ࡱ> lbjbj AѠ}( ( kkkkkd3$Vq`W&W&F&&&Q(Q(Q(%o'o'o'o'o'o'o$sXvtKok)/("Q())Kokk&&q999)k&k&%o9)%o99bf& H4z8+\ d(o&q0Vq-dv6vPfvkf Q(>(,9($(Q(Q(Q(KoKo$8Q(Q(Q(Vq))))vQ(Q(Q(Q(Q(Q(Q(Q(Q(( 1: B k hoch v u t Tng cc thng k _____________________________________ Ti liu tham kho (Lu hnh ni b) Quyn E: Chuyn ngnh vn th (s dng km vi cc vn bn ca Nh nc trong lnh vc th vin, lu tr) H Ni, thng 5 nm 2011 B K HOCH V U T TNG CC THNG K __________________CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do - Hnh phc ____________________________________________S: 556 /Q-TCTKH Ni, ngy 04 thng 10 nm 2012 QUYT NH V vic ban hnh Bng thi hn bo qun h s, ti liu hnh thnh ph bin trong hot ng ca ngnh Thng k ______________________________________ TNG CC TRNG TNG CC THNG K Cn c Quyt nh s 54/2010/Q-TTg ngy 24 thng 8 nm 2010 ca Th tng Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k trc thuc B K hoch v u t; Cn c Lut lu tr s 01/2011/QH13 ngy 11 thng 11 nm 2011; Cn c Thng t s 09/2011/TT- BNV ngy 03 thng 6 nm 2011 ca B Ni v Quy nh v thi hn bo qun h s, ti liu hnh thnh ph bin trong hot ng ca cc c quan, t chc; Xt ngh ca Chnh Vn phng Tng cc Thng k, QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Bng thi hn bo qun h s, ti liu hnh thnh ph bin trong hot ng ca ngnh Thng k . iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k v thay th cho phn Ph lc V thnh phn h s, ti liu ca Tng cc Thng k lp, np v thi hn bo qun ti Quyt nh s 361/Q-TCTK ngy 19 thng 5 nm 2008 ca Tng Cc trng Tng cc Thng k. iu 3. Chnh Vn phng, Th trng cc n v thuc c quan Tng cc, Th trng cc n v trc thuc Tng cc Thng k, Cc Thng k cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3; - Vn phng B K hoch v u t; - Cc Vn th v Lu tr Nh nc; - Lu: VT, VPTC.KT. TNG CC TRNG PH TNG CC TRNG Nguyn Vn Liu B K HOCH V U T TNG CC THNG K __________________CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc _____________________________________QUY CH Lp h s cng vic, np lu tr v thi hn bo qun ti liu ca Tng cc Thng k (Ban hnh km theo Quyt nh s: 361/Q-TCTK ngy 19 thng 5 nm 2008 ca Tng cc trng Tng cc Thng k) _______________________________________ Chng I QUY NH CHUNG i tng v phm vi p dng 1. Quy ch ny quy nh trch nhim lp, np h s, ti liu lu tr v thi hn bo qun ti liu ca cc n v thuc c quan Tng cc Thng k (sau y gi tt l c quan Tng cc) v cc n v trc thuc Tng cc Thng k (sau y gi tt l n v trc thuc Tng cc). 2. Quy ch ny c p dng i vi tt c cn b, cng chc, vin chc ca cc n v thuc c quan Tng cc v cc n v trc thuc Tng cc, hot ng trong cc l)nh vc chuyn mn, nghip v, on th (ng, Cng on, on TNCSHCM, Hi cu chin binh& ). Gii thch t ng Trong Quy ch ny, cc t ng sau y c hiu nh sau: 1. Bn gc vn bn l bn tho cui cng c ngi c thm quyn duyt. 2. Bn chnh vn bn l bn hon chnh v ni dung v th thc vn bn c c quan, n v ban hnh. Bn chnh c th c lm thnh nhiu bn c gi tr nh nhau. 3. Ti liu vn th l vn bn, ti liu c hnh thnh trong qu trnh hot ng ca c quan, n v. 4. Ti liu lu tr l bn chnh, bn gc ca ti liu c ghi trn giy, sch, bo, tp ch, )a CD, phim, nh, bng hnh hoc cc vt lu gi thng tin khc& , c hnh thnh hoc c mi lin quan trong qu trnh gii quyt mt s vic, mt vn hoc mt c nhn. 5. H s l mt tp hp cc vn bn, ti liu c lin quan vi nhau v mt vn , mt s vic, mt i tng c th hoc c mt (hoc mt s) c im chung nh: tn loi vn bn, c quan, t chc ban hnh vn bn, thi gian ban hnh vn bn& , c hnh thnh trong qu trnh theo di gii quyt cng vic thuc phm vi chc nng, nhim v ca c quan, n v hoc c nhn. 6. Lp h s l vic tp hp v sp xp vn bn, ti liu hnh thnh trong qu trnh theo di, gii quyt cng vic thnh h s theo nhng nguyn tc v phng php nht nh. 7. Lu tr hin hnh l b phn lu tr ca c quan, n v c nhim v thu thp, bo qun v phc v s dng ti liu lu tr c tip nhn t cc b phn trc thuc c quan, n v. 8. Lu tr lch s l c quan lu tr c nhim v thu thp, bo qun lu di v phc v s dng ti liu lu tr c tip nhn t lu tr hin hnh v cc ngun ti liu khc. 9. Phng Lu tr l ton b ti liu lu tr c hnh thnh trong qu trnh hot ng ca mt quc gia hoc mt c quan nh nc, mt t chc x hi, t chc x hi ngh nghip, t chc kinh t& , mt dng h, mt c nhn. Trong : - Phng Lu tr quc gia Vit Nam l ton b ti liu lu tr ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam, khng phn bit thi gian, xut x, ch x hi, ni bo qun, k thut lm ra ti liu . - Phng Lu tr Thng k l ton b ti liu lu tr c hnh thnh trong qu trnh hot ng ca ngnh Thng k. iu 3. Phn cng trch nhim qun l, iu hnh cng tc lu tr 1. Tng cc trng Tng cc Thng k c trch nhim ch o cng tc lu tr, ch o vic nghin cu ng dng khoa hc cng ngh vo cng tc lu tr. 2. Chnh Vn phng Tng cc trch nhim gip Tng cc trng t chc thc hin cc nhim v cng tc lu tr trong phm vi c quan Tng cc v ch o nghip v lu tr i vi cc n v trc thuc Tng cc. 3. Trng phng Hnh chnh c quan Tng cc chu trch nhim gip Chnh Vn phng trin khai thc hin, theo di, n c, kim tra vic thc hin cng tc lu tr trong c quan Tng cc v cc n v trc thuc Tng cc. 4. Th trng cc n v thuc c quan Tng cc, Th trng cc n v trc thuc Tng cc c nhim v t chc thc hin nhim v cng tc lu tr trong phm vi n v mnh qun l. 5. Cn b vn th, lu tr (chuyn trch hoc kim nhim) cc n v thuc Tng cc c trch nhim gip th trng lp danh mc h s, hng dn, kim tra, n c vic lp h s cng vic n v. 6. Cn b, cng chc trong c quan Tng cc v cc n v trc thuc Tng cc u phi lp h s v qu trnh gii quyt i vi tng cng vic c giao v phi np ti liu lu tr...khi hon thnh cng vic theo cc quy nh ca Quy ch ny v cc quy nh khc ca php lut v cng tc lu tr. iu 4. T chc v nhim v ca lu tr c quan, n v 1. Mi c quan, n v phi c Lu tr hin hnh ca mnh qun l h s, ti liu lu tr. a) C quan Tng cc c mt Lu tr hin hnh ti Vn phng Tng cc. b) Cc n v trc thuc Tng cc, mi n v c mt Lu tr hin hnh. 2. Lu tr hin hnh ca c quan, n v c nhim v: a) Hng dn cn b, cng chc trong c quan, n v t chc lp h s v chun b h s ti liu giao np vo Lu tr hin hnh ng thi hn; b) Thu thp h s, ti liu n hn np lu tr ca cc n v vo Lu tr hin hnh; c) Phn loi, chnh l, xc nh gi tr, thng k, sp xp h s, ti liu trong kho lu tr; d) Bo v, bo qun an ton h s, ti liu trong kho lu tr; ) T chc vic khai thc, s dng c hiu qu h s, ti liu lu tr, p ng yu cu cng tc ca c quan, n v; e) La chn h s ti liu thuc din np lu tr giao np vo Lu tr lch s theo quy nh v lm th tc tiu hu ti liu ht gi tr; g) Lm th tc sao cc ti liu lu tr cho cn b trong v ngoi c quan, n v theo quy nh. h) Theo di tnh hnh ti liu lu tr trong kho v thc hin ch bo co thng k v cng tc lu tr. iu 5. Qun l ti liu lu tr trong trng hp chia tch, sp nhp Cc n v thuc c quan Tng cc v cc n v trc thuc Tng cc tuyt i khng c t hy ti liu khi c quyt nh chia tch, sp nhp hoc gii th, m phi np lu tr ton b h s, ti liu gii quyt xong v bn giao cho n v tip nhn nhng h s ang gii quyt trc khi nhn nhim v mi (theo Thng t s 46/2005/TT- BNV ngy 27/4/2005 hng dn qun l ti liu khi chia, tch, sp nhp c quan, t chc, n v hnh chnh....). iu 6. Np lu tr i vi trng hp cn b cng chc ngh hu, chuyn cng tc, i cng tc hoc hc tp di ngy Cn b, cng chc trc khi ngh hu, chuyn cng tc, i cng tc hoc hc tp di hn t mt nm tr ln phi np h s, ti liu nhng cng vic gii quyt xong cho Lu tr hin hnh ca n v (i vi cc n v thuc c quan Tng cc np th trng n v) v bn giao h s, ti liu ang gii quyt cho ngi c phn cng tip tc lm cng vic . iu 7. Thnh phn ti liu phi lp, np lu tr v thi hn bo qun 1. Thnh phn h s, ti liu phi lp v np bo qun lu tr l nhng ti liu v cng vic trong cc hot ng ca c quan, n v bao gm: a) Nhm ti liu chung v ti liu chuyn ngnh thng k: l nhng ti liu thc hin chc nng qun l hnh chnh, qun l nhn lc ca c quan, n v v hot ng thuc l)nh vc chuyn ngnh thng k (bao gm: nhng ti liu v phng php ch thng k, kt qu thc hin ch bo co thng k, kt qu thc hin iu tra v tng iu tra thng k, v.v...). b) Nhm ti liu v hot ng ca t chc ng, Cng on, on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, Hi cu chin binh...ca c quan, n v. 2. i vi nhng vn bn do c quan khc gi n bit vic, nhng cng vn giao dch khng lin quan n cng vic chnh ca n v hoc khng c gi tr tham kho v sau, th khng a vo h s lu tr. 3. Chi tit thnh phn h s v thi hn bo qun ti liu lu tr c quy nh ti Ph lc, ban hnh km theo Quy ch ny. Chng II NI DUNG, PHNG PHP LP H S, NP LU TR V BO QUN TI LIU iu 8. Ni dung v phng php lp h s 1. Lp danh mc h s: Danh mc h s l bn k nhng h s m c quan, n v cn lp trong nm. Danh mc ny c lm vo thng cui nm thc hin t u nm sau. Cui nm, mi cn b cng chc d kin s h s mnh phi lp theo chc nng, nhim v v k hoch cng tc c giao; Th trng n v xem xt, iu chnh v tng hp thnh bn danh mc h s ca ton n v v k duyt. Cc n v thuc c quan Tng cc th np bn danh mc ny v Chnh vn phng. Trn c s danh mc h s duyt k, Lu tr hin hnh cung cp ba h s, n c vic lp h s cng vic v np h s vo Lu tr hin hnh. 2. M h s: Da vo danh mc h s c duyt, mi cn b, cng chc m h s ghi r s k hiu v tiu h s theo cng vic c phn cng ln ba h s theo mu quy nh (mi ba dng cho 01 h s). 