chn nui d, cu61219Lao ng chn nui gia sc khc6122Lao ng chn nui gia cm61221Lao ng chn nui g61222#Lao ng chn nui vt, ngan, ngng61229Lao ng chn nui gia cm khc6123Lao ng nui ong v nui tm61231Lao ng nui ong61232Lao ng nui tm6129)Lao ng chn nui cha c phn vo u6136130(Lao ng trng trt v chn nui hn hp62@Lao ng c k nng trong lm nghip, thy sn v sn bn bn62162108Lao ng trong lm nghip v trong l)nh vc c lin quan62101!Lao ng m ging cy lm nghip62102+Lao ng trng rng v chm sc rng ly g62103-Lao ng trng rng v chm sc rng tre, na62109622&Lao ng thy sn, sn bn v nh by6221Lao ng nui trng thy sn62211Lao ng nui c62212Lao ng nui tm62219!Lao ng nui trng thy sn khc6222.Lao ng nh bt thy sn ven bin v ni a62221(Lao ng nh bt c ven bin v ni a622293Lao ng nh bt thy sn khc ven bin v ni a6223%Lao ng nh bt thy sn ngoi khi62231Lao ng nh bt c ngoi khi62239*Lao ng nh bt thy sn khc ngoi khi6224Lao ng sn bn, nh by63ALao ng t cung t cp trong nng nghip, lm nghip v thy sn6316310"Lao ng trng trt t cung t cp6326320)Lao ng chn nui gia sc t cung t cp63363308Lao ng trng trt v chn nui hn hp t cung t cp 6346340=Lao ng nh c, sn bn, nh by v thu hi t cung t cp76Lao ng th cng v cc ngh nghip c lin quan khc71KLao ng xy dng v lao ng c lin quan n ngh xy dng (tr th in)7113Th xy dng khung nh v cc lao ng c lin quan711171110 Th xy nh711271120Th n v cc th c lin quan71132Th xy , th ct , th tch v th khc 71131Th o /th khc 71132Th xy nh bng 7114'Th b tng v cc th c lin quan 71141Th b tng ct thp (chung)71142 Th b tng71149>Th b tng khc, th hon thin b tng v th lin quan khc711571150Th mc v th lm g7119ATh xy khung nh v th khc c lin quan cha c phn vo u71191 Th gin gio71192 Th ph d71193 Th p tng711997Th xy khc v th c lin quan cha c phn vo u712-Th hon thin cng trnh v th c lin quan712171210 Th lp mi712271220Th lt sn v th lt 712371230 Th trt va7124(Th lp t vt liu cch m, cch nhit71241Th lp t cch in xy dng71242Th ni hi/ th ng cch in712431Th lp t cch in thit b iu ha khng kh71244Th lp t vt liu chu la71249-Th lp t vt liu cch m, cch nhit khc712571250 Th lp knh712671260 Th ng nc712771270!Th iu ha khng kh v t lnh7137Th sn, ngi lau dn ta nh v lao ng c lin quan7131Th sn v th lin quan khc71311Th sn71312Th dn giy dn tng/trn7132Th phun sn v th nh vc n< i71321Th sn kt cu thp/sn tu71322Th phun sn xe c gii71323Th v bng hiu71324.Th phun sn (tr tu, xe c gii v bin bo)71329 Th sn khc v th c lin quan7133Ngi lau dn ta nh72)Th luyn kim, c kh v th c lin quan7218Th luyn kim loi, th c, th hn v th c lin quan721172110Th to khun v li kim loi7212&Th hn v th ct kim loi bng nhit72121Th hn72122Th ct kim loi bng nhit721372130Th luyn kim loi721472140.Th chun b v lp rp cc cu kin kim loi 721572150Th lp rp v th ni cp7224Th rn, th ch to cc dng c v th c lin quan7221722100Th rn, th quai ba v th rn p nn kim loi722272220'Th ch to dng c v th c lin quan722372230(Th lp rp v iu khin dng c c kh722472240;Th nh bng kim loi, th mi v th mi dng c kim loi723Th c kh v sa cha my mc7231$Th c kh v sa cha xe c ng c72311Th c kh xe c ng c72312Th sa cha xe c ng c7232&Th c kh v sa cha ng c my bay72321Th c kh my bay72322Th sa cha ng c my bay72339Th c kh v sa cha my mc nng nghip v cng nghip72331Th c kh my mc (chung)72332Th sa cha my mc (chung)72333,Th c kh my mc cng nghip/my vn phng72334Th sa cha ng c bin72335Th lp t my mc72339HTh c kh v sa cha my mc khc (nh th c kh my mc nng nghip)723472340(Th sa cha xe p v th c lin quan 73$Th th cng v th lin quan n in731 Th th cng731173110*Th sn xut v sa cha dng c chnh xc731273120"Th sn xut v iu chnh nhc c7313 Th kim hon73131Th kim hon (ni chung)73132Th ct v nh bng qu73133Th vng/th bc73134Th khc kim hon73139Th kim hon khc7314Th gm v th c lin quan 73141Th gm73142 Th gch ngi73149 Th gm v th c lin quan khc731573150=Th sn xut, th ct, th mi v th hon thin thy tinh7316?Th v bin qung co, th trang tr, th khc v th khc axit73161 Th khc thy tinh/th khc axit73162%Th v/th trang tr thy tinh v gm73169DTh v bin qung co, th trang tr, th khc v th khc axit khc731773170BTh th cng sn xut g, r r v cc nguyn liu c lin quan7318731808Th th cng dt vi, da v cc nguyn liu c lin quan731973190(Th th cng khc cha c phn vo u732Th lin quan n in732173210Th thit lp ch in7322Th in73221Th in la/in khun/in dt73229 Th in khc732373230#Th hon thin v ng quyn bn in74Th in v th in t741%Th lp t v sa cha thit b in7411741101Th lp in cho ta nh v th in c lin quan7412Th lp rp v th c kh in 74121Th lp rp in (chung)74122@Th