ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F<PWorkbook]SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pd Ba==xZJ+8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### ###\ ###\ ###                                    ff + ) + , *   P P    `         a>  L  L "|@ " " # " #  L # \ #\ \ \ #\ # #\ #\  L +| +|   l | #< l | #< #< "<@ |@ <@ ||i@r}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}0 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}? 00\);_(*;_(@_)  }}@ ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}A 00\);_(*}-}B 00\);_(*}U}C 00\);_(*;_(@_) }-}D 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 2 113. Normal 2 113: Normal 2 2 10;Normal 2 2 2 10< Normal 6 3=Normal_HAIQUAN04>Normal_HAIQUAN04 2 2 ?Noteb Note  @OutputwOutput ???%????????? ???A$Percent BTitle1Title I}% CTotalMTotal %OOD Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`);Sheet1 sZdKim ngch xut nhp khu phn theo nc, khi nc v vng lnh th ch yu s b cc thng nm 2016Khi nc, ncThng 01Thng 02Thng 03Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11S b thng 12S b nm 2016 Xut khu Nhp khuEU Trong :Ai-lenAnhoBa LanB B o Nha Bun-ga-ri Cr-a-ti-aan Mchc -xt-ni-aH Lan Hung-ga-riHy Lp I-ta-li-aLt-vi-aLt-va Lc-xam-buaMan-taPhn LanPhpRu-ma-niScSp Xl-va-ki-a Xl-ven-nia-a Ty Ban Nha Thy inASEANBru-ny Cam-pu-chia In--n-xiaLo Ma-lai-xi-a My-an-ma Phi-li-pin Xin-ga-poThi LanMt s nc khc c-hen-ti-nan A-rp X-t Ct-i-voa B-la-rtBra-xinTiu VQ A-rp Thng nht Ka-dc-xtan Ca-m-runCa-na-aChi-lC-oti LoanHn QucMc khu HC Hng Cng (TQ)I-xra-enM-hi-cNa UyNam Phi Niu Di-ln Lin Bang NgaNht Bn -xtry-li-a Pa-ki-xtanP-ru Th Nh) KThy S)CHND Trung Hoa U-crai-na X-n-gan VT: 1000 USDbe4 576l66;77B88>C99k@:ccB  b%J0 dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?M Canon MF4700 Series UFRII LT (Z