3. Thu thp vn bn a vo h s: Khi m h s, nhng vn bn ang gii quyt hay gii quyt xong ca cng vic c cho vo ba h s, k c cng vn n , bn lu cng vn i , v cc t liu quan trng gii quyt cng vic . Cn b cng chc (hoc nhm cn b cng chc) c giao cng vic no, th c trch nhim kp thi thu cc vn bn hnh thnh trong qu trnh gii quyt cng vic . 4. Sp xp cc vn bn trong h s: Ty theo c im ca tng h s m chn cch sp xp cho ph hp. Cc vn bn phi c sp xp theo cc c trng c bn lp h s. V d: - Sp xp theo c trng tn gi ca vn bn: Tp hp cc loi vn bn nh Cng vn, Quyt nh nng lng, Quyt nh b nhim & - Sp xp theo c trng ca ch : Tp hp nhng vn bn gm nhiu tn gi, nhiu tc gi nh: H s cc cuc iu tra, Tng iu tra nghip v chuyn mn; H s chng trnh cng tc nm; H s hi ngh tng kt cng tc nm; H s khen thng, k lut& Khi lp h s phi sp xp cc vn bn trong h s theo th t ngy thng v mi lin h gia cc vn bn vi nhau, lm cho mi h s phn nh r rng v c h thng ca mt s vic, mt vn  gii quyt, x l. Cc ti liu trong h s phi c gi tr bo qun tng i ging nhau, phi l bn chnh, c y th thc v l bng chng xc thc v nhng s vic, c gi tr tra cu, tham kho. 5. Kt thc h s: i vi nhng cng vic nh k, kt thc nm hnh chnh l kt thc lp h s. i vi cc cng vic khng nh k hoc c thi gian ko di, kt thc h s c xc nh khi hon thnh cng vic . Khi kt thc h s, cn b, cng chc (hoc nhm cn b, cng chc) phi lm cc cng vic sau: a) B sung ti liu c lin quan n h s; b) Loi b nhng vn bn ti liu trng, tha, khng c gi tr lm t liu nghin cu, tham kho; c) Sp xp li vn bn trong h s nhm bo m tnh khoa hc; d) nh s t lin tc (khng lp li s) c nh v tr cc vn bn trong h s bng bt ch en mm, trn gc phi ca mi t vn bn cho n ht cc vn bn trong h s; ) Ghi mc lc vn bn v vit t kt thc h s (theo mu in sn trn ba h s). iu 9. Np h s, ti liu cho Lu tr hin hnh 1. H s, ti liu sau khi kt thc c lu ti n v mt nm theo di hon chnh tip hoc nghin cu khi cn thit, sau lp danh sch cc h s lp m ang gi, trnh Th trng n v k xc nhn v np cho Lu tr hin hnh ca c quan, n v. H s cc ti khoa hc ca c quan, n v np Lu tr hin hnh ngay sau khi c nghim thu. H s cc cng trnh xy dng, sa cha ln ca c quan, n v np Lu tr hin hnh chm nht l 12 thng k t ngy bo co quyt ton vn hon thnh c duyt. 2. Cn c quy nh thnh phn h s lp, np lu tr v thi hn bo qun ti liu ngnh Thng k ban hnh ti ph lc km theo Quy ch ny, Th trng n v xc nh tnh cht, mc , thi gian phi bo qun, cn b Lu tr hin hnh c c s lp h s v xc nh yu cu lu tr i vi cc loi ti liu nh sau: a) Loi ti liu bnh thng, mt, ti mt, tuyt mt. b) Thi gian bo qun h s ti liu: S nm, lu di, v)nh vin. 3. Khi np h s ti liu vo Lu tr hin hnh phi lp bin bn, km theo mc lc h s, ti liu np. 4. Cn b Lu tr hin hnh thc hin cc nhim v khon 2, iu 4 ca Quy ch ny. iu 10. Np h s, ti liu cho Lu tr lch s 1. Cn c quy nh v thi hn bo qun ca tng loi ti liu, kt thc nm cng tc, Lu tr hin hnh trnh lnh o c quan, n v cc ni dung sau: a) Danh mc ti liu np v Lu tr lch s (cc trung tm Lu tr Quc gia) nhng ti liu c gi tr. b) Danh mc ti liu cn tip tc chnh l giao np Lu tr lch s. c) Danh mc nhng ti liu a vo Lu tr hin hnh phc v tra cu khai thc thng xuyn. d) Danh mc ti liu qu hn s dng cn tiu hy 2. Quy nh thi hn giao np h s, ti liu vo Lu tr lch s. a) Ti liu hnh chnh, ti liu nghin cu khoa hc, ng dng khoa hc v cng ngh, ti liu xy dng c bn: sau 10 nm, k t nm ti liu c giao np vo Lu tr hin hnh ca c quan, n v. b) Ti liu phim, nh; ti liu ghi hnh (nu c): sau 02 nm, k t nm ti liu c giao np vo Lu tr hin hnh ca c quan, n v. 3. Quy nh n v np h s, ti liu lu tr vo Lu tr lch s: a) Lu tr hin hnh c quan Tng cc np h s, ti liu v Trung tm Lu tr Quc gia III; b) Lu tr hin hnh cc n v trc thuc Tng cc t chc thu thp, chnh l v bo qun h s, ti liu lu tr ti n v. 3. Vic tiu hy ti liu lu tr phi thc hin ng qui nh ca Nh nc. 4. H s, ti liu c cc mt sau khi lp, c thc hin lu gi theo ch bo qun ti liu mt ca Nh nc. iu 11. T chc khai thc v s dng ti liu lu tr ca c quan, n v 1. H s, ti liu lu tr c s dng phc v yu cu cng tc ca cn b, cng chc cc n v trong v ngoi ngnh Thng k, cc i tng s dng khc. C nhn, n v mun khai thc s dng h s, ti liu lu tr phi chp hnh ng quy nh v khai thc, s dng ti liu ca c quan, n v c ti liu. 2. Cc c nhn, n v trong Ngnh n khai thc, s dng ti liu phi c giy ngh ca Lnh o n v. Khi n Lu tr hin hnh khai thc ti liu c th c, ghi chp, sao chp ti ch. Trng hp cn thit c th mn v n v tra cu sau khi c s ng ca Chnh Vn phng (i vi c quan Tng cc) hoc Th trng n v (i vi cc n v trc thuc Tng cc) v thi hn mn ti a khng qu 05 ngy. Tuyt i khng c mang ti liu lu tr v nh lm ti liu ring, mang sang c quan khc khi chuyn cng tc hoc ty tin cung cp cho c nhn hoc c quan khc. 3. Cc c nhn, n v ngoi Ngnh n khai thc, s dng ti liu phi c giy gii thiu ca c quan ch qun v phi c s ng ca lnh o Vn phng, lnh o n v, ng thi phi tr ph khai thc s dng theo quy nh ca Nh nc. 4. i vi h s, ti liu nm trong quy nh danh mc b mt Nh nc thuc Tng cc Thng k qun l, cn b lu tr v ngi n khai thc phi chp hnh nghim chnh Php lnh bo v b mt nh nc v quy nh bo v b mt ti liu ca Tng cc Thng k ban hnh. Chng III IU KHON THI HNH iu 12. Hiu lc thi hnh Quy ch ny c hiu lc k t ngy k quyt nh ban hnh v thay th Quyt nh s 163/Q-TCTK ngy 24 thng 10 nm 1972 ca Tng cc Thng k quy nh tm thi v thi hn bo qun ti liu. BNG THI HN BO QUN H S, TI LIU HNH THNH PH BIN TRONG HOT NG CA NGNH THNG K (Ban hnh km theo Quyt nh s 556 /Q-TCTK Ngy 04 thng 10 nm 2012 ca Tng Cc trng Tng cc Thng k) (y l phn ni dung thay th cho phn Ph lc V thnh phn h s, ti liu ca Tng cc Thng k lp, np v thi hn bo qun ti Quyt nh s 361/Q-TCTK ngy 19 thng 5 nm 2008 ca Tng Cc trng Tng cc Thng k) STTTN NHM H S, TI LIUThi hn bo qun1231. Ti liu tng hp1.Tp vn bn gi chung n cc c quan - Ch chng, ng li ca ng v php lut ca Nh nc (h s nguyn tc) - Gi bit (i tn c quan, i tr s, i du, thng bo ch k& ) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 5 nm2.H s t chc thc hin ch trng, ng li ca ng v Php lut ca Nh ncV)nh vin 3.H s xy dng, ban hnh ch /quy nh/hng dn nhng vn chung ca ngnh, c quan V)nh vin4.H s k nim cc ngy l ln, s kin quan trng do c quan ch tr t chc (k nim ngy thnh lp ngnh Thng k vv& )V)nh vin5.H s hi ngh tng kt, s kt cng tc ca ngnh, c quan - Tng kt nm - S kt thng, qu, 6 thng V)nh vin 5 nm6.K hoch, bo co cng tc hng nm - Ca c quan cp trn - Ca c quan v cc n v trc thuc 10 nm V)nh vin 7.K hoch, bo co cng tc qu, 6 thng, 9 thng - Ca c quan cp trn - Ca c quan v cc n v trc thuc 5 nm 10 nm1238.K hoch, bo co thng, tun - Ca c quan cp trn - Ca c quan v cc n v trc thuc 5 nm 10 nm9.K hoch, bo co cng tc t xut10 nm10.H s t chc thc hin ch /quy nh/hng dn nhng vn chung ca ngnh, c quan V)nh vin 11.H s ng dng ISO ca ngnh, c quan V)nh vin 12.Ti liu v cng tc thng tin, tuyn truyn ca c quan - Vn bn ch o, chng trnh, k hoch, bo co nm - K hoch, bo co thng, qu, cng vn trao i V)nh vin 10 nm13.Ti liu v hot ng ca Lnh o (bo co, bn thuyt trnh/ gii trnh, tr li cht vn ti Quc hi, bi pht biu ti cc s kin ln& )V)nh vin 14.Tp thng bo kin, kt lun cuc hp10 nm15.S ghi bin bn cc cuc hp giao ban - Tng cc Thng k - Cc Thng k v cc n v trc thuc Tng cc - Chi cc Thng k 20 nm 20 nm 10 nm16.Tp cng vn trao i v nhng vn chung10 nm2. Ti liu nghip v thng k17.Tp vn bn v nghip v thng k gi chung n cc c quan (h s nguyn tc)n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 18.H s trnh cc c quan c thm quyn ban hnh - Lut Thng k v cc vn bn hng dn thi hnh - H thng ch tiu thng k Quc gia - H thng ch tiu thng k cp tnh, huyn, x - Chng tr.R  öwe\SB4BhzCJ$OJQJmH sH h(2(hzCJ$OJQJmH sH h"2hzCJh"2hzCJ #hMDhz5CJ$OJQJmH sH h'Phz5CJ8OJQJ$jhLWhz5CJ8OJQJU h;ahzCJ0OJQJmH sH h6ThzCJ(mH sH hMDhzCJmH sH hMDhzCJH*mH sH hzCJH*mH sH hMDhzCJ$mH sH hMDhz5CJ$mH sH h'PhzCJ$.R  B $@ $If^@ a$gdl d$Ifgdl x$Ifgdl $Ifgdl 0 2 @ B " $ & ( T x нvvmgXH:h%h%H*OJQJaJh%h%5CJOJQJaJh%h%CJOJQJaJ hzCJ$hMDhzCJ$#hMDhz5CJ$OJQJmH sH &h>hz5>*CJ$OJQJmH sH hz5CJ$OJQJmH sH #h 7hz5CJ$OJQJmH sH $h 7hzCJ$OJQJ^JmH sH h/$GhzCJ$OJQJmH sH hzCJ$OJQJmH sH h"2hzCJ$OJQJmH sH " $ & ( |gd7@ekdH$$Ifl   1##0   #64 laytl $Ifgdl$@ $If^@ a$gdl ( T x v x tt $$Ifa$gduOkd$$Ifl80 $ &4 laytu$d`$Ifa$gdu$dx$Ifa$gdu$d$Ifa$gdu v x ( * p t V|H\$ǹrrbSh%h%CJOJQJaJh%h%56OJQJaJh%h%CJOJQJaJh%h%OJQJh%h%6OJQJaJh%h%CJOJQJ\aJh%h%CJOJQJaJh%h%OJQJ\aJh%h%H*OJQJaJh%h%5OJQJaJh%h%5CJOJQJaJh%h%OJQJaJ n * , p r Vw$dx`a$gd%$dxx`a$gd%$a$gd%gd%gd%Okd?$$Iflf0 $ &4 laytu VpH\x&Nxz| $$Ifa$gd% d$Ifgd%$dx`a$gd%$dxx`a$gd%$dx`a$gd%$&Nx|ln񶩟uhZOZhp5OJQJaJh1h5OJQJaJh2hOJQJaJhohH*OJQJaJhRh5OJQJaJhRhOJQJaJo(hOJQJaJhRhOJQJaJh%hfZOJQJaJh%h%5OJQJaJh%h%5CJOJQJaJh%h%5CJOJQJaJh%h%CJOJQJaJ\r$d`$Ifa$gdoj$dx$Ifa$gdoj$d$Ifa$gdoj$a$gd\MVkd$$IflQ0" t644 layt% "$(,.68:<>DHLNTX^bdfjptvxʺujh?5OJQJaJhh\M5OJQJaJhh5OJQJaJo(h5OJQJaJhh5OJQJaJht'h\M5OJQJaJhh\M5CJOJQJaJhQ%h6OJQJaJh2hOJQJ\aJhQ%hH*OJQJaJhH*OJQJaJ):PH= $da$gd@$a$gd\MLkdy$$Iflf0D $`'4 la $$Ifa$gdoj $IfgdojLkd$$Ifl80D $`'4 lax|~.z|~´´ti^NANh@5H*OJQJaJh@h@5H*OJQJaJh '6OJQJaJhFw6OJQJaJhSE6OJQJaJh%hE@OJQJaJhh\M6OJQJaJhh\MOJQJaJh2h\MOJQJaJhh5OJQJaJh5OJQJaJh h 5OJQJaJh 5OJQJaJh?5OJQJaJh?h?5OJQJaJ:>fn !"