ࡱ> \pnthhaier Ba==<f0#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1Arial1h8Cambria1,8Arial18Arial18Arial1Arial1Arial1<Arial1>Arial1?Arial14Arial14Arial1 Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 0.0000        ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  !  # ff + ) , * &   P P    " `  %    ' a> $   8@ 8 <    8@ #8 8@  , #< #< #< ( #<   <    8  <  < (     \    "< | h 8 l h  h   < #< # # # #  # # ( + < 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+,-./Explanatory Text0 1Good2 Heading 13 Heading 24 Heading 35 Heading 46 7Input8 Linked Cell 9Neutral:Normal_To-A-Hung_NGTK_2004 ;Note <Output= >Title ?Total@ Warning Text`7Sheet1"bZ 3 A@@ qJJKon TumGia LaiLong AnAn Giangng bng sng HngH Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh BnhH GiangCao BngBc KnLng Sn Tuyn QuangYn BiPh Th Bc Giang Qung NinhLai ChuSn LaHa Bnh Thanh HaNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung Tr Bnh nhPh Ynk LkLm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Bnh PhcTy Ninhng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng Thp Tin Giang V)nh LongBn TreCn ThTr Vinh Sc TrngBc LiuC Mau in Bink Nng Hu GiangC NC^Tng mc bn l hng ha v doanh thu dch v tiu dng theo gi thc t phn theo a phng Lo Cai Thi NguynTha Thin-Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Khnh Ha Ninh Thun Bnh Dng Kin GiangTrung du v min ni pha Bc$Bc Trung B v Duyn hi min Trung Ty Nguynng bng sng Cu LongT ng S b 2011R ia7e :Mcc||waʛ}-}> 00\);_(*}<}2 00\);_(*_)?_);_(}<}3 00\);_(*?_)?_);_(}<}4 00\);_(*23_)?_);_(}(}5 00\);_(*}<}1 a00\);_(*_)?_);_(}<}( 00\);_(*_)?_);_(}<}9 e00\);_(*_)?_);_(}}7 ??v00\);_(*̙_)?_);_(  }}< ???00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*_)?_);_(  }<}8 }00\);_(*_)?_);_(}}* 00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}(}@ 00\);_(*}x};00\);_(*_)?_);_( }(}/ 00\);_(*}P}? 00\);_(*_)?_);_( }<}" 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}# 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}$ 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}% 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}& 00\);_(*_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}' 00\);_(* _)?_);_(}<} 00\);_(*ef _)?_);_(}<} 00\);_(*L _)?_);_(}<}! 00\);_(*23 _)?