ࡱ> UX !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWRoot Entry Fk;# eAd#VWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==x-J.8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ###\ ###\ ### "$"#,##0                                    ff + ) + , *   P P    `        a> #\ #\ #| #\ L L #| #x #| #X #\ L +| #| #|@ @  l +| +| +| #| l #| !| +| +| #|@ @ #|@ @ #|@ @ #| "|@ "|@ "|@ !\ !| )| )| )| !| )| )| !|@ @ !| !x H |@ @ |@@ | @ "| )|q@ @ )|@ @ |@ @ !| !x ||w:Z}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}0 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}< 00\);_(*;_(@_)  }}= ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}> 00\);_(*}-}? 00\);_(*}U}@ 00\);_(*;_(@_) }-}A 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal % 9Normal 2&Normal 2!:Normal_nhanh sap xep lai 2 26;1Normal_nhanh sap xep lai 2_Day so thang 2010-2011 <Noteb Note  =OutputwOutput ???%????????? ???>$Percent ?Title1Title I}% @TotalMTotal %OOA Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`U>Sheet1|Sheet2Sheet3 ZBVKIM NGCH XUT KHU HNG HA CHNH THC HNG THNG PHN THEO MT HNG CH YU NM 2011 Thng 1Thng 2Thng 3Thng 4 Thng 5Thng 6 Thng 7 Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Thng 12 C nm 2011LngTr gi Tng tr giKhu vc KT trong ncKhu vc c vn TTTNN K c du th Tr du thMt hng ch yu Thy sn Rau quHt iuC phChHt tiuGoSn v sn phm ca sn#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccThan Du th Xng duQung v khong sn khcHa cht SP ha chtPhn bn cc loiCht do nguyn liuSn phm cht doCao suSn phm t cao suTi xch, v, va li, mi, dSn phm my tre, ci, thmG v sn phm gGiy v cc sn phm t giyX, si dt cc loi Hng dt, mayGiy dp"Nguyn ph liu dt, may, da, giySn phm gm s&Thy tinh v cc sn phm t thy tinhSt thpSn phm t st thp Kim loi thng khc v sn phm in thoi cc loi v linh kin#My nh, my quay phim v linh kinDy in v cp inPhng tin vn ti v ph tng Hng ha khcn v: Lng: 1000 tnNghn chic; Tr gi: triu USD qu, kim loi qu v sn phmin t, my tnh v