ࡱ> WZ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYRoot Entry F|"<# ʋ1l#XWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==h,/I-8X@"1ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1ZArial1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1.ZTimes New Roman1ZCalibri1h8ZCambria1,8ZCalibri18ZCalibri18ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1<ZCalibri1>ZCalibri1?ZCalibri14ZCalibri14ZCalibri1 ZCalibri1 ZCalibri1ZCalibri1ZCalibri1 ZCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ###\ ###\ ###                                    ff + ) , *   P P    `        a> !\ #\ #\ #| #\ L L !| #| #x #| !| #| #\ #\ #X #\ L #| #| #|@ @  l !| #| #| l !| !|@ @ #|@ @ #|@ @ #|@ @ #| #| #| "|@ @ "|@ @ "|@ @ !x H )| "| "| "| "|@ @ |@ @ |@@ | @ |@ @ "| )|@ @ |@ @ !| ||uP[}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}; 00\);_(*;_(@_)  }}< ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}= 00\);_(*}-}> 00\);_(*}U}? 00\);_(*;_(@_) }-}@ 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal % 8Normal 2&Normal 2!9Normal_nhanh sap xep lai 2 26:1Normal_nhanh sap xep lai 2_Day so thang 2010-2011 ;Noteb Note  <OutputwOutput ???%????????? ???=$Percent >Title1Title I}% ?TotalMTotal %OO@ Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`?Sheet1Sheet2|Sheet3 cKVKIM NGCH NHP KHU HNG HA CHNH THC HNG THNG PHN THEO MT HNG CH YU NM 2011 Thng 1Thng 2Thng 3Thng 4 Thng 5Thng 6 Thng 7 Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Thng 12 C Nm 2011LngTr gi Tng tr giKhu vc KT trong ncKhu vc c vn TTTNNThy snSa v sn phm saRau quHt iuLa mNg u tngDu m ng thc vt#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccNguyn ph liu thuc lQung v khong sn khcDu th Xng du Kh t ha lngSn phm khc t du m Ha cht Sn phm ho chtNguyn ph liu dc phmTn dc Phn bn Thuc tr su Cht do Sn phm cht doCao suSn phm t cao suG v sn phm g Giy cc loiSn phm t giyBng X, si dt cc loiViPh liu st thp St thp Sn phm t st thpKim loi thng khc Sn phm t kim loi thng khcHng in gia dng v linh kin in thoi cc loi v linh kinDy in v cp in#My nh, my quay phim v linh kin t - Linh kin ph tng tXe my Linh kin ph tng xe my Hng khcn v: Lng: 1000 tnNghn chic; Tr gi: triu USD% Trong : Nguyn chic (nghn chic)% Trong : Nguyn chic (nghn chic) $Phng tin vn ti khc v Ph tng"Thc n gia sc v Nguyn ph liu"Nguyn ph liu dt, may, giy dp qu, kim loi qu v sn phmin t, my tnh v linh kin)My mc, thit b, dng c, ph tng khcRW4 G55c6I7^8U9C:R"<> ccB F@k dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?H&<3U} (A} mB} mC} mE} $ FFJJGJGJRvRJRJRJVJV JZ JZ JZ JZ JZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZJZ D q:qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq8HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ fAK8LMMMNMMMMODDDDDDDOOOOOOOP gBQ r ss ss ss ss s s s s ss s s m m m m m m n o ppr c c c c c c c c c c c c c c c c d d d d d d d d e e<hiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjkl LS~ S@S~ S!@S~ S@S~ S@ T~ T@ T TO^+@ TTmi@TTn@TT r(@TTެ @TT*oG8@TT+3 F@]TGDDDDD D D DDDDD]U*w@GDDDDD D DDDDDD8LSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTQ@rGLLLLLLLLLLLLU W XB X@XX@XXo@XX,@YYu@Y Yp= C@~ Y Yth\@~ Y YSe@~ Y YVn@~ Y Yc#Q@~ Y YMq@~ Y Y6U@ T U3G@ W X~ X@ X~ X@ X~ X@ X~ X|@ Y~ Yt@ Y Y ޮ@ Y Y̌ѯ@ Y YL7Af@ Y Y(\G@ Y YFИIñ@ Y Yo@ Y Y‡-5@ T U1b@ 8 WXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYY T U [ Y~ Y@@ Y Y/$&;@ Y YS{C@$ YYF@YYB@Y YYA@ Y Y rE@ Y YV-L@ Y Y@I@Y Y ҷL@~ Y Y͋ P@~ Y Y^emS<.L@ T UՐ@ W X~ XG@ X~ XK@ X0 X@T@XX@P@YYX@YYW@ Y~ YE@ Y Y/ S@ Y Yʷ@Y Y1˞2N@~ Y YoQ@~ Y YbS@ T Uʼڊ@ WX~ X=@XXʡ%@X0X1@XX1@YY7@YY=@ YYI +:@YYZd;/<@YY @YYiL9@~ YYY.@@~ YY8a@YVE@Y &@YEӻxg0@Yw/]@YOZ$@~ Y<@YKH"!@Tsh|x@U@ֳρ@ WX\@XC@X-;j@Xh|?]Q@~ X!@X/$R@*Xl@X@T@Yt@Y^@Yi@YP@ YI +e@~ Y@YK7Z@Y/TC@Y5^I l@~ Y@YZd;O-d@Yy|=K@Y"Vd@YFeJ@Yْ&q@Yeo0U@T?2@U?/m@ WXk@XP@XMbLh@X^I M@X`@X\@XF@X0@ Y + C@ Y狽_,@ Y(\P@ Y"~J8@ YOnI@Y}?5^)2@YX9;@Y|?5)@Y$C)@~ Y @Y9v<@Yn\)@~ Y@Ys}vA@YB`"^@YbNE@T^@US{ojt@ W$X7@X*@X4@X&@X$@XT:@X@U@XH@Y@U@YH@ YNbX9D@ Yh|?u7@~ Y@YDlO@Y rhaY@YbX9(M@Y@Y@@Yv[c@Yc(V@Y#D@Yu7@~ Y@Yʄ_3R@TCl]@U).}@ WX~ X[@XX7A`0B@X*XW@XX@R@YYU@Y YuV.S@ Y~ YO@YY-W@YYR@YY!R@~ YYgHūS@~ YY:bT@TU?1l܍@ WX~ X2@XX @XX`"y&@$XX&@YY$@Y Y rh&@ YYt#@YYV0@YY@YYJHu7@~ YYf+8@~ YY{_\4@TUef@ tFX~ X@o@X~ X0@X*XaM@XX c@YY`j@Y Y-h@ YY+Zg@YYd;Oi@YYP@YY.R(c@~ YYQlm@~ YYar@TUNv=@ WX~ X(@X~ X2@X*X@XX5@YY@@Y YDׅ;@ YYMb09@YY~jT:@YY @YY)"Ê4@~ YYQN?@~ YY E@TU-s@ WBXs@X5@X m@X3@Xk@XD@X0t@X?