_);_(H 20% - Accent1 ef H" 20% - Accent2 ef H& 20% - Accent3 ef H* 20% - Accent4 ef H. 20% - Accent5 ef H2 20% - Accent6 ef H 40% - Accent1 L H# 40% - Accent2 L湸 H' 40% - Accent3 L H+ 40% - Accent4 L H/ 40% - Accent5 L H3 40% - Accent6 Lմ H 60% - Accent1 23 H$ 60% - Accent2 23ٗ H( 60% - Accent3 23֚ H, 60% - Accent4 23 H0 60% - Accent5 23 H4 60% - Accent6 23 <Accent1 O <!Accent2 PM <%Accent3 Y <)Accent4 d <-Accent5 K <1Accent6 F 4Bad | Calculation } z Check Cell ????????? ??? Comma( Comma [0]&Currency. Currency [0]B5Explanatory Text : Followed Hyperlink6Good aB Heading 1 I}OB Heading 2 I}?B Heading 3 I}234 Heading 4 I}( HyperlinkpInput ̙ ??v F Linked Cell }<Neutral e"Normalb Note rOutput ???????????? ???$Percent1Title I}%HTotal OO: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16B '>[{!)19AIQYaiqy #(!-)2179<AAIFG dMbP?_*+%,MAdobe PDFS odXXLetterPRIV ''''0\KhCFF0EBDAStandard"dXX??U} B} B} B} B} B} B} I B} m B} $ B} m B} m G} $ B',A,@@,@,@,g,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,j,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q Y9(OOOOOOOOFFFFFFFFFXGGGGGG I WWWPWWW vHCfH,@H0@H4@H8@H<@H@@HD@JH@HL@JP@HT@JX@J\@J`@Jd@Jh@ JI"DEEEEEEEEEEEEE a8~ K]fAKV5AKCl~AKCl`]ATKGLGAL AL$AL iLf Lzs L6L2LLKs{&s/mmmmm ef#kY1@. %kK7@ - k>@k/݄@k)h@kefff@k@ kb@ k3333@ k3ky kffffA$lAl AlKrD r{ nnnnnc bNR@R.@R@R9@SS@M@u@M @M0@MM;MM+T Mffff>@pFApӔpupS9mmmmmc b~ R@RDl{"@Rw/@Rfffffޡ@0Sa AM@M@MT@M%#AM(AM/A Mffffh@~ M{ppppmmmmmc b~ RaK@R5^I @RK7)@R&1,_@~ Sb@M@M@@M>@ Mfffff"@6 M'AM)+AMaAM@&Apy.ApHp@p!?Ammmmm c b ~ RA Rffff&@~ ReA Rffff&@0 S@MJ@M̛@MT@MBAMAM@ M@$ Mc$Ap)-.Ap4Aps:Ap6?A mmmmm c b~ R@ Sq@ SG:8@* RAASAM)@M@M2@M$A M@0 M{/AM1AM~5ApkDqpB?Apk]p@@ mmmmm c b Rq@ Rfffffـ@ RF@ RˡEo@ S@ MAMԦ@M@MA Mfffff@0 M@M@M@p*Ap@p2ApK] mmmmm c b~ R@ RV-2@~ RMA Rt@$ S6@M@Mr@M@MA'A M@ Mm1AM{S MS@ p`@pҧp3p7PA mmmmm c b R@Rar@R@ R`"@ S@M#AM`@MZ@ M@ MAgAM9A Mfffff@$ M Ap@p*(ApyA.Ap 2A mmmmmc b~ R@RK7A@~ Rb@R/ @*S@M!AMЗ@M@M)AMA MffffN@* MI AMn$ApA@pCpA5Ap @mmmmmc b ~ RA@Rw@~ RbAR@Sfffff@NM!AM@MȚ@M@M! AMC@M_AM@p1-Apݨ!ApE%Ap!@mmmmmc b Rd@R@RY2@Rh|?@*SA>@Mj@M@M@M!AM@ Mk@* M@M׷@p (Ap,Ap 2Apc6Ammmmmc b~ R@RB`"#@~ R@R|?5>@6S@Mؑ@M @M@M @M@MAMA Mfffff(@p}G$Ap)Ap Ap+:Rmmmmm hDelb@ -ltv@l3'@lNbX)u@lgfff& @ľ]@l@ l,@ lfffft@ lv?AlDl@ l@l@l:}r2rx@oooooc b~ R@Rf@RZdkj@Rj@Sn@Mr@HMz@M`@MAA@M:@M@M@MrAp!Apq Apģ@pqAmmmmmc b~ R;@Rʡ;t@R@R{@S0}@Mfffff@M@M @M@ Mfffff@ Mfffff@* MAMAp ApApAp@mmmmmc b~ R@]@R1Zf@R@Rl@Sq@Mfffffr@Mt@M@y@M,@ Mр@0 M@MP@M@pY@p@paAp0@mmmmmc b~ R@R#~jy@Rʡ@~ RA@SY@M@M`@M@ Mfffff6@6 M0AM@MAjAMAp#@plAp!Ap@mmmmmc b:~ Rn@RScr@RV-]w@$RA@Sp|@M~@M @M@ Mfffff@6 MэAMrAM AMAp@pAp9*!Ap߻@mmmmmc b~ RA@RV-s{@R?5^I^}@~ R@SU@Mfffff@HM@M@MA @Mx@MAMQAM/ Apj@pqApO Api#Ammmmmc b;~ RԊ@R/$r@R&1,\@Rfffff\@TSa@M@M@M@Ma AMPAMAM9KAMApw#ApR'Ap+Ap1Ammmmmc b~ RA @RA`'@`R3@R@S@M@MP@M@M"@M@MaAM)[AMApC"Ap9&ApR,Ap@@mmmmmc bRfffff@SS@S^I Տ@ZRv@S’@MX@Md@M@MAM