ࡱ> *) !"#$%&'(3,-./01245Root Entry FSfp=+@Workbook M_VBA_PROJECT_CUR" #вb #VBA # *F # \pComputer Ba= ThisWorkbook=j8@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Arial1Calibri1$Arial1Calibri1Arial1,8Calibri18Calibri18Calibri1 Arial1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1д1;1e0}fԚ1д1t1.VnTime1Arial1Arial1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1 .VnTimeH1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.04/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-50_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00 0.000000 0.00000 0.0000 0.000                                   ff + )  , *     "@ @ P P     `  "     a> ( &        %"x $x@ @ '|@ @ $|@ @ % h * * ' h +|@ @ $ h +|@ @ $"x , x - | % x % | % x &#< #!\ $!X $|@@ '|@ @ $|@ @ $x $x@ @ $x@ @ $x @ $|@ @ '| 'x (| )x 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+, -Comma0./0 Currency0 1Date2Explanatory Text 3Fixed4 5Good 6Header1 7Header28 Heading 19 Heading 2: Heading 3; Heading 4< =Input> Linked Cell ?Neutral@ Normal_Sheet1 ANote BOutputC DTitle ETotalF Warning Text?G?߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11H?߭_PRODUCT DETAIL Q1;IŻ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-JŻ_PRODUCT DETAIL Q1K1(_95L ?_BOOKSHIPMN,_Book1N CSRMO[0]_Book1O CSRMO_Book1P dȹ [0]_1202Qdȹ_1202R T [0]_1202ST_1202#T\_(8)ļxĬ֓1Ujn_list of commoditiesV c^ [0]_Book1Wc^_Book1`;chi so Ton kho nganhSAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBTHAIBAOTHU VIEN TNdt.xlsdongiaptdg gia vt,nc,mayXL4PoppyYZ#May tron 250 lt?Z#May am ban 1kw@Z%May am dui 1,5Kw@Z May cat uon@Z May han 23Kw@Z& May van thang 0,8T@Z' May tron va 80 lt@Z May han 15Kw @Z!May khoan 4,5Kw"@ZMay han 14Kw$@ZKhoan cam tay&@YYAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBVPQHDia memSai gondu toan.xlsptdgVT,NC,MdtSheet3dt (2)XL4Poppy gia vt,nc,mayYYZ VTZ MZ NCZ#Bat sat 20x4x250p@Z#May bm BT 50m3/h)\Bf7AZ"NHAN CONG 2,7/7@Z#Bat sat d = 10mm@@Z May cau 10Tp=I$AZ"NHAN CONG 3,5/7@Z#Bat sat d = 10mm@@ZMay cat uon(\@Z"NHAN CONG 3,7/7?@ZBat sat 6mm@ZMay han 15kw43333@Z NHAN CONG 3/7@Z Ban lep@Z May han 23Kw(\3@Z" NHAN CONG 4,5/7>@Z Bot mau@Z! May khoan 4,5KwHzV@Z NHAN CONG 4/7@Z Bot a@@Z# May am ban 1kw8@Z Bulong M20x80p@Z) May am banh lop 25T> # AZ Cay chong@@Z May am coc<6@Z Cat vangR@Z%May am dui 1,5Kw ףp@ZCa goAZ"May ao <=0,8m3(t 'AZ-Ca khung sat, khung nhomAZMay san 110CV ף##AZ+Ca sat xep, ca cuonAZ#May tron 250 lt> ף0&@ZCui uny@Z'May tron va 80 lt(\@Z Dau bong|@ZMay ui 110CVQT%AZ Day thepX@Z&May van thang 0,8T̴x@ZFlinkotev@Z May, o to 5TGz'<AZ$Gach ceramic 30x30^@Z-May, o to ti nc 5m3(\fgAZ$Gach ceramic 40x40@Z$Gach men s 20x20@Z$Gach men s 20x30@Z"Gach ong 8x8x19u@Z"Gach the 4x8x19u@ZGach xi mangL@Z Giay nham@@Z Giay nham mnp@Z!Giay nham tho@@Z Go chen8g@AZ! Go chong8g@AZ" Go a nep@AZ%#Go a, cay chong@AZ$Go vanCAZ)%Go van cau cong tacAAZ& Kem buocX@Z 'Khuon ca goO@Z( Lan can inox7AZ) Matit deo@Z* Moc sat@@Z+ at cap 3@Z, at en @Z-a 1x2@Z.a 4x6@Z&/a hoa cng 60x60cm*AZ#0a mai 30x30(cm)@Z1Nep go 20x30L@Z"2Nha bitum so 4p@Z3inhX@Z4inh a@Z5inh vtp@Z6Nc@Z7O xy@@Z8 Phan talc@Z9Que han@Z:Sn dauL@Z; Sn tng@Z<Soi hat ln@@Z4=#Tam tran thach cao + khung nhom@AZ> Thep hnh0@Z? Thep tam@Z"@Thep tron <=10̰@Z"AThep tron <=18\@Z!BThep tron >18\@ZC Tole mui@ZD Tole up noc@Z)EVach knh khung nhom A%AZ)FVach knh khung nhom BAZG Va M250#AZH Va M300\%AZIXang|@ZJXi mang PC.30@ZKXi mang PC.40@Z LXi mang trang0@Z$MGach ceramic 50x50d@ZN Xa go C150@YYYY _Fill;8 gcm; GM; GNC; GVT; ;TT CC<Ngnh sn xut gch ngi v gm, s xy dng khng chu la 6Ngnh sn xut st, thp 0Ngnh sn xut cc sn phm t kim loi c sn.ENgnh sn xut cc sn phm khc bng kim loi cha c phn vo u;Ngnh sn xut cc thit b gia nh cha c phn vo uNgnh sn xut xe c ng cNgnh sn xut