ࡱ> YX \pComputer Ba==x[;!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1.VnTime1 .VnTimeH1.VnTime1.VnTime1 .VnTimeH1Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1 ,.VnTimeH1.,Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  h !x h "x@ @ "x "xq@ @ |q@ @ h !|w@ @ |w@ @ |w@ @ "x |q@ @ |w@ @ "x@ @ |w@ @ A)|w@ @ A(|w@ @ !x !| 8 < |@@ x@ x@ 8@ @ x@ @ x x <@ @ <@ @ |@ @ | |  |@@ | @ |@ @ |@@ |q@ @ |@ @ |@ @ |@ @ A|@ @ Normal_Sheet1 2`USheet1)GThang 10nganh cap 4.xlsOutputYZ0M Ngnh Tn NgnhCh s sn xutZCh s tiu thZ@So viSo viSo viSo viSo viSo viZ<20057/20118/201020057/20118/2010Z,AB123456Z@8Ngnh ch bin bo qun thu sn v sn phm t thu sn@꫇_@O&F@ӲBI@ [@ntqF@v6nI@Zi @"Ngnh ch bin v bo qun rau qudNU@RS@ǿ@@Q@m R@?Ӯ`R@DO@Zf @Ngnh sn xut sn phm b, sa][;h@G 7{AW@wgW@$i@$U@Tr;W@Zf @Ngnh xay xt, sn xut bt th1NnQ@. bR@qS@## >P@qs]S@v(0R@Zf @Ngnh sn xut thc n gia sc -h,o@ RigrX@^EPu[@*{m@7iX@]N9Z@Z[ @Ngnh sn xut ngvoya@Y&dL@L:[@\AQ@wZ@Z4@8Ngnh sn xut cc thc phm khc cha c phn vo uB+Ef@Ѷiu]@ k,^@Ȑaڧ:f@vr ]@xm]@ZeD@Ngnh sn xut bia v mch nha0^p@ U@MR$Y@#p@\T@y58Y@ZgH@ Ngnh sn xut ung khng cn̓7w@N[@ T@6-bw@񘿧Z@,8 GV@Zv@/Ngnh sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo|[@qv†_X@w`A+?X@L=^@Lw Y@d(:mZ@Zd@Ngnh sn xut si v dt viG{`@M BV@B#V@|g@^SX@gTU@ZzH@3Ngnh sn xut trang phc (tr qun o da lng th)'c@ dS@b OT@֎Mc@TsT@/,o]U@Z^@Ngnh sn xut giy dpAn]@ySHnxS@/B{U@P&^@p7@ R@.O SPU@Zkj@$Ngnh sn xut bt giy, giy v baa級Y@oHT@EiQV@LQ@pF^S@ @S@Zil@"Ngnh sn xut giy nhn v bao bG;b@v'W@QsR@Z"@;Ngnh sn xut cc thit b gia nh cha c phn vo u~I_ۡf@9ʽT@3Y@v?n@2u4\@x%a@Z{#t@4Ngnh sn xut cp in v dy in c bc cch in*&U@qv8fa@h_TT@uirzT@ :]@|0/Z@Zc$@Ngnh sn xut xe c ng c?%d@5n]]@)0Y@n[Yf@ikkG\@0X@Zc%@Ngnh sn xut m t, xe myc /pam@*4>Z@ǧz#`@6m@3^Z@!DhN`@Zi&4@"Ngnh sn xut ging, t, bn ghpJ0^I@s.J@ OG@8xG@Wq#H@bșE@PBCTong hop TT, TKthang 11tonkho sua laitonkho sua laic4t9.xlsOutputYZm@8Ngnh ch bin bo qun thu sn v sn phm t thu sn!'l@n pmX@Y;Z@\v.i@ZW @"Ngnh ch bin v bo qun rau quWG%N]@iŢZ@'wClW@?S\Y@ZT @Ngnh sn xut sn phm b, saR am@X9W@eb0y"]@&_o@ZT @Ngnh xay