ࡱ> ^` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]aRoot Entry Fo)_Workbook SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==xZJ+8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ###                                    ff + ) + , *   P P    `        a>  " ! " <@ <@ <@ < < <@ !\ "\ #\ #\ L !\ "\ L !\ !| "| !| #\ !| #| l "| #| ||a{}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}> 00\);_(*}-}? 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}= ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}A 00\);_(*}}< 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}@ 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 113* Normal 113%: Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan);$Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan 2 2 <Noteb Note  =OutputwOutput ???%????????? ???>$Percent ?Title1Title I}% @TotalMTotal %OOA Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`/>Sheet1 J6Tr gi v mt hng xut khu s b cc thng nm 2016Tn hngVTThng 01Thng 02Thng 03Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11S b thng 12S b nm 2016Lng Tr gi (1000 USD) Tng s T/: Khu vc c vn TTTNN K c du thKhng k du thNhm/Mt hng ch yu Hng hi sn1000 USD Hng rau qu"Ht iuTnC phChHt tiuGoSn v cc sn phm t sn#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccThc n gia sc v nguyn liuQung v khong sn khcClanhke v xi mngThan Du thXng du cc loiHa chtCc sn phm ha chtPhn bn cc loiCht do nguyn liuSn phm t cht doCao suSn phm t cao suTi xch, v, vaili, mi & dSn phm my, tre, ci & thmG v sn phm gGiy v cc sn phm t giy X, si dt Hng dt mayVi mnh, vi k thut khcGiy dp cc loi!Nguyn ph liu dt, may, da giySn phm gm, s&Thy tinh v cc sn phm t thy tinh qu, kim loi qu v sn phmSt thp cc loiSn phm t st thp$Kim loi thng khc v cc sn phm)My vi tnh, sn phm in t & linh lin in thoi cc loi v linh kin"My nh my quay phim v linh kin&My mc thit b dng c ph tng khcDy in & dy cp inPhng tin vn ti v ph tngTu thuyn cc loi Ph tng t&Sn phm ni tht t cht liu khc g$ chi, dng c th thao v b phn Hng ho khcR2 34@05X567Z9D;l$=L ccB ;I?} dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"B333333?333333?m&<3U} $3V} U} mR} $ V;DGKvKSS@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@h@h@@@@@@@ BC EF H I JJ JJ JJ J J J J J J J J J J J J J J J J JJ JJ LM N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N>OPQQQQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRQQ T PQQB`l}iA~ QQdecA~ QQr= lA~ Q Q: דWkA~ Q QCYkA Q QսlA~ QQnkVlA~ QQG.nAKQ 5DDDD D DDDDQjOmA~ QQ&;mA~ QQynA]Q GDDDDDDD D DDDD]Q*rAoA GDDDDDDD D D DDDQQ_AcS MDDDDDDDD D DDDDcSP MDDDDDDDD D D DDD T6RRRRRRRR $ RRRQQKQ 5DDDD D DDDDKQ 5DDDD D D DDDQQQQQ(Q9dGLLLLLLLLLLLLQ(S(W9hMLLLLLLLLLLLLLS( WR ףLyaA~ RRlt+z]A~ RRrh}dA~ R RRUcA~ R R2p_VcA ROcA~ RRR9WcA~ RR +fAKR 5DDDD D DDDD!Ra; ( X Y~ RS@Ry&1p@~ R@RV-.@~ Rٻ@RMbX~@~ R#@ RJz{@~ R@ R/ݜ@~ R@ Rir@~ R@Rʡ @~ R@RMbX%@~ R@Ra"B@~ Rc@R X9N@~ RE@R-@R @R@<@R@Rvу AS( Sz?( X Y~ Rc@R9v@~ R@R9vxk@~ R@@RaA~ R@ RӛA~ Rb@ ROԯA~ R@ R"A~ R @R8v|@~ R@RGl糇@~ Rc@RW㥛>s@~ R@R7$.@~ Rr@R~jB @R[@(RO@(~ R(ARA`Eg5AS(S( X Y~ R<AR o A~ RARX9ȉxA~ RF#RFA~ RA R A~ RA R|?5^A~ RA R"aCA~ R(:ARC@~ R 8ARxGmTA~ R,`ARxGL A~ RARrhA~ R0ARXl@RA(RA(~ R&'RMbґ@AS(S=( X! Y~ RAR/$@~ RAR;O@~ R ARa"A~ R%A RnY@~ R&A R奛0@~ RcA RvcH@~ RpARGz@~ RAR%rh.@~ RPvARE!@~ R AR^K@~ RARnA@RA(RM}@(~ RkRjtSBz.AS(S=( X" Y~ RRʡ@~ RRnY@~ RR硫x@~ R Rգp=@~ R R r\@~ R Rw@~ RRn@~ RRI SU@~ RRu3@~ RRp= ?x@~ RR3v@R(R!Zd;3@@(R3339G AS(S( X# Y~ RR)@~ RRV>RQ;@~ R.ERZd@RD3A(RY㥛P@(~ RGRDl!AS(S( X& Y~ R@RV-Y@~ Rp@RLbX9#@~ R@R%@~ RE@ R֣p=@~ R?@ RZd;ߟ@~ R`k@ Rأp=Z@~ RH@Rʡ~@~ R@R +F!@~ RARK7+@~ R`M@Rt&1(@~ RAR(\7r@R<`A(Rkz@(~ RZMRT㥛K8AS(S( X' Y~ RuARjt@~ Rs#ARx&A~ RC$ARE1- A~ R# R֣p=(A~ R"A R-ޝ A~ R6N" RzGU A~ R AR GiA~ R.!R"tvA~ RV"R~j.A~ RARBl+ A~ R6Z$RbX9u ARA(RJl& A(~ RR+AAS(S( X( Y~ RHAR=@~ RAR|?5@ReAR3$R@A RVd;߱@~ RKA RDlw@~ RA Rv5@~ RAR43333@~ RARh;O@~ RXRARQ@~ RAR"\!@~ RAR@R*A(RH +S*@(~ R~{Rʡzb)AS(S( X) YRR3RR(1@~ RRCl@~ R R\ @~ R R/$H@~ R RC[@~ RRVa@~ RR,1@~ RRv|@~ RR(\.@~ RRM@R(R$+@(RNC,AS(S( X* Y~ RRSb@~ RR{@~ RRT㥛m@~ R R @~ R RX9@~ R Rv@~ RR~&1@~ RRF +@~ RRA@~ RR~jp@~ RRn?0@R(R ֽ@(R#>v'AS(S( Z+ Y~ R@R^I rT@~ RO@R< ף0׷@~ R@R(\ߊ@~ R @ Rn@~ R@ RQE@~ R?