$'8)$d`a$gd+$d`a$gd@$ & F d^`a$gd@ $a$gdW7 $a$gd\M $da$gd@ $da$gdE@ $da$gd@.26:<>@TVZ\˽wm`m`RHh)OJQJaJh)h)OJQJaJo(hPhhPhOJQJaJhPhOJQJaJhhOJQJaJhOJQJaJh h\MOJQJaJhko#OJQJaJhko#hko#OJQJaJhko#5OJQJaJhko#hko#5OJQJaJhPh5OJQJaJhh5OJQJaJo(h5OJQJaJh h\M5OJQJaJ (,02@FJNTZ\^`dlnpvz~ѺѰttj]hO]uhO]uOJQJaJhO]uOJQJaJhVhGOJQJaJhGOJQJaJhMOJQJaJhYhYOJQJaJhYhYOJQJaJo(hYOJQJaJhUZOJQJaJhVhVOJQJaJhVOJQJaJh)h)OJQJaJo(h)OJQJaJh)h)OJQJaJ# $(*,068>BJNRX\`b պպխ{h)hO]uOJQJaJhw]hw]OJQJaJo(hw]hw]OJQJaJhw]OJQJaJh h\MOJQJaJhVhVOJQJaJo(hVhVOJQJaJhVOJQJaJhO]uOJQJaJhnh\MOJQJaJh\MOJQJaJ0"$28<@DFJN024>DHL{q{h?OJQJaJh=OJQJaJh h\MOJQJaJhBOJQJaJhw]hw]OJQJaJo(hw]hw]OJQJaJhw]OJQJaJhnhO]uOJQJaJhO]uhO]uOJQJaJh)hO]uOJQJaJh)hO]uOJQJaJo(hO]uOJQJaJ,LPX\jlnrv|   " ( , 2 4 8 < B F L P T Z \ ` d j l p t v | ǹǹǹǹߢzzzzzzzzzzzzhhOJQJaJhhOJQJaJo(hw]hOJQJaJhOJQJaJh'2h\MOJQJaJh'2h\M5OJQJaJh\M5OJQJaJh h\MOJQJaJh\MOJQJaJhw]OJQJaJhw]hw]OJQJaJ0 ! !!!!! !"!(!,!.!2!6!:!1@1b1d1~1111潲wiXwww hhOJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH #h,1hde'OJQJaJmH o(sH h?OJQJaJmH sH h,1hde'OJQJaJmH sH haOJQJaJha5OJQJaJhaha5OJQJaJhYhY5OJQJaJo(hVg5OJQJaJhY5OJQJaJhYhY5OJQJaJ"122 2"2$2&2426282^2d2l2p222222222233(3*3034383<3пraraOrarar#hKyhKyOJQJaJmH o(sH hH hH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hR hR OJQJaJmH sH #hH hde'OJQJaJmH o(sH hR OJQJaJmH sH hdOJQJaJmH sH hH hde'OJQJaJmH sH h,1hde'aJmH sH #h,1hde'OJQJaJmH o(sH h,1hde'OJQJaJmH sH <3J3L3h3r3v3x33333333334 44X4Z4j4p4t444444444455555,525秊ud hKYhKYOJQJaJmH sH #hKYhKYOJQJaJmH o(sH hKYOJQJaJmH sH hCYhCYOJQJaJmH sH hCYOJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH hdOJQJaJmH sH hH hde'aJmH sH #hH hde'OJQJaJmH o(sH hH hde'OJQJaJmH sH '2565:5>5@5B5J5N555555555555555555555566обr`rOrOrOr`OrOr hH hH OJQJaJmH sH #hH hH OJQJaJmH o(sH hH OJQJaJmH sH #hH hde'OJQJaJmH o(sH hdOJQJaJmH sH hH hde'OJQJaJmH sH hH hKYaJmH sH #hH hKYOJQJaJmH o(sH hH hKYOJQJaJmH sH hKYhKYOJQJaJmH sH hKYOJQJaJmH sH 66 6666 6$6&6J6L6N6P6666666666666b7߽~m~m`RA hdhdOJQJaJmH sH hdOJQJaJmH sH hH hde'aJmH sH hE>OhE>OOJQJaJmH sH hE>OOJQJaJmH sH #hH hde'OJQJaJmH o(sH hdohdoOJQJaJmH sH hdoOJQJaJmH sH hH hde'OJQJaJmH sH hH hH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH #hH hH OJQJaJmH o(sH b7d7h7j7n7t7v7~7777777|8888888888888888򾰟ucuRuRuRu hKYhKYOJQJaJmH sH #hKYhKYOJQJaJmH o(sH hKYOJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH hCYOJQJaJmH sH hH hde'OJQJaJmH sH hdOJQJaJmH sH hdhdOJQJaJmH sH #h.h.OJQJaJmH o(sH h.h.OJQJaJmH sH h.OJQJaJmH sH 8889999$9(9,9094969:9<9>9@9B9H9J9P9V9\9`9h9l9n9p9t9x9|9999999Ͻm\ hH hde'OJQJaJmH sH #hBhBOJQJaJmH o(sH hBhBOJQJaJmH sH hBOJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH hhOJQJaJmH sH #hhOJQJaJmH o(sH hKYOJQJaJmH sH #hH hKYOJQJaJmH o(sH hH hKYOJQJaJmH sH $99999999999999999999: :::::*:,:0:2:::<:B:L:N:P:z:|::::ϟqq#hH hde'OJQJaJmH o(sH h?OJQJaJmH sH hCqOJQJaJmH sH hH hde'OJQJaJmH sH hEhEOJQJaJmH sH hEOJQJaJmH sH hBhBOJQJaJmH sH #hBhBOJQJaJmH o(sH hBOJQJaJmH sH (:::::::;; ;";0;2;@;D;L;N;R;V;Z;^;оооpbTCT hbhH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH hH 5OJQJaJmH sH hVg5OJQJaJmH sH #h0Dh0D5OJQJaJmH sH h0D5OJQJaJmH sH hX95OJQJaJmH sH #hH hH 5OJQJaJmH sH &hH hH 5OJQJaJmH o(sH hCY5OJQJaJmH sH hH hde'aJmH sH ^;`;n;r;x;z;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<< <<<"<(<,<0<2<4<߲haoOJQJaJmH sH hBhBOJQJaJmH sH #hBhBOJQJaJmH o(sH hBOJQJaJmH sH hw OJQJaJmH sH hbhH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH #hbhH OJQJaJmH o(sH 24<6<8<:<><@<B<D<L<N<T<X<\<b<d<f<j<n<p<x<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<==Ӣ#haohaoOJQJaJmH o(sH h0Dh0DOJQJaJmH sH h0DOJQJaJmH sH hBhBOJQJaJmH sH #hBhBOJQJaJmH o(sH haoOJQJaJmH sH hBOJQJaJmH sH haohaoOJQJaJmH sH 2= = ==== ="=$=(=,=.=6=8=>=B=F=L=P=T=X=Z=h=l=r=t=x=z================´nn򴢑#hQhH OJQJaJmH o(sH hQhH OJQJaJmH sH hbhH OJQJaJmH sH #hbhH OJQJaJmH o(sH hH OJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH haohBOJQJaJmH sH haohaoOJQJaJmH sH haoOJQJaJmH sH *$==>\?@@ABbC8DDVH@ILLMPQ$d`a$gdh#$d`a$gdC$^d`^a$gdC$hd`ha$gdC$hd`ha$gdC$hdx`ha$gdC==============>> >>>>>> >">*>.>2>4>8>:>>>@>D>H>N>R>`>d>h>l>n>p>r>z>|>>>>>>>>ӥ hqbhqbOJQJaJmH sH #hqbhqbOJQJaJmH o(sH hqbOJQJaJmH sH hKyOJQJaJmH sH #hbhH OJQJaJmH o(sH hbhH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH 3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ??????? ?ӴӴӢӴӴӢӴӴӢŃududu h-th-tOJQJaJmH sH h-tOJQJaJmH sH haohaoOJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH #hbhH OJQJaJmH o(sH hbhH OJQJaJmH sH haoOJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hqbhqbOJQJaJmH sH hqbOJQJaJmH sH # ?$?*?,?0?4?8?:?B?D?J?N?R?X?\?`?f?h?p?t?|??????????????????????????shOJQJaJmH sH haoOJQJaJmH sH #hbhH OJQJaJmH o(sH hKyOJQJaJmH sH hbhH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hqbhqbOJQJaJmH sH hqbOJQJaJmH sH #hqbhqbOJQJaJmH o(sH -????? @ @@@@@"@&@*@,@2@4@6@<@@@L@P@T@V@Z@\@b@f@l@p@@@@@@@´Ӄr`´Ӄ#hbhH OJQJaJmH o(sH h :hH OJQJaJmH sH haoOJQJaJmH sH hhOJQJaJmH sH #hhOJQJaJmH o(sH hOJQJaJmH sH hbhH OJQJaJmH sH hH OJQJaJmH sH hOJQJaJmH sH hhOJQJaJmH sH #@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA AAAAA"A$A(A*A.A0A6A:ADFDJDPDTDXDZD^DbDhDlDpDrDzD|DD}}}}}}}hdo5OJQJaJmH sH hX95OJQJaJmH sH #hdohdo5OJQJaJmH sH &hdohdo5OJQJaJmH o(sH hdoOJQJaJmH sH #hEhEOJQJaJmH o(sH hEOJQJaJmH sH hEhEOJQJaJmH sH 1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDڼˍ|j|\K=hKYOJQJaJmH sH h0Dh0DOJQJaJmH sH h0DOJQJaJmH sH #h4Th4TOJQJaJmH o(sH h4Th4TOJQJaJmH sH h4TOJQJaJmH sH h[35OJQJaJmH sH #hAhA5OJQJaJmH sH hA5OJQJaJmH sH hdo5OJQJaJmH sH #hdohdo5OJQJaJmH sH &hdohdo5OJQJaJmH o(sH DDDEE EEEEEENEPEREXE\E^E`EdEjElErEvEzE~EEEEEEEEEE߽ߝ~l~[l~~~~~ h\h8rOJQJaJmH sH #hLLh8rOJQJaJmH o(sH hLLh8rOJQJaJmH sH h8rOJQJaJmH sH h4TOJQJaJmH sH #hH hKYOJQJaJmH o(sH hH hKYOJQJaJmH sH hKYhKYOJQJaJmH sH hKYOJQJaJmH sH #hKYhKYOJQJaJmH o(sH !EEEEEEEEEEEEEEEEEEFFF FFFFF F"F*F,F2F6F:FJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKKKKK K$K(K,K.K2K4K:K᳡~~p_p hr_+hr_+OJQJaJmH sH hr_+OJQJaJmH sH #hsDhsDOJQJaJmH o(sH hsDhsDOJQJaJmH sH #h8rh8rOJQJaJmH o(sH hsDOJQJaJmH sH #hX9hX9OJQJaJmH o(sH h8rOJQJaJmH sH hX9hX9OJQJaJmH sH hX9OJQJaJmH sH %:KllHm$d`a$gdh# $da$gdh#$da$gdh#$d`a$gdh#\SdStSvSSSSTTTTTT"T(TTTVTXTZT^TbTjTlTpTzT|TTTTTTTTTUܻŭyn^ynh2h25OJQJaJo(h 5OJQJaJh2h25OJQJaJh25OJQJaJhh5OJQJaJo(h5OJQJaJh h\M5OJQJaJht1OJQJaJh\MOJQJaJhDhDOJQJaJh h\MOJQJaJh hDOJQJaJhDOJQJaJ"UUUUUUUU U$U2U4U:U>UHULUPU`UbUfUhUUUUUUUU嶨}pcp}YLYLYht1ht1OJQJaJht1OJQJaJh?h2OJQJaJh?h\MOJQJaJh h\MOJQJaJh4Ch\M5OJQJaJh2h25OJQJaJo(h2h25OJQJaJh25OJQJaJh5OJQJaJhX5OJQJaJhCYhCY5OJQJaJhCY5OJQJaJhCYhCY5OJQJaJo(UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVVV VV V"V4V8VVVVVVVVVVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXX XXXX(X,X0X2X6X8XYBYDYFYHYJYRYVYZY\Y`YbYdYlYnYtYxY|YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZߺİҰhPhPOJQJaJhPOJQJaJhRfOJQJaJhhOJQJaJo(hhOJQJaJhOJQJaJhKfOJQJaJhKfhKfOJQJaJ@Z ZZZZZZZ$Z(Z,Z2Z6Z8Z:ZZPZTZVZZZ^ZbZpZtZxZzZ~ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZǷyyyyhZdhZdOJQJaJhZdOJQJaJh h\MOJQJaJh?h2OJQJaJh?h\MOJQJaJhdh\M56OJQJaJh\MOJQJaJhhOJQJaJo(h)OJQJaJhhOJQJaJhOJQJaJ/ZZZZZZZZ[[[ [[[[[[[ ["[.[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\\*\,\0\2\6\8\@\F\J\L\R\ķh?h?OJQJaJo(h?h?OJQJaJh?OJQJaJh?h2OJQJaJo(h?h2OJQJaJh2OJQJaJh h\MOJQJaJhRhROJQJaJo(hRhROJQJaJhROJQJaJ4R\V\X\Z\f\j\r\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]] ]]]]]] ]$](]*]2]4]<]>]B]D]H]L]N]ƹƫƹƫƫơhOZOJQJaJheOJQJaJh3h3OJQJaJo(h3h3OJQJaJh3OJQJaJh?OJQJaJo(h?h?OJQJaJo(h?OJQJaJh?h?OJQJaJ9N]P]T]X]\]^]d]h]x]~]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^ ^^^<^>^B^D^F^J^L^N^ߺhcOJQJaJhPhPOJQJaJhPOJQJaJh hKOJQJaJhR hR OJQJaJhR OJQJaJh3h3OJQJaJh3h3OJQJaJo(h3OJQJaJhOZOJQJaJhOZhOZOJQJaJ2N^^^^^^^^^___ _ ___ _$_(_,_._4_8_D_R_T_V_X_f_h_l_n_p_r_v_z_~_________________󷭠铠hKhKOJQJaJo(h?h\MOJQJaJh h\MOJQJaJh?OJQJaJhCOJQJaJhPhPOJQJaJhPhPOJQJaJo(hKhKOJQJaJhKOJQJaJh hKOJQJaJ4____________ `"`&`(`*`.