ࡱ> <>;5@ (bjbj22 (0XXI , (, , , , , , , , }$2R\! , , , , ))) , , }) }))==, З8G j=a0 ===$, |)V d , , , D M s: 15CS2002 ti: Nghin cu phng php tnh ch tiu vn u t pht trin Vit nam . Ch nhim: CN. Cao Vn Xuyn MC TIU NGHIN CU - Nu c vai tr v tm quan trng ca ch tiu vn u t pht trin Vit Nam hin nay. - nh gi thc trng v phng php tnh ch tiu vn u t pht trin i vi cc n v c s, cc b, ngnh v a phng, trong nu bt nhng mt bt cp v hn ch, thiu st ca phng php tnh. T  xut phng php tnh chun ph hp vi iu kin thc t Vit nam. - Kin ngh vi c quan thm quyn cho c ng dng kt qu nghin cu vo thc t Vit Nam. NI DUNG. Phn th nht: VAI TR, KHI NIM, NI DUNG CA VN U T PHT TRIN. I. Vai tr vn u t pht trin. II. Khi nim vn u t pht trin. III. Ni dung ca vn u t pht trin. IV. Cc ngun vn u t pht trin. 1. Tit kim ca chnh ph. 2. Tit kim ca khu vc t nhn. 3. Cc ngun vn bn ngoi. Phn th hai: NH GI THC TRNG, PHNG PHP TNH CH TIU VN U T PHT TRIN. I. Nhng kt qu tnh ton ch tiu vn u t pht trin. II. Nhng tc dng ca vic thu thp, tng hp tnh ton ch tiu vn u t pht trin trong thi gian qua. III nhng tn ti ca phng php tnh ton ch tiu vn u t pht trin Vit Nam hin nay. IV. Nhng nguyn nhn dn n tn ti, khim khuyt trong qu trnh tnh ton ch tiu vn u t pht trin. Phn th ba: XC NH PHNG PHP TNH CH TIU VN U T PHT TRIN VIT NAM HIN NAY. "$&246PT , : > $ Z ŽviaWaWaWavvhUh6o(hUh6hUhCJOJQJ"hUh5CJOJQJ^Jo(hUh5CJOJQJ^J"hUh56CJOJQJ^Jh56o( h56hhUh5hUh>*hUh>*o( h>*hh>*hhCJOJQJ^JhhOJQJ^J" "$ , * }}m}a}U d <<gd d <<gdd <<`gd$d <<a$gdikd$$Ifl~$ t0644 la $Ifgd (Z \ d f ~ j n * L N x |  b d l n BDLN f~ެ֝ h5>*hUho( hUhh>*CJOJQJ^JhCJOJQJ^JhUh6o(hUh6hUh5CJOJQJ^J"hUh5CJOJQJ^Jo(=* h.f^~ !\!!"$d <<a$gdd <<`gd$d <<a$gd d <<gd$d <<a$gd~^`hjRT*.bdln X Z b d !!!!!\!j!l!t!v!!!°°°°®릜°°°hUh6o(hUh6U"hUh5CJOJQJ^Jo(hUh5CJOJQJ^JhCJOJQJ^Jh>*CJOJQJ^J hUhhUho( h5=I. S cn thit phi tnh ton ch tiu vn u t pht trin. II. Nhng yu cu v ni dung ca ch tiu vn u t pht trin. 1.Vn u t pht trin phn theo ngun vn. 2. Vn u t pht trin phn theo khon mc u t. III. Nhng quy nh c th trong qu trnh tnh ch tiu vn u t pht trin Vit Nam hin nay. IV. Nhng vic lm cn thit cho vic trin khai thc hin ch tiu vn u t pht trin Vit Nam hin nay. Phn th t: HNG XUT VIC NG DNG KT QU NGHIN CU VO VIC THU THP, TNH TON TNG HP CH TIU VN U T PHT TRIN VIT NAM . I. Xy dng ch bo co thng k nh k v vn u t pht trin p dng cho ch u t thuc khu vc nh nc. II. Xy dng ch iu tra thng k nh k v vn u t pht trin p dng i vi cc ch u t thuc khu vc ngoi nh nc. III. Xy dng ch iu tra mu suy rng v vn u t pht trin p dng cho cc h gia nh. IV. Xy dng ch bo co thng k tng hp v vn u t pht trin p dng cho cc tnh, thnh ph v cc b, ngnh trung ng. V. Nhng quy trnh thu thp, x l, tng hp ch tiu vn u t pht trin. !!!!!!@"B"J"L""# #(#*#l########J$L$T$V$$$$$$$$$$2%4%<%>%f%h%p%%%%%%%%%%%&&.&0&8&:&n&p&&&&&&&&&0'4'>'`'ǿǻ ho(hh5>*o( h5>*hUho( hUh"hUh5CJOJQJ^Jo(hUh5CJOJQJ^JH"l#$p%x&>'F((($d <<a$gdd <<`gd`'b''''':(>(((((((hWhUh5CJOJQJ^J"hUh5CJOJQJ^Jo( &1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl~ t6,5 L`L Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJT`T Heading 8$x@&5CJOJQJ^JaJJ `J Heading 9 $$PP@&a$5aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListXQ`X Body Text 3$xa$5CJOJQJ^JaJRP`R Body Text 2$a$56CJOJQJ^JaJjC`j Body Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJLB`"L Body Text$a$5CJOJQJ^JaJhS`2h Body Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`Cj Table Grid7:V0I 0cs} 4YuB}Y w H K 0 0 00800 00000x000000000000000000000000000c w H K Oy00Oy0i0 Oy0i0Oy00Oy00M90(My0l0My0l0My0l0 0h> Z ~!`'( * "( ( BP\3BPţBPBPD BPʣ BP BP<6 BP BPl? BPTBP BP$t#nnK  qqK B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace H K s|^aY^ K 33333333K K nxmaiWH_K @ 6%?@{I pp UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1h@Bf@BfYx24D D 3QH)?H_M s: 15CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 15CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@*G@*G՜.+,0 hp TCTK1D A Mã số: 15CS2002 Title "#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry F BG?Data 1Table!WordDocument(0SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q