ࡱ> '` rbjbj{P{P ?::&zzzzzzz2%2%2%8j%%Xf'f'"'''c(c(c(WWWWWWW$Yh\xXQzP)c(c(P)P)Xzz''jXMMMP) z'z'WMP)WMMPzzkP'Z' p%c22%jI7PP$X0X?P,~\.J~\kP~\zkPdc("(M((c(c(c(XX>Mdc(c(c(XP)P)P)P) 2%2%zzzzzz DANH MC CC DN TC VIT NAM M sTn dn tcMt s tn gi khc01Kinh (Vit)Kinh02 Ty Th, Ngn, Phn, Th Lao, Pa D...03 Thi Ty Khao* hoc n (Thi Trng*), Ty m* (Thi en*), Ty Mi, Ty Thanh (Mn Thanh), Hng Tng (Ty Mng), Pa Thay, Th Bc, Ty D**, Tay**... 04Mng Mol (Mual, Mon**, Moan**), Mi* (1), Mi bi, Ao T (u T)...05KhmerCul, Cur, Cu, Th, Vit gc Min, Kh Me, Krm...06Hoa Triu Chu, Phc Kin, Qung ng, Qung Ty**, Hi Nam, H*, X Phng*, Xa Phng**, Thng Nhm**, Minh Hng**, H**, Sang Phang**...07Nng Nng Xung, Nng Giang, Nng An, Nng Inh**, Nng Phn Slinh, Nng Cho, Nng Li, Nng Quy Rin, Nng Dn**, Khn Li, Nng**& 08MngMo, Hoa, Mo Xanh, Mo , Mo en, N Mo (Na Mio), Mn Trng, Miu Ha**...09 Dao Mn, ng*, Tri*, X*, Du*, Min*, Kim*, Min*, Dao Qun Trng, Dao , Dao Qun Cht, Dao L Gang, Dao Tin, Dao Thanh Y, Dao Lan Tn, i Bn*, Tiu Bn*, Cc Ngng*, Cc Mn*, Sn u*, Km Min**, Km Mn** & 10Gia RaiGi Rai, T Bun, Ch Rai, Hrung (Hbau, Chor), Arp**, Mthur**& 11 Ra , gar**, , Kpa, A ham, Krung, Ktul, li Hru, Bl, Kah**, Kdrao**, Dong Kay**, Dong Mak**, Ening**, Arul**, Hwing**, Ktl**, pan, Mhur (2), Bih, & 12Ba NaG Lar, T L, Gi Lng, (Y lng,), R ngao, Krem, Roh, ConKe, A La Cng, Kpng Cng, B Nm...13Sn Chay Cao Lan*, Mn Cao Lan*, Hn Bn, Sn Ch* (cn gi l Sn t* v khng bao gm nhm Sn Ch Bo Lc v Ch R), Chng**, Tri**& 14Chm Chm, Chim**, Chim Thnh, Chm Pa**, Chm Hroi, Chm Png**, Ch V Ku**, Chm Chu c** ...15C HoXr, Np (Tu Lp), C Don, Chil, (3), Lat (Lach), T Ring...16X ngX Teng, Hang, T ra, M Nm, Ha Lng, Ca Dong, Kmrng*, Con Lan, Bri La, Tang*, T Tr)**, Chu**...17Sn DuSn Do*, Sn Do Nhn** (Sn Dao Nhn**), Tri, Tri t, Mn Qun Cc, Mn Vy X**...18HrChm R, Mi Chom, Kr*, Lu*, Thng Ba T**, Mi Liy**, Mi Sn Phng**, Mi Vch**, Chm Qung Ngi**, Man Thch Bch**... 19RaGlayRa Cly*, Rai, La Oang , Noang...20MnngPnng, Mnng Nng, Mnng Pr, Mnng Bu ng, iPri*, Biat*, Mnng Gar, Mnng R Lam, Mnng Chil (3), Mnng Kunh**, Mnng p**, Mnng Bu Nor**, Mnng Bu h**...21Th (4)Ngi Nh Lng**, Mng**, Ko, Mn, Cui, H, an Lai, Ly H, Ty Png,Con Kha, X L Vng(5)...22XtingXa ing, Xa Ching**, B L**, B ek** (B h**), B Bik**...23Kh mX Cu, Kh Klu**, Mng Cu**, Mn Xen, Pu thnh, Tnh, Ty Hay, Km**, Km M**...24Bru Vn KiuMng Coong, Tri Kha...25C TuCa Tu, Cao*, H*, Phng*, Ca Tang*(7)...26GiyNhng, Dng*, Pu Thn*, Pu N*, Ci Chu* (6), Xa*, Ging**...27T iTi i, Pa Co, Pa Hi (Ba Hi), Kan Tua**, T Ut**...28MChu M, Ch M**, Ch M**, M Ngn, M Xp, M T, M Krung& 29Gi-Tringgih*, Ta Ring*, Ve(Veh)*, Giang Ry Pin, Tring, Treng*, Ca Tang(7), La Ve, Bnoong (Mnoong)**, C Tang*& 30CoCor, Col, Ca, Tru31Ch RoD Ro, Chu Ro, Chro**, Thng**...32Xinh MunPuc, Pa*, X**, Pn**, Xinh Mun D**, Nght**...33H NhH Nh Gi**, U Ni, X U Ni, H Nh C Ch**, H Nh La M**, H Nh en**...34Chu RuCh Ru, Chu*, Kru**, Thng**35Lo> $ ^ l h r P\( rXh"*248Fbp"<tlȸۖ$hPihxCJOJQJaJmHsHhPihxCJOJQJaJhPihx5CJOJQJaJ$hPihxCJOJQJaJmH sH 'hPihx5CJOJQJaJmH sH hPih 5CJOJQJaJ;<>JbCkd$$IfTl4FH t06  44 layt ZXT$xx$Ifa$gdD $xa$gd $xa$gd& $pC3$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT $$Ifa$gd ZX $If]gd ZX $$Ifa$gd ZX  O?$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT$xx$Ifa$gdD $Ifgd|N " $ V X ^ O?