lp rp in thang my, thang cun v cc thit b lin quan74123Th sa cha in gia dng74129#Th lp rp v th c kh in khc7413'Th lp t v sa cha ng dy in 74131Th lp t ng dy in74132Th ghp cp in74139+Th lp t v sa cha ng dy in khc742.Th lp t v th sa cha in t vin thng7421!Th c kh v th dch v in t74211$Th lp t thit b in t (chung)74212%Th c kh thit b video v m thanh74219!Th lp t thit b in t khc74229Th lp t v dch v k thut thng tin v truyn thng74221FTh lp t pht sng rada, pht thanh truyn hnh/thit b truyn dn74222>Th lp t v sa cha my tnh v thit b in t lin quan74223Th ko dy cp vin thng74224)Th ci t vin thng/dch v vin thng75RTh ch bin thc phm, gia cng g, may mc, th cng v th c lin quan khc7513Th ch bin thc phm v cc th khc c lin quan7511>Th git, m, chun b tht, c v thc phm khc c lin quan75111 Th git m75119=Th git m, chun b tht, c v thc phm khc c lin quan7512-Th nng bnh, th lm bnh ngt v bnh ko75121Th lm bnh (chung)75122Th lm bnh m75123Th lm bnh ngt v bnh ko751375130Th lm sn phm t sa7514751406Th bo qun rau, hoa qu ti v cc th c lin quan7515'Th nm v phn loi ung, thc phm75151Th nm c ph v tr75159,Th nm v phn loi ung, thc phm khc751675160!Th sn xut v chun b thuc l< 7529Th x l g, th sn xut g v cc th c lin quan 7521 Th x l g75211 Th l sy7521275219Th x l g khc7522.Th sn xut lm g v cc th c lin quan75221Th sn xut ni tht75222Th hon thin g75223Th sn xut khung hnh75229/Th sn xut g v cc th c lin quan khc7523752302Th lp t v vn hnh dng c c kh gia cng g753#Th may mc v cc th c lin quan753175310=Th may, th ct qun o, th thuc da lng th v th lm mi75322Th to mu v ct qun o v cc th c lin quan75321 Th to mu75322Th ct75323Th may753297Th lm v ct mu o qun v cc mu c lin quan khc753375330)Th may, th thu v cc th c lin quan753475340/Th lm ngh bc c v cc th c lin quan753575350>Th thuc da sng, th thuc da v th chuyn lt da lng th7536%Th ng giy v cc th c lin quan75361 Th ng giy75362Th sn xut giy chnh hnh75363 Th v giy75364Th sn xut/lp rp hng da75369*Th ng giy v cc th c lin quan khc754)Th th cng khc v cc th c lin quan754175410Th ln754275420Th git mn ph 754375430=Th phn loi v kim tra sn phm (tr thc phm v ung)754475440<Th hun khi v th kim sot thc vt, ng vt c hi khc7549754903Th th cng v cc th khc cha c phn vo u8)Th lp rp v vn hnh my mc, thit b81(Th vn hnh my mc v thit b c nh8110Th vn hnh my mc, thit b x l khai khong811181110Th khai thc m v 811281120(Th vn hnh thit b x l khong v 8113,Th khoan, o ging v cc th c lin quan81131Th khoan ging (ging du kh)81132#Th khoan ging (tr ging du kh)81133Th vn hnh my khoan su811391Th khoan, o ging v cc th c lin quan khc81144Th vn hnh my sn xut xi mng, v khong khc811412Th vn hnh my sn xut sn phm b tng c sn81142(Th vn hnh my sn xut xi mng aming81143"Th vn hnh my lm gch t nung81144Th vn hnh my trn b tng81145Th vn hnh bm b tng811499Th vn hnh my ch bin v cc sn phm khong sn khc8122Th vn hnh thit b x l v hon thin kim loi812181210$Th vn hnh thit b x l kim loi812281220/Th vn hnh my hon thin, trng, m kim loi813MTh vn hnh my mc, thit b sn xut ha hc v sn xut sn phm phim nh8131-Th vn hnh my v thit b sn xut ha hc81311*Th vn hnh thit b nghin/trn ha cht81312$Th vn hnh my x l nhit ha hc81313%Th vn hnh my lc v tch ha cht81314&Th vn hnh ha cht t)nh/l phn ng81315Th vn hnh my si tng hp813192Th vn hnh my v thit b sn xut ha hc khc813281320+Th vn hnh my sn xut sn phm phim nh8147Th vn hnh my sn xut sn phm giy, nha v cao su8141)Th vn hnh my sn xut sn phm cao su8141181412Th vn hnh my cn cao su81419.Th vn hnh my sn xut sn phm cao su khc814281420'Th vn hnh my sn xut sn phm nha8143:Th vn hnh my sn xut sn phm t giy v thng catng81431*Th vn hnh my lm thng catong/hp giy81432'Th vn hnh my sn xut sn phm giy81439<Th vn hnh my sn xut sn phm giy v thng catong khc815BTh vn hnh my sn xut nguyn liu dt, da lng th v da thuc81517Th vn hnh my xe ch, cun ch v chun b thnh si81511$Th vn hnh my xe ch (ch v si)81512&Th vn hnh my cun ch (ch v si)8152!Th vn hnh my dt kim, my an81521Th vn hnh my dt81522Th vn hnh my an8153Th vn hnh my may8153181532Th vn hnh my thu81545Th vn hnh my ty trng, my nhum v lm sch si81541Th vn hnh my ty trng81542Th vn hnh my nhum81543Th vn hnh my lm sch si81549:Th vn hnh my ty trng, my nhum v lm sch si khc815581550&Th vn hnh my chun b da, lng th8156815607Th vn hnh my ng giy, dp v cc th c lin quan815781570Th vn hnh my git l815981590YTh vn hnh my sn xut nguyn liu dt, da lng th v da thuc cha c phn vo u8168160;Th vn hnh my sn xut