ࡱ> LK \p Le Thuy Duong Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1 .VnArial1 .VnArial1UVnTime1 Arial1h8Cambria1,8Arial18Arial18Arial1Arial1Arial1<Arial1>Arial1?Arial14Arial14Arial1 Arial1 Arial1UVnTime1Arial1Arial1 Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0?:_(* #\ ##0.0_);[Red]_(* \-#\ ##0.0_);_(* "-"_);[Blue]_(@_)        " " " " " " " " " " " " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !    ff + ) , *   P P    `       a> ! #< < #< #< #<  !  ! , #<  < <@ <@ <@  ,  !< 4 , "| ,@ ! < 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+,-./Explanatory Text 0Good1 Heading 12 Heading 23 Heading 34 Heading 4 5Input6 Linked Cell 7Neutral8 Normal_DVHC 9Note :Output; <Title =Total> Warning Text`3Sheet3jb( 3 A@@  KKKon TumGia LaiLong AnAn Giang4Din tch cy lng thc c ht phn theo a phng Nghn ha ng bng sng HngH Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh BnhH GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhLai ChuSn LaHo Bnh Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung Tr Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Hok LkLm ng Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh Thunng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh LongBn Tre Kin GiangCn ThTr Vinh Sc TrngBc LiuC Mau in Bink Nng Hu GiangC NC Trung du v min ni pha Bc$Bc Trung B v Duyn hi min TrungTha Thin Hu Nng Ty Nguyn ng Nam BB Ra - Ving TuTP.H Ch Minh S b 2011R 'nZ89|occ||] j}-}< \ ##0.0_}<}1 \ ##0.0_[Blue]_(}<}2 \ ##0.0_?[Blue]_(}<}3 \ ##0.0_23[Blue]_(}(}4 \ ##0.0_}<}0 a\ ##0.0_[Blue]_(}<}( \ ##0.0_[Blue]_(}<}7 e\ ##0.0_[Blue]_(}}5 ??v\ ##0.0_̙[Blue]_(  }}: ???\ ##0.0_[Blue]_(??? ??? ??? ???}}) }\ ##0.0_[Blue]_(  }<}6 }\ ##0.0_[Blue]_(}}* \ ##0.0_[Blue]_(??? ??? ??? ???}(}> \ ##0.0_}x}9\ ##0.0_[Blue]_( }(}/ \ ##0.0_}P}= \ ##0.0_[Blue]_( }<}" \ ##0.0_[Blue]_(}<} \ ##0.0_ef[Blue]_(}<} \ ##0.0_L[Blue]_(}<} \ ##0.0_23[Blue]_(}<}# \ ##0.0_[Blue]_(}<} \ ##0.0_ef[Blue]_(}<} \ ##0.0_L[Blue]_(}<} \ ##0.0_23[Blue]_(}<}$ \ ##0.0_[Blue]_(}<} \ ##0.0_ef[Blue]_(}<} \ ##0.0_L[Blue]_(}<} \ ##0.0_23[Blue]_(}<}% \ ##0.0_[Blue]_(}<} \ ##0.0_ef[Blue]_(}<} \ ##0.0_L[Blue]_(}<} \ ##0.0_23[Blue]_(}<}& \ ##0.0_[Blue]_(}<} \ ##0.0_ef[Blue]_(}<} \ ##0.0_L[Blue]_(}<} \ ##0.0_23[Blue]_(}<}' \ ##0.0_ [Blue]_(}<} \ ##0.0_ef [Blue]_(}<} \ ##0.0_L [Blue]_(}<}! \ ##0.0_23 [Blue]_(H 20% - Accent1 ef H" 20% - Accent2 ef H& 20% - Accent3 ef H* 20% - Accent4 ef H. 20% - Accent5 ef H2 20% - Accent6 ef H 40% - Accent1 L H# 40% - Accent2 L湸 H' 40% - Accent3 L H+ 40% - Accent4 L H/ 40% - Accent5 L H3 40% - Accent6 Lմ H 60% - Accent1 23 H$ 60% - Accent2 23ٗ H( 60% - Accent3 23֚ H, 60% - Accent4 23 H0 60% - Accent5 23 H4 60% - Accent6 23 <Accent1 O <!Accent2 PM <%Accent3 Y <)Accent4 d <-Accent5 K <1Accent6 F 4Bad | Calculation } z Check Cell ????????? ??? Comma( Comma [0]&Currency. Currency [0]B5Explanatory Text 6Good aB Heading 1 I}OB Heading 2 I}?B Heading 3 I}234 Heading 4 I}pInput ̙ ??v F Linked Cell }<Neutral e"Normalb Note rOutput ???????????? ???$Percent1Title I}%HTotal OO: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16B  M4L^gp dMbP?_*+%?"???tU} H} H} `H} `G} HM?@?@?@P?@?S?S?@?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@?@?@?@?@?@?S?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?@?S ?$FFFFFFFFGGGGGGG,IFFFFFFFFFFFFFFF[[[JGKKKKKKKG LLLLDD DG MAfN,@N0@N4@N8@N<@N@@ND@NH@NL@NP@NT@NX@N\@N`@Nd@Nh@ OJ&GQYYYYYYYZZZZZZG R@R*AZ&AAA'AA'AAP@AYz)AC͡)ACY@~ C@A@ CYW@ Cffffz@~ C)A CS@CY8@B@B *AB-K*AB @ TE#T43333@c %T֔@ - TH@T43333=@T5@T>@T@ T̢@ Tfffff@ TO@ Tfffff@* Ta@T@T!@T@Tv@Tb@T U~ @@@yP@@fffffP@~ @@@ffffffP@N@@@t@@O@@R@@@@@@@@Z@@@@@@n@@_@T U T@%@@@@ @@J@@J@@@@@@@@@@s@@f@@`e@@~@@@@@ T U T @?@@@@>@@W@@@@@@`U@@`V@@%@@@@@@@@r@ @S@ @Q@ @@@@ T U H @'@@@@V@@g@@S@@ V@@@@@@@@@@@@ @ffffffT@$ @@T@@@@(@@ @@ S@ T Ul @@@L@@@@ @@(@@ܴ@@J@@"@@@K@@6@@@@ܴ@@@@@J@@@@@@@ T U @c@ @w@@"@ @c@~ @s@ @fffffc@$ @@@@@@@a@@@ @fffff`@~ @@ @i`@ @@@@@@ T Ul @f@@z@@@@@@@@ X@@@@W@@@W@@V@@@@?@@@@@U@@w@@T@@@T U l@@@@@@@[@@y@@@@R@@/@@>@@@@`V@@X@@@@@@D@@V@@@T Ul@_@@f@@@@g@@0f@@i@@]@@D@@_@@@@S@@@@@@X@@&@@&@@@T U@@@Ⱦ@@fffffS@*@@@;@@E@@@@@T@@@ @S@~ @@ @yS@@S@@fffffS@@ S@@Ⱦ@@@T UN@@@Pe@@@@@@@@@@j@@d@@d@@@@@@Pd@ @fffffd@@)d@@`d@@@@@T Ul@`U@@@@N@@D@@X@@@@?