ࡱ> >@ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=ARoot Entry F@>?WorkbookwSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==xJ.8X@"12Calibri12Calibri12Calibri12Calibri12Calibri1h82Cambria1,82Calibri182Calibri182Calibri12Calibri12Calibri1<2Calibri1>2Calibri1?2Calibri142Calibri142Calibri1 2Calibri1 2Calibri12Calibri12Calibri1 2Calibri1.2Times New Roman12.VnTime1.2Times New Roman1.2Times New Roman1.2Times New Roman12.VnTime12Arial1.2Times New Roman1.2Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)###\ ###\ ###\ ### ###\ ###\ ###0.0 #\ ###\ ###                                    ff + ) , *   P P    `      a>   #< <@ @ <@ @  ,@ @ #<@ @ #<@ @ "<@ @ #<@ @ #<@ @ )<@ @ #<@ @ #<@ @ )<@ @ )|@ @  H )<@ @ #<@ @ #<@ @  # # # ||XZ}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}9 ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(@_)  }-}/ 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Noteb Note  9OutputwOutput ???%????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalMTotal %OO= Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`+YSheet1 ggOTR GI HNG HO XUT KHU PHN THEO DANH MC HNG HA XUT, NHP KHU VIT NAMn v tnh : 1000USD Tn chngThc hin nm 2015So vi nm 2014 (%) TNG TR GI ng vt sng/Tht v cc b phn ni tng dng lm thc phm[C v ng vt gip xc, ng vt thn mm v ng vt khng xng sng khc sng di ncD Sa v cc SP t sa; trng chim v trng gia cm; mt ong t nhin& CDCc sn phm khc t ng vt cha c chi tit hoc ghi ni khcCCy sng v cc loi cy trng khc; c, r v cc loi tng t... Rau v mt s loi c r n c/Qa v ht n c; v qa h chanh hoc h da-C ph, ch, ch Paraguay v cc loi gia v Ngi cc?Cc sn phm xay xt; mch nha; tinh bt; inulin, gluten bt m:Ht v qu c du; cc loi qu ht khc; cy cng nghip& FCnh kin ; gm, cc loi nha cy v cht chit sut t thc vt...FVt liu thc vt dng tt bn; cc SP thc vt cha ghi ni khcEM v du ng vt hoc thc vt; cc sn phm ly t m hoc du ...DCc sn phm ch bin t tht, c, V gip xc, ng vt thn mm..."ng v cc loi mt ko c ng'Cacao v cc sn phm ch bin t cacaoCSn phm ch bin t ngi cc, bt, tinh bt hoc sa; cc loi bnh<Sn phm ch bin t rau qu ht hoc cc phn khc ca cy."Cc sn phm ch bin n c khc ung, ru v gimEPh thi, ph liu t ngnh cng nghip thc phm; thc n gia sc...<Thuc l l v nguyn liu thay th thuc l l ch bin.6Mui, lu hunh; t v ; thch cao; vi v xi mng.Qung, x v troBNhin liu khong; du khong v cc sn phm phn tch t chng & AHo cht v c; cc hp cht v c hay hu c ca kim loi qu...Ho cht hu c Dc phmPhn bn>Cc cht chit sut lm thuc nhum hoc thuc da; ta nanh ...CTinh du, cc cht ta nha; nc hoa, m phm hoc cc ch phm...EX phng, cc cht hu c ty ra b mt, cc ch phm git ...8Cc cht cha anbumin, cc dng tinh bt, keo, h, enzim:Cht n, cc sn phm pho; cc cht hn hp pyrophoric...#Cc loi vt liu nh hoc in nhCc sn phm ho cht khc#Plastic v cc sn phm ca plastic!Cao su v cc sn phm ca cao suDa sng v da thucECc sn phm t da thuc; b yn cng, hng du lch, ti xch tay...FDa lng v da lng nhn to; cc sn phm t da lng, da lng nhn to$G v cc mt hng bng g; than ci Lie v cc sn phm lm bng lie@Sn phm lm t rm, c giy, hoc t cc vt liu tt bn khc;GBt giy lm t g hoc t cc cht liu si xenlulo khc; giy, ba...>Giy v ba giy; cc sn phm lm bng bt giy, bng giy...?Sch, bo, tranh nh v cc sn phm khc ca cng nghip in...TALng cu, lng ng vt loi mn hoc loi th; si t lng ui& Bng=Si dt gc thc vt khc; si giy v vi dt bng si giy.