`4`6`>`@`D`H`J`L`N`R`V`Z`\```b`j`l`p`r`v`x`|`````````````````````ŷŷŷŷŷŷŭţŷţh Vh VOJQJaJh VOJQJaJhAOJQJaJhVJhVJOJQJaJo(hVJOJQJaJhVJhVJOJQJaJh h\MOJQJaJhKhKOJQJaJhKOJQJaJ;`````````aa a aaaaa,a.a4a8a:aBaFaTaXaZa\abafahaparaxazaaaaaaaaaaaaaaaaѶѶѶѶѬѶhY~OJQJaJhBYOJQJaJhOJQJaJh`;OJQJaJh\MOJQJaJhVJhVJOJQJaJo(hVJhVJOJQJaJhVJOJQJaJh Vh VOJQJaJo(h VOJQJaJh Vh VOJQJaJ1aaaaaaaaaaaaaaabbb bbbbb$b(b2b6b:b>bDbFbLbNbTbVbZb\b^b`bdbjbnbpbrbtbxbbbbbbbbߺߣhOZhOZOJQJaJo(h Vh(OJQJaJhOZOJQJaJh(h(OJQJaJh(OJQJaJh Vh VOJQJaJh Vh VOJQJaJo(h VOJQJaJhY~OJQJaJhY~hY~OJQJaJ4bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccc ccccccc"c*c,c0c6c:c>cBcDcLcPcTcVcZc^c`cdcfcvcxc~ccccccߺߺߺ鰣ߺߺh(h(OJQJaJo(h(h(OJQJaJh(OJQJaJh Vh VOJQJaJo(h Vh VOJQJaJhOJQJaJh VOJQJaJhOZOJQJaJhOZhOZOJQJaJ9ccBeDefffffffgggggggggggggggggggggth~hhhhhhhhhhhhȻ餗闤餗rh h OJQJaJh OJQJaJhYjhYjOJQJaJo(hYjhYjOJQJaJhYjOJQJaJhOZhOZOJQJaJhOh\MOJQJaJhOOJQJaJh4Ch\MOJQJaJh\MOJQJaJh h\MOJQJaJhVJOJQJaJ,hhhhhhhhhhhhhhhhiii iiiii$i(i4i8ikDkHkJkPkRkVkXk^k`kfkjkzk|kkkkkkkkkkkǽh|;OJQJaJh|;h|;OJQJaJh|;h|;OJQJaJo(hOZOJQJaJh`;h`;OJQJaJh`;OJQJaJh h\MOJQJaJh04h04OJQJaJo(h04OJQJaJhOJQJaJhOJQJaJ2kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklll lllll l0l2l6l8l:ll@lBlFldlfljlllnlplvlzl~llllllllllĶܢܢܕܢhOhOOJQJaJhOOJQJaJhOJQJaJhhOJQJaJo(h04OJQJaJh|;h|;OJQJaJo(h h\MOJQJaJh|;h|;OJQJaJh|;OJQJaJ:lllllllllllllllllllllllmmĺ{pbWIWhh5OJQJaJh5OJQJaJh6%h\M5OJQJaJh\M5OJQJaJhE5OJQJaJhX5OJQJaJhCYhCY5OJQJaJhCY5OJQJaJhCYhCY5OJQJaJo(h\MOJQJaJh h\MOJQJaJhOhOOJQJaJo(hmOJQJaJhOhOOJQJaJhOOJQJaJmm mmmm"m&m(m0m2m4m8mqDqFqJqNqVqZq\q^qdq4r6r:r@rBrFrJrLrxrzrsssss&s(s*s.sķķ~qhB"h\MOJQJaJhB"h\MOJQJaJo(hnOJQJaJhS?OJQJaJhXhXOJQJaJhXOJQJaJh h\MOJQJaJh\MOJQJaJhfU^h04OJQJaJhfU^hfU^OJQJaJo(hfU^hfU^OJQJaJhfU^OJQJaJ)Hm^qsPttuRvvwxNy znzz|}$~~xbr $da$gdc$d`a$gdc$d`a$gdc.s2s6ssssssssssssssssssssssstt tttttt(t*tķҷҷҷҷҷҷܕzpfhR OJQJaJhXOJQJaJh(Wh(WOJQJaJo(h(Wh(WOJQJaJh(WOJQJaJhxOJQJaJhS?hS?OJQJaJo(h h\MOJQJaJh h\MOJQJaJo(h\MOJQJaJh h\MOJQJaJhS?OJQJaJhS?hS?OJQJaJ#*t.t2t6t:tPtTtVtZt^thtzt~ttttttttttttttttttttϻϻϖϻuk^kThOJQJaJhH"hH"OJQJaJhH"OJQJaJh\MOJQJaJhjhjOJQJaJhjOJQJaJhBYOJQJaJhS?hS?OJQJaJo(hS?hS?OJQJaJhS?OJQJaJhxOJQJaJh h\MOJQJaJhH.KhR OJQJaJhR OJQJaJh{hR OJQJaJttttttuu uuuuuu$u(u,u2u4u8uu@uDuJuLuRuVuZu\u`unuruvuzu~uuuuuuuuuuuuuuuuu魣hAh\MOJQJaJh\MOJQJaJhH"OJQJaJhhH"OJQJaJhOJQJaJhnhnOJQJaJhnOJQJaJhhOJQJaJo(hOJQJaJhhOJQJaJ3uuuuuuuuuuuuuuvvv v vvvvvv v"v$v&vջձȚȐylbXbJbhXhXOJQJaJo(hXOJQJaJhx*OJQJaJh(Wh(WOJQJaJh(WOJQJaJhubhubOJQJaJhubOJQJaJhtvOJQJaJhAh\MOJQJaJh\MOJQJaJhS?hS?OJQJaJhtvhtvOJQJaJhS?OJQJaJhc]OJQJaJhOJQJaJh h\MOJQJaJ&v*v.v2v6v8v:vDvFvJvNvPvRvTvVvXv\v^vbvfvhvlvpvrvvvxv~vvvҾuguYuIuYuhh5OJQJaJo(hh5OJQJaJh6%h5OJQJaJh5OJQJaJh1W%5OJQJaJhdhd5OJQJaJhdhd5OJQJaJo(hd5OJQJaJh\MOJQJaJhOJQJaJhXOJQJaJh(Wh(WOJQJaJh(WOJQJaJhx*OJQJaJhx*hx*OJQJaJvvvvvvvvvvvvvv6w8w:w>wDwHwLwNwTwVw^wbwdwfwhwvwzw~wwwwww񽯥zmzmz_zmzmzmzmh'th'tOJQJaJo(h'th'tOJQJaJh'tOJQJaJh\MOJQJaJh h\MOJQJaJhR OJQJaJhkOJQJaJhh h\M5OJQJaJh\M5OJQJaJh xph5OJQJaJh xph5OJQJaJo(h5OJQJaJhh5OJQJaJ$wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxx xxxxxx x"x$x&xBxHxǹǫߞߑߑߑߑߑߑ߇zm`h hXOJQJaJh h\MOJQJaJhhOJQJaJhOJQJaJhr<#h\MOJQJaJh A!h\MOJQJaJh A!h\MOJQJaJo(h8hXOJQJaJo(hXOJQJaJhrgh\MOJQJaJo(h\MOJQJaJhrgh\MOJQJaJhrOJQJaJ!HxLxPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyy yyyyyy$y(y,y.y6y8y{@{F{J{X{\{`{f{j{p{~{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{hs"OJQJaJhY)JhY)JOJQJaJhY)JOJQJaJh/qh/qOJQJaJo(h/qh/qOJQJaJh/qOJQJaJD{{{{{{{|| ||||||&|(|,|0|4|8|:|B|D|J|N|R|X|\|`|d|f|t|x|~||||||||||||||||||Ѷ󬟬󬟬hOJQJaJha7#ha7#OJQJaJo(ha7#ha7#OJQJaJha7#OJQJaJh/qh/qOJQJaJo(h/qh/qOJQJaJh/qOJQJaJhs"hs"OJQJaJo(hs"OJQJaJhs"hs"OJQJaJ3|||||||}} } }}}}}"}&}(},}0}>}B}F}J}N}P}X}Z}`}d}h}n}r}v}z}|}}}}}}}}}}}}}պպպպǺպպպպպպպհhpkhpkOJQJaJo(hpOJQJaJhpkOJQJaJh/qh/qOJQJaJh/qOJQJaJha7#ha7#OJQJaJha7#ha7#OJQJaJo(ha7#OJQJaJhfOJQJaJhOJQJaJhhOJQJaJ/}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~~~~~~~ ~$~(~,~Ѻ~p~cYhXOJQJaJhphpOJQJaJhphpOJQJaJo(hpOJQJaJh/qh/qOJQJaJh/qOJQJaJhpdhpdOJQJaJo(hpdhpdOJQJaJhpdOJQJaJh1W%h1W%OJQJaJh1W%OJQJaJh1W%h1W%OJQJaJo(hpkOJQJaJhpkhpkOJQJaJ!,~.~6~8~>~B~F~L~P~R~`~f~j~n~r~v~z~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~еëІеО|rhhpOJQJaJhQOJQJaJhNdOJQJaJhkJOJQJaJhDhDOJQJaJo(hDhDOJQJaJhDOJQJaJhpdhpdOJQJaJo(hpdhpdOJQJaJhpdOJQJaJhChCOJQJaJhCOJQJaJhpkhpkOJQJaJo('~~~~~~~ "&.26<@DHJPTbfntxz~ѶѶѶѕhpdOJQJaJhDhDOJQJaJhDOJQJaJh4 h4 OJQJaJo(h4 h4 OJQJaJh4 OJQJaJh{h{OJQJaJh{h{OJQJaJo(h{OJQJaJ: &*04:>@BHRTZ^bhjnptvxz~ծՖՖՖՉ|n||h*SNh\MOJQJaJo(h*SNh\MOJQJaJhwh\MOJQJaJh(h\MOJQJaJo(hDOJQJaJhDhDOJQJaJh4 h4 OJQJaJh(h\MOJQJaJh\MOJQJaJhkOJQJaJh4 OJQJaJhpdhpkOJQJaJ+~ЀҀDHLRTXZ^bdlnһ{k]Rhd5OJQJaJh@h@5OJQJaJh@h@5OJQJaJo(h*SNh\MOJQJaJo(h*SNh\MOJQJaJhcNOJQJaJhhOJQJaJo(hhOJQJaJhOJQJaJhDhDOJQJaJhDOJQJaJha4h\MOJQJaJh\MOJQJaJh h\MOJQJaJnpvx~ā́΁Ёҁց؁ځ܁駙鏂tjjhQ OJQJaJhQ hQ OJQJaJo(hQ hQ OJQJaJh OJQJaJhexUhexU5OJQJaJhexU5OJQJaJh@h@5OJQJaJo(hh5OJQJaJh5OJQJaJh@h@5OJQJaJh@5OJQJaJh1W%5OJQJaJ) "*,.26:<HJLRVZ\`bhlprz~‚Ђ҂ڂނĺİљ~hfhfOJQJaJo(hfhfOJQJaJhfOJQJaJhexUhexUOJQJaJhexUOJQJaJhQOJQJaJh h OJQJaJh OJQJaJhQ hQ OJQJaJhQ hQ OJQJaJo(hQ OJQJaJ1 $*048:<BDJNTV\`bptvxz~麭镈zzh h OJQJaJo(hfhfOJQJaJhfOJQJaJhhOJQJaJo(hhOJQJaJhOJQJaJhexUhexUOJQJaJo(hexUhexUOJQJaJhexUOJQJaJh OJQJaJh h OJQJaJ0ăȃ̃҃ԃփ܃"(,048:HLRTXZ^bhlz|ѶѬhA hA OJQJaJhQOJQJaJhA OJQJaJhdhdOJQJaJo(hdhdOJQJaJhdOJQJaJh h OJQJaJo(h h OJQJaJh OJQJaJ:ЄԄڄ܄ "&*.468<>BHJNVX\`bjlrvzߺhUiOJQJaJhUihUiOJQJaJhUihUiOJQJaJo(hpaOJQJaJhA hA OJQJaJo(hA hA OJQJaJhA OJQJaJhdOJQJaJhdhdOJQJaJ:…҅օ "&*,248:>BDFJPRbjtvxz~†ĆöўhQhQOJQJaJo(hvOJQJaJhvhvOJQJaJhvhvOJQJaJo(hQOJQJaJhUihUiOJQJaJo(hUiOJQJaJhUihUiOJQJaJ=ĆȆ̆ІԆֆ "$&(,048<>BHJLPT\`djnrvxzѶѶĬ颕ѶѶhNdhNdOJQJaJhNdOJQJaJhA OJQJaJhvhvOJQJaJo(hvhvOJQJaJhvOJQJaJhQhQOJQJaJo(hQOJQJaJhQhQOJQJaJ:ćȇ҇և؇ڇއ $&,.26:>@DHNPnpĈȈֈڈ "hOJQJaJhpaOJQJaJhA hA OJQJaJhA OJQJaJhvhvOJQJaJo(hvhvOJQJaJhvOJQJaJB"&*,24:>DFNRTVX^`bfvz‰ʉΉ҉։ډ܉ "$&*.028:<@DFNThA hOJQJaJo(hQOJQJaJhA hOJQJaJhdhOJQJaJo(hOJQJaJhdhOJQJaJHTVXZ`bdhjntvz|Ċʊފ "칬}hpaOJQJaJh[h[OJQJaJh[h[OJQJaJo(h[OJQJaJhA hOJQJaJhA hOJQJaJo(hm@hm@OJQJaJo(hm@hm@OJQJaJhQOJQJaJhm@OJQJaJhOJQJaJ.*@ލdΐ\> = $da$gd $da$gd $dpa$gdgdjtgdL!$d`a$gdh# d`gdh#$da$gdh# $da$gdc$d`a$gdc"$(*.04:>@BF\^drvz|ċƋ̋ѺzpcpcpcpcphjhjOJQJaJhjOJQJaJhE>OhE>OOJQJaJo(hE>OhE>OOJQJaJhE>OOJQJaJheheOJQJaJo(heheOJQJaJheOJQJaJh[h[OJQJaJh[OJQJaJhpahpaOJQJaJo(hpaOJQJaJhpahpaOJQJaJ&̋Ћԋ֋؋ $*.48<BDLNV\bfjptx|~Ⱥ颕hpahpaOJQJaJo(hpahpaOJQJaJhpaOJQJaJhjhjOJQJaJo(heheOJQJaJo(hE>OOJQJaJheheOJQJaJheOJQJaJhjOJQJaJhjhjOJQJaJ5ŒČȌʌΌҌԌ֌ڌ "$&(*,.26@ۺpeh:m5OJQJaJhexUhexU5OJQJaJo(hexU5OJQJaJh h\M5OJQJaJhA hA OJQJaJhA OJQJaJhvOJQJaJhjOJQJaJhDhDOJQJaJhDOJQJaJhpahpaOJQJaJhpahpaOJQJaJo(hpaOJQJaJ&܍ލ $(*268:@LRVXZɾן{{{{{{{{m{{{hm hm OJQJaJo(hm hm OJQJaJhm OJQJaJh h\MOJQJaJh:mOJQJaJhVg5OJQJaJh\MOJQJaJh1W%5OJQJaJh:mh\M5OJQJaJh:mh:m5OJQJaJh:m5OJQJaJh:mh:m5OJQJaJo(&ZŽƎȎ̎֎؎܎d\8:>@ķķķķķ󭣕ypgU"h =1h =156CJOJQJaJh}P6OJQJh =16OJQJhh6OJQJhh5OJQJhT hOhO5OJQJaJh8kOJQJaJhOOJQJaJhm hm OJQJaJhm OJQJaJh}ehfOJQJaJo(h}ehfOJQJaJhfOJQJaJh2hfOJQJaJ@B =RT~\^Ԡ֠24rt"$.0ʴ}rrrrrrrr}rrrrrrrrrhhOJQJhuh5CJOJQJaJhuhCJOJQJaJhh5OJQJhh6OJQJ+jhh5OJQJUmHnHuh =1h6CJOJQJaJ"h =1h}P56CJOJQJaJ%h =1h}P56CJOJQJaJo(,=>BBDHLPSkd$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dpx$Ifa$gd $dpxa$gdPRT~q```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt֘rP\q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdK$$IflFD%nT t0&6  44 layt\^dq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt$؛q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytzҝԝq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;$$IflFD%nT t0&6  44 laytFtžĞҞq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytRΟПܟq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukdo $$IflFD%nT t0&6  44 layt<jƠԠq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd9 $$IflFD%nT t0&6  44 laytԠ֠ܠ$2q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 layt24<q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 layt\rq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd{ $$IflFD%nT t0&6  44 laytrt|^£ģأq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd7$$IflFD%nT t0&6  44 layt "q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt"$,|q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt lq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdy$$IflFD%nT t0&6  44 layt Ȧ .