linh kin)My mc, thit b, dng c, ph tng khcJ4 56c6W7 89^\;={ccB :o? p dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?U&<3U} *b} B} C} E} C} $ F:JJGJGJ;MJMJQJQJV JV JV JV JV JVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJVJV D q:qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq8cHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIJ l=H DD KL m> r tt tt tt tt t t t t tt t t n n n n n n o p nns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ` ` ` ` ` ` ` a a `<dNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOP eRR \@RRg|_\S@RRz@RR8J^@ R S < @ O O"@ OO;ŪA]@OO#F[@OOm+@OOB[Υw@OOkp@OOQr@^OHDDDDD D D DDDDD^PTȚ@HDDDDD D DDDDDD8fTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUOR8bHLLLLLLLLLLLLP X W! Ww#@ DD W! Wb@ DD W! W L@ DD W! W̷>?b@ DD W! WAb{H@ D D W! WOFX@ D D U! U:`@ DD U! U~Ѯ@ DD U! Ux"O@ DD U! U K@ DD U! U+ͪ@ DD U Uz(@ O Pf@ X6 WWWWWWWWUWUUUUUUUUUUUUUU O P g W! Wpg@ D D W! W\5Ϲ@ D D W! W) (@ D D W! WR>_߰@ D D W! WyT^@ D D W! W~1+@ D D U! U<@ D D U! UQCN@ D D U! Ud@ D D U! Ujt{@ D D U! Ub&{@ D D U UP崧@ O PNw@ g W WlЗǫ@ W WMG@ W WN?@ W WHZ@ U Uf@ U U-@ U Uخ@ U U{R"@ U US@ U Ua5@ U U'Gò@ U U׈`$@ O PYYa@ 8 XWWWWWWWWUUUUUUUUUUUUUUUU O P k6WUWWWWWWUUUUUUUUUUUUUUUUO P8XWUWWWWWWUWUUUUUUUUUUUUUUOP X~ WUTšz@~ WU [Co@~ UUٰ(v|@~ UU&)|@~ U UpDk~@~ W UQaр@~ UU:6U8@~ UU/@~ UUz6>w:@~ UUEj@~ UU_FR@~ UU:3(@OPpUj@ X~ WU@ȓFJ@~ WU*l@@~ UUBQL@~ UUබJ@~ U U|OF@~ W U{LVH@~ UUXSP@~ UUSy= M@~ UUU-(F@~ UUҊo(|$I@~ UUCƣTK@~ UUe2M@OPrt@ XW%C +@UVIX@W#~j<@UeD@~ W@U5P@W㥛 p&@U`V@~ W@ U`;OTZ@ W%C.@ U߽_@ UZd;2@U#e@Ush|?5@Uܚ*h@UOnr1@U$Dc@UI +1@Ud6/7c@Un0@UbBca@Um0@U{fl`@OA`2f@PY@ XWnj@U"8.y@WFa@UZ_$r@UV-j@U|{~@UOn`@U r:s@ UPn{X@ Uj+m@ WZd;OUQ@ Uմi&Ad@ UOnM@UHqh`@UxD@UO@W@~ U@UWZF=O@Urh@@U/dXR@USQ@UCb@URbX9c@Uxt@O@P r@ X~ W@Uv6t0@W㥛 0@UKb2@U" @U('J&@~ U<@U3'@ UK7A"@ UAҧU|*@ W+η(@ Ua4a3@ Urh.@US48@U"-@Uo.'9@UL7A`)@U75|ν4@U}?5^(@U$]J] 2@U~jt%@UpQe0@U Zd{,@UqA5@O`@Ph|?i@ XWCl@UOr=7@W?5^I@U)8@WI +'0@U[KS@~ W@UP9&U@~ Wt@ UZb+hS@ WM.