ࡱ> WZ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYRoot Entry F;#.l#XWorkbook"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==h,/I-8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ###\ ###\ ### 0.0000.0                                    ff + ) + , *   P P    `       a>  L H L H !x L "| H H L h "|@ @ "|@ @ "|@ @ *| h l l@ @ #| #| #|@ @ #| #| l !x@ @  l@ @  l@ @  h@ @  l@ @  l !| !X !|@ @ )x 1)| 1)| 1!| !x !x !| !x@ @ "| )x@ @ |@ @ |@@ | @ |@ @ !| ||q1s}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}0 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}; 00\);_(*;_(@_)  }}< ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}-}> 00\);_(*}U}? 00\);_(*;_(@_) }-}@ 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0] -Comma 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal % 9Normal 2&Normal 26:1Normal_nhanh sap xep lai 2_Day so thang 2010-2011 ;Noteb Note  <OutputwOutput ???%????????? ???=$Percent >Title1Title I}% ?TotalMTotal %OO@ Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`Y>Sheet1Sheet2Sheet3 ^FVKIM NGCH NHP KHU HNG HA CHNH THC HNG THNG PHN THEO MT HNG CH YU NM 2010 Thng 1Thng 2Thng 3Thng 4Thng 5Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Thng 12LngTr gi Tng tr giKhu vc KT trong ncKhu vc c vn TTTNNThy snSa v sn phm saRau quLa mNgDu m ng thc vt#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccNguyn ph liu thuc lClanhkeDu th Xng du Kh t ha lngSn phm khc t du m Ha cht Sn phm ho chtNguyn ph liu dc phmTn dc Phn bn Thuc tr su Cht do Sn phm cht doCao suSn phm t cao su Giy cc loiSn phm t giyBng Si dt Vi qu, kim loi qu v sn phmPh liu st thp St thp Sn phm t st thpKim loi thng khc Sn phm t kim loi thng khcHng in gia dng v linh kin in thoi cc loi v linh kinDy in v cp in t nguyn chic (nghn chic)Linh kin, ph tng t!Xe my nguyn chic (nghn chic)Linh kin, ph tng xe my Hng khc C nm 2010n v: Lng: 1000 tnNghn chic; Tr gi: triu USD"Thc n gia sc v Nguyn ph liu"Nguyn ph liu dt, may, giy dpin t, my tnh v linh kin)My mc, thit b, dng c, ph tng khc$Phng tin vn