G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} F} F} IL} $ Fb@@JJHhJJKYJYKJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ E:FFFFFFFFFFFFFFFFFG:FFFFFFFFFFFFFFFFF8FFFFFFFFFFFFFFFF hYe f gg gg gg g g g g g g gg g g g g g g g g g g gg ef I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I:LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M#NlvDA %#NQ'&A -:Nηt?ANwZE$ANvsEANn&)ANxyEA N L)A NY&EA N@+,A N~jEA N$H-A #Nu>EA %#4Ne+A -4NTսEAN9vQ,1ANt8~DANR-ANU-REAN2/ANp=9IAN4^ /ANnHA#N#BT/A %#u#NaD7A %#u#NO"eA %#uJW%@MLLLLLLLLLLLLLJ3> M O)P%D%#PL-PPPPP P P P P PP PPPPPPPPPPP PPJJ G QP =@~ R7PB`B[@PS;s@P (/ؼ@Rny$n@PU6:@ Pÿ~C@ P^$#@ PP<@ Pz9@ P@5^8@P =@P$~@P|?5@P +(n@PC@PH +S@P+@P@5^@P`tȽ@PP㥛x@@P@5^a@PhX92@PGm@PwR/AJJ G Q PZde]A RS]@ P"y VA Pʡ@ PN2r$A RR@F9@ PPQ'A Pfz@ P0A PU@ PrhA Px@ P;O A P&1m@ P@l<A P|jt0@ Pp=XA PQv@ PPncA P@ ףh@ Ph;RA PʡQ@ P(\%A PʡE@~ PKt P"y)%A J J S Q Px{A R"ɉ@~ PX Puu@ Pd̘) A R{@ P$jħ A Pm1@ Px% A P-z@ Pʡ}& A P/@ P # A PJ7Ae@ P") A PQ@ P0333 A P@ PT㥛(HA P!@ PS>A PK@ PСE\1 A P8v@ PʡU=DA PvUA J J= G Q P5^I8@ RzR@ PEa@ Px&@ PQ>@ RBƁ@ P(l@ P8QqH@ P("1@ PdIK@ Pףpq@ P(\P@ PG +@ PSC@ P8vr@ P`"@ P@5^9@ P(\2@ Px閱@ P+q@ PMbH@ Prh@ P@ PWS@ PJ>"A P(\iA J J G Q PCȋA Rʡ7@ Pn3@ PS5@ P"QB$A Ro@ P i$A P2X @ PYwA P}" @ P8^IA Pl}@ P"A Po@ Pp= ׋#A P/F@ Pp@ P"@ P/A PC@ P+GA PZd'0@ PvJ A PPn& @~ P7. PVA J J G Q Prh%"@ Rjtϳ@ PK7A1@ P(\@ P@ RI5(p@ PL ы@ P__O@ P@PAPtjt9@P APK7\@PH AP@Pjt*/APG@~ Pk Pp= B@P`I "APK7s@PK7 VA~ P˕ JJ=G QPMb~@Vq= ׃@P\~@Ptd@P腖ڃ@V/@P|J W@ PƔ@ PZƵ@ P\j@ P 2S@ Pأp=@P|?r@PL +@P8O7@Px;@P`I r@Pn @PXd;t@PON@P8O@P@`@P(.@PP@PC:@Pףp=AJJG Q PˡE@V18@~ P=*APZd;_Q@Pl@VRKW@@P(ݖV@ PU @ P[%@ PXh@ P@`rs@ PȡE@P-b@P C@PK7@P~j<@P+@P`fff@PH +ϒ@P/@P@Ph|?@PxC@PJ +@PZdAP+@JJG Q!P^I LAVd;Oc1@PRM AP"L@P&r;AVr&@PkPDA P\-@`@ PT#!nA P>iWA PvA PK7K@P]~APP +@PZ AP(\ AP`"FAPxGW6@PAPT,@P-{APGAP0333AP/r@P"GHAP5^p5AJJG Q"PS{f@~ V@PV;@P"ڈ@PZQ%F@~ V@PQ@ P?