ࡱ> GIF5@ J9bjbj22 (BXX4,V$DR\!uuuuuuuuuuu {.G&0V[$u "S k M s: 08CS2002 ti: Nghin cu sai s trong iu tra thng k v cc bin php khc phc . Ch nhim: CN. L Vn Du MC TIU NGHIN CU -Tng kt cc loi sai s thng xut hin trong cc cuc iu tra thng k Vit Nam, ng thi tm hiu cc nguyn nhn dn n cc sai s trn c s  ra cc bin php khc phc nhm nng cao cht lng s liu thng k. NI DUNG Phn mt: TNG QUAN V SAI S IU TRA. I. Khi nim v nh ngh)a v sai s. 1.1.nh ngh)a v sai s. a. Sai s iu tra thng k. b. Sai s chn mu. c. Sai s phi chn mu. 1.2 c trng tng i ca sai s. II. Cc dng sai s iu tra. 2.1 Tng quan v cc dng sai s. 2.2 Cc dng sai st dn n sai s thng gp. III. Sai s iu tra v cht lng s liu thng k. Phn II: SAI ST TRONG KHU CHUN B IU TRA, NGUYN NHN V BIN PHP KHC PHC. I. Vai tr ca khu chun b ca cc cuc iu tra thng k. II. Cc cng vic trong khu chun b. III. Cc loi sai st pht sinh trong khu chun b iu tra, nguyn nhn v bin php khc phc. 1.Sai st pht sinh trong khu xc nh mc ch v i tng iu tra 1.1 Sai st do khu xc nh mc ch. 1.2 Sai st do khu xc nh i tng iu tra 2. Sai st pht sinh do khu xy dng khi nim v nh ngh)a ca cc tiu thc iu tra. 3. Sai st do khu thit k bng hi v hng dn cch ghi phiu. a. i vi cu hi ng. b. i vi cu hi m. 4. Sai st pht sinh do khu tp hun iu tra vin. 5. Sai st pht sinh trong khu chun b a bn iu tra. 6.Sai s do khu la chn phng php iu tra. 6.1 Phng php phng vn trc tip. 6.2 Phng php phng vn gin tip. 6.3 Phng php vit th. 6.4 Phng php t ghi. Phn II: SAI ST TRONG QU TRNH THU THP THNG TIN TI A BN IU TRA V BIN PHP KHC PHC. I. Cc loi sai st thng mc phi trong qu trnh iu tra, nguyn nhn v cc bin php khc phc. 1.1 Sai st do iu tra vin gy ra, nguyn nhn v cc bin php khc phc. 1.1.1 iu tra vin b st n v iu tra. 1.1.2 Sai st do b st khng nghi m. 1.1.3 Sai st do iu tra vin b st i tng. 1.1.4 Sai st do iu tra vin ghi chp sai. 1.1.5 Sai st do iu tra vin khng gp i tng iu tra m t ghi phiu. 1.1.6 Sai st do iu tra vin khng trc tip gp i tng $&246fh$ \ ^ " $ @ D R T \ ^ }xhVhVhVhVhVhVhV"h+"hqW5CJOJQJ^Jo(h+"hqW5CJOJQJ^J hqW5"habhqW5CJOJQJ^Jo(habhqW5CJOJQJ^J"habhqW56CJOJQJ^JhqW56o( hqW56hqWh+"hqW5h+"hqW>*h+"hqW>*o( hqWCJhabhqWCJOJQJ^JhabhqWOJQJ^J! "$$ }}m}}]}d <<`gdqWd <<`gdqW$d <<a$gdqWikd$$Ifl) D t0644 la $IfgdqW J9^ b d  B D V v x j r t ~ d f ~ FHj.tvﱧ͢ hqW6h+"hqW6o(h+"hqW6h+"hqWo( h+"hqW hqWo(hqW hqW5>* hqW5"h+"hqW5CJOJQJ^Jo(h+"hqW5CJOJQJ^J@ V 8 j 2 j. j$d <<a$gdqWd <<`gdqWd <<`gdqW d <<gdqW:<DFNPXZj prNP 02PT:<J*,fʹ hqW5 hqWo( hqW5>*hqWh+"hqWo( h+"hqWh+"hqW6o(h+"hqW6"h+"hqW5CJOJQJ^Jo(h+"hqW5CJOJQJ^J hqW6 hqW6o(=lD <d nb>**@+++,,--d <<`gdqWd <<`gdqW$d <<a$gdqWfhdpr.0XZbd$&.0b***,*>*`*b**v+z++} hqW6o( hqW6UhqWCJOJQJ^Jo(hqWCJOJQJ^JhBn_hqW@aJo(hBn_hqW@aJ hqWo(hqWhBn_hqW6@aJo(hBn_hqW6@aJh+"hqW5CJOJQJ^J"h+"hqW5CJOJQJ^Jo(/iu tra m hi qua ngi khc. 1.2 Sai st do ngi tr li phng vn gy ra, nguyn nhn v cc bin php khc phc. 1.2.1 Sai st do khng tr li phng vn. 1.2.2 Sai st do khng nh c s kin nn tr li sai. 1.2.3 Sai st do c tnh tr li sai. 1.3 Cc bin php chung khc phc sai s trong khu iu tra ti a bn. 1.3.1 Chun b a bn iu tra. 1.3.2 Tm hiu a bn iu tra. 1.3.3 Tuyn truyn v mc ch ngh)a cuc iu tra. 1.3.4. Tin hnh iu