xt, sn xut bt th z9X@TY@)p]@&5$T@ZT @Ngnh sn xut thc n gia sc (q@ GX@94]@5$W;p@ZI @Ngnh sn xut ng{/;@_to@JC2y@W!Q@Zm4@8Ngnh sn xut cc thc phm khc cha c phn vo u>lf@êX@Rrma@LB-g@ZSD@Ngnh sn xut bia v mch nhaa(yxp@.!"V@mD=;Y@Qp@ZUH@ Ngnh sn xut ung khng cn%8K{@M]@B _T@Q^y@Zd@/Ngnh sn xut cc sn phm thuc l, thuc lohz_@°Z@N\@&6w`@ZR@Ngnh sn xut si v dt vieXc@a^|Y@M:m[@TKfl@ZhH@3Ngnh sn xut trang phc (tr qun o da lng th)2v`%m@at [@^c:]@!bQk@ZL@Ngnh sn xut giy dp W_@ɣ1FU@.h Z@c?i)]@ZYj@$Ngnh sn xut bt giy, giy v ba,,kj;`@GkQY@~RZ@a3WmX@ZWl@"Ngnh sn xut giy nhn v bao b)'"a@>$#U@x\ֈU@\]Ph@Z^آ@)Ngnh sn xut phn bn v hp cht ni t Z`@=fV@ EL\@@\}a@Z@MSn xut sn, vc ni v cc cht sn qut tng t; sn xut mc in v ma ttQh@v%X@OWZ@||W@Z`@+Ngnh sn xut thuc, ho dc v dc liuv-q`@(=V@1nY@[H?@Z@LNgnh sn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh8M:\@FY@sťZ@K=a,j\@Z`@+Ngnh sn xut cc sn phm khc t plastic-IId@UzaU@b-X@--2Y@Z}@HNgnh sn xut gm s khng chu la (tr gm s dng trong xy dng)[&f@U"]@()3k~@(T0V@Zq @<Ngnh sn xut gch ngi v gm, s xy dng khng chu la 8@vryf@|X@EHwH[@Z& p@ZU @ Ngnh sn xut xi mng, vi, vaLi@Y Ā!W@V΂X@Z-rh@Zk,@6Ngnh sn xut st, thp (Zrj@*;9W@8#X@m bq@Ze @0Ngnh sn xut cc sn phm t kim loi c sn. A}8AZ@ " X@ sx+Y@Lcl;b@Zz!@ENgnh sn xut cc sn phm khc bng kim loi cha c phn vo u^`@ zWX@\@CiE7`@Zp"@;Ngnh sn xut cc thit b gia nh cha c phn vo u%h@.}V@b\@[?djn@Zi#t@4Ngnh sn xut cp in v dy in c bc cch inmUԹZ@׺Qe\@wM)W@c& FT@ZQ$@Ngnh sn xut xe c ng c^8d@F\X@!0iZ@ v/g@ZQ%@Ngnh sn xut m t, xe my)l@%0 X@PD`@K cm@ZW&4@"Ngnh sn xut ging, t, bn gh͒Y@?0ܙV@*U@d}Y@<.CTong hop TT, TKthang 12cap 4 thang 10.xlsOutputYZ@8Ngnh ch bin bo qun thu sn v sn phm t thu sn[;{TGl@1%X@4~\@ƣs]i@µZ@(~KZ@Zi @"Ngnh ch bin v bo qun rau quK`@6c{\@ 8ǭ[@5!,u%@[@Dɡ\Z@&քOY@Zf @Ngnh sn xut sn phm b, saA8~io@z Z@V:^@^SRp@AD*Z@r \@Zf @Ngnh xay xt, sn xut bt th,T@OT@J4?