ti khc v ph tngG v nguyn ph liu gJ3 4H5X6/J7Z18A9:<!ccB <s?Sq dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?H&<3U} -`} $B} $C} $D} $F} $ D} $ D} $ D<JAh@HHH,PJKJPJP JP JP JP JP JPJPJPJPJPJP,PJPJPJP,PJPJPJPJPJPJPJPJP_ j8jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj EE E>aGGGG II I?J k ll ll ll ll l l l l ll l l l l l l l l m n o= oKk L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M M M N NKbOOpp QR cST@TTq2@TT,D@TT\ @ T TwhX&@ T T߾О@ SSN w@TTLC@TTp4(@TT$A@TT8.w@TT8W>@T]U h@GDDDDD D DDDDDD<dVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVTU eV!VJ[@ DD V!VΧ@ DD V!VD1y@ DD V!V}DL\ح@ DD V! V __1@ D D V! VjJD@ D D W!VW@ DD V!VI@ DD V!V:~@ DD V!V2@ DD V!V:Z@ DD VV`}@TU b_@Q:2GLLLLLLLLLLLL e V VvS@ V Vfk#@ V V^ @ V V;TSV@ V VA@ V VT3k@ W WHZa@ V Vb@ V V</O?@ V Vc*{)@ V V|#9@ V V |(ъ @ T Ug)YN @< fVVVVWVWVWVWVWWWVWVWVWVVVTU g V V0_^d>@ V V A5@ V VI U8@ V Ve˙8@ V VӁ5@ V V+j0 <@ W WpQe=@ V V6=@ V V9]=@ V V$y:@ V V֑#?A@ V V x'B@ T Uz'Lu@ h V VDJ+O@ V V6 *F@ V VǁWL@ V VRAEUM@ V V2YoQ@ V VΊ>P@ W WE\^O@ V V7žP@ V VI,|}M@ V VѬlE@ V VK>v(L@ V VM JN@ T U?IP"@ g V V>Q8@ V V~0@ V V 2@ V VH2w2@ V V/1 ;@ V V7@ W W B\9{8@ V VJ`s<@ V V1'hÿ=@ V VG( A;@ V Vv:<@ V Vt.Q@ T U#u@ h~ V!@VjD@~ V`@V0du7@VSf@VG@V t@VS@ Vy&1Di@ VxH@ VS7l@ V ^MK@ W X@W@0G38@V rhc@V"C@VMbX^@VH¾a?@VnLv@V4W@VʡEj@VP@V5^IO@VX_"5@]TjtY@ GDDDDD D D DDDDDUB́@ hVh|?b@VKvlA@~ V@VՑ#P@VCc@VM񸨒D@V/$b@Vʦ\].B@ VVUe@ V#1A ߄D@ VK7e@ Vv()D@ WʡT@WS5@~ V@VM.<@V+^@V'Չ?@V1Z=@V,cJ @VʡR@Vn2 s4@VZd_p@V.vS@]T0$@GDDDDD D D DDDDDU'HR|@X hVVOqP@VVPR=@VV(*TK@VVаG@ V V > G@ V VƉvE@ WWTlE@VV&pnI@VVH.P@VV[Qf)U@VVNoD(P@VV4W@TU( Ѕ@ hVV:a0@VVt#@VV3(=$@VV]6:x!@ V VUe!@ V V6>W[9!@ WWE@VV[O 2@VVTka1@VV):3@VV:[@h=8@VV{OO@TU:fgj@ h@VV(d@VVwDZh@VVIXp@VVdd@ V VSwd@ V V׾^8Vk@ WWP#i@VV%̴c@VVeYʙe@VV[AӒ`@VVog_y{d@VV"tf@TUjP4@ hVVJ0@VVͬ B@VV]aP=@VV$8@ V V񘁺<@ V V?4@ WW7ǹM7@VVsCS^8@VV| ƻ6@V~ V(@VVVVTU^/ m@ hVfffffr@VИI ^'@Vx&1k@V@V?5^Iq@VRHڍ$@VZd;Sl@VW, @~ V@ VF$ -@~ Va@ Vhr1@ W^I wc@Wͪf@V㥛 H_@V$[@VMZX@VTl@~ V@VO\I@VS{_@Vy@VK7,@V:.