ࡱ> 68 !"#$%&'()*+,-./0123459Root Entry FP~l.~7WorkbookfSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pnthhai Ba==x[;!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0.0;\-#,##0.00.0 0.0000 0.00000 0.000000 0.000#,##0.00;\-#,##0.00 0.0000000                                   ff + ) , *   P P    `         a>  | @ |@ @  w@ @ <p@ <w <w@ @ ( < < < < q@ @  xq@ @  |w@ @ w@ @ |w@ @ w@ @ |@ @ @ @ <w@ <p@ @ <@ @ @ @ < @ <w@ @ <w@ <w@  <q@ @  q@ @  <p@  <q@ @  x@ @ x  <  ||hcL}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }x}=00\);_(*;_( }}> ???00\);_(*;_(??? ??? ??? ???}-}@ 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_( }-}B 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%"Normal8 Normal 10( Normal 109 Normal 128:3Normal 2_Tieu thu-Ton kho thang 7.2012 (dieu chinh); Normal 266<1Normal_Tieu thu-Ton kho thang 7.2012 (dieu chinh) =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`ASheet1g?;n v tnh: %M ngnh Tn ngnh%Sn xut thuc, ha dc v dc liuSn xut xe c ng cSn xut ging, t, bn, ghSn xut ch bin thc phmSn xut ungDtSn xut trang phc!Sn xut giy v sn phm t giy&Sn xut ha cht v sn phm ha cht&Sn xut sn phm t cao su v plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khcSn xut kim loi=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut thit b in!Sn xut phng tin vn ti khc(Sn xut da v cc sn phm c lin quan5CH S TIU TH V TN KHO NGNH CNG NGHIP CH BINCNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy.Sn xut dy, cp in v dy dn in t khcDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xeSn xut m t, xe myTng s7Ch bin, bo qun thy sn v cc sn phm t thy sn#Ch bin sa v cc sn phm t sa.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut sn phm thuc l Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc).May trang phc (tr trang phc t da lng th)Sn xut giy dp3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u#Sn xut phn bn v hp cht ni tNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo uSn xut sn phm t plastic%Sn xut vt liu xy dng t t st8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut st, thp, gangSn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut bia v mch nha men bia Sn xut xi mng, vi, thch cao.Ch s tiu th thng 11/2017 so thng 10/2017)Ch s tiu th thng 11 so cng k 2016.Ch s tiu th 11 thng 2017 so cng k 2016 )Ch s tn kho 01/12/2017so thng trc 5Ch s tn kho 01/12/2017 so vi cng thi im 2016B/ 0W2kl5 8J: ^= ?JccB 9O\_e dMbP?_*+%&?'?(?)?MJ \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeKl G odXLetterCanon|` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d dd@8 o 22= o 22= XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X  "dXX??&U} ICC} C} C} m C} m C} $ C} C} $ K} $ C9 ;  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@ gggggggFFFFFFF fffff D E d6 d7 d8 d9 d:eeeee P Q$`@a+@a/@b@c@L R*S$@J@G@G@H@]Y@M T*U@I!@GO@G@@H0Y@^@N T*Uh@I_@G(@Ga@H@^q@N T*Uܐ@I@G @G@H@^6@N T* U@I@G/@Gx@H@^@ N R* U&@I@G@G[@H@^@ O T4* U<@IY@G@G@H@^@ N R * U(@Iq@G%@G@H)@^@ O T * U@Iq@G%@G@H)@^@ N RU*@I@G@G= ףp`@H@^Y@O T!*U|@IG@G@G\@H@^@N T"U@I@G@Gq= ףb@H\@^@N T#U@IR@Gl@G/$]]@H@^`Z@N R *U,@I.@G@G@H@^@O T$*U@I.@G@G@H@^@N R*U.@X@G@G@Y@_@O T%*U@I@G@I@I@G@N R *U1@XQ@Ge@X5@Xk@G@O T&*U@I@G|@IP@I@Gl@N T'*U@X@GX@X@X@G@N R *U4@I]@G@I@I=@G@O T(*Up@X@GP^@X@X@G5@N T)*U@I&@G@I@I@G@N T**U@X}@G@X@X@G@N T+*U@I@G}@I@I0@G@N RU5@X@Gq= ף(`@X@X4@G@O TUh@I@Gq= ף(`@~ I@Ifffff&@@~ G@ND l$ vNFFFFFFFFF\F\\FFFFFFFFFFFF\ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@ R $ U6@Xe@G@X{@X@ Gq= ףpQ@ O !T,$!UX@Ie@G@I{@I@!Gq= ףpQ@!N "R *"U7@X@G@X@XX@G@"O #T-*#U@I@Gq@I@I@G@#N $T5*$U@X[@G@X@X@G@$N %T.$%U@I@GU@I@I@%GIb@%N &R*&U8@X@GG@X@X@G@&O 'T/*'UԢ@I@GG@I@I@G@'N (R*(U9@XA@G@XW@X#@G}@(O )T0*)U@Is@G@I@I@G@)N *T1**UN@X@G@X@X@G[@*N +R*+U:@I@G@I@IO@GR@+O ,T2*,Ud@X@G2@XU@X*@Gw@,N -T3*-U@I@G.@I@IP@G&@-N .R*.U;@I@G@I@I@G@.O /T$/U,@X,@G@X@X{@/GV-%]@/N 0T*0U@@I*@G@II@I@G@0N 1T*1UX@X@G@X.@X@G(@1N 2R*2U=@I@Gz@IR@I@Gf@2O 3T*3U@X@G@X@X@G@3N 4T*4U@I@Gz@IP@Ii@G@4N 5R*5U>@X@G@Xc@X@G@5O 6T*6U&@I@G@Ic@I@G@6N 7R*7U?@XN@G@Xy@X@G@7O 8V*8W8@ZN@[@\y@\@[@8N6RRFFFRFFFFFFFFFRFFFFFFFF>@dZZ7ggD Oh+'0@H\l ComputernthhaiMicrosoft Excel@ͷ)n@~՜.+,0 PXl t| Computer Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q