ࡱ> tv !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrswRoot Entry F.΍˻{uWorkbook$SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1.VnTime1.VnTime1Arial1.Times New Roman1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.04/_(* #,##0.0_);_(* \(#,##0.0\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) + , *   P P    ` !    "  # $ a> %   *    <@ @   X X w@ @  |w@ @  X X |w@ @  H H  H H #|w@ @ |w@ @  X X H X w@ @ " <@ @  p@ <@ @  *X ! w@ @  &1|q &1<w@ '1<w@ '1<w@ '1<@ &|q &1<w '<w '< +w@ @ w@ @  <w@  ,w@  ,w@  ,@ 1<w |@ @  |@ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ ||zUAً}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}-} \);_(* "}A} \);_(* "ef;_(@_) }A} \);_(* "ef;_(@_) }A} \);_(* "ef;_(@_) }A} \);_(* "ef;_(@_) }A} \);_(* "ef;_(@_) }A} \);_(* "ef ;_(@_) }A} \);_(* "L;_(@_) }A} \);_(* "L;_(@_) }A} \);_(* "L;_(@_) }A} \);_(* "L;_(@_) }A} \);_(* "L;_(@_) }A} \);_(* "L ;_(@_) }A} \);_(* "23;_(@_) }A} \);_(* "23;_(@_) }A} \);_(* "23;_(@_) }A} \);_(* "23;_(@_) }A} \);_(* "23;_(@_) }A}! \);_(* "23 ;_(@_) }A}" \);_(* ";_(@_) }A}# \);_(* ";_(@_) }A}$ \);_(* ";_(@_) }A}% \);_(* ";_(@_) }A}& \);_(* ";_(@_) }A}' \);_(* " ;_(@_) }A}( \);_(* ";_(@_) }}) }\);_(* ";_(@_)  }}* \);_(* ";_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ \);_(* "}-}, \);_(* "}-}. \);_(* "}-}/ \);_(* "}-}0 \);_(* "}A}1 a\);_(* ";_(@_) }A}2 \);_(* ";_(@_) }A}3 \);_(* "?;_(@_) }A}4 \);_(* "23;_(@_) }-}5 \);_(* "}}6 ??v\);_(* "̙;_(@_)  }A}7 }\);_(* ";_(@_) }A}8 e\);_(* ";_(@_) }}: \);_(* ";_(@_)  }}; ???\);_(* ";_(@_) ??? ??? ??? ???}-}< \);_(* "}-}= \);_(* "}U}> \);_(* ";_(@_) }-}? \);_(* "}d}b \);_(* ";_( ??? }P}c \);_(* " ;_( }P}d \);_(* " ;_( }P}e \);_(* " ;_( }P}f \);_(* " ;_( }x}g \);_(* ";_( ??? ???}x}h \);_(* ";_( ??? ???}x}i \);_(* ";_( ??? ???}x}j \);_(* ";_( ??? ???}<}m \);_(* " ;_(}<}n \);_(* " ;_(}<}o \);_(* " ;_(}<}p \);_(* " ;_(}d}q\);_(* ";_( ??? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 10 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 12 :Noteb Note  ;OutputwOutput ???%????????? ???<$Percent =Title1Title I}% >TotalMTotal %OO? Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`^Sheet1 Ch s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than nonKhai thc v thu gom than cng%Khai thc du th v kh t t nhinKhai thc du thKhai thc kh t t nhinKhai khong khcKhai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ungDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho cht6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghD&Sn xut, truyn ti v phn phi inE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 2Thu gom rc thi khng c hiKhai thc qung kim loiKhai thc qung st,Khai thc qung kim loi khc khng cha st.Hot ng dch v h tr khai thc m v qung:Hot ng dch v h tr khai thc du th v kh t nhinCh bin v bo qun rau quXay xt v sn xut bt th"Sn xut bia v mch nha men bia'Sn xut ung khng cn, nc khongSn xut sn phm thuc lCa, x, bo g v bo qun g1Sn xut g dn, g lng, vn p v vn mng khcIn, sao chp bn ghi cc loiIn nDch v lin quan n in+Sn xut than cc, sn phm du m tinh ch!Sn xut sn phm du m tinh ch#Sn xut phn bn v hp cht ni t4Sn xut plastic v cao su tng hp dng nguyn sinhNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh Sn xut xi mng, vi, thch cao,Gia cng c kh; x l v trng ph kim loi<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut in dn dng1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u*Sn xut my bm, my nn, vi v van khc)Sn xut cc thit b nng, h v bc xp]Sn xut my mc v thit b vn phng (tr my vi tnh v thit b ngoi vi ca my vi tnh)Sn xut my thng dng khc%Sn xut my cho ngnh dt, may v daSn xut my chuyn dng khc"Cng nghip ch bin, ch to khcSn xut chi, tr chiKSn xut thit b, dng c y t, nha khoa, chnh hnh v phc hi chc nng$Sn xut khc cha c phn vo u2Sa cha, bo dng v lp t my mc v thit bSa cha my mc, thit bYSa cha v bo dng phng tin vn ti (tr t, m t, xe my v xe c ng c khc)'Lp t my mc v thit b cng nghipNSn xut v phn phi in, kh t, nc nng, hi nc v iu ho khng kh=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thiTi ch ph liu Ton quc}Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na (tr ging, t, bn, gh); sn xut sn phm t rm, r v vt l<iu tt bnSn xut than cc6Cc thng nm 2019 so vi thng bnh qun nm gc 2015Thng 3Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Thng 12 nm 2019Thng 12#Thng 12/2019 so vi thng 11/2019 Thng 12/2019 so vi cng k"12 Thng 2019 so vi cng k 2018 ; <>G1@a B=D oG J3KMORU?Xo [=\]ccB  wm6 dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} Z} !A} ` A} A} A} @A} A} A} AwYY @YY@Yh@Yh@Y@YgDYGY;IYM Y,P Y,P Y,P Y,P Y,PY,PY,PYXPY,PY,PYXPYXPYRY,PYXPY,PY,PY,PYXPYXPY,PY,PYXP ttttttttttttttttt@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X u|uuuuuuuuuuuuuuuu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X uuuuuuuuuuuuuuuuu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X$BBBBBBBBBBBBBBB vv@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X w w rrsssssssssss x~ x x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X ww [@ [A [s [t [u [v [w [x [y [z [{ [}yyyCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCX E E`]?]