ࡱ> "% ! Lbjbj R"%^||':',e5e5e5y5y5y585M8y5Ϭ99":::B;B;B;RTTTTTT$MNxe5/<>;B;/</<x%(%(::; F F F/<%( :e5:R F/<R F F`1:ܯ?y5@d\>0Ϭv(MAh\e5D B;"d; F|;;B;B;B;xxCVB;B;B;Ϭ/</</</<B;B;B;B;B;B;B;B;B;| &: B K HOCH V U T TNG CC THNG K _______________ CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc _______________________________________ H Ni, ngy 25 thng 10 nm 2012NH GI TNG QUAN V thc trng nng thn, nng nghip t kt qu Tng iu tra nng thn, nng nghip v thy sn nm 2011 Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2011 (sau y vit tt l TT NTNN 2011) c thc hin trn phm vi c nc vo thi im 01/7/2011 theo Quyt nh s 1785/Q-TTg ngy 27 thng 9 nm 2010 ca Th tng Chnh ph. y l cuc Tng iu tra c tin hnh theo chu k 5 nm/ln theo Chng trnh iu tra quc gia v l ln th t nc ta. Mc ch ch yu ca TT NTNN 2011 nhm thu thp thng tin c bn v nng thn, nng nghip v thu sn : (i) nh gi thc trng, phn tch xu hng, xy dng k hoch, chin lc pht trin khu vc nng nghip, nng thn v ci thin mc sng dn c nng thn trn phm vi c nc cing nh tng a phng; (ii) nh gi kt qu thc hin mt s ni dung trong cc chng trnh mc tiu quc gia v cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn v xy dng nng thn mi; phc v so snh quc t v cc ch tiu trong khu vc nng nghip v nng thn; (iii) xy dng c s d liu ca khu vc nng nghip v nng thn, phc v cng tc nghin cu chuyn su v lm dn chn mu cho mt s cuc iu tra nh k ca cc nm tip theo. t c cc mc tiu nu trn, cuc TT NTNN 2011 tp trung vo nhng trng tm ln sau y: Mt l, thu thp cc thng tin v thc trng nn sn xut khu vc nng nghip Vit Nam bao gm: n v sn xut v lao ng, t liu sn xut (quy m s dng t, chn nui, my mc, thit b, khoa hc cng ngh), hot ng h tr sn xut v cc thng tin cn thit khc: Kinh t trang tri, tc ng ca sn xut NLTS ti mi trng... Hai l, thu thp thng tin bc tranh ton cnh v nng thn Vit Nam v dn c nng thn t s lng, c cu cc loi h v lao ng nng thn n hng lot cc vn khc nh iu kin sng, tch lu v kh nng huy ng vn, o to ngh cho lao ng nng thn; kt qu thc hin mt s chnh sch x hi nng thn; thc trng kt cu h tng kinh t x hi nng thn, quy hoch xy dng nng thn mi; khi phc v pht trin lng ngh... Ba l, thu thp thng tin phc v nghin cu v gii trong khu vc nng nghip v nng thn, t cc thng tin v vai tr ph n trong sn xut nng, lm nghip v thy sn (sau y vit tt l NLTS) n trnh hc vn v trnh chuyn mn k thut ca mt s cn b ch cht x,... y l mt cuc tng iu tra (sau y vit tt l TT) c quy m ln trn phm vi c nc, ni dung phc tp lin quan ti trn 16,25 triu n v iu tra (bao gm: 16,15 triu h iu tra ton b khu vc nng thn v h NLTS thnh th; 70.903 h mu; 20.028 trang tri; 9.071 UBND x). t chc thnh cng cuc TT, Ban ch o TT cc cp huy ng hn 180 nghn iu tra vin, t trng, gim st vin cc cp tham gia. to iu kin thun li cho ngi s dng, kt qu TT c bin son v ph bin qua cc n phm, bo co chuyn , cc sn phm in t nh: )a CD ROM, cc c s d liu v) m v vi m, Trang thng tin in t ca Tng cc Thng k. Tng cc Thng k hy vng rng cc sn phm v TT s cung cp nhng thng tin hu ch cho cc c quan qun l v hoch nh chnh sch, cc nh nghin cu trong, ngoi nc v nhiu i tng s dng tin khc. Di y l nh gi tng quan v thc trng v xu hng bin ng ca nng thn, nng nghip qua kt qu cuc TT NTNN 2011. A. TNG QUAN NNG THN Tnh n 01/7/2011, c nc c 9.071 x, hu nh khng c s thay i v s lng n v hnh chnh cp x trong 5 nm qua. C nc c 80.904 thn, p, bn, tng 0.35% so vi s 80.620 thn ca nm 2006. Nng thn (sau y vit tt l NT) nc ta c 15,3 triu h vi xp x 32 triu ngi trong tui lao ng, tng 11,4% v s h v 4,5% v lao ng so vi k TT nm 2006. 1. Kt cu h tng NT tip tc c xy dng mi v nng cp c v chiu rng v chiu su, to iu kin cho sn xut pht trin; b mt nng thn c nhiu i mi. 1.1. Pht trin nhanh mng li in nng thn to iu kin thun li in kh ho NT, NN, phc v sn xut v i sng. Mt trong nhng ni dung quan trng hng u ca cng nghip ho, hin i ho NN, NT l in kh ho. Trong nhng nm qua, Chnh ph tp trung ch o cc ngnh, cc cp trin khai chng trnh in kh ha NT v t kt qu tt, c bc pht trin mi. Cc kt qu ch yu v mng li in nng thn: 99,8% x c in 95,5% thn c in. BSCL 99,4%. 98% h NT s dng in. TN tng nhanh nht t 52% nm 2001 ln 97% nm 2011. Hn ch: 17 x cha c in (nm 2006 c 100 x v nm 2001 c 924 x) Nhiu thn, bn ca cc x vng cao, vng su, vng ng bo dn tc t ngi v c vng to ra ngun in quc gia nh Ho Bnh, Tuyn Quang, Sn La, Yn Bi, Ngh An, Qung Nam... vn cha c in Tnh n 01/7/2011, c nc c 9054 x c in, tng 1044 x (+13%) so vi nm 2001, nng t l x c in t 89,7% ln 99,8%. Trong 6 vng KT-XH, c 3 vng t t l 100% x c in l TN, NB v BSCL. Cc vng c s x c in tng vi tc cao trong 10 nm l: vng TN tng 217 x (+57%), nng t l x c in t 75,5% ln 100%; TDMNPB, tng 537 x (+31%), nng t l x c in t 76,6% ln 99,7%. n 01/7/2011 c nc 77,3 nghn thn c in, bng 95,5% tng s thn, tng 2820 thn (+3,2%) so vi nm 2006 v tng 15,1 nghn thn (+24,4%) so vi nm 2001. Vng c t l thn c in cao nht l: BSCL 99,4%. So snh 3 k TT cc nm 2001, 2006 v 2011 cho thy t l h NT s dng in tng ln ng k qua cc nm: Nm 2001 mi 79%, nm 2006 l 94,2% th n 2011 tng ln n 98%. T l h NT s dng in tng u c 6 vng. Trong vng TN tng nhanh nht t 52% nm 2001 ln 97% nm 2011. Nh vy tnh n 01/7 2011, t l x c in c nc t xp x 100%, c bn t mc tiu ra trong chin lc pht trin KT-XH 10 nm cing nh k hoch 5 nm 2006-2010. T l thn c in t gn 96%, ch yu l in li quc gia nn n nh hn cc nm trc. T l h NT s dng in cing tng, l iu kin quan trng pht trin sn xut NN, CN ch bin v ngnh ngh dch v NT, ng thi gp phn ci thin i sng vt cht, vn ho, tinh thn ca dn c. iu c bit l cc vng TDMNPB, TN v BSCL vn l 3 vng c nhiu kh khn trong xy dng v nng cp li in quc gia trong cc nm trc y, nay l 3 vng c tc in kh ho NT nhanh nht. S x cha c in ch cn 17 x, ch yu ri vo cc x c bit kh khn vng cao, vng su, bin gii, hi o, gim nhiu so vi 100 x ca nm 2006 v 924 x ca nm 2001. C th ni, in kh ho NT l im sng ng ghi nhn nht trong bc tranh tng qut v xy dng v nng cp kt cu h tng NT nc ta 5 nm 2006-2010. l thnh tu c ngh)a quan trng i vi pht trin KT-XH NT v nng cao i sng vt cht, tinh thn ca dn c NT, gp phn thu hp khong cch gia NT v TT. Tuy nhin, bn cnh nhng thnh tu v khi sc , in kh ho NT vn cn nhng hn ch cn c khc phc. Nhiu thn, bn ca cc x vng cao, vng su, vng ng bo dn tc t ngi v c vng to ra ngun in quc gia nh Ho Bnh, Tuyn Quang, Sn La, Yn Bi, Ngh An, Qung Nam... vn cha c in. 1.2. Giao thng nng thn c nhiu khi sc c v s lng v cht lng ng x, ng lin thn v ng ni ng nhng vng su, vng ni cao vn cn nhiu kh khn. Cc kt qu ch yu v mng li giao thng nng thn: 98,6% x c c ng t n tr s UBND x; 97% s x c ng t i li c quanh nm 87,4% s x c ng n UBND x c nha, b tng ho. Vng t t l cao nht BSH (97,9%) v thp nht l TDMNPB (71%) 89,6% thn t c th i n 67,7% x c ng trc thn c nha, b tng ha 49,4% x c ng ng xm c nha, b tng ho. Hn ch: 19% x vng cao v 40,4% x min ni c ng ng xm c nha, b tng ho. Tip tc thc hin phng chm "Nh nc v nhn dn cng lm", h thng giao thng NT pht trin v s lng v nng cp v cht lng, gp phn tch cc to iu kin thun li thu ht cc nh u t v khu vc NT, to cng n, vic lm, xo i, gim ngho v gii quyt c nhiu vn KT-XH khc. n 01/7/2011 c nc c 8944 x c ng t n tr s UBND x, chim 98,6% tng s x. Trong , trn 97% s x c ng t i li c quanh nm (nm 2006 l 93,6%). Cht lng ng NT cing c nng cp vi tc kh nhanh so vi cc nm trc. T l x c ng n UBND x c nha, b tng ho tng nhanh qua 10 nm (2001 2011). S x c ng t n UBND x c nha hoc b tng ho tng 24,7% so vi nm 2006 v gp i so vi nm 2001. Vng c t l x c ng n UBND x c nha, b tng ho cao nht l BSH (97,9%) v thp nht l vng TDMNPB (71%). ng ch l h thng giao thng n cp thn c ch trng pht trin mnh vi 89,6% s thn t c th i n. y l iu kin ht sc thun li v c s h tng giao thng phc v sn xut NN, dch v v sinh hot ca c dn NT, xy dng NTM. T l x c ng trc thn c nha ho hoc b tng ho (tiu ch