ࡱ> pr !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnosRoot Entry F|~`~qWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pnthhai Ba==KN8X@"1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1.h Times New Roman1. Times New Roman1 .VnTime1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1 .VnTime1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1 .VnTime1 .VnTime1 Arial1. Times New Roman1. Times New Roman1. Times New Roman1 .VnTime1 .VnTime1 Arial1 Calibri1 Calibri1 Calibri14 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1,8 Calibri18 Calibri18 Calibri1> Calibri14 Calibri1< Calibri1? Calibri1h8 Cambria1 Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0                                    ff + ) , *   P ! P " " #  $ ` %    &  ' ( a> )   *    xq@ @  q@ @  X X |w@ @  w@ @  w@ @  |w@ @  X \ X *|w@ @  w@ @ w@ @ |w@ @  H H *|w@ @ w@ @  H H *|w@ @ +w@ @ #|w@ @ (|w@ @ w@ @ w@ @ |w@ @  X X H "xw@ @  +w@ @  #|w@ @ \ X w@ @ "8@ @ " p@  <@ @  p@  <@ @  *\ *X )@ @ ! |@ @  |@  |@ @ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ ||}n%}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}: 00\);_(*;_(@_)  }}; ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}< 00\);_(*}-}= 00\);_(*}U}> 00\);_(*;_(@_) }-}? 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 129 Normal_Sheet1 :Noteb Note  ;OutputwOutput ???%????????? ???<$Percent =Title1Title I}% >TotalMTotal %OO? Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`NSheet1mgCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh B00Ton ngnh cng nghip Khai khong05Khai thc than cng v than non0510Khai thc v thu gom than cng06%Khai thc du th v kh t t nhin0610Khai thc du th0620Khai thc kh t t nhin08Khai khong khc0810Khai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t saSn xut ng,Sn xut m ng, m si v sn phm tng t.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ung Sn xut biaSn xut thuc lDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho chtSn xut phn bnNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t stSn xut xi mng8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo u<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut thit b in cc loiSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcng tu v cu kin niSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghDSn xut v phn phi in&Sn xut, truyn ti v phn phi inE3Cung cp nc; qun l v x l rc thi, nc thi!