@]@]@]@]@]@] @]"@]$@]&@](@]*@],@].@FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFX~ g bo\`@~ \*@\q= ף`@\H@\@\1@\@ \q= ףb@$ \@\@\@\@\@\1J>Z@\F[@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX h c`J@Jپ@J@J@Jt@J1@J,@J@J@J@J@J@KH@K@K@LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLX~ i@ d Y@Y @Y+@ Yq= ףc@ Y= ףpb@ Y@Y?@ YGz`@0 YW@Yy@Y@Yn@NS@N@N@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ e Y@Y @Y+@ Yq= ףc@ Y= ףpb@ Y@Y?@ YGz`@0 YW@Yy@Y@Yn@NS@N@N@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ d * Yy@Y@Yt@Y@Y~@Y#@ Y(\S@~ YW@ Y(\BQ@~ Y@ Y(\R@ Y@Nk@N@N@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ e YQ@Y@Y3@ YQP@~ YŻ@ YQP@ Y@Y*@YT@ YYP@$ Yi@Y@N@Nj@N@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i`@ e ` Yr@Y @Y@Y2@Y@Y@YK@YO@Y@Ya@Y&@Yc@N@N@NY@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ dC`Y @Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@YH@Y@Y@YY@N\@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i0@ eDY X@Y@Y@Y(\a@Y @Y @Yq= ףb@* Y@Y@Yb@Y@Y@NI@N= ףp-b@~ N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ eEY>@YW@Y(\Q@Y@Yf@Y(\P@~ Yn@ YfffffQ@0 Y@Y.@Yҽ@Y\@N:@NP@Ns@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i @ d YA3@YX`@YQc@Y$@YAW@Ym@Y= ףp=d@ Y(\bd@0 Y@Yhe@YA5@Y@N@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ iP@ eYA3@YX`@YQc@Y$@YAW@Ym@Y= ףp=d@ Y(\bd@0 Y@Yhe@YA5@Y@N@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i"@ dF<Y|@Yҽ@Y"@Y@Y@YL@Y@Y@YP@ YffffffR@~ YC@ YYT@N@NB@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ ip@ eG<Y|@Yҽ@Y"@Y@Y@YL@Y@Y@YP@ YffffffR@~ YC@ YYT@N@NB@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX h cJ@J@JV@JA@Jfffffa@JQSa@J,@J^@J@J@ J= ףpc@ J@K@K@K@ǜ[@QLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQX~ i$@ d`Y @Y@Yv@Y<@Ye@Y@YJ@Y@Yl@Yl@Y@Y@N@N@Ne@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ e`kF@k@k@k@k@k@k@k@k^@k@k@k@S@S@S@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ eH*k@k~@k@k@]@k@kK@kQ`@ k@k@k@k2@ kfffff`@S@S@S@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ ih@ eY@Y@Y@Y(\`@Y(\wa@BYc@Yp@Y@Y@Y@Ya@Y7@N @N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ eI~ Y@Y R@Y@YpT@Y(\/T@Y'@YX@Y%@ Yq= ףpT@* Y@Y@Y@N4@N@NS@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ iܐ@ e`Yk@Y@Y@YD@Y@Y@Y^@YJ@Y@YA@Y@Y@N4@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@ e`Y@Y@Y,@Y@YD@YZ@Y@Y@Y@Y]@Y@Y@NO@N^@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i&@ d0Y@Y@Yv@Y@YX@Y@Y@ Yfffff^c@0 Y/@Y{@Y@Y@N1@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i<@ eJ~ Y @Y= ףpm`@TY@Y@YAe@Y@Yl@Y@YAL@YA3@YA@YA@N4@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ i@@ eK`YS@Y@Y?@Y@Y2@Y@YZ@Y@Y@Y@Y@Ys@N,@N@N@OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXD.(lVhRRXZZZRRDD^F<Z0. Y,P!Y,V"Y,P#Y,V$Y,V%Y,V&Y,P'YXP(Y,P)Y,P*YP+Y,P,YXP-Y,P.YXP/YXP0Y,P1Y,P2Y,P3YXP4Y,P5Y,W6Y,P7Y,P8YXP9YXP:YXP;YXP<Y,P=Y,P>Y,P?YP~ i(@ dL* Ye@Y+@Y^@Y@Y@Y@ Y(\:a@ Y(\Rb@ Y(\Wb@* Y@Y@Y @N}@N@N@ OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ !i@ !eL*!le@l+@l^@l@l@l@!l(\:a@! l(\Rb@! l(\Wb@*! l@l@l @T}@T@T@!ULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUX~ "i*@ "d"Y+@Y8@"Y(\a@"Y@Ya@"Yq= ףb@~ "Y @" Y= ףpb@0" Yl@YZ@Y@Y@N@Ns@N@"OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ #i|@ #e`#l}@l@l@l3@l@lA_@lc@l@l@l@l@l-@T/@T@T'@#ULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUX~ $i@ $e`$lR@l@ly@l@l_@l@l@lD@l@lA@l@l@T@TP^@T @$ULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUX~ %i@ %eH%l@l@l@l@lʸ@l0S@lҷ@l`@lF@l@l`P@ % lGzP@%T8@T@T@%ULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUX~ &i,@ &d*&Y@Y@Y@YO@Y@Y@&YQc`@& Yq= ףa@0& Y@Y@Y@Y@N@N5@N@&OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 'i@ 'e*'Y@Y@Y@YO@Y@Y@'YQc`@' Yq= ףa@0' Y@Y@Y@Y@N@N5@N@'OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ (i.@ (d`(YQ@Y9@Y@Y@Y;@Y@Y?@Y@Y@Y@Ye@Yp@N9@N@Nz@(OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ )i@ )e`)YQ@Y9@Y@Y@Y;@Y@Y?@Y@Y@Y@Ye@Yp@N9@N@Nz@)OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ *i0@ *`p`*YE@Y@Y@Y@Yw@Y @Y@Y@Y@Y4@Y@Y@N@N@N@*OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ +i(@ +eM`+Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y @N@N@N@+OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ ,iT@ ,eN,Y@Y{@Y@Y@,YGzdP@~ ,YP@,Y(\Q@, YW@Y3@Y@ , Yfffff6S@, Y@N@N@@N-@,OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ -i1@ -dB-Y@Y@Y@Y_@Y@Y@Y@Yn@Y@Yf@ - Y(\b`@- Y@N@N@N@-OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ .i@ .e `.Y@Y@@Y@@Yc@Y@Y@Ym@Y@Y!