NTM) cing c cc a phng quan tm u t nng cp nn kt qu t kh. Nm 2011 c nc c 6,1 nghn x c ng trc thn c nha, b tng ha, t t l 67,7%. Trong vng BSH t t l cao nht (91%)%. T l x c ng ng xm c nha, b tng ho (tiu ch NTM) nm 2011 t 49,4%, trong cc x vng ng bng v trung du t 66,5%, x min ni t 40,4%, x vng cao t 19%. Bn cnh nhng thnh tu t c, h thng ng giao thng NT vng su, vng ni cao, hi o vn nhiu bt cp, hn ch nhng chm c khc phc, gy khng t kh khn cho sn xut, lu thng hng ho, kinh doanh v sinh hot ca dn c NT. 1.3. H thng thu li c ch trng xy dng mi v nng cp song cha ng u. Cc kt qu ch yu v h thng thy li nng thn: 16 nghn trm bm nc phc v sn xut NLTS trn a bn x, tng 81% so vi nm 2001 1,8 trm bm nc/x (2006 l 1,5 trm) 40 nghn km h thng knh mng do x/HTX qun l (23,2% tng chiu di knh mng) c kin c ha 73,6% s x c h thng thu li c bn p ng yu cu sn xut v dn sinh. Nhng hn ch: 25,5% s x hi o v 53,9%x vng cao c h thng thu li c bn p ng yu cu sn xut v dn sinh Trong nhng nm gn y, thc hin ng li y nhanh CNH, hin i ho NN, NT, Nh nc u tin u t xy dng mi v nng cp h thng cc cng trnh thu li phc v sn xut NLTS. Nh thm nhiu din tch canh tc c ti, tiu gp phn tng nng sut, sn lng cy trng. n nm 2011 c nc c gn 16 nghn trm bm nc phc v sn xut NLTS trn a bn x, tng+81% so vi nm 2001. Thc hin ch trng kin c ho knh mng, nhng nm qua, h thng knh mng do x/HTX qun l c kin c ha trn 40 nghn km, chim 23,2% tng chiu di knh mng (nm 2001 l 12,4%, nm 2006 l 18,8%); trong mt s vng t t l cao nh TDMNPB gn 42%, vng TN 41%, NB 34,1, BTBDHMT 31%. i chiu vi cc mc tiu v thu li trong Chng trnh mc tiu quc gia v xy dng NTM, n 01/7/2011 c 6682 x chim 73,6% tng s x c nc c h thng thu li c bn p ng yu cu sn xut v dn sinh, trong x ng bng, trung du t 85,4%, x min ni t 67,6%, x vng cao t 53,9% v x hi o t gn 25,5%. 1.4. H thng trng hc cc cp khu vc NT c xy dng mi, nng cp v c bn xo xong tnh trng trng tm, lp tm. Cc kt qu ch yu v h thng trng hc cc cp: 99,5% x c trng tiu hc. 93% x c trng trung hc c s 12,8% x c trng trung hc ph thng. 96,3% x c trng mu gio/mm non 46% thn c lp mu gio. 52% x c nh tr. 73% trng tiu hc c xy kin c; 85% trng THCS c xy kin c Nhng hn ch: 3% x cha c trng tiu hc ti: Cao Bng, Bc Kn, Gia Lai, Qung Nam... 4% l mc tng t l x c nh tr trong giai on 5 nm 2006-2011, so vi 13% l mc tng ca giai on 2001 2006), nn ch c 52% x c nh tr vo nm 2011 16,2% s thn c nh tr. 1,4% s thn c lp mu gio t thc trong 46% s thn c lp mu gio di 50% trng tiu hc c xy dng kin c : Tuyn Quang, Bnh Thun, Ty Ninh, Tr Vinh, V)nh Long, Hu Giang... trn 5% trng tm (khng c xy kin c v bn kin c) : Tuyn Quang, Sn La, in Bin, Hu Giang. Trong nhng nm 2006-2011, thc hin ch trng x hi ha gio dc ca Nh nc, h thng trng hc cc cp NT c xy dng mi, nng cp v t c nhng kt qu cao hn cc thi k trc . n nm 2011, c nc c 99,5% s x c trng tiu hc. T l x c trng trung hc c s (THCS) tng ln: t 90,8% nm 2006 ln 93% nm 2011. T l x c trng trung hc ph thng (THPT) cing tng ln kh nhanh: 8,5% nm 2001 ln 12,8% nm 2011. Cng vi s pht trin ca h thng trng hc ti cp x, cc lp mu gio, nh tr pht trin, m rng n cp thn. T l x c trng mu gio/mm non nm 2011 t 96,3%; c nc c 46% s thn c lp mu gio. S x c nh tr nm 2011 chim t l gn 52%. Vic m thm cc im trng cc thn, bn to iu kin thun li hc sinh khng phi i hc xa, gp phn gim tnh trng hc sinh b hc, nht l cc x vng cao, vng su, vng ng bo dn tc thiu s. Cng vi tng nhanh v s lng, phong tro xy dng v nng cp cc trng hc kin c v bn kin c, xo trng, lp hc tm t kt qu ng khch l. Kt qu 3 k TT cho thy xu hng tng nhanh v t l s trng hc xy dng kin c, gim s trng hc bn kin c v nh tm cc cp hc ph thng x. T l trng hc c xy dng kin c v bn kin c cc cp hc ph thng nm 2011 theo cc loi trng l: trng tiu hc c xy kin c cc nm 2001 (31%), 2006 (52%) v 2011 (73%); t l trng THCS c xy kin c tng ng 3 nm l 44%, 70% v 85%,& Tuy nhin, kt qu TT nm 2011 cho thy vic xy dng, nng cp h thng trng cc cp vn cn nhiu bt cp, th hin r nt s khng ng u gia cc vng, cc a phng v cc cp hc; c th nh sau: - Tnh chung c nc c 99,4% s x c trng tiu hc, trong rt nhiu tnh 100% s x c trng tiu hc. Tuy nhin, n 1/7/2011 mt s tnh t l s x cha c trng tiu hc cn chim trn 3%, nh: Cao Bng, Bc Kn, Gia Lai, Qung Nam... T l s s x c nh tr vo nm 2011 ang nm mc thp (52%), song trong giai on 5 nm 2006-2011 ch tng c 4% (mc tng ca giai on 2001 2006 l 13%); mi ch c 16,2% s thn c nh tr. C nc c 46% s thn c lp mu gio nhng vic pht trin cc lp mu gio t thc cn rt hn ch vi 1,4% s thn c lp mu gio t thc. - n 01/7/2011, c nc c 73% s trng tiu hc NT c xy dng kin c, nhiu tnh t l ny t trn 95% nhng cing cn nhiu a phng t l trng tiu hc c xy dng kin c di 50%, nh: Tuyn Quang, Bnh Thun, Ty Ninh, Tr Vinh, V)nh Long, Hu Giang... c bit, mt s tnh, t l trng khng c xy kin c v bn kin c cn chim trn 5%, nh: Tuyn Quang, Sn La, in Bin, Hu Giang. 1.5. H thng c s y t NT tip tc c tng cng kh ton din, thc s tr thnh tuyn chm sc sc kho ban u quan trng ca dn c NT. Cc kt qu ch yu v h thng c s y t nng thn: 99,5% x c trm y t. 57% trm y t c kin c ho 42% trm y t c bn kin c 77,5% x c trm y t x t chun quc gia v y t x 1,1 bc s)/1 vn dn 94% thn c cn b y t thn 30,5% x c c s khm, cha bnh t nhn trn a bn 68,0% x v 18% s thn c c s kinh doanh thuc ty y Nhng hn ch: 3% trm x x l cng trnh tm (cha c kin c, bn kin c) 0,73 bc s)/1 x. H thng trm y t x tip tc pht trin c v s lng c s, s lng v trnh chuyn mn ca i ngi y bc s) cing nh c s vt cht. n nm 2011: 99,5% s x c trm y t; t l trm y t c kin c ho t 57%, bn kin c t 42%; 77,5% s x c trm y t x t chun quc gia v y t x. Thc hin chnh sch a bc s) v x, s lng bc s) ang lm vic ti cc trm y t x tng nhanh trong nhng nm gn y. n thi im 01/7/2011 c nc c gn 6,6 nghn bc s), tng gn 16% so vi nm 2006 v tng 45% so vi nm 2001. Nh s bc s) trn 1 vn dn NT tng t 0,8 ngi nm 2001 ln 1 ngi nm 2006 v 1,1 ngi nm 2011. phc v v chm sc sc kho cng ng NT tt hn, h thng y t c s tip tc c ch v m rng n cp thn v h thng khm cha bnh t nhn: n nm 2011 c 94% s thn c cn b y t thn v 30,5% s x c c s khm, cha bnh t nhn trn a bn. Bn cnh nhng mt c, h thng c s dch v y t, khm cha bnh NT vn bc l nhiu bt cp m th hin r nht l s pht trin khng ng u gia cc vng. Tnh trng yu km v h tng v i ngi cn b ca tuyn y t c s ti nhiu vng NT min ni, vng su, vng xa chm c khc phc. S bc s) v x cha p ng yu cu, nhiu trm y t x cha c bc s)... 1.6. V sinh mi trng nng thn c bc ci thin song vn l mt vn bc xc nhiu vng thn qu, c bit l cc vng su, vng xa. Cc kt qu ch yu v v sinh mi trng nng thn: 19% x xy dng h thng thot nc thi chung. BSH cao nht (37,6%) 44% s x c t chc (hoc thu) thu gom rc thi (nm 2006 c 28%). BSH cao nht (82%) 26% s thn c t chc (hoc thu) thu gom rc thi. BSH cao nht (66%) Nhng hn ch: 1/10 s thn c h thng thot nc thi chung. TN t t l thp nht (1,3%) Di 45% s x v 1/3 s thn c t chc (hoc thu) thu gom rc thi. TDMNPB thp nht (ch 13% x v 4% thn) 1/4 h c ngi n thu gom rc Tnh n 01/7/2011 c nc c gn 19% s x v 9% s thn xy dng h thng thot nc thi chung (nm 2006 cc t l tng ng l 12,2% v 5,6%). BSH l vng t t l cao nht vi 37,6% s x v 26,6% s thn xy h thng thot nc thi chung, trong khi TN t t l thp nht (cc t l tng ng l 3,9% v 1,3%). y l mt tin b ng ghi nhn trong chuyn bin nhn thc v hnh ng ca cc cp, cc ngnh cing nh cc h gia nh NT v bo v mi trng qua x l nc thi, nht l cc vng c cc lng ngh, khu cng nghip, cm cng nghip tp trung, trang tri chn nui. Cc hot ng thu gom rc thi sinh hot trn a bn NT nhng nm gn y cing c nhiu a phng quan tm. n nm 2011, c nc c 44% s x c t chc (hoc thu) thu gom rc thi (nm 2006 c 28%) v 26% s thn c t chc (hoc thu) thu gom rc thi. Tuy kt qu t c cn thp v cha u gia cc vng, cc a phng nhng xu hng chung l tng dn so vi cc nm trc. t cao nht v 2 ch tiu trn l vng BSH (82% v 