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThng 1Thng 26Cc thng nm 2017 so vi thng bnh qun nm gc 2010Thng 3Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thu gom rc thi khng c hiThng 10Thng 11Ghi ch: IIP thc hin phng n mi (nm gc so snh 2015) t thng 8/2017 nn mt s ngnh du "& " do khng c chn mu.Thng 12$Thng 12 nm 2017 so vi thng trc)Thng 12 nm 2017 so vi cng k nm 2016c nm 2017/2016 j37 8991< ]=6?B EnGIKJL#ccB S]{ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} k} !A} A} A} IA} $ A} A} $ ASZZ @Zh@Zh@Z@ZgDZ;HZOZUZU ZU ZU ZU ZU ZUZYZUZUZUZUZUZUZUZUZUZUZbZUZbZbZbZUZU wwwwwwwwwwwwwwwww@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y xxxxxxxxxxxxxxxxx@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y$BBBBBBBBBBBBBBB yy@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y z z tWuuuuuuuuuuv {d {e {f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y zz mU mV mX mY mZ m[ m\ m] m^ m` ma mc|||CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCY E Flv{ټh@l-fg@lb`ql@l)Om@lz*m@lIl@lۜ.T@ K ;eU@ K]O~X@ Kr $W@ KX PW@~ L@Lݮ֪V@L!W;W@MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMY P Q R wJS@R1(U@R*B]@RC6Y@RJ>Z@RFW@RPOS@ RmS@ R}!HɍR@ Rrje̼U@ Rzml7IqY@ ROs W@S7@S@S@TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY P Q R wJS@R1(U@R*B]@RC6Y@RJ>Z@RFW@RPOS@ RmS@ R}!HɍR@ Rrje̼U@ Rzml7IqY@ ROs W@S7@S@S@TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY P Q Rס*МW@ Rr V@_^Hz^@_S~^^@__@_Ye`@_$`@ _RD5S\@ _Pڤ!H^@ _tW>*_@ _^mF`@ _Qe*`@~ `@`^`@`w[@aNMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaY~ ]@ ^&_dLR@_ tP@_Q$8cR@_+l|]qS@_^S@_pT@_KU@ _RHI}V@ _MhU@ __ʀU@ _gn[T@ _# ɖV@~ `@`}36s[@`ŏЪ{Z@aNMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaY~ Z,@ Q'RdSd@R)? c@RHe@Rxd@Rk"e@R$+f@Rzfe@ RrU[f@ R/wy&te@ R{_e@ RƽTg@ R0h@~ S@Su\Z@SCZ@TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ Z@ Q(RdSd@R)? c@RHe@Rxd@Rk"e@R$+f@Rzfe@ RrU[f@ R/wy&te@ R{_e@ RƽTg@ R0h@~ S@Su\Z@SCZ@TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYD 5lX ZU!ZU"ZU#ZU$ZU%ZU&ZU'ZU(ZU)ZU*ZU+ZU,Zc-ZU.ZU/ZU0ZU1ZU2ZU3ZU4ZU5ZU6ZU7ZU8ZU9ZU:ZU;ZU<ZU=ZU>ZU?ZU~ Z.@ Q) R3,i@ R/mWi@ R흑Km@ RHb}n@ R aXJo@ R@:o@ Ron@ RZ\]o@ R}?n@ RH%kp@ Rz^p@ R\}=q@~ S Z@ Sh :?\@ SXoDZ@ TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ !Z@ !Q*!R3,i@!R/mWi@!R흑Km@!RHb}n@!R aXJo@!R@:o@!Ron@! RZ\]o@! R}?n@! RH%kp@! Rz^p@! R\}=q@~ !S Z@!Sh :?\@!SXoDZ@!TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ "Z1@ "Q+"R42;f@"RZ|f@"Rt灹Qj@"R*1`j@"RO9OZk@"R3?j@"Ri@" Rz[@%TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ &Zp@ &Q/&Rcy@a@&Rgb>c@&RXהd@&R͘c@&R7\G(oc@&R{d@&R6vc@& R,tua@& R雛 ba@& R6b@& Rb@& RyJ]5[@&TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ 'Z@ 'Q0'RBV}V@'RNINe@(REkd@(Rps틠c@( Rg'd@( Rkcc@( Rb|g@( RaZ`g@( RU(nf@~ (SX@(S޷ZY@(SeZ@(TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ )Z@ )Q2)Rq{ Z@)R\׫9Z@)R$_@)Rwˁ_@)Rz_@)RT.U`@)R25k`@) R0za@) R‚a!a@) RUa@) RL]a@) Rf'^a@~ )S@)Sl7`@)S1pXG.s]@)TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ *Z5@ *Q3*Rbj [@*R|h\@*R]}a@*Raޘb@*RPn$_@*R#Jc@*RAX/\@* R2]@* RQa@* Ri@* R0٦b@* Rrjd@~ *S@*SJЖbY@*SY@*TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ +Zh@ +Q3+Rbj [@+R|h\@+R]}a@+Raޘb@+RPn$_@+R#Jc@+RAX/\@+ R2]@+ RQa@+ Ri@+ R0٦b@+ Rrjd@~ +S@+SJЖbY@+SY@+TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ ,Z6@ ,Q4,R_P,s[@,R0^b\@,R4 O2_@,RZu^@,R>񍰴_@,R?