ࡱ> :< !"#$%&'()*+,-./0123456789=Root Entry F;LWme8W܌;WorkbooknSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pnthhai Ba==xf0!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1Arial1h8Cambria1,8Arial18Arial18Arial1Arial1Arial1<Arial1>Arial1?Arial14Arial14Arial1 Arial1 Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  !  # ff + ) , * %  P P    " `      & a> $      8@ 8@   "   (  ( +< # +< +<   #<   <   8 | (8 h ( ( # l h +< h  +     < ||e~ }<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*ef_)?_);_(}<} 00\);_(*ef _)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*L_)?_);_(}<} 00\);_(*L _)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<} 00\);_(*23_)?_);_(}<}! 00\);_(*23 _)?_);_(}<}" 00\);_(*_)?_);_(}<}# 00\);_(*_)?_);_(}<}$ 00\);_(*_)?_);_(}<}% 00\);_(*_)?_);_(}<}& 00\);_(*_)?_);_(}<}' 00\);_(* _)?_);_(}<}( 00\);_(*_)?_);_(}}) }00\);_(*_)?_);_(  }}* 00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}(}/ 00\);_(*}<}0 a00\);_(*_)?_);_(}<}1 00\);_(*_)?_);_(}<}2 00\);_(*?_)?_);_(}<}3 00\);_(*23_)?_);_(}(}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙_)?_);_(  }<}6 }00\);_(*_)?_);_(}<}7 e00\);_(*_)?_);_(}x}900\);_(*_)?_);_( }}: ???00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}-}< 00\);_(*}P}= 00\);_(*_)?_);_( }(}> 00\);_(* 20% - Accent1H 20% - Accent1 ef 20% - Accent2H" 20% - Accent2 ef 20% - Accent3H& 20% - Accent3 ef 20% - Accent4H* 20% - Accent4 ef 20% - Accent5H. 20% - Accent5 ef 20% - Accent6H2 20% - Accent6 ef 40% - Accent1H 40% - Accent1 L 40% - Accent2H# 40% - Accent2 L湸 40% - Accent3H' 40% - Accent3 L 40% - Accent4H+ 40% - Accent4 L 40% - Accent5H/ 40% - Accent5 L 40% - Accent6H3 40% - Accent6 Lմ 60% - Accent1H 60% - Accent1 23 60% - Accent2H$ 60% - Accent2 23ٗ 60% - Accent3H( 60% - Accent3 23֚ 60% - Accent4H, 60% - Accent4 23 60% - Accent5H0 60% - Accent5 23 ! 60% - Accent6H4 60% - Accent6 23 "Accent1<Accent1 O #Accent2<!Accent2 PM $Accent3<%Accent3 Y %Accent4<)Accent4 d &Accent5<-Accent5 K 'Accent6<1Accent6 F (Bad4Bad ) Calculation| Calculation } * Check Cellz Check Cell ????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextB5Explanatory Text 0Good6Good a1 Heading 1B Heading 1 I}O2 Heading 2B Heading 2 I}?3 Heading 3B Heading 3 I}234 Heading 44 Heading 4 I} 5InputpInput ̙ ??v 6 Linked CellF Linked Cell } 7Neutral<Neutral e"Normal8Normal_To-A-Hung_NGTK_2004 9Noteb Note  :OutputrOutput ???????