@Y @YE@Y@N@N@Nm@.OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ /i@ /e!6/Yn@Y^@Y:@Y@Y@YO@Y^@Y@ / Y(\Bb@*/ Y@Y@Y@NA@N@N@/OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 0i2@ 0dOT0Y@Ys@Y@Y@Y@Y@Y@Y@YT@YA@Y@Y{@NV@0N(\`@~ 0N@0OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 1iL@ 1eP`1Y-@Y @Y\@Y'@Yl@Y@Yr@Yy@Y@Y(@Yp@YA@NV@N@N@1OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 2iP@ 2eQ`2YM@YT@Y@Y!@Y@Y@Y@Y}@YQ@YH@Y!@Y;@NS@N@N@2OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 3i3@ 3dR$3YZ@Yv@Ye@Y@YAe@3YQ#c@<3Y@Y|@Y@Y@Y @Y@NA`@N@N@3OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 4i؝@ 4qq`4YYYYYYYYYYYYN}@N@N@4OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 5i@ 5eS$5Y@Y@Y0@Yi@YA@5YGzb@5Y(\*c@65 Y@Y @Yxh@YY@YA0@NA@N@N@5OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 6i4@ 6d"`6Y}@Y;@Y#@Y@Y^@Y@Y@Y@Y@Y@YV@Y@N@N@NZ@6OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 7ip@ 7eT`7YZ@Y5@Y@Y@Y@Y@Y@Y@YU@Y@YR@Y@N@N@N_@7OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 8it@ 8eU8Y@Y@Y@8Yq= ף`@~ 8Y@8Y(\ c@8Yc@Y>@ 8 Y(\b@*8 Y@Y@Y@N@NA@N@8OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ 9i@ 9eV`9Yw@Y@YR@Y'@Y@YJ@Yp@Y@Y@Y@Y@Y@NX@N@N @9OLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX~ :i@ :eW~ :Y@:YR@T:Yr@Y@Y@Y@YW@Y7@Y@Y@Y@Y[@N@NW@N(@:L~ ;i@ ;e#`;Y@Y@YX@Y-@Y@YW@Y@Y/@Y@Y@Y@Y@N@N^@NI@;L~ <i5@ <d$`<Y@Y@Y@@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@[@N@N@N@<L~ =ih@ =e$`=Y@Y@Y@@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@[@N@N@N@=L~ >i6@ >d%H>Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Yb@Ya@Y7@ > YGz`@>NM@N @NQ@>L~ ?iX@ ?e&H?Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Y@Yb@Ya@Y7@ ? YGz`@?NM@N @NQ@?LD$lHHZ0<<Z00.0<Z@XPA,PB,PCXPD,PE,PFXPG,PHXPIXPJXPK,PL,PM,PN,POXPP,PQXPR,RSXPTXPU,RVRW,PXVY,Z,[,\X],^,_,~ @i7@ @d'@Yq= ףhd@@Yq= ף0`@T@YA@Y@Ye@Y8e@Y@Y@Y@YA@YA@Y @N@N@N@@L~ Ai@ Ae(`AYb@Y@Y2@Y@Y@YX@Y@Y@Y@Y@Y@Y@NT@N@N@AL~ Bi@ BeX~ BY@BYfffffFc@TBYAu@Y @Y@Y@Y@Y%@Y@YA$@Y@YA!@N@N8@Ns@BL~ Ci@ Ce)`CYP@Y@Yx@Y@Y@Yr@Y@Y=@Y@Yv@Y@YN@NZ@N~@N4@CL~ Di8@ Dd*`DY@Y@Y@Yxn@Y@YA@YA@Y@Y@YA@YAO@Y@N@NC@N@DL~ EiԢ@ Ee+`EY@Y@Y@Yxn@Y@YA@YA@Y@Y@YA@YAO@Y@N@NC@N@EL~ Fi9@ Fd,FY@YN@Y!@Y2@FYfffffFa@FYQa@FY@Y3@Y@Yb@ F YGzc@F Yfffffc@FN5@N@N6@FL~ Gi@ Ge-GY@YQ@Y@GY(\Oc@GYffffffd@BGYA_@YA|@YA@Y8@Y@Y@Y@N@N@N@GL~ Hi@@ HeYBHY@YQ@Y@YA@Y:@YA3@Yb@Y@Y@Ye@ H Y(\_d@H YA@N@N@N#@HL~ IiN@ Ie.~ IY@IYGzS@TIY-@Y,@Y@Y.@Yw@Yn@Y,@Y@Y@Y8@N@NI@N%@IL~ Ji:@ JdZJYA@Y@YAS@Y@JYGzc@JYQb@<JY@Y@Y@Y@Y@Yg@Nl@N@N@JL~ Kid@ Ke/~ KY@KY= ףpb@<KY@Y@YA@YC@YAk@Y@Y@YX@Y@ K Yip@KN@N@N@KL~ Li@ Le0HLY"@Y@Y:@Y@Y@Y@Y@Y@Y@YL@Y@ L YQc@LN@N@NM@LL~ Mi@ Me1MY3@YA @Y@MY(\q@MY'@Y@Y@Y:@ M Yr@~ M Y@M Yq= ף4q@M YA@Nk@N+@NY@ML~ Ni;@ Nd2HNY@Y@Y]@Y}@Y@Y&@Y@YL@Y<@Y@Y*@ N Y(\`@NN>@N@N|@NL~ Oi,@ Oe3`OY@Y@Y@Y@Y@Y@@YZ@YK@Y@Y@Y@Y;@N@N@Nv@OL~ Pi@@ Pe4~ PY^@PYa@*PYA@Y@Y&@Y@Y@Y?