66%), thp nht l TDMNPB (ch 13% v 4%). D c nhng bc tin b so vi 5 nm trc y song mi trng NT vn l mt trong t nhng l)nh vc c nhiu hn ch, yu km nht trong bc tranh ton cnh c nhiu khi sc v KT-XH NT nc ta. Nhng con s di 1/5 s x v di 1/10 s thn c h thng thot nc thi chung; di 45% s x v di 1/3 s thn c t chc (hoc thu) thu gom rc thi t kt qu TT nm 2011 th hin iu . S km pht trin v h tng h thng nc thi v dch v thu gom rc thi c bit xy ra cc vng TDMNPB v TN. 1.7 Mng li thng tin, vn ha pht trin nhanh, gp phn ci thin i sng tinh thn ca nhn dn. Cc kt qu ch yu v mng li thng tin, vn ha nng thn: 87% h NT c in thoi (nm 2001 t 5%) 54% x c im kinh doanh Internet t nhn nm 2011 (nm 2006 t 32,5%) 39% x c nh vn ha. BSH t cao nht (t 51,4%) 97% x c t sch php lut 81% x c h thng loa truyn thanh n thn Nhng hn ch: 1/4 x TN v 1/3 x TDMNPB c nh vn ho/nh sinh hot cng ng 12% x c th vin (nm 2006 t 9,7% v nm 2001 t 7,5%) H thng thng tin lin lc khu vc NT c nng cp, hon thin phc v ngy cng tt hn nhu cu pht trin sn xut, m rng dch v v giao lu vn ho ca cc cp, cc ngnh v h gia nh NT. T l h NT c in thoi tng rt nhanh trong 10 nm qua, t 5% nm 2001 ln 87% nm 2011. H thng mng li kinh doanh Internet t nhn NT cing pht trin rt nhanh. T l x c im kinh doanh Internet t nhn nm 2011 t gn 54% (nm 2006 t 32,5%). H thng nh vn ho/nh sinh hot cng ng x, thn tip tc c quan tm u t xy dng, cung cp a im cho nhn dn trong thn tham d hi hp v sinh hot vn ho. n nm 2011 gn 39% s x c nh vn ha (nm 2006 t 30,6% v nm 2001 t 15%). Vng BSH t l x c nh vn ho cao nht (t 51,4%), cao hn so vi mc 47,4% ca nm 2006 v 28,3% ca nm 2001. T l x c th vin nm 2011 c nc t gn 12% (nm 2006 t 9,7% v nm 2001 t 7,5%). Nm 2011 c 97% s x c t sch php lut. T l x c h thng loa truyn thanh n thn tng nhanh t 57% nm 2001 ln trn 81% nm 2011. Thc t trn cho thy, trong nhng nm gn y cc ngnh, cc cp, nht l chnh quyn cp x, thn quan tm ch trng xy dng v pht trin cc c s vn ho gp phn nng cao trnh dn tr, nng cao i sng tinh thn ca dn c NT, ph hp vi ch trng xy dng NTM. 1.8. Ch NT c kin c ho mt bc, nhng t l ch trn a bn x t tiu chun cn thp. Cc kt qu ch yu v mng li thng tin, vn ha nng thn: 58% x c ch. 54% x min ni, 31% x vng cao v 37% x hi o c ch 2/3 s ch c xy dng kin c v bn kin c trong : ch c xy dng kin c v bn kin c ln lt l 65%, 73% v 69% Nhng hn ch: 1/4 x TN v 1/3 x TDMNPB c nh vn ho/nh sinh hot cng ng 12% x c th vin (nm 2006 t 9,7% v nm 2001 t 7,5%) 3,5% s ch NT t tiu chun NTM (ca B Xy dng) Ch NT c vai tr quan trng i vi s pht trin nn kinh t hng ho, kch thch trao i hng ho gia cc vng v trong ni b nhn dn trn a bn. Nm 2011 c nc c hn 5,2 nghn x c ch, chim gn 58% s x. S ch trn a bn x c xy dng kin c v bn kin c tng so vi nm 2006. Nm 2011 s ch c xy dng kin c v bn kin c t gn 67% (nm 2006 t 53%). Tuy nhin, ch t tiu chun ca B Xy dng cn rt thp, kt qu TT 2011 cho thy n 1/7/2011 c nc ch c 3,5% s ch NT t tiu chun. ng ch l cha c vng no c t l ch t tiu chun trn 8% nh quy nh ca b tiu ch NTM. Ti cc vng min ni, vng cao v hi o tuy c nhiu kh khn nhng nm 2011 t l x c ch t nh sau: x min ni trn 54%; x vng cao 31% v x hi o 37%, trong : ch c xy dng kin c v bn kin c ln lt l 65%, 73% v 69%. Nh ng bo cc dn tc vng min ni, vng cao, hi o c iu kin thun li hn trao i hng ho v giao lu vn ho vi cc x trong vng cing nh cc x min xui, gp phn pht trin sn xut, nng cao i sng vt cht v vn ho, tinh thn, xy dng NTM. Tuy nhin, t l ch t tiu chun ca B Xy dng min ni, vng cao v hi o rt thp (ln lt l 1,7%, 4,1% v 3,5%). 1.9. H thng tn dng nhn dn nng thn tip tc tng, to iu kin thun li cho dn c tip cn ngun vn tn dng phc v sn xut, kinh doanh v i sng. Cc kt qu ch yu v h thng tn dng nng thn: 10,5% x. c chi nhnh ngn hng thng mi hot ng trn a bn 11,6% x c qu tn dng nhn dn. BSH cao nht (26%) Nhng hn ch: 7% x TDMNPB c chi nhnh ngn hng 5% x TN c qu tn dng nhn dn to iu kin cho dn c NT tham gia cc hot ng tn dng, hn ch tnh trng cho vay nng li, trong nhng nm gn y, nhiu chi nhnh ngn hng thng mi v t chc tn dng m cc chi nhnh ti x. n nm 2011 NT c nc c 953 x c chi nhnh ngn hng thng mi hot ng, chim 10,5% tng s x. Vng c t l x c chi nhnh ngn hng cao nht l NB (18%), thp nht l TDMNPB (7%). T l x c qu tn dng nhn dn tng gia 2 k TT 2011 v 2006. Nm 2011 c 1049 x c qu tn dng nhn dn chim 11,6% so vi tng s x (nm 2006 t 10,1%). Vng c nhiu qu tn dng nhn dn v tng nhanh trong 5 nm qua l BSH c 508 x, t 26% (nm 2006 t 21%); TDMNPB v vng TN l nhng vng c t l x c qu tn dng nhn dn thp(5%). 1.10. Lng ngh NT c khi phc v pht trin, to nhiu vic lm, gp phn thc y sn xut v chuyn dch c cu kinh t NT, nhng vn mi trng ti cc lng ngh vn bc l nhiu yu t hn ch, yu km. Cc kt qu ch yu v lng ngh nng thn: 11% x c lng ngh trn a bn 1.322 lng ngh nm 2011 (nm 2006 c 1077 lng ngh v nm 2001 c 710 lng ngh) 327 nghn h v 767 nghn lao ng thng xuyn. 248 h/1 lng ngh v 580 lao ng/lng ngh so vi 238 h v 609 lao ng nm 2006. BSH chim 50,5% tng s x c lng ngh c nc, 53% s lng ngh c nc. Nhng hn ch: 4,1% lng ngh s dng thit b x l nc, cht thi c hi Cng vi s ra i ca cc khu CN, cm CN, nhiu lng ngh c khi phc v pht trin thu ht c nhiu ngun vn trong dn c, to c vic lm ti ch cho hng chc vn lao ng v o to, bi dng nhng lao ng ph thng thnh lao ng c k thut. n nm 2011, khu vc NT c 961 x c lng ngh, chim 11% tng s x (t l tng ng ca cc nm 2001 v 2006 ln lt l 6% v 8%). S lng lng ngh cing tng: Nm 2011 c 1.322 lng ngh so vi 1077 lng ngh ca nm 2006 v 710 lng ngh ca nm 2001. Cc lng ngh thu ht 327 nghn h v 767 nghn lao ng thng xuyn. Bnh qun 1 lng ngh c 248 h v 580 lao ng so vi 238 h v 609 lao ng nm 2006. Vng c nhiu x c lng ngh v s lng lng ngh nhiu nht l BSH: 485 x (chim 50,5% tng s x c lng ngh c nc), 706 lng ngh (chim 53% s lng ngh c nc) v 222 nghn h tham gia vi 505 nghn lao ng. Tuy nhin, mt tri ca cc lng ngh NT cing cn nhiu, nht l tnh trng gy nhim mi trng NT: nc thi, cht thi do cc lng ngh to ra ti cc vng qu gy nhim ngun nc, khng kh, t ai nh hng n cy trng, vt nui v sc khe ngi dn cn rt ph bin. Theo kt qu TT nm 2011, t l lng ngh s dng thit b x l nc, cht thi c hi ch t 4,1% v thc trng ny ang cho thy r nguy c gy nhim mi trng rt cao ca cc lng ngh NT nc ta. 2. C cu ngnh ngh ca h nng thn c s chuyn dch theo hng tch cc, song vn cha khc phc c s chnh lch ln gia cc vng kinh t - x hi 2.1. Chuyn dch c cu ngnh ngh h NT c nhiu tin b hai vng NB v BSH Cc kt qu ch yu v h v ngnh ngh nng thn: 15,34 triu h NT, tng 1,58 triu h (+11,4%) so vi nm 2006 9,53 triu h NLTS NT, gim 248 nghn h (-2,54%) so vi nm 2006. 5,13 triu h CNXD v DV, tng 1,67 triu h (+48,5%) so vi nm 2006 62,2% h khu vc NT l h NLTS (71,1% ca nm 2006 v 80,9% ca nm 2001. 33,4% h khu vc NT l h CNXD v dch v, tng thm 8,3% so vi nm 2006. 13/63 tnh c t trng h CNXD v dch v chim trn 40% tng s h NT (nm 2006 ch c 5/63 tnh) S h NT c nc ti thi im 01/7/2011 l khong 15,34 triu h, tng 1,58 triu h (+11,4%) so vi nm 2006, ngoi nguyn nhn do tng nhn khu cn c nguyn nhn do tch h lm cho quy m h gia nh khu vc NT gim i r rt. S liu TT cho thy trong 5 nm 2006 - 2011 c cu ngnh ngh ca h NT c s chuyn dch nhanh theo hng tch cc: Gim s lng v t trng nhm h NLTS; tng s lng v t trng nhm h CNXD v dch v. V s lng h, theo kt qu chnh thc n 1/7/2011, s h NLTS NT l 9,53 triu h, gim 248 nghn h (-2,54%) so vi nm 2006. S h CNXD v h dch v t 5,13 triu h, tng 1,67 triu h (+48,5%) so vi nm 2006. V c cu, t trng h NLTS khu vc NT nm 2011 l 62,2% so vi 71,1% ca nm 2006 v 80,9% ca nm 2001. T trng hai nhm h CNXD v dch v t 2006 n 2011 tng thm 8,3% (t 25,1% ln 33,4%). Nu so vi nm 2001, t l ny nm 2011 tng thm 17,1% (t 16,3% ln 33,4%). Trn phm vi c nc trong giai on 2001-2011, s h NLTS c qua 5 nm li gim i khong t 9% n 10%, trong khi 2 khu vc CNXD v dch v li tng ln: khu vc CNXD tng mc 4,5 - 5%, khu vc dch v tng chm hn mc t v 3,5 - 4,5%. ng ch l n nm 2011 c 13/63 tnh (20,6%) c t trng h CNXD v dch v chim trn 40% tng s h NT (nm 2006 ch c 5/63 tnh). Tc chuyn dch c cu ngnh ngh h NT t NLTS sang CNXD v dch v r nt nht xy ra vng NB v tip theo l BSH. hai vng ny, s h NLTS u di 50% tng s h NT, c bit vng NB ch chim cha n 40%. 