AMAM@MAp ApL"Api&Ap-Ammmmmc blR@R%ARa]ARASAAM1,AM\@Mt@MAM@MxAMi0AMApU@pa(Ap5?.Ap/2Ammmmmc b5RRRRRTTS` M@M @ Mfffffȑ@$MoApQuAp ApKAp@mmmmmc bRfffff^t@Rjt>}@R@R@S@M@HMx@S@S@Ms@M~@M@MA@p@pA@pApAmmmmmc bRfffffʀ@<RA@R,@R@SA@MX@M4@M@M13AMA Mfffff@* M@AM@piAp@p(Ap@@mmmmmDl:H& ,Q!,j",Q#,Q$,Q%,Q&,Q',Q(,Q),Q*,Q+,Q,,Q-,Q.,Q/,Q0,j1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,j7,Q8,Q9,Q:,Q;,Q<,Q=,j>,Q?,Q c b Rz@Ra@@ RS㥛z@ R!rh;|@6 S@M}@M@M@M @M@MAM@ Mfffff͡@ paApAp@p@ mmmmm !eE!h#!kP@ %"/!kW-=@!!!! -!kV- @!!!k>5^aa@!!!kAMA ' MN@*' M$AMZ(Ap@p}0Ap@6Ap:A'mmmmm(c (b=~ (RA(RMb@(RĴ@(RX9h@T(S9#AMF@MZ@Z'@[q'A[)A[@[;RCppZpA!~ )R!@)RK@)RK@6)R5[ASWAMѧAM@Z@[@[A[@ ) [ffffs@$)p@@p U+ApE1Ap5Ap:A*c *b?~ *Ra;@*Rʡq@*R%ã@0*RAS#AMAMأ@Zڣ@[@[AA * [fffffԲ@~ * [@*pY/@*p;cAp,@pk)ip@+c +b!~ +R&@+R~j4X@+R@+R\ܬ@T+S'AMA@AM@Z@[!A[M$A[QQ(A[@@p1Ap)8Ap˺rp{ps,c ,b"~ ,R@,RvE@,Rjtˑ@,Rx@T,SNAMAM@Z"@[ A[A[bA[ApvAp"Ap&Ap,ApH-c -b@~ -R1A-R/]@-RK7A@-R5^I @~ -Sx A-Mfffff@H-M@ZN@[!A[e%A[@[}2Ap7ApkOzp ÎpKp.c .bA.R!@RIM@.RʡE@.RA@SaF@.Mfffff@H.M@Z@[4A[A[ A[!/Apy@pAp+Ap#ApA(A/c /b*~ /RA>@/Rjtb@/RPn@/RDl0@0/S@M! AM@Zv@[\@[ A[$A / [7@$/p0@pZ2Ap@Z@p&9Ap]=A 0eF0h0t33333@0000 -0tvn@000t"@000tK7@000tB@000t@000tF@0 00 t@0 00 t̗@!060 t3At-:At@,@u u /uMTAr@r8@1c 1b1R@RaV@1RV-p@1RMt@01Sx@M@MX@ZȂ@[!V@[l@[@ 1 [@$1paApa ApQApvAp@2c 2b~ 2R@2RPn@2R|?5^O@2R}?5^:@T2S8@MAM(@Z@[Q A[q2A[qA[5@pٍ"Ap)Ap@p@pL9A3c 3b#3Rfffff^t@3Rw/@3R|?5^y@*3Ra@SAM@MX@^@[@@ 3 [ffff惱@3 [= A[8@ 3pe@3p%@4Ap+=Ap˃p4c 4b64RRRRSMM^ <4 [@[@[@[@p.@p!@pqApAp-V$A5c 5b$~ 5RA0@5RSc2@5RbX94@5R(\@~ 5SA5M@H5M @ZȤ@\aoA\A\<"A\$&Aq6,Ap@@p/dpU>ApACA 6h%6e#6k0@0 %7<6kDl)@6666 -6k+V@666k'1L @666k5@666k@666k@6 66 k`@6 66 k̤D@666 kA6 k.A*6 kul[uu# r Arۈ7c 7b'7Rc@7Rx& @7RB`"ˉ@7Rt@07S\@MQ6AMt@Z@[ѻ A[avA[1A 7 [fffffڱ@$7p_!Ape'Ap,ApJp!_8c 8b(~ 8RaA8RV-@8RPn@8R@8Sffff@8Mffff@8M@Z@[9!A[]%A 8 [fffff@*8 [Dp/Rpe)=ApAApQ GApm9c 9bB~ 9RѳA9RA`m@9R#~*@Z9R@S CAMIAM@Z@[d@[)A[5A[@p[npeDApppe:c :b)~ :R@:RQ@@:Rq= @:RV-ޮ@*:SAMAMƹ@Z@[0A[{S : [ffff@*: [@pCApYLAp@p@p+;c ;b+~ ;RQTA;RMbz@;RtD@$;RYASAMAM<@Z@ ; [ن@~ ; [@@; [(@*; [*Ap˨Mp@q@p@===i@= == iZ@= == i8@6== iɢ@0= iSic;rArAr0x Arr<A>c >b~ >RAA>RvZ9@>R/W@>RGzTϤ@6>SWAMY>AM4@[ܮ@[@[qA[%y"A[M%A >pfffff@>p@p{Up@@p $AA?c ?b-~ ?R!A?R1Z@~ ?R@@?R1@T?SZAMI9 AMW@[s@[͕&A[:)A[Ec,A[0Ap\Op7Ap:npf@Ap֧Dlr@,QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG,QH,QI,QJ,QKiQL,QM,QN,QO,QP,QQ,QR,QS,QT,QU,QV,QW,QX,QY,QZ,Q[,Q\,Q],Q^,Q_,Q@c @b/~ @R@@Rv@@R +@@R @S12A@MI@@M@[Ț@[ݬ@ @ [@0@ [R@[#Apa6)ApM0Ap@p]@p}]%Apɧ,ApIpYHc Hb2~ HR@HRK7 %@HRGz@HRPng@THSfAM1AM@[@[#A[A A[Ui A[j%Ap+Ap@pC_p9@p.Ic Ib3BIR@R0@Rp@R@S@M( AM@[@[@[@ I [V@*I ["Ap@p,Ap@p@'@p@Jc Jb4JRqAR@JR^I @JRx&m@JSfffff@NJMǥ@M@[@[y A[ɥ$A[.'A[!c-ApIpd^prp`1@prGA,KdUUUVVVNNNNNNNNNNNNL````M````N````O````P````Q````R````S````T````U````V````W````X````Y````Z````[````\````]````^````_````D lr0`,Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg,Qh,Qi,Qj,Qk,Ql,Qm,Qn,Qo,Qp,Qq,Qr,Qs,Qt,Qu,Qv,Qw,Qx,Qy,Qz,Q{,Q|,Q},Q~,Q,Q`````a````b````c````d````e````f````g````h````i````j````k````l````m````n````o````p````q````r````s````t````u````v````w````x````y````z````{````|````}````~````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q```````````````````````````````````` ```` ```` ```` ```` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl ,Q!,Q",Q#,Q$,Q%,Q&,Q',Q(,Q),Q*,Q+,Q,,Q-,Q.,Q/,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q:,Q;,Q<,Q=,Q>,Q?,Q ````!````"````#````$````%````&````'````(````)````*````+````,````-````.````/````0````1````2````3````4````5````6````7````8````9````:````;````<````=````>````?````Dl@,QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG,QH,QI,QJ,QK,QL,QM,QN,QO,QP,QQ,QR,QS,QT,QU,QV,QW,QX,QY,QZ,Q[,Q\,Q],Q^,Q_,Q@````A````B````C````D````E````F````G````H````I````J````K````L````M````N````O````P````Q````R````S````T````U````V````W````X````Y````Z````[````\````]````^````_````Dl`,Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg,Qh,Qi,Qj,Qk,Ql,Qm,Qn,Qo,Qp,Qq,Qr,Qs,Qt,Qu,Qv,Qw,Qx,Qy,Qz,Q{,Q|,Q},Q~,Q,Q`````a````b````c````d````e````f````g````h````i````j````k````l````m````n````o````p````q````r````s````t````u````v````w````x````y````z````{````|````}````~````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q```````````````````````````````````` ```` ```` ```` ```` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl ,Q!,Q",Q#,Q$,Q%,Q&,Q',Q(,Q),Q*,Q+,Q,,Q-,Q.,Q/,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q:,Q;,Q<,Q=,Q>,Q?,Q ````!````"````#````$````%````&````'````(````)````*````+````,````-````.````/````0````1````2````3````4````5````6````7````8````9````:````;````<````=````>````?````Dl@,QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG,QH,QI,QJ,QK,QL,QM,QN,QO,QP,QQ,QR,QS,QT,QU,QV,QW,QX,QY,QZ,Q[,Q\,Q],Q^,Q_,Q@````A````B````C````D````E````F````G````H````I````J````K````L````M````N````O````P````Q````R````S````T````U````V````W````X````Y````Z````[````\````]````^````_````Dl`,Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg,Qh,Qi,Qj,Qk,Ql,Qm,Qn,Qo,Qp,Qq,Qr,Qs,Qt,Qu,Qv,Qw,Qx,Qy,Qz,Q{,Q|,Q},Q~,Q,Q`````a````b````c````d````e````f````g````h````i````j````k````l````m````n````o````p````q````r````s````t````u````v````w````x````y````z````{````|````}````~````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q```````````````````````````````````` ```` ```` ```` ```` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl ,Q!,Q",Q#,Q$,Q%,Q&,Q',Q(,Q),Q*,Q+,Q,,Q-,Q.,Q/,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q:,Q;,Q<,Q=,Q>,Q?,Q ````!