@Y q@Y@@ YFԺt@~ Y̤@ Yq= ףr@Yc@@Ya@YU@Y%C/p@Y\@Yae@YTB@YClq@Yah@@Y#~j r@Yvy<@Tx&J@Udv@ W XXXT@XP@XjtT@XrhR@XZd;T@XʼnT@ YI@YF@ YPnT@ Yy&1S@ YʡEU@Yq= ףS@YYYYY(\"T@Y@Q@YZdCT@YH]cT@YYTS㦃@U֪]S@ W *X@Xp@X@X@Xx@X@X1Z@X /8@ Y@Y@ YMb{@ YMb @ Yt@~ YH@YV-@YOn'@Y~jt@~ Y@Yo@Y?l؆@Yx&1Ԉ@Y~෡/@Yy&16@Y=@T@U1ZGJ@ W!XK@XJ@XI +/@Xm+@XX@X@U@X2@XZ@ YH@YG@ YV-M@ YClL@~ Y@YQ@~ Y@Yn2S@YbX9XQ@~ Y@N@YS㥻7@Y#ڎ64@~ Y@Y37rL@YnPA@Y_c;@T&1H@U/3@ W"X~ XR@X~ X`@XXL@XXΰR@ YYS@Y Yjt|R@ YY rhP@YY~jtR@YY@YY'UQ@~ YYT=R@~ YYJP@TU'f@ W#X~ Xh@X~ Xc@X0XPp@XXm@YYo@YY@ YY%Ck@Y~ Y@YYB@YYf-k@~ YY>Ӟm@~ YYz2n@TU.Q5:@ W$X~ Xe@XXClb@X*Xj@XX i@YY@j@Y Yjti@ YYMbXih@YYx&l@YYS@YY h"li@~ YYTYhi@~ YYJ +k@TU2{vڷ@ W%X~ X2@X~ X2@X0X;@XX8@YY:@YY8@ Y~ Y7@Y~ Y4@Y0Y1@YY2@YY2@YY8@TUp@ W&X~ X\@X~ XY@XXh|?e_@$XXZ@YY@b@Y Yj//`@ YYw/Z@YYKwb@YY@YY$6DB]@~ YYK^@~ YYydf@TU xL$ח@D*l LTTFv@ nz`hpppn`t( JZ!JZ"JZ#JZ$JZ%JZ&JZ'JZ(JZ)JZ*JZ+JZ,JZ-JZ.JZ/JZ0JZ1JZ2JZ3JZ4JZ5JZ6JZ7JZ8JZ9JZ:JZ;JZ<JZ=JZ>JZ?JZ W' X`q@XZ@ XCld@ XnK@ Xoay@ X +=b@ XV-{@ XnSe@ Yo@YZ@ Yr@ Ykg{t`@ YSkw@ Ytre@~ Y1?@ Yxzb@ Y^I m}@~ YH@ YL7A`?|@ YSIh@ YL7A`Y|@ Y@fgQ$i@ Y`Xs@ YP8 a@ T1v³@ UÃ˛@ !W(!X~ !XH@!X!XClWC@!X!Xx&1L@~ !X!X^f(O@! YYM@Y ! YjQLM@! Y!YA`2C@!Y!YZd;?H@!Y!Y@Y!Y-AF@K@~ !Y!YsK@~ !Y!Yj,W@!T !Uu;Ʉ@! "W)"X`h@Xu@"XA`Кd@~ "XAv@"Xxm@"XWBwI\{@"XB`"j@"X9{y@" Y j@Y y@ " Y$3i@" Y$ax@" Yx@YX@Yl@"YZd;z@"YNbX9|h@~ "Yx@"Y1Zk@"Y8ӅXy@"Y-o@"Y!v{@"Yn@Yz@"T](@!"U{_@" #W*#X~ #X_@#X#XJ +X@#X*#Xa@XX`@YY`@Y # Y"`@# Y#Y(\a@#Y#Y?5^Ic@#Y#Y@Y#Y!;oc3d@~ #Y#Y鲘Xd@~ #Y#YqtGlm@#T"#U9X9r@# $W+0$X7@XN@X7@XP@X@@XR@X=@$XGS@$ Y>@YQ@ $ YZd;/=@$ Y$S@$ Y[@@~ $Y@$Yq= ף@@$YZd;ߧY@~ $Y@$Y+U@$Y㥛 @@$YQ/GS@$Y!rh-A@$Y)WiQ@$YHKAC@$YH|"W@$T譁v@#$U.@$ %W,%X~ %X=@%X~ %X5@%X*%XA@XX=@YYL@Y % YI +@@% Y%Y"~@@%Y%Y+>D@%Y%YA@~ %Y%Yz'LD@~ %Y%Y>&R'D@~ %Y%YkS@%T$%Uxps}@% &W-&X~ &X@U@&X~ &XG@&X*&X\@XX^@YY@_@Y & YX9"`@& Y~ &YT@&Y&Ysh|oa@&Y&Y@Y&YF(^@~ &Y&Y !p$3Z@~ &Y&Y7*7QK`@&T%&U%j/@& 'W.B'X@X@XV@XQ@XP@XU@XV@XV@XW@YV@YW@ ' YX9V@' Y'1V@' YKS@'YV-oT@'Y8@Y{@Y8@YU@'Y|?5^U@'Y1lU@~ 'Y"@'Y8*7hX@'Y'1[@'Y"\@'T{G᭐@&'Ur/@' (W/(X~ (X=@(X~ (X9@(X*(XC@XXA@YY@@Y ( Yy&1@@( Y(YNbX94?@(Y(YK7B@(Y(YA@~ (Y(Y/nA@~ (Y(YI*SWA@~ (Y(YjJy@@(T'(U;x@( )W0)XB@XY@X<@X@U@)X#~j,C@)XI +c`@)Xh|?u=@)X~E}A[@) Y<@Y@]@Y6@ ) YPdT@~ ) Y5@)Ysh|S@~ )Y0@)YnK@)Y0@Y@Y>@)YS@~ )YB@)Yv5yjUW@~ )Y=@)Y_q4Q@)T{Gt@()U_@) *W1*XH@X_@*XA`D@*XxZ@*XMbN@*XV-d@*XSH@*X rb@* YH@Y`@ * Y9vG@* Yũ,_@* Yw/I@*YNbX9^@~ *Y@*YPn_@*Y@Y@*Y%CK@*YZ*oG8.