ࡱ> oq !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnrRoot Entry Fbs)S=5U=pWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1.hTimes New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.VnTime1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 0.000000 0.0000000 0.00000 0.0000 0.000#,##0.0;\-#,##0.0                                    ff + ) , *   P ! P " " #  $ ` %    &  ' ( a> )   * <@ @    <@ @   xq@ @  X X |w@ @  X \ X *|w@ @  H H *|w@ @  H H *|w@ @  X X H "xw@ @ \ X "8@ @ " <@ @ )w@ @ )q@ @ )w@ @ (w@ @  8@ @ +q@ @ +w@ @  +w@ @  #|w@ @ +w@ @ #|w@ @ +w@ @ #|w@ @  <@@  <@  < @ * * +<@ @  <@ @  |@ @  |@ @ ||v5g}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}: 00\);_(*;_(@_)  }}; ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}< 00\);_(*}-}= 00\);_(*}U}> 00\);_(*;_(@_) }-}? 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8 Normal 129 Normal_Sheet1 :Noteb Note  ;OutputwOutput ???%????????? ???<$Percent =Title1Title I}% >TotalMTotal %OO? Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`MSheet1@ohCh s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB00Ton ngnh cng nghip Khai khong05Khai thc than cng v than non0510Khai thc v thu gom than cng06%Khai thc du th v kh t t nhin0610Khai thc du th0620Khai thc kh t t nhin08Khai khong khc0810Khai thc , ct, si, t stCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phm7Ch bin, bo qun thu sn v cc sn phm t thu sn#Ch bin sa v cc sn phm t saSn xut ng,Sn xut m ng, m si v sn phm tng t.Sn xut thc phm khc cha c phn vo u-Sn xut thc n gia sc, gia cm v thu snSn xut ung Sn xut biaSn xut thuc lDt Sn xut siSn xut vi dt thoi&Sn xut hng may sn (tr trang phc)Sn xut trang phc.May trang phc (tr trang phc t da lng th)(Sn xut da v cc sn phm c lin quanSn xut giy dp!Sn xut giy v sn phm t giy3Sn xut giy nhn, ba nhn, bao b t giy v ba@Sn xut cc sn phm khc t giy v ba cha c phn vo u&Sn xut ho cht v sn phm ho chtSn xut phn bnFSn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh6Sn xut sn phm ho cht khc cha c phn vo u%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plasticSn xut sn phm t plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khc%Sn xut vt liu xy dng t t stSn xut xi mng8Sn xut b tng v cc sn phm t xi mng v thch caoSn xut kim loiSn xut st, thp, gang=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut cc cu kin kim loi;Sn xut sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uSn xut linh kin in tSn xut thit b truyn thng"Sn xut sn phm in t dn dngSn xut thit b inNSn xut m t, my pht, bin th in, thit b phn phi v iu khin inSn xut pin v c quy*Sn xut dy cp, dy in v in t khcSn xut thit b in cc loiSn xut xe c ng cDSn xut ph tng v b phn ph tr cho xe c ng c v ng c xe!Sn xut phng tin vn ti khcng tu v cu kin niSn xut m t, xe mySn xut ging, t, bn, ghDSn xut v phn phi in&Sn xut, truyn ti v phn phi inE3Cung cp nc; qun l v x l rc thi, nc thi!