ࡱ> ?A>5@ h+bjbj22 (0XX   ($*0XXXXXXXX$ZR\9uXXuuXX111uXX1u11EEXL 9G uEi0*EEE$Xh1RTXXX d' M s: 09CS2002 ti: Nghin cu vn dng h thng ch tiu cng b s liu chung (GDDS) vo thng k Vit nam Ch nhim: CN. Nguyn B Khong MC TIU NGHIN CU - Nghin cu h thng GDDS mt cch chi tit trn cc mt nh mc ch ca h thng, nh ngh)a h thng, ni dung, h thng ch tiu. - Cc nguyn tc v yu cu thc hin khi tham gia h thng. - Nghin cu iu kin v kh nng tham gia h thng GDDS ca thng k Vit Nam. - Nghin cu xy dng m hnh t chc thng tin khi Vit Nam tham gia h thng. NI DUNG I. S cn thit v mc ch ca vic nghin cu h thng cng b s liu chung (GDDS) II. Nhng vn chung v h thng cng b s liu chung (GDDS). II.1 Xut x hnh thnh h thng. II.2 c im ca GDDS. II.3 Mc tiu ca GDDS. II.4 Bn phng din ca GDDS. II.5 Vai tr ca GDDS. II.6 Tham gia vo GDDS. II.7 Pht trin, sn xut v ph bin s liu. III. Ni dung v h thng ch tiu c bn ca GDDS. III.1 Metadata cng b trn bn tin DSBB. Bng A. Khun kh tng hp. Bng B. Cc mc lc s liu v cc ch tiu. Bng C. Tnh thng nht ca s liu v tip cn ca ngi s dng. III.2 Ni dung v h thng ch tiu GDDS trong cc khu vc kinh t- x hi. III.2.1 Ni dung v h thng ch tiu GDDS khu vc sn xut. * Ni dung Khun kh tng hp. Khun kh c bn. * Cc mc s liu v cc ch tiu khu vc sn xut. 1. Ti khon quc gia. 2. Cc ch s sn xut. 3. Ch s gi. 4. Th trng lao ng. III.2.2. Ni dung v h thng ch tiu GDDS khu vc ti chnh. *Ni dung. "$&0246* , T ^ `  j l t v z | žyqgqgqgqbqbqgqgqbqbqbqb hHx6hUhHx6o(hUhHx6 hHx5CJhUhHx5CJOJQJ^J"hUhHx56CJOJQJ^JhUhHxCJ hHx56hHxhUhHx5 hUhHxhUhHx>*hUhHx>*o( hHx>*hTrhHx>*hTrhHxCJOJQJ^JhTrhHxOJQJ^J& "$* , T b }}maU}} d <<gdHx d <<gdHxd <<`gdHx$d <<a$gdHxikd$$Ifl D t0644 la $IfgdHx h+ ~ 2 b DrhPn&Jd <<`gdHxd <<`gdHx d <<gdHx$d <<a$gdHx  2 ` d b HJhP\n<>J @BRT > @ L .!B!j!!ǵǵ棪򪞪򪗪򕪞U hr_8hHx hHxo( hHx6>*hHx hHx6o("hUhHx5CJOJQJ^Jo(hUhHx5CJOJQJ^JhUhHxo( hUhHxhHxCJOJQJ^J hHx6hUhHx6:J.^( L .!B!j!!"v"""D#Z###"$Z$$$d <<`gdHx$d <<a$gdHxKhun kh tng hp. Khun kh c bn. * Cc mc s liu v cc ch tiu khu vc ti chnh. III.2.3 Ni dung v h thng ch tiu GDDS khu vc tin t. *Ni dung Khun kh tng hp. * Cc mc s liu v cc ch tiu. 1, Tin rng v cc ch tiu tng hp tn dng. 2, Cc ch tiu tng hp ca ngn hng Trung ng. 3, Li sut. 4, Th trng chng khon . III.2.4 Ni dung v h thng ch tiu GDDS khu vc i ngoi. *Ni dung. * Cc mc s liu v cc ch tiu khu vc i ngoi. 1. N nc ngoi v tr n. 2. D tr quc t. 3. Xut nhp khu hng ho. III.2.5 S liu nhn khu hc x hi *Ni dung. * Cc mc s liu v cc ch tiu. 1. Dn s 2. Gio dc. 3. Y t. 4. i ngho. IV. Kh nng tham gia ca thng k Vit Nam v m hnh t chc thng tin khi Vit Nam tham gia GDDS. IV.1 Thng k khu vc sn xut. - Ti khon quc gia. - Thng k ga c. IV.2 Thng k nhn khu hc x hi. IV.2.1 Thng k dn s. IV.2.2 Thng k y t, gio dc. IV.2.3 Thng k mc sng dn c. IV.2.4 Th trng lao ng. IV.3 M hnh t chc thng tin khi Vit Nam tham gia vo h thng GDDS. IV.3 .1 M hnh t chc thng tin cn c vo cc yu t sau: - Xut pht t vai tr ca GDDS. - Cn c vo c im ca GDDS. IV.3.2 M hnh t chc thng tin khi Vit nam tham gia vo GDDS. IV.3.3 H thng ch tiu ch yu cc b, ngnh thc hin khi tham gia H thng cng b s liu chung GDDS. A- H thng ch tiu s liu. B- Xy dng METADATA cho tt c cc ni dung. !j"n""".#0#D#######$%F%J%\%n%p%f&&''''''''z(((<)>)P)R)X)Z)f+h+°©©hWhUhHxo( hUhHx"hUhHx5CJOJQJ^Jo(hUhHx5CJOJQJ^JhHxCJOJQJ^Jo(hHxCJOJQJ^J hHx6o( hHx6 hHxo(hHx)$%%.%@%\%&&f&&&'0'p'''z((6)v))* +f+h+d <<`gdHxd <<`gdHx$d <<a$gdHx&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :Vl t6,5D L`L HxNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH Z`Z Hx Heading 1$$x@&a$5CJOJQJ^JaJR`R Hx Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P Hx Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJb`b Hx Heading 7$$x@&`a$6CJOJQJ^JaJJ `J Hx Heading 9 $$PP@&a$5aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListjC`j HxBody Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJfR`f HxBody Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJhS`h HxBody Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`#j Hx Table Grid7:V0 0u1np"9Q(k%Yp T4A] &KVy , B U y 6 s ` ~ 0 0 00800 0000000000h000000h000000@0nxp@0nxp@0nx@0nxp@0nxp@0nx@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nx@0nx@0nx@0nx @0nx@0nx @0nx@0nx @0nx@0nxx@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nxp@0nx0000000p0000000000000000u%Yp` ~ Oy00Oy00Oy0`0 #Oy0`0Oy0`0Oy0/0Oy0/0Oy0/0)Oy0/0Oy0/0 0Td  !h+ J$h+ h+ MAP4ʣNAPlţOAPtʣPAPţQAP,ţRAPţSAPʣTAP̣UAP ͣVAPLͣ   B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace QVbg!"89PQ&(j$ 34@U\ + U x y 5 T Y 3333333333333333333333333333333333 nxmaiHxWH_ @ % ?@{4 pppp UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialA& r.VnMysticalH7& r.VnTime"1h9Bf9Bf Yx24 3QH)?H_M s: 09CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 09CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@> G@> G ՜.+,0 hp TCTK0 A Mã số: 09CS2002 Title "#$%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry F9GBData 1Table!WordDocument(0SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q