@VMbX@V=dv@Vd;O'@V /7u@VʡE~@VC8fu@V@GDDDDD D D DDDDDU0*H)@ g~ VF@VdVG@~ VD@VA?@~ VF@Vl@V+-#>@~ VI@VMKFJ@~ VD@VkIG@~ VN@VU;Q@V@P@VS@]T8@GDDDDD D D DDDDDUʅ@ gVVtmM@VVƄKF@VV#ӡyL@VVơ~K@ V VMi-P@ V V*MFM@ WWwe QP@VV6 \PP@VV >rkZF@ V VtiI@ V V6;R}1C@ WW)2A@VV&r=@VVKqUe@@VV~k'JE@WW4BX$P@WW=6.6W@TU>W[@ XX h&WVQe@W_% o@~ VA@Vσh@~ V@VYX{s@Vx&h@Vh>ns@ VMbi@ VE[9t@ VOnh@ VO#t@ W"~i@Wu8s@V$Ol@VM)զt@V!rhk@V5 ;t@VZd_i@VZKi3t@V㥛 k@VyvMv@VS+k@Vxw@]T@GDDDDD D D DDDDDU|a2@ XXDH1lT:J"@@6@U2h6H JP!JP"JP#JP$JP%JP&JP'JP(JP)JP*JP+JP,JP-JP.JP/JP0JP1JP2JP3JP4JP5JP6JP7JP8JP9JP:JP;J g' W W %sX@ V V 7T@ V V Nf\@ V V,26[@ V V~T~Os]@ V V#J{/`@ W W OV_@ V VT(^@ V V}/_@ V Vc_@ V VԚ'a@ V Vj:pv@ T U4Ǚ@ XX !h(~ !V@!V'o|G@!WX9v3@!W3.dC@!Wrh:@!WR%`M@!W&1<8@!W4@.I@! WCL6@! W+øDJ@! WlQ5@! WX@#T#UՑ@" #XX $h*$V1ZQ@$V }A-M@$W5^I J@$W,PO}G@$Wy&1U@$W\X7S@$WPnR@$W`ڝQ@~ $ WC@$ WKA6S@$ WjtT@$ W!6yS@$ W rhqT@$W`S@$WS3S@$W?0R@$WK7S@$W)t^R@$W`"۹^@$W(U@$Wd;OZ@$Wo $X@$Wd@W@b@]$Tjt@#GD$D$D$D$D$ D$ D$ D$D$D$D$D$$UlC@$ $XX %h+%V~ %V@@%W~ %W:@%W~ %WC@%W~ %WD@% W% WvöED@% W% WTD@% W~ %WD@%W~ %WD@%W~ %WB@%W~ %WB@%W~ %WB@%W%W##@@%T%Uh'{@$ %XXX &h,&Vd;Og@@&V4}vI@&WS7@&WC@&WMbXA@&WIJCRqM@&W(\@@&WCVJ@& WS㥛A@& W0a4+O@& Wt:@& WJ= BH@& W"~:@&WiW!'I@&W}?5^9@@&W4 O@~ &W@&WD2zM@&WSC8@&WKI@&W-7@&WPR`LcI@&W"~J@@&WMT@]&TfffffVv@%GD&D&D&D&D& D& D& D&D&D&D&D&&UxF[@&&X &XX 'h-'VK7A E@'V! S@'Wx)@@'W>\r)P@~ 'W@'W*gYW@'W G@'WTm7 W@' W"~:I@' W߇(X@' WSG@' W@aX@' WV-D@'WU@~ 'W@'W3SZKV@~ 'W@'W9x&4X@'W9v_I@'W+2: 4Y@'W~jM@'W ƈD^@'W]@Wpq@]'Tjt؃@&GD'D'D'D'D' D' D' D'D'D'D'D''UsbW@' 'XX (h.(V(VGt@(W(Wg?5p@(W(W>G y@(W(W)AG~@( W( Wp!@( W( Wǂ  ~@( W(Wρـ|@(W(WD7{@(W(WL |@(W(W3KT|@(W(Wy޾@(W(Wɐ@@(T(U h"l@' (XX )hA)V)Vf+/)c@)V)VQi>e`@)V)VUJ.l@)V)V3hho@) V) VM#p@) V) VBĎl@) W)Wk@)V)Vssk@)V)V;8؛Sk@)V)V.rOl@)V)V[ %q8o@)V)V'@)T)U@( )XX *h/*V*VWSb.@*V*VM=2nk@*V*VFn16@*V*VvM.@* V* VaSQ+2@* V* V#=.@* W*W߉Y/n3@*V*V_;2@*V*V;%85@*V*V*nY@*V*VZxZ~n@*V*Vjdrx@*T*UDf.piF@) *XX +h0+VKe@+V}"OJ@~ +Vq@+VĐ=@~ +Va`@+V)#.