ࡱ> ?A>5@ *bjbj22 (2XX` $$($R\;!eee;\ee Gu&r0xxx$Z:@z4;;  M s: 14CS2002 ti: Nghin cu ng dng phng php tnh gi tr sn xut ngnh vn ti theo gi hin hnh Vit nam . Ch nhim: CN. Dng Tin Bch MC TIU NGHIN CU - Nghin cu phng php chun quc t tnh gi tr sn xut ngnh vn ti. - Nghin cu lm r thc trng cng tc thu thp s liu tnh gi tr sn xut ngnh vn ti. - xut phng php tnh gi tr sn xut v hon thin vic thu thp s liu lm c s tnh gi tr sn xut ngnh vn ti mt cch kp thi, y ph hp vi tnh hnh qun l hin nay. NI DUNG I/ Khi nim, ni dung gi tr sn xut ngnh vn ti kho bi. I.1. Mt s khi nim trong H thng Ti khon quc gia p dng Vit Nam. I.1.1 Phm tr sn xut theo H thng Ti khon quc gia. I.1.2 Phn bit khi nim v phm vi sn xut Vit nam theo MPS v SNA. I.1.3 Lnh th kinh t theo H thng Ti khon quc gia. I.1.3.1 n v thng tr ca lnh th kinh t Vit Nam. I.1.3.2 n v khng thng tr ca lnh th kinh t Vit Nam. I.1.4 Khi nim gi tr sn xut, tng gi tr sn xut. I.1.4.1 Gi tr sn xut. I.1.4.2 Tng gi tr sn xut. I.1.5 Vn gi khi tnh cc ch tiu ca H thng Ti khon quc gia I.1.5.1 Gi thc t. I.1.5.2 Gi so snh nm gc. I.1.5.3 Xc nh ch tiu gi tr sn xut theo gi thc t. I.1.6 Cc phn t ch yu. I.1.6.1 Phn tch theo khu vc th ch. I.1.6.2 Phn t theo ngnh kinh t. 1. Vn ti ng b, ng ng. 2. Vn ti ng thu. 3. Vn ti hng khng. 4. Cc hot ng ph tr cho vn ti. I.1.6.3 $&246bf " > @ h r t ǿxsgYgxQGQGhUhA5~6o(hUhA5~6hchA5~6@aJo(hchA5~6@aJ hA5~5"hUhA5~5CJOJQJ^Jo(hUhA5~5CJOJQJ^J"hUhA5~56CJOJQJ^JhA5~56o( hA5~56hA5~hUhA5~5hUhA5~>*hUhA5~>*o(hA5~5CJOJQJhchA5~CJOJQJ^JhchA5~OJQJ^J "$> @ h B }}m}}}]}d <<`gdA5~d <<`gdA5~$d <<a$gdA5~ikd$$Ifl1 t0644 la $IfgdA5~ * l n B T j rfjFp$\ "JN ~ !""U hhA5~hA5~CJOJQJ^Jo(hA5~CJOJQJ^J hA5~o(hA5~ hA5~6hchA5~6@aJ'hchA5~5@CJOJQJ^JaJhUhA5~5CJOJQJ^J hA5~5hUhA5~6o(hUhA5~61B T j rVFzFp$\4bd <<`gdA5~d <<`gdA5~d <<`gdA5~d <<`gdA5~$d <<a$gdA5~b< ~ !*!!""j##$B$$r%%%h&&& '<'d <<`gdA5~d <<`gdA5~d <<`gdA5~$d <<a$gdA5~ Phn theo loi hnh kinh t. I.1.6.4 Phn theo vng lnh th. I.2 Ni dung, nguyn tc tnh gi tr sn xut ngnh vn ti, kho bi. I.2.1 Phm vi. I.2.2 Nguyn tc tnh gi tr sn xut ngnh vn ti, kho bi. I.2.3 Ni dung gi tr sn xut ngnh vn ti, kho bi. II/ Thc trng ca vic thu thp, x l thng tin lm c s tnh gi tr sn xut ngnh vn ti. II.1 Cc ch tiu thng k vn ti ang c thu thp phc v bo co. II.2 Hnh thc thu thp, x l thng tin trong nhng nm qua. II.2.1 u im. II.2.2 Nhc im v tn ti. III/ xut phng php tnh gi tr sn xut ngnh vn ti c kh nng p dng Vit nam. III.1 i vi cc n v thuc loi hnh kinh t nh nc. III.1.1 Ngun thng tin. III.1.2 Phng php tnh. III.2 i vi cc doanh nghip thuc loi hnh kinh t ngoi nh nc. III.2.1 Ngun thng tin. III.2.2 Phng php tnh. III.3 i vi kinh t c th. III.3.1 Ngun thng tin. III.3.2 Phng php tnh. IV/ xut hon thin vic thu thp s liu lm c s tnh gi tr sn xut ngnh vn ti. IV.1 C s hon thin vic thu thp s liu. IV.1.1 C s l lun, php l v yu cu khoa hc. IV.2 Hon thin vic thu thp thng tin. IV.2.1 Cc phn t ch yu c s dng trong vic thu thp thng tin IV.3 H thng ch tiu thng k vn ti xut trong thi gian ti. IV.3.1 H thng ch tiu. IV.3.2 Hnh thc thu thp. V/ KT LUN """ #"#*#.########$$$ $"$B$L$N$`$d$$$% % %$%h%j%r%%%%%%&N&^&`&h&&&&&P'T'p'z'|'''6(8((ּޝޙ hA5~o(hA5~hA5~5CJOJQJ^J"hUhA5~6CJOJQJ^Jo(hUhA5~6CJOJQJ^JhUhA5~6o(hUhA5~6hUhA5~5CJOJQJ^J"hUhA5~5CJOJQJ^Jo(8<'p'*(((<))R***** d <<gdA5~d <<`gdA5~d <<`gdA5~ d <<gdA5~d <<`gdA5~$d <<a$gdA5~ ((((<)r)v))**R****hWhUhA5~CJOJQJ^J"hUhA5~5CJOJQJ^Jo(hUhA5~5CJOJQJ^JhUhA5~o( hUhA5~ &1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl1 t6,5 L`L A5~Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R A5~ Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P A5~ Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJP`P A5~ Heading 5$x@&CJOJQJ^JaJb`b A5~ Heading 7$$x@&`a$6CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListRP`R A5~ Body Text 2$a$56CJOJQJ^JaJjC`j A5~Body Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJfR`f A5~Body Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJhS`"h A5~Body Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`3j A5~ Table Grid7:V0` 2a!*i9r#=\.Vz4{bs) B \ z 7 j 8 S _ b 00 04 0080000000000p0000000 h0 0 00 00 0 @08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08@08 @08@08@08@08@08@08@08 @08p@08 @08@08@08p@08pH@0[pMy00.Vz 8 S _ b Oy00X(Oy0_0Oy00Oy0_0Oy00Oy00Oy00 #Oy00Oy00Oy0b0Oy0b0Oy0b0My0b0My0b0@#0t 0= "(* B b<'* * APţAP>AP ѣAPTx#AP>AP,ţb b B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace _ b _c(+*hiPTz}"#<=[,@Dfj $r ) A B [ \ y z % ( 7 i  7 I L b 333333333333333333333333333333333333333333333S _ b b nxmaiA5~WH_b @ 6%?@{` pp UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1h;Bf;Bf Yx24[ [ 3QH)?H_M s: 14CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 14CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@fhG@fhG ՜.+,0 hp TCTK1[ A Mã số: 14CS2002 Title !#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F곊GBData 1Table"xWordDocument(2SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q