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalHTotal OO> Warning Text: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`5Sheet1bZ 3 A@@ JJKon TumGia LaiLong AnAn GiangTriu lt ngi.kmC NCng bng sng HngH Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh BnhH GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn BiPh Th Bc Giang Qung NinhLai ChuSn LaNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin-Hu Nng Bnh nhPh Yn Ty Nguynk LkLm ng Bnh PhcTy Ninhng Nai Bnh Thunng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh LongBn TreCn ThTr Vinh Sc TrngBc LiuC Mau in Bink Nng Hu GiangTP. H Ch MinhK (*) Khng bao gm s liu ca cc doanh nghip Nh nc Trung ng qun l. Thi NguynHa Bnh Thanh Ha Qung Nam Qung Ngi Khnh Ha Ninh Thun Bnh DngB Ra - Ving Tu Kin GiangTrung du v min ni pha Bc$Bc Trung B v Duyn hi min Trung ng Nam BD S lt hnh khch lun chuyn bng ng b phn theo a phng(*)ARE. .j/1/_0&01}>2c3*v4=ccB O<Octk dMbP?_*+%?&?'?(?)?MAdobe PDFS odXXLetterPRIV ''''0\KhCFF0EBDAStandard"dXX??&U} mA} I%A} A} $ A} A} IA} $A} IA} IE} E} E} $ AO ?? ?? @ @ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ SI QQQ aaaa S QQQ aaaa XBRRRRRPddd dCHD@@DD@DH@DL@DP@DT@DX@D\@D`@Dd@Dh@ EGGGGGGG FJ%A@J^n9@JQQ@~ J+״JF@JU@$J*PAJ.%JEcVAcȣ [\#]a@ %#]G-Ö@ %#]R+D@ %]? A]#A]&A]@ ]ffff@ ]vEb *KbkX W UK@Kߪ5s@Kfffff@6K AK93AKaAK!AG@G@GAm!AG@ W U 6Kxu@K@KA>@K@Kr@KA/@K{@G @ GGG W U H KJ@K@K@_@K@Kg@K@K@G@GA9@G@G!@ W U H K@K@K@K1@K@K@K.@G@G@Gq@GE@ W U0 K4@Ka@K}@K(@KaM@K@K@ G@ Gfffff@ G@G@ W U < K@K@Y@K@K@KS@K0r@Kw@Gy@GA@ Gfffff@~ G!@ W U K l@Kp@ Kfffffs@0 Kt@Kv@KA@KA@G@G@G@ Gfffff @W U $K@K@KF@K@K@K `@K@G]@ Gar@ G@Gv@ W UKY@K.@Kfffffp@$K@K2@K@KA4@G@ G @ G!@G@ W UKJ@KM@KfffffP@KffffffQ@0Ks@K [@K[@G@G@G@G@ W UK(@K,@Kfffff@K@K@Kfffff @$K@G!#@G!<@G@GZ@ W UKS@K`W@K [@K`@0K@K @K@GV@Gy@G}@G@@ ^F[#Zs@ %!#Z7Yɖ@ %!#ZȘ@ %!Z@Z]@Z@ZҦ@ZAZS@ bffff@~ b@W UHK@K8@K@KK@K@K@K@@GZ@G@G;@G]@ W U~ KT@K`5!:Y@K@KF@K-@K@KQ@ G`R@G@GR@G@ W UK@@KfffffA@~ KB@KYP@KR@K@Kf@G@ GfffffFb@ G@G@ W U$K@K@K@K@K@K)q@KAm@GA9@G@G@ G@W UKF@Kl@K@Kʷ@Kfffff&R@$Km@K`Y@G@G@G@ Gfffffvb@W U6K@K\@K[@K]@K@Kpl@K@G@ Gp@ G|@G@ W U<K@K@KHb@K@KYq@Kq@K!s@ G8u@G{@G5@G@ W UK'@Kf@K-@Kt@K@Ky@KT@G@ G q@ Gq@~ Gy@W U0K@KY@K@K>@K@KXx@KX}@ Gfffffҁ@ G@GA@G@ W UKm@K@@K0g@Km@Kfffffq@Kw@Kj@GA@G~@ Gfffff~@~ GA@W V7~ EP@GR@GR@M@M@MV@M@ G`@~ G!@ Gfffffb@~ G@W U GGG6K@K@K&@K`@GP@G@@G@Gl@ D6l0,8Vbddxzdzz ?@! ?@" ?_# ?@$ ?@% ?@& ?@' ?@( ?@) ?@* ?@+ ?@, ?@- ?@. ?@/ ?@0 ?@1 ?@2 ?@3 ?@4 ?@5 ?@6 ?@7 ?@8 ?@9 ?@: ?@; ?@< ?@= ?@> ?_? ?@ W UH K@K[@K_@K1@K@K@Kg@Gpk@G4@G:@G`q@ !W !U=H!K?