m t, xe myMSn xut sn, vc ni v cc cht sn qut tng t; sn xut mc in v ma tt+Ngnh sn xut thuc, ho dc v dc liuLNgnh sn xut m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinh+Ngnh sn xut cc sn phm khc t plastic"Ngnh ch bin v bo qun rau quNgnh sn xut sn phm b, saNgnh xay xt, sn xut bt thNgnh sn xut thc n gia sc Ngnh sn xut ng8Ngnh sn xut cc thc phm khc cha c phn vo uNgnh sn xut bia v mch nha Ngnh sn xut ung khng cn/Ngnh sn xut cc sn phm thuc l, thuc loNgnh sn xut si v dt vi3Ngnh sn xut trang phc (tr qun o da lng th)Ngnh sn xut giy dp$Ngnh sn xut bt giy, giy v ba"Ngnh sn xut giy nhn v bao b)Ngnh sn xut phn bn v hp cht ni t1512151315201531153315421549155315541600171118101920210121022412242224232424252026932694271028112899293034103591Thi im 01 hng thng n v: %M ngnhNgnhTON NGNH CNG NGHIP CH BIN8Ngnh ch bin bo qun thu sn v sn phm t thu sn6CH S TN KHO CC NGNH CNG NGHIP CH BIN NM 2011HNgnh sn xut gm s khng chu la (tr gm s dng trong xy dng) Ngnh sn xut xi mng, vi, va4Ngnh sn xut cp in v dy in c bc cch in"Ngnh sn xut ging, t, bn gh01/12/2011 so vi thng trc#01/12/2011 so vi cng k nm trcJ,. 1r46lR72 7j 7 48 : cc &@J1M dMbP?_*+%& ףp= ?'((\?)M\\Tttl-ntnhuong\HP LaserJet P24 oX  SDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" dXXU} $ c} m7a} a} Ia} $ a&\\\\h]^_X@X@ X@ X@ X@ X@ X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@X@ jk e<$fdddddddddddddd g6hX i7 v8 v9 tA tBwwuuY Z:m@m^@ [ `;l2 Y@~ l@ [ ` lj:LZ@l%tb@ [ ` l$\/?Z@~ l T@ [ ` l&V@ l~)l]@ [ b lsO#Y@ l2`/za@ [ b lɫ kX@ l.;U@ [ b l&0Y@ lRG:[@ [! `l@%W@l,6k^@ [" bl'^JZ@~ l@Q@ [# `l pSa@lYrQa@ [$ blh,X@l+e_@ [% bl>ic`SY@lf$@^@ [& blab2OY@lp]D\@ [' blRj^eb{W@l`ի!c@ [( bl*^_X@l OK\@a@ [) blTWȬZ@lJqa}c@ [* `lBblY@lMoE=Y@ [+ bl#$?_@l}s'fRX@ [, b l5:wY@l|KGZ@ [- b l7uyW@la sc@~ [@ b=li \@l h@ [. `lճ8X;kY@lvj^[@ [/ n>l8=V@lHd@ [0 blɁ'3Y@l93`@ [1 bl# 0Z@l,ýX@D l68.<@<@@@@@<@@@@@@@@@@@@@@@ X@!X@"X@#X@$@%@ [2 b lelVY@ lt&2a@ ![3 !b!l_fS@!l,O@~ "rt@ "o?"l`?4A]@"l2X@ #[4 #b#l .gX@#lŹ\U@ $[5 $b$shz'Y@$s@'ha@~ %q4@ %p@%s^EV@%sEa^@d@@@@@>@)))$ "!7ggD ThisWorkbook_VBA_PROJECTrdir2PROJECTwm:) !"#$%&'()*+,-./013456789<=>?@BCDFGHIJL#xME (SLSS<N0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = "ThisWorkbook" Bas0{00020P819-0C$0046} |GlobalSpacFalse dCreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDerivBustomizD2ay *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.5#0#C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 11.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\system32\stdole2.tlb#OLE Automation(*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.3#0#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSO.DLL#Microsoft Office 10.0 Object Library \jLThisWorkbook0H4fa4f6b2ThisWorkbook% TOdĜAvC` %Excel+VBAWin16~Win32MacVBA6# VBAProjectstdole`Officeu ThisWorkbook| _EvaluateWorkbookkH ֱ0* pHd VBAProject4@j = r \jL J< rstdole>stdole h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\syst em32\e2.tlb#OLE Automation`EOffDicEOficEE2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5EAAC42Egram Files\CommonMicrosoft Shared\OFFICE11\MSO.0DLL#M 1@0.0 Ob LibraryKEThisWorkbookGTisWrkbUo 2 QHB1Bx%B,!"B+BBThisWorkbookThisWorkbookID="{1B894E6A-DCAF-4C46-8242-4069DC7C0428}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="3230D3230127012701270127" DPB="6466857585A686A686A6" GC="969477479B4BCC4CCC4C33" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H0PROJECT;tSummaryInformation( ADocumentSummaryInformation8ELCompObjKm0000000 [Workspace] ThisWorkbook=0, 0, 0, 0, C Oh+'0HPl Lộ Thị Nhung ComputerMicrosoft Excel@]W&l@U0Q@ #՜.+,0 PXh px TCTK chi so Ton kho nganh$'chi so Ton kho nganh'!Print_Titles Worksheets Named Ranges F!Microsoft Office Excel WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q