@ RI 3@~ R@R7vY@~ Rk@R`I R@@~ R@@R`I b@~ R@RMB@~ R`@RG@R{@(RG{@(~ Rl&ARx& AS(S( X, Y~ R@Rjt@~ R@RK7L@~ R3@RB5^(@~ R@7@ RCD@~ R@/@ Rqh@~ Rp@ R饛0@~ R@&@R/333kR@~ Rd@R9v@~ R@RA`XW@~ R@@Rv @~ R@R,$4@R@@(R0~f@(~ R8ARVlAS(S( X- Y~ RRDlA~ RR|GO@~ RRnCA~ R Rx&A~ R R ףp2vA~ R RQA~ RR"ۢA~ RR* A~ RRRbXIFA~ RRKΞA~ RRAR(R?5^V A(R·@AS(S( X. Y~ Rp@R!@~ R@Rt@~ R@@RCa4@~ R1@ RY@~ Re@ R|?5L@~ R@ R/x@~ R@RSQA~ RARLbXbA~ RHFAR4BA~ R @RLA~ R@R&\‡AR@(RL ף= A(~ Rh#3AR 9AS(S( X/ Y~ RRr:@RRRRU㥛@~ R RS㥧;@~ R R>O@~ R RtK@~ RRR㥛@~ RR&c@~ RRClU@~ RRV9R@~ RR@O1@R(RZd;S@(RxAS(S(D7>lTzBW`9l   @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:i@ X0 Y~ R R+A~ R RrhA~ R RZdA~ R Rp= WA~ R RLbX?A~ R RMbA~ R RthYA~ R R4vA~ R R4A`2 A~ R R?5^]A~ R Rtf A R( R$?A( RΧ,HA S( S( !X1 !Y~ !R!R@~ !R!RV 8@~ !R!Rth,@~ !R! RMbp@~ ! R! R ףp~@~ ! R! R/)@~ !R!R"&@~ !R!RCD.@~ !R!RId@~ !R!R!rha@~ !R!Rvg@!R(!!Ru= כy@(!!RP= A!S( !S(! "X2 "Y~ "R"R&1U"A~ "R"Rr= WA~ "R"R~H!A~ "R" RS!A~ " R" Rp= y!A~ " R" R'\  A~ "R"Rtq!A~ "R"Rӣp"A~ "R"Rl{q!A~ "R"R~j؋"A~ "R"RX94-#A"R(""Rs|&A(""RHz•ZA"S(!"S(" #X3 #Y~ #R#RR@~ #R#RMbX@~ #R#R9vަ@~ #R# RCl'@~ # R# Rv*@~ # R# RF@~ #R#RFl@~ #R#R&$@~ #R#Rrhu$@~ #R#RZd@~ #R#R0$@#R(##RԀ@(#~ #RoR #S("#S(# $X4 $Y~ $R@$RMA~ $R@$RrhVA~ $R@$RltcA~ $R@$ R/$P A~ $ R(@$ Rʡb A~ $ R@$ Rp= CA~ $R@$RrhA~ $RP@$R(A~ $R@$RxCA~ $R;@$R($ %X5 %Y~ %R%Rы>A~ %R%Rktbs3A~ %R%R@5^Z6 @(&&R;OYA&S(%&S(& 'X7 'Y'RR!R'Rl&%A~ 'R'R\+A~ 'R' RRn/A~ ' R' Rp= $2A~ ' R' R5^I2A~ 'R'RjTҞ1A~ 'R'Ru)0A~ 'R'R~j*A~ 'R'R~j|/A~ 'R'R륛F2A'R(''R-T4A(''R+zhA'S(&'S(' (Z8 (Y~ (R(RL7A~q@~ (R(R~j4@~ (R(R+ $A~ (R( RX9mFA~ ( R( Rvm@~ ( R( R1A~ (R(RzoA~ (R(R)A~ (R(Rb;O@~ (R(R2$j@~ (R(R"V}@(R(((R r@(((R6A(S('(S(( )X9 )Y~ )R)RtxM@~ )R)R/7@~ )R)R r@~ )R) RʡMw@~ ) R) R@~ ) R) Rhty@~ )R)R"@~ )R)Ry9@~ )R)Rv@~ )R)Rl;OQ@~ )R)R/$@)R())R,vQ@())RO>MA)S(()S=() *X: *Y~ *[*RJ +y~@~ *R*R.$@~ *R*RcX9@~ *R* RGᾲ@~ * R* RSI@~ * R* R:A`@~ *R*Ro@~ *R*R~j|@~ *R*RQ'@*RRR*RZd@*R(**RQP@(**RZd; )A*S()*S(* +X; +Y~ +R+RGg@~ +R+RX9@~ +R+R~?5^jZ@~ +R+ RVg@~ + R+ RS;A~ + R+ RCmA~ +R+RGzP@~ +R+R@lW@~ +R+Rʡ]@~ +R+R`;ON@~ +R+RxFg@+R(++R`z@(++Rw}*A+S(*+S(+ ,X< ,Y~ ,RO A,RʡE@~ ,R A,RKc@~ ,R A,R,CA~ ,R0 A, R~jtJA~ , RA, RLbXA~ , RMA, R A~ ,RA,RB5^A~ ,R`A,RC: A~ ,R!A,R4A` A~ ,RA,R(\jA,RTARhA,R8A(,,RT + A(,~ ,RZ*,Rҍk>A,S(+,S(, -X= -Y~ -R-RFRA~ -R-RT㥛O@~ -R-R.