ࡱ> 9bd< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FL>:WorkbookeSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8t \pltduong Ba= =%.8@"1Arial1:Calibri1:Calibri1:Calibri1:Arial1:Calibri1 :Calibri1:Calibri14:Calibri1 :Calibri1:Calibri1:Calibri1,8:Calibri18:Calibri18:Calibri1>:Calibri14:Calibri1<:Calibri1:.VnTime1:Arial1?:Calibri1h8:Cambria1:Calibri1 :Calibri1:Arial1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:.VnTime1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Arial1:Arial1.:Times New Roman1:.VnTime1.:Times New Roman1 :.VnArial1:.VnTime1 :.VnTimeH1:.VnTime1:.VnTime1:Arial1.:Times New Roman1.:Times New Roman1:Arial1.:Times New Roman1:Calibri1 :.VnArial1:Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_){;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_- 0\ 000\ 0000.0 0\ 000 #,##0.0###\ ###\ ###\ ###\ \ \ \ \ \ \ \ @ 0.000 #\ ###\ ### #.0\ ###\ ### ###\ ###\ ######.0\ ###\ ###\ ###0+_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"??_);_(@_) \ \ \ \ \ \ @###.000\ ###\ ###\ ### 000\ 000                                   ff 9)  9, 9*   P@ @ P@ @  @ @   `@ @  ! 8 8  5  7     9  a@ >   ,@ @ "8@ @  "8   ( "8 1!<@ @ !<@ @ '"<@ @  1"< ( , )a< 1<@ @ 8@ @ <@ @ #1"<@ @ $ ,@ @ + ( 1!<@ @  , ,@ @ $1!<@ @  ,@ @ !<@ @  , !< !|@ @  l@ @ 1!<@ @ 1!<@ @ 1)<@ @ *1!<@ @ * ,@ @ '"<@ @ 1!< 1< < 1!< -1!< - , Q# ,@  Q# ' . <@ @ <@ @ 8 *"8@ @ $ ,@ @ / ( * ,@ @  ,@ @ . ( % ,@ @  ,@ @ 0 ( , h 1 ( Q#<@ @  ,@ @  ,@ @  Q! -"8 Q# ' ,@ @ $#<@ @ $#<@ @ #<@ @ #<@ @ #<@ @  #<@ @ '#<@ @  Q# # <@ @  # / , ( H H X x # h 6 h h h " h $ h % h 4 h 1!|@ @ &1!|@ @ |@ @  H !<@ @ !<@ @ #|@ @ #<@ @ #<@ @ #<@ @ #|@ @ #|@ @ &#|@ @ '#|@ @ '#|@ @ #| 1!| 1|@ @ #1!|@ @ 19<@ @ 1!<@ @ 1!|@ @ &1!|@ @ !|@ @ Q!|@ @ )|@ @ &1)|@ @ *1!|@ @ !|@ @ '!|@ @ '!|@ @ '!|@ @ 'a| |@ @ #|@ @ &#|@ @ 3#|@ @ $#|@ @ ##x@ @ #|@ @ #8@ @ #8@ @ #<@ @ &#|@ @ #|@ @ $#|@ @ &|@ @ *#|@ @ '#<@ @ '#<@ @ #|@ @ 'a| Q! Q! ! ! <@ @ 8@ @ 1<@ @ 1<@ @ <@ @ <@ @ <@ @ <@ @ !X |@ @ x@ @ |@ @ |@ @ 1|@ @ 1|@ @ 1!< <@ @ <@ @ <@ @ 8@ @ ||}-}D (* "-"?? 20% - Accent10 20% - Accent1 20% - Accent20" 20% - Accent2 20% - Accent30& 20% - Accent3 20% - Accent40* 20% - Accent4 20% - Accent50. 20% - Accent5 20% - Accent602 20% - Accent6 40% - Accent10 40% - Accent1 40% - Accent20# 40% - Accent2 40% - Accent30' 40% - Accent3 40% - Accent40+ 40% - Accent4 40% - Accent50/ 40% - Accent5 40% - Accent603 40% - Accent6 60% - Accent10 60% - Accent1 60% - Accent20$ 60% - Accent2 60% - Accent30( 60% - Accent3 60% - Accent40, 60% - Accent4 60% - Accent500 60% - Accent5! 