ࡱ> VU !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST_XYZ[\]^`aRoot Entry FKhP(WWorkbook X_VBA_PROJECT_CUR" ܀(P(VBA܀(( \pComputer Ba= ThisWorkbook=j8@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Arial1Calibri1$Arial1Calibri1Arial1,8Calibri18Calibri18Calibri1 Arial1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1д1;1e0}fԚ1д1t1.VnTime1Arial1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.04/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-50_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                   ff + )  , *     "@ @ P P     `  ! -     a> ( &        &| $| # * '"xp ) '|p %#< "!\ # H ,(x # ( '|q ((|w ((| )#<w (+|w#+|w) , ((|#< )#< (+|. ,w . , #(|w )" (*|w +| +x '| #x 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+, -Comma0./0 Currency0 1Date2Explanatory Text 3Fixed4 5Good 6Header1 7Header28 Heading 19 Heading 2: Heading 3; Heading 4< =Input> Linked Cell ?Neutral@ Normal_Sheet1ANormal_Sheet1 2 BNote COutputD ETitle FTotalG Warning Text?H?߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11I?߭_PRODUCT DETAIL Q1;JŻ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-KŻ_PRODUCT DETAIL Q1L1(_95M ?_BOOKSHIPNN,_Book1O CSRMO[0]_Book1P CSRMO_Book1Q dȹ [0]_1202Rdȹ_1202S T [0]_1202TT_1202#U\_(8)ļxĬ֓1Vjn_list of commoditiesW c^ [0]_Book1Xc^_Book1`yJChi so ton kho SPSAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBTHAIBAOTHU VIEN TNdt.xlsdongiaptdg gia vt,nc,mayXL4PoppyYZ#May tron 250 lt?Z#May am ban 1kw@Z%May am dui 1,5Kw@Z May cat uon@Z May han 23Kw@Z& May van thang 0,8T@Z' May tron va 80 lt@Z May han 15Kw @Z!May khoan 4,5Kw"@ZMay han 14Kw$@ZKhoan cam tay&@YYAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBVPQHDia memSai gondu toan.xlsptdgVT,NC,MdtSheet3dt (2)XL4Poppy gia vt,nc,mayYYZ VTZ MZ NCZ#Bat sat 20x4x250p@Z#May bm BT 50m3/h)\Bf7AZ"NHAN CONG 2,7/7@Z#Bat sat d = 10mm@@Z May cau 10Tp=I$AZ"NHAN CONG 3,5/7@Z#Bat sat d = 10mm@@ZMay cat uon(\@Z"NHAN CONG 3,7/7?@ZBat sat 6mm@ZMay han 15kw43333@Z NHAN CONG 3/7@Z Ban lep@Z May han 23Kw(\3@Z" NHAN CONG 4,5/7>@Z Bot mau@Z! May khoan 4,5KwHzV@Z NHAN CONG 4/7@Z Bot a@@Z# May am ban 1kw8@Z Bulong M20x80p@Z) May am banh lop 25T> # AZ Cay chong@@Z May am coc<6@Z Cat vangR@Z%May am dui 1,5Kw ףp@ZCa goAZ"May ao <=0,8m3(t 'AZ-Ca khung sat, khung nhomAZMay san 110CV ף##AZ+Ca sat xep, ca cuonAZ#May tron 250 lt> ף0&@ZCui uny@Z'May tron va 80 lt(\@Z Dau bong|@ZMay ui 110CVQT%AZ Day thepX@Z&May van thang 0,8T̴x@ZFlinkotev@Z May, o to 5TGz'<AZ$Gach ceramic 