thc phm v cc th c lin quan816014Th vn hnh my sn xut cc sn phm t tht v c81602)Th vn hnh my sn xut sa v bnh ko81603&Th < vn hnh my xay ngi cc v gia v816041Th vn hnh my nng v cc sn phm t ngi cc81605;Th vn hnh my sn xut cc sn phm t tri cy, rau qu81606+Th vn hnh my ch bin v tinh ch ng81607:Th vn hnh my sn xut bia, ru v nc gii kht khc81608"Th vn hnh my sn xut thuc l81609RTh vn hnh my sn xut thc phm v cc th c lin quan cha c phn vo u8171Th vn hnh thit b ch bin g v ch to giy8171,Th vn hnh my nghin bt giy v lm giy81711&Th vn hnh thit b ch to bt giy81712"Th vn hnh thit b ch to giy81719.Th vn hnh thit b ch to bt giy v giy8172Th vn hnh my ch bin g81721Th ca81722Th vn hnh my ct81723Th sn li vn p81724Th vn hnh my p vn p81725Th phn loi g8172681727!Th vn hnh my ca g chnh xc81729&Th vn hnh thit b ch bin g khc818"Th vn hnh my mc thit b khc8181/Th vn hnh thit b sn xut thy tinh v gm81811"Th vn hnh l nung thy tinh/gm81812Th sn xut si thy tinh818198182(Th vn hnh ng c hi nc v ni hi81821Th vn hnh ng c hi nc81822 Th t l81829-Th vn hnh ng c hi nc v ni hi khc8183818309Th vn hnh thit b ng gi, my ng chai v dn nhn81891Th vn hnh thit b khc cha c phn vo u818916Th vn hnh my in, my ng sch v my c lin quan818928189381894FTh vn hnh dy chuyn lp rp t ng v vn hnh r bt cng nghip8189982820 Th lp rp820182010Th lp rp my c kh8202$Th lp rp thit b in v in t82021(Th lp rp thit b in/linh kin in82022.Th lp rp thit b in t/linh kin in t82023Th lp rp pin8209'Th lp rp khc cha c phn vo u82091Th lp rp chi82099XTh lp rp khc cha c phn vo u (lp rp sn phm nha, lp rp sn phm cao su)83+Li xe v th vn hnh thit b chuyn ng831KLi cc phng tin vn chuyn trn ng ray v cc cng nhn c lin quan831183110-Li cc phng tin vn chuyn trn ng ray8312=Nhn vin iu khin tn hiu, b ghi v chuyn hng tu ha83121831292Nhn vin ng st khc v nhn vin c lin quan832Li xe con, xe ti v xe my8321 Li xe my832119Ngi ch ngi, ch hng bng xe my (khng phi l th)83212>Ngi ch ngi, ch hng s dng cc thit b di ng c nhn8322#Li xe con, taxi v xe ti hng nh83221 Li xe taxi83222 Li xe con83223 Li xe ti83224Li xe cu thng83225Ngi trng bi xe83229Li xe con v xe hng nh khc833)Li xe ti hng va, hng nng v xe but8331Li xe but v xe in83311 Li xe but83312 Li xe in8332'Li xe ti hng va v xe ti hng nng83321Li xe ti hng nng83322,Li xe ti r moc (bao gm c li xe chnh)83323Li xe cu ha83324Li thit b di ng sn bay83325Li xe ti trn b tng83326DLi xe ti ch cht thi (bao gm c xe ti mc vi thng cha cun)83329,Li xe ti hng va v xe ti hng nng khc834!Th vn hnh thit b chuyn ng834183410/Th vn hnh thit b nng nghip v lm nghip8342>Th vn hnh my o t v th vn hnh thit b c lin quan83421Th vn hnh my o83422Th vn hnh my i83423Th vn hnh my no vt83424#Th vn hnh my ng cc/my khoan83425Th vn hnh my lm ng83426:Th vn hnh my o hm (k c th vn hnh my kch ng)83429CTh vn hnh my o t v th vn hnh thit b c lin quan khc8343?Th vn hnh cn trc v th vn hnh cc thit b c lin quan83431Th vn hnh cn trc (chung)83432 Th vn hnh cn trc (hi cng)83439DTh vn hnh cn trc v th vn hnh cc thit b c lin quan khc8344Th vn hnh xe bc d8358350+Thy th trn tu v nhng th c lin quan83501 Ngi li tu83502#Thy th (bao gm c ngi ch tu)835090Thy th trn tu v nhng th c lin quan khc9Lao ng gin n91Ngi qut dn v gip vic911<Ngi qut dn v gip vic gia nh, khch sn v vn phng9111$Ngi qut dn v gip vic gia nh91111 Ngi gip vic gia nh (chung)91119)Ngi qut dn v gip vic gia nh khc9112JNgi qut dn v gip vic trong vn phng, khch sn v cc t chc khc91121Ngi dn dp vn phng91122 Ngi dn phng/khn tri ging< 91123Ngi dn dp khch sn91124Ngi dn dp c s cng nghip91125PNgi dn dp c s thc phm v ung (nh nh hng, trung tm bn hng rong)91126)Ngi ra bt )a/thu dn bt )a/dn bn91127UNgi dn dp khu dn c (nh chung c, cn h ring, khu vc chung trong khu dn c)91128Ngi dn dp khu vc cng cng (nh trm dng xe but, cng rnh, cu trn cao, ng giao thng, ng cao tc, cng vin, bi bin)91129_Ngi dn dp cc c s khc (nh trung tm mua sm, trng hc, bnh vin, nhng ni th t)912VTh lau chi xe c, ca s, git l v nhng ngi lm cng vic dn dp bng tay khc912191210Th git l bng tay912291220Th lau chi xe c912391230Th lau chi ca s9129Th lau dn khc91291Th lau dn tu/khoang tu91292Th lau dn my bay91293-Th lau dn ng st (bao gm tu in ngm)91299'Th lau dn khc cha c phn vo u92920;Lao ng gin n trong nng nghip, lm nghip v thy sn920192010Lao ng trng trt920292020Lao ng chn nui920392030920492040Lao ng lm vn920592050Lao ng lm nghip920692060(Lao ng thy sn v nui trng thy sn93_Lao ng trong ngnh