ࡱ> qsp Abjbj 8V}}.~ ~ 8 dqDPV( 4APCPCPCPCPCPCP$$SU`gP!<^<<gPP\\\<AP\<AP\\u:0 >? uL;$-PP0P;@&V\&VH > >4&V=?<<\<<<<<gPgP\<<<P<<<<&V<<<<<<<<<~ : B K HOCH V U TCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcS: /TTr-BKHT H Ni, ngy thng nm 2020 T TRNH V vic ban hnh Danh mc ngh nghip Vit Nam Knh gi: Th tng Chnh ph Thc hin Lut Thng k s 89/2015/QH13, B K hoch v u t xy dng Danh mc ngh nghip Vit Nam trnh Th tng Chnh ph, c th nh sau: I. S CN THIT BAN HNH QUYT NH V php l: Khon 4 iu 24 Lut Thng k quy nh C quan Thng k Trung ng gip B trng B K hoch v u t ch tr phi hp vi B, ngnh xy dng trnh Th tng Chnh ph ban hnh cc phn loi thng k cp quc gia trong c Danh mc ngh nghip Vit Nam. V tnh hnh thc t trong nc v quc t: a. Trong nc: - Danh mc ngh nghip cha c ban hnh di dng vn bn php quy m ch c ban hnh cng cc cuc Tng iu tra Dn s v Nh  p dng; - Thc t qua Tng iu tra Dn s v Nh ang s dng Danh mc ngh nghip Vit Nam 2008 do Tng cc trng Tng cc Thng k ban hnh tm thi Danh mc ny bc l nhiu hn ch nh: phn bit cha r lao ng c k nng v lao ng gin n, gii thch cha r rng nn nhiu m b nhm ln gy kh khn trong vic xp m. Xut pht t hn ch , Danh mc ngh nghip Vit Nam cn c ban hnh ph hp vi iu kin thc t. b. Quc t: Danh mc ngh nghip Vit Nam c xy dng trn c s thng nht hon ton n cp 4 ca Phn loi chun quc t v ngh nghip 2008 (ISCO 2008) phin bn 2012 ca T chc lao ng quc t (ILO). II. NGUYN TC XY DNG Vic xy dng Danh mc ngh nghip Vit Nam phi bo m cc nguyn tc sau: 1. Bo m tnh y : Danh mc ngh nghip Vit Nam phi phn nh c tt c cc cng vic trong hot ng kinh t x hi nc ta trong mt giai on nht nh. Vic th hin trong danh mc c th tn tng ngh hoc cc ngh ging nhau trong phn ni dung tng ngh. 2. Bo m tnh k tha: Danh mc ngh nghip Vit Nam k tha nhng ngh p dng tt trong Tng iu tra Dn s v Nh v cc cuc iu tra khc. 3. Bo m tnh kh thi: Cc ngh trong Danh mc ngh nghip Vit Nam phi thu thp c s liu trong thc t. 4. Bo m tnh cp nht: Danh mc ngh nghip phi m bo cp nht c cc ngh mi pht sinh trong mt khong thi gian nht nh. 5. Bo m so snh quc t: Danh mc ngh nghip Vit Nam xy dng ph hp vi Phn loi chun quc t v ngh nghip 2008 (ISCO 2008) phin bn 2012 ca T chc lao ng quc t (ILO). III. QU TRNH SON THO ".0vxƵƵseZSH@H5h[hAOJQJh$OJQJh[hlIOJQJ h{ohhh{ohhOJQJh{ohh5OJQJ\6jh1>h1>5CJOJQJU\aJmHnHu"h{ohh5CJOJQJ\aJ'h{ohh5CJOJQJaJmHsH!hA5CJOJQJaJmHsH'h{oh5CJOJQJaJmHsHh{ohhOJQJmHsH+jh1>h1>OJQJU\mHnHu0v ^PB$x$Ifa$gd$$x$Ifa$gdlI}kd$$Ifl0$` t0$644 laytK $$Ifa$gd $$Ifa$gdlI $$Ifa$gdA  " $ 6 D F X Z j ·ذwi[MwM?hhp5@OJQJhhl}5@OJQJhh9\5@OJQJhh5@OJQJh$5@OJQJhh5@OJQJh{ohh5OJQJ\"h{oho6CJOJQJ]aJ h{ohhhC6OJQJ]h$6OJQJ]h#o6OJQJ]h{ohh6OJQJ]h{ohhCJOJQJaJh[hhOJQJ " $ 6 vnnndnQ$d8xx`a$gdV $xa$gdFX$a$gdh $`a$gdh}kd$$Ifl0$` t0$644 laytK  & F ^ $ L ` ɾxl`QF>Fh/sCJaJh/sh/sCJaJh/sCJ]aJmHnHsH6hAkvh85OJQJhAkvhH5OJQJhH5CJOJQJaJh{oh8OJQJh1OJQJh~OJQJh$OJQJh{ohR6OJQJh{oh OJQJh{ohhOJQJh{oh7OJQJh{ohGwOJQJ\h{ohtiXOJQJ\%jh1>OJQJU\mHnHu F b lB8{{{$d8xx`a$gdV$d8xx`a$gdV$ d8xx^a$gdVm$$ d8xxa$gdV$ & F d8xx^`a$gdVm$$ Sd8xxa$gdV` b X(Bjl\r.