tra. a. Nm chc ni dung v phng php ghi chp phiu iu tra. b. Thi ca iu tra vin khi tip xc vi i tng iu tra. c. Nhy cm v tm l khi phng vn i tng iu tra. 1.3.5 Kim tra v sa phiu ngay ti a b. a. Kim tra tnh xc thc ca thng tin . b. Kim tra tnh lgc ca thng tin . Phn III: SAI ST TRONG KHU X L S LIU IU TRA, NGUYN NHN V CC BIN PHP KHC PHC. I. Vai tr ca khu x l s liu trong cc cuc iu tra thng k. II. Cc cng vic trong khu x l. III. Cc loi sai st pht sinh trong khu x l s liu iu tra, nguyn nhn v cc bin php khc phc. 3.1 Sai st trong khu tip nhn phiu iu tra, nguyn nhn v cc bin php khc phc. 3.2 Kim tra s b phiu, m ho v kim tra vic m ho cc thng tin c ghi chp trong cc phiu iu tra. 3.3 Nhp tin v kim tra kt qu nhp. Phn IV: SAI S CHN MU, NGUYN NHN V CC BIN PHP KHC PHC. I. t vn . II. Sai s chn mu. 2.1 Sai s chn mu. 2.2 Sai s chn mu trung bnh. III Mi quan h gia quy m mu v sai s mu. IV. Mi quan h gia cc loi thit k mu vi sai s mu. V. Sai s mu ca mt s loi thit k mu c bn. V.1 Sai s mu trong iu tra chn mu ngu nhin n gin. V.2 Sai s mu trong iu tra chn mu phn t. V.3 Sai s mu trong iu tra chn mu chm. V.4 Sai s trong mu phn tng. VI. sai s chn mu, nguyn nhn v cc bin php khc phc. Phn VI: KT LUN V KHUYN NGH. I. Kt lun. II. Khuyn ngh. +++f,h,,,,,,,,,,--J-N-n-p-----. .B.D.P.R........// ///p/r///$040z0|000@1B1 2"222263R3T3333344h4ѼhqW6CJOJQJ^Jo(hqW6CJOJQJ^Jh+"hqWo( h+"hqW hqW5>* hqW5 hqWo( hqW6o( hqW6hqW hBn_hqWD--2..&///$00f112634h44 545^555r66P77d <<`gdqWd <<`gdqW$d <<a$gdqWh4v4444455 5554555p6r666677<7@7z7|777888899&9F9H9J9ѼѪјѓр|hWh+"hqW5OJQJ hqW6o( hqW6"h+"hqW5CJOJQJ^Jo("h+"hqW56CJOJQJ^Jh+"hqW6hqW5CJOJQJ^Jh+"hqW5CJOJQJ^Jh+"hqWo( h+"hqW hqW5hqW hqW5>*$7 8J889&9H9J9d <<`gdqW d <<gdqW$d <<a$gdqW&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :Vl) t6,5D L`L qWNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R qW Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P qW Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJb`b qW Heading 6$$x@&`a$5CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListjC`j qWBody Text Indent$x`a$5CJOJQJ^JaJfR`f qWBody Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJhS`h qWBody Text Indent 3$`a$56CJOJQJ^JaJj`#j qW Table Grid7:V0Bb|}z5YwQ^Qj"Gle7d e 8 Y z J ^ 1 #et([Qs@0 d( @0 d, @0 d@0 dp8@0\p@0dp@0dp@0d`@0d@0d@0dp@0dp@0dp@0d@0dp@0dp@0dp@0d@0dp@0dp@0d@0dp@0dp@0dp@0dp@0dp@0dp@0dh@0dp@0dp@0dp@0dp@0dp@0d@0dp@0d@0dp@0dp@0dp@0d@0dp@0dp@0d@0d@0dp@0dp@0dp@0d@0dp@0d@0d@0d@0dh00000000000000000000p00000000@0dp@0dp@0dp@0dpX@0dMy00b|} e QsOy00Oy0#0Oy00Oy00Oy0T0 #Oy0T0Oy0T0Oy0&0Oy0&0Oy0&0)Oy0&0Oy0&0@!0 0c ^ f+h4J9 -7J9 J9$APOeg9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace #*5XQRjk es33333333333333333nxmaiqWWH_@ %?@{pp*UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7& r.VnTime"1h9Bf9BfyyYx243QH)?H_M s: 08CS2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 08CS2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@> G@> Gy՜.+,0 hp TCTK0A Mã số: 08CS2002 Title !#$%&'()+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry F.GJData "1Table*WordDocument(BSummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q