60% - Accent604 60% - Accent6 "Accent1$Accent1 #Accent2$!Accent2 $Accent3$%Accent3 %Accent4$)Accent4 &Accent5$-Accent5 'Accent6$1Accent6(BadBad) Calculation, Calculation* Check Cell* Check Cell+ Comma,( Comma [0] -Comma 2 .Comma 3 /Comma 40&Currency1. Currency [0]2Explanatory Text65Explanatory Text 3GoodGood4 Heading 1( Heading 15 Heading 2( Heading 26 Heading 3( Heading 37 Heading 4( Heading 4 8Input Input9 Linked Cell, Linked Cell :Neutral$Neutral;No"Normal< Normal 113 =Normal 2> Normal 2 113? Normal 2 2@ Normal 2 2 10A Normal 2 3 BNormal 3C Normal 3 2 DNormal 47Normal 4 %E Normal_Sheet1FNormal_tgnkdp98 GNote Note HOutput"OutputI$Percent JTitle Title KTotal TotalL Warning Text. Warning TextXTableStyleMedium9PivotStyleLight16`HQSheet1 11L Can doi XNKJ ! ; ; ; ; <x GDP (1000USD)1000 USD + K c du th + Khng k du thA - Phn theo khu vc a l I - Chu 1. ng Nam Bruny Campuchia ng TimoGrin lenM' 2. Cc nc M La Tinh v vng Carib AchentinaBahamaBarbadosBelizBliviaBraxinChi lClmbiaCu ba Cxtarica CH minicana minicanaEcuao Enxanvao GoatemalaGoalpGrnaaGuyanaHaitiHonuratJamaicaMhic NicaragoaPanamaParaguayPru PuectricTriniat v TbagUruguay VnxulaXurinam IV - Chu Phi 1. Bc PhiAi cpAngiriLibiMarcTuynidiXung 2. Cc nc chu Phi khcnglaBnanh B Bin NgBtxoana BuckinafaxBuruniCamrunCng g CH Trung PhiDmbiaDimbabuEritreatipyGabngGanaGmbiaGhi n Ghi n BitxaoGibutiKniaLibria MaagaxcaMdmbicMalauyMaliNamibiaNam PhiNigiNigiriaRe - uy - ni - ngRuanaSyxenTgTandaniaUganaXmaliXngan Xiera LeonZaieV - Chu i dngNiudiln xtrylia5 2. Cc nc/vng lnh th khc thuc chu i dngo Cc o XalmnGuam Kiribati Na - u - ruNiuPhigiQun o Mat-san Tn CalniTngaVI - Tr gi khng phn t cB - Phn theo khi nc 1. ASEAN 2. APEC 4. OPECTy - Xa - mon 3. EU (2) , A-dec-bai-zan Joc-a-niCH Goa-t-ma-la 3. EUT trng so vi GDPT trng so vi tng s (%)T trng so vi GDP(%)T gi bnh qun 3 (3) S liu gm 13 nc thnh vinTn Ca-l--niBru-ny Hon-u-ratCH -mi-ni-ca-na Pa-ra-guayTri-ni-t v T-ba-gLi-biDm-bi-a -ti--piGa-bngGhi-n Bit-xao M-ri-tuyt Dim-ba-bu-Phi-gi-man Et-xt-ni-aLat-vi-aMan-ta Ct-xta-ri-ca U-ru-guay Tuy-ni-diXu-ngCng-gAnh o Faro 4. OPEC(3) ,O11. CN I XUT NHP KHU HNG HO PHN THEO NC/VNG LNH TH V KHI NC Xut khu Nhp khuCn i Xut siu Nhp siu TNG TR GI 1. Niudiln v xtrylia Papua Niu Ghi n6 (2) S liu EU gm 27 nc thnh vin2Ghi ch: (1) So vi k hoch nh nc bng 120%.N-panU-z-b-ki-xtanBa-ha-ma En-xan-va-oHai-i-ti T trng (%)Hng Kng, Trung QucMacao, Trung QucMng CNht Bn Trung Quc 3. Trung Nam n Apganixtan BnglaetButan CadcstanI ran KicgikixtanManivN panPakistan Tatgikistan Tucmnixtan UzbkistanXrilanka 4. Ty Acmnia Adecbaizan rp XutBa renCc tiu VQ rp thng nhtC otGrudiaI rcIsraenJcaniLibngmanQuataSp Th nh) kXyriYmen II - Chu u 1. ng uBa