2.2. C cu ngnh ngh ca lao ng NT chuyn dch nhanh hn so vi c cu ngnh ngh ca h. Cc kt qu ch yu v c cu ngnh ngh ca lao ng nng thn: 32 triu ngi trong tui c kh nng lao ng khu vc NT tng 1,4 triu ngi (+4,5%) so vi 2006 59,6% lao ng trong tui c kh nng lao ng khu vc NT l lao ng NLTS; 18,4% l lao ng CNXD v 20,5% l lao ng dch v 46% ngi trong tui lao ng c tham gia hot ng NN trong 12 thng qua l lao ng chuyn NN (thun nng); 32,1% l lao ng NN kim ngnh ngh khc v 21,9% l lao ng phi NN c hot ng ph NN Nhng hn ch: Trong 10 nm 2001-2011, t trng lao ng NLTS gim bnh qun 2%/nm. Nm 2011 s ngi trong tui c kh nng lao ng khu vc NT l 32 triu ngi, tng 1,4 triu ngi (+4,5%) so vi 2006. T l s ngi trong tui lao ng c kh nng lao ng thc t c lm vic trong 12 thng qua phn theo hot ng chnh nm 2011 nh sau: lao ng NLTS chim 59,6%, gim ng k so vi mc 70,4% ca nm 2006 v 79,6% ca nm 2001; T trng lao ng CNXD ln lt cc nm 2011, 2006 v 2001 l 18,4%, 12,5% v 7,4%; t l lao ng dch v l 20,5%, 15,9% v 11,9% 3 nm tng ng. Kt qu t c v chuyn dch c cu lao ng NT nm 2011 tuy c tin b so vi cc nm 2001 v 2006 nhng vn cn chm v c khong cch xa so vi yu cu. Trong 10 nm t 2001-2011, t trng lao ng NLTS mi gim c 20% t khong 80% nm 2001 xung khong 60% vo nm 2011, bnh qun mi nm gim c 2%. Tuy kt qu chuyn dch c cu lao ng NT nhng nm qua din ra cn chm so vi yu cu, cha u gia cc vng v cc a phng nhng cing c im mi l xu hng hot ng a dng ngnh ngh ca lao ng khu vc NT ngy cng tng. Trong tng s ngi trong tui lao ng c tham gia hot ng NN trong 12 thng qua th lao ng chuyn NN (thun nng) chim 46%; lao ng NN kim ngnh ngh khc chim 32,1% v lao ng phi NN c hot ng ph NN chim 21,9%. 2.4. Trnh chuyn mn ca lao ng NT c nng ln mt bc nhng cn rt chm so vi yu cu Cc kt qu ch yu v trnh lao ng nng thn: 11,2% ngi trong tui lao ng c kh nng lao ng c trnh chuyn mn k thut t s cp tr ln (nm 2006 t 8,2% v nm 2001 t 6,2%), 4,3% c trnh trung cp; 2,2% c trnh i hc Trong nhng nm qua, Nh nc ban hnh nhiu chnh sch v Chng trnh o to ngh cho nng dn. Vi s h tr ca Nh nc trong vic o to ngh min ph, trnh chuyn mn k thut ca lao ng NT nng ln. S ngi trong tui lao ng c kh nng lao ng c trnh chuyn mn k thut t s cp tr ln nm 2011 chim t l 11,2% (nm 2006 t 8,2% v nm 2001 t 6,2%), trong : trnh trung cp ln lt cc nm 2011, 2006 v 2001 l 4,3%, 3% v 2,5 %; trnh i hc l 2,2%, 1,1% v 0,7% trong 3 nm tng ng. C th ni tuy t c nhng tin b so vi cc nm trc nhng trnh chuyn mn ca lao ng NT vn cn rt thp trc yu cu sn xut hng ho trong nn kinh t th trng. iu ny dn n kh nng chuyn i ngnh ngh t khu vc NLTS sang khu vc CNXD v dch v cn chm v khng u gia cc vng, cc a phng, nht l min ni, vng su, vng dn tc thiu s. Lao ng NT d tha nhiu nhng cn t lao ng chuyn i sang cng nghip v dch v. 3. Kinh t NT tip tc pht trin, thu nhp v tch lu ca h NT tng Cc kt qu ch yu v thu nhp v tch liy ca h nng thn: 17,4 triu ng vn tch lu bnh qun 1 h NT, gp 2,6 ln so vi 01/7/2006. Nu loi tr yu t trt gi th vn tch liy bnh qun 1 h NT nm 2011 tng khong 41% so vi nm 2006 cao hn so vi mc tng trng kinh t nc ta trong thi k 2006-2011 (gn 40%) 259 nghn h NT (1,7%) c h tr xy dng, sa cha nh. 21,6% h NT c vay vn u i theo cc chng trnh, d n Nhng hn ch: 23,6 triu ng vn tch lu bnh qun /h NB, gp 2,7 ln so vi 8,7 triu ng/h ca TDMNPB 34,9 triu ng vn tch lu bnh qun /h thng nghip, 25,2 triu ng/h TS so vi 12,9 triu ng/h NN, 7,8 triu ng/h LN, 6 triu ng/h dim nghip Kinh t nc ta trong 5 nm qua tng trng bnh qun t 7%, GDP bnh qun u ngi nm 2010 t 1.168 USD. Hu ht cc ngnh, cc l)nh vc u tng trng kh. S pht trin n nh ca ngnh NLTS nn i sng nhn dn ni chung v c dn NT ngy cng c ci thin, thu nhp ngy cng cao. iu ny to iu kin cho c dn NT tng thm tch liy. Ti thi im 01/7/2011, vn tch lu bnh qun 1 h NT t 17,4 triu ng, gp 2,6 ln so vi 01/7/2006. Nu loi tr yu t trt gi th vn tch liy bnh qun 1 h NT nm 2011 tng khong 41% so vi nm 2006 cao hn so vi mc tng trng kinh t nc ta trong thi k 2006-2011 (gn 40%). Tuy nhin, tch liy cn chnh lch ln gia cc vng v nhm h: NB c mc tch liy cao nht, t 23,6 triu ng/h, gp 2,7 ln so vi TDMNPB -vng ch t mc tch lu bnh qun 8,7 triu ng/h. Mc tch liy ca h thng nghip gp 5,8 ln ca h dim nghip, gp 4,5 ln thu nhp ca h lm nghip v gp gn 2,7 ln ca h NN. Tch lu thp phn no phn nh thu nhp v i sng ca h dim nghip, LN v NN cn gp nhiu kh khn so vi cc nhm h thuc cc ngnh ngh khc. S liu cuc TT 2011 cing phn nh s quan tm thc hin cc chnh sch x hi, dn sinh ca Nh nc trong nhng nm qua. Trong nm 2010 khu vc NT c trn 259 nghn h, chim t l 1,7% tng s h NT c h tr xy dng, sa cha nh. C 21,6% s h NT c vay vn u i theo cc chng trnh, d n, trong c chng trnh h tr cc i tng chnh sch, cc h ngho, h dn tc thiu s xy dng, ci to nh . 4. Thc trng NT nm 2011 cho thy t l cc a phng t c tiu ch v xy dng NTM cn ang mc thp. Cc kt qu ch yu v thc hin xy dng nng thn mi: 77,4% x t 2 n 5 tiu ch trong s 13 tiu ch thu thp thng tin trong TT. BSH t 87,3%, BSCL t 79,8%, NB t 83,9%. 50% x t tng tiu ch v: Bu in; hnh thc t chc sn xut; t chc chnh tr x hi vng mnh Nhng hn ch: 11% x c nc mi t 1 tiu ch NTM. 22,2% x TN,18,3% TDMNPB ch t 1 tiu ch NTM 10% x t tng tiu ch v: Giao thng; trng hc; ch NT; c cu lao ng. Kt qun TT cho thy b mt NT nc ta trong nhng nm qua c nhng chuyn bin r rt. Tuy nhin, thc hin cc ni dung trong Chng trnh mc tiu quc gia v xy dng NTM cn phi pht huy ti a sc mnh, ngun lc ca Nh nc v ton dn trong thi gian ti. Kt qu TT nm 2011 cho thy thc trng v vic thc hin mt s tiu ch trong b tiu ch quc gia v NTM nh sau: Phn ln cc x (gn 77,4%) mi t t 2 n 5 tiu ch trong s 13 tiu ch thu thp thng tin trong TT ny; trong BSH t 87,3%, BSCL t 79,8%, NB t 83,9%; ring TDMNPB ch 69% s x t 2-5 tiu ch. Tnh chung c nc, t l x mi t mt tiu ch cn nhiu (gn 11%); trong mt s vng t l ny cao: TN (22,2%), TDMNPB (18,3%). Xt theo tng tiu ch, mt s tiu ch c t l x t trn 50% nh: Bu in; hnh thc t chc sn xut; t chc chnh tr x hi vng mnh. Tuy nhin, nhiu tiu ch t l x t ch di 10% nh: Giao thng; trng hc; ch NT; c cu lao ng. Vi thc trng nu trn, d mi nh gi theo 13 tiu ch c thu thp thng qua cuc TT cing cho thy vic thc hin xy dng NTM ang t ra nhiu thch thc cho cc cp, cc ngnh trong vic thc hin cc mc tiu ca Ngh quyt s 26 Hi ngh BCH Trung ng ng ln th 7 v nng nghip, nng dn, nng thn , l: t 20% s x trn phm vi c nc t tiu chun NTM (NTM) vo nm 2015 v 50% s x t tiu ch NTM vo nm 2020. Ring ti H Ni v TPHCM n nm 2015 phi c 35 - 40% s x t chun NTM v 70% vo nm 2020. B. TNG QUAN NNG, LM NGHIP V THU SN NN (ngh)a rng, bao gm c lm nghip v thy sn) ng vi tr rt quan trng trong pht trin kinh t v n nh $(*,NPpr@ Z b n t > @ ɾɡ}}}s}s}hhh)@aJhU2h5aJhU2hv5aJhU2h'5aJh-hOaJ hO6aJh?RhO6aJ hO5aJhOCJOJQJaJhQhOCJaJhUhOH*aJh-hOCJOJQJaJhahO5CJOJQJaJhO5CJOJQJaJ%Ppr@ vnff$a$gdhb$a$gdOWkd$$Ifl 0\ # tH$44 layt $$Ifa$gdO $$Ifa$gd07$d8$Ifa$gd07 ?$Ifgd07 0R!