@@@@U@@@@@@@@@@ @@ @@:@@V@ TBU#T@ %!Tgffff@ -T̊@T33333@T@TfffffҌ@TS@ T @ TԎ@ $ T@T&@T-@T@TP@Tfffffh@T@T@T U@fffffP@@P@~ @ֺ@@fffffQ@~ @v@@YR@@R@@(@@"@ @fffffS@ @fffffS@* @@@S@@J@@m@@|@@U@T U@yP@6@@@\@@@@f@@@@L@@.@@@ @P@~ @@ @P@$@@@Q@@|@@@@@T UZ@@@@@8@@8@@<@@l@@H@@t@@ܩ@@@@A@@A@@8@@@@fffffB@@t@@@T Ul@@J@@γ@@Z@@@@K@@@@@@@@޷@@@@@@@@@@@@@@B@@$@T Ul@x@@@J@@@@,@@L@@M@@@N@@@N@@@@2@@@@J@@h@@N@@@@@@O@T Ul@l@@@@H@@I@@@@I@@س@@@@@@@@@K@@µ@@b@@L@@R@@ظ@@ҹ@T U@P@@Q@@fffffR@~ @ν@@fffffR@N@@@@@ @@^@@@@U@@@@V@@`V@@ @@!@@@T UB@̵@@L@@@@@@@@\@@@@N@@O@@P@ @P@ @@@@@yQ@@fffffQ@@D@@Q@T U@@@@@_@@fffff`@T@@@@@=@@.@@@@_@@@@`@@@@`_@@@@ _@@@T U~ @,@@ffffffS@`@@@E@@E@@&@@@@l@@ @@ @@`W@@v@@>@@V@@!@@`V@@@T U=GGGGGGGG G@G`P@GP@G`Q@GfffffR@GR@GR@G2@T UGfffffR@~ G2@GfffffR@~ G@GfffffS@NGT@G@G@G@W@G@G@G@G@GH@G@G@Gj@G@Dl60J* ?@!?@"?@#?@$?S%?@&?@'?@(?@)?@*?@+?S,?@-?@.?@/?@0?@1?@2?S3?@4?@5?@6?@7?@8?S9?@:?@;?@<?@=?@>?@??@ T U~ @@ @9Q@ @YR@ @S@T @|@@/@@@@_@@(@@@@k@@@@e@@_@@@f@@P@@@!T !U$!@@@X@@.@@@@ʷ@!@9P@!@fffffP@! @@@p@@@ ! @fffffFS@*! @S@@ S@@2@@@@@@@ "TC"U#"T33333E@ %#0"T33333@"""" -"T@"""T”@"""Tq@"""T23333@"""T43333@""" T33333u@""" T֕@" "6" TVAT!AT AT ATZ@T@@TN@TQA#T #U #@fffffq@#@r@#@fffff6r@#@ir@~ #@+@#@fffffr@#@fffffr@# @@@hs@@@@s@ # @s@$#@@@@@s@@@s@@C@$T $U!l$@@@@@@@@@@@@@k@@@@@@@@@@X@@@@@@H@@ @@@%T %U"l%@[@@@@\@@n@@`[@@w@@@@[@@^@@@@h@@h@@`[@@@@Z@@@@@&T &U#l&@޲@@~@@H@@p@@@@`@@@@@@@I@@n@@x@@K@@r@@@@K@@&@@L@'T 'U$l'@&@@@@F@@D@@H@@@@@@8@@j@@8@@@@@@H@@@@@@2@@Z@(T (UDl(@8@@@@I@@γ@@F@@@J@@@@Ҵ@@J@@@@n@@d@@J@@@J@@^@@@@@)T )UE<)@+@@+@@@@@@@8@@@@'@@&@@@ ) @#@) @!@~ ) @Ћ@)@!@~ )@Ћ@)@ffffff!@)@P@@І@*T *U%l*@@@@@@@ [@@@@2@@G@@@@@@@@@@@@@@.@@[@@8@@@+T +U&l+@W@@p@@@@R@@W@@f@@&@@@@X@@@@m@@@@@@|@@E@@T@@,@,T ,U'$,@]@@y@@)@@@@`@,@fffff6`@$,@`@@L@@@@@@M@ , @`@$,@f@@@@@@@@@-T -U(-@$@@L@@@N@-@P@-@@@@-@P@B- @ظ@@F@@@@ P@@P@@`@@@@@@ĸ@@@.T .U)l.@@@@@ @@@@t@@γ@@@@޲@@@@ij@@D@@@@G@@@@F@@@@I@/T /U,~ /@B@/@ffffffB@`/@@@C@@D@@@@°@@D@@E@@ @@@@޲@@@@@@@K@@x@@h@0T 0U1~ 0@4@0@S@`0@w@@@@X@@@@ Z@@@@Y@@@@U@@@@@@R@@^@@@@#@ 1TF1U1T̼k@> 111 -1T43333j@111Tm@111TgffffFm@111Tm@111Typ@111Tfffffq@111 Tt@111 Tgffffw@1 161 T@T@TA2@T@T@Tn@T2@T<@2T 2Ul2@6@@D@@6@@6@@H@@ģ@@@@@<@@@@L@@@@@P@@@@@@@@@@@\@3T 3Ul3@@@ڻ@@ν@@@@ S@@'@@?