lanBlarutBungariHungariMnvaNgaRumaniScSlvakiaUcraina 2. Bc uAilenAixlenSTT InnxiaLoMalaixiaMyanma PhilippinSingapoThi Lan 2. ng CHDCND Triu tinan mchEstniaLatviaLitvaNa uyPhn lan Thy in 3. Nam uAnbaniAnra B o nhaBxnhia HexegovinaCratiaGibrantaHy lpItaliaManta Maxnhia Slvenhia Ty Ban NhaTo thnh Vaticng Xanmarin 4. Ty uoBcH Lan Lechtensten Luc xm buaM na cPhpThy s III - Chu M 1. Bc MBecmuaCanaai Loan, Trung qucHn QucBc Triu TinBuc-ki-na-fa-x Cm-pu-chia In--n-xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Xinh-ga-po Bng-la-et Ca-dc-xtan Pa-ki-xtan Xri-lan-kaBa-renGru-di-aI-xra-enC-otLi-bngQua-taXy-ri Th-nh)-kY--men B-la-rut Bun-ga-riBa-lanRu-ma-ni Sl-va-ki-a U-crai-naan-mchPhn-lanAi-lenLit-vaNa-uy Thu-in Cr-at-ti-aHy-lp I-ta-li-a B o Nha Sl-ven-nhi-a Luc-xm-buaCa-na-aPu-ec-t-ri-cM-hi-cPa-na-ma Ac-hen-ti-naBra-xinChi-l C-lm-bi-a -cu-a-oP-ru V-n-xu--la An-gi-riAi-cpMa-rcK-ni-a M-dm-bic Tan-da-ni-an-g-la Ca-m-run L-x-thNam-phiB-nanhGm-bi-aGa-naGhi-n Li-b-ri-a Ni-gi-ri-a X-n-ganXi--ra L-ngT-g -xtry-li-a Niu-Di-lnPa-pua Niu Ghi-n -rp X-ut Ja-mai-ca Ma-a-ga-xcaSt Na-mi-bi-an- CHDC Cng gCc tiu VQ -rp Thng Nht 1. -xtry-li-a v Niu-di-lnA - PHN THEO KHU VC A LB - PHN THEO KHI NCn v tnh: 1000USD:Trong : Doanh nghip c vn u t trc tip nc ngoi i Loan Hun-ga-ri Lech-ten-stenGi-bu-ti R-uy-ni-ng Bt-xoa-na Ki-ri-ba-tio Ma-ri-a-na BcMa Cao Ai-x-lenAn--ra Ni-ca-ra-goa B-li-vi-a o Xa-l-mnNc/Vng lnh thLCN I HNG HO XUT NHP KHU PHN THEO NC, KHI NC V VNG LNH TH Vng quc Anhc khu HC Hng Cng (TQ) Lin Bang NgaThy S)CHND Trung HoaCH Hi gio M-ri-ta-niCt-i-voa (Ct-i-voa)Mi-an-maz<3 644A5566r97 78f8689i::;< ^=. = > 1@ @ ~ANABiBYC)CxDDd EvEFEtFDGGG%HH^IyIIIhJ8JIKLWM'}NMccB T S_Ef kotey-~Mݚm5ŲUu=]%}E e- %M*/38m=5BFKPUUZ^cuh=mrv{]%}E աe-Mm5 dMbP?_*+%J&?'?(?)?"JB??US&U} m} !u} v} I } M} $ M ,@J||Y YR YR YR YR YRYYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRRYJJ S Xy YSXZ y \[] ^_oN'AY9~A!䥛f͊A DD^_ LLO T3cp=KAD DDDD3cRFA D DDDD{nA d~ _J8 bXA~ /%%FEAO Te:Ĥ:A +u)A/MCAO T~ eR8bX9HPA1bA d_CplAO TeLT>A hAO m e=CGgaAA d,_(\O$ASaA$AG,AO T-eƯAMn@MbAO T4eZdAh|Ah< &A d\_.3QrSAO Te#(MA/]3A:ȞSAO m_eS˞@~ 7CK^@ dj_ТHA+q@@id=AnoO Tk cD l&8aJW[[I[WMWW[WMMM[[[M[W[ J!J"J#J$%J&'J(J)wQ*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J O Ul c"6^A #VWnA!O !p!M\o=]4@!PVX9@"O "Um"cMkA"A#O #V#:GV@#zLP(dT@$O $Up$cYaA$5^SA%O %V%FK6@%5.b @&O &U&c7A9A&-:A'O 'V'̼5 h@'&#Ԓij@(Oac)W ) )*S * *w+S +qz +y ,Ptb -Ptb .Ptb/Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbD&l<<<<<<<<&&&@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J Ptb ! Ptb " Ptb # Ptb $ Ptb % Ptb & Ptb ' Ptb ( Ptb ) Ptb * Ptb + Ptb , Ptb - Ptb . Ptb / Ptb 0 Ptb 1 Ptb 2 Ptb 3 Ptb 4 Ptb 5 Ptb 6 Ptb 7 Ptb 8 Ptb 9 Ptb : Ptb ; Ptb < Ptb = Ptb > Ptb ? PtbDl@ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J @ Ptb A Ptb B Ptb C Ptb D Ptb E Ptb F Ptb G Ptb H Ptb I Ptb J Ptb K Ptb L Ptb M Ptb N Ptb O Ptb P Ptb Q Ptb R Ptb S Ptb T Ptb U Ptb V Ptb W Ptb X Ptb Y Ptb Z Ptb [ Ptb \ Ptb ] Ptb ^ Ptb _ PtbDl` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J ` Ptb a Ptb b Ptb c Ptb d Ptb e Ptb f Ptb g Ptb h Ptb i Ptb j Ptb k Ptb l Ptb m Ptb n Ptb o Ptb p Ptb q Ptb r Ptb s Ptb t Ptb u Ptb v Ptb w Ptb x Ptb y Ptb z Ptb { Ptb | Ptb } Ptb ~ Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J Ptb Ptb Ptb l( t >@:))**2wb(b("""ggD ,z #h0h=IzK dMbP?_*+%J&R&P&jZ?'(\.?)\.?M HP LaserJet 400 M401 PCL    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~6|C odXXLetterDINU"X EMX SMTJH HP LaserJet 400 M401 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueDuplexNONEOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOEMFSpoolingforPLSwoMopierTrueCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineAlternateLetterHeadFalseJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPPaperSizeALMConstraintsA5PrintQualityGroupPQGroup_2HPDocPropResourceDatahpchl117.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpcm4016.xmlHPLpiSelection156lpiHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexFALSEHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE117HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS117HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPMHDLLNameHPFIE117HPPreAnalysisTrueIUPH!xOkAƟMX(xYTBQ+ʺbk`z&BM%IAįЏ_"G?WhM/g]٦n׃5y~䝙فL'kb )&C#Y颌,Ʊ5Q>|K`eiVpm16|__h](~K&{4׳5 ,(:zWG-y1\诣G)WkywJ NJz<%zqyRĞmyrN䨝/Y5!Cg6%!~=1-qg6%,@D19p7m.2r73SB\LqW[,[zO1V>IF3hm<Sܔqe&C+X {g;*GK].+wYbPgs ⠣[hpw7D1V`w½M7\̛yåɻ3{/~1|[߿Qs͂B!B!2:O~B<:" ZXXxAn+A4 { 1A~ f`>HA K_A n9ZrSA OHA3WA nY8EA WsL3AtЙA ne-.A _ ?ALdA nfk`A Fc6aA@< MzA nbbnqA qj*ZAPL{%4A9翂UA~ gP@H}{@].⇧@~ "@xWP@ nAa÷@ gjA~Y!kA nʘ;Xr@ tMtoA67ZA nﳀ]AD l B,N@,0 NJ RRRRRRRRRRRRRRRRRR !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>? mӟ\MA %RawFA x+A~ !W!8 BA!\kADA !n!@A "":e!A"Qt:ԓ@$~tn@~ $ %%͗A%ZɎ A%1A~ % &&Xd@&Qi@&$ LV@~ & ''e}A'P @'3.@~ ' (( +}`A(I ^ oIA(cTA~ ( )q)@))@~ ) *R* &8L A*bO;|0A *n*8Ur!A ++ЮBB@+G? @+y7i@~ + ,Y,UA,v0A,x6SA~ , -- z܆@-,@ -n-@j@ ..7l[o}@.jw@ .n.ir@ //;U(I A/9ɪ1A /n/7i,(#A 0r0k mA0yT5AP@0nA~ 0 11v|@1dk}r@1 0|p@~ 1 22Q;@2uim@2 >yX@~ 2 33an@3ltA 3n3Dž!A 44přR@4p>@4HH0¿@~ 4 55X4A5OA5*[[2A~ 5 66 ̓@6T[rq@6J@~ 6 77l|@77l|@~ 7 8 8n~ 8 99%dZA9fj< gA9{psA~ 9 :: aEA:Bn6A: ~4A~ : ;!;bZ )!A;,>jA;r A~ ; <<ϠA@<].bS@ <n<`l!H2@ = =JOX@=h@ =n= Fz>@ >`>?r @>9ʕ@ >n>:@ ?r?Zր5A?