<#8$f$Z'()+$$`a$gdTp:d`gdTp$1$`a$gdTp d`gdTp $`a$gdTp $`a$gd' V X Xj2D0 4Fl~dfHJRpŻŻŲŲŲŲŲũũŻŲũţŘhh@aJhhW@aJhh)@aJ haJhU2hZtaJhU2h)aJhU2h)6aJhU2h)aJhhZt@aJ!jhh)0J@UaJhh)@aJhh)@aJ3"4 & n !!!!!!8#:#<#}l[Jl[l hU2hCJ^JaJmHsH hU2hw0CJ^JaJmHsH hU2h'CJ^JaJmHsH$hh'@CJ^JaJmHsH$hh@CJ^JaJmHsH$hh@CJ^JaJmHsH$hh)@CJ^JaJmHsHhh@aJhh %@aJhhZt@aJhh)@aJhh)@aJ<#####$"$,$8$f$$$$$&>&@&B&'\'(()~**+ټ٥sXs4hh#|@B*CJOJQJ\aJmHphsH4hh)@B*CJOJQJ\aJmHphsHhU2h)CJaJhU2h)CJ\aJhU2h)5aJhOhw0aJmHsHhU2h)5\aJmHsHhU2h'aJmHsHhU2h)aJmHsHhOhWaJmHsHhOh)aJmHsH+++,`,z,|,~,,---(-*-ʯy寔`G,4h[<h*B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h*B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH1h[<h0ZB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h< B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hGB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h($B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hU2B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH +,<,~,-*--:/PP9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdir9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdir=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdy*-0-4-R-j-~----8/://4060\0晀eTC0T$hU2hw0CJPJ^JaJmHsH hU2hw0CJ^JaJmHsH hU2h)CJ^JaJmHsH4h[<h*B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h*B* CJOJQJ^JaJmH*ph6]sH*4h[<hGB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h$TB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH1h[<hGB* CJOJQJ^JaJmH*ph6]sH*1h[<hGB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH\0^00V1f1112h2l2333344556.666P6X6l6;;=J>L>?BB۷ۦۦۦۦۦۦۦەۄo^ShU2h)CJaJ hU2h)CJ^JaJmH*sH*)hU2hb<B*CJ^JaJmHphl sH hU2hb<CJ^JaJmHsH hU2h#|CJ^JaJmHsH hU2hCJ^JaJmHsH hU2hw0CJ^JaJmHsH$hU2h)CJPJ^JaJmHsH hU2h)CJ^JaJmHsH%jhU2h)0JCJU^JaJ:/0l24n6;?BfCCDEEiii9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdy:d`gdTp d`gdTp BBdCfC,DDDDDDDDEEEE"F$FǬǑv[@@Ǭ4h[<hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h6h.v3B*CJOJQJ\^JaJmHphsH4h6h8B*CJOJQJ\^JaJmHphsH4h6hc?B*CJOJQJ\^JaJmHphsH4h[<h.v3B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h8B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHh)CJaJhU2h)CJaJhU2hvUCJaJE$FFF6GIP@ d`gdI;9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdy=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdy9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd-$FFFFFF4G6GvGGIZJxJ~JJJKKRL̳}l[lJ=J=J0=0hU2h)CJ^JaJhU2hb<CJ^JaJ hU2h)CJ^JaJmH*sH* hI;hI;CJ^JaJmH*sH* h!ZhI;CJ^JaJmH*sH*4h[<hfB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h8B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h8B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH1h[<h0ZB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<h7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHIJ|@,iiii9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd2=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd2:d`gdTp d`gdTp zz{,BTVgLgL14h[<hC B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h#EB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h;Y,B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h;nB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h2B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHh@CJOJQJaJ hh)@CJOJQJaJ hU2h'CJ^JaJmH*sH* hU2hzCJ^JaJmH*sH*hU2hzCJ^JaJ,VnP=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdgK9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd| 49$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd2lnʲ|cH-4h[<hgKB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h2B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h2B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<hcB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hchcB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hC B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hC B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hj?B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH46TfXz}mmmm]:d`gdTp d`gdTp d`gdgK9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdgK46jntvx~ .VRT>Ÿ}l_ŸŸlREElhU2h*CJ^JaJhU2h`JCJ^JaJhU2hCJ^JaJ hU2h)CJ^JaJmH*sH* hU2h9 CJ^JaJmH*sH*$hU2h9 CJPJ^JaJnH*tH*,hU2h9 CJPJ^JaJmH*nH*sH*tH*hU2h9 CJ^JaJhU2h)CJ^JaJ$h[<h25B* CJ^JaJph6]4h[<hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH>`dXbdz̏@D`blnʿʤqV>V>.h@!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h@!h@!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h$h$B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h@>B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h[<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h`JCJaJhU2h)CJaJhU2h*CJ^JaJ hU2h)CJ^JaJmH*sH*hU2h\CJ^JaJzp"P9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdG4u9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd[<=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd[<np "͵dI͵1.hb(B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hG4uhGB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hG4uhG4uB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h@!hG4uB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hGhG4uB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hG4uB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hGh@!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h[<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH Бґ02lʯ{`H`-4hFhFB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hFB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hP.hP.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h[<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h[<B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4hb(h@!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hb(hb(B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hb(hG4uB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH "ґnP9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdF=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd[<9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdb(lnxz| .4@JLNͲͲͲ|dLd|d|d|4.h[<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hhB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hP.h[<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hP.hP.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hS IB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hP.hFB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHnN2`i=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd:d`gdTp d`gdTp9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd[<Nʓғԓ֓HVX DRؙ֙ʹv[4h[<hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJhU2h9 CJ^JaJ hU2h`JCJ^JaJmH*sH*hU2h`JCJ^JaJhU2h\CJ^JaJ hU2h)CJ^JaJmH*sH*4hP.hD%B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hD%hD%B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHH`fhDFpt~ͲgOg4444hshsB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h r,B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h r,h r,B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hsB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hhB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hcB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH`FB`P=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd r,9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd@B^`rxͲ~fKfKf04h h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hVhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<hB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<hrfB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hrfB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hrfhrfB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH`dȬƯ}}}}}m:d`gdTp d`gdTp9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdUO9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd bd§ʧ̧ΧDLNPΫګͲ}n`UhU2h)CJaJhhCJS*^JaJhh)@CJ^JaJ$hh\@CJ^JaJmH*sH*hh\@CJ^JaJ$hh)@CJ^JaJmH*sH*4hUOhB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHƯ,D^bjlʰְ8ԱĬđy^y^y^y^y^C^4h5h~cB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h~ch~cB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h~cB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h5h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2hCJaJhU2h)CJaJhU2h*CJaJƯDbذ8ֱ`PPP9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd59$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd5=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd5 Աֱ $B24̱~~ccH0.hqB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h1.h1.