$xx$Ifa$gdDkdF$$IfTlFH t06  44 layt ZXT$xx$Ifa$gdD $Ifgd|N^ l K;. xx$Ifgdx$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD ` b h r XH; xx$Ifgdx$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT$xx$Ifa$gdD hXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT HhXK;$xx$Ifa$gdD xx$Ifgd ZX$xx$Ifa$gdDkdJ$$IfTlFH t06  44 layt ZXTHJPRZ\hXKKK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXT(hXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT hXKKK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT hXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkdN$$IfTlFH t06  44 layt ZXThXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXT hXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXTjhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXTjlrPhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkdR $$IfTlFH t06  44 layt ZXTPRXhhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXT"*0hXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXT028FhXK;$xx$Ifa$gdD xx$Ifgdx$xx$Ifa$gdDkd $$IfTlFH t06  44 layt ZXThXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkdV$$IfTlFH t06  44 layt ZXThXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXTZhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXTZ\bphXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXT"<lhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkdZ$$IfTlFH t06  44 layt ZXTlnthXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXTdhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXTdflxhXK;$xx$Ifa$gdD xx$IfgdD$xx$Ifa$gdDkd$$IfTlFH t06  44 layt ZXTlxvfhnt 4!B!!!nnn@oLoppqqrrttttbulu v*vJLNPRT`bfhjlnprɶxh)dU0JmHnHuh|Nh h 0Jjh 0JUhB+jhB+UhPih CJaJmH sH $hPihxCJOJQJaJmH sH 'hPih 5CJOJQJaJmH sH h)dUCJOJQJaJmH sH $hPih CJOJQJaJmH sH # ~\|̃$$(*.046:<NPRjlnh]hgd &`#$gd|Ngd $hx^ha$gd $ & F x^a$gd nprgd =0&P 1hP :p/. A!"n#n$% $$If!vh555G#v#v#vG:V l4 t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l9 t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V lS t06,555 ayt ZXT$$If!vh555G#v#v#vG:V l t06,555 ayt ZXTD@D NormalCJOJQJ_HmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List jj Table Grid7:V04 @4 Footer !.)@.  Page Number%1EFIUZ[^_cd+,/6tux~BCFM$%()-. UVYZ`a qrunorx(),4#EFIO` a d k  6 7 : @ j k n s 7 8 ; F = > A H . / 2 9 c d g m ,-07*+.4tux}abek./29<=@GHILQVWZ_qruuEY0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0 @0@0@0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@00@0 0 0 0 0 0 0 00000900009000000000000L90000@0@000( %%%(l{r.Y ^ H jP0Zldnfz ,!~!n8opqrstZuv4wxxyyRzzz{{T{{ ~nr !"#$%&'()*+,-/0123456DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[p !(!!8@0( B S ?N LN B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace 8 !"$%(),-014578;<?@DIMOSUY_bdgimosux /4;?HLQT[^cefhjlmo #(,.7<FJMQRWY]^ceinrsvz~ .137:>ACGJMQTX[_fjkpvx~ $&)/57;=ADHLQ]_dfjlmquwy|"#',0467;=ACFHNUY[`aegijmuxy} "#(*.59:>@DEIMPQSZ^_cdgrtx{}",/03478;>ABEFJNQVZ_ceijmorswx{} "&*59<AINOTV[\`bgmrvz|     ! # ' ) + - 0 9 ; = @ A I O Q R T U Y d j k m n s u w x ~     " # ( . 2 : < @ j n r s x z ~       ! $ & ( ) + - / 0 5 ; > ? E F K Q V \ _ c h i l r x z      # ' , . 2 7 A C D G H J K N O R \ ^ e g h k l n o r v x y | W\^_bcfjluz  *+-1256:@EFIJL  $%()-.126@CDGHJKOPSUYZ]^abgqtuwxz{~ #$&+./1269<=@AFGIKNORSXY^`cdfgjnsuxy|  #$'(,0259:>?CEHNQRVXZ[]^behilrvx|} !"%&)*/03478;<?@EFIJNORSVZ[_bcghlmrtxy|}5;E I @ i ac;YZ3333331FZ[d,6u~CM%. Varox)4EFOa k 6 7 j k s 8 F > H / 9 d m -7+4u|bk/9=HIVWqrYZZ[o/% L^`o(() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.o/%P    & be1v)8c2KK)dU ZXYg|Npxq /ZDB+Pi3%1EFIUZ[^d+,/6tux~BCFM$%(. UVYa qrunorx(),4#EFIO` a d k  6 7 : @ j k n s 7 8 ; F = > A H . / 2 9 c d g m ,-07*+.4tux}abek./29<=@GHILQVWZ_qru3@ZZl(ZZL ````` `nUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1hig[{G)$ -$ -!n4d2q HX ? 2DANH MC CC DN TC VIT NAMUNFAnhaiha Oh+'0x 4 @ LX`hp(DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAMUNFANormalnhaiha14Microsoft Office Word@6F@dq(@c2$՜.+,0 hp| - ' &DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~Root Entry FPc2Data ];*1Tables\WordDocument?SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q