[@^R@Y4[,aW@.q7%]@Zf @Ngnh sn xut thc n gia sc e.q@DY@8/b T@0$ ,Mq@S9X[@ClC]@Z[ @Ngnh sn xut ng'0I2L@R@i@XjRA[@W_@`Mg@Y?Z@Z4@8Ngnh sn xut cc thc phm khc cha c phn vo u[e@+2LX@hKZ@A3t d@tWX|U@>WFe]@ZeD@Ngnh sn xut bia v mch nhad`p@ `G/mV@{wX@"p@RxV@9H{` Y@ZgH@ Ngnh sn xut ung khng cnjΰnGy@u/)+X@+նCgP@3&x@9OY@62%T@Zv@/Ngnh sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo(i1l`@2dZ@z+XV^@[v `@i hX@ `]@Zd@Ngnh sn xut si v dt vid7ș&d@aZ@ӥ'~]@F Ck@]Y@FQZ@ZzH@3Ngnh sn xut trang phc (tr qun o da lng th)(Kl@m)X@Ofl4Y]@Sj@=& {W@x\@Z^@Ngnh sn xut giy dpʲ1`@\gԪ [@fhW@ZS_`@xa'[@qX@Zkj@$Ngnh sn xut bt giy, giy v ba$#]@jCDV@YXx]U@yVQ+V@C]P^W@QܘgT@Zil@"Ngnh sn xut giy nhn v bao bڃD`@XTU@qYfhP@mǤxf@i; W@UwQ@Zpآ@)Ngnh sn xut phn bn v hp cht ni t<֪Z`@lHX@wV)X@3Z@Py[T@m OR@Z@MSn xut sn, vc ni v cc cht sn qut tng t; sn xut mc in v ma ttv/DCk@,n/[@K)\@EB-Z@8+[@cg[@Zr@+Ngnh sn xut thuc, ho dc v dc liu|2Ӿc@g?^@S[@Gh @@l8[@V6`Y@Z@LNgnh sn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinhN,nN]@EY@h"|''X@]@jY@Tz[@Zr@+Ngnh sn xut cc sn phm khc t plasticI᧔e@>sZ@=WÅW@as[@G6[@w[W@Z@HNgnh sn xut gm s khng chu la (tr gm s dng trong xy dng)o6wf@4xN٨Y@gcwx@W#Y@SfZ@;x]w@Z @<Ngnh sn xut gch ngi v gm, s xy dng khng chu la g@E{WY@Z@7p@bY@3NB^@Zg @ Ngnh sn xut xi mng, vi, va:4i@CZ‘Y@CW@4k@`N6[@c1 Y@Z},@6Ngnh sn xut st, thp KVZk@!X@m^{yV@mnp@fW@(L]U@Zw @0Ngnh sn xut cc sn phm t kim loi c sn.rW@e%\@Wm#K]@Gr]c@2s=]@+]@Z!@ENgnh sn xut cc sn phm khc bng kim loi cha c phn vo uxg^@P6fX@Y@A2`@0\eX@TFg[@Z"@;Ngnh sn xut cc thit b gia nh cha c phn vo u{tH3Yg@bG{ X@`MrR%X@rh@:cS@JfI[@Z{#t@4Ngnh sn xut cp in v dy in c bc cch in DZ@,L[@ۣ>T@qmZ@Id*a@A`b@Zc$@Ngnh sn xut xe c ng cJUe@Y++[@?`@c[Sh@xX@hX@Zc%@Ngnh sn xut m t, xe myB"IfK\o@ s{u \@1`I]@kKGp@}p-&[@c _@Zi&4@"Ngnh sn xut ging, t, bn gh^K^@`|\@ EgY@obZ@i|X@nLGV@<.CTong hop TT, TKthang 12cap 4 thqng 11.xlsOutputYZ @8Ngnh ch bin bo qun thu sn v sn phm t thu sncbk@TvFDX@yĥ P_@_习j@skկQY@N$C\@& Ʀ@2 Y@$nb`@}s('[@Z @"Ngnh ch bin v bo qun rau quҊ;Qb@(SlZ@oma@NWX`@4|]@$M_@kȥ@j:LZ@%tb@OhnW@Z @Ngnh sn xut sn phm b, sa m@RX;_kX@d }^@/qXo@y X@RD@`@-0@$\/?Z@'QzF@%O(\@Z @Ngnh xay xt, sn xut bt thB*<5R@dV@T7LY@Q@4Z"BW@'ۤW [@2y+@&V@~)l]@ \@Z @Ngnh sn xut thc n gia sc kW Br@F&Y@94XmF[@OaP:r@AuY@6\@’@sO#Y@2`/za@ys[@Z @Ngnh sn xut ngCX5y_@Cʒ%7q@y]@`j