@K@K@KQ@K@K"@Kf@G6@Gn@Go@G`q@ "[G"\#"Zp;@ %#0#"ZAsf$}۱@" %#0#"Z> ף@" %#06"Z)}AZC!AZ@Z@Z5)AZ@b531AbN #W #U>#K@Kl@K@#Kfffffp@0#K@Ks@KY@G@GJ@Gs@G@ $W $U$Kك@6$KP@Ki@K!@K@Kʐ@K@GAGA A $ Gfffffn@~ $ GMA%W %UH%K@K%@K;@KE@K1@KAS@K@G@GAX@Gp@GA &W &U $&K@K@K@K@Ky@&Kb@~ &K@k@& GYp@& G'@G@G@ 'W 'U!*'K@Kn@Kg@K@K@Kj@'Kfffffr@' Gw@GA@Gh@G@ (W (U"H(K@Kz@K@Kd@KA;@KL@K@G@G@GA@Ga @ )W )U#)Kfffff^t@$)K2@KA@Kw@K=@KA@)KfffffJ@) G@G@Gm@GA@ *W *U?H*KD@Kxt@K@K@K x@KA3@K@G@GA*@G@GA@ +W +U@~ +K@+Kfffff.p@+K@K`m@K@+K r@+Kr@+ GA@G`{@G@ + Gfffff@,W ,U$*,K@K@KW@K`@K`@KT@,Kfffffr@, G/@, Gj@GҔ@GqA -W -U%B-K@KAz@K@KA}@KX}@K@KR@GAU@GA!@GA@ - Gfffff@.W .UA$.K@s@K@Kw@K@Kx@.Kfffff@.KfffffR@. G;@GA@G!@G@ /W /UB$/Km@KW@KO@K@KV@/Kfffffb@~ /K@d@/ GfffffVd@/ G@Gq@G@ 0W 0U,0K`rr@0KQ˽r@60Kr@K8t@K2@K@K @G`{@GS@GA5@ 0 Gfffff@ 1[&1W#1`33333i@" %26#1`n@1 %26#1`fffff:@1 %26~ 1`@1`@1`6@`A`.A`>A 1 b%@1 bfffff@2W 2U2K@K+@2K9a@$2K@Kd@Kd@Kf@G@ 2 Gc@2 G@d@G@ 3W 3U3Kfffffs@B3Ks@Kt@K}@Kr@Kx@K@G@Ga@G@Ga@ 4W 4U'4K@K@4Kfffff@64KZ@K!Z@K@@KaI@Gl@GO@GIAGa2A 5W 5U8 5OOO~ 5K@5KS@$5KL@K@G@G@Gp@ 5 Gfffffp@6W 6U(H6NXx@NAl@N8@K@K@KD@K@GAY@G!@GAGxA 7^H7[#7`ۀ@1 %8=#7`j@7 %8=#7`3333@7 %8=7`&A`i(A`*A7`ffff[@7 `@@`3Ab%7AbA@;A 8W 8U)$8KW@KA@KA@Kx@K@8K@8Kfffff@8 GA@G@G!@G@ 9W 9U*$9K;@Kk@K@KA7@K@9Kfffffr@$9KĆ@G@GD@G@G!x@ :W :UC:K\@KM@Kc@K@:Kfffffs@~ :K@:Kfffffr@: GJ@G@GAAGqA ;W ;U+;K_@Kp@;K;@;K @0;KAK17AKAAG:AG4AG<AGf@ <W <UD<KB/B @~ <Kd@<K@6<K@K^@KAKd@G@G@Gq'AGAA =W =U:=K@K;AKAK@=Kfffff@*=KCAK@G@G#AG-%AG%]*A >[->\#>ZGzV@7 %?K#>ZFz@> %?K#>ZzŹ@> %?K6>ZU(AZŷ*AZ.AZ{EZ1AZU@b03AbH@ ?W ?UH?K@K(x@K@K@K@K@K@Ga@GA@G@Gd@ Dllddzdzddppzdzz@ ?@A ?@B ?@C ?@D ?@E ?@F ?@G ?@H ?@I ?@J ?@K ?@L x@M x@N ?@@W @U/H@K@K,@K@K @K @K!2@K@GA@G@G@G@ AW AU1$AK@KE@KA@KG@K@AK9@AKfffff@A GA^@G]@G;@GA @ BW BU30BK@KA"@K}@K@KS@K@K@B Gfffff:@B Gfffff@B Gy@Gv@ CW CU0~ CKP@CK1r@CKfffffs@CK@Ks@KA @CKfffff2@C G8@G{@Ga@G!*@ DW DU.HDK_@K}@Kj@Kk@K@K@K@GE@G@G`@GS@ EW EUEK"@K&@K@EKfffff@EKfffffH@*EK^@KqvAGцAGr@GAGA FW FUEFKfffff@FKfffff~@$FK@@K!p@K@KA@Kah@F G@~ F G@F G@F Gfffffȓ@GW GU2GK1AKlAGKc@~ GK2AGKfffffh@*GKDAKqrAGAG(AG`AGYA HW HU9 HOOO0HKv@K@K@K@G|@G@G@ H Gfffffs@IW IU4*INq@N;@N@K@Kn@KPq@IKis@I Gr@I G]@GA@G`~@ JW JU50JKL@K @K0o@Khv@K@K@K@J GQ@J G!@GAe@G@ KW KU6~ KK-@KKfffffFr@KKa@K@KA@KK=@$KKA@G@G@G`@Gy@ LYHLLLLLLLLLLL MIEEE NT; NEEE"ddnz$( |  s B?AutoShape 40 ] `@b| s B?AutoShape 5Z46$]``| s B?AutoShape 6KG0I<]`_>@__A 7ggD Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@v@5ޮ՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q