@ P Y`@~ P Y@P Y(\`@P Y-@N@NQ@NP@PL~ QiX@ Qe5`Qk@k@k@k@k@k@kB@k@k@k@k@k<@SA@S@S@QX~ Ri|@ Re[RY@Y@RYffffffd@RY= ףpb@HRYA@Y@Y@Y@Y @Y@Y@YA@No@Nj@N:@RL~ Si<@ Sd\*SY@Yf@Y9@Y'@Y@Y>@SY(\`@6S Y@Y@Y@Y\@YJ@N|@N@N@ SRL~ Ti@ Te]`Tk@k@k:@k@k-@kE@kh@kQ@k!@k@k@k.@S@S@S@TL~ Ui@ Ue^UY@Y@UYGz4a@BUY@Yl@Y@Yl@Y@Y}@Y@Y7@YA@N@UNQc@~ UN@ UPL~ Vi@ Ve_$VYI@Yz@Y7@Yx@Y@VYfffffa@0VY@Y@Y_@YC@Yi@Y@N@VNS@~ VN@ VPL~ Wi@ We`*WYN@YĴ@YPX@Y@Y@Yٽ@WYGzS@W Yq= ף Q@0W Y@Y<@Y@Y@Nr@ND@N@ WRL~ Xi@ Xea`Xm@mM@m @m@m@m@mAq@m @m6@me@ma@mT@m@m Y@mP@X^~ Yi@ YebYn@n @Yn= ףpp@NYn@nA@n}@n @n@n@n@n^@n@n@n@n@~ Zi=@ Zd6`Zn@n@nY@n@n@ni@n@nA'@n@n@n@nA@nl@n@n@~ [i@ [e6`[n@n@n@@nb@n@n@n@nA@nx@n@nu@n@n@n _@n@~ \i@ \e7`\n@nA^@n@n@n4@n@n:@nA@nA@nC@n@n@n@n9@n@~ ]i>@ ]d8`]nB@n@n X@n-@n2@nb@n{@n@n@n^@n^@nF@n@n@n@~ ^i&@ ^e9`^nB@n@n X@n-@n2@nb@n{@n@n@n^@n^@nF@n@n@n@~ _i?@ _d:`_n@nT@n@n@nj@nK@n@n@nK@n@n@n@n@n@n@Dl`,a,b,cXd,eXf,gh,iWjXk,l:m,n,o,p,qXr,s,tuv~ `i8@ `e:``n@nT@n@n@nj@nK@n@n@nK@n@n@n@n@n@n@~ ai@@ adcHan@n7@n@nA@n@n@n@nv@n@nT@nAn@ a nGz p@an@n@n@~ biP@ bed~ bn@bnQCd@bnS@0bn}@n!:@n!@nx@nA@n@n@ b nGzX@~ b n@bnfffff`@bna@nX@~ cid@ cee<cn@n@nZ@n@n'@n@nR@n@nt@ c nQ`@$c n @n@n0Z@n@Y@n@~ di@ def~ dnv@dn(\Q@Tdn@nE@n!@n@n4@n@n@n@n@n@n@n@n@~ ei@@ edg6en@n@n@n@n@n @n@n*@ e nGz4T@*e n#@nn@nI@n@n@n@~ fi@ fehfn@n@fn(\Q@fn(\P@Hfn&@n@nm@n˾@n @nK@n8@n@nd@n@nR@~ gi@ geign@n2@n@n @gnIP@gn!@n\@n@nQ@ g nQQ@$g n$@n@n@n@n @~ hi@ hejhnpW@n@hnQ S@hn@n@n@n߷@h nT@h n7@n U@n@ h nQb@hn(\2d@hn@n)@ ih; ickioN@o@ioQc@$io@oA`@o@o@oA@ i oQSd@*i o@oc@o@o@o-@o<@~ jiA@ jdkjnN@n@jnQc@$jn@nA`@n@n@nA@ j nQSd@*j n@nc@n@n@n-@n<@~ kil@ ke<knN@n@knQc@$kn@nA`@n@n@nA@ k nQSd@*k n@nc@n@n@n-@n<@ lh= lcl<lo?@o@o8@o@oM@o3@o@oa@o@ l o(\a@$l o@o-@ob@o@o@~ miB@ md>mna@n+@n @mnq= ף`@mnS@n@mnq= ףa@m n0@nA@n@ m nQ`@m nfffff.a@mn@n@n @~ ni @ ne>nna@n+@n @nnq= ף`@nnS@n@nnq= ףa@n n0@nA@n@ n nQ`@n nfffff.a@nn@n@n @~ oiB@ odm<onK@n@n@n@n@n@nj@nP`@n@ o n(\`@$o nj@n@n@np@nD@~ pi@ pem<pnK@n@n@n@n@n@nj@nP`@n@ p n(\`@$p nj@n@n@np@nD@~ qiC@ qd?6qn8@n@n@n@nh@n@n@n@ q nfffffNa@~ q n@q nGza@q n(\b@qn:@n@n@~ riƭ@ reB`rn0@nf@n@nh@nR@n@n6@n@n@n^@n @nB@n@n@n[@~ sj@ sfnsp(\S@sp@p@sp= ףp}P@Hspy@p@p!@p@p@pr@p@p@p@ps@p@$taaaaaaaaaaaaaaa$uaaaaaaaaaaaaaaav_2((>@AB R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@{՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q