a@Ѻ5[@Ud@5U@ɫ kX@.;U@9a@Z 4@8Ngnh sn xut cc thc phm khc cha c phn vo u C'd@H޲[@^iZ@<)bd@ jlY@jW@` @&0Y@RG:[@<jVR[@Z D@Ngnh sn xut bia v mch nhaM 1[r@ \oZ@_Gl\@cȂ-mt@8l[@ Z38\@@@%W@,6k^@toZ@Z H@ Ngnh sn xut ung khng cnxvx@uPvZ@j\@SHw@uߌ W@ygX@`G @'^JZ@F&C@nAzY@Z @/Ngnh sn xut cc sn phm thuc l, thuc lod5`@>}X@}sZ@d{rP\@Kw<RU@ )bV@\KU@ pSa@YrQa@[Z@Z @Ngnh sn xut si v dt vi"-AAzb@~]=W@dzX@B_ij@%X@{!b;eX@û6~@h,X@+e_@7EZ@Z H@3Ngnh sn xut trang phc (tr qun o da lng th)=hk@' Z@g_9\@ue$j@@x[@ifM4]@ic`SY@f$@^@A\@Z @Ngnh sn xut giy dpCСb@(K`[@<[X@ ssb@=Q]@5UbY@@ab2OY@p]D\@jZ@Z j@$Ngnh sn xut bt giy, giy v baB ;L4d`@/><Ê=^@GUPW@`[Z@t ^@ hV@/fȲNJ@Rj^eb{W@`ի!c@+!X@Z l@"Ngnh sn xut giy nhn v bao bkԅc@Jߐ^@SD S@jǦQk@oE^@~p8mQ@|$ښ@*^_X@ OK\@a@YDY@Z آ@)Ngnh sn xut phn bn v hp cht ni tWm 2`@Lt5X@V@ ^ɜ\@ C [@HP@GsWEv@TWȬZ@Jqa}c@YߝNZ@Z @MSn xut sn, vc ni v cc cht sn qut tng t; sn xut mc in v ma tt7q-h@ʂˬV@ËAؼaW@JEkY@M X@|ǒY@3NKHf@BblY@MoE=Y@[ ZN\@Z @+Ngnh sn xut thuc, ho dc v dc liu\:.|d@-8a@pd _@ -V B@O%[@"\@tt@#$?_@}s'fRX@*Y@Z @LNgnh sn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh`e]@"ظZ@OV@]rY]@R,pgZ@[IX@e a@5:wY@|KGZ@LSU[@Z @+Ngnh sn xut cc sn phm khc t plastic_ f@H*v9~Y@ΔW@x̥\\@O]Z@]}~W@K $V dMbP?_*+%"??U} I!} )} I} I} $ } $ $I8=;@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@g@ @@X@@@@:@:@ @ ) (((((((((((( + ** 3 4 ,----------. 5 6 7 // 9 : : ; ; ; ; ; ; ; < < 012 $ $`?@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@ >uJg@Ab@vq:Ud@Twf@7g@rheg@*g@ Dbd@ OIFJg@ z@@ ` i@Cj^Z@"Z@"\@~ @ &\N:q b@((Y@zq^@jdb@l4d@h@`akIj@0 [@,D;&Bf0 \v.i@ D;&Bf0 ƣs]i@ D;&Bf0 _习j@ D;& Bf kWsl@FE%Y@#;$<_@#R [@~ @ &`s:W@3O@*_RS@lW.dU@qUV@(O4W@#W9Y@0 m R@ D;&Bf0 ?S\Y@ D;&Bf0 5!,u%@[@ D;&Bf0 NWX`@ D;& Bf 2eb@*""\@#9 mgHa@#K¬,zX@~ @ &(<i@kt#"lf@` j@ %A#Ѯp@Qp@g۴m@0 $i@ D;&Bf0 &_o@ D;&Bf0 ^SRp@ D;&Bf0 /qXo@ D;& Bf Dp@yZ [@#A}^@#(e+ ]@~ @ & 'M@ ,5R@ --UV@ !fX@ /T@ yV@ k_S@0 ## >P@ D ;&Bf0 &5$T@ D ;&Bf0 ^R@ D ;&Bf0 Q@ D ;& Bf ry)gO@ ?