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuThu gom rc thi khng c hiThng 1Thng 26Cc thng nm 2015 so vi thng bnh qun nm gc 2010Thng 3<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hcNSn xut sn, vc ni v cc cht sn, qut tng t; sn xut mc in v ma ttThng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Thng 12 nm 2015Thng 12#Thng 12/2015 so vi thng 11/2015"Thng 12/2015 so vi cng k 2014 "12 thng 2015 so vi cng k 2014 j6 78w9;<f? B5 dD FHJKccB SM\! MbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?MJ \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeKl G 4dXA4Canon|` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./0123456d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJd   d !"#d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X  " dX333333?333333?&<3U} ^} (A} IA} mA} A} IA} $ A} A} $ AS^^ @^Y@^h@^h@^@^gE^H^;K^O ^R ^R ^R ^R ^R^R^R^U^R^R^R^R^JR^,R^R^R^R^R^X^R^X^X^X ppppppppppppppppp@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] qcqqqqqqqqqqqqqqqq@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] qqqqqqqqqqqqqqqqq@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@]$BBBBBBBBBBBBBBB rr@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] s s mWnnnnnnnnnno te tf tg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] ss CU CV CX C[ C\ C] C^ C_ C` Ca Cb CduuuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD] F F`F?F@F@F@F@F@F@F @F"@F$@F&@F(@F*@F,@F.@GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG] I ae`sa@e@e@efffff.a@~ e@efa@e b@ e=%a@ e/ub@ egTOc@ epJӉuc@ e< dK>d@e.R{Y@e!=[@eZoq[@JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ] L b f(J/%]@f@fZ@f@fY@fL4Sd]@f,sF}[@ f]\Y@ f3[@ f5>4]@ fȋA\@ g2k7[@h&,X@h+\W@h:[Z@NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM] P ` iR|h[@ i@iR@i@i@ i ǾnZ@ iOV@ iR]2S@ iʺ$V@ i%?KM[@ i3,Z@ i_@ j. W@ i^UmDV@ iLq'V@ iaX@ i HV@ iڒW@jY@jNY@j}~UZ@NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ] P `ipV#{R@~ i@iQ{Q@i@iE@iRV@i>. W@ i^UmDV@ iLq'V@ iaX@ i HV@ iڒW@jY@jNY@j}~UZ@NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ] S bf)W*f)b@~ fT@fQa@fq= ףa@fGzdb@fA1b@fY:b@ f"Zb@ fv\ۜc@ f\}d@ fd@ f!4f@hs$Z@hu\@hBlK[@NMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT]~ V$@ `iZ|gb@i>@i2@ik@iQ b@ijCa@il.