(Q@+VZd;ߟ^@+VzlˀH@+ V rk@+ V<0|W@~ + V@+ V9P@+ W rb@+WX@M@+V +3s@+Vgp\@+VV-m@+V F%uU@+VMo@+VneUX@~ +Va@+VCV_@+V= ףpb@+VuM@]+T/$K@*GD+D+D+D+D+ D+ D+ D+D+D+D+D++U.rO*@+ +XX ,h1,V+ٳ@,V m#u@,VJ +@,V-9iv@,VK7A̓@,V"H[z@,V@,V @, VNbX9ω@, Vx=:@, V/ݠ@, Vs-Z/@, Wjt@,Wtq}@~ ,V@,V'0~@,V9v@,VCV8}@,Vʡ@,VDhj@,V/$lj@,V Rς@,Vd;Oč@,V$s@],Tjt@+GD,D,D,D,D, D, D, D,D,D,D,D,,Uz6@, ,XX -h2-V-ViW!'d@- W-WXoCf@-V-Vhe@-V-V2mWe@-V-V$2d@-V-Vy #g@-V-VzQ_Pf@-T-U_Z$I@, -XX .g3.Vx9G@.W؞Ye@.V/TC@.V3d@.V㥛 pM@.VV \k@.VmG@.V,\g@. Vw/=N@. Vj۰on@. VEM@. VZa^_k@. W rM@.W(_k@.VK7AJ@.Vj әh@~ .V@.V( 5 kj@~ .V@.V])JRm@.VA`RL@.V{m:l@.V/$P@.V5 m@].TZd;@-GD.D.D.D.D. D. D. D.D.D.D.D..UU@. .XX /g4/V/W*]H7@/V/V2p\0@/V/V= $}R7@/V/Vaw}:@/ V/ VGJ;@/ V/ V 0:@/ W/W`C =@/V/VK;@/V/V!<8=@/V/V_% x:@/V/Vz]z#>@/V/VahurA@/T/U,{(t@. /XX 0hB0V0Wb(Ow@0V0VGPp@0V0V=tZuv@0V0VJ#fv@0 V0 VZz@0 V0 V pztx@0 W0Wm ]lFz@0V0Vfyr }@0V0Vb/^@0V0V&2sS@0V0Vfl@0V0VrPid@0T0UnJX@/ 0XX 1h51V1W>6J@1V1V<3p9A@1V1VP(5L@1V1VII@1 V1 VEHO@1 V1 VmV}P@1 W1W$HъG@1V1V/.ǠI@1V1VG˵hE@1V1V^jG-F@1V1V37߈?O@1V1Vz0)>Q@1T1U5!/@0 1XX 2h62V2W,ŅZ@2V2V) 'W@2V2V_@2V2V_|xX@2 V2 VHPZ@2 V2 V`;Z@2 W2WiiY@2V2V, &k_@2V2Vqtb@2V2Vmb@2V2V~{c@2V2ViWVe@2T2UIp[@1 2XX 3gC3V3Vh[:@3V3VF7 @3V3V4LmcS@3V3V~1[r@3 V3 VDb@3 V3 VhVU@3 W3Wg~@3V3V\>ȓ@3V3Vb@3V3VnJ;@3V3V>#@3V3V~N@3T3U|@2 3XX 4h74V4W?C@4V4VR<=@4V4VZc!0B@4V4Vݮ=@4 V4 VjQpB@4 V4 V͎ToE@4 W4W}qH@4V4VGx $I@4V4Vh%F@4V4VqH/~F@4V4V߆G@4V4VK>I@4T4UHH@3 4XX 5h85V$C @5V`DaK@5VZd;@5Vt ]@gF@5VJ + @5V=((E+N@~ 5Vpv@5V0̕P@5 V"~j@5 Vx(V@5 VMbX@5 VmjV@5 WGz@5WbDW@5V$C@5V V@5VB`"[@5V{cW@5Vx&1@5V@#HT@5V/$@5V*"W@5VK7A`@5V'\@]5TSJ@4GD5D5D5D5D5 D5 D5 D5D5D5D5D55UBt@5 5XX 6h96V6V x#sc@6V6Vf\I_@6V6V6]e@6V6VFʖc@6 V6 VQJVXd@6 V6 V c@6 W6W,c@6V6VI+'d@6V6Vdƿc@6V6VYJd@6V6V+cf@6V6VeVA g@6T6Uׅ$@5 6XX 7h:~ 7V@7Vŏ1w,@~ 7V؁@7V_@7V}?5^I@7V&@7VZd@7VöE @~ 7 VL@7 V ~+(@7 V;O@7 VM*"@7 Wh|?5@7Wjm"@7VZd;O'@7V[b/1@7V-g @7VDܜJ#@~ 7V@7V4\q'@~ 7VĂ@7VN#~ @7Vd;O @7V,F]k+'@]7TRW@6GD7D7D7D7D7 D7 D7 D7D7D7D7D77U2^@7 7XX 8h;8V8V-vL@8V8V@ L@8V8VP@8V8V.熦P@8 V8 V,M@8 V8 VʼU_O@8 W8Wb,/M@8V8V@ZZA 999  ggD ( dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@2;;#@Zd#՜.+,0 PXh px tctk Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r