khai khong, xy dng, cng nghip ch bin, ch to v giao thng vn ti931,Lao ng trong ngnh khai khong v xy dng931193110+Lao ng trong khai thc m v khai thc 931293120<Lao ng trong xy dng cng trnh k thut (khng phi nh)931393130Th ph xy dng932Lao ng trong cng nghip932193210Lao ng ng gi th cng9329932900Lao ng cng nghip khc cha c phn vo u933'Lao ng giao thng vn ti v kho hng933193310Li xe bng tay v p chn933293320?Ngi iu khin bng tay phng tin do gia sc ko v my ko9333Ngi mang vc hng93331+Ngi mang vc hng ha xung tu v ln b93332!Ngi mang vc ng st/ng b93333:Ngi bc xp my bay (nh hnh l sn bay/x l hng ha)93334Ngi bc xp ti kho93335$Ngi phc v xe vn chuyn hng ha93336Ngi y hng93337Ngi buc dy hng ha93339Ngi mang vc hng khc933493340Ngi by hng ln gi94940!Ngi ph gip chun b thc phm940194010Ngi chun b n nhanh940294020 Ngi ph bp95=Lao ng trn ng ph v lao ng c lin quan n bn hng9519510951000Lao ng trn ng ph v lao ng c lin quan952952095200-Ngi bn hng vt trn ng ph (tr n)960Ngi thu dn vt thi v lao ng gin n khc961Ngi thu dn vt thi961196110Ngi nht rc, qut rc961296120%Ngi thu dn, sp xp, phn loi rc961396130,Ngi qut dn v lao ng khc c lin quan962Lao ng gin n khc96219Ngi a th, ngi giao hng v ngi khun vc hnh l96211 Ngi a th96212Ngi khun vc khch sn96213Ngi khun vc (tr khch sn)962296220Ngi lm cng vic lt vt9623962306Ngi c ng h o v ngi thu tin t my bn hng962496240Ngi thu gom nc v ci962996290-Lao ng gin n khc cha c phn vo u0Lc lng vi trang01Lc lng qun i011011001100S) quan012012001200013013001300Lc lng qun i khc02Lc lng cng an021021002100022022002200023023002300Lc lng cng an khcY t/iu dng Nhn vin k thut resident1Y t/iu dng, k thut vin chm sc bnh nhnLNh chim tinh, nh phong thy v nhng ngi c lin quan n tm linh khcNhn vin bo v rngSLnh o c quan ng Cng sn Vit Nam cp Trung ng v a phng (chuyn trch)2B th, Ph B th ng y s, ban, ngnh cp tnh/B th, Ph B th ng y ban, ngnh cp huyn7Lnh o, qun l ca Vn phng Quc hi (chuyn trch)<Lnh o, qun l ca Vn phng Ch tch nc (chuyn trch)Chnh n, Ph Chnh n Ta n nhn dn ti cao v cp cao; Vin trng, Ph Vin trng Vin Kim st nhn dn ti cao v cp caoV trng, Ph V trng v tng ng lm vic Ta n nhn dn ti cao v cp cao v Vin Kim st nhn dn ti cao v cp cao6Lnh o, qun l ca Hi ng nhn dn (chuyn trch)1Nh qun l ca T chc nghip ch (chuyn trch)LNh qun l ca T chc nhn o v v quyn li c th khc (chuyn trch)zKhai khong, cng nghip ch bin, ch to, sn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v< iu ha khng khDch v lu tr v n ungDch v lu tr v n ung Nh khoa hc lm vn#K s cng nghip ch bin, ch to5Nhn vin mi gii, bun bn chng khon v ti chnhNhn vin mi gii thng mi %Nhn vin t chc hi tho v s kinNhn vin/i l mua hng fLnh o, qun l ca Vn phng Chnh ph, cc B, ngnh v tng ng thuc Chnh ph (chuyn trch)`Tng B th, Thng trc Ban B th, y vin B Chnh tr, y vin Ban chp hnh Trung ng ngELnh o c quan ng Cng sn Vit Nam cp Trung ng (chuyn trch)?Lnh o c quan ng Cng sn Vit Nam cp tnh (chuyn trch)JB th Tnh y, Ph B th Tnh y, y vin Ban Chp hnh ng b cp tnh8Lnh o ng Cng sn Vit Nam cp huyn (chuyn trch)MB th Huyn y, Ph B th Huyn y, y vin Ban Chp hnh ng b cp huyn5Lnh o ng Cng sn Vit Nam cp x (chuyn trch)XLnh o ng Cng sn Vit Nam ti doanh nghip v cc t chc s nghip (chuyn trch)RLnh o, qun l ca Vn phng Quc hi v Vn phng Ch tch nc (chuyn trch)ECh tch Quc hi, Ph Ch tch Quc hi, y vin thng v Quc hi 4Lnh o, qun l Vn phng Chnh ph (chuyn trch)ILnh o, qun l B, ngnh v tng ng thuc Chnh ph (chuyn trch)2Lnh o, qun l Tng cc thuc B (chuyn trch)NLnh o, qun l ca Ta n nhn dn v Vin Kim st nhn dn (chuyn trch)tLnh o, qun l ca Ta n nhn dn ti cao v cp cao v Vin Kim st nhn dn ti cao v cp cao (chuyn trch)[Lnh o, qun l ca Ta n nhn dn v Vin Kim st nhn dn a phng (chuyn trch)RLnh o, qun l ca Ta n khc (tr Ta n Qun s) do lut nh (chuyn trch)Lnh o, qun l ca Hi ng nhn dn v y ban nhn dn a phng (k c cc c quan chuyn mn a phng, tr t php v on th) (chuyn trch)SLnh o, qun l ca y ban nhn dn (k c cc c quan chuyn mn) (chuyn trch)Lnh o, qun l khi on th; Mt trn T quc, Lin on Lao ng, Hi Ph n, Hi Nng dn, on Thanh nin CSHCM, Hi cu chin binh (chuyn trch)XNh qun l ca T chc nghip ch, nhn o v v quyn li c th khc (chuyn trch)PNh qun l ca cc c quan Tp on, Tng cng ty v tng ng (chuyn trch)HT trng t dn ph, trng thn, trng bn v gi lng (chuyn trch)Ch tch, Ph Ch tch Hi ng qun tr, Tng gim c, Ph Tng gim c, Ch tch, Ph Ch tch Hi ng trng, Hiu trng, Ph Hiu trng trng i hc ln (chuyn trch)Gim c, Ph Gim c ca cc n v sn xut v trin khai thuc c