ࡱ> :<95@ (bjbj22 (0XX] dddddddx $ x ( $ R^ !d dd ? d d dd 0BG U 0 ]~ ] xxdddd]d $  xx$ xx M s: 10CS2002 ti: Xy dng v t chc thc hin c ch kim tra, thanh tra, gim st vic chp hnh php lut thng k trong thi k mi Ch nhim: CN. Nguyn Th Lt MC TIU NGHIN CU - Bo co kt qu nghin cu v c ch kim tra, thanh tra gim st vic chp hnh php lut thng k trong thi k mi; ng thi xy dng phng n t chc thc hin c ch . - Kin ngh Tng cc trin khai ng dng kt qu nghin cu, nhm tng cng tnh k lut, k cng trong chp hnh php lut thng k trn phm vi c nc, gp phn nng cao cht lng v tin cy ca s liu thng k. NI DUNG Phn th nht: C S L LUN V CN C PHP LUT V C CH KIM TRA, GIM ST VIC CHP HNH PHP LUT. Phn th hai: C CH KIM TRA, THANH TRA, GIM ST VIC CHP HNH PHP LUT THNG K TRONG THI K MI. I. Phn bit gia thanh tra, kim tra v gim st trong l)nh vc thng k. - Thanh tra thng k. - Kim tra thng k. - Gim st trong l)nh vc thng k. - Mi quan h gia thanh tra, kim tra, gim st trong l)nh vc thng k. II. Cc ch th c thm quyn thanh tra, kim tra v gim st trong l)nh vc thng k. 1- Ch th gim st thi hnh php lut thng k. 2- Ch th tin hnh thanh tra vic thi hnh php lut v thng k. 3- Ch th tin hnh kim tra vic thi hnh php lut v thng k. 4- Mi quan h gia cc ch th thanh tra, kim tra, gim st vic chp hnh php lut thng k. III. Tnh hnh thc hin vic thanh tra, kim tra v gim st vic chp hnh php lut thng k hin nay. "&(468vx$ ( < ^ ` f h | se`XNXNXNXNXNXhUhe16o(hUhe16 he15hUhe15CJOJQJ"hUhe15CJOJQJ^Jo(hUhe15CJOJQJ^J"hUhe156CJOJQJ^Jhe156o( he156he1 hUhe1hUhe1>*hUhe1>*o( he1>*hr_8he1CJOJQJ^Jhr_8he1OJQJ^Jhe1CJmHnHu"$&( f h }}m}}}]}d <<`gde1d <<`gde1$d <<a$gde1ikd$$IflP D t0644 la $Ifgde1 (| ~ & ( ` b p r  . 0 d*,bd 4 6 : > !!!º޸ަhe156CJOJQJ^J%hUhe156CJOJQJ^Jo("hUhe156CJOJQJ^JUhUhe16 hUhe1 he1o(he1 he15>* he15hUhe15CJOJQJ^J"hUhe15CJOJQJ^Jo(4 d&P,<J H!""$%R%%D& d <<gde1 d <<gde1$d <<a$gde1IV. Ni dung ch yu ca cng tc thanh tra, kim tra v gim st trong l)nh vc thng k. 1/ C th ho cc quy nh php lut v thng k ca Nh nc, to thnh lang php l tin hnh thanh tra, kim tra v gim st thng k. 2/ Nhng ni dung ch yu trong hot ng thng k - c tin hnh thanh tra, kim tra v gim st. V. Hot ng gim st i vi cc t chc c chc nng thanh tra, kim tra thng k. VI. Thanh tra, kim tra v gim st trong l)nh vc thng k Vit nam vi thng k ca cc nc. - Mi quan h gia x l vi phm php lut v thng k vi hot ng thanh tra, kim tra v gim st. - S ging nhau v khc nhau gia thng k Vit nam vi thng k cc nc v x l vi phm php lut thng k thng qua hot ng thanh tra, kim tra v gim st. Phn th ba: T CHC THC HIN C CH THANH TRA, KIM TRA V GIM ST VIC CHP HNH PHP LUT THNG K TRONG THI K MI I. Ph cp php lut v thng k. II. Yu cu trin khai ph bin, gio dc php lut v thng k. III. Ni dung ph bin, gio dc php lut v thng k. IV Ni dung ph cp c th cho tng i tng. - i vi cn b, cng chc. - i vi ch doanh nghip. ngi qun l, cn b cng on cc doanh nghip. - i vi hc sinh - sinh vin. Ni dung gio dc php lut cn c gio dc theo tng i tng. - Ph bin, gio dc php lut cho cc tng lp nhn dn. V. Trch nhim. !""""""`#b#####$0$Z$\$%D&&&&&&&&&&''J'L''''(,(.(6(8(B(((((ɼɼޙڼp"hUhe156CJOJQJ^Jhe156CJOJQJ^JhUhe1o( hUhe1he1>*CJOJQJ^Jhe15CJOJQJ^Jo(he15CJOJQJ^Jhe1CJOJQJ^J he1o(he1hUhe15CJOJQJ^J"hUhe15CJOJQJ^Jo(,D&&&|'B(((( d <<gde1$d <<a$gde1 d <<gde1((hW&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :VlP t6,5D L`L e1Normal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R e1 Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P e1 Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListXQ`X e1 Body Text 3$xa$5CJOJQJ^JaJRP`R e1 Body Text 2$a$56CJOJQJ^JaJhS`h e1Body Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`#j e1 Table Grid7:V0] 0{Yb2}m%L?[x B _ L \ _ @0nx( @0nx, @0nx@0nx8@0vp@0p@0@0p@0p@0p@0@0p@0p@0p@0p@0p@0@0p@0p@0p@0p@0p@0@0p@0p@0@0@0p@0p@0@0@0p@0p@0p@0p@0@0p@0p@0p@0My00 L \ _ Oy050Oy00Oy00Oy080Oy080Oy080a 0lb | !(( D&( ( \ _ _h#Ya_ z { _ 3333333333L \ _ _ nxmaie1WH__ @ У% ?@{] ppUnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime"1h9Bf9Bf Yx24X X 3QH)?H_ M s: 10CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dl Mã số: 10CS2002MãnxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@> G@> G ՜.+,0 hp TCTK X A Mã số: 10CS2002 Title "#$%&'(*+,-./02345678;Root Entry FBG=Data 1Table!WordDocument(0SummaryInformation()DocumentSummaryInformation81CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q