ࡱ> 4635@ bjbj22 ($XX , G$U R \-ZZZZZZnn @'H:n0Gn 4 n  n$Z P M s: 08TC2003 ti: Nghin cu phng php xy dng bng cn i nng lng quc gia . Ch nhim: CN.Vi Vn Tun Ni dung: Li ni u. CHNG I: V TR VAI TR V H THNG CC NGUN NNG LNG. 1. V tr, vai tr ca nng lng. 2. Yu cu ngun nng lng quc gia phi lun c cn i, n nh v pht trin. 3. H thng cc ngun nng lng. 4. Bng danh mc sn phm nng lng. CHNG II. PHNG PHP XY DNG BNG CN I NNG LNG QUC GIA. 1. Khi nim v bng cn i nng lng quc gia. 2. Phn loi bng cn i nng lng quc gia. 3. Ni dung, phng php tnh v s bng cn i nng lng quc gia. CHNG III. H THNG CH TIU THNG K PHC V LP BNG CN I NNG LNG QUC GIA. 1. Ch tiu tn kho 2. Ch tiu sn xut 3 .Ch ti "$&,.0>@PT^`fh   $ ( 0 ƻƻrarar!hx256CJOJQJ\]o(hx256CJOJQJ\]hEhx25CJOJQJo(hEhx25CJOJQJhx25CJOJQJ\o(hx25CJOJQJ\hx2>*CJOJQJhx2>*CJOJQJo(hx2CJOJQJhx2OJQJh?hx25OJQJo(h?hx25OJQJ& "$ zzzzzzzzzzzz$d <<a$gdx2ikd$$IflA D t0644 la $$Ifa$gdx20 > @ N P T V l n 4 6 : > F H L N \ ^ h j p r   & . 2 < > D F b d h j r t | ~ Ϳhx25CJOJQJ\o(hx25CJOJQJ\hx2OJQJo(hx2OJQJhx2CJOJQJo(hx2CJOJQJK $ & * , 4 6 > @ \ z ~ $ & 8 : ` b f h p r z | *õëUhx2CJOJQJo(hx2CJOJQJhx25CJOJQJ\o(hx25CJOJQJ\h?hx2@OJQJaJo(h?hx2@OJQJaJhx2OJQJo(hx2OJQJ> \ Dl@ Pv.` d <<gdx2$d <<a$gdx2u nhp khu 4. Ch tiu xut khu 5. Ch tiu d tr. 6. Ch tiu tiu dng nng lng 7. Ch tiu hiu qu ch bin nng lng. 8. Ch tiu hao ht, tn tht. CHNG IV: TH NGHIM LP BNG CN I VI MT S NGUN NNG LNG CH YU NM 2002. 1. Phm vi tnh th nghim 2. Ni dung th nghim. 3. Nhng kt lun rt ra t tnh ton th nghim bng cn i nng lng. CHNG V: KIN NGH, XUT NG DNG V CC GII PHP PHT TRIN THNG K NNG LNG NC TA. 1. Tnh cp thit ca vic sm a vo ng dng cng tc thng k lp bng cn i nng lng quc gia. 2. K hoch v cc bc a ra kt qu nghin cu ca ti vo ng dng thc t. Kt lun Cc chuyn nghin cu Ti liu tham kho. *,VX~@DHRPvx248ɾɾɾɾɾɾɾh` hx2@OJQJaJo(h` hx2@OJQJaJhx2CJOJQJo(hx2CJOJQJhx25CJOJQJ\o(hx25CJOJQJ\hx2OJQJhx2OJQJo(>8:LNVXvx|~ &(>@DFNPXZ.02>@DFRT`bdòîhW!hx256CJOJQJ\]o(hx256CJOJQJ\] hx2CJhx2OJQJo(hx2OJQJhx2CJOJQJhx2CJOJQJo(B&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :VlA t6,5D L`L x2Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH L`L x2 Heading 2$$@&a$6CJOJQJ]DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No Listj`j x2 Table Grid7:V0$^xyBd.w !5V'q:@0e/0 @0e/4 @0e/@0e/@0e/(@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0e/@0@05@05My000 *8  3333nxmaix2WH_@ j?@{(`` `UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialWUVnTimeTimes New Roman"1hDBfDBf Yx243QH)?H_M s: 08TC2003nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 08TC2003ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@(7H@(7H՜.+,0 hp TCTK0 A Mã số: 08TC2003 Title !"$%&'()*,-./0125Root Entry F0'H7Data 1TableWordDocument($SummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q