30x30^@Z-May, o to ti nc 5m3(\fgAZ$Gach ceramic 40x40@Z$Gach men s 20x20@Z$Gach men s 20x30@Z"Gach ong 8x8x19u@Z"Gach the 4x8x19u@ZGach xi mangL@Z Giay nham@@Z Giay nham mnp@Z!Giay nham tho@@Z Go chen8g@AZ! Go chong8g@AZ" Go a nep@AZ%#Go a, cay chong@AZ$Go vanCAZ)%Go van cau cong tacAAZ& Kem buocX@Z 'Khuon ca goO@Z( Lan can inox7AZ) Matit deo@Z* Moc sat@@Z+ at cap 3@Z, at en @Z-a 1x2@Z.a 4x6@Z&/a hoa cng 60x60cm*AZ#0a mai 30x30(cm)@Z1Nep go 20x30L@Z"2Nha bitum so 4p@Z3inhX@Z4inh a@Z5inh vtp@Z6Nc@Z7O xy@@Z8 Phan talc@Z9Que han@Z:Sn dauL@Z; Sn tng@Z<Soi hat ln@@Z4=#Tam tran thach cao + khung nhom@AZ> Thep hnh0@Z? Thep tam@Z"@Thep tron <=10̰@Z"AThep tron <=18\@Z!BThep tron >18\@ZC Tole mui@ZD Tole up noc@Z)EVach knh khung nhom A%AZ)FVach knh khung nhom BAZG Va M250#AZH Va M300\%AZIXang|@ZJXi mang PC.30@ZKXi mang PC.40@Z LXi mang trang0@Z$MGach ceramic 50x50d@ZN Xa go C150@YYYY _Fill;8 gcm; GM; GNC; GVT;"Xe t 5 n 14 ch ngiXe 15 n 30 ch ngiXe ti di 5 tn"Xe my dung tch t 50cc n 125ccXe my dung tch trn 125ccT qun o, t ti liu+T ng tivi v cc thit b nghe nhn khcCc ni tht khcm bng cao su, plasticSt trn ? 8 mm tr xungSt cy ?10 mm tr ln Cc khung kt cu bng thp nngTm lp bng kim loi#Cc sn phm kim loi gia dng khc8Nhng sn phm bng kim loi khc cha c phn vo uiu ho nhit T lnh, t My gitCp ng trc c bcCp ng trc khng bc Xe 4 ch ngi Kem dng daX phng bnh (dng tm)X phng git cc loi ng nha mm$Bao b bng cht do dng c - thiBao b bng cht do khcMng gi bng cht do mm$Tm lt sn, trn, p tng, tm lp+Sn phm gia dng v vn phng bng plasticCc sn phm khc bng plastic!Gm s gia dng (l hoa, ng ia)9Gch xy bng t nung cc loi (quy chun 220x105x60 mm)Gch lt ceramicGch lt grant nhn to Gch p tngng thpThp thanh, thp gc Giy th thao Giy in bo Giy in khc Giy vit Giy xi mngGiy bao gi hngCc loi giy khcGiy gp np ln sng Bao xi mngPhn Ur (Phn m 46% Nit)Supe ln (P2O5)Phn ln nung chyPhn hn hp (N, P, K) Sn cc loi dng trong xy dng Sn chng rCc loi sn cng nghip khcThuc khng sinh dng lng2Cc loi thuc nc tim khc (tr khng sinh)Thuc nc dng ungThuc vin khng sinh Thuc vin khc (tr khng sinh)-Thuc dng bt/dng cm khc (tr khng sinh)%Cc loi vc xin phng bnh cho ngi5Cc loi thuc tim v nc dng cho gia sc, gia cmThuc l c u lcSi xe t si bngCh khu cc loiVi dt t si bngKhn mt, khn tm$o khoc v o j?c kt cho ngi lnQun o mc thng cho tr emQun o th thao cho ngi ln(Giy, dp, ng bng da gi cho ngi ln3Qu v ht ch bin khc (rang, mui, sy, dm dm)Sa hp c c ngSa ti tit trngSa btGo xay xt v nh bng!ng tinh ch (ng luyn) - REC ph en ho tanTr xanh nguyn cht cc loi7Cc