````"````#````$````%````&````'````(````)````*````+````,````-````.````/````0````1````2````3````4````5````6````7````8````9````:````;````<````=````>````?````Dl@,QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG,QH,QI,QJ,QK,QL,QM,QN,QO,QP,QQ,QR,QS,QT,QU,QV,QW,QX,QY,QZ,Q[,Q\,Q],Q^,Q_,Q@````A````B````C````D````E````F````G````H````I````J````K````L````M````N````O````P````Q````R````S````T````U````V````W````X````Y````Z````[````\````]````^````_````Dl`,Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg,Qh,Qi,Qj,Qk,Ql,Qm,Qn,Qo,Qp,Qq,Qr,Qs,Qt,Qu,Qv,Qw,Qx,Qy,Qz,Q{,Q|,Q},Q~,Q,Q`````a````b````c````d````e````f````g````h````i````j````k````l````m````n````o````p````q````r````s````t````u````v````w````x````y````z````{````|````}````~````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q```````````````````````````````````` ```` ```` ```` ```` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl ,Q!,Q",Q#,Q$,Q%,Q&,Q',Q(,Q),Q*,Q+,Q,,Q-,Q.,Q/,Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q:,Q;,Q<,Q=,Q>,Q?,Q ````!````"````#````$````%````&````'````(````)````*````+````,````-````.````/````0````1````2````3````4````5````6````7````8````9````:````;````<````=````>````?````Dl@,QA,QB,QC,QD,QE,QF,QG,QH,QI,QJ,QK,QL,QM,QN,QO,QP,QQ,QR,QS,QT,QU,QV,QW,QX,QY,QZ,Q[,Q\,Q],Q^,Q_,Q@````A````B````C````D````E````F````G````H````I````J````K````L````M````N````O````P````Q````R````S````T````U````V````W````X````Y````Z````[````\````]````^````_````Dl`,Qa,Qb,Qc,Qd,Qe,Qf,Qg,Qh,Qi,Qj,Qk,Ql,Qm,Qn,Qo,Qp,Qq,Qr,Qs,Qt,Qu,Qv,Qw,Qx,Qy,Qz,Q{,Q|,Q},Q~,Q,Q`````a````b````c````d````e````f````g````h````i````j````k````l````m````n````o````p````q````r````s````t````u````v````w````x````y````z````{````|````}````~````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q ,Q ,Q ,Q ,Q ,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q,Q```````````````````````````````````` ```` ```` ```` ```` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Dl ,Q!,Q",Q#,Q$,Q%,Q&,Q ````!````"````#````$````%````&```` x ( |  s B?AutoShape 8C&] `|  s B?AutoShape 9e3Z 4] ` ~  s D?AutoShape 102FMG] ` >@A 7ggD&Bn Oh+'0HP`t nthhai ComputerMicrosoft Excel@s@9>@]՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0hWorkbookJSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8