@ PRU@ PP~u@ PEM@~ Pq@P(@P`@P$@P|?5@PPbX @PM@P$@P@v؊@PV>@P+b@Pxf@Pth|@PvAPͤ@J=JG Q#Ph|?S@VX9@P4333@PC@P0/@V~C@Pbxq@ P4 10Qt@ P8A`a@ PI>@ P< ףD@ P6^I @PP7A@PhI @PC{@P(\@P$#K@POn@P"|@P`;OЎ@Pज़ @P.M@PjtS$@PP㥛@P)\!@PZ@JJG Q$P&1,@V~jD@P%C3@P*N)@PCk@V猜$@P[&/t@ PU@ Pr_X@ P_@ PL7A@ Pp/t@PC˖@P"~%@P/ @P~j|_@P ~ @Pnw@PGb@P/$:@PPnR+@P`X9d@PzG@P@v @PxA@PDl,@JJG Q%PV/ڠ@P~jtu@Pth1@P(2wi@P\@P$B5}@ P~2@ P,PQ@ P^J@ Px@ PK7a6@PgCl@Ph|@PO@PSc۹@P(\@PQM@P"ۙ@PY@P@Qۓ@P@ +Η@PA`PД@P@OR@PS[@PˡE@JJG Q&P~jU@Vx&@PVn@PMbx[@PfF?C@V}(z @PA@ Pވ@ P2@ Pθ@ P$7@ PH`b@P(\O@P< ף@P/$@P/@PQd@PСE@PQk@PK7@P@5^ @PQ]x@Prh@PG@Pffffh@~ P%HJJG Q'P~j{AV/$@P١l@ PIذ@ PD uGP@ P /$F@ Pףpl@Pp= @P|?p@P{@PZdK@Pa$@PQ(@Pl@P8^I @PCl@PK'J@P0$ѳ@Pg#@P/$@P rdAJJG Q)W/$@V;Om@Pc;Oi@PO.@P6@VYg|}@P2@ Pפ@ PS3@ PE+@ PJzFo@ PʡEV @PQ9Ȇ#@Pज़@Ph|$@P(\k@P8O6@PSS@PM"@P$@PP-k@Pज़İ@P01̡@PK7)@Psh3APtP@J=JG Q*~ P@1@Vx,@~ PiAPK@Pĸve@V1Fl@P0i̬@ P@Px&1Я@P+&&&*&&&&***"*&***"&*** J!J"J#J$YJ%Y&Y'J(J)J*J+J,J-J.J/Y0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J G Q+~ P@u@ VI +@~ Pv@ P0$E@ P!Hyl@ V6!ϵ@~ P@ PGuO@~ P@J@ P}@~ P@ Px}@ PXS|@ P&1O@ Px&1@ P`t-@ P8^I@ P|?5^@ Pl@ P J@ PʡE@ PPk @ P|?5@ PC @ P/BoA P@ J J= !G !Q,!PCk@!VʡE6A@!PL +@!P ~jv@!P9Wy@!V=dۣ@!P'@! PV9J@! PI<@! PmB@! PO~@! Pv@!Pn@!P/$%@!Pज़)@!PC@!P`"cR@!Px@!Pv2@!P/]0@!PQe@!P?5^<@!P/$>c@!P0@!PV-p%A!PC@!J !J!"G "Q-"P}A"Vrh1@"P-TA~ "P"P1LA"V[@"P6KA" P:@" PxA" Phe@" P$rhR A" PMbG@"PZ A"P %@"P A"P\"K@"P@O:A"Pd@"PZm=A"P @"P rSA"Px+)@"PA"PPn@"Pq= AA"PwXA"J!"J"#G #Q.#PK7@#Xn[I@#PK7a@#PrhZ@#P.m@#VD#G@#PA% $#$Nb;T6A% %&.$Ns!A%$$Ndfff7A%$$N@`0D@) Rxn3@) Px!@)P |@)PLl:@)P+^@)P @)PZd{@)PA`@)PD!@)Pn`@)Px&^@)P@ +]@)PV@)Pί@)P!