`O$dp<$Ifa$gdukd5$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu.02prq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt02prthjxz z|JLHJVXJLXZ8:<<>.0(*`b `hh5OJQJUhhOJQJhuh5CJOJQJaJhuhCJOJQJaJOrt|hq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laythjrҨ6Bq`OOOOOO`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdi$$IflFD%nT t0&6  44 layt nh iu tra thng k Quc gia - Cc cuc Tng iu tra Thng k & V)nh vin V)nh vin V)nh vin V)nh vin V)nh vin12319.H s trnh B K hoch v u t ban hnh - Ch bo co thng k tng hp p dng vi cc b ngnh - Ch bo co thng k p dng i vi Cc thng k - Ch bo co thng k c s p dng i vi doanh nghip nh nc, doanh nghip c vn u t trc tip nc ngoi & V)nh vin V)nh vin V)nh vin20.H s thc hin cc cuc tng iu tra thng kV)nh vin21.H s ban hnh v thc hin cc cuc iu tra thng k - Cc cuc iu tra thng k nm - Cc cuc iu tra thng k Qu, 6 thng - Cc cuc iu tra thng k thng V)nh vin 10 nm 5 nm22.Ti liu hng dn cc nghip v thng k chuyn ngnh20 nm23.H s hi ngh v tp hun cc nghip v thng k chuyn ngnh do c quan t chcV)nh vin24.K hoch v bo co v cc nghip v thng k ca c quan v cc n v trc thuc - Hng nm - Qu, 6 thng, 9 thng V)nh vin 10 nm25.K hoch v bo co v nghip v ca cc i tng thuc phm vi qun l - Hng nm - Qu, 6 thng, 9 thng V)nh vin 10 nm26.H s qun l, t chc thc hin cc hot ng nghip v thng k - Vn bn ch o, chng trnh, k hoch, bo co nm - K hoch, bo co thng, qu, cng vn trao i V)nh vin 10 nm27.H s xy dng, qun l v t chc thc hin cc chng trnh mc tiu, d n chuyn mnV)nh vin28.H s kim tra, hng dn nghip v Thng k20 nm29.H s gii quyt cc v vic trong hot ng qun l nghip v 123thng k - V vic quan trng - V vic khc V)nh vin 20 nm30.Cc n phm cng b thng tin thng k thuc H thng ch tiu thng k Quc giaV)nh vin31.Nin gim thng kV)nh vin32.Bo co thng k tng hp (bo co tnh hnh kinh t - x hi) - Di hn, hng nm - Qu, 6 thng, 9 thng - Thng V)nh vin 20 nm 5 nm33.Kt qu cc cuc Tng iu tra v iu tra thng k (k c cc d n) - Sch v n phm - Bo co s b - D liu, c s d liu iu tra v tng iu tra thng k - Phiu iu tra v phiu tng iu tra: + Phiu nhp tin bng bn phm + Phiu nhp tin bng cng ngh Scanning V)nh vin 5 nm V)nh vin 2 nm Sau thi im cng b s liu chnh thc34.- Cc sn phm thng k khc do ngnh Thng k xut bnTng ng vi ti liu cng loi35.Bo co phn tch tnh hnh thc hin k hoch v d bo v tnh hnh pht trin kinh t - x hi nm v nhiu nm. V)nh vin36.Bo co phn tch chuyn cc nghip v thng k (k c cc d n)20 nm12337.Cng vn trao i v nghip v cng tc thng k (k c cc d n)10 nm3. Ti liu t chc, cn b38.Tp vn bn v cng tc t chc, cn b gi chung n cc c quan (h s nguyn tc)n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 39.H s xy dng, ban hnh iu l t chc, Quy ch lm vic, ch /quy nh, hng dn v t chc, cn bV)nh vin40.K hoch, bo co cng tc t chc, cn b - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm41.H s xy dng n t chc ngnh, c quan V)nh vin42.H s v vic thnh lp, i tn, thay i chc nng, nhim v, quyn hn ca c quan v n v trc thucV)nh vin43.H s v vic hp nht, sp nhp, chia tch, gii th c quan v cc n v trc thucV)nh vin44.H s xy dng, ban hnh tiu chun chc danh cng chc, vin chcV)nh vin 45.H s v xy dng v thc hin ch tiu bin chV)nh vin46.Bo co thng k danh sch, s lng, cht lng cn bV)nh vin47.H s quy hoch cn b20 nm48.H s v vic b nhim, bt, iu ng, lun chuyn cn b70 nm49.H s v vic thi tuyn, thi nng ngch, kim tra chuyn ngch hng nm - Bo co kt qu, danh sch trng tuyn - H s d thi, bi thi, ti liu t chc thi 20 nm 5 nm50.H s k lut cn b 70 nm12351.H s gii quyt ch (hu tr, t tut, tai nn lao ng, bnh ngh nghip, bo him x hi& )70 nm52.H s gc cn b, cng chc, vin chc V)nh vin53.S, phiu qun l h s cn b70 nm54.K hoch, bo co cng tc o to, bi dng cn b ca ngnh, c quan V)nh vin55.Ti liu qun l cc c s o to, dy ngh trc thuc - Vn bn ch o, chng trnh, k hoch, bo co nm - K hoch, bo co thng, qu, cng vn trao i, t liu tham kho V)nh vin 10 nm56.H s t chc cc lp bi dng cn b10 nm57.H s v cng tc bo v chnh tr ni b20 nm58.H s hot ng ca Ban V s tin b ph n10 nm59.Cng vn trao i v cng tc t chc, cn b10 nm4. Ti liu lao ng, tin lng60.K hoch, bo co cng tc lao ng, tin lng - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm4.1. Ti liu lao ng61.Tp vn bn v lao ng gi chung n cc c quan (h s nguyn tc)n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 62.H s xy dng, ban hnh nh mc lao ng ca ngnh v bo co thc hinV)nh vin63.H s xy dng ch bo h, an ton, v sinh lao ng ca ngnhV)nh vin64.Bo co tng hp tnh hnh lao ng hng nm ca ngnh, c quan V)nh vin12365.H s cc v tai nn lao ng - Nghim trng - Khng nghim trng V)nh vin 20 nm66.Hp ng lao ng v vic5 nm sau khi chm dt hp ng67.Cng vn trao i v cng tc lao ng10 nm4.2. Ti liu tin lng68.Tp vn bn v tin lng gi chung n cc c quan (h s nguyn tc)n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 69.H s xy dng, ban hnh thang bng lng ca ngnh v bo co thc hinV)nh vin70.H s xy dng, ban hnh ch ph cp ca ngnh v bo co thc hinV)nh vin71.H s nng lng ca cn b, cng chc, vin chc20 nm72.Cng vn trao i v tin lng10 nm 5. Ti liu ti chnh, k ton73.Tp vn bn v ti chnh, k ton gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 74.H s xy dng, ban hnh ch /quy nh v ti chnh, k tonV)nh vin75.K hoch, bo co cng tc ti chnh, k ton - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm76.H s v ngn sch nh nc hng nm ca c quan v cc n v trc thucV)nh vin77.K hoch, bo co ti chnh v quyt ton - Hng nm V)nh vin123- Thng, qu, 6 thng, 9 thng20 nm78.Bo co kim k, nh gi li ti sn c nh, thanh ton cng n20 nm79.H s, ti liu v vic chuyn nhng, bn giao, thanh l ti sn c nh - Nh t - Ti sn khc V)nh vin 20 nm80.H s kim tra, thanh tra ti chnh ti c quan v cc n v trc thuc - V vic nghim trng - V vic khc V)nh vin 10 nm81.H s kim ton ti c quan v cc n v trc thuc - V vic nghim trng - V vic khc V)nh vin 10 nm82.S sch k ton - S tng hp - S chi tit 20 nm 10 nm83.Chng t k ton s dng trc tip ghi s k ton v lp bo co ti chnh10 nm84.Chng t k ton khng s dng trc tip ghi s k ton v lp bo co ti chnh5 nm85.Cng vn trao i v cng tc ti chnh, k ton 10 nm6. Ti liu xy dng c bn 86.Tp vn bn v xy dng c bn gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 87.H s xy dng vn bn ch /quy nh, hng dn v xy dng c bn ca ngnh, c quan V)nh vin88.K hoch, bo co cng tc u t xy dng c bn - Di hn, hng nm V)nh vin123- 6 thng, 9 thng - Qu, thng20 nm 5 nm89.H s cng trnh xy dng c bn - Cng trnh nhm A, cng trnh p dng cc gii php mi v kin trc, kt cu, cng ngh, thit b, vt liu mi; cng trnh xy dng trong iu kin a cht, a hnh c bit cng trnh c xp hng di tch lch s vn ho; - Cng trnh nhm B, C v sa cha ln V)nh vin Theo tui th cng trnh90.H s sa cha nh cc cng trnh15 nm91.Cng vn trao i v cng tc xy dng c bn 10 nm7. Ti liu khoa hc cng ngh92.Tp vn bn v hot ng khoa hc cng ngh gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 93.H s v vic xy dng quy ch hot ng khoa hc cng ngh ca ngnh, c quan V)nh vin94.H s hi ngh, hi tho do c quan t chcV)nh vin95.K hoch, bo co cng tc khoa hc cng ngh - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm96.H s hot ng ca Hi ng khoa hc ngnh, c quan V)nh vin97.H s chng trnh, ti nghin cu khoa hc - Cp nh nc - Cp b, ngnh - Cp c s V)nh vin V)nh vin 20 nm 12398.H s sng kin, ci tin k thut, quy trnh cng ngh hoc gii php hu ch c cng nhn - Cp nh nc - Cp b, ngnh - Cp c s V)nh vin V)nh vin 10 nm99.H s xy dng cc tiu chun ngnhV)nh vin100.H s xy dng, trin khai ng dng khoa hc cng ngh ca ngnh, c quanV)nh vin101.Cc bo co khoa hc chuyn do c quan thc hin tham gia cc hi tho khoa hc20 nm102.H s xy dng v qun l cc c s d liu ca ngnh, c quan V)nh vin103.Cng vn trao i v cng tc khoa hc cng ngh10 nm8. Ti liu hp tc quc t104.Tp vn bn v hp tc quc t gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh105.H s hi ngh, hi tho quc t do c quan ch trV)nh vin106.K hoch, bo co cng tc hp tc quc t - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm107.H s xy dng chng trnh, d n hp tc quc t ca ngnh, c quan V)nh vin108.H s v vic thit lp quan h hp tc vi cc c quan, t chc nc ngoiV)nh vin109.H s gia nhp thnh vin cc hip hi, t chc quc tV)nh vin110.H s v vic tham gia cc hot ng ca hip hi, t chc quc t (hi ngh, hi tho, iu tra, kho st, thng k & )V)nh vin111.H s nin lim, ng gp cho cc hip hi, t chc quc tV)nh vin123112.H s on ra - K kt hp tc - Hi tho, trin lm, hc tp, kho st& V)nh vin 20 nm113.H s on vo - K kt hp tc - Hi tho, trin lm, hc tp, kho st& V)nh vin 20 nm114.Th, in, thip chc mng ca cc c quan, t chc nc ngoi - Quan trng - Thng thng 20 nm 10 nm115.Cng vn trao i v cng tc hp tc quc t10 nm9. Ti liu thanh tra v gii quyt khiu ni, t co116.Tp vn bn v thanh tra v gii quyt khiu ni, t co gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh117.H s xy dng, ban hnh quy ch/ quy nh, hng dn v thanh tra v gii quyt khiu ni, t co V)nh vin118.K hoch, bo co cng tc thanh tra v gii quyt khiu ni, t co - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm119.Bo co cng tc phng chng tham nhing - Hng nm - Thng, qu, 6 thng 20 nm 5 nm120.H s thanh tra cc v vic - V vic nghim trng - V vic khc V)nh vin 15 nm123121.H s gii quyt cc v vic khiu ni, t co - V vic nghim trng - V vic khc V)nh vin 15 nm122.Ti liu v hot ng ca t chc Thanh tra nhn dn - Bo co nm - Ti liu khc V)nh vin 5 nm123.Cng vn trao i v cng tc thanh tra, gii quyt khiu ni, t co 10 nm10. Ti liu thi ua, khen thng124.Tp vn bn v thi ua, khen thng gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 125.H s xy dng, ban hnh quy ch/quy nh, hng dn v thi ua, khen thngV)nh vin126.H s hi ngh thi ua do c quan ch tr t chcV)nh vin127.K hoch, bo co cng tc thi ua, khen thng - Di hn, hng nm - 6 thng, 9 thng - Qu, thng V)nh vin 20 nm 5 nm128.H s t chc thc hin phong tro thi ua nhn cc dp k nim10 nm129.H s khen thng cc tp th, c nhn - Cc hnh thc khen thng ca Ch tch nc v Th tng Chnh ph - Cc hnh thc khen thng ca B trng, Th trng c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, Ch tch UBND cp tnh v tng ng - Cc hnh thc khen thng ca ngi ng u c quan, t chc V)nh vin 20 nm 10 nm130.H s khen thng i vi ngi nc ngoiV)nh vin123131.Cng vn trao i v cng tc thi ua, khen thng10 nm11. Ti liu php ch132.Tp vn bn v cng tc php ch gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 133.H s xy dng, ban hnh quy nh, hng dn v cng tc php ch do c quan ch trV)nh vin134.H s hi ngh cng tc php ch, ph bin vn bn quy phm php lut10 nm135.K hoch, bo co cng tc php ch - Di hn, hng nm - Thng, qu, 6 thng V)nh vin 20 nm136.H s thm nh vn bn quy phm php lutV)nh vin137.H s v vic gp xy dng vn bn quy phm php lut do c quan khc ch tr5 nm138.H s v vic r sot vn bn quy phm php lut10 nm139.Cng vn trao i v cng tc php ch10 nm12. Ti liu v hnh chnh, qun tr cng s12.1. Ti liu v hnh chnh, vn th, lu tr140.Tp vn bn v cng tc hnh chnh, vn th, lu tr gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh 141.H s xy dng, ban hnh quy nh, hng dn cng tc hnh chnh, vn th, lu trV)nh vin142.H s hi ngh cng tc hnh chnh vn phng, vn th, lu tr do c quan t chc10 nm143.K hoch, bo co cng tc hnh chnh, vn th, lu tr - Nm, nhiu nm - Qu, thng V)nh vin 10 nm144.H s thc hin ci cch hnh chnh20 nm123145.H s v lp, ban hnh Danh mc b mt nh nc ca ngnh, c quan V)nh vin146.H s kim tra, hng dn nghip v hnh chnh, vn th, lu tr20 nm147.Bo co thng k vn th, lu tr v ti liu lu tr20 nm148.H s t chc thc hin cc hot ng nghip v lu tr (thu thp, bo qun, chnh l, khai thc s dng& )20 nm149.H s v qun l v s dng con du20 nm150.Tp lu, s ng k vn bn i ca c quan - Vn bn quy phm php lut - Ch th, quyt nh, quy nh, quy ch, hng dn - Vn bn khc - Giy mi hp V)nh vin V)nh vin 50 nm 3 nm151.S ng k vn bn n20 nm152.Cng vn trao i v hnh chnh, vn th, lu tr10 nm12.2. Ti liu qun tr cng s153.Tp vn bn v cng tc qun tr cng s gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh154.H s xy dng, ban hnh cc quy nh, quy ch v cng tc qun tr cng sV)nh vin155.H s hi ngh cng chc vin chc (tr hp s kt, tng kt v hi ngh cn b cng chc u nm)20 nm156.H s t chc thc hin np sng vn ho cng s10 nm157.H s v cng tc quc phng ton dn, dn qun t v ca c quan 10 nm158.H s v phng chng chy, n, thin tai & ca c quan10 nm159.H s v cng tc bo v tr s c quan 10 nm160.H s v s dng, vn hnh t, my mc, thit b ca c quan Theo tui th thit b123161.S sch cp pht dng, vn phng phm5 nm162.H s v cng tc y t ca c quan10 nm163.Cng vn trao i v cng tc qun tr cng s10 nm13. Ti liu t chc ng v cc on th c quan 13.1. Ti liu ca t chc ng164.Tp vn bn ch o, hng dn ca t chc ng cp trn gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh165.H s i hiV)nh vin166.Chng trnh, k hoch v bo co cng tc - Tng kt nm, nhim k - Thng, qu, 6 thng V)nh vin 10 nm167.H s t chc thc hin cc cuc vn ng ln, ch th, ngh quyt ca Trung ng v cc cp u ngV)nh vin168.H s v v thnh lp/sp nhp, cng nhn t chc ngV)nh vin169.H s v tip nhn, bn giao cng tc ng10 nm170.H s v hot ng kim tra, gim st20 nm171.H s nh gi, xp loi t chc c s ng, ng vin70 nm172.H s ng vin70 nm173.S sch (ng k ng vin, ng ph, ghi bin bn& )20 nm174.Cng vn trao i v cng tc ng10 nm13.2. Ti liu t chc Cng on175.Tp vn bn ch o, hng dn ca t chc Cng on cp trn gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh176.H s i hiV)nh vin177.Chng trnh, k hoch v bo co cng tc - Tng kt nm, nhim k - Thng, qu, 6 thng V)nh vin 10 nm123178.H s t chc thc hin cc cuc vn ng ln, thc hin ngh quyt ca t chc Cng onV)nh vin179.Ti liu v t chc, nhn s v cc hot ng ca t chc Cng onV)nh vin180.H s hi ngh cn b, cng chc, vin chc hng nm ca c quan20 nm181.S sch 20 nm182.Cng vn trao i v cng tc Cng on10 nm13.3. Ti liu t chc on Thanh nin183.Tp vn bn ch o, hng dn ca t chc on cp trn gi chung n cc c quan (h s nguyn tc) n khi vn bn ht hiu lc thi hnh184.H s i hiV)nh vin185.Chng trnh, k hoch v bo co cng tc - Tng kt nm, nhim k - Thng, qu, 6 thng V)nh vin 10 nm186.H s t chc thc hin cc cuc vn ng ln, thc hin ngh quyt ca ng, Nh nc, on Thanh ninV)nh vin187.Ti liu v t chc, nhn s v cc hot ng ca on Thanh nin c quan 20 nm188.S sch 20 nm189.Cng vn trao i v cng tc on10 nm TNG CC THNG K MT S VN BN PHP LUT LIN QUAN N HOT NG TH VIN Ngoi Quyt nh ca Tng cc trng Tng cc Thng k v vic Ban hnh Quy ch lp h s cng vic, np lu tr v thi hn bo qun ti liu ca Tng cc Thng k, cc bn tham kho mt s vn bn sau y: STTTN VN BNSNGY BAN HNHC QUAN BAN HNH1Php lnh Th vin31/2000/PL-UBTVQH1013/02/2001U ban Thng v Quc hi2Lut Lu tr 01/2011/QH1311/11/2011 Quc hi3Ngh nh quy nh chi tit thi hnh Php lnh Th vin72/2002/N-CP06/08/2002Chnh ph4Quyt nh ph duyt quy hoch pht trin ngnh th vin Vit Nam n nm 2010 v nh hng n nm 2020 10/2007/Q-BVHTT04/05/2007B Vn ho - Thng tin5Thng t hng dn chi tit v iu kin thnh lp th vin v th tc ng k hot ng th vin 56/2003/TT-BVHTT16/09/2003B Vn ho - Thng tin6Thng t hng dn ch qun l ti chnh v chnh sch u t ca nh nc i vi Th vin cng cng 97-TTLB/VHTTTTDL-TC15/06/1990B Ti chnh; B Vn ho, Thng tin, Th thao v Du lch7Thng t sa i, b sung 1 s quy nh ti Thng t s 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngy 15/06/1990 ca Lin b Vn ho Thng tin Th thao v Du lch-B Ti chnh hng dn ch qun l ti chnh v chnh sch u t ca Nh nc i vi th vin cng cng 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC04/03/2002B Ti chnh, B Vn ho - Thng tin8Quyt nh v vic ban hnh quy nh thi nng ngch bo tng vin, th vin vin, th mc vin ln bo tng vin chnh, th vin vin chnh, th mc vin chnh trong cc bo tng, th vin 393/1998/Q-TCCP-CCVC03/10/1998Ban T chc-Cn b Chnh ph Mc lc STTNi dungTrang1Quyt nh ca Tng cc trng Tng cc Thng k v vic ban hnh Bng thi hn bo qun h s, ti liu hnh thnh ph bin trong hot ng ca ngnh Thng k12Mt s vn bn php lut lin quan n hot ng th vin27   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 12 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 27 29 `kd%$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu ^F8:<Pq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt Pdxz`O$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdup RThvq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdu$$IflFD%nT t0&6  44 layt v`O$dp<$Ifa$gdukd1$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytzq`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt q`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukde$$IflFD%nT t0&6  44 layt TVXlzq`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd!$$IflFD%nT t0&6  44 layt z|6Jq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytJLTq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytFHq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdU$$IflFD%nT t0&6  44 laytHJNRVq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytVXZlq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gd]v$dp<$Ifa$gdukda$$IflFD%nT t0&6  44 laythq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 layt R`OOOOOO$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu >@T`tOkd!$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdu L OkdQ"$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdu<Jq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd #$$IflFD%nT t0&6  44 laytJLPTXq```$dp<$Ifa$gdukd#$$IflFD%nT t0&6  44 laytXZbq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$$IflFD%nT t0&6  44 layt8:q```$dp<$Ifa$gdukdO%$$IflFD%nT t0&6  44 layt:<D<o^M^$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd&$$IflFD%nT t0&6  44 layt<>F.q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd&$$IflFD%nT t0&6  44 layt.08q`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd'$$IflFD%nT t0&6  44 layt (*2`O$dp<$Ifa$gdukdQ($$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd )$$IflFD%nT t0&6  44 laytL`q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd)$$IflFD%nT t0&6  44 layt`bj q`O``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd*$$IflFD%nT t0&6  44 layt xq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdA+$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd+$$IflFD%nT t0&6  44 layt$R`q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd,$$IflFD%nT t0&6  44 layt`bjq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdu-$$IflFD%nT t0&6  44 layt`b\^LNnpTVXhjlnp:<bd"huh56CJOJQJaJhh5OJQJhuh5CJOJQJaJhuhCJOJQJaJhhOJQJH<>@P\q`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd1.$$IflFD%nT t0&6  44 layt \^fq`OO`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd.$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukd/$$IflFD%nT t0&6  44 laytzq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukds0$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd=1$$IflFD%nT t0&6  44 layt>Lq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd2$$IflFD%nT t0&6  44 laytLNVq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd2$$IflFD%nT t0&6  44 laytvxzq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd3$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;4$$IflFD%nT t0&6  44 layt `nq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd4$$IflFD%nT t0&6  44 laytnpxq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd5$$IflFD%nT t0&6  44 laytFTq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdo6$$IflFD%nT t0&6  44 laytTVXq```$dp<$Ifa$gdukd+7$$IflFD%nT t0&6  44 layt.Tprq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd7$$IflFD%nT t0&6  44 layt `kd8$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduhq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd_9$$IflFD%nT t0&6  44 laytThq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd:$$IflFD%nT t0&6  44 laythjrq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd:$$IflFD%nT t0&6  44 layt$q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukdO<$$IflFD%nT t0&6  44 layt:dfzq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd=$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd=$$IflFD%nT t0&6  44 layt^lq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd>$$IflFD%nT t0&6  44 laytlnpqcRR$dp<$Ifa$gdudp<$Ifgdukd[?$$IflFD%nT t0&6  44 layt<q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd@$$IflFD%nT t0&6  44 layt&:q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd@$$IflFD%nT t0&6  44 layt:<Dq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdA$$IflFD%nT t0&6  44 laytTbq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdKB$$IflFD%nT t0&6  44 laytbdlq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdC$$IflFD%nT t0&6  44 laytqcRR$dp<$Ifa$gdudp<$IfgdukdC$$IflFD%nT t0&6  44 layt q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdD$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;E$$IflFD%nT t0&6  44 laytHJ028:&(*bdfXZ*,FH V X      P R RT8:RT468hh5OJQJhuh5CJOJQJaJhuhCJOJQJaJhhOJQJP"Hdfzq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdE$$IflFD%nT t0&6  44 layt 4H`O$dp<$Ifa$gdukdF$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduHJRq`OO``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdoG$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukd+H$$IflFD%nT t0&6  44 layt"0q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdH$$IflFD%nT t0&6  44 layt02:q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdI$$IflFD%nT t0&6  44 laytj~q`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd{J$$IflFD%nT t0&6  44 layt bq`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd7K$$IflFD%nT t0&6  44 layt Hvq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdK$$IflFD%nT t0&6  44 layt*8q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdL$$IflFD%nT t0&6  44 layt8:Bq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdkM$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd'N$$IflFD%nT t0&6  44 layt&q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdN$$IflFD%nT t0&6  44 layt&(*bdqcRR$dp<$Ifa$gdudp<$IfgdukdO$$IflFD%nT t0&6  44 laytdfp XqcRA$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdudp<$Ifgdukd[P$$IflFD%nT t0&6  44 laytXZd*qcRA$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdudp<$IfgdukdQ$$IflFD%nT t0&6  44 layt*,4q`OO``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdQ$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukdR$$IflFD%nT t0&6  44 layt,:Fq`OO``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdYS$$IflFD%nT t0&6  44 laytFHP`   q`OOO````$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdT$$IflFD%nT t0&6  44 layt  H V `O$dp<$Ifa$gdukdT$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduV X `  q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdU$$IflFD%nT t0&6  44 layt   q```$dp<$Ifa$gdukdWV$$IflFD%nT t0&6  44 layt   q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdW$$IflFD%nT t0&6  44 layt &  q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdW$$IflFD%nT t0&6  44 layt  < P q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdX$$IflFD%nT t0&6  44 laytP R Z  "$8Fq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdGY$$IflFD%nT t0&6  44 layt FRT\`O$dp<$Ifa$gdukdZ$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduDbq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdZ$$IflFD%nT t0&6  44 layt `kd{[$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdE\$$IflFD%nT t0&6  44 layt *8:B`O$dp<$Ifa$gdukd]$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu>Rq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd]$$IflFD%nT t0&6  44 laytRT^ q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdy^$$IflFD%nT t0&6  44 layt$q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd5_$$IflFD%nT t0&6  44 layt&4q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd_$$IflFD%nT t0&6  44 layt468prq```$dp<$Ifa$gdukd`$$IflFD%nT t0&6  44 layt8prtdfNPVX !!l%n%(&*&&&&&''((F)H)J))))**H+J+++,,l-n-&0(00000*1,1.1Z1\1^1T2V2hh5OJQJhhOJQJhuhCJOJQJaJhuh5CJOJQJaJOrt~dq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdia$$IflFD%nT t0&6  44 laytdfpq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd%b$$IflFD%nT t0&6  44 laytNvq`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdb$$IflFD%nT t0&6  44 layt `O$dp<$Ifa$gdukdc$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu:Nq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdYd$$IflFD%nT t0&6  44 laytNPZq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukde$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukde$$IflFD%nT t0&6  44 laytrq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdf$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukdIg$$IflFD%nT t0&6  44 layt24HVq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdh$$IflFD%nT t0&6  44 laytVXb q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdh$$IflFD%nT t0&6  44 layt&q`OOO``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdi$$IflFD%nT t0&6  44 laytq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdcj$$IflFD%nT t0&6  44 laytq```$dp<$Ifa$gdukdk$$IflFD%nT t0&6  44 laytb q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdk$$IflFD%nT t0&6  44 layt  !!q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdl$$IflFD%nT t0&6  44 layt!!!4"V$~$<%>%R%`%q`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdSm$$IflFD%nT t0&6  44 layt `%l%n%x%%% & &&(&`OOO$dp<$Ifa$gdukdn$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu (&*&4&l&&&&&&q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdn$$IflFD%nT t0&6  44 layt&&&&&q```$dp<$Ifa$gdukdo$$IflFD%nT t0&6  44 layt&&&T''''''q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdQp$$IflFD%nT t0&6  44 layt''':(V(v(x(((q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd q$$IflFD%nT t0&6  44 layt(((8)F)q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdq$$IflFD%nT t0&6  44 laytF)H)J)))q```$dp<$Ifa$gdukdr$$IflFD%nT t0&6  44 layt)))@**q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdOs$$IflFD%nT t0&6  44 layt***4+H+q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd t$$IflFD%nT t0&6  44 laytH+J+T+++q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdt$$IflFD%nT t0&6  44 layt+++8,`,,,,,,q`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdu$$IflFD%nT t0&6  44 layt ,,,,^-l-`O$dp<$Ifa$gdukd?v$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdul-n-x--P.^///00q`OOOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdv$$IflFD%nT t0&6  44 layt 0000&0(02000`O$dp<$Ifa$gdukdw$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gdu00000q```$dp<$Ifa$gdukdsx$$IflFD%nT t0&6  44 layt0001*1q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd=y$$IflFD%nT t0&6  44 layt*1,1.1Z1\1q```$dp<$Ifa$gdukdy$$IflFD%nT t0&6  44 layt\1^1h12T2q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdz$$IflFD%nT t0&6  44 laytT2V2`2 33q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd{$$IflFD%nT t0&6  44 laytV23 333445555:6<66667777d7f7h788L9N9 : :::H;J;V;X;<<<<,=.