&A?O%A~ ?D lRRRRRRRRRJRRRRRRRRRRRRRJ,RRRRRR@ABCDEFG:HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @"@M@@컢@@@~ @ AAʫsAAfq@AI@A B#B=\rzABVCު@BMmA~ B C$CPeֆAC q2@Ch[Y@~ C DDCQ|xXAD&a >ADtPPA~ D E'EX9H,@E̥jxA EnE.A FhF*z@Fuc@FF >:@ GpG^ XQAG&AGEMA~ G H%H/3rAH`F AH?(@~ H II1=aM@Iv*@IP>$@~ I JJߴ%AJ 3d)@JϠA~ J K(Kkq@Kj+@K8@~ K L)Ll:;>@L# >A LnLڟb8@ M&M7[@Mcw\A MnM4@ N*Nk 8,ANF${4 AN(DE%A~ N OO%@ٿVAO-s>AOL3NA~ O PiPnHcm@PPnHcm@P Q.QS AQ@Qd A~ Q R+R@RAn@R`O@~ R S,S(jASd@S4A~ S T-TqOREAT!%6AT }"eN5A~ T UUem\@U@U[d;_x@~ U V/VBAV3[wU4@VcbqA~ V WW2FAAW+fAW?j'EAc6iYh_AcN#uXzA~ c d1dѩc^BAd3f2\AdYR=A~ d e e>HAe?틲]Ae zxA~ e f fa^1TAfC UA fnf >ysXA g5gkS AgvG@A gng^담>;A hh5y@hV-?hp>&y@~ h ikis߉)@ia+]Ű@i_n@i j6j?S 5Ajya2]BA jnjfZW.A k~kQ,.@k"Ɩ@k@~ l m7m`<7#Am*]AmzA~ m n8nc !KAn@n׼(A~ n ooM@o+&6\@ohov@~ o p9p$zſ_@p/@pX4@~ p qqfzw@qY@qJf@~ q rrc#Q@r>!7㊨@r )?y@~ r s}s`7l!@saۢD@sSC@~ s tSt䃞R@t3B$@ tntb;[@ ujuh:@u5i@uŊa@~ u v3vhL7Av/9tAv N0A~ v w4w]hNhAwPf@w] A~ w xx|?ɋ@xa@)kC$A~ <Am A3d_@0|7 A~ ~@L7A`?bE @~ >`g A\{fI @31A~ w28J @2 ޏ@qwn:@~ D@a@4!@~ 4%J{AAYp3=A .s%A~ B%͘@;lʅN@~@~ F=t@Ŋ@ nYm@ dJVqJ@{s@ n[ A@ l/~@ʦ\ @ n8b-;!@ CA"_@GɫhA n!D@ uZ"@[tI@Q98@~ X{Γ@4&@ n vè@ ŏ1w3@ /@ n9齝@ v8 ASWa}A n7A @St$U#@ n)_@ FB[@ngX@ n%@ XUl@~@ùY@~ 2@D @ nVI2@ G)D!5@ c A@ nR8%@ Hb[ A7\QA.KV@~ I F%u @]W@ nYR@ Hmˡ@Mg' +@ n@ b?5^@?5^@~ ?c]^@ Ҍ.@ @~ DQw@?խ"w@~ J}A# @O0@ǐ@~ TCQO@A~ LgL7 @A~  n~ \ n~ l4+ZqAAOjvA nmSUA vyu&@ٖJ,@ n w0贠#@L(@ n mijAˊrA n̼j}A BE8sP@ўT@ n t+o~}A0cA0փsA~ D lRRRRRRRRRR,RRRRRJRRRRR,N,8RJJRJ@@@@@@ *wh3@_|'7@ n_yJZAA @A CRA~ q@ޚ O? rx@R@>@dA $ *wb(b(pggD l qb3Ii1 Q!&q+9059>YC!HLQyVA[ `dian)sw|Iُi1Qq9Y!yA a) I$(-i217;@EQJOSXq]9b1d dMbP?_*+%J&R&P&(\?'?((\?)333333?M \\192.168.46.191\HP LaserJet P!C odXXLetterDINU"L XՑ56SMTJHP LaserJet P2015 Series PCL 5eInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeLETTERMediaTypeAUTOCollateOFFDuplexNONEHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerHPXMLFileUsedhpc20155.xmlEconomodeFalseHalftoneHPDitherMatrixTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineGraphicsModeRASTERMODERETChoiceTruePrintQualityGroupPQGroup_1AlternateLetterHeadFalseHPDocPropResourceDatahpzhl43e.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPCoversOther_PagesHPDuplicateJobNameOverrideSWFWPSAlignmentFileHPZLS43ePSServicesOptionHLPWithLightsHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPCustomDuplexableRange3x5_8.5x14HPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKXIUPHdLetter o [none] [none]Arial4Pd?TTNANH<Automatic>R 44 dMicrosoft Office ExcelijkkmmEXCEL.EXE<bC:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"dXX?RQ?