quan Tp on, Tng cng ty, trng i hc ln v tng ng (chuyn trch)Gim c, Ph Gim c cc n v qun l thuc c quan Lin hip, Tng cng ty, trng i hc ln v tng ng (chuyn trch)oGim c, Ph Gim c cng ty, doanh nghip, x nghip; Hiu trng, Ph Hiu trng trng nh (chuyn trch)?Trng ban, Ph Trng ban v tng ng thuc cp Trung ng 8Trng ban, Ph Trng ban v tng ng thuc cp tnh9Trng ban, Ph Trng ban v tng ng thuc cp huynNCh nhim, Ph Ch nhim y ban v tng ng lm vic ti Vn phng Quc hi Ch tch nc, Ph Ch tch ncnCh nhim, Ph Ch nhim tng ng B trng, Th trng v tng ng lm vic ti Vn phng Ch tch ncHCh nhim, Ph Ch nhim v tng ng lm vic ti Vn phng Chnh phy vin cp Trung ngy vin cp tnhy vin cp huyn,y vin ca Tng Lin on Lao ng Vit NamH s) quan, binh s)H s) quan, chin s)QHun luyn vin, nhn vin hng dn th thao v lm vic trong l)nh vc th thao#Nhn vin hng dn th dc thm m Nhn vin hng dn tp th hnh*Nhn vin lm vic trong l)nh vc th thaoVHun luyn vin, nhn vin hng dn th thao v lm vic trong l)nh vc th thao khcANgi hng dn tp luyn v gii tr, ngi ch o chng trnh:K thut vin vn hnh cng ngh thng tin v truyn thngNhn vin hng dnTip vin trn tu hoc my bayANhn vin hng dn du lch khc (nh di tch lch s, bo tng)UNgi gim st vic dn dp v v sinh trong vn phng, khch <sn v cc c quan khcGio vin o to khc71330Th vn hnh my phay cao su,Th vn hnh my ct dy cp v dy ti in*Th vn hnh my sn xut con chip silicon61213Lao ng chn nui lnY t/iu dng v h sinh?Nhn vin iu khin thit b phng thu pht thanh truyn hnh>Lao ng trong lm nghip v trong l)nh vc c lin quan khc; =Q?@ACY{G JjNPcLR"TVlW,YZO]e_\ad`eQ Vg h& kycmoq4thv*y3|7F| Ő<rL-қ ̦ dv˰"4+=A/6$z 3! <*@.A/;)m;u@e0 f1vm l LZtL!#x& ) F-0[P4v7q:>B}D GF J)NnPaSVYIH]bWdgE i glnGqsxt}(C rjccB &ymkq% a'#1:DMWEaUjs|+UUye dMbP?_*+%,&(\?' ףp= ?(?)?MHP LaserJet P205X series PCL6 C 4dXXA4DGIS4DINU"pb* pSMTJ`{F2422011-53F5-429e-89E2-175CF720A920}InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLPaperSizeA4OrientationPORTRAITMediaTypeAutoResolution600DPIPageOutputQualityNormalColorModeMonoDocumentNUp1CollateONDuplexNONEOutputBinAutoV4DM" dXX333333?333333?&<3U} } } m} I} ?&w@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ vvvvvv > ? > > > @ ABCCC DE F EEE Gg EH I EE G| EHI I I G{ EHI I I G EHI I I G EHI I I G EHI I I G EH I EE G} EHI I I G~ EHI I I Gh EHI I I G EHI I I! G EH I" EE G EHI I# I$ G EHI I% I& Gi EHI I' I( G EH I) EE G EHE I* I+ G, EH I- EE G EHE I. I/ G0E F1 EEE G EF I2 EE Gj EFI I3 I4 G EFE I6 I7 G EFE I8 I9 G: EFE I; I< G= EH I> EE Gk EHI I? I@ G EHI IB IC G D l"T.68:::::8::::8:::8:8:68::::8: @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ EHE ID IE G!E !FF !IEE !Gz "EH "IG "II "G #EHI #IH #II #GJ $EHI $IK $IL $G %EHI %IM %IN %G &EH &JO &II &G 'EHE 'IP 'IQ 'GR (EHE (IS (IT (G )EH )JU )II )G *EHE *JV *JW *GX +EHI +JY +JZ +G[,E ,F\ ,EII ,G -EF -I] -II -G .EFI .I^ .I_ .Gl /EFI /I` /Ia /Gm 0EF 0Ib 0EE 0G 1EFI 1Ic 1Id 1Ge 2EFI 2If 2Ig 2Gh 3EF 3Ii 3II 3G 4EFE 4Ij 4Ij 4Gk5E 5Fl 5EII 5G 6EF 6Im 6II 6Gn 7EFE 7In 7Io 7Gp 8EFE 8Iq 8Ir 8Gs 9EFE 9It 9Iu 9Gv :EFI :Iw :Ix :Gy ;EFE ;Iz ;I{ ;G| <EFE <I} <I~ <G =EFE =I =I =G >EF >I >II >G ?EHE ?I ?I ?GD l:68:::8::8::68::8::8:68:::::::8@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvz@Q@R@S@T@U@V@W@X@YZ@[@\@]@^@_@ @EHE @I @I @G AEHI AI AI AG BEHE BI BI BG CEHI CI CI CGDE DF DEII DG EEH EI EII EG FEHI FI FI FGA GEHE GI GI GG HEHE HI HI HG IEHE II II IG JEHE JI JI JG KEH KI KII KG LEHE LI LI LGA MEHE MI MI MG NEHE NI NI NG OEHE OI OI OG PEHE PI PI PG QEHE QI QI QG REHE RI RI RGSE SF SEII SG TEH TI TKI TGo UEHE UI UI UG5 VEH VI VII VGp WEHE WI WI WG5XE XF XEII XG YEH YI YI YI YG ZEH ZI ZII ZG [EHE [I [I [G \EHE \I \I \Gq ]EHE ]I ]I ]G ^EHE ^I ^I ^E _EHE _I _I _Gr D l::::68:::::8:::::::68:8:6F8::::`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@ `EHE `I `I `E aEHE aI aI aG bEHE bI bI bG cEHE cI cI cG dEH dI dII dG eEHE eI eI eG fEHE fI fI fG gEHE gI gI gG hEHE hI hI hG iEHE iI iI iG jEHE jI jI jG kEHE kI kI kG lEHE lI lI lG mEH mI mII mG nEHE nI nI nG oEHE oI oI oGq pEHE pI pI pG qEHE qI qI qE rEHE rI rI rGs sEHE sI sI sE tEHE tI tI tG uEHE uI uI uG vEHE vI vI vGwE wF wI wI wI wG xL xMNNN xO yI yF yPPP yG zIH zJ zPP zG {IHP {J {J {G |IHP |J |J |G }IHP }J }J }G ~IHP ~J ~J ~G IH J JJ GD l::::8::::::::8:::::::::P.68::::@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IHJ Q Q R!IHJJ J" G!IHJJ J# G$ IHJ Q% Q& R' IH J( PP G) IHJ J* J+ G, IHJ J-J S.IHJJ J/ E0IHJJ J1 Et IHJJ J2 