Ŷ޶zkzkzYMAhAkvh t5OJQJhAkvh75OJQJ#h/shWCJ]aJmHnHsH6hE3JCJ]aJmHnHsH6hAkvCJ]aJmHnHsH6h~CJ]aJmHnHsH6h!CJ]aJmHnHsH6h7\CJ]aJmHnHsH6hWCJ]aJmHnHsH6h:h/sOJQJ]mH6sH6h:]mH6sH6h/sCJ]aJmHnHsH6#h/sh/sCJ]aJmHnHsH6.@BDN^r$N 4r246:dnzFJLt$&*Z^`߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼hE3JOJQJhGOJQJhFOJQJh~OJQJhhOJQJh{,OJQJh;OJQJh OJQJhOJQJhAkvh5OJQJhAkvhk@5OJQJ;86hJ&^j144$ d8x^`a$gdV$ d8x^`a$gdV$d8x^`a$gdV$ nd8xxa$gdV$7d8xx`7a$gdV$d8xx`a$gdV 0<1D1J1f1j1p1|1~1111111 22 2F2L22244n4444P6R66ƺƺƬp^#h/sh/CJ]aJmHnHsH6h/CJ]aJmHnHsH6hAOJQJaJmHsHh+OJQJaJmHsH h} hAOJQJaJmHsHh/OJQJaJmHsHhGOJQJmHsHhAOJQJmHsHUh'b5OJQJhE3Jh85OJQJhE3JhJo,5OJQJhI=,h ]OJQJ#T nm 2019 n nay, B K hoch v u t (Tng cc Thng k) tin hnh nghin cu, xy dng Danh mc ngh nghip Vit Nam. Qu trnh nghin cu xy dng bao gm cc hot ng: 1. Ngy 26/9/2019, Tng cc trng Tng cc Thng k ban hnh Quyt nh s 1372/Q-TCTK v vic thnh lp T bin tp xy dng Quyt nh ban hnh Danh mc ngh nghip Vit Nam. T bin tp c nhim v d tho Quyt nh ban hnh Danh mc ngh nghip Vit Nam trnh B trng B K hoch v u t trnh Th tng Chnh ph ban hnh. Trn c s , D tho danh mc v ni dung Danh mc ngh nghip Vit Nam theo hng: - Danh mc ngh nghip Vit Nam c xy dng trn c s thng nht hon ton n cp 4 ca Phn loi chun quc t v ngh nghip 2008 (ISCO 2008) phin bn 2012 ca T chc lao ng quc t (ILO); - iu chnh mt s ngh cho ph hp vi thc tin ca Vit Nam; - Pht trin thm mt s ngh cp 5 ph bin ca Vit Nam. 2. D tho Danh mc ngh nghip Vit Nam c ng trn trang thng tin in t (website) ca Tng cc Thng k (HYPERLINK "http://www.gso.gov.vn"www.gso.gov.vn) t ngy .... 3. T chc hi tho xin kin hon chnh Danh mc ngh nghip Vit Nam: B K hoch v u t (Tng cc Thng k) t chc hi tho ngy .... xin kin gp v D tho Danh mc ngh nghip Vit Nam vi s tham gia ca cc B, ngnh v n v c lin quan. 4. Ngy & & , D tho Quyt nh gi xin kin thm nh B T php. IV. B CC V NI DUNG CHNH CA D THO DANH MC NGH NGHIP VIT NAM Danh mc ngh nghip Vit Nam ban hnh km theo Quyt nh gm 2 phn: - Phn I: Danh mc ngh nghip Vit Nam: Cp 1: gm 10 cp k nng ngh ; Cp 2: gm 48 l)nh vc ngh c chia nh t 10 nhm ngh cp 1; Cp 3: gm 151 nhm ngh c chia nh t 48 l)nh vc ngh cp 2; Cp 4: gm 508 nhm ngh c chia nh t 151 nhm ngh cp 3; Cp 5: gm 783 ngh c chia nh t 508 nhm ngh cp 4. - Phn II: Ni dung Danh mc ngh nghip Vit Nam. V. VN CN KIN KHC Trong qu trnh xin kin, cc B, ngnh c bn nht tr vi d tho. & & & & & & .. Knh trnh Th tng Chnh ph xem xt, quyt nh./. Ni nhn: - Nh trn; - Vn phng Chnh ph; - B T php; - Lu: VT, TCTK.B TRNG Nguyn Ch Ding    PAGE \* MERGEFORMAT 1 4R66J78@9:J;;h<<==>>>`?