}\L`@,RE,`@, R#ύ`@, Rma@, R:=a@, Ra@, Rlb@~ ,S@,Shr_@,S;M\@,TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ -ZX@ -Q5-R_P,s[@-R0^b\@-R4 O2_@-RZu^@-R>񍰴_@-R?}\L`@-RE,`@- R#ύ`@- Rma@- R:=a@- Ra@- Rlb@~ -S@-Shr_@-S;M\@-TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ .Z7@ .Q6.RZ- _@.RjÝX^@.Rw5c@.Rh%puc@.R|;h c@.R_gb@.Rdgb@. RžGb@. Ra@. R|dcb@. RE3kd@. R+&e@~ .S@.SZ\S\@.SZ@.TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ /Z@ /Q7/RR*fuW@/R9OU@/RjY[@/RÞ\@/RlJ\@/R R\@/R #\@/ R σG]@/ R)Oa]@/ R-h=K}]@/ ReYJ\@/ RM']^@~ /S@/S,E]@/SL0[@/TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ 0Z@ 0Q80Rql a@0R(&kvb@0RKxf@0Rg@0RglD|cf@0R X!f@0Rط_e@0 Raslže@0 R Id@0 RĔIe@0 R4(g@0 RV#Li@~ 0S:@0S.\\@0STSmZ@0TNMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTY~ 1Z@ 1Q91Ryjx0U@1R$^R@1RɂV@1R9wW@1RbW@1Rs|1X@1R:ӰX@1 R|LW@1 Rzn1W@1 R8]X@1 RwIX@1 R˴PZ@~ 1S@1S+a\@1S G\@ 1NM~ 2Z8@ 2Q:2Rip@2Rm,a"&p@2R+s@2RF0q@2R ‡r@2R+;r@2Rhws@2 RLs@2 RbEvs@2 RWjTt@2 R1s@2 R9t@2SG@S@S@ 2NM~ 3ZԢ@ 3Q;3Rip@3Rm,a"&p@3R+s@3RF0q@3R ‡r@3R+;r@3Rhws@3 RLs@3 RbEvs@3 RWjTt@3 R1s@3 R9t@3SG@S@S@ 3NM~ 4Z9@ 4Q<4R*Y\@4R좬\@4Rs`@4RN[QI`@4Rj-`@4R(OQV`@4R^B4ka@4 RRFa@4 R5a@4 Rɶya@4 Rub@4 RNNc@~ 4S@4SI/]@4S3T7a\@ 4NM~ 5Z@ 5Q=5Rʹma@5Rnsa@5R@мd@5Rv]+d@5R'Z\y/c@5R] xe@5R [^f@5 Re@5 RUf@5 RF޳Hf@5 R .Dg@5 Rph@~ 5S@5S -]@5S*vInA\@ 5NM~ 6ZN@ 6Q>6R/ZW@6R W@6RH8T[@6Rj~=Y@6R5Y@6R=@qY@6R]v4Z@6 RéKc\@6 R0k{\@6 Ry`\@6 R[]@6 R;x^@~ 6S @6S`_@6S \@ 6NM~ 7Z:@ 7Q?7RSy@7RRLJy@7R}@7R #i@7RĨ@7R7|&@7RiD @7 R4,@7 R{5A@7 Rn ò@7 Rc*@7 R7 U@~ 7S@7S ?md@7S (`@ 7NM~ 8Zd@ 8Q@8R]>˖krn@8RiZAo@8R[s@8Ro v@8RqZX@ >QF>Rin_@>R= ]@>Rb#Qa@>R/Ga@>RK3&I"a@>R,!ha@>R 5a@> RLjFc@> RuCb@> R_6c@> R^yc@> Rz0Hc@~ >SX@>S~ɉ,a@>S1`@ >NM~ ?ZZ@ ?QG`?RRRRRRRRRRRRSSS ?NMD1l444444444444@UAUBUCUDUEUFUGUHUIYJUKULYMYNUObR~ @Z=@ @QH@RHEj@@R}ndtk@@RKDBp@@Rэc.m@@RΫ 6kn@@RVm@@R17n@@ Rl@@ RÐm@@ Rc r@@ RBwyq@@ R&}qLas@~ @S@@Sl+dZ@@SaP Y@ @NM~ AZ@ AQHARP+[g@ARvG#$Hg@ARQ?Xm@ARjҏ. i@AR$fNwi@AR+Dh@ARKjgh@A R%n'_e@A RCӋ#e@A Rfj~n@A RSm7l@A Remp@~ AS@ASU9Z@ASHW@ ANM~ BZ@ BQIBR`VXq@BRBl#aqr@BR d: t@BRDH2j\s@BRprtt@BR~Mt@BRh}u@B Ra;mu@B R_a>lv@B R0%fXx@B Rx@B Ru z@~ BS@BSŶ7Z@BS-tZ@ BNM~ CZ>@ CQJCR)ٯd@CRxvbb@CRd@CRd@CRl.b@CRGӃc@CR ;ge@C R>Sf@C R'Tcme@C RV(ٯC>g@C Rd֟i@C R6 +>j@~ CS@CSVpcZ@CSJ3[@ CNM~ DZ@ DQK`DRRRRRRRRRRRRSSS DNM~ EZ&@ EQLER d@ER$Pa@ERSA8Xd@ER*4 Dd@ERt`0Nb@ERlb@ERAd@E R<&Mɩe@E Rkhe@E Rb׍f@E R}Vh@E Rvi@~ ES@ESLpƥZ@ES,0I[@ ENM~ FZ?@ FQMFREU@FRt\nS@FRY@FR %rX@FRFW@FRn L6W@FREu `V@F R@qrJ ggD Oh+'0@HXh ltquynhnthhaiMicrosoft Excel@L:@~՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q