-A)PMbAA)J(&)J)&*G *G4~ *P.G*[CA*PK7A*PtA*PΏvA*PZA*PŨ5 A* PE;A* PHx A* P`R# A* Rx0A* P/UAA*P lA*P4A*Pv>A*PV-A*P4AA*P05A*P?5iA*PScIA*POA*PrhA*PvxA*P&1/J A*P7AyIA*P` SA*J)&*J*&+G +G5+Pjt@+[ @+Pxe@+Ptb@+Phoƣ@+PJg@+Pnc@+ Pd%Y@+ P8C.j@+ Pyc@+ R䥛Ĕ@+ PGz4@+Px&u@+P(َe@+P@`^@+P"@+Pn{@+Pvx@+PK7e@+Pph @+Ph|@+PB`j6@+P@+Pjt3@~ +Pw +PE@+J*&+J=+&,G ,G6~ ,Ph,[ffffN@,Px%A,PA`@,PixA,P]@,PXχA, P#J@, P43[A, P$@, Rp= QA, PE@,PxWA,P^d;@,Pt|A,P̡E@,PE@ A,P8O\@,P8A`A,PI -@,P`"%A,Pn@,PxGA,P@,P.@A,PˡEv[(0A,J+&,J,&-G -G7-PnaA-[Zd;A-P@5^A-PA-P6Ǡ`A-P41A-PVޑA- P@A- PRLe5A- PKԚA- Rh;O!PA- PH7AfA-PʡE%8A-PͅA-P?5^AA-PH ƛA-P8 ףA-P M.A-P@O-dA-Prh0A-PSA-P@l A-PD}A-PpfffZ A-PZd;OBA-PQQA-J,&-J-&.G .G8~ .P.[1\C"A.PA`x A.Pz.C[A.Ptw@BA.P&A.Pc/A. PvQ"A. PA. PT3!@&A. RQ A. PZd{&A.PK7?A.Pzn%A.PA.P+Vw_(A.PxdA.P Y,'A.P|?5A.Pphm'A.P'A.PHl'g+A.PxA.PtX*-A.P-LA.PvV`A.J-&.J.& /\9</]PPPPPPNNNNPNNNNNNNNNNNPPPP/J.&/J/&0G 0T:0P5^If@0P!rhY@0PQls@0PJ +A0PX"8s@0PųA0P [@0 PV#= A0 P8@0 Pm A0 P(\uU@0 PK7A0P襛HZ@0P 2 A0Pԣp=Y@0P$~EA~ 0Ph@0PdfffA0PtL@0PS%h1A0PMbZ@0PP7A%A0Pv@0PZA0P$ԄA0P9CcDA0J/&0J0&1G 1T;1P?5^A1PQA1PGA1PK7DA1P A1PZ$c A1PץD A1 P]F֚kA1 PhwF A1 P~/E A1 P|?=A1 PK7 A1Pm;OyCA1PMbdA1Phfff5A1PxjtJ A1P(\1 A1PK7aNA1P襛ĦI A1Px7/ A1PΒ A1P(\9 A1PX9yA1PxA1P1ˁDA~ 1Pf@1J0&1J1&2G 2T<2PZd;ߗ@2P +r@2P@2PT㥛@@2PbF̐@2Pi@2Pd3o@2 PHAm @2 P4y@2 Ph@~ 2 P ɸ2 PI D@2Pޣp=r@2P'@2PK7i@2P(\A2PУp=@2P(~x2@2P |@2PtA@2P`I @2P+ @2PC8@2Py@~ 2P f 2P(\1A2J1&2J2&3G 3T>3P3Pjt@@3P3P Zd@3P3P K+@3P3 Py@3 P3 PjIGak@3 P3 PZd;>@3P3PZdf@3P3P'1@3P3P ~@3P3PMb@~@3P3P@^I @3P3P9ֲ@3P3P(\t@3J2&3J3&4G 4T=4PV-@~ 4PyA4P(\5@4Pףp={@4Ppah@4P4&c@4P5do@4 Plij`q@4 PЕwi@4 P"Cs@4 P(n@4 PʡEyA4PpL@4PVcA4Pxf@4P$@4PC@4PDl|@4P`X9@4PVRf@4PMb@4P= {@4PP--@4PPbX1@4Pd;O@4PFv%A4J3&4J4&5G 5T?5PT㥛~%@5POQ A5PS@5P|?5A5P F{@5PS3A5Pt7(@5 PS@5 P.