&QU} m} $u} v} I } } m } IM} $ M ,@J||J JR JR JR JR JRJRJRJJRJRJRJJRJRJRJRJRJRJRJRJRJJR S XyYzzzSXZzz { y  } }\[]~~~ ^_oN'AY9~A!8kA DD^_O Tc d- _\5tAD DD!D1- _n@AD DD!D1 ! Mb2{A D D O T# eX9i^A % !# e-|TnA % ! J ]A D D ~ O? f cx!  D D ~ O@ f c W/A xtA! w+)A D D ~ O@ f c+ g@ -T@! ףp>@ D D ~ O@ fc+V1A!rԨ4A!(\A DD~ O@ fcjt'@ +a A!@ DD~ O@ fc7A" |xAA!A`%m&A DD~ O@ fc!rhL@^j@!Kc.@ DD~ O @ fcl{%t-AF(GA!tX A DD~ O"@ f~ c˜E5SmL ]A!J GTA DD~ O$@ fcT&o/A/ݤLA!F%DA DDOfcO T#eV~@hA %#eiA %!|UIsA DD~ O&@ fc~ O&@ f b1AcZA!䥛4:'VA DD~ O(@ f +2Ac"ۑ9_TA! BOA DDO f ~ B#Ac!Rk@ DD~ O*@ fS!AcK7=A!ˡEU4A DD~ O,@ f?5^]@cNbXy@!nu@ DD~ O.@ fONij@c!ONij@ DD~ O0@ f>;WAcjtڛWA@d;'@# LL~ O1@ f~ W3Vc%AgA:Ȯ`A D l"*"P.k*Yoooooooko.oo_oog JR!JR"JR#JR$JR%JR&JR'JR(JR)JR*J+JR,JR-J.JR/JR0JR1J2JR3JR4JR5JR6JR7JR8JR9JR:JR;JR<JR=JR>JR?JR Ofc!  D D !!O !T#!evcA! %"/#!eZ$0?7A! %"/!!jth1A"~ "O2@ "h"c-FA"x棴4A""1A#~ #O3@ #f #c!## D#D##$~ $O3@ $f$cCF@$CK@!$أp=J@% D$D$$~ %O4@ %f %c!%% D%D%!%& D%D%~ &O5@ &f&cm@&Rp@&!&w6@' D&D&~ 'O6@ 'f'c|?5Ƌ@'F@'!'l*@( D'D'~ (O7@ (f(cxu@(!(xu@) D(D((~ )O8@ )f)cbX9b@)!)bX9b@* D)D))~ *O9@ *f*cTA@!* ףpj@+ D*D**~ +O:@ +f+cS7@+ `@!+Vn@, D+D++~ ,O;@ ,f,cX9u@,t[@,!,Q@- D,D,~ -O<@ -f-c/$@-!-/$@. D-D--~ .O=@ .i.cNbX9n@.@.!.P@/ D.D.~ /O>@ /f/c P@/A`01@!/@0 D/D//0Ofc!00 D0D0!01 D0D01O 1T#1eѡ<%A1 %2B#1eM}A2 %2B!1(1A1 D1D11~ 2O?@ 2f2cy#A@!2֣p= @3 D2D22~ 3O@@ 3f3c^I @3V+@!3)\@4 D3D33~ 4O@@ 4f4cQJ!@4(\xA4!4(\Kt@5 D4D4~ 5OA@ 5f5c|?5@5W@5!5x&q@6 D5D5~ 6OA@ 6f6c$ A6= ף6@!6}?5^=@7 D6D66~ 7OB@ 7f7cHz@7)\MU@7!7ףp@8 D7D7~ 8OB@ 8f8cO޻@8jt@!8?5^i@9 D8D88~ 9OC@ 9f~ 9cZ9!9(\@: D9D99~ :OC@ :f~ :c[b:A`4@:!:M@; D:D:~ ;OD@ ;f;crh@;{G@!;"~*-@< D;D;;~ <OD@ <f<co@<!<o@= D<D<<~ =OE@ =f=c)\Ep@=ˡE@=!=Dl@@> D=D=~ >OE@ >f>c-Y@~ >(k@>!>y&1p@? D>D>~ ?OF@ ?i?j}?5^.@~ ?(A?!?@@ D?D?D$lVinotooggaoogoo\aoooooockogok@J`AJBJCJRDJREJRFJRGJRHJRIJRJJRKJRLJRMJRNJOJRPJRQJRRJRSJRTJRUJRVJRWJRXJRYJZJR[JR\JR]JR^JR_JR~ @OF@ @f@c/$^A@q= דJ@@/AA@@F LL@~ AOG@ AfAc?5^@Arh@AS㥛@B@A~ BOG@ BfBc!rh@Bˀ@B-@C@BCOfcCC@!CE DCDCD Dd-D_+&N cADDEDQD^Dn-D_A`nZARDEDQD^DnD(\ZGA @DEO ET#EeV-r0AE %FO^#Ee-])AF %FOEAQ %R\#QeI B 'AD %R\Q[d;_2AQLQ~ ROM@ RfRcu@R +v@REML@SLR~ SOM@ SfScL7A@S-O@S!Sףp=@T DSDS~ TON@ TfTc%u5ATz A!TvF92AU DTDTT~ UON@ UfUcUK7[AU!UK7[AV DUDU~ VOO@ VfVcGzYAVZd;?G@V$7AWVV[ LLV~ WOO@ WfWcZě@WMbX5u@W+nH@XVW~ XOP@ XfXc(\Or@X5^IL:@Xx&1@YVX~ YO@P@ YfYc/$@~ YqAY|?5Ne@ZVY~ ZOP@ ZfZcҩ@Z#~@Zx&@[VZ~ [OP@ [f[c"@[v(@[@`h@\V[~ \OQ@ \f\cV-A\~jC A\!\qt@] D\D\]Ofc]]]]j LL!]^ D]D]^O ^T#^e:Ĥ:A^ %_l#^e +u)A_ %_l^hff&T+A^]^~ _O@Q@ _f_cFT}@__FT}@`]_DliiViooogoiiiVioogiieiioo`JRaJRbJRcJRdJReJRfJRgJRhJiJRjJRkJRlJRmJRnJRoJRpJRqJRrJ`sJtJuJvJRwJRxJRyJRzY{JR|JR}hR~JRJR~ `OQ@ `f `c``]!