@ U> YU@ U|?5^*@U:␣S@UQ 1@Ug;pZ@U7A`$@U[S@Oa"[@P؀@ X~ WU?@~ WUtۈ1@~ UU8gDi@@~ UUZ@@~ U Ub->@~ W Uc${>@~ UUqs*<@~ UUIv|?@~ UU&r=@~ UUuŌ@@~ UU: :B@~ UUI20D@OP,'w@ X WCz@UU 7BO@WʡEW|@U[7qL@Utp@UIa@UCK+@U8_h@ U@ Ut=i@ Wd;Of@ Ujg@ Ue@UB=}`]@U;O•@Uza@Ujt@UI U>]@~ U@U+TTY@~ U@U !p$e@U rhN@Uo`@OK7@P|.@ X!Wh|?S@U>|@WuV@UWW@U(\w@UeK@U|?5=@UaPg@ UX9@ Uu;C~@~ Wa@ Ul} ~@ UV-@U5&\s@U+t@U e@Urh혀@UMq|@U$@U1!F@~ Um@UuۈǺ@U rh~@UE^~@O<@P,I@ X"~ W!@Uhf@Wsh|e@UMi-Rb@U㥛 tg@UA :e@U/$g@UjHcg@~ UA@ Us+X`@~ W!@ UI<+i@~ UAO@UDibh@~ Ui@U>>tbh@U-a@UݔZ `@U%CCg@U"[Af@UX9vg@U^g@~ Uz@U‡-yh@OC @PQoFσ@ X#WPnoe@U](@WK7Aa@Uoض("@UV-o@U_+K0@U$q@Un1@ UZd;/q@ UƤ5@~ W@ Ud#8@ UX9Nc@U^=1+@UEj@U 5:@US{g@U=+i7P2@UL7A`a@U75.@UbX9b@U%:,2@UK7s@U!^qC@OZd;\@PƼm@ X$~ WUq -7@~ WU5EӻH1@~ UU&3?@~ UU8d9@~ U U@@~ W UXSjB@~ UUkm\?@~ UUjjA@~ UU/.`>@~ UUo/i>@~ UUVS@B@~ UU!S>A@OP}Nv@ X%~ WU*oG8-E@~ WUBG@@~ UUOq|I@~ UU@H@~ U UfJ@~ W U#F-HL@~ UUY/J@~ UULKM@~ UU&pzI@~ UU3cYF@~ UU3ۛF@~ UU.nH@OP]@oi@ X&Uv:I@U=Զa\2@WK7iD@UA/@UʡEJ@U)u8F/@~ U@UYR3@ UbX9HQ@ U4yS:@~ W^@ UT4D@ UZd;[@U4fI@~ UA@U֩=# H@UL7A`U@Uܹ0ҋD@Ush|`@UwqP@UuV_@U"rl=L@UM"b@UQ@O|?5Đ@PmY'}@D$0l LT*Fv@"mmzz JV!JV"JV#JV$JV%JV&JV'JV(JV)JV*JV+V,JV-JV.JV/JV0JV1JV2JV3JV4JV5JV6JV7JV8JV9J X' Wvo'@ UcD(j2@ WM*@ UԶa3@ U^I +@ UKu/8@ USc)@ U º7@ U&1#@ U2;޹1@ WI +@ U@Ŋ\*@ Ush|!@ U) 8.@ US㥛+@ U}"O6@~ Up@ U$jf-6@ U㥛 @ UaM )@ U~j(@ U:8؛5@~ U@ UB˺;@ OV-+a@ Pd4ac@~ " U@" UgA(ob@" WSK@" Uehn@" U#~j@~ #U#UQ,xB@~ #U#UNW@@~ #U#Up\M t@@#O"#Pxu@# $X+~ $W$U+,;Z@~ $W$Uf"UJ@~ $U$UbhurRZ@~ $U$Uv^@~ $ U$ U4g}1]@~ $ W$ Ugz^@~ $ U$UO[@~ $U$U 4Z@~ $U$Ua4W@~ $U$UP))Y@~ $U$U\@~ $U$U¥c3`@$O#$Po}X@$ %X,~ %W%Unlv5@~ %W%Uu!@~ %U%U聏1@~ %U%UԛQ0@~ % U% Ui4\0@~ % W% UzVҊoT0@~ % U%UڌU-@~ %U%U,I0@~ %U%U D\0@~ %U%Uߣz1@~ %U%UnŨo0@~ %U%U>w7@%O$%P'1Zi@% &X-~ &W&U8 Qwu@~ &W&U+8F@~ ' U' UrS(B@~ ' W' Urg&DC@~ ' U'Uٯ;y@@~ 'U'Uk@@~ 'U'Uj>@~ 'U'Uj';@@~ 'U'U~KCA@~ 'U'U"B@'O&'P\Rz@' (X/(WʡECD@(Ub@(W5^I B@(U h"b@(U5^I G@(Umo$ g@(Ux&B@(U6e#b@( U +@@( U&^@( WSC@( UGY$b@~ ( U*@(UA!