}fV@ #W0V@ #RB>[@ ~ @ ' wKdqq@ Ңj@ }n@ Œp@ Cp@ qq$p@ nn@0 *{m@ D ;&Bf0 5$W;p@ D ;&Bf0 0$ ,Mq@ D ;&Bf0 OaP:r@ D ;& Bf Q|Nr@ i soY@ #'[@ #Mx[@~ @ ' 뽳]m@ 4Rce@ nte@ b=g@ Gk@ WCi@ '޿c@0 L:[@ D ;&Bf0 W!Q@ D ;&Bf0 W_@ D ;&Bf0 `j a@ D ;& Bf - m@ }O>f@ #qɡ7c@ #!Ha@~ 4@ ' 4$&f@ o]@ Cc@ zVc@  z~`@ FRu_b@ a@0 Ȑaڧ:f@ D ;&Bf0 LB-g@ D ;&Bf0 A3t d@ D ;&Bf0 <)bd@ D ;& Bf c@ 7uY@ #VV[W@ #QW Z@~ D@ & _no@ R9j@ >],i@ T\pj@ = p@ :vq@ ()r@0 #p@ D ;&Bf0 Qp@ D ;&Bf0 "p@ D ;&Bf0 cȂ-mt@ D ;& Bf 'u@ [[cY@ #$B%M\@ #M*pZ@~ H@ ' k~@8}@E` ~@"x@񎐫 w@ S`w@Ρ@iv@0 6-bw@ D;&Bf0 Q^y@ D;&Bf0 3&x@ D;&Bf0 SHw@ D;& Bf 0X6[@?W03[@OzY@0 cВX@ D;&Bf0 K=a,j\@ D;&Bf0 ]@ D;&Bf0 ]rY]@ D;& Bf . `@9AzG[@#aY@#iw[@~ @ '*_/Z@zK[U@ζ^[@RSZ@/eC[@Z@`vJY@0 CҨpY@ D;&Bf0 --2Y@ D;&Bf0 as[@ D;&Bf0 x̥\\@ D;& Bf OZ@0P$'X@#5݃ cV@#T"YY@~ @ &+_e"i@z0c@pU1g@ rf@l@Ǵ&p@KbqQp@XÛsp@0 ^cp@ D;&Bf0 Z& p@ D;&Bf0 7p@ D;&Bf0 gr[p@ D;& Bf p@c$Y@#ccR?"^@#Ȳ] z`@~ @ &,"l 0zi@jpb@/ m@2Do@}@L\m@"#$j@5/k@0 '6blj@ D;&Bf0 Z-rh@ D;&Bf0 4k@ D;&Bf0 IBm@ D;& Bf m@'nÒNY@#}8W@#YY@~ ,@ '-J?kr@70r@ZYA r@ r@yd3r@ oDq@Tp@0 Iwk@ D;&Bf0 m bq@ D;&Bf0 mnp@ D;&Bf0 ZϬp@ D;& Bf g^p@Cu Z@#}C{8X@#X@~ @ '.mi@̄3^ 1\@T \@٪~-k@(Ɏt@)b@Tܢb@0 *Ts`@ D;&Bf0 Lcl;b@ D;&Bf0 Gr]c@ D;&Bf0 Rn:If@ D;& Bf C,OEd@lV@#[&iT@#؜M[@~ @ '/lYo[@CyYV@fɁX@OP+_@^@$xIb@$";QF`@0 s!uZ@ D;&Bf0 CiE7`@ D;&Bf0 A2`@ D;&Bf0 tsbG1Y^@ D;& Bf iy=`@Ys*[@#X<Z@#^pm>Y@~ @ '0рyo@&v\5f@r~i@STj@wEe@KPg@Y$k@0 v?n@ D;&Bf0 [?djn@ D;&Bf0 rh@ D;&Bf0 Q8{H=4k@ D;& Bf FJm@XJ-HJZ@#hZ@#g9^@~ t@ '1 `@oefZ@FhW@_@]I@P&}S@COT@0 uirzT@ D;&Bf0 c& FT@ D;&Bf0 qmZ@ D;&Bf0 ?$ FU@ D;& Bf Ag[@jza@#>+Sj`@#6}W@D1l2t @!@"@#@~ @ '2 C*~k@ rKBa@ kV@ 3bb@ S=k^@ wa@ tRNd@0 n[Yf@ D ;&Bf0 v/g@ D ;&Bf0 c[Sh@ D ;&Bf0 bοd@ D ;& Bf "Рf@ 1X\Z@ #lpaT@ #(q@~ !@ !'3!1-esxl@!6kb@!U@!D [ Ci@!:?i@!Ah@!8~ k@0! 6m@ D!;&Bf0! K cm@! D!;&Bf0! kKGp@! D!;&Bf0! Fa5Io@! D!;& Bf! )so@!h{Y@!#Ch> [@!#)w]@~ "A4@ "B4"?+V\@"?C.T^T@"?JJY@"?3X@"?}CV@"?:jV@"?M=Z@0" ?8xG@! D";&Bf0" ?d}Y@" D";&Bf0" ?obZ@" D";&Bf0" ?[@" D";& Bf" ?ŵ#!T^@"?I@Z@"@V@"@eV@ f<>@B  7 Oh+'0@H\p Computer ComputerMicrosoft Excel@Z@$Q՜.+,0 PXl t| Computer Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWRoot Entry F@8vWorkbookCSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8P