`@~ *Yѵ@*YT㥛Dt`@*YA`I@*Y[8\@*TV-=@)*UY@* +W2+X~ +X|@+X+XZd;w@+X*+X`@XX؄@YY@Y + YT㥛+@+ Y~ +Yq2@+Y+Y%CÀ@+Y+YY@~ +Y+Y<@~ +Y+Y*P7@~ +Y+YwD^H@+T*+UYp}@+ ,tG,X~ ,Xg@,X~ ,Xd@,X*,Xq@XXr@YYr@Y , Ysh|p@, Y,Y!rhm@,Y,Y/$]m@,Y,Yn@Y,YPo@~ ,Y,YF$ -kp@~ ,Y,YyZAd@,T+,UB*Ŏ@, -tH-X~ -Xq@-X-XoaL@-X-Xh@X-Xb?3@- YY5@Y - YX964@- Y-YMbX:@-Y-Y @-Y-Y@Y-Yw Rm@~ -Y-Y;Nё=@~ -Y-Y'Nw(:@-T,-Uyű@- .W3.Xj@XU@.XuVRj@.X;V@.Xxe@.XˡE%T@~ .Xb@.XN|8N@. Y`f@YU@ . YOn*l@. Y{Z@. Y㥛 p@.YPn[^@.Y1Zq@.YV-`@.Y㥛 g@.Y@YAv@.Y=B͐@6X*6XJ@XXD@YYA@Y 6 YtfD@6 Y6Y rhD@6Y6Y%CH@6Y6Yȴ@Y6YL4HS.M@~ 6Y6Y9CqǛI@~ 6Y6YR?o*M@6T56Uo%;J@6 7W;7X~ 7X=@7X~ 7X$@7X~ 7X5@7X~ 7X4@7 Y7 Y5@Y 7 YZd[8@7 Y7Yn;@7Y7Yx&I@7Y7Y@S@Y7Y>]ݱvP@~ 7Y7YulR@~ 7Y7Y%N@7T67UĮ5~@7 8W<8X~ 8XPp@8X~ 8Xh@8X8X0r@X8XqD(q@8 Y8 Yp@Y 8 Yxq@8 Y~ 8Y@8Y8Y~jq@8Y8Y@Y8Yћn@~ 8Y8Y0n@~ 8Y8YȭIo@8T78U2@8 9WD9X"~@*9X@Y@Xw@X@X@X@]@X@9X a\@9 YZd;@~ 9 Y]@9 YS㥛D@~ 9 Y]@9 YMbX@9Y Q@9YCl @~ 9YS@9Yx&1@9Y`P@YXt@9YQK@9YA`"@9Y(6J@9Yl?5^I @9YlS@9TA`BK@89U*@9 :W=:X~ :Xd@:X~ :X`@:X~ :Xe@:X~ :X d@: Y~ : Y c@: Y: Y碡 d@: Y:YK7id@:Y:YB`"'i@:Y:Y@Y:Y~g@~ :Y:Yۧ1h@~ :Y:YM!u; f@:T9:U)q(ҟ@: ;W>;X~ ;XR@;X~ ;XJ@;X;XV-O@~ ;X;X[rPJ@; Y; Y@1d P@~ ; Y; YƢd,P@; Y;Yx&!T@;Y;Y㥛 8W@;Y;Y@Y;YZ7Q@~ ;Y;Y*Ral!Q@~ ;Y;Y$_ -Q@;T:;UV@; <WC<X(\b0@~ <X;@<Xd;O@<XPn@<Xq= ף@<X rh@<XPn @<X*>@< YS㥛D@< Y#K@< YX9@~ < Y@< YK7@<YZd;@<Y rh@<Yn@<Y@Y@<YQ@<Yvť@<YK7A @<YOϻ@@<Yx&1@<YWE>X~ >XY@>X>X`R4;@>X*>X@V@XXb@YY@]@Y > YClsZ@> Y~ >Y@>Y>Y1ZD@>Y>Y@Y>YW)1l@~ >Y>Y<$\@~ >Y>YT=>U"3@> ?WJ?X?XCl&@?X~ ?X@?X?XnM-@$?XXX@YY@Y ? Yfffff@? Y?Y rh@?Y~ ?Y@?Y?YWAY?Y5-@~ ?Y?Y@ؕ@~ ?Y?YQ}@?T>?U*c| W@?D3ltzldzzp`p`znpp@JZAJZBJZCJZDJZEJZ @W@@X@X.9@@X@X[w@@X@X:"ߥ@@X@XFs@@ Y@ Y D28d@@ Y@ Y+N@@ Y@Y7l@@Y@Y4"@@Y@Y2@~ @Y@Ye8 р@~ @Y@Y/i1|@~ @Y@YS$_ G@@T?@UqP'@@<A\]]]]]]]]^^^^^^^^^^^^^^^^_`<BWaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbYY<CWaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbYY<DWaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbYY<EWaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbYY`d@@@@>@abA >>?z  ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@V;#@!d#՜.+,0 PXh px tctk Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r