`@(UF8H@(UҫJCc@(UA`J@(U^f"e@(UmH@(U d@~ (UN@(U잼T`@(U#~j|H@(Uˢ"a@(OCl@'(PJ*@( )X0~ )W)Uhv[@~ )W)U\ A#@~ )U)Uw-k@~ )U)U-?@~ ) U) UE[)@~ ) W) UN\@~ ) U)U3f@~ )U)UW̹@~ )U)UhqI@~ )U)UGcВ@~ )U)UD@~ )U)UuUJ}@)O()P@) *X1~ *W*U|o0@~ *W*U34`s@~ *U*Ut&m|@~ *U*Uxz,C~@~ * U* U] ρ@~ * W* U2p@@~ * U*U[@~ *U*U)@~ *U*U@IR{@~ *U*UJŀ@~ *U*UmnLJ@~ *U*U @*O)*P5.I@* +i2~ +U+Uި_G@~ +W+UIfC9@~ +U+UeM@~ +U+U#F=N@~ + U+ UBtRI@~ + Z+ UUlM@~ + U+UO\W J@~ +U+Uʈ @M@~ +U+U;K@~ +U+UdiM@~ +U+Un/J@~ +U+U^L3,M@+O*+PpG@+ ,X3~ ,W,U4HB@~ ,W,U+2@~ ,U,U?3=@~ ,U,U1vK$;@~ , U, UJYr:@~ , W, Uf=@~ , U,U0 <@~ ,U,U-]M=@~ ,U,UK#;@~ ,U,U&qVDM4=@~ ,U,UۼqB@@~ ,U,URpE@,O+,Pr0'mv@, -X4~ -W-U'g(x=@~ -W-U.5~4@~ -U-Ub^O>@~ -U-UX328@~ - U- Ugu8?@~ - W- U)dq7@@~ - U-UƠ=@~ -U-UpA@~ -U-UyCA@~ -U-UtFB@~ -U-Uu@@~ -U-UOup>@-O,-P ;Xv@- .u?~ .W.UA+58@~ .W.UeVp;,+@~ .U.Ueq8@~ .U.U28J^W@~ . U. UôoWn@~ . W. U#] 2@~ . U.Urz@~ .U.Uc"ٮd@~ .U.ULK1DA@~ .U.U9⪲@@~ .U.U-^, O@~ .U.Uڧ1YH@.O-.PBB/٤@. /X5/Wd;Osg@/Uދ/Zb@/WL7A`I`@/UU=ϟ\@~ /U@/Un3e@/U/$&a@/Uiz`@/ Uka@/ UUa@~ / WP@/ U؀q]@/ U/0b@/U:"ߥ#a@~ /U=@/U$ae@/U/$}i@/Uw;She@/U|?5^`@/Uhhs*^@/U$_a@/U @P_@/UˡEb@/UEVa@/OΜ@./P +n@/ 0X6~ 0W0U<,Q@~ 0W0UL@~ 0U0UlˀU@~ 0U0UʉvRT@~ 0 U0 UTTJW@~ 0 W0 UD7X@~ 0 U0UZ@~ 0U0USxy]@~ 0U0U>@hY@~ 0U0U <0V@~ 0U0Uq6\@~ 0U0U!HZ@0O/0PGz@0 1X7~ 1W1U*aF@~ 1W1UB/h!<@~ 1U1UӇ.oF@~ 1U1U"i74D@~ 1 U1 UƋ!rJD@~ 1 W1 U-'@~ 6 W6 U4B@~ 6 U6U,DD@~ 6U6U<ӸD@~ 6U6UnvC@~ 6U6UT]~C@~ 6U6U6uQC@~ 6U6UާH@6O56P"{@6 7X;~ 7W7U`1p@~ 7U7U Ac?l@~ 7U7U ̍t@~ 7U7Un/c@~ 7 U7 UcRg@~ 7 W7 U7XOUo@~ 7 U7U\n0p@~ 7U7U1^Nvx@~ 7U7Uw@~ 7U7ULTo ot@~ 7U7Udpv@~ 7U7UCXAt@7O67Pԁ@7 8X<~ 8W8UݓE|@~ 8W8Wws@~ 8W8W‡@~ 8W8W|W@~ 8 W8 WjJN@~ 8 W8 UӀA8@~ 8 U8Uh$e@~ 8U8UJ"{o@~ 8U8Uo1@~ 8U8Ud,@~ 8U8U{@~ 8U8UVzm@8O78P/4il@8<9j[\[[[[[[[[[\\\\\\\\\\\\]]^8/>@[ZA 555z  ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD  dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@];#@=QAd#՜.+,0 PXh px tctk Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89qCompObj r