=>>~>>@@N@P@@@@AAABBBBCC,D.DDD^E`EEEFFFFָhh5OJQJ"huh56CJOJQJaJhuh5CJOJQJaJhhOJQJhuhCJOJQJaJH3 3*333q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;|$$IflFD%nT t0&6  44 layt3334@4l4n444q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd|$$IflFD%nT t0&6  44 layt44445q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd}$$IflFD%nT t0&6  44 layt55555q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdo~$$IflFD%nT t0&6  44 layt555,6:6q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd+$$IflFD%nT t0&6  44 layt:6<6F666q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt66677q```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt777d7f7q```$dp<$Ifa$gdukd_$$IflFD%nT t0&6  44 laytf7h7r7888q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt88889L9q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdׂ$$IflFD%nT t0&6  44 laytL9N9X99 :q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt : ::::::::q`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdO$$IflFD%nT t0&6  44 layt::::;H;q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd $$IflFD%nT t0&6  44 laytH;J;N;R;V;q```$dp<$Ifa$gdukdDž$$IflFD%nT t0&6  44 laytV;X;b;;<q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt<< <<<q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdM$$IflFD%nT t0&6  44 layt<<<=,=q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt,=.=8=>>q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdӈ$$IflFD%nT t0&6  44 layt>>(>p>~>q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt~>>>>??????q`OOOOO``$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdK$$IflFD%nT t0&6  44 layt ???@@@@@N@`O$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt$dp<$Ifa$gduN@P@Z@@@q`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdË$$IflFD%nT t0&6  44 layt@@@AAq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytAAAABq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;$$IflFD%nT t0&6  44 laytBB$BBBq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytBBBCCq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytCCCD,Dq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdo$$IflFD%nT t0&6  44 layt,D.D8DDDq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd+$$IflFD%nT t0&6  44 laytDDDPE^Eq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt^E`EjEEEq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytEEEVFFq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd_$$IflFD%nT t0&6  44 laytFFFFFq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytFFFFFq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytFFF\G^GGGG>H@HBHDHHHHIIIIJJKKFLHLLLMMMMMMbNdNNNNO O O:PR@RRRSSSS,T.T0T~TTTUUUUVVWWhXjXָhh5OJQJ"huh56CJOJQJaJhuh5CJOJQJaJhhOJQJhuhCJOJQJaJHFFGNG\Gq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt\G^GhGGGq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdk$$IflFD%nT t0&6  44 laytGGG>H@Hq```$dp<$Ifa$gdukd'$$IflFD%nT t0&6  44 layt@HBHDHHHq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytHHH`IIq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytIIIIIq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd[$$IflFD%nT t0&6  44 laytIIILJ~JJJJJq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytJJJKKq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdә$$IflFD%nT t0&6  44 laytKKK2LFLq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytFLHLRLLLq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdK$$IflFD%nT t0&6  44 laytLLLMMq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytMM(MMMq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdÜ$$IflFD%nT t0&6  44 laytMMMMMq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytMMMTNbNq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd;$$IflFD%nT t0&6  44 laytbNdNnNNNq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytNNNO Oq```$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 layt O OOO:Pq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdo$$IflFD%nT t0&6  44 layt:PRq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdm$$IflFD%nT t0&6  44 layt>R@RJRRRq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd7$$IflFD%nT t0&6  44 laytRRRSSq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytSSSSSq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytSSST,Tq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdy$$IflFD%nT t0&6  44 layt,T.T0T~TTq```$dp<$Ifa$gdukd5$$IflFD%nT t0&6  44 laytTTTZUUq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytUUUUUq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytUUUFVxVVVVVq`OOO```$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdi$$IflFD%nT t0&6  44 laytVVVWWq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd%$$IflFD%nT t0&6  44 laytWWWZXhXq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laythXjXtXXXq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukd$$IflFD%nT t0&6  44 laytjXXXXX Z,Z.ZZZZZ[D\F\N]V]j]n]t]v]]]]]]]]]l^n^` `aa¸qeeeeeeYYYh6CJOJQJaJhxCJOJQJaJho9ho9CJOJQJaJho9hRz CJOJQJaJhB3hRz aJ hRz ]aJhB3hRz ]aJ hRz aJhB3hRz aJhB3hRz 5aJhRz hRz 5OJQJaJhRz h({hh5CJOJQJhhOJQJhuhCJOJQJaJ"XXXXXq`O`$dp<$Ifa$gdu$dp<$Ifa$gdukdY$$IflFD%nT t0&6  44 laytXXvY Z"Z$Z&Z(Z*Z,Z.Zqff\\\\\\\ dxgd* $dpa$gdkd$$IflFD%nT t0&6  44 layt .ZZZD\F\N\f\l\\\ $$Ifa$gd7@ $`a$gdRz $a$gdRz \\\\\]F:..: $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@kdѭ$$Ifl4r'-5< t06644 layt7@]H]J]N]j]?3' $$Ifa$gd" $$Ifa$gd7@kd$$Iflr'-5< t06644 layt7@ $Ifgd7@j]]]]]'kd$$Iflzr'-5< t06644 layt7@ $Ifgd7@ $$Ifa$gdx $$Ifa$gdx]]$^@^V^j^ $Ifgd7@ $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@j^l^p^D___H<000 $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@kd$$Ifl;r'-5< t06644 layt7@__``"`3kdj$$Iflr'-5< t06644 layt7@ $Ifgd7@ $$Ifa$gd7@"``\a~aaa $Ifgd7@ $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@aaabbcH<00< $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@kdQ$$Iflxr'-5< t06644 layt7@crctcxcne?3' $$Ifa$gd7@ $$Ifa$gd7@kd8$$Iflvr'-5< t06644 layt7@ $Ifgd7@atcvcffhiii666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D \MNormalCJOJQJ_HmH sH tH ^^ Heading 1$$ & F@&a$5B*CJ aJ ph88 \M Heading 2$@&5FF Heading 3$ & F@&5\PP Heading 4$$ & F@&a$ 56\>> \M Heading 6$$@&a$5DD \M Heading 7$@&5CJ$OJQJJ@J \M Heading 8$$@&a$5CJOJQJ> > \M Heading 9 $$@&a$6DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List 7Style Heading 1 + Centered Before: 18 pt After: 18 pt$T`Ta$ OJQJ^J~~ *Heading 1 + First line: 0 cm1$hh`a$OJQJ^JaJjj \M Table Grid7:V04"4 \MHeader !.)@1. \M Page Number4 @B4 \MFooter !<R< U0A,B lon $xa$OJQJJCbJ U0Body Text Indent$`a$:q: ({0 Footer Char CJOJQJ:: 2;0 Header Char CJOJQJ@>@@ /$GTitle$a$5OJQJmH sH DD /$G Title Char5CJOJQJmH sH VYV Document Map-D M CJOJQJ^JX/X Document Map CharOJQJ^JfH q PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PDb̟O@H@@@AbA 66999999WWWWWWWWWWWWWWWWvvvvvv||| $xL !"&2()-01<3256b789:^;4<==> ??@XABBCDDEF$HIJ:KKbLNP\SUUVFXYZZR\N]N^_`abchjklmm(opq.s*ttu&vvwHxdyz{|},~~~nĆ"T"̋Z@0`8V2FjXa:klUWZ]_acdefghijklmopqrstuvwxyz{}~Z{ ( V:8)$=QHm=P\Ԡ2r".rhPvzJHVJX:<.` `\LnThl:bH08&dX*F V   P FR4rdNV !`%(&&&'(F))*H++,l-000*1\1T233455:667f78L9 ::H;V;<<,=>~>?N@@ABBC,DD^EEFFF\GG@HHIIJKFLLMMMbNN O:PvP\QjQ>RRSS,TTUUVWhXXX.Z\]j]]j^_"`acnefhi@ij kllVXY[\^`bn|789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~   /29QSWor!!!!@ @ ( VB C D"?B S ?H0( FO@ PtNCOCdkPCQC$k**P--ĚĚPB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace P = > ? ? @ @ 77ODODEFII.X.XYYZZxx}}}}~~[[Z[-.РѠѠӠӠԠԠ֠נ٠ڠܠݠ %(DMP = > ? ? @ @ 77ODODEFuHHHzI{IIIBJCJJJGKHKKKALBLHLILLLLLNMOMMM?N@NNNOOOOOOPPPPQQQQSSFSGS T TOTPTTT>U?UUUVVVV)W*WoWpWvWwWWWXX9X:XXX4Z5ZZZ[[q[w[x[[[[[i\j\\\_]`]]]^^{^|^^^__X_Y_{_|___y`z`````aaFaGaqaraaabbbbcc;c ? ? @ @ 77ODODEFII.X.XYYZZxx}}}}~~[[Z[-.РѠѠӠӠԠԠ֠נ٠ڠܠݠ %(DMP = > ? ? @ @ 77ODODEFII.X.XYYZZxx}}}}~~[[Z[-.РѠѠӠӠԠԠ֠נ٠ڠܠݠ %(DMP;лLOs3'(|w33>9|06\pz$E*J$:q]6K ml`R$KET.kR,Uj:i^vTkc,`Yfp@jvg5wRLc;Z;`;|;hw>S?:@E@m@"B"CyC0D+DsDEEefEzjE8 Gy G/$GINI+UIZnIY)J7 KGKK$KH.KoKLDGMN`NcNmqN**OE>OCO0PP}PE QVQQ}OS=TrT4TexUn{U V;$V_WW(W@WX9XYYKYBYCY:|YOZxYZfZ=[>[A[r\c] S]w]]2^^:^fU^B=`japaqac!bubR!c(Fc+dZdidpdVed\e}e8fKfKfRfg#hPh=Qh8kvk!m:mUmnYndooUopi*pPpPp`qr]os-thPt\otvtuO]u:ruPvtv]v4wFwx0y8yRy({`|||R}D~%0KnQ2;x*qb3RE?e't*O=h.vG 7V{ 6FLj:U2PlnE GjtmH"?OajBDSx`!juao),7RQ_p(LUDoc/qUZ"2\<~$$0(DgSEUw)yQ{e$ab3V1Pe+kuy TojO\kJP}WtV-0FKy 7[@Akc"o%N1CpvEUi&l5EWp| r)anx <nz3Nd0Mt//>BQGlWEB!@[D?Q>bt18rv+izaa(YmX9M> KUXNi$u>CLL# 7{ 7zU\.WY~*>VJ2Z`luP?@ABCDGLHLILMLOKQO (46:<>@BHLVXZ^lnp|~,@Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial7& r.VnTimeC& r.VnHelvetInsH9& r.VnTimeH5. *!Tahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1hQ G GE+}шR#шR#!}4d2qHX ?\M2! xxTNG CC THNG Knvlieungo thi nhuongP      Oh+'0 $0 P \ h tTỔNG CỤC THỐNG KÊnvlieu Normal.dotmngo thi nhuong43Microsoft Office Word@.95@N-c@6D@%zш՜.+,0 hp TCTK#R TỔNG CỤC THỐNG KÊ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   "#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FO4zData !1Table~wWordDocumentASummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q