@@Q@@m@@@@@@^@@t@@.@@@@@@@4T 4U*l4@ V@@c@@k@@@@W@@[@@@@"@@Y@@d@@@@`g@@k@@@@g@@@@y@5T 5U>5VVVVVVVVV 65 V@VȮ@V@V@V@\@\@\"@6T 6U+~ 6@|@6@fffffA@`6@ @@R@@F@@@@ڱ@@H@@@@I@@Z@@Z@@@@@@ @@I@@س@ 7TG7U#7T{@" %8=7TX|@7777 -7Ť|@777T{@777T43333~@777T8@777T23333 ~@777 T43333[}@777 Tfffff6}@7 767 T@T?@Tl@Tx@Tx@TB@TAN@THw@8T 8U-N8@@@<@@\@@9@@L@@@@|@@l@@p@@С@@X@@5@ 8@fffff3@8@fffff3@8@X@@@@8@9T 9U.~ 9@@9@ffffffb@9@Ib@69@pb@@@@@@@@@@:@@0e@@c@ 9 @fffff6b@9@8@@c@9@fffff6d@9@E@@c@:T :U/B:@@@@@;@@;@@T@@x@@@@@@L@@@ : @3@: @0@$:@X@@8@@@@@@@;T ;U0;@0`@@@@@@;@fffff`@~ ;@D@;@ffffffb@;@fffffb@; @@@b@@@ ; @ia@; @fffff`@;@fffff`@;@fffffv`@;@@@@@*@<T <UH<@YB@<<@B@@@@C@@@@@@@G@@@@°@@°@ < @C@*< @@@@@@E@@@@@D@@"@=T =UI~ =@T@=@9T@~ =@d@=@fffffR@=@S@~ =@@S@=@fffffQ@B= @l@@س@@@@,@@8@@|@@L@@0@@ģ@@@ >T2>U#>Thffff@1 %?K>T@>>>> - >T_@>>>T@>>>T43333L@>>>T@7 >>Tͭ@>>> T*@>>> Tխ@> >6> T|AT!ATa=AT1ATw@TATaPAT)2A?T ?Ul?@@@"@@pw@@@@@@X|@@@@8@@z@@E@@{@@`@@{@EA@E@EA@E@Dln@?@A?SB?@C?@D?@E?@F?@G?@H?@I?@J?@K?@L@@T @U4@@p@@@@@fffff.r@@@fffffq@@@4@@q@@@ffffffq@B@ @1@@p@@hp@@@@X@@`o@E0o@E@EI@E@AT AW6NA@W@@Q@@y@@@@@@@@@@@@@@@@w@@T@ A@T@AES@AET@E@En@BT BU9lB@`e@@ d@@@@@@@@f@@@@^@@@@@@4@@@@g@E@Em@E;@EH@CT CU5NC@/@@@@j@@b@@ l@@n@@ k@@@@M@@f@@@@G@ C@c@CEPf@E_@E@E@DT DU3D@@@3@@A@D@EԌz@TD@@@y@@y@@@@A@@AY@@A@@|@@ @E@Ep|@E@E@ET EUE@ (y@~ E@@E@̔z@E@ rhQ{@E@@3333s}@0E@X}@@@@A@@@@@@܀@@ @ E@fffff@EE@E@E@E@FT FU7F@@@A@@Ax@@@F@fffffJ@$F@@@@@@@~@@@ F @fffff@F @@@Av@FE @FEq@FEa@E!@GT GU8lG@@@@@A@@A<@@@@y@@A@@A^@@A@@@@@@@@@d@Er@E@E@E @HT HU?HVVVVVVVV@ 6H @@@{@@N@@@Ei@E@Ej@E@IT IU:BI@`q@@(t@@E@@@@@@7@@+@@s@@(@@ @ I @fffffFt@*I @@@@E`t@E(u@EA@@E7@JT JU;J@fffffF`@~ J@S@J@fffffc@$J@@@#@@@@@i@@@e@ J @fffffb@J @fffff6a@J @a@J @>@@Q@JEffffffc@JEE@E@EPd@KT KU<*K@J@@@@@@@@n@@o@K@y`@K @``@@Z@ K @y`@K @r@@@@@E@KEffffffa@KE@En@,LXJJJJJJJJJJJJJJJJJJX n ( | s B?AutoShape 1GH]`o | s B?AutoShape 245]`o |  s B?AutoShape 3] `to >@A 7ggD& Oh+'0@HXh nxmailtduongMicrosoft Excel@R0@̈́՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet3 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJRoot Entry F\Workbook9tSummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8C