>#a@ irša@ iV83a@ iæb@ i<2Anc@ i.{e@jM%)[@j܍C`\@j:[@NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ V@ `i 3T\@i@i@@i@iy@i1&ۿ_@i2ɦa`@ i.t`@ i G`@ i,8ca@ i$2(^'ha@ i81?a@jgmY@jD!W@ iO$X@ i/"juY@ i2:Z@j>oY@jN_@jv0X@NMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW]D3l`$ ^R!^JR"^R#^R$^R%^YR&^R'^R(^R)^R*^R+^R,^R-^R.^Y/^R0^,R1^R2^R3^R4^R5^R6^R7^R8^+R9^R:^R;^R<^R=^R>^R?^R~ V,@ `( i+Yƴ^c@~ i\@ i= ףp`@ iQ;b@~ iy@ i'jtb@ iZVUc@ i±_c@ iTQd@ i@88d@ iEh cd@ i&vf@ jbM"*[@ j҂wZ@ j(ȶAcZ@ NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ !V@ !`)!i+Yƴ^c@~ !i\@!i= ףp`@!iQ;b@~ !iy@!i'jtb@!iZVUc@! i±_c@! iTQd@! i@88d@! iEh cd@! i&vf@!jbM"*[@!j҂wZ@!j(ȶAcZ@!NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ "V.@ "`*"i>-h@"iA@i+@i@i@"i˂fh@"i*-[Ph@" iJGRf@" i^[ fj@" iK7Dom@" iur{rn@" i8 QlDp@"j !öZ@"jU:]@"jBï []@"NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ #V@ #`+#i>-h@#iA@i+@i@i@#i˂fh@#i*-[Ph@# iJGRf@# i^[ fj@# iK7Dom@# iur{rn@# i8 QlDp@#j !öZ@#jU:]@#jBï []@#NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ $V1@ $`,$ipf@$i@i@id@iB@$i!'g@$iI/G;$d@$ i z>c@$ izi@$ i S{h@$ i*eq#90k@$ ii*l@$j Y@$j#Hk`@$jۏgB%\@$NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ %V@ %`-%i4]@%i(\Q@%i@i@i@%i$h^@%ijq75[@% i`""|]@% i2{?^@% iԓ5Ja@% i~a@% i[c@%jPPZ@%j|m"e_@%j#jZ@%NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ &V@ &`.&i>go@&iAG@i@i<@iL@&iGC3io@&iwk@& iύ}3I>i@& iz?Ar@& ixPo@& i:|r@& i^Or@&jx|Y@&j$ `@&jX+n]@&NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ 'V4@ '`/'i(`@'i@iz@'iq= ף`@~ 'i@'i53a@'i3A`@' i{`@' ivkVa@' i*Pb@' i铂Ba@' ic@'j0wn[@'j C ˨IZ@'j+]1LWZ@'NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ (Vp@ (`0(iOejb@(i@i@i@i@(i!ۺցd@(iԺžma@( iE`@( iIa@( i dĺ4d@( iD~Jc@( ibU)g@(j( _@(j'Uv3DX@(jʺX@(NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ )V@ )`Z)i1^@)i:@iH@i@i@)iG 3^@)iqN<=]@) i}S^@) i+z0^@) iv_@) iz>_@) iBBO`@)jIY@)jSE6:\@)j\@\@)NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ *V@ *`1*iam, c@~ *i@*iGzc@*i= ףp-b@~ *i@*i5b@*iy"AEa@* iw|}c@* iOc@* iId0)d@* i2' c@* iujac@*j{߿ZY@*jCY/[@*jګZ@*NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ +V@ +`2+i]GV@+i@i3@ib@i@+iRX@+iӃg\@+ i -5o+"]@+ i݊ bW\@+ i|TD]@+ iVX]@+ iK$Y@1 i$܎Y@1 i7<9Y@1 i.,rY@1 iUtJjZ@1jY@1j wZ@1j,`kZ@1NMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ]~ 2V@ 2`82iӼm`@2i@iC@2i= ףpc@~ 2io@2i")[i1a@2i@4b@2 iXb@2 i-b@2 ik;Z@7i@i`@i@i'@7ih `@7iC}^@7 i2c,_@7 i4Pm`@7 i31a@7 i~@+c@7 i4\d@7jZ@7j %Z@7jD_\Z@ 