ࡱ> EGD /bjbjqq 8:ee eeeyyy8\ yn%j)))))$$$$$$$$&z)$]ex"$))O(%l)e)$$V"@9,Y#)0r!3y" $>%0n%"x))Y#)eY#8$$n%) : CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc & & & ..,ngy& & thng& & .nm 2012 N XIN D THI TUYN CNG CHC TNG CC THNG K (Ban hnh km theo Thng t s 13/2010/TT-BNV ngy 30 thng 12 nm 2010 ca B Ni v) Knh gi: Tng cc Thng k - Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..Nam, N: - Ngy sinh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. - Qu qun:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& .& .& & & & ..& . - H khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& .& & & & & & .& & & & & .. - Ch hin nay: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & .T lin lc:& & & & & & & & & & & & & & ....& & & & & & - Dn tc: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & .. - Trnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & - Chuyn ngnh o to: & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .C s o to: & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & - Ngoi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Tin hc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Thuc i tng u tin (ghi thuc i tng u tin no):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Sau khi nghin cu iu kin v tiu chun tuyn dng, ti thy bn thn ti c iu kin, tiu chun tham d k thi tuyn. V vy, ti lm n ny xin ng k d thi tuyn vo v tr cng tc .............................................. &(26<@DFJPR\^lnxz|~ʺʺʺʺʺscscscshqrghqrg6OJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsH/jhqrghy836OJQJUmHnHsHuhy83h~(5OJQJmHsHhy836CJOJQJmHsHhqrgh~(5OJQJmHsHhqrghqrg5OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH%F & ( j @ $d<`a$gd7$dx<^a$gd7 $dha$gd~($a$gdB?$a$gd~($a$gd~($a$gdy83dgd~(   " & ( * ó}qcXcqhB?6OJQJ\hB?hB?6OJQJ\hB?hB?OJQJ\*hqrghi56CJOJQJaJmHsHhqrghi5OJQJmHsHhqrgh~(5OJQJmHsHhqrghqrg5OJQJmHsHhy835OJQJmHsH#hqrgh~(6CJOJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsHh<6OJQJmHsH    " ( * . h p r x z ݿοοοݬvh Y&CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsHhqrgh%:OJQJmHsHhqrghqrgOJQJmHsHhqrgh~(OJQJmHsH%hqrgh~(56>*OJQJmHsH, > H J L N T V d "$(* DFHLNPTZ\`bZbdhǴǴǴڴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴǴ$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsHG\'L))))* ,R,,J-/$dxxa$gdP$ & F8dxx^8a$gdP$ & F8xx^8a$gd Y&$xx`a$gd Y& $xa$gd Y&$x`a$gd5$d<`a$gd7hlrv|~,.46:<>@HJPRXZdfprxz~ڴڤh Y&CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH$hqrghfCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH@"$(,.46:>DFRV^`dfnvz|프q$h$ h$ CJOJQJaJmHsHhwCJOJQJaJmHsHh Y&CJOJQJaJmHsH$h$Sh$SCJOJQJaJmHsHh$SCJOJQJaJmHsH$hqrghM{CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH(&&&&2&4&@&B&D&&&&&&'h'j''Ͽr_O<$hwhwCJOJQJaJmHsHhwCJOJQJaJmHsH$hqrgh7CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsH'h$ h$ CJOJQJaJmHo(sH$h$ h$ CJOJQJaJmHsHh$ CJOJQJaJmHsHh Y&OJQJmHsHU$h$ h$ CJOJQJaJmHsHh Y&CJOJQJaJmHsH............., c yu cu trnh ....................................... vo .............................................................. (cng chc hay vin chc), ti n v ................................................. .............................................................................................................................................................................................. H s gi km theo n ny gm: Bn khai l lch; Bn sao Giy khai sinh; Giy chng nhn sc kho; Bn sao cc vn bng, chng ch, gm :.................................................................................................................................................................................................................... Bn im kt qu hc tp ton kho; 03 phong b c dn tem, ghi r tn, a ch ngi nhn; 02 nh mu c 4x6cm; Bn sao Giy chng nhn u tin (nu c); Ti cam oan h s d tuyn ca ti l ng s tht, sau khi nhn c thng bo trng tuyn ti s hon thin h s d tuyn theo quy nh. Nu sai s tht th kt qu tuyn dng ca ti s b c quan c thm quyn tuyn dng hy b v ti s chu trch nhim trc php lut./. Knh n (ghi r h tn v k)   '((.)F)H)J)L)N)P)T)V)Z)\)b)d)r)v)|)~)))))))))))))))))))******&*(*.*0*6*8*D*ʺ$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrgh%:CJOJQJaJmHsHhwCJOJQJaJmHsH$hwh%:CJOJQJaJmHsH$hwhwCJOJQJaJmHsHh Y&CJOJQJaJmHsH2D*F*P*R*X*Z*\*^**+, ,,,,,,, ,(,*,.,0,6,8,L,N,f,h,n,p,t,v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - --- -"-&-(-0-2-:-Ǵ$hqrgh~]#CJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrgh~]#CJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH?:-<-B-D-J-L-////////////////////////////οyyyyyia]a]a]a]YUhZEjhqrghtmjhtmUhmShD6OJQJmHsHhqrghqrg6OJQJmHsHhqrgh~(6OJQJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsHh}JCh0pOJQJmHsHh0pOJQJmHsH$hqrgh~(CJOJQJaJmHsH$hqrghqrgCJOJQJaJmHsH!///////////////// $^a$gdmS d^gd~(//hmShD6OJQJmHsH6&P 1h:p Y&. A!"#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH PP ~( Heading 4$$dh@&a$6@CJaJ`@` ~( Heading 5$$dh@&^a$5@CJOJQJaJDA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List HH ~(Heading 4 Char6@CJOJQJHH ~(Heading 5 Char5@CJOJQJJ>@J ~(Title$d,a$5@CJOJQJaJ@!@ ~( Title Char5@CJOJQJ424 qrgHeader !4 B4 qrgFooter !@&Q@ }JCFootnote ReferenceH*FbF }JC Footnote TextCJOJQJaJ<q< }JCFootnote Text CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  : h'D*:-// // 8 @ |( D  "?B S ? @ APBt##>?@ABB]^`a?A PYb ##>?@ABB]^`a?A PYb ##>?@ABB]^`a?A PYb ?\o}34SRfy^`o(. p^p`hH. @ L^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. P^P`hH. L^ `LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o(- ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.}34Sfy?\o"         B%N    HGPs{ ")Vrh$ o!~]# Y&P/xG0/3y83M6\8B?P@c@}JC|eJ$SmS$T^bqrghZEjlwzM{e}~?=0pArv%:SIfCIXo7eWtmO-L+f~(gcD$,<|Ci7& O::fDi50 @^^,^^X xx x xxxx&UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeHA$BCambria Math"1hf f;A A !4 3qHX ?D2!xx"Cng ho x" hi ch ngha Vit Namntduyntduy  Oh+'0 , L X d p|$Cng ho x hi ch ngha Vit NamntduyNormalntduy59Microsoft Office Word@L@6@fj,@3A ՜.+,0 hp TCTK #Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCFRoot Entry F t!3H1Table*WordDocument8:SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q