E3IHJJ J4 E5IHJJ J6 E7IHJJ J8 E9IHJJ J: E;IHJJ J< E= IHJJ@J@ T> IH J? PP G@ IHP JA JB Gu IHP JC JD GE IHP JF JG GH IHP JI JJ GK IHP JL JM GN IHP JO JP GQ IHP JR JS GT IH JU JJ GV IHP JW JX GY IHP JZ J[ G\ IHP J] J^ G_ IH J` JJ Ga IHP Jb Jc Gd IHP Je Jf Gg IHP JhJ SiD. l6..:8:6........48:::::::8:::8::@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IHPJ Jj EkIHPJ Jl Em IHP JnJ ToIHPJ Jp EqIHPJ Jr Es IHP JtJ SuIHPJ Jv EwIHPJ Jx EyIHPJ Jz E{IHPJ J| E}IHPJ J~ E IHP J J TI F PPP G IF J PP G IFP J J G IFP JJ SIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J EIFPJ J E IH J PP T IHJ J J Gb IHJ J J G IH J J J G IH J J J E IH J J J G IH J JJ GDl..6..6.....:68:6.........8::FFF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IHP J J G IHP JJ SIHPJ J EIHPJ J E IHP J J T IHP J J G IHP J J G IHP J J G IHP J J G IHP J J GI F PPP G IH J JJ G IHJ Q Q R IHJ Q Q R IH J J J G IH J JJ G IHJ Q Q R IHJ Q Q R IHJ Q Q R IH J PP G IHJ J J G IHJ J J G IH J PP G IHJ J J G IHJ J J G IHJ J J G IHJ J J G IHJ J J G IHJ J J G IHJ J J GI F PPP G IH J PP GD l:6..::::::68::F8:::8::8:::::::6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IHP J J G IHPJ J G IHPJ J GIHPJ J G IHP J J G IHP JJ SIHPJ J EIHPJ J EIHPJ J EIHPJ J EIHPJ J G IH J PP T! IHJ J" J# G$ IHJ J% J& G' IHJ J( J) G* IHJ J+ J, G- IH J. PP G/ IHJ J0 J1 G2 IHJ J3 J4 G5 IHJ J6 J7 G8 IHJ J9 J: G; IH Q< QQ R= IHQ Q> Q? R@ IHQ QA QB RC IHQ QD QE RF IHQ QG QH RI IHQ QJ QK Rn IHQ QL QM RNI FO PPP GP IH JQ PP GR IHP JSJ STIHPJ JU EVD< l6...:6.....8::::8::::8::::::686@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@IHPJ JW GXIHPJ JY EZ IHP J[ J\ T] IHP J^ J_ G` IHP Ja Jb Gc IHP Jd Je Gf IH Jg PP Gh IHP JiJ SjIHPJ Jk El IHPJ Jm En IHP Jo Jp Tq IHP Jr Js Gt IHP Ju J Sv IHPJ Jw ExIHPJ Jy EzI F{ PPP T| IH J} PP G~ IHP JJ SIHPJ J EIHPJ J EIHPJ J E IHP J J T IHP J J G IH J PP G IHP J J G IHP J J G IH J PP G IHP J J G IHP J J G IHP J J G IHP J J G IHP J J GD< l..::::86..::6..686...::8::8:::: @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ IHP J J G !IH !J !PP !G "IHP "J"J "S#IHPJ #J #E$IHPJ $J $E%IHPJ %J %E&IHPJ &J &E'IHPJ 'J 'E(IHPJ (J (E)IHPJ )J )E *IHP *J*J *U+IHPJ +J +E,IHPJ ,J ,E -IHP -J-J -T.IHPJ .J .T/IHPJ /J /T0IHPJ 0J 0T 1IH 1J 1PP 1G 2IHP 2J2J 2G3IHPJ 3J 3E4IHPJ 4J 4E5IHPJ 5J 5E6IHPJ 6J 6E 7IHP 7J7J 7T8IHPJ 8J 8T9IHPJ 9J 9T:IHPJ :J :T;IHPJ ;J ;T<IHPJ <J <T =IHP =J =J =G >IHP >J >J >G ?IHP ?J ?J ?GDl:86.......6..6...86....6.....::@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@ @IHP @J @J @G AIHP AJ AJ AG BVBWXXX BYCI CF CPPP CG DIF DJ DPP DG EIFJ EJEJ ESFIFJJ FJ FEGIFJJ GJ GEHIFJJ HJ HE IIFJ IJIJ IUJIFJJ JJ JEKIFJJ KJ KELIFJJ LJ LEMIFJJ MJ MENIFJJ NJ NEc OIFJJ OJ OE PIFJ PJ PJ PU QIFJJ QJ QERIFJJ RJ RESIFJJ SJ SE TIFJ TJTJ TUUIFJJ UJ UEVIFJJ VJ VEWIFJJ WJ WEXIFJJ XJ XEYIFJJ YJ YE ZIFJ ZJZJ ZU [IFJJ [J! [E"\IFJJ \J# \E$]IFJJ ]J% ]E&^IFJJ ^J' ^E(_IFJJ _J) _E*Dl::.686...6......6...6.....6....`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@`IFJJ `J+ `E,aIFJJ aJ- aE. bIFJ bJ/ bJ0 bT1 cIFJ cJ2 cJ3 cG4 dIFJ dJ5 dJ6 dG7 eIFJ eJ8 eJ9 eG: fIF fJ; fPP fG< gIFJ gJ= gJ> gG? hIFJ hJ@ hJA hGB iIFJ iJC iJD iGE jIF jJF jPP jGG kIFJ kJH kJI kGJ lIFJ lJK lJL lGM mIFJ mJN mJO mGP nIFJ nJQ nJR nGS oIFJ oJT oJU oGV pIFJ pJW pJX pGY qIF qJZ qPP qG[ rIFJ rJ\ rJ] rG^ sIFJ sJ_ sJ` sGa tIFJ tJb tJc tGd uIF uJe uPP uGf vIFJ vJg vJh vGi wIFJ wJj wJk wGl xIFJ xJm xJn xGo yIFJ yJp yJq yGr zIFJ zJs zJt zGu{I {Fv {PPP {Gw |IF |Jx |PP |Gy }IFJ }Jz}J }G{~IFJJ ~J| ~E}IFJJ J~ ED~ l..::::8:::8::::::8:::8:::::686.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFJJ J E IFJ J J T IFJ J J G IFJ JJ SIFJJ J EIFJJ J EIFJJ J G IF J PP T IFJ J J Gd IFJ J J G IF J J J G IF J J J G IF J JJ G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J GI F PPP G IF J PP G IFJ J J Gv IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ JJ SIFJJ J EIFJJ J EIFJJ J EDr l.::6...8::FF8:::::::::68::::6..