`a D`D`~ aOQ@ afacSwr@aE @a(4x@b]a~ bOR@ bfbc(\$p@bb(\$p@c]b~ cO@R@ cfccn3@cMb@cE@d]c~ dOR@ df dcdd]!de DdDd~ eOR@ efecMb@eF@eoHH@f]e~ fOS@ fffc(Af= c$AfH@g]f~ gO@S@ gfgcEe@ggEe@h]g~ hOS@ hihc+δ@hh+δ@i]h~ iOS@ ificx&@iS@iHT@j]i~ jOT@ jfjcv.'Ajjv.'Ak]j~ kO@T@ kfkckV-/Ak!kV-/Al DkDk~ lOT@ lf lclllls LL!lm DlDl mOy mfcmml!mn DmDmnO nT#neSAn %ow#neoHPAo %own 'Anln~ oOT@ okocˡE`@o{G#@o/$@plo~ pOU@ pf~ pc>p Ap96Ab Aqlp~ qO@U@ qfqch\MAy %{~zׂ`Axz~ {OW@ {f{c)p@{{)p@|x{~ |O@W@ |f|cSt A|`"qA|8vlA}x|~ }OW@ }f ~ }c@}}o@~x}~ ~OW@ ~f ~c=EcA~ ~kϊ(~%5`Ax~Olcx! DDDlniainiiaaiagbieiiekkoooai]eRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJ`JJJRJRJRJRO m #e0_0A %#ewk1A %!pd;߿@@ DD~ OX@ f c +O@y&1XA!8AdA DD~ O@X@ fcZd;•@"ۭ%@!T㥛@ DDO fcq= ף}@!q= ף}@ DD~ OX@ fc~jt@Ԣ@!@ DD~ OX@ f~ cA! ףp=@ DD~ OY@ fcMb @5^I' A!x&1B@ DD~ O@Y@ fcn@~ ߲! rT@ DD~ OY@ fc!rh@%C͐@!KSF@ DD~ OY@ fc?5^A+@!"A DD~ OZ@ fcq= C@7A`%ϥ@!x&ɱ@ DD~ O@Z@ fc`"@!`"@ DD~ OZ@ fcK7@!K7@ DD~ OZ@ fcCæ@v@!Zdk/@ DD~ O[@ fc'1W@L7AF@!q= #6@ DD~ O@[@ f~ cAZd;O@!S㥛M@ DD~ O[@ f c! DD! DD~ O[@ f c! DD! DD~ O\@ fcr@!r@ DD~ O@\@ fc'1:z@v̴@!E(@ DD~ O\@ f cx&ț@F@!x@ DD~ O\@ f!~ c)@-:@!7A`@ DD~ O]@ f"cDlA9vr@!tDiA DD~ O@]@ f#cS@y&1 @!9v>5@ DD~ O]@ f$c >@A`$A!.@ DD~ O]@ f%crh@Sh@!˜@ DD~ O^@ f&cCl@nn@!Q~@ DD~ O@^@ f'cjt8@!jt8@ DD~ O^@ f(c`"œ@Zd;O t@!V@ DD~ O^@ f)cW@xf@!\|@ DD~ O_@ f*cbX9t@bX9t@ LL~ O@_@ f+c|?5ޒ@y&1[@V-@DQloococokoooggookttgookooooogoozJJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJROfc! DD d,!_~*$A DD!_jaA DD9A`AO T-#eƯA %#eZdn@ %ZA~ O_@ f.c\~@Q@= ף@~ O_@ f/cʡE@ʡE@~ O`@ f0~ c Ap= \@~ O `@ f1cv@= ףpD@bX9|U@~ O@`@ f2c&1@T㥛ď@Gp@~ O``@ f3cMbb@T㥛Dw@x/@Ofc! DDO T4#eqA %#eh|A %hfffE A~ O`@ f5cS@S@~ O`@ f6c!rh@Zd;@x9@~ O`@ f7cC0@~ Xd;7@~ O`@ f8 c~ Oa@ f9cv@v@~ O a@ i:c}?5^@}?5^@~ O@a@ f;cL7A\@(\G@!:v^2@ DD~ O`a@ f<c^I *@d;Oܹ@Q@ LL~ Oa@ f=c+N@w/r@/݄{@~ Oa@ f> c~ Oa@ f?cx&1@x&1@~ Oa@ f@cPn@Pn@~ Ob@ fAcV-M@V-M@~ O b@ fBcPnR@PnR@~ O@b@ fCc7A`m@xQ@= ףij@~ O`b@ fDc!rh˰@t@a@~ Ob@ fEc}?5^ڳ@y&1H̯@Cl@~ Ob@ fF c! DD~ Ob@ fGc@@R뱀@~ Ob@ fHcx&Q@n@K7A@~ Oc@ fIcClg@E?@!y&1 @ DDDlVia]iiiVaieSaaoiSaaaaiiin[iJRJRJRJRJRJRJRJ`J`JJJRJRJJRJRJRJRJRJRJRJJJRJRJJJJJJ~ O c@ fJcCD@Gz@!%S;@ DD~ O@c@ fKc:@RV.@!/$DZ@ DD~ O`c@ fL c! DD! DD~ Oc@ fMc$U@Q@!#@ DD~ Oc@ fNc~j<@l@!/Dн@ DD~ Oc@ fOc= ף:@+k@vG@ LL~ Oc@ fPc~jt#@~jt#@~ Od@ fQch|@`"K@z@O fRc-oC@ffff@@~ O d@ fScТ@Zd;E@'1y@~ O@d@ fTc! DD~ O`d@ fUcl @NbX@!D`"ə@ DD~ Od@ fVcL7A @Zd;ߏ@!CJ?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJ   !"