$A~ -R- R1A~ - R- Rr= ײ-A~ - R- RC_|A~ -R-Rjt A~ -R-R2oA~ -R-Rңp=/A~ -R-RA~ -R-Rv'3A-R(--RKipA(--RT=I>A-S(,-S(- .X> .Y~ .R.R B@~ .R.Rx&@~ .R.R,'@~ .R. R~j@~ . R. Rx阋@~ . R. R/$@~ .R.R@A`@~ .R.R8`2u@~ .R.RS㥽@~ .R.Rxh0&@~ .R.Rj@.R(..RA(..RZd"3A.S(-.S(. /X? /Y~ /R/R;O-3A~ /R/R30A~ /R/RC,³5A~ /R/ R)\by3A~ / R/ R@e4A~ / R/ RA ׃6A~ /R/R"ۙ07A~ /R/R1:A~ /R/R]ۻ:A~ /R/R]X=A~ /R/Roh!FA~ 0 R0 RClDA~ 0R0R VHEDA~ 0R0RI RFA~ 0R0RKwfFA~ 0R0RK7"EA~ 0R0R933HA0R(00RgsDA(00RQ!]A0S(/0S(0 1XA 1Y~ 1R1RʡY- A~ 1R1ROA~ 1R1R(xQ A~ 1R1 RX9A~ 1 R1 R/A~ 1 R1 R]I 3A~ 1R1RcI ] A~ 1R1R SA~ 1R1RwA~ 1R1Rv*A~ 1R1RvvA1R(11R.$A(1~ 1RF1S(01S(1 2XB 2Y2RR[ZR2R&1 !A~ 2R2R(\|!)A~ 2R2 R~jlp'A~ 2 R2 RWd;_m&A~ 2 R2 R|)A~ 2R2Rَ*AH2RR0P+ARR,ARRL-ARR.ARR܊/AR2R-YcA2S(12S(2 3XC 3Y~ 3R3RQ'@~ 3R3R+@~ 3R3RM@@~ 3R3 R@~ 3 R3 R(\@~ 3 R3 R2@~ 3R3RMb@~ 3R3RSy@~ 3R3R X@~ 3R3RVA~ 3R3R(\@3R(33RRI @(33R$V0A3S(23S(3 4XD 4Y~ 4R4Rfff A~ 4R4RA~ 4R4RRA~ 4R4 RF A~ 4 R4 Rx&A~ 4 R4 RMbqA~ 4R4R8oA~ 4R4R"=A~ 4R4R:A`4 A~ 4R4R-%A~ 4R4R%1t!A4R(44RZ!A(44R'14lWA4S(34S(4 5\E 5Y5R ̰@~ 5R5RA`9@~ 5R5R@ @~ 5R5 RxG@~ 5 R5 RL7Az@~ 5 R5 R)\@~ 5R5Rأp=:)@~ 5R5RP@~ 5R5Rrh[@~ 5R5RGz@~ 5R5RX9ȎJ@5R(55R0333u@(55R?5^v&A5S(45S(5 6\F 6Y6RO'A~ 6R6RQd A~ 6R6R A~ 6R6 R|'A~ 6 R6 RQ(A~ 6 R6 RnA~ 6R6RQ83A~ 6R6R3A~ 6R6R A~ 6R6R?5.A~ 6R6RI _A6R(66Rb\A(66R㥛DLA6S(56S(6 7XG 7Y~ 7R7RI ;2@~ 7R7R|G@~ 7R7Rt `@~ 7R7 R+iR@~ 7 R7 R/4@~ 7 R7 Rjd@@~ 7R7Rl@~ 7R7Rxj@~ 7R7RH@m@~ 7R7R(\@~ 7R7R+@7R(77RTbXI@(7~ 7Rx%A7S(67S(7 8XH 8Y~ 8R8Rx@~ 8R8RMb)@~ 8R8R#~x@~ 8R8 RI g@~ 8 R8 R@~ 8 R8 RSeB@~ 8R8R̂@~ 8R8R /$%@~ 8R8R`;OQ@~ 8R8RxGY(@~ 8R8RDz@8R(88R&1B@(88Rnâ2-A8S(78S(8 9XI 9Y9]]]9]SRWA~ 9]9]~j'A~ 9]9 ]#+'A~ 9 ]9 ]S(A~ 9 ]9 ]k&A~ 9]9]A7A(A~ 9]9]sfffh)A~ 9]9]cI(A~ 9]9]V(A~ 9]9]Mb'A9](99]+)A(99]9]p=6paA9S(89S(9>:^_``````````````````````````:6       >@`bA z  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@?@)՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q