@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IF J PP T IFJ JJ SIFJJ J GIFJJ J E IFJ J J T IFJ JJ Gy IFJJ J GIFJJ J G IFJ J J Gw IF J PP G IFJ J J G IFJ J J Gx IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IF J PP G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ J J G IFJ Q Q R IF J JJ G IFJ J J G@ IFJ J J GC IFJ J J GF IFJ J J GI IFJ J J Gn IFJ J J GI F PPP G IH J PP G IHJ J J G IHJ J J GDz l86..:6..:8:::::8:::::8::::::68:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IHJ J J G IH J! PP G" IHJ J# J$ G% IHJ J&J G IHJJ J' G(IHJJ J) G IHJJ J* G IHJJ J+ G IHJJ J, G IHJ J- J. G IH J/ PP G0 IHJ J1 J2 G3 IHJ J4 J5 G6 IHJ J7 J8 G9 IHJ J: J; G< IHJ J= J> G?I F@ PJJ GA IH JB PP GC IHP JD JE G IHP JF JG GH IHP JI JJ GK IHP JL JM GN IH JO PP GP IHP JQJ SRIHPJ JS ETIHPJ JU EVIHPJ JW EXIHPJ JY G IHPJ JZ E[IHPJ J\ E]IHPJ J^ E_ IHP J` Ja TbD l:8:6.....:8:::::68::::86.......@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I Zc [[[ Rd I\ ]e ]f ]g Rh I\ ]i ]j ]k R I\ ]l ]m ]n Ro I\ ]p [[ Rq I\] ]r ]s Rt I\^ ]u ]v R VwWXXX YxI Fy PPP Gz IF J{ J|_ S}IFJJ `~ EIFJJ ` EIFJJ ` E IF J J J T IF J PP G IFJ J J G IFJ J J GI F PPP G IH J PP G IHJ JJ GIHJJ J EIHJJ J EIHJJ J EIHJJ J E IHJ J J T IHJ JJ SIHJJ J EIHJJ J E IHJ JJ UIHJJ J EIHJJ J E IH J PP TDH l6FFF8::.6B...F8::686....:6..6..@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IHP J a G IHP J a G IHP J a G IHP J a G IHP J a G IHP J a G IHP J a G IHP J a GI F PJa G IH J Ja G IHP J a G IHP J a G IHP J a G IH J Ja G IHP J a G IHP J a G IHP J a GI F J Ja G IHP J~ a@}@ G IHP J~ a~@ G IHP J~ a@ G IHP J~ a@ G IHP J~ a@@ G IHP J~ a@ G IHP J~ a@@ G VWbbb cI F EEE d IF I EE d IFI I~ a@ d IFI I~ a@ d IFI II eIFII I ED l::::::::68:::8:::B:::::::.68::6 @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ IFII I E!IFII !I !G "IF "I "I~ "a@ "f #IF #I #EE #d $IFI $I$I $e%IFII %I %E&IFII &I &E 'IFII 'I 'E (IFI (I ~ (a@ (f )IF )I )Eg )d *IFI *I~ *a@@ *d +IFI +I~ +a@ +d ,IF ,I ,Eg ,d -IFI -I~ -a&@ -d .IFI .I~ .a(@ .d /IFI /I~ /a@)@ /d 0IF 0I 0Eg 0d 1IFI 1I~ 1a@3@ 1de 2IFI 2I~ 2a4@ 2d 3IFI 3I ~ 3a5@ 3d! 4IFI 4I"~ 4a7@ 4d# 5IFI 5I$~ 5a@8@ 5d% 6IFI 6I&~ 6a@=@ 6d'7I 7F( 7EEE 7d) 8IH 8I* 8EE 8d+ 9IHI 9I,~ 9aq@ 9d- :IHI :I.~ :as@ :d/ ;IH ;I0 ;Ia ;d1 <IHI <I2~ <a@~@ <d3 =IHI =I4~ =a@ =d5 >IHI >I6~ >a@ >d7 ?IH ?I8 ?I9?I ?d:D l..F86...:8::8:::8::::::68::8:::@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@@IHII @I; @E:AIHII AI< AE=BIHII BI> BE? CIH CI@ CII CfA DIHI DIB~ Da@@ DdC EIHI EID~ Ea@ EdE FIHI FIF~ Fa@ FdG GIHI GIH~ Ga@ GdI HIHI HIJ~ Ha@@ HdK IIHI IIL~ Ia@ IdM JIHI JIN~ Ja@@ JdOKI KFP KIII KdQ LIF LIR LII LdS MIFI MIT~ Ma@ MdU NIFI NIV~ Na@ NdW OIF OIX OIa OdY PIFI PIZ~ Pa@@ Pd[ QIFI QI\QI Qe]RIFII RI^ RE_SIFII SI` SEa TIFI TIb~ Ta@@ TfcUI UFd UIe UIa Udf VIFI VIg~ Va@_@ Vdh WIFI WIiWI WdjXIFII XIk XElYIFII YIm YEf ZIFII ZIo ZGp [Vq[Wbbb [hr\I \Fs \EEE \dt ]IH ]Iu ]EE ]dv ^IHI ^Iw^I ^ex_IHII _Iy _EzD4 l...8:::::::68::8:6..:B:6....686`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@`IHII `I{ `E|aIHII aI} aE~ bIFI bIbI bdcIFII cI cddIFII dI ddeIFII eI ed fIFI fIfI fdgIFII gI gEhIFII hI hE iIFI iI~ ia@ if jIF jI jEE jd kIFI kIkI kelIFII lI lEmIFII mI mEnIFII nI nE oIFII oI oE pIFI pIpI piqIFII qI qErIFII rI rEsIFII sI sE tIFI tItI tiuIFII uI uEvIFII vI vE wIHI wI~ wa@@ wd xIF xI xI~ xg@ xdyI yF yIII yd zIF zI zIzI ze{IFII {I {E|IFII |I |E}IFII }I }E~IFII ~I ~G IF I II dDl..6...6..:86....6...6..:F6B....@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IFI II eIFII I EIFII I EIFII I E IFI II iIFII I EIFII I E IFI II iIFII I EIFII I E IFI I~ ad@ fI F IIa d IF I I~ a@ d IF I I~ a@ d IF I I~ a@ d IF I I~ a@ d VWbbb cI F EEE d IF I EE d IFI I I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I dD l6...6..6..:6FFFF.68::6..6...:6.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFII I dIFII I d IF I EE d IFI I I d IFI I I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I dIFII I dIFII I d IFI I I d IFI I I d! IFI I" I# d$ IF I% EE d& IFI I'I d(IFII I) d*IFII I+ d, IFI I-I d.IFII I/ d0IFII I1 d2IFII I3 d4IFII I5 d6IFII I7 d8 IFI I9 I d:I F; EEE d< IF I= EE d> IFI I? I@ dA IFI IBI dCIFII ID dEIFII IF dGDl..8:::6.....:::86..6.....:68:6.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IFI IH II dJ IFI IK IL dM IFI IN IO dP IF IQ EE dR IFI IS IT dU IFI IV IW dX IFI IY IZ d[ IFI I\ I] d^ IF I_ EE d` IFI IaI dbIFII Ic ddIFII Ie df IFI IgI dhIFII Ii djIFII Ik dl IFI ImI dnIFII Io dpIFII Iq drIFII Is dtIFII Iu dvIFII Iw dxIFII Iy dz IFI I{ I| d}I F~ EEE d IF I EE d IFI I I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I dIFII I dDl:::8::::86..6..6......:68::6...