loi ch khc tr tr xanh (bao gm ch hng liu)Bt dinh dngThi im 01 hng thng n v: %M SP Tn Sn PhmMc ngCc thu sn p ng khcTon ngnh cng nghip ch binCCH S TN KHO SN PHM CH YU NGNH CNG NGHIP CH BIN NM 2011Sa chuaThc n cho gia sc, gia cm/C ph bt cc loi (bao gm c ph hng liu)Bt ngtBt gia v, bt nm, vin spCc loi thc phm khcBia hi Bia ng chai Bia ng lon&Nc ung c ga (khng k nc khong)Nc qu cc loiSi xe t si tng hp)Vi dt t si tng hp hoc si nhn to Qun o mc thng cho ngi lnGiy, dp, ng bng cao su Giy, dp vi Du gi uSa tmCc cht ty ra khc"Kem nh rng (quy chun 175g/ng) B x bng sXi mng Pooclan enECc cu kin khc v cc b phn lm bng st, thp hoc nhm c snBnh un nc nngng c cc loiGh gThc n cho thu snng cha luyn - RS3C ph hn hp ho tan(cha c ph, ng, sa ...)>Cc loi bia khc cha c phn vo u (V d: bia ti,...))Giy, dp, ng bng da tht cho ngi lnng nha cng ? di 50 mm ng nha cng ? t 50 mm tr ln.Dy in c bc dng cho in p khng qu 1KV)Dy in c bc dng cho in p trn 1KV Cp quangXe t 30 ch ngi tr ln Ging iT bp01/12/2011 so vi thng trc#01/12/2011 so vi cng k nm trcDy in (Dy may) Gh my/tre Bn lm vicBn gng trang im. _0G2u3o567 p9 x; p="?l7@BKC9E)GsHcc $k_w#Ӥ dMbP?_*+%& ףp= ?'RQ?( ףp= ?)RQ?M\\TTTL-LTHHAI\HP LaserJet 2300C odXXLetterDINU"8tP|&8SMTJ(HP LaserJet 2300 Series PCL 5InputBinAutoRESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFOutputBinAutoHPOutputBinOrientationFACEUPStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseTextAsBlackFalseGraphicsModeHPGL2MODEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPDocPropResourceDatahpzhlLHN.cabPrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpdp5.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPCoversFront_CoverHPDuplicateJobNameOverrideSWFWEnhancedPCL5EnableTrueHPEnableRAWSpoolingTrueJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffPSAlignmentFileHPZLSLHNTTAsBitmapsSettingTTModeOutlinePIUPHdLetter o [none] [none]4Pd?LTQUYNH44dMicrosoft Office ExcelEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE"_XX(\? ףp= ?U} I[} 1[} [} [} $ [} I [} $ [;h@@w\*\@I@I@ I@ I@ I@ I@ I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@I@ ab YX ZQ `R uS uT w wvvxx] _We@e^@~ pZI\ fUhg"Y@i݊b@ mmc~ p^I\ fVh9OX@i~J _@ mmc~ pP7A fG hj:LZ@ i%tb@ mm c~ p*\ fH hXFxU@ i'08@ mm c~ p17A fI h [)V@~ i`@ mm c~ pz\ fJ h]va@ i ֭H@ mm c~ p17A fY h%CT@~ i@ mm c~ p r] fKh&V@j~)l]@ mmc~ pJ] fZhm{Y@j&$`@ mmc~ p\d7A fshCDX@jUuNb@ mmc~ p^ fLhta^W@iIr\V@ mmc~ p^ fth Q[@i*kZT@ mmc~ pN^ f[hy6Y@iV{qhX@ mmc~ pԢ7A fuh6 Y@i X@ mmc~ pV^ fMh ?G;c@iLzql@ mmc~ pv^ fNh`4~iW@i,@RPX@ mmc~ pz^ fOhE0{U^[@ifM e\@ mmc~ p^ f\hJRDY@iZ9ҎZ@ mmc~ p7A fP~ hY@i KX@ mmc~ p,7A f]h5BZ@is4hc@ mmc~ p*^ f^h{Y@iᐷY@ mmc~ p^ f_hUcAX@iצI$[V@ mmc~ p|7A f`hjTYY@iiTb@ mmc~ p^ fahRPS@iRV@ mmc~ p7A fvhYo\@i>Iqe@ mmcD l8.XXXXTXTXXXXXXXXXXXTXXXXX I@!I@"I@#I@$I@%I@&I@'I@(I@)I@*I@+I@,I@-I@.I@/I@0I@1I@2I@3I@4I@5I@6I@7I@8I@9I@:I@;I@<I@=I@>I@?I@~ pj^ fb hl/a_@~ i@ mm c~ !p^ !fc!h8qPY@!i ?<0dF@ !mm!c~ "p.a "f>"h pSa@"iYrQa@ "mm"c~ #pnh #f?#h% X@#iHc@ #mm#c~ $pnh $fd$hwJgY@$i_ֳo_@ $mm$c~ %pnh %f@%hrZ@%i7Gc@ %mm%c~ &poh &fA&haSX@&iؖ<W@ &mm&c~ 'p:A 'fe'hhek<Y@'i^ ^@ 'mm'c~ (p*oh (fB(h1XT@(iNO6T@ (mm(c~ )pnyn )fC)h]59=Z@)i^c@ )mm)c~ *pyn *ff*h \X@*igqHN]@ *mm*c~ +pyn +fD+hU!lY@+i,|¾I*I@ +mm+c~ ,pyn ,fE,h۩Ѷ]Q\@,i]b@ ,mm,c~ -p*0u -fg-h)Y@-i㭲V@ -mm-c~ .p~0u .fw.ha[ˎqIX@.iҮ_@ .mm.c~ /p0u /fF/hZ@/i6_,T@ /mm/c~ 0p0u 0fh0hUZZYW@0iϚ]d@ 0mm0c~ 1pZ@4i(T@ 4mm4c~ 5p@A 5f*5hJ(ÎW@5iFcLT@ 5mm5c~ 6p< 6f+6h1Y@6i0x(la@ 6mm6c~ 7pN= 7f,7h1#@V@7i.ȢR@ 7mm7c~ 8pK 8f-8hR$;U@8i @FW@ 8mm8c~ 9p>L 9f.9hK[X@9igb@ 9mm9c~ :p7 :f/:hXhX@:i&0X@ :mm:c~ ;pgBA ;f0;hc +Y@;icum@ ;mm;c~ <pJ8 <f1<h.B@<iӮӜ4@ <mm<c~ =p8 =f2=hWa@=i-!n@ =mm=c~ >pӓ >f3>hlW@>imbEdW@ >mm>c~ ?pԓ ?f4?hJ[?Y@?i*tbPQ@ ?mm?cD| lTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@I@AI@BI@CI@DI@EI@FI@GI@HI@II@JI@KI@LI@MI@NI@OI@PI@QI@RI@SI@TI@UI@VI@WI@XI@YI@ZI@[I@\I@]I@^I@_I@~ @pzBA @f5@h: X@@i^1}ev5`@Ci3׋\lUZ@ CmmCc~ Dp Df9Dh)3\@Di8~-aH^@ DmmDc~ Ep Ef:Ehmw-Z@Ei^A#T@ EmmEc~ Fp||BA Ff;Fh$iq`W@Fi_R@ FmmFc~ Gp Gf<~ Gh8@Gi"ZMU@ GmmGc~ Hp Hf=Hh^ɖYZ@HiHX@ HmmHc~ Ip2 IfIh;,SY@IiaȌQ@ ImmIc~ JpV JfiJhl?Y@JiH.c7R_@ JmmJc~ Kp~ KfKhOY@Kiy?Y@ KmmKc~ Lpp~BA LfjLh8ԋX@LiaWi]@ LmmLc~ Mp MfMhZ-]P[@MjjQy5P@ MmmMc~ Npt~BA NfkNh[@Nj=U@ NmmNc~ Op OflOhL]~/YY@Oj[gP@ OmmOc~ Pp.ϙ PfPhyrvV@PiZ@ PmmPc~ Qp2ϙ QfxQhDŢtY@QirU@ QmmQc~ Rp6ϙ RfyRhSM[@Ri;gIs\@ RmmRc~ Sp~ϙ SfSh=Y@Sif0-c@ SmmSc~ Tp9CA TfThbX@TiM]@ TmmTc~ Upϙ UfUhh Y@UiѸqU@ UmmUc~ Vpϙ VfVhvcp[@Vi3Xܙ[@ VmmVc~ WpЙ WfWhZU(X@Wi\-`W@ WmmWc~ XpЙ XfXh67W@Xi Zc@ XmmXc~ Yp? YfmYhe]Nj Z@Yi0]^@ YmmYc~ Zp:? ZfZha\@ZiaJi@ ZmmZc~ [pJ^ [f [hH rY@[i ^a@ [mm[c~ \p^ \f!\h,7!9Y@\izg-Z@ \mm\c~ ]p؋DA ]f"]hOT}Y@]iV^@ ]mm]c~ ^p^ ^f#^h{1X@^i g4p[@ ^mm^c~ _p>n _fn_h8=V@_iHd@ _mm_cD| lXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX`I@aI@bI@cI@dI@eI@fI@gI@hI@iI@jI@kI@lI@mI@nI@oI@pI@qI@rI@sI@tI@uI@vI@wI@xI@yI@zI@{I@|I@}I@~I@I@~ `pFh `f$`hcF$Z@`iHC|[@ `mm`c~ apRh af%ahYryh[@aiЯ&h@ ammac~ bpVh bf bhRY@bi ު^@ bmmbc~ cpZh cf chֳłEW@ci u:X@ cmmcc~ dp df dh٬)Y@di3tW@ dmmdc~ ep> ef ehqW ]@ei6uZ@ emmec~ fpZ ffofhbQ@fi,HJ@ fmmfc~ gp gf gh"67][@gi4G e@ gmmgc~ hpDFA hfhh/XRY@hi\Xwa@ hmmhc~ ipjղ ifihJI@ii}?