$ Sd8xx`a$gdV$ d8xxa$gdV$d8x^`a$gdV$ d8x^`a$gdV$ d8xx^a$gdVm$66677H7J7L7`777777,8.8p8r888888889*9@999:0::::::::´´¬ތujh/hwzOJQJh/h/5OJQJh/h/OJQJh/5OJQJ$h$hA0JOJQJaJmHsHh1>jh1>UhGOJQJaJmHsHhAOJQJaJmHsHh/OJQJaJmHsH h} hAOJQJaJmHsH h} h/OJQJaJmHsH&::::F;H;J;L;T;b;z;;;;;;;;<(<f<h<x<z<|<<<<<<<<ǻ{s{k{`ssXsPhM.OJQJh@OJQJh{oh8SOJQJhMWOJQJh6ziOJQJh{ohOJQJh=*OJQJhqH5OJQJhqHh}5OJQJhqHhhA5OJQJhqHh%5OJQJhqHh15OJQJh"5CJOJQJaJh/h=*OJQJh/hK>>>>>>>>>>4?J?^?`?b?h???"@$@&@(@8@:@@@ɽ|qihfIOJQJh{ohfIOJQJhih"OJQJhE<OJQJh"OJQJh"hkOJQJh"hwzOJQJh"h6zih(a5OJQJh6zihk5OJQJ h"5aJhkOJQJhVOJQJh jOJQJh6ziOJQJhwzOJQJhMWOJQJ&`??&@:@@@@@@A ABAVAXAZA\A^A $$Ifa$gdq $Ifgd\ $Ifgdq$ S7P`7a$gdq$ SdTx`a$gdfI$ Sd8xx`a$gdV$ d8xxa$gdV@@@@@@@@@@@AAAA A*A,A:Aó|pd|XL=|1|h;CJOJQJaJh{ohfICJOJQJaJhfICJOJQJaJhqCJOJQJaJh\CJOJQJaJh CJOJQJaJh{ohqCJOJQJaJh h CJOJQJaJh CJOJQJaJhq6CJOJQJaJh{ohq6CJOJQJaJh;56CJOJQJ\aJ%h{ohq56CJOJQJ\aJh{ohqCJ OJQJaJ h{oh!0OJQJ:A>A@ABAVAXAdAAAAAAAAAAAAAAAAAAA{leZOGCGCGCGC?Ch6zihDjhDUh{oh}OJQJh{oh|}OJQJ h{oh]% h{oh]% 5>*OJQJ\ h{oh) h{ohqh65OJQJ\*h{ohq5CJOJQJ\aJmHsH*h{ohq5CJOJQJ\aJmHsH"h#hq5OJQJ\mHsH%h{ohq5>*CJOJQJ\aJh{ohqCJOJQJaJh\CJOJQJaJ^A`AbAdAAAAAAAQCkd$$IflLN## t644 laytI4 $IfgdnQTkdJ$$Ifl0N#gS t644 laytq $$Ifa$gdq AAAAAAAAAAAAAAAAAAA$a$$a$gd~AAAAAAAAAA弸h{oh}OJQJhDh6zi+jhq?h1>OJQJUmHnHu*h}OJQJmHnHu*hq?h6ziOJQJjhq?h1>OJQJU 6&P 1h:pV. A!"n#n$n% $$If!vh5`5 #v`#v :V l t0$65`5 / ytK$$If!vh5`5 #v`#v :V l t0$65`5 / ytK^$$If!vh5g5S#vg#vS:V l t65g5SytqL$$If!vh5##v#:V lL t65#ytI4b 002 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH L`L hNormal$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List n n h Table Grid7:V0PJtt hChar$x Ra$75@B*CJOJQJ\^JaJmH nHphsH tH )OChar Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char dCJOJQJaJj@"jlk List Paragraphd^m$CJOJPJQJaJmHnHu4@24 ~0Header H$BAB ~0 Header CharCJOJPJQJaJ4 @R4 ~0Footer H$BaB ~0 Footer CharCJOJPJQJaJDC@rD ABody Text Indent x^hVV ABody Text Indent CharCJOJPJQJaJ6U@6 A Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] V ---0 ` .6:<@:AAA"#$&'* 84`?^AAA!%()*9X')0!P$ # AA@>( 6B  16B  1(B B S ?;mb mtYn nt 88t_GoBackEE`VP @DXI$ƴdH"DZV\&$.p 08=td2 [ 'p=n(F-F4GWN=N70Y$&xn] $d]@iv.c| ǖR^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-T^T`OJQJ^Jo(o $ ^$ `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( d^d`OJQJo(4^4`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(-^-`o(.^`. L^ `L. ^ `.m^m`.=L^=`L. ^ `.^`.L^`L.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(xx^x`OJQJ^Jo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(e^e`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(o ? ^? `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(O^O`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`o(.T^T`.