#Si filament tng hp hoc nhn to!Si staple tng hp hoc nhn toBBng n, n v cc sn phm khng dt; cc loi si xe c bit...,Thm v cc loi tri sn bng hng dt khcECc loi vi dt c bit; cc loi vi chn; ren; thm trang tr;...ACc loi vi c thm, tm, h, ph, dt; cc sn phm dt...Vi dt kim, an hoc mc-Qun o v may mc sn, dt kim, an hoc mc?Qun o v may mc sn, khng thuc hng dt kim, an hoc mc.ECc sn phm dt may sn khc; b vi v ch trang tr, qun o ci...EGiy, dp, ght v cc sn phm tng t; cc b phn ca cc SP trn<Mi, khn, mng i u v cc b phn ca cc sn phm trn.D, d che, batoong, gy chng, roi da, roi iu khin sc vt ko...BLng vi v lng mao ch bin, cc sn phm bng lng vi, lng mao& 2Sn phm lm bng , thch cao, xi mng, aming & gm, s(Thu tinh v cc sn phm bng thu tinhHNgc trai thin nhin hoc nui cy, qu hoc a qu, kim loi qy... St v thpCc sn phm bng st hoc thpng v cc sn phm bng ng Niken v cc sn phm bng nikenNhm v cc sn phm bng nhmCh v cc sn phm bng chKm v cc sn phm bng km Thic v cc sn phm bng thicCKim loi thng khc; gm kim loi; sn phm lm t cc kim loi...@Dng c, ngh, dao,<V ko v b n lm t kim loi thng...#Hng tp ho lm t kim loi thng7L phn ng ht nhn; ni hi un si; my cng c ...<My mc, thit b in v cc b phn ca chng; my ghi ...Cu my, toa xe la , xe in v PT xe la, xe in; cc b phn...FXe c, tr toa xe la hoc xe in; ph tng v cc b phn ph tr...5Phng tin bay, tu vi tr, v cc b phn ca chngTu thuyn v cc kt cu ni<Dng c, my mc quang hc, nhip nh, in nh, o lng...)ng h thi gian v ph tng ca ng h5Nhc c; ph tng v cc b phn ph tr ca nhc c.B dng (ging, t, bn, gh...) b ging, m, lt ging...E chi, dng c dng cho gii tr v th dc, th thao; ph tng ...Cc mt hng khc,Cc tc phm ngh thut, su tm v cHng ha khng phn t cj1 c3}#7=:= a@{C)FMIgM!ObRYUccB  gMZ'c+l3uw dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",B333333?333333? &<3U} YS} V} U} $ >g@@C@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@O W WW? @@ A B AD EF GH[PAIV}ָZ@ JK{@L޽QЇ@ JK@LP&®a@ J KhxފRAL/hU@ J Krݰ ALf%V@ J KAL@ LbtNS@ J KHK@ L3\@ J K\P//A L|kY@ J KؾHA L__@ J K{#󤚎NA L)ȸT@ JK9*AEAL!W@ JKQ2.AL3^@ JKTo lR@LGz`Y@ JKB @L*Kp@ JKd@LP[@ JKϪuAL(do[@ JK ܺ!:AL~@?@ J" KL3&A LR~7+Y@ !J#!K K A!L4/8W@ "J$"KQ,v@"LZLZ@ #J%#KQA#LeR@ $J&$K,&6n)@$Lt[@ %J'%KC nA%L}GW@ &J(&KY+A&LDyY@ 'J)'K G+@'L`ZW@ (J*~ (K@(LoM)@ )J+)Ksi@)L k P@ *J,*K2ɈA*L9kɐV@ +J-+K%DA+Lil1X@ ,J.,K^`CA,LêW@ -J/-KA-Lq1`@ .J0.KADA.LQ\@ /J1/K7gDiU@/L-{@ 0J20KG|BA0LI]@ 1J31KF d@1LH\@ 2J42K;jdA2LmIxY@ 3J53K_F*2@3L@æ6@ 4J64KiF0A4LQZX@ 5J75KnL@5L%J9Q@ 6J86K @6L"X@ 7J97Kٱ@7Lp) \oW@ 8J:8KS_ :A8L`xzx[@ 9J;9KA@9LpA2U@ :J<:K鸯'A:LTHwPW@ ;J=;K2; A;LR.WV@ <J><K6˿A<L2IfLZ@ =J?=K$zA@=L{rXZ@ >J@>KA@>L0,[@ ?JA?K[!! A?L`Y@Dl22222222.2222222222222222222222@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@ @JB@K[[2A@L b@ AJCAKWVIcAAL|[@ BJDBKQeABL MZ@ CJECK g4ACL^@ KJMKK1%AKL.TW@ LJNLK hT@ALLd(V@ MJOMK$:AML@+4^Y@ NJPNK/˥ANLmzj]@ OJQOK|гY@OLmQ'_@ PJRPK033D$APLH`@ QJSQKb@QL?sN@ RJTRKaR7@RL 5?[@ SJUSKY@SL/}L@ TJVTK ^7@TLor_@ UJWUKx)}AUL3K[@ VJXVK]6AVL pes[@ WJYWK!Y(cAWLT2$G\@ XJZXKlAXL/d5<`@ YJ[YKs@YLlVh?H@ ZJ\ZKG$=AZLig:X@ [J][K!lV A[LE(MET@ \J^\KW^/A\Lh&X@ ]J_]K7ߐJA]Lya o\@ ^J`^KwTF@^L*'4/c@ _Ja_Km4/@_Le_IV@Dl2222222222222222222222222222222`@a@b@c@d@e;f; `Jb`K9lJTA`L>R[@ aJcaK#|(AaLZOi^@ bJdbKVAbL1%W̎[@ cJecKoB!@cL%:_@ dJfdK]50"AdL [@ ePQRfTx22222>@URggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@<@]=՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q