@5 PMs@@5 P@ ף*@~ 5 P5PNn@5PMb@5P`I @5P|?5:@5Pvǵ@5PA5Pҷe@5P+fm@5PA5Pjtš@5PqF@5P V@5PG!T4A5P5:A5J4&5J5&6G 6T@~ 6P'z 6P~j$@6P:vãA6Prhp@6P^u!A6P>jG u@6P A6 P35z@6 P}A6 Po@6 P|?A6 P̡Ew@6P,\@A6Pv>1@6PX9HEA6P~jHy@6P(urA6P@6PpA6PSm2@6PKA6PGzDi@6PQA6PCl?l@6Pp=rSA6P{A6J5&6J6&7G 7TA7P7PZd;Ϣ@7P7PV-m@7P7PgV1h@7P7 Pw;x@7 P7 P @7 P7 PηS@7P7PBt@7P7Pjt@7P7PA`@7P7PʡU @7P7PPbXa@7P7Pjts@7P7P}?5^O@7J6&7J=7&8G 8TB8P8Px@8P8PClwf@8P8Pray@8P8 P\kA]@8 P8 PC{u@8 P8 P@8P8P@6J A9Pޘ@9PAA9 Pl#^l@9 Ps A9 Pf+@9 P|?5%A9 P"@9P]I bP A9PX-@9PXd;| A9P(\@9PlpA9P@v@9P0$1 A9P ~ @9P/A9PP +'$@9P+ A9P0@9PF]>DA~ 9PK 9J89W9N,MLLLLLLLLLLLLL9J99:G :TD:PW@~ :Ps5:PClS@:P^I j@:P`PK{@:Pqh+@:PR~R gC@: PeG@: P\3)@: PLDdf@: PXI V@@: P|?5 @:P?5^7@:P/t)@:Pph$@:PCc@:PPbX$@:Pp~@:Pv{@:PԘ@:PGzT@:P(\%6@~ :P̸@:PSy@:P͓(A:P 9 A:J99:J:9;G ;TE;P'1@;P3333@;P r7@;Px;@;Pe@;Pwq P@;P8Kjeq@; Pp= ,@; P6@; Pd]F@; P|?u@; Px&1@;P~j\·@;P\-]Q@;PZd@;P(gǼ@;Ph|,@;P(\B{@;Pأp=`@;P3@;Pn@X@;PDl{@;PP`@;PȡE@;PCl@;PA`v@;J:9;J;9<G <TF<PMbAA<Pʡ})A<PFz.@<Pb$A<P!rA<Px10A<Pv,ݩA< Pf׃+A< P(ǃoA< Plhw+A< PA< P@}f,A<PƝ_A<Pף+A<Pज़Īd A<P8vN/A<PxA<Pp= od,A<P(xA<P/A<P A<PN4z.A<PZA<P r(1-A<PbXUAA<P;O%geA<J;9<J<9=G =TG=Pʡŋ~&A=PPΣ?A~ =P=Pjts?A=P@J6ا-A=PvDA=Pw+A= PCA= P i *A= P9DA= P8V,A= PCA=PKF+A=PGDA=P,f2A=P+9EA=PQع 1A=Px= 'EA=PLbX0A=Pʡ-FA=PY-A=PthKEA=Pv~.A=PhffHA=PK7ŅeA=PxɌ~A=J<9=J=9>G >TH>PKCFA>PT4!A>PDlC?A>PrhmA>Pvp%7IA>Pk %A>PGA> P4Z&A> Pp~GA> P$^׫#A> P/ IA> P$%e$A>PV.IA>PQ$A>PHzKA>PZ'A>Pp$=6JA>PhffKm$A>P|_WHA>P 1,]a,A>PZdIA>Pأp{,A>P /קKA>PK7:O,A>PQWA>P/$`A>J0=9>J>9?G ?TI?PX94B~A?PZ@?PZA?PDl灗@?P&xɹ A?Ph)4TX@?P&yA? P(ܨa@? Pa#WA? P9dT@? PjtjA? P`"}@?P0$tA?Pأp=’@?Pp= p!A?PM @?PX93A?PC0@?P\A?P(\k2A?P8A` A?PXd;A?P`b A?Pt,A?P;O]k9?J?9DHl*&*K***&&&*&&&"&&&"**&*@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJO@PJQJRJ`SJ`TJ`UJ`VJ`WJ`XJ`YJZJ`[J`\J`]J`^J`_J@G @TJ@PˡE@@P!rh/@@PCZ@~ @PG2@P&F@@P8rH@@PFD@@ P@@ P |9yd@@ P*@@ PʡE6@@ Pأp=^@@PQ"@@PX9ذ@@Px@@PV-Z@@PxGA@@PCl/.@@P Zd;@@Px&@@P@@P/@@P @@P8OeR@@PO A@Pףp}$A@J?9@J@9AG ATKAP}?5^+A~ APREAAPS㋑@APSo<@APzK(#TAAPmoT@AP9Dž>AA P9V@A PU TAA P9?