$ L^$ `L. ^ `.^`.L^`L.d^d`.4^4`.L^`L.^`o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(xx^x`OJQJ^Jo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(o ? ^? `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(O^O`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(80^8`0o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.^`o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(o ? ^? `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(O^O`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(o ? ^? `OJQJo( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(O^O`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo("@ip=p 0Dtd2=N\&`VP c|GWNI$-F0Yn]     `\    8*    2;V    L?    T&v     Zn    1     #    L.    ޾    8    F&    j>K    {V$    SdfZ .eW 5V'ag%'<=$J>X [_YboIjs/gw"( x6jF4qaJde '1wQ]j_l"pv[$Yg%icSpq _+M ]zEZt&4Hn]r]% .  2 [9 o< ? PJ $ 7 3 3: :< F \x => 3X n s -4Im8o|yeIw|~ADLFXz Sd-v'!/CDah(V'BMP\~+/Ijo} K"+3CBr$H%~^o@\ BPSRY^[^Cz I]es+F\~'!0c:f.7ABE~}0 o Ac!q!B|"#K#$y%%%%%3%[%z\% &KL&r&$''#(y1(<(1X( _()c*p$*U*Df*+*'+;+&,I=,P,Y,Jo,{,;-f-B .l<.E.ZP.x /3/'02)080|?0mo02}01 /1,51:1dN1g15n1z@23d3 4p4!4~F4I4nP45`55H55,5z.5h5k5%:68:6G6R6a67H 7k7z7:8808S8^8 9&9B9f:zo:u:{;;?(;Yi;t;< <(<*<,<3<h^<g<;u<#=>=E;=f)>,>1>qG>O>?mnn#nkdnP5o{ovpc=pfkpmpS~p2\q^q'hqr s s+s/sKz|f"}&}l}s}}~J ~,~G~I~T~Y='CbYZlV'ne|QH $s.HeQjtr!@Vzg69OY0Edpc|c5:?+GTf).C5/VWoZ^g${ -/:<qHSp t.C7>*|" )+U ]h*ijg"+K[\mp$n ,Mghjo{ ;Cp-[3!J{[ ]{/?+#orz,S. 7fGX:fLsy~%9 P!TYb@*Dpv}W W, yVWh'dXvDZWZr4E<K<HT]*L-kI $):/8;aROCYYj~ 3Cdfdna+^AOnQ)PQ~NQ#U~Z'(_*fS~e"s1FKo0 ZOAHb0D:"`Z1n{8NrourAF[`QVm7q%=^V5z%G' Sui *M."NwkrPF[i]#w0YQcx)I@(Jkmnr:wHl6owzR 7IwVZ=\sw|xHgI\fzF})_`i=*[1S ! @G\){:'@PNPe%Y*3 ijs R{))0?8[#]_ 6?BOBEKxN5UWc:Awryz)8?M[3H KMWmai}#KLa^}==k"=T(-30I6RV.dKhPs $$$*|dl~!<}P&j:P8i9_9<QHj9; C|'{{[/4TC!#|}kAGI/ F% js<][,Eo & (4#dVtGw~>++Gk:qmAfuH:OksO3(j}^ {+J`;jtx*:I ,1\\FgN_>~%pz:Eh{s}o1T`y!v_w$9?amK_Omt O`-j?qxxA$.e0]2J`HQZ^7@S#OFow}M3 WghsR "(DLlbfG:BU\@ Ѕ ``0Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial; Batang7& r.VnTime5" Tahoma7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"1h߻'߻'J' " "n0>HX ?h2! xxTNG CC DY NGHHieunthhaiH     Oh+'0\  $ 0<DLTTỔNG CỤC DẠY NGHỀHieu Normal.dotmnthhai2Microsoft Office Word@F#@ H(@:a@:a՜.+,D՜.+,X hp Hewlett-Packard Company" TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Title 8@ _PID_HLINKSAh"khttp://www.gso.gov.vn/ !"#$%&'()*+-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefgijklmnorRoot Entry FLutData ,1Table4nVWordDocument8VSummaryInformation(`DocumentSummaryInformation8hCompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q