ࡱ> ;=:5@ )bjbj22 (.XX p p p p $ $( $R\- G   CsGp ]0czcc$ $ d M s: 16CS2002 ti: Phng php ch s v ng dng trong cng tc thng k Ch nhim: CN. Nguyn Th Thu Huyn MC TIU NGHIN CU H thng ho v nu ln mt cch tng quan nhng vn c bn ca phng php ch s v kh nng ng dng ca Phng php ch s trong thc t cng tc thng k. NI DUNG Phn I: NHNG VN C BN V CH S I. Khi nim chung v ch s. 1. Khi nim. 2. Tc dng ca ch s. II. Cc loi ch s. 1. Ch s n v ch s chung. 1.1 Ch s n. 1.2 Ch s chung. 2. Ch s ch tiu cht lng v ch s ch tiu s lng . 2.1 Ch s ch tiu cht lng . 2.2 Ch s ch tiu s lng . 3. Ch s pht trin v ch s khng gian. 3.1 Ch s pht trin. 3.2 Ch s khng gian. 4. Ch s kt qu v ch s nhn t. III. H thng ch s. 1. H thng ch s cc ch tiu c lin quan vi nhau. 2. Phng php biu hin nh hng bin ng ring bit tng nhn t. Phn II: NG DNG PHNG PHP CH S TRONG NGHIN CU CH S KHI LNG. I. Mc ch ca nghin cu ch s khi lng. II. Cc phng php tnh ch s khi lng sn phm. 1.Ch s khi lng sn phm hin vt. 1.1 Ch s khi lng sn phm hin vt c th. 1.2 Ch s khi lng sn phm hin vt chung. 1.3 u im v hn ch ca phng php tnh. 2. Ch s khi l "$&246:> ^ p | tgtUtUtUtUtUtPP hxa5"hUhxa5CJOJQJ^Jo(hUhxaCJOJQJhUhxa5CJOJQJ^J"hUhxa56CJOJQJ^Jhxa56CJOJQJ^Jhxa56o( hxa56hxahUhxa5 hxa5>*hxa5>*o(hxa5CJOJQJhqNhxa5CJhqNhxaCJOJQJ^JhqNhxaOJQJ^J "$ ^ p }}m}aQ}d <<`gdxa d <<gdxad <<`gdxa$d <<a$gdxaikd$$Ifl D t0644 la $Ifgdxa ) " $ Z \ h > v x 48FH4޽޽޶ޗhUhxa6CJOJQJ^JhUhxao( hUhxa hxa5>* hxa6hUhxa6o("hUhxa5CJOJQJ^Jo(hUhxa6hUhxa5CJOJQJ^Jhxa hxao(:p D n h > n dd <<`gdxad <<`gdxa$d <<a$gdxa46pxz~ . Z \ :!f!h!!!!!!""p"~""#d##%%8%<%B%D%R%ּּ֜~wowּwhUhxao( hUhxa hxao(hxa hxa5>*hvz9hxa6@aJo(hvz9hxa6@aJU"hUhxa5CJOJQJ^Jo(hUhxa5CJOJQJ^JhUhxa6o(hUhxa6hUhxa6CJOJQJ^J"hUhxa6CJOJQJ^Jo(+p. :!!!p""#4#d####$$$%D%%%>&d <<`gdxad <<`gdxa$d <<a$gdxad <<`gdxang sn phm tng hp. 2.1 Tnh ch s khi lng vi quyn s l gi c nh. 2.2 Ch s khi lng sn phm vi quyn s l t trng gi tr ca sn phm. 2.3 Tnh ch s khi lng sn phm qua ch s gi. 3. La chn cc sn phm i din. Phn III: NG DNG PHNG PHP CH S TRONG NGHIN CU CH S GI. I. Mc ch ca nghin cu ch s gi. II. Cc loi ch s gi ch yu. 1. Ch s gi tiu dng. 2. Ch s gi sn xut. 3. Ch s gi bn l. 4. Ch s gi bn bun. 5. Ch s gi nhp khu. 6. Ch s gi xut khu. 7. Ch s gi ca ton nn kinh t- Ch s gim pht GDP. 8. Ch s gim pht gi tr sn xut ngnh kinh t. 9. Ch s lao ng v tin lng. III. Phng php tnh ch s gi. 1. Ch s gi tiu dng. 2. Ch s gi sn xut, ch s gi bn bun v ch s gi bn l. 3. Ch s gi nhp khu- xut khu. 4. Ch s gi ca ton nn kinh t- Ch s gim pht GDP. Phn II: NG DNG H THNG CH S TRONG PHN TCH THNG K. I. Cc dng h thng ch s ch yu trong phn tch thng k. 1. Dng th nht. 2. Dng th hai. 3. Dng th ba. 4. Dng th t. II. Da trn s liu sn c, thit lp h thng ch s phn tch. KT LUN. R%V%%&'r't''V(Z(\(p(r((()))ȽޢޝhW hxa5hxa5CJOJQJ^Jhvz9hxa56@aJhvz9hxa@aJhvz9hxa5>*@aJhUhxa6hUhxa5CJOJQJ^J"hUhxa5CJOJQJ^Jo(>&&&t''(6(V(v())) d <<gdxad <<`gdxad <<`gdxa$d <<a$gdxa &1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :Vl t6,5D L`L xaNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R xa Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P xa Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJJ `J xa Heading 9 $$PP@&a$5aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListjC`j xaBody Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJfR`f xaBody Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJhS`h xaBody Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`#j xa Table Grid7:V0 .Swx/8^|4Ut @2Y E.UwBv9s ! 1 v @0( @0, @0@08@0v@0ؽ@ 0ؽp@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0p@0@0My00Swx! 1 v Oy00,(Oy0s0Oy00Oy0s0Oy00Oy00M90!M90M900$< 4R%) p >&) ) .kp,3MTls27fm- / 3333333333333v nxmaiWxaH_ @ xZ% ?@{( ppp UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1h@Bf@BfkkYx24} } 3QH)?H_M s: 16CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 16CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@*G@*Gk՜.+,0 hp TCTK1} A Mã số: 16CS2002 Title !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry F|G>Data 1Table cWordDocument(.SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q