л¤ЯА▒р>■  &■   ■   %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В═┴└р░┴Р\pnthhaier B░a└=ю»╝=Z[;Ч!8X@Ї"и┌1╚ љAArial1╚ љAArial1╚ љAArial1╚ љAArial1╚ љAArial1╚╝AArial1╚╝AArial1╚љAArial1╚љAArial1а љAArial1 ╝AArial1╚ љAArial1╚ ╝AArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ц"Yes";"Yes";"No"Ц"True";"True";"False"д"On";"On";"Off"]Д,[$г -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$г -2]\ #,##0.00\)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Я ш  Э└ Я └ Я !└ Я#└ Я+└ Я  └ Я (@└ Я 8@└ Я+8@└ Я+8└ Я ( └ Я  └ Я+└ Я +└ Я(└ Я └ Я8@└ Я #└ Я └ Я  └ Я └ Я  └ Я └ Я(└ Я(└ Я(<└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ `ЁjSheet1ї«┴┴"ЙЧqJJKon TumGia LaiLong AnAn GiangHЯ N┘i V)nh PhЩcB»c Ninh QuБng Ninh HБi D░Аng HБi PhЫngH░ng YЖn Thрi BВnhHЯ NamNam ╦nh Ninh BВnhTrung du vЯ mi┴n nЩi phьa B»cCao B▒ngB»c KАn TuyЖn QuangLЯo CaiYЖn Bрi Thрi NguyЖnLАng SАn B»c GiangPhЩ Th═Lai ChРuSАn LaHЫa BВnh Thanh HзaNghК AnHЯ T)nh QuБng BВnh QuБng Tr╦Thвa ThiЖn - Hu┐Я Nхng QuБng Nam QuБng Ngсi BВnh ╦nhPhЩ YЖn Khрnh HЫa Ninh ThuГn BВnh ThuГn»k L»kLРm Мng BВnh Ph░█cTРy Ninh BВnh D░АngМng NaiBЯ R╦a - Ving TЯuTP. HМ Chь Minh Ti┴n GiangB┐n TreTrЯ Vinh V)nh Long Мng Thрp KiЖn GiangCДn ThА HГu Giang Sзc TrngBАc LiЖuSiЖu th╦ NSЛ l░сng siЖu th╦ cз ┐n 31/12 hЯng nm phРn theo hАng vЯ phРn theo ╦a ph░АngPhРn theo hАngHАng 1HАng 2HАng 3PhРn theo ╦a ph░АngМng b▒ng sЗng HМng TРy NguyЖn Зng Nam B┘ Мng b▒ng sЗng Cьu LongCб N»┌C%B»c Trung B┘ vЯ duyЖn hБi mi┴n Trung  Rј  Ѓ│ 11 »г *N ╠В jю ┐=Ўccj В═┴└ M.Xl$ї(  dЧЕымMbP?_*+ѓђ% Ђ┴ЃёА" Я?Я?U} њ} I"} $ MJJ  ┬@,@,└,@,@ ,@ ,@ ,└ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,└,@,@,@,@,@,@,@,@§ >§ =§ %<Й й$`Ъ@$dЪ@$hЪ@$lЪ@&§ 'Hй x@0|@пЂ@­Ѓ@§ (?Й)!!!!*§ +@й@T@U@ђ[@@]@*§ +AйW@ђV@ђb@e@ *§ +Bй аj@Pq@љs@v@§ &CЙ *§ (D )й  └Z@ @a@ ђb@ аd@ *§ +й ђM@ђS@ђR@V@ *§ +й @@@@*§ +й@@ @ @*§ +й @ @&@,@*§ +й@@@ @*§ + й"@"@&@&@*§ + й@"@"@@*§ + й@ @ @*§ + й@@@@*§ + й@@@@*§ +й@@@@§ ()й"ђ@@"ђB@"N@"ђO@*§ +й­?­?­?@*§ +й­?­?­?@*§ +Й й@@*§ +й$@$@*@(@*§ +й@@@@*§ +й"@ @,@,@*§ +й­?­?@@*§ +й­?@@@ОDРl 0:":::"::::::::>::::::<:::: ,@!,@",@#,@$,└%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,└4,@5,@6,@7,@8,└9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,└ *§ +й @@&@&@!*§ !+й!­?­?­?@"*§ "+й"@@@@#*§ #+й#­?@@@§ $(I$)й$#ђV@#ђX@#└]@#b@%*§ %+й%$@ @(@(@&*§ &+й&$@$@6@<@'*§ '+й'@@@@(*§ (+й(@@@0@)*§ )+ й)@ @$@@**§ *+!й*@ @ @ @+*§ ++"й+5@8@7@=@,*§ ,+#,й,­?­?­?-*§ -+$й-$@$@"@@.*§ .+%й.­?@@@/*§ /+&й/@@@@0*§ 0+'й0*@*@0@6@1*§ 1+(1й1@@@2*§ 2+)й2­?­?­?­?§ 3(E3)й3 1@ ,@ 8@ 8@4*§ 4,й4@­?@@5*§ 5,й5"@@*@(@6*§ 6+*й6­?@@@7*§ 7++й7@@@@§ 8(F8)й8 ђ[@ └^@ @e@ @g@9*§ 9+,9й9­?­?­?:*§ :+-й: @ @@@;*§ ;+.й;(@1@*@$@<*§ <+/й<@@@"@=*§ =+0й=@@@@>*§ >+1й>ђT@└U@└a@c@§ ?(G?)й? =@ ђD@ I@ L@ОD╠ l::::::::::::>::::>:::::::>:::::@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L @*§ @,й@@@@@A*§ A+2йA@@@@B*§ B+3йB@@@@C*§ C+4йC@@@@D*§ D+5йD@@@@E*§ E+6йE@$@(@,@F*§ F,йF@@@@G*§ G+7йG@@@@H*§ H+8йH@ @$@"@I*§ I+9йI­?­?­?­?J*§ J+:Й JйJ@@K*§ K-;KйK­?­?@ЙLОп­::::::::::<>>Х@т№ 7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0е@H\p ѕ ћаС Computer ComputerMicrosoft Excel@­ѕ_ќ═@ѕ,Єќ═■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╠ PXl t|ёї ћ ДС ComputerТ Sheet1  Worksheets ■   ■    !"#$■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Root Entry         └F0┘дЉџ═■   Workbook            в(SummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8