@ immic~ jpղ jfjhcf)W@jiYbR@ jmmjc~ kpղ kfkhq͖CV@kie5}R@ kmmkc~ lpJײ lfplh!y R@lin@d@ lmmlc~ mpj mfmhfbu{X@miE2M@ mmmmc~ np nfnhK$=X@ni,}"]@ nmmnc~ op ofohD=X@oiC,raK@ ommoc~ ps pfzph!`@pi`PY@ pmmpc~ qsXGA qf{qhkX@qiЂW9a@ qmmqc~ rs\GA rf|rh?W=o)W@ri7uYl@ rmmrc~ sp! sfshiiiiiiS@sj>4P@ smmsc~ tp! tfthX.aZ@ti dR@[@ tmmtc~ up! ufuhV@uiAIK@ ummuc~ vp4JA vf}vhPgbnuY@vilOQ@ vmmvc~ wp! wfwh.pX@wiW1G@ wmmwc~ xp- xfxhk!fD.Z@xi+r-e@ xmmxc~ yp- yfyh\|}U@yi QF@ ymmyc~ zp- zfqzh3ݕ7\@ziRug@ zmmzc~ {pnV {fr{hθX@{iCoa@ {mm{c~ |pvV |f|hFv(Y@|iR%Oc@ |mm|c~ }t܊KA }f}h2qwX@}ieuvY@ }mm}c~ ~t W ~f~h{a ST@~iw/e@ ~mm~c~ pW r~hܝe0:@i/]@ mmcD lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI@I@I@I@I@I@~ pW fh4=̷W@ixyM@[@ mmc~ prX fh3۴E@i/| \@ mmc~ pX fhIY@i z/@"7 ThisWorkbook_VBA_PROJECTrdir2PROJECTwm:) !"#$%&'()*+,-./013456789<=>?@BCDFGHIK#xME (SLSS<N0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = "ThisWorkbook" Bas0{00020P819-0C$0046} |GlobalSpacFalse dCreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDerivBustomizD2ay *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.5#0#C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 11.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\system32\stdole2.tlb#OLE Automation(*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.3#0#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSO.DLL#Microsoft Office 10.0 Object Library \jLThisWorkbook0H4eff41b2ThisWorkbook% N3 ;E_|v` %Excel+VBAWin16~Win32MacVBA6# VBAProjectstdole`Officeu ThisWorkbook| _EvaluateWorkbookkH ֱ0* pHd VBAProject4@j = r \jL J< rstdole>stdole h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\syst em32\e2.tlb#OLE Automation`EOffDicEOficEE2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5EAAC42Egram Files\CommonMicrosoft Shared\OFFICE11\MSO.0DLL#M 1@0.0 Ob LibraryKEThisWorkbookGTisWrkbUo 2 QHB1Bx%B,!"B+BBThisWorkbookThisWorkbookID="{1B894E6A-DCAF-4C46-8242-4069DC7C0428}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="767497319FF107F507F507F507F5" DPB="DAD83BDD9EDE9EDE9E" GC="3E3CDF7927B98ABA8ABA75" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&PROJECT;vSummaryInformation( ADocumentSummaryInformation8ECompObjJmH00000000 [Workspace] ThisWorkbook=0, 0, 0, 0, C Oh+'0HPl Lộ Thị Nhung ComputerMicrosoft Excel@]W&l@U0Q@*(՜.+,0 PXh px TCTK Chi so ton kho SP Worksheets F!Microsoft Office Excel WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q