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hVh5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h5B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h5B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<h~cB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4:>\^`2:<>jHRTVͲ͗}}o`Q`Q`B`B`B`h6h1@CJ^JaJh6h\@CJ^JaJh6h)@CJ^JaJhU2h)7CJ^JaJhU2h\CJ^JaJhU2h)CJ^JaJ4hUOh1.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h1.h1.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hqB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hc?hqB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH`V`$ii9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd6 l=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd6 l:d`gdTp d`gdTp>`dfҾ "zڿ޿խ}bJbJ/bJbJ4h~ch6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h6 lh6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hwB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhh*@CJaJhh)@CJaJh6h)@CJ^JaJh6h~c@CJ^JaJ"$&.2ptv|ͲsasLaLa7a)hNphNpB*CJOJQJ^JaJphJD*)hNphwB*CJOJQJ^JaJphJD*#hwB*CJOJQJ^JaJphJD*)hwhwB*CJOJQJ^JaJphJD* hS IhwCJOJQJ^JaJ1h[<h6 lB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<h6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h6 lh6 lB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH$p^i=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdE@h:d`gdTp d`gdTp9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd6 l\^zbGbGb4hE@hhE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h`HB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHh)CJaJhU2h*CJaJhU2h)CJaJhU2hwCJ^JaJhU2h)CJ^JaJ4hNph6 lB*CJOJQJ\^JaJmHphJD*sHNlP9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd=@=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdE@h9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdE@h2BJ~.NbLNʲʲʲgggggL4h[<hf:B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h&B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hf:hf:B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hF$B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hF$hF$B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h~chE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHNjltv˶sdsY>&.hLB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h(znB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJhc?h1@CJ^JaJhc?h)@CJ^JaJhU2h)CJ^JaJ)h=@hE@hB*CJOJQJ^JaJphJD*#h=@B*CJOJQJ^JaJphJD*)h=@h=@B*CJOJQJ^JaJphJD*4h[<hE@hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<hE@hB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH Y9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd+=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd(zn:d`gdTp9d`gdTp d`gdTp <>BP(*VZͲgL4L4L.h<\B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h<\h<\B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h+h(znB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h(znh(znB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h(znB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h(znB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH *J| }}}}}}m:d`gdTp d`gdTp9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd(zn9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdL HJTVZ\rxʯʗʗʗʗʗ|dI4hF*.68:岙~iTiBi0#hxB*CJOJQJ^JaJphJD*#h(B*CJOJQJ^JaJphJD*)hxh)+gB*CJOJQJ^JaJphJD*)hxhxB*CJOJQJ^JaJphJD*4h[<h 6KB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h 6KB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h[<h9 B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h9 B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h9 h9 B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH::X"Y=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd`!:d`gdTp d`gdTp d`gdm9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd 6K:8:X`b"Pv"ŶiN6N6N6N6N.h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h`!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h`!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhhkY@CJaJhh)@CJaJh6h@CJ^JaJh6h)7@CJ^JaJh6h)@CJ^JaJh6hm@CJ^JaJh6hm@CJaJ&h }}m9d`gdTp d`gdTp9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd 9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd`!"&( .0HRrZrZ?'.h9LB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h9Lh9LB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h\vB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hoh7hoh7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hoh7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hoh7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJhU2h)CJ^JaJhU2h@kCJ^JaJ4h h`!B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH0$BPP9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd9L9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdoh7=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdoh7RZ\"$@B`b嵚fQXZ\t >RͲ{Ͳ`SESEShU2h)6CJ^JaJhU2h)CJ^JaJ4h:EhRbB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH7h:EhRbB* CJH*OJQJ\^JaJmHph6]sH4hRbh:EB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h:Eh:EB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hRbhRbB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h:EB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH>@$2D(<~P9d`gdTp d`gdTp d`gd68>@248:D(46:<f@侱waSSwahU2hJfCJ\^JaJ+jhU2h)0J6CJU\^JaJhU2h)6CJ\^JaJhU2h)5CJ\^JaJhU2h\CJ^JaJhU2hY=CJ^JaJhU2hJfCJ^JaJhU2h)CJaJhU2hCJ^JaJhU2h)6CJ^JaJhU2h)CJ^JaJhU2h)CJ\^JaJ @Btv<fz~.BNP~ǺǺǺ|aIa.h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2hbYCJaJhU2h)CJaJhU2h)CJS*^JaJhU2h\CJ^JaJhU2hLCJ^JaJhU2h)CJ^JaJhU2h)6CJ^JaJhU2h\CJ\^JaJhU2h)CJ\^JaJhU2hJfCJ\^JaJbj>P9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd+9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd+=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd+2`b~:RT^hj͵gO7gOgO.hXB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hAB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hAhAB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hBxgB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hBxghBxgB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h+h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHj<>,0NRZ˶zeUE7U'7hU2hbY6CJ\^JaJhU2h)CJ\^JaJhU2hj6CJ\^JaJhU2h)6CJ\^JaJ)h^h+B* CJOJQJ^JaJph6])hcQh+B* CJOJQJ^JaJph6])h+h+B* CJOJQJ^JaJph6]#hcQB* CJOJQJ^JaJph6])hcQhcQB* CJOJQJ^JaJph6]4h[<h+B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h+B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH> rU=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdKQ d`gdTp d`gdTp d`gd69$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd^Zr 8Zbnr XZjxzȰ}bJbJb/4hKQhKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hhyB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h'mhnLB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hAhKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJ\^JaJhU2hbYCJ\^JaJrzlT9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdKQ9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdnL9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd'm\`jlͲͲ嚁fK3K3.hH~B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hKQhH~B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<hKQB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH.hKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h(2ehnLB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hnLB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hKQhKQB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHl yiY9d`gdTp d`gdTp d`gd69$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdnL=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdKQ $Z ~  > b ̾ynS;.h>|B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJh)CJ\^JaJhKQhbYCJ\^JaJhU2h)@CJ\^JaJhU2hbYCJ\^JaJhU2hVCJ\^JaJhU2h)CJ\^JaJhU2hKQCJ\^JaJhU2hKQ6CJ\^JaJ)hnLhKQB* CJOJQJ^JaJph6]b f j     Ͳ貚gggL14h8~7h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h>|h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h>|hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h,B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h>|h>|B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH j 4RPPP9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd%C.9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd>|=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd+<&24PRdfʲʗ~cK04h \h \B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h3=B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h+<B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h%C.h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8~7h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8~7h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH f24hj|~ͲͲͲ|d|d|d|L|4|.h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h_%,B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8~7h8~7B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8~7h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h%C.h3=B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h3=B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h%C.h \B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHR4Vp #x*yiUi (#d`gdTp d`gdTp (#d`gd69$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd89$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd+<"&4TV 8:$PRT(͵͵͋͝{lWl{lH{l{9l{h6hbY@CJ^JaJh6h@CJ^JaJ)jh6h)0J@CJU^JaJh6h)@CJ^JaJh6h)@CJ\^JaJ"h6h)6@CJ\^JaJ.haB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h8B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8h8B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h+<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHx~0DZ\ft&(,@Rp  ##x*^++~~sX4h[<hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJhh)@CJ^JaJhh)@CJ\^JaJ"hh)6@CJ\^JaJ$h6h)@CJ^JaJmH*sH*h6hbY@CJ^JaJh6h@CJ^JaJh6h)@CJ^JaJh6hbY@CJ\^JaJ!x*^++.-f.L/j//yyy@9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gdH? 9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdH? =$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdH? 9d`gdTp++++++,,(,.,|,~,,,, ---"-,-еggggO4O4O4O4h"~hvB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hvB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h"~h !B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h !B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h"~h"~B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hO4B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH,-.-z----d.f.....J/L/h/j/t//ʲʲʲʲ|cH0.hc6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<hH? B* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h%C.hc6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hc6h&.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h&.B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hc6hc6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h8~7hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH////.060T0V01111255554666668889$:&:";H;==@͵͵͵͵͚rrcTcTcTcrrrhU2h;@CJ^JaJhU2h)@CJ^JaJhU2h;CJ^JaJhU2h)CJ^JaJhU2h)6CJ^JaJ4h"~hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h84B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h84h84B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hH? B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH /1289`<>ZB@CCFIP6Q9d`gdTp $`a$gdTp d`gdTp d`gd69$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd"~ @@ @@AZB@CDdFfFFP6Q^QfQ~QQQQ·lTl94hc?hEFB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h LB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hEFB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHhU2h)CJaJhU2h)aJhU2h)6CJ^JaJhU2hECJ^JaJhU2h)CJ^JaJhU2h;CJ^JaJ6QQ@RRxST,UJUP9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd69$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gdhV=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gdhVQQQQQR0R2R>R@RBR^RfRRRRRʲʲʲʲgL14hkhkB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkha B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hkpB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkhkpB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h }B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hhVhhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hc?hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHRRRRSSS.S8SvSxSzSSSееmU:4h;h;B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h }B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.ha B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hdr<B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4ha ha B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h5&B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hYbqB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH SSSSST T4T6T8TBTPTRTZT\T~TTTTTееККеЂjO7.h6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h;h6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h=|B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h;B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h;h;B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h;h7sB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h7sB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.haB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHTTTTTTTT,UHUJUlU͵͵iN6.h(B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<hhVB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h6h!LB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h;B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h6B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h;h;B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hi#B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH lUnUUUUUUUUUUVV,VhVjVʲʚʲgO44h"~hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkh@B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hhVB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h(B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.hkB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkhkB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkh(B* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHJUUjVN[l]|`bfBh~mqpppqqs8t$7$8$H$`a$gdTp9$$ & F+ Lx$d%d&d'dNOPQ`La$gd_X=$$ & F* x$d%d&d'dNOPQ^`a$gd_X9$$ & F) x$d%d&d'dNOPQ`a$gd=|4ԂւDh"$&txẕ~~~cH=2=hU2h nPJaJhU2h)PJaJ4h"~h_XB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h84h_XB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH.h_XB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4hkh_XB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH4h[<h_XB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sH1h[<h_XB* CJOJQJ^JaJmHph6]sH4h=|h!LB* CJOJQJ\^JaJmHph6]sHz $:<bd ^`:̌Pf.0NPRxz.024NVȑΑҒԒtz“,4Z\鴨騞hU2h)6aJhU2h)6PJaJhU2h)@PJaJhU2hvbLaJhU2h)aJhU2hvbLPJaJhU2h nPJaJhU2h)PJaJhU2h)\]aJ>PX̗nܤ³ҽ $`a$gdTp$@&`a$gdTp$7$8$H$`a$gdTp$7$8$@&H$`a$gdTp\^`,4—:<\`bdnƞ¡ġơ~DJzԣ^x³γггггЪhU2hMaJhU2hiaJhU2h)6aJhU2h)5aJhU2hvbLaJhU2h)aJ!jhU2h)0JPJUaJhU2hvbLPJaJhU2h)PJaJ=xbBDHJNPTV$r^r`a$gd$a$gd)gd) $`a$gdO `gdTp>B,04 vxz|`ν{qmbmUNAh#hMB*\ph h#hMjh#hM0JUht`hY=mH sH hY=jhY=0JUht`hMB*mH phl sH ht`hMmH sH hMmH sH hHhMmH sH jhM0JUhvUhMCJaJ!jhvUhM0JCJUaJ h)hMjh)hM0JUhU2hMaJhOhM5aJhOhO5aJ`bd T8:@BDFJLPRVX\^jlnrtj_h)hMCJaJ)h"0JCJOJQJ^JaJmHnHu$hEhM0JCJOJQJ^JaJ-jhEhM0JCJOJQJU^JaJ hM0JjhM0JUjhUh hJF%hMhYZhMCJ hMaJhYZhMaJ h^qhMhMjhM0JU h#hM%VZ\nprgd) &`#$gd) &`#$gd'HJLhU2hMaJhX{hMh  ""$&(*,.02468:<>@BDFHJL `gdTp0P&P +p",p--p .p 1h/R 4"5-6 7 :pO. A!"r#$%R Dpd$$If!vh5 5#v #v:V l tH$5 5yt^A 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D )NormalCJPJ_HaJmH sH tH vv ) Heading 1%$$d7$8$@&H$a$#6B*CJOJPJQJ]aJphbb ) Heading 2$d@&#6B*CJOJPJQJ]aJphjj ) Heading 3$7d@&^7#6B*CJOJPJQJ]aJphvv ) Heading 4%$$d((7$8$@&H$a$#6B*CJOJPJQJ]aJphll ) Heading 5$d7$8$@&H$#5B*CJOJPJQJ\aJphvv ) Heading 6$d((7$8$@&H$)56B*CJOJPJQJ\]aJphvv ) Heading 7%$$d((7$8$@&H$a$#5B*CJOJPJQJ\aJphll ) Heading 8$$dx<@&a$#6B*CJOJPJQJ]aJphh h ) Heading 9 $$d@&a$$@B*CJ OJPJQJ\aJ phDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List `` )Heading 1 Char+6B*OJQJ]_HaJmH phsH tH dd )Heading 2 Char/6B*CJOJQJ]_HaJmH phsH tH dd )Heading 3 Char/6B*CJOJQJ]_HaJmH phsH tH `!` )Heading 4 Char+6B*CJOJQJ]_HmH phsH tH d1d )Heading 5 Char/5B*CJOJQJ\_HaJmH phsH tH fAf )Heading 6 Char156B*CJOJQJ\]_HmH phsH tH `Q` )Heading 7 Char+5B*CJOJQJ\_HmH phsH tH `a` )Heading 8 Char+6B*CJOJQJ]_HmH phsH tH dqd )Heading 9 Char0@B*CJ OJQJ\_HaJ mH phsH tH 4 @4 EFooter !FF ) Footer CharCJ_HaJmH sH tH .)@. E Page Number4@4 EHeader !FF ) Header CharCJ_HaJmH sH tH H@H ) Footnote Text dCJaJPP )Footnote Text CharPJ_HmH sH tH @&@@ )Footnote ReferenceH*dOd )noi dung! $dxx1$`a$CJOJPJ QJ^J aJJZ@J ") Plain Text !dCJOJ QJ aJZ!Z !)Plain Text Char$CJOJ PJQJ _HaJmH sH tH D2D )List Paragraph #^m$dB@Bd %) Body Text$d((7$8$H$B*CJOJPJQJaJphZQZ $)Body Text Char%B*CJOJQJ_HmH phsH tH ZbZ )ten bai&$dxXa$5OJ PJ QJ aJmH*sH*NqN ) noi dung CharCJPJ ^J _HmH sH tH ZZ )Style .VnArial Narrow 12 pt CJOJQJ ))Style Normal (Web) + .VnArial Narrow Char CJOJQJ_HaJmH sH tH )%Style .VnArial Narrow 12 pt Justified!*$dx1$`a$B*CJPJaJmH phsH VQV ,) Body Text 3+$da$CJOJ PJQJ aJXX +)Body Text 3 Char CJOJ QJ _HaJmH sH tH vTv ) Block Text1-$dxx1$]^`a$B*CJPJaJphnPn /) Body Text 2.$dxx7$8$H$a$B*CJOJPJQJaJphbb .)Body Text 2 Char)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH ^>^ 1)Title0$d1$a$#5B*CJOJPJQJ\aJ ph\\ 0) Title Char/5B*CJOJQJ\_HaJ mH phsH tH R"R 3) Balloon Text 2dCJOJQJ^JaJb1b 2)Balloon Text Char(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH XBX ) Heading104$dxxa$56OJ PJQJ aJ<+R< 6) Endnote Text5CJaJNaN 5)Endnote Text CharPJ_HmH sH tH ZrZ )Medium Grid 1 - Accent 21 7^m$:: )detail25CJ\aJph8ePOP vU19$d 1$`a$5CJ\aJmHsHjOAj vU1.1!:$d x1$`a$'56B*CJOJQJaJmHphsHnn M Table Grid7:V;0;PJ** M long_text Mhps MatnLOL @O Body,Text,2 ?$xa$5OJQJaJXX ?OBody1,Text1,21,Char15CJOJPJQJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .j<|.H J G1!$ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]HV     !" #!$"%#&$'%(&)'*(+),*-+.,/-0.1/2031425364758697:8;9<:=;><?=@>A?B@CADBECFDGEHFIGJHKLMJNILKOMPNQORPSQTRUSVTW\[[W\UXYYZZX] !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\HR $$$' <#+*-\0B$FRLrWJYehhz>nlNԱ4N:"Rr@jZb f+,-/@QRSTlUjV\aBhf|}"4z\`Lstvwyz|~ +:/EIXBbd*j,z"n``Ư`$Bb4>rl Rx*/6QJU6|ЁV"Lrux{} '!!/Xb$iBD>Kףħ˒b$V9Fne1M%=>J@0( B S ?HT"XXI[[IB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace 1$$ ) KLBDO<R<>>?E@ELEME|SSSSTT\\]\UjVj u!uyyJL78mm^%%      FII$ % FKBBO<P<>>7EEIEIEKELE}S~STT\\\\SjSjsuyyJK7mm^%%FI$ % FKBBO<P<>>7EEIEIEKELE}S~STT\\\\SjSjsuyyJK7mm^%%FI+ |e>}`f*~j*#V:gc;=Xf<0iVtmJ;"Q!>=\uVM<ZCXn uc~"(~`nKr9^AKh(#NI֔4$X k/o|r_; tL?v}B-^D tLlF I p@/FU%X@ ?E[6?L^\|Jf6Ii7iTmmT$p& xs0u\2CaPw\&gCvw<+rL4y ^`OJQJo( 8^8`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o p^ `OJQJo( @ ^ `OJQJo( x^x`OJQJo(H^H`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`.^`.88^8`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( 88^8`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(7^7`OJPJ QJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHw^w`OJ QJ ^J o(hHoG^G`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH8^8`o(.#0^#`0o(..0^`0o(...^`o(.... ^`o( ..... p`^p``o( ...... ^ `o(....... ^ `o(........ @ ^@ `o(.........^`o(() ^`hH. ^ L^^ `LhH. .^.`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. n^n`hH. >L^>`LhH.808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.#^`5B*CJOJPJQJ^Jo(ph- ^ `OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJo(hHH^H`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`o(.^`.mLm^m`L.= = ^= `. ^ `.L^`L.^`.}}^}`.MLM^M`L.^`o(.0^`0o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^`OJQJo(hHhp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH ^`B*o(ph.0^`0o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h F^F`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.8^8`o(() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHahp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^J.0^`0OJPJQJ^J.hhhhhhh808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(^`OJPJ QJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHoS^S`OJQJo(hH# ^# `OJQJo(hH ^ `OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHc^c`OJ QJ ^J o(hHo3^3`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.M^`Mo(.0^`0o(..606^6`0o(...Q Q ^Q `o(....  ^ `o( ..... `^``o( ...... ::^:`o(....... ^`o(........ ^`o(.........88^8`o(.^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(h^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJ QJ ^J o(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hHVz^V`zo(() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h%^`5B*CJOJQJo(phhHhp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH^`OJPJ QJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH[^[`OJ QJ ^J o(hHo+^+`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`o(.0^`0OJPJQJ^J.606^6`0o(...Q Q ^Q `o(....  ^ `o( ..... `^``o( ...... ::^:`o(....... ^`o(........ ^`o(.........h#^`5B*CJOJPJQJ^Jo(ph-hp^p`OJ QJ ^J o(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hH 808^8`0OJQJo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.#^`5B*CJOJPJQJ^Jo(ph- ^ `OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJo(hHH^H`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH8^8`o(.0^`0o(..p0^p`0o(...@ ^@ `o(.... ^ `o( ..... x`^x``o( ...... H^H`o(....... ^`o(........ ^`o(.........+I4yaPw(}Br"<^Dr_;?xs%X ?E[L^ucJ;iV4$lFpCvwCXKh(#/FUJfi~}|!>=nKk/>Tmm0u++n    =D    zt    JL    DE     N    6ELC         6FYn        $Ȫ    B٬    h8r[dms?JW a ( < ! !T)!@!J!X!`!e!P_"qX#l$$($C1$6$F$ %L%>%bP%j%@>5L>e>H?c?j?@y@AA0AiAvACBrXBT!C8C_NC`DgDkDENFGK%G&GMGS IT Ji.JfJ|jJ$K 6KwWKhK!L+L9LP gP%~PcQcQFT$TVRUV$Vm;VGVjVW4wW] XEX_XYAAYoY Z!Z0Z/A[T[ \<\ ]k]"^4^s^>_-`'9`#N`[`_aa(aNabQbhb;ibrb~c5QcQctc(dx@dXyd(2e}efJfrf)+gBxghhE@h]JhOhwhQjnkRkl6 lA3lg7l]lGn8ndSn(zn8oro\NpTpdpkpYbqirpr7stOtXtG4uvv/v1vgYv\vlvww35wZ_wxrxhy}wyg zyzV{X{=|>|h|s|W.~H~J~'8@Y~+,#E{jNpG #P!P-d@ok=WiTV-Eo~(h5F L("8Y;nH@R7 HsUZtN&UU,1l6&+gdM1 GgKHYD%+<h 8489kYrdk(KQz15C~O kM"~H G 1\_'USy R^(ce@k>"x.|D7n]qE~ ]i G+5w6`J\vE}$jlM3i8sGX6`Hk=@p#8MNA$_}n#(13PFo04I;:E>``uqc6o~co1W[ehMX^;LEqdQ| V%bYO4w>6M$hV!yD3euEQRw;OAbTGpf }ij (b'm [s3SvU+L" zP*A*QY]M 23x 02r>F]]-g}i#1R4,|LST^?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  #$'Root Entry Fp?&Data 1TableSWordDocument RSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8MsoDataStore wɯ?ܯ?TQGS5HQ==2 wɯ?ܯ?Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q