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFII I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IHE I I d IFI I I d IFI I I d IF I EE d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I d IFI I I dI F EEE d IH I EE d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I dIFII I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IF I EE dDl.6...:6...:::8:6..:68:6....6...@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I dIFII I d I F III d IF I II d IFE I I d IFEI I d IFEI I d IFE II dIFEI I dIFEI I dIFEI I d IFE I I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I d IFI I I d IF I II d IFE II dIFEI I dIFEI I dIFEI I d IFE II dIFEI I dIFEI I dDl6...6....686..6...::6..:86...6. @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ IFEI I d!IFEI !I !d "IFI "I "I "d! #IF #I" #II #d# $IFE $I$ $I% $d& %IFI %I'%I %d(&IFII &I) &d*'IFII 'I+ 'd,(IFII (I- (d.)IFII )I/ )d0 *IFI *I1 *I2 *d3 +IFI +I4 +I5 +d6 ,IFE ,I7 ,I8 ,d9 -IFE -I:-I -d;.IFEI .I< .d=/IFEI /I> /d?0IFEI 0I@ 0dA1IFEI 1IB 1dC2IFEI 2ID 2dE 3IF 3IF 3II 3dG 4IFI 4IH 4II 4dJ 5IFI 5IK 5IL 5dM 6IFI 6IN 6IO 6dP 7IFI 7IQ 7IR 7dS 8IFI 8IT 8IU 8dV 9VW9Wbbb 9cX:I :FY :EEE :dZ ;IF ;I[ ;EE ;d\ <IFI <I] <I^ <d_ =IFI =I` =Ia =db >IFI >Ic>I >dd?IFII ?Ie ?dfD l..:8:6....:::6.....8:::::.68::6@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@@IFII @Ig @dhAIFII AIi AdjBIFII BIk Bdl CIFI CImCI CdnDIFII DIo DdpEIFII EIq EdrFIFII FIs FdtGIFII GIu GdvHIFII HIw HdxIIFII IIy Idz JIF JI{ JEE Jd| KIFI KI} KI~ Kd LIFI LI LI Ld MIF MI MEE Md NIFI NINI NdOIFII OI OdPIFII PI PdQIFII QI QdRIFII RI RdSIFII SI SdTIFII TI Td UIFI UI UI UG VIF VI VII Vd WIFI WIWI WdXIFII XI Xd YIFII YI YdZIFII ZI Zd [IFI [I [I [d \IFI \I\I \d]IFII ]I ]d^IFII ^I ^d_IFII _I _dDl...6......8::86......:86...:6..`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@ `IF `I `EE `d aIFI aIaI adbIFII bI bdcIFII cI cd dIFI dIdI ddeIFII eI edfIFII fI fd gIFI gIgI gdhIFII hI hdiIFII iI id jIFI jIjI jdkIFII kI kdlIFII lI ldmIFII mI mdnIFII nI nd oIFI oI oI od pIFI pI pI pd qIFI qI qI qd rIFI rI rI rd sIF sI sIsI sdtIFII tI tduIFII uI udvIFII vI vdwIFII wI wdxIFII xI xdyIFII yI ydzIFII zI zd{IFII {I {d|IFII |I |d }IF }I }EE }d ~IFE ~I~I ~dIFEI I dDl86..6..6..6....::::B.........86@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFEI I dIFEI I d IFE II dIFEI I dIFEI I dIFEI I dIFEI I dIFEI I dIFEI I dIFEI I dIFEI I d IF I II d IFI II dIFII I dIFII I d IFII I d IFI I I d IFII I dIFII I dIFII I d IFI I I d IFI II dIFII I dIFII I d IFII I d IFII I dIFII I dj F I! II d" jFI I# I$ d% IFI I&I d'IFII I( d)IFII I* d+Dl..6........86...6...:6.....B:6.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFII I, d- jkj I.I d/jkjI I0 d1jkjI I2 d3I F4 EEE d5 IF I6 EE G7 IFI I8 I9 G: IFI I;I d<IFII I= d<IFII I> d? IF I@ EE dA IFI IBI dCIFII ID dEIFII IF dG IFI IHI dIIFII IJ dKIFII IL dMIFII IN dOIFII IP dQIFII IR dSIFII IT dU IF IV EE dW IFI IXI dYIFII IZ d[IFII I\ d] IFI I^I d_IFII I` daIFII Ib dcIFII Id deIFII If dgIFII Ih diIFII Ij dkDl.6..68:6..86..6......86..6.....@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IFII Il dm IF In EE do IFE Ip Iq dr IFI IsI dtIFII Iu dvIFII Iw dxIFII Iy dzIFII I{ d|IFII I} d~IFII I dIFII I d IFI II dIFII I dIFII I dIFII I d IFI II d IF I II dIFII I dIFII I dIFII I d VWbbb cE F EEE d EF I EE d EFI II dEFII I dEFII I d EFI II dEFII I dEFII I dEFII I dEFII I dEFII I dDl.8:6.......6...6B....686..6....@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@EFII I dEFII I dEFII I dEFII I d EF I EE d EFI I I d EFI I I d EFI I I d EFI II dEFII I dEFII I dEFII I dEFII I dE F I EE d EFE I I d EFE I I d EFE I I d EFE I I d EFE I I d EFE I I dE F EEE d EH I EE d EHI I I d EHI I I d EHI I I d EH I EE d EHI I I d EHI I I d EH I EE d EHI I I d EHI I I d EHI II dDT l....8:::6....B::::::68:::8::8::@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@EHII I dEHII I d EHII I d EHII I d EHII I d EHII I d EHII I d EHII I d EHI I I d E F I II d EFI I I d EFI I I d E F EEE d EF I I I d EH I I! I" d# E F$ III d% IH I& EE d' IHI I( I) d* IHI I+ I, d- IHI I. I/ d0 EH I1 II d2 EHI I3 I d4 EHII I5 d6 EHII I7 d8 EHII I9 d: EHI I; I< d= EHI I> I? d@ EHI IA IB dC EHI ID IE dF LG MLLL lH [ ZI ]]] mJ [Z ]K ]L ]M mN DH l........:B::6FF68:::86...::::.6 @!@"@#@$@%@ [Z ]O ]P ]Q m !no !pR !pS !pT !qU "r "sV "rrr "tW #rr #uX #uY #uZ #tN $rr $u[ $u\ $u] $t %rr %u^ %u_ %u` %ta dFF6FF>@ ggD Oh+'0HPl| Lê Vũ Thanh NhànnthhaiMicrosoft Excel@5O+@?%6@MǬ՜.+,0HP X`hp x Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q