7NM~ 8VN@ 8`>8ia_u4Y@8i(\"R@8i@i@i@8iSK;W@8if91Y@8 iOY@8 i Z@8 i-O]6Y@8 iqY@8 i4s@[@8jArZ@8jR-[@8jG Z@ 8NM~ 9V:@ 9`Y9i*HSo@9i@i@i@i6@9it]Wo@9iDIPu@9 i~P,Ku@9 i+Վt@9 irv;϶f@<i8ܭ#f@< iqϻi@< ie9Wk@< i5 n@< iU5`/p@< i+?p@<j{).DY@<jcqD`@<ja@ <NM~ =V;@ =`B=i4E$b@=i@i@=ib@~ =i@=ixkvxc@=i`Sd@= i\ 31c@= ibc@= i{"d@= iB>!d@= i%;c@=j =X@=ji}hZ@=jFp][@ =NM~ >V,@ >`C>i`{c@>i@i@i:@i@>i%Yjb@>iKȤa@> i:5b@> iGSG`@> iy=Fb@> iϳu-$`@> i/a@>je4;[@>jeW@>j(ΟY@ >NM~ ?V@@ ?`D?i`EbXX@?i@i@i^@iZ@?i"[2 [@?ib\@? i*":`@? i>`@? i8Rf^d@? i+th@? i-LP]@?je4ON@?jM'#ٳ]@?jHf`@ ?NMD 1l0&@RARBRCRDRERFRGRHRIRJRKULRMJRNUORPRQRRR~ @VX@ @`E@i'V\X@@i@id@il@i@@i"X@@i ʿY@@ iMY@@ iZ@@ iTiv\[@@ i͵2{\@@ iQEA]@@j㧾Y@@j$ޢ[@@jzOW@ @NM~ AVZ@ A`FAi3poEq@Ai@iF@iaF@i=@Ai?:>p}s@Ai1Odu@A iC|έq@A i_J~As@A iG Cs@A ir@A ip_nr@Ajp3X@AjVG)Y@Aj@ot_@ ANM~ BV=@ B`GBi>i@Bifffffb@Bi@i(@iAn@BiҪCzi@BiMsFj@B i(Ai@B iik@B ifm@B iCMk@B iv. Ym@Bjze3WwZ@Bj^\@Bj. _@ BNM~ CV@ C`GCiݬLd@Ci @i@i@i$@Ci xEe@Ci\+uJh@C i6EBd@C i])g@C ifj@C iÇCEh@C i|"aYi@Cj rRWZ@Cj)q%_@Cjeőa@ CNM~ DV@ D`HDi Rr@Di@i@i@i@Di8q@DiNvp@D iy-pq@D i>r@D iꙺr@D i!r@D i>Fs@Dj5[Z@DjsҐY@Djp9^[@ DNM~ EV>@ E`IEiGa@Ei@i@i@i@Eiuw^@Ei.:;J a@E iZTSb@E iNa@E i}-b@E i^z[c@E i-c@EjY@EjX@Ej3Y@ ENM~ FV@ F`JFir}`@~ FiC@Fi(\Za@Fi@i@FiQ5a@Fi.}&yc@F i-<g@F ikf@F i61td@F i84,e@F ih毌Qf@FjV7=Y@FjEZ@Fj!#8]@ FNM~ GV&@ G`KGi8b@Gi@i@i(@ik@GiV4Q\@Gi2N(U`@G i-WR`@G iQz_@G iRVb@G i,2Jb@G i/?b@Gj)Y@GjOi`W@GjR:d9X@ GNM~ HV?@ H`LHi6ŦiU@Hi~@i@i@i{@Hi1 S@Hi'U@H i_W@H i5gW@H i\@Hj:\~\@Hjdu^@Hj߭Q[@ HNM~ IV8@ I`LIi6ŦiU@Ii~@i@i@i{@Ii1 S@Ii'U@I i_W@I i5gW@I i\@Ij:\~\@Ijdu^@Ij߭Q[@ INM JZM JbNJfӢc@Jf@f$@fj@f@JfLf@JfU"g@J fc k g@J f,xe@J f@|e@J f[e@J g vd@JhoX@JhkZ@Jhu?A[@ J[\~ KVA@ K`NKiӢc@Ki@i$@ij@i@KiLf@KiU"g@K ic k g@K i,xe@K i@|e@K i[e@K k vd@KjoX@KjkZ@Kju?A[@ KNM~ LVl@ L`OLiӢc@Li@i$@ij@i@LiLf@LiU"g@L ic k g@L i,xe@L i@|e@L i[e@L i vd@LjoX@LjkZ@Lju?A[@ LNM MZP MbQMfܕx^@Mfl@f9@f@Mfffffff`@Mf@a@MfG 5`@M faYw`@M f6)Ea@M f]L4a@M f(>a@M gHDfɕa@Mh$|cY@Mh*3[@Mh%DZ@ MNM~ NVB@ N`RNi(]@NiK@i@it@i@Niܜ;a@Ni)Ȼˁ`@N i`@N i76a@N iaW`@N i`@N k]'8ta@Nj ɓY@Nj5߲4[@NjVuZ@ NNM~ OV @ O`ROi(]@OiK@i@it@i@Oiܜ;a@Oi)Ȼˁ`@O i`@O i76a@O iaW`@O i`@O i]'8ta@Ol ɓY@Ol5߲4[@OlVuZ@ ONM~ PVC@ P`SPiEb`@PifffffFa@~ Pi@Pi= ףp-`@~ Pi@PiApa@Pic`@P iL7a@P i a@P ia@P iRV a@P i0`a@PjV/pn7Z@PjEW[@PjNsZ@ PNM~ QVƭ@ Q`TQiEb`@QifffffFa@~ Qi@Qi= ףp-`@~ Qi@QiApa@Qic`@Q iL7a@Q i a@Q ia@Q iRV a@Q i0`a@QjV/pn7Z@QjEW[@QjNsZ@ QNM,R]d_______________NM*Xh&00>@_ZA G GG R ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@CT=՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q