#$%&'()*+,-./012345678;JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Ptb !Ptb "Ptb #Ptb $Ptb %Ptb &Ptb 'Ptb (Ptb )Ptb *Ptb +Ptb ,Ptb -Ptb .Ptb /Ptb 0Ptb 1Ptb 2Ptb 3Ptb 4Ptb 5Ptb 6Ptb 7Ptb 8Ptb 9Ptb :Ptb ;Ptb <Ptb =Ptb >Ptb ?PtbDl@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @Ptb APtb BPtb CPtb DPtb EPtb FPtb GPtb HPtb IPtb JPtb KPtb LPtb MPtb NPtb OPtb PPtb QPtb RPtb SPtb TPtb UPtb VPtb WPtb XPtb YPtb ZPtb [Ptb \Ptb ]Ptb ^Ptb _PtbDl`JaJbJcJdJeJfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Ptb aPtb bPtb cPtb dPtb ePtb fPtb gPtb hPtb iPtb jPtb kPtb lPtb mPtb nPtb oPtb pPtb qPtb rPtb sPtb tPtb uPtb vPtb wPtb xPtb yPtb zPtb {Ptb |Ptb }Ptb ~Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDlJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J Ptb ! Ptb " Ptb # Ptb $ Ptb % Ptb & Ptb ' Ptb ( Ptb ) Ptb * Ptb + Ptb , Ptb - Ptb . Ptb / Ptb 0 Ptb 1 Ptb 2 Ptb 3 Ptb 4 Ptb 5 Ptb 6 Ptb 7 Ptb 8 Ptb 9 Ptb : Ptb ; Ptb < Ptb = Ptb > Ptb ? PtbDl@ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J @ Ptb A Ptb B Ptb C Ptb D Ptb E Ptb F Ptb G Ptb H Ptb I Ptb J Ptb K Ptb L Ptb M Ptb N Ptb O Ptb P Ptb Q Ptb R Ptb S Ptb T Ptb U Ptb V Ptb W Ptb X Ptb Y Ptb Z Ptb [ Ptb \ Ptb ] Ptb ^ Ptb _ PtbDl` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J ` Ptb a Ptb b Ptb c Ptb d Ptb e Ptb f Ptb g Ptb h Ptb i Ptb j Ptb k Ptb l Ptb m Ptb n Ptb o Ptb p Ptb q Ptb r Ptb s Ptb t Ptb u Ptb v Ptb w Ptb x Ptb y Ptb z Ptb { Ptb | Ptb } Ptb ~ Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J! J" J# J$ J% J& J' J( J) J* J+ J, J- J. J/ J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J: J; J< J= J> J? J Ptb ! Ptb " Ptb # Ptb $ Ptb % Ptb & Ptb ' Ptb ( Ptb ) Ptb * Ptb + Ptb , Ptb - Ptb . Ptb / Ptb 0 Ptb 1 Ptb 2 Ptb 3 Ptb 4 Ptb 5 Ptb 6 Ptb 7 Ptb 8 Ptb 9 Ptb : Ptb ; Ptb < Ptb = Ptb > Ptb ? PtbDl@ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ J[ J\ J] J^ J_ J @ Ptb A Ptb B Ptb C Ptb D Ptb E Ptb F Ptb G Ptb H Ptb I Ptb J Ptb K Ptb L Ptb M Ptb N Ptb O Ptb P Ptb Q Ptb R Ptb S Ptb T Ptb U Ptb V Ptb W Ptb X Ptb Y Ptb Z Ptb [ Ptb \ Ptb ] Ptb ^ Ptb _ PtbDl` Ja Jb Jc Jd Je Jf Jg Jh Ji Jj Jk Jl Jm Jn Jo Jp Jq Jr Js Jt Ju Jv Jw Jx Jy Jz J{ J| J} J~ J J ` Ptb a Ptb b Ptb c Ptb d Ptb e Ptb f Ptb g Ptb h Ptb i Ptb j Ptb k Ptb l Ptb m Ptb n Ptb o Ptb p Ptb q Ptb r Ptb s Ptb t Ptb u Ptb v Ptb w Ptb x Ptb y Ptb z Ptb { Ptb | Ptb } Ptb ~ Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb PtbDl J J J J J J J J J J J J Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb Ptb t>@:wggD Oh+'0HP`p tctkltduongMicrosoft Excel@?np@#tی@M~>՜.+,0D PXh px tctk Sheet111 Can doi XNK'11'!Print_Area'11'!Print_Titles'Can doi XNK'!Print_Titles Worksheets Named Ranges F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r