@A Pףp!AA P"v@APs= JAAPX9@APthAAP@`J@APEAAPn#@AP(1_ AAPHzJ@APH +>AAPZd[@AP$AAP@APm_樨@EP~AE PҾ4J@E P ^2AFP\<i0AF P1<|2AF P '21AF P.>2AF PPn2AF Phff&3AFPqg3AFPA`ٚ3AFPt 6AFPv?5AFPPb_3AFPv?4AFP:J3AFP4AFPhG4AFP@`Ӷ4AFPx&c5AFP/d'6AFPu@]kAFP3333lAFJE9FJF9GG GTQGP/$ AGP|?5b A~ GP{GPMAGP۟[?AGPH"5AGPT,T AG P] AG PTv AG P\ZUAG P"ۙh AG PDAGPU㥛3 AGPvAGPPAGP"J AGP` AGPQ AGP'sAGPh, AGPl{?AGP?5^ AGP`d;ߔ8AGPrhAGP!rȓEAGP+=@BAGJF9GJG9HG HTRHP ףp@HP+~@HPMj@HPC<@HP뻇@HP6/ @HPT~l@H P YR-@H Ph||@H PD1@H PV-@H P@5^)8@HP\I ^@HPV-@HP|?5@HP@HP}G@HPZtp@HPnc@HP(1,@HP Qh@HP8v>@HP(G@HPΧb@HPͶA~ HPtHJG9HJH9IG ITSIPVu@IPJ +g@IP +f-@IP2333@IP}Z @IP7i/ڸ@IP:iʩ@I PVи@I Pp@I P<1a@I Pp= @I PVNn@IP(\@IP4^IL@IP`6@IP|jtS@IP$@~ IPKIPh|@IP Zd;@IP"{@IP0^I̋@IP8vT@IPOn@IPNAIP+@IJH9IJI9JG JTTJPˡER@JPd;Og@JP~jF9@JPx&1@JP'AJP-g @JPT`@J P'GG@J Pg@J Ptgy(@J P8 ף@J P:O*@JP~j&5@JP -_@JPz@JP8^I@JPlsQ@JPV@JP&1@JPMb'@JPp\@JPp!R@JPP9B@JP@5^@JPF4AJPMbAJJI9JJ=J9KG KTUKPE@KPʡ=@KPx @KP/m@KP-@KP7*@KP@K PqSl@K Ph"_,@K P,0@K PltX@K Py@KP2333a@KPS@KP0$9@KP+8@KP+)c@KPMbX"@KP@n¢@KPHP3@KP @KPV*@KP@ +@KPD`T@KPbX9"AKPB`KAKJJ9KJK9LG LTVLPx5E4ALPMALPM/1ALP(DALP|0:ALPrfqrOALPK]:AL P-l1OAL P!(,8AL PBBPAL P8AL P|PALP\-Rv:ALPGOALP0Z?ALP 95PALPG t@ALP8^OALPZ4O@ALPSmPALP}AALP rXbRALPP BALP@`堯RALPn6tALP+A·ALJ K9LJL9M^ M_WM`n@M` @M`*\uH@M`̡E<@M`@%Q@M`/@M`>-@M `}V)Q@M `@@M `> wk@M `(\g@M `W@M`|@M`,i@M`H@M`v)@M`hZ@M`8v^˵@M`"n@M`K7@M`K7@M`"^v@M`"۹@M`Q@~ M`M`(m@MJL9MJ=M9N^ N_XN`d;O D@~ N`N`h|@~ N`N`}#*@~ N`N`Xo@~ N `N `X3S@~ N `N `ClK@~ N `N`Mb5@~ N`N`K7:@~ N`N`h|C@~ N`N` Zd;߮@~ N`N``t9@~ N`N`x@N`N`9v>=@N`NJM9NJN9>Oabcdddcccccccccccccccccccccc PGT PPPP QGT RGT SGT TGT UGT VGT WGTXTYTZT[T\T]T^T_TD